Föredragningslista
Finansutskottet
Tisdag 2.3.2021 kl. 12.00
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition
Förhandsbehandling 
Sakkunniga: 
budgetråd
Jonna
Berghäll
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Niina
Suutarinen
finansministeriet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
kl. 12.15
chefsjurist
Arto
Sulonen
​Finlands Kommunförbund
direktör, kommunalekonomi
Ilari
Soosalu
​Finlands Kommunförbund
utredningschef
Mika
Juutinen
KT Kommunarbetsgivarna
verkställande direktör
Heikki
Niemeläinen
Kommunernas garanticentral
verkställande direktör
Esa
Kallio
Kommunfinans Abp
finansråd
Markku
Nissinen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Miikka
Vähänen
finansministeriet
regeringsråd
Mervi
Kuittinen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Ville
Koponen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Pasi
Leppänen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Noora
Heinonen
finansministeriet
4
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
politices doktor
Peter
Nyberg
Ekonomiutskottet: EkUU 4/2021 rd. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen 4.3.2021 kl. 11.00 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 01-03-2021 14:52