Senast publicerat 20-05-2022 09:45

Föredragningslista FvUD 54/2022 rd Förvaltningsutskottet Fredag 20.5.2022 kl. 11.15

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagen

Regeringens propositionRP 72/2022 rd

Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Regeringens propositionRP 73/2022 rd

Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande 

5. Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Statsrådets redogörelseSRR 2/2022 rd

Utskottet godkände utkastet till utlåtande utdelat 19.5.2022 som grund för behandlingen. 

Antecknas ha utdelats till utskottet: sihteerien täydennysehdotukset. 

Allmän debatt fortsätter. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Regeringens propositionRP 50/2022 rd

Sakkunniga: 

kl. 11.45
  • lagstiftningsråd Miska Lautiainen finansministerietbilaga
  • regeringsråd Sinikka Vahvaselkä försvarsministerietbilaga
  • förhandlingschef Markku Kojo Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rfbilaga
  • ansvarig jurist Ari Komulainen Fackförbundet Pro rf bilaga
  • avtalsexpert Erika Mattsson Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rfbilaga
  • organisationschef Heidi Maasilta Finlands Banks personalförening rfbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

  • arbets- och näringsministerietbilaga
  • Finlands Bankbilaga

7. Övriga ärenden

Merkitään valiokunnalle jaetuksi sisäministeriön lisäselvitys kasvokuvien käytöstä viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa (mm. U 9/2022 vp - Prüm II). 

Veckoplan 

8. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är tisdag 24.5.2022 kl 12.15.