Senast publicerat 23-06-2021 17:58

Föredragningslista GrUD 66/2021 rd Grundlagsutskottet Torsdag 24.6.2021 kl. 8.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är tisdag 7.9.2021 kl. 10.30.