Senast publicerat 19-05-2022 15:57

Föredragningslista EkUD 58/2022 rd Ekonomiutskottet Fredag 20.5.2022 kl. 11.00

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Regeringens propositionRP 67/2022 rd

Sakkunniga: 

 • specialsakkunnig Jonna Kuparinen finansministerietbilaga
 • lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen justitieministerietbilaga
 • vice verkställande direktör Mikko Huopio Finlands Hypoteksföreningbilaga
 • juristchef Jesse Collin Börsstiftelsen i Finlandbilaga
 • ledande expert Ville Kajala Centralhandelskammarenbilaga
 • professor Seppo Villa bilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Finansinspektionenbilaga
 • Finanssiala rybilaga
 • Finlands Aktiesparare rfbilaga
 • professor Veikko Vahtera bilaga

Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 

 • Delegationen för noterade företag
 • Stiftelser och fonder rf
 • Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry
 • Finlands Fastighetsförbund rf
 • Företagarna i Finland rf
 • WWF Finland

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 14/2022 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 8/2022 rd

Sakkunniga: 

 • lagstiftningsråd Sofia Aspelund justitieministerietbilaga
 • lagstiftningsråd Katri Kummoinen justitieministeriet

Inofficiell debatt förs. 

5. Övriga ärenden

6. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är tisdag 24.5.2022 kl. 12.15.