Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUD 81/2018 rd

Innehållsförteckning

Föredragningslista GrUD 81/2018 rd Grundlagsutskottet Onsdag 3.10.2018 kl. 9.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Reglering av utskottsplatser

Antecknas att för att ordna om platserna i utskotten har ledamot Arto Satonen beviljats befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet 2.10.2018. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer

Regeringens propositionRP 114/2018 rd

Utskottet hör: 

  • lagstiftningsråd Hannu Miettinen jord- och skogsbruksministerietbilaga
  • professor Mikael Hidén bilaga
  • professor Janne Salminen bilaga

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Regeringens propositionRP 54/2018 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen

Regeringens propositionRP 56/2018 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

7.  Övriga ärenden

8.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är torsdag 4.10.2018 kl 10.00. 

Senast publicerat 03-10-2018 08:27