Debattinitiativ
DI
8
2018 rd
Krista
Mikkonen
gröna
m.fl.
Debattinitiativ om bekämpning av klimatförändringen
Till riksdagens talman
Om vi inte lyckas bekämpa klimatförändringen förlorar alla andra samhälleliga mål sin betydelse. Klimatet blir varmare snabbare än vad vi har kunnat förutspå, och för att hejda förändringen krävs det snabba och oerhört omfattande åtgärder av världens alla länder. 
Budskapet i den rapport av Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC som publicerades i dag är klart. Enligt rapporten bör vi med alla medel försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. En uppvärmning på två grader skulle klart oftare medföra värmeböljor, torka och förödande översvämningar. Förlusterna i termer av exempelvis naturens mångfald och fiskfångst skulle fördubblas. Livsmedelsproduktionen och vattenförsörjningen skulle äventyras, vilket skulle leda till instabilitet, konflikter och migration. 
Det vetenskapliga budskapet är tydligt: det är ännu möjligt att begränsa höjningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader, men då krävs det oerhört omfattande åtgärder – snabbt. Redan före 2030 bör de globala utsläppen minskas med 45 procent och före 2050 bör de totala utsläppen fås ner till noll. Industriländerna, alltså även Finland, måste agera ännu snabbare. Ju längre man skjuter upp de nödvändiga åtgärderna, desto radikalare och dyrare blir omställningen. 
De klimatåtgärder som Finland hittills har beslutat om räcker inte till för målet att stanna vid 1,5 grader. Statsrådet har beställt en konsekvensbedömning av den gällande energi- och klimatstrategin. Enligt bedömningen kommer strategin inte att minska Finlands totala utsläpp alls före 2030 eftersom skogsavverkningarna ökar. När avverkningarna ökar minskar kolsänkorna, vilket motsvarar ökade utsläpp. 
IPCC:s rapport understryker vikten av investeringar i energi och energieffektivitet. Ändå stöder Finland fossila bränslen med mer än en miljard euro om året medan stödet till förnybara bränslen uppgår till bara en tredjedel av det. 
Med dagens klimatåtgärder hotar den globala temperaturen att öka med mer än tre grader. Det skulle få katastrofala följder. Om vi vill bevara jorden beboelig för kommande generationer bör världens alla länder, även Finland, strama åt klimatpolitiken avsevärt. Som ett välbärgat och kunskapsintensivt land har Finland både skyldighet och möjlighet att vara en föregångare. 
Framför oss har vi ödesdigra år som kommer att avgöra framtiden för våra barn och jorden. Klimatförändringen är ett problem som överskrider statsgränserna och berör oss alla. Det kan vi bara lösa tillsammans. Vi behöver diskutera lösningar gemensamt och binda oss vid en ambitiös politik eftersom detta arbete inte kan vänta. 
Vi föreslår
att riksdagen håller en aktuell debatt om bekämpningen av klimatförändringen och om de åtgärder som behövs för att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. 
Helsingfors 8.10.2018 
Krista
Mikkonen
gröna
Jyrki
Kasvi
gröna
Antero
Vartia
gröna
Hanna
Halmeenpää
gröna
Satu
Hassi
gröna
Johanna
Karimäki
gröna
Ville
Niinistö
gröna
Emma
Kari
gröna
Heli
Järvinen
gröna
Olli-Poika
Parviainen
gröna
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
Jani
Toivola
gröna
Pekka
Haavisto
gröna
Senast publicerat 15.1.2019 15:18