Senast publicerat 29-11-2021 11:33

Debattinitiativ DI 9/2021 rd 
Ville Tavio saf 
 
Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2022

Till riksdagens talman

När de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin avtar håller stimulansfasen i budgetpolitiken på att ta slut globalt. Att staternas skuldsättning har ökat betydligt såväl utomlands som i Finland minskar vårt finanspolitiska handlingsutrymme. Den åldrande befolkningen, den skadliga invandringen och de permanenta strukturella problemen med valutaunionen gör att det inte finns några alternativ till en återhållsam ekonomi. 

Sannfinländarna vill i denna situation prioritera Finlands och finländarnas välfärd. Vår alternativa budget skulle avsevärt minska de utgifter som är sekundära med tanke på denna välfärd, särskilt när det gäller utvecklingsbistånd och invandring. De medel som sparas in på detta sätt skulle vi rikta in på att lindra beskattningen av energi, arbete och pensioner. 

Att det blir mera pengar i handen efter de nödvändiga utgifterna för vanliga medborgare stimulerar den ekonomiska aktiviteten. Även efter skattelättnaderna skulle vår bränslebeskattning vara av världsklass, så att åtminstone klimatet äventyras inte. Skattesänkningarna på bränslen sänker också företagens kostnadsnivå och förbättrar således konkurrenskraften. Det skapar förtroende. 

Det är av största vikt att såväl företagen som hushållen har förtroende för ekonomin. Det uppstår inga investeringar, föds inga barn och blir inga anställningsförhållanden om det inte finns förtroende. Förtroende skapas endast genom en långsiktig politik där den bärande linjen är att Finland ska vara en plats där det lönar sig att leva, arbeta och bedriva företagsamhet. Utan detta har vi inte råd att ta hand om våra medborgare som behöver hjälp, för att inte tala om att förbättra världen. 

Skuldhållbarheten måste tas på allvar, men den måste i första hand eftersträvas genom utgiftsnedskärningar. En höjning av skattebördan skulle äventyra både den internationella konkurrenskraften och den inhemska efterfrågan. Genom att prioritera utgifterna och rikta skattelättnaderna skickligt kan vi påskynda den ekonomiska tillväxten, som i sista hand är källan till vår skuldhållbarhet. 

Kläm 

Jag föreslår,

att riksdagen håller en aktuell debatt om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2022. 
Helsingfors 25.11.2021 
Ville Tavio saf