Senast publicerat 19-04-2021 19:30

Debattinitiativ DI 9/2019 rd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd m.fl. 
 
Debattinitiativ om det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Till riksdagens talman

Den 3 december firades FN:s internationella funktionshinderdag som påminner om människovärdet hos personer med funktionsnedsättning och om att personer med funktionsnedsättning bör garanteras samma rättigheter som alla människor. Staterna har både juridisk och moralisk skyldighet att se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses för alla befolkningsgrupper. Den 10 juni 2016 ratificerade Finland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet med konventionen är att säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning samt att främja respekten för deras människovärde. 

Konventionen förpliktar parterna att beakta de särskilda behoven hos personer med funktionsnedsättning och att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter att delta i samhället som alla andra. Konventionen betonar också vikten av en allmän attitydförändring, betydelsen av att bli av med stereotypier och fördomar och strävan efter att öka den allmänna medvetenheten för att främja ställningen för personer med funktionsnedsättning och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. 

Enligt funktionsrättskonventionen innefattar personer med funktionsnedsättning bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. Varje människa ska ha lika rätt till handikappservice efter behov. Det är fråga om huruvida kravet på funktionsnedsättning enligt lagen uppfylls: "Med handikappad avses i denna lag den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring." I detta sammanhang handlar det alltså om att avgöra om tiden kan betraktas som lång och svårigheterna som särskilda. 

Personer med funktionsnedsättning är världens största och mest diskriminerade befolkningsgrupp. Uppskattningsvis 15 procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning av något slag. Personer med funktionsnedsättning har ännu inte lika möjligheter att delta och få service i vårt samhälle. De utsätts ofta för fördomar, diskriminering, uteslutning och till och med våld. Det händer att personer med funktionsnedsättning förvägras rätt till utbildning, hälsovård och samhälleligt deltagande endast på grund av deras funktionsnedsättning. Utbildningen och tillträdet till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning måste stödjas bättre än för närvarande.  

Riksdagens justitieombudsman har upprepade gånger uppmärksammat att tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är förknippat med problem, bland annat i form av inskränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna inom specialomsorgerna om utvecklingsstörda, brister i utarbetandet av serviceplaner och specialomsorgsprogram, begränsningar i tillgången till lagstadgade tjänster, förseningar och procedurfel i beslutsfattandet och behandlingen av ärenden samt brister i lokalernas tillgänglighet och tillgången till service.  

Handikappforum har genom en enkätundersökning (2016—2018) utrett hur rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses i Finland. Resultaten av enkäten talar sitt tydliga språk: rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses dåligt eller mycket dåligt trots FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Tillgängligheten är en av de viktigaste förutsättningarna för att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses, jämlikheten garanteras och möjligheterna till samhälleligt deltagande tryggas. Med tillgänglighet avses både frånvaro av strukturella hinder och en icke-diskriminerande atmosfär. Tillgänglighet och icke-diskriminering kräver aktiva åtgärder av hela samhället, en genuin dialog mellan olika aktörer och att personer med funktionsnedsättning görs delaktiga.  

Med tanke på tillgodoseendet av rättigheterna och möjligheterna till ett jämlikt deltagande för personer med funktionsnedsättning spelar tillgången till tjänster och tjänsternas kvalitet en stor roll. Personer med funktionsnedsättning behöver effektiv rehabilitering och fungerande hjälpmedel som bidrar till att upprätthålla och främja deras funktionsförmåga. Tillgången till tjänster måste säkerställas för hörselskadade och synskadade och på lättläst språk.  

Handikappservice handlar inte om någon extra tilläggstjänst, utan om en lagstadgad rättighet till jämlikt deltagande i samhället. I synnerhet i samband med den pågående reformen av handikapplagstiftningen bör vi ur lagstiftarens synvinkel granska möjligheterna att öka likabehandlingen och självständigheten för personer med funktionsnedsättning och förbättra deras möjligheter att delta i samhällets olika funktioner.  

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen för en aktuell debatt om det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
Helsingfors 13.12.2019 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Paula Werning sd 
Tuula Väätäinen sd 
Anders Norrback sv 
Jari Myllykoski vänst 
Johannes Koskinen sd 
Eveliina Heinäluoma sd 
Veronica Rehn-Kivi sv 
Pia Viitanen sd 
Erkki Tuomioja sd 
Heidi Viljanen sd 
Seppo Eskelinen sd 
Timo Harakka sd 
Matias Mäkynen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Aki Lindén sd 
Suna Kymäläinen sd 
Niina Malm sd 
Sanna Marin sd 
Riitta Mäkinen sd 
Raimo Piirainen sd 
Hussein al-Taee sd 
Marko Asell sd 
Kimmo Kiljunen sd 
Jukka Gustafsson sd 
Mika Kari sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Maria Guzenina sd 
Anneli Kiljunen sd 
Kristiina Salonen sd 
Sebastian Tynkkynen saf 
Johan Kvarnström sd 
Katja Taimela sd 
Piritta Rantanen sd 
Tarja Filatov sd 
Sari Tanus kd 
Antero Laukkanen kd 
Päivi Räsänen kd 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Petri Honkonen cent 
Arto Pirttilahti cent 
Juha Pylväs cent 
Hanna Huttunen cent 
Pasi Kivisaari cent 
Jouni Ovaska cent 
Hilkka Kemppi cent 
Ari Torniainen cent 
Anne Kalmari cent 
Hannu Hoskonen cent 
Anu Vehviläinen cent 
Eeva Kalli cent 
Hanna-Leena Mattila cent 
Markus Lohi cent 
Hanna Kosonen cent 
Katri Kulmuni cent 
Mikko Kinnunen cent 
Tuomas Kettunen cent 
Hannakaisa Heikkinen cent 
Juha Sipilä cent 
Joonas Könttä cent 
Petri Huru saf 
Mari Rantanen saf 
Veijo Niemi saf 
Jouni Kotiaho saf 
Jari Koskela saf 
Juha Mäenpää saf 
Rami Lehto saf 
Jani Mäkelä saf 
Jari Ronkainen saf 
Sami Savio saf 
Ville Vähämäki saf 
Ritva Elomaa saf 
Lulu Ranne saf 
Sheikki Laakso saf 
Jussi Wihonen saf 
Jukka Mäkynen saf 
Sanna Antikainen saf 
Mikko Lundén saf 
Mats Löfström sv 
Eva Biaudet sv 
Mikko Ollikainen sv 
Joakim Strand sv 
Sandra Bergqvist sv 
Anders Adlercreutz sv 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
Sari Sarkomaa saml 
Mia Laiho saml 
Terhi Koulumies saml 
Arto Satonen saml 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
Mari-Leena Talvitie saml 
Paula Risikko saml 
Pia Kauma saml 
Sofia Vikman saml 
Pauli Kiuru saml 
Katja Hänninen vänst 
Merja Kyllönen vänst 
Juho Kautto vänst 
Matti Semi vänst 
Anna Kontula vänst 
Mai Kivelä vänst 
Veronika Honkasalo vänst 
Johannes Yrttiaho vänst 
Jussi Saramo vänst 
Pia Lohikoski vänst 
Markus Mustajärvi vänst 
Mirka Soinikoski gröna 
Iiris Suomela gröna 
Sofia Virta gröna 
Jenni Pitko gröna 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
Atte Harjanne gröna 
Inka Hopsu gröna 
Mari Holopainen gröna 
Bella Forsgrén gröna 
Hanna Holopainen gröna 
Satu Hassi gröna 
Tiina Elo gröna 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
Saara Hyrkkö gröna 
Emma Kari gröna 
Harry Harkimo liik 
Sinuhe Wallinheimo saml