Senast publicerat 02-11-2021 08:22

Föredragningslista AjUD 11/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Onsdag 28.4.2021 kl. 11.30

utskottets distansmöte

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 43/2021 rd

Förberedande debatt förs. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 4/2021 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 8/2021 rd

Sakkunnig: 

  • konsultativ tjänsteman Päivi Kantanen arbets- och näringsministerietbilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § i lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna

Regeringens propositionRP 65/2021 rd

Förhandsbehandling 

Sakkunniga: 

  • regeringssekreterare Eeva Vartio arbets- och näringsministerietbilaga
  • specialsakkunnig Joni Rehunen social- och hälsovårdsministerietbilaga

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

6.  Övriga ärenden

7.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är ett distansmöte torsdagen 29.4.2021 kl. 12.15.