Senast publicerat 02-11-2021 07:30

Föredragningslista AjUD 40/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Fredag 22.10.2021 kl. 11.00

Distansmötet

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd

Sakkunniga: 

  • chef för immigrations- och sysselsättningsfrågor Ilkka Haahtela Helsingfors stadbilaga
  • teamchef Paula Salmu Uleåborgs stadbilaga
  • samordnare för multikulturella frågor Priyanka Sood Uleåborgs stad
  • specialsakkunnig Anu Wikman-Immonen ​Finlands Kommunförbundbilaga
  • diskrimineringsombudsman Kristina Stenman Diskrimineringsombudsmannens byråbilaga
  • överinspektör Eeva Tupi Jämställdhetsombudsmannens byråbilaga
  • jurist Sonja Vahtera Barnombudsmannens byråbilaga

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är ett distansmöte 26.10.2021 kl. 12.15.