Senast publicerat 15-06-2022 21:42

Föredragningslista AjUD 60/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Torsdag 16.6.2022 kl. 12.15

Plats: E 422

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Regeringens propositionRP 60/2022 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4. Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 1/2022 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 16/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

5. Övriga ärenden

6. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är ett distansmöte fredag 17.6.2022 kl. 11.00.