Senast publicerat 02-11-2021 07:25

Föredragningslista AjUD 41/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Tisdag 26.10.2021 kl. 12.15

Distansmötet

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 198/2021 rd

Förhandsbehandling 

Sakkunniga: 

  • regeringsråd Elise Pekkala arbets- och näringsministerietbilaga
  • specialsakkunnig Patrik Tötterman arbets- och näringsministeriet

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Regeringens propositionRP 167/2021 rd

Sakkunniga: 

  • finansråd Jukka Mattila finansministerietbilaga
  • undervisningsråd Tiina Polo undervisnings- och kulturministeriet bilaga
  • servicechef Minna Viitaharju Nylands arbets- och näringsbyråbilaga
  • direktör Anu Huotari Norra Karelens arbets- och näringsbyråbilaga

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • justitieministerietbilaga

5.  Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • Arbetseffektivitetsföreningen rfbilaga

6.  Övriga ärenden

7.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 27.10.2021 kl. 11.30.