Senast publicerat 11-03-2022 11:07

Föredragningslista JbDD 1/2022 rd Jordbruksdelegationen Fredag 11.3.2022 kl. 8.00

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Aktuella ärenden i delegationen

Utskottets eget ärendeEÄ 6/2022 rd

Sakkunniga: 

  • avdelningschef Minna-Mari Kaila jord- och skogsbruksministerietbilaga
  • konsultativ tjänsteman Jukka Virolainen jord- och skogsbruksministeriet
  • lantbruksekonom Antti Unnaslahti jord- och skogsbruksministeriet
  • forskningsprofessor Jyrki Niemi Naturresursinstitutetbilaga
  • forskningsdirektör Sari Forsman-Hugg Pellervon taloustutkimus PTTbilaga
  • direktör Heli Tammivuori Livsmedelsindustriförbundet rfbilaga

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är