Senast publicerat 18-10-2022 12:11

Föredragningslista AjUD 81/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Tisdag 18.10.2022 kl. 12.15

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 148/2022 rd

Sakkunniga: 

 • diskrimineringsombudsman Kristina Stenman Diskrimineringsombudsmannens byråbilaga
 • generalsekreterare Juhani Kortteinen Diskriminerings- och jämställdhetsnämndenbilaga
 • direktör Eerik Tarnaala Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddbilaga
 • professor (emeritus) Niklas Bruun bilaga

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Regeringens propositionRP 177/2022 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 23/2022 rd

Sakkunniga: 

 • jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara Jämställdhetsombudsmannens byråbilaga
 • jurist Sonja Vahtera Barnombudsmannens byråbilaga
 • diskrimineringsombudsman Kristina Stenman Diskrimineringsombudsmannens byråbilaga
 • byråchef Rainer Hiltunen Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • expert Nina Järviö Delegationen för jämställdhetsärendenbilaga
 • jurist Minna Antila ​Finlands Kommunförbundbilaga

Skriftliga yttrandena: 

 • Mansorganisationernas centralförbund rfbilaga
 • Miessakit rybilaga
 • Kvinnoorganisationernas Centralförbundbilaga
 • Kvinnosaksförbundet Unionen rfbilaga
 • Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rfbilaga
 • Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer rybilaga

5. Regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 84/2022 rd
Utskottets utlåtandeShUU 11/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

 • arbets- och näringsministerietbilaga

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 173/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

 • arbets- och näringsministerietbilaga

7. Övriga ärenden

8. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är ett distansmöte 19.10.2022 kl. 11.30.