Senast publicerat 04-07-2022 09:32

Föredragningslista EkUD 78/2022 rd Ekonomiutskottet Måndag 4.7.2022 kl. 10.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistret

Regeringens propositionRP 98/2022 rd

Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till lagutskottet. 

4. Statsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag

Statsrådets E-utredningE 79/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

5. Statsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina

Statsrådets E-utredningE 80/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 104/2022 rd

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

  • finansministerietbilaga
  • TietoEVRY Abpbilaga

Förberedande debatt förs. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

7. Övriga ärenden

8. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 7.9.2022 kl. 11.00.