Debattinitiativ
DI
7
2017 rd
Leena
Meri
saf
Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2018
Till riksdagens talman
Som ansvarskännande oppositionsparti vill sannfinländarna att Finland ska fortsätta på den inslagna tillväxtstigen, driva på tillväxten ytterligare och säkerställa att alla medborgare får njuta frukterna av den ekonomiska tillväxten. Det centrala målet med vår alternativbudget är att samtidigt få den offentliga sektorns konsumtionslån under kontroll och att säkerställa betingelserna för framtida tillväxt. 
Vi anser det viktigt att bevara förutsättningarna att hålla hela landet bebott och att säkra möjligheterna att bo och arbeta också utanför de största städerna. Boendekostnaderna får inte hindra någon för att ta emot ett jobb eller flytta på grund av ett jobberbjudande. Målet med sannfinländarnas bostadspolitik är att säkerställa rimliga boendekostnader — såväl skatter som direkta kostnader — oberoende av om man bor i egen bostad eller på hyra. 
Vår låga sysselsättningsnivå beror främst på att alltför få över 55 är sysselsatta. Också den höga ungdomsarbetslösheten är ett stort problem hos oss. 
Vi är redo att höja grundtryggheten och stödet för närståendevård samt satsa mer på stöd till barn, unga och familjer. Vi vill inte skära i barnbidragen eller pensionerna. 
Vi vill inte heller som regeringen pruta på den inre eller yttre säkerheten. Vi kräver mer resurser till polisen, gränsbevakningsväsendet, tullen och rättsväsendet för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter och garantera medborgarnas säkerhet i hela landet. 
Den offentliga förvaltningens kostnader måste granskas kritiskt. Vi anser att åtgärderna bör sättas in där de har minst betydelse för vår välfärd, sysselsättning och konkurrenskraft. Det lönar sig att inrikta nedskärningarna på penningströmmar till utlandet samt på utgifter med svaga eller rentav negativa effekter. 
Vi skulle bredda skattebasen genom att beskatta stora stiftelsers och rika föreningars kapitalinkomster. I vårt alternativ förblir den totala skattebördan nästan oförändrad då man beaktar den skattemorot på 250 miljoner euro som ingår i vår nya modell för utvecklingsbistånd. 
Jag föreslår
att riksdagen håller en aktuell debatt om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2018. 
Helsingfors 7.11.2017 
Leena
Meri
saf
Senast publicerat 10-11-2017 14:50