Senast publicerat 27-04-2022 06:51

Föredragningslista EkUD 44/2022 rd Ekonomiutskottet Onsdag 27.4.2022 kl. 11.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och av förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (förordning om påfyllning av gaslagren)

Statsrådets U-skrivelseU 31/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4. Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027

Statsrådets E-utredningE 45/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Följande ståndpunkt godkänns: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 39/2022 rd

Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 44/2022 rd

Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

7. Statsrådets utredning: Kommissionens offentliga samråd om den nya ramen för essentiella patent

Statsrådets E-utredningE 40/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

8. Statsrådets utredning: Meddelande om försörjningstrygghet och överkomliga energipriser: alternativ för omedelbara åtgärder och förberedelser inför nästa vinter

Statsrådets E-utredningE 42/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

9. Statsrådets utredning: Finlands nationella reformprogram 2022

Statsrådets E-utredningE 43/2022 rd

Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 

Antecknas för kännedom. 

10. Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens horisontella gruppundantagsförordningar och riktlinjer

Statsrådets E-utredningE 44/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

11. Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning

Statsrådets E-utredningE 47/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

12. Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris

Statsrådets E-utredningE 30/2022 rd

Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

13. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

Statsrådets U-skrivelseU 60/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 50/2021 rd

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

14. Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Statsrådets redogörelseSRR 1/2022 rd

Sakkunniga: 

  • verkställande direktör Janne Känkänen Försörjningsberedskapscentralenbilaga
  • ledande expert Markku Rajamäki Finlands näringsliv rfbilaga
  • direktör Veli-Pekka Saajo Energimyndighetenbilaga
  • avdelningschef Juha Kilponen Finlands Bankbilaga
  • verkställande direktör Jukka Leskelä Finsk Energiindustri rfbilaga

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä bilaga

Frånvarande med förhinder: 

  • Utrikespolitiska institutet

15. Övriga ärenden

16. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är torsdag 28.4.2022.