Senast publicerat 20-05-2022 08:45

Föredragningslista KoUD 48/2022 rd Kommunikationsutskottet Fredag 20.5.2022 kl. 11.15

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå vid unionens institutioner, organ och byråer

Statsrådets E-utredningE 63/2022 rd

Ärendet har inkommit till kommunikationsutskottet för kännedom. 

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

4. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027 (programmet för säker konnektivitet)

Statsrådets U-skrivelseU 42/2022 rd

Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen (RP 38/2022 rd)

Regeringens propositionRP 38/2022 rd
Regeringens propositionRP 57/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • trafikråd Risto Saari kommunikationsministerietbilaga

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 70/2022 rd

Sakkunniga: 

 • överingenjör Timo Repo Utbildningsstyrelsenbilaga
 • verkställande direktör Mari Vasarainen Biltrafikens Arbetsgivareförbund rfbilaga
 • verkställande direktör Pekka Aaltonen Logistiikkayritysten Liitto rybilaga
 • verkställande direktör Mika Mäkilä Linja-autoliittobilaga
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala Finlands Transport och Logistik SKAL rfbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rybilaga
 • Autoalan Keskusliitto rybilaga
 • Bilimportörerna och -industrin rfbilaga
 • Finlands Trafikmedicinska Förening rybilaga

Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 

 • ​Finlands Kommunförbund
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 58/2022 rd

Sakkunniga: 

 • konkurrensexpert Annaliisa Oksanen Finlands näringsliv rfbilaga
 • rådgivande jurist Tapio Haltia Finlands Fastighetsförbund rfbilaga
 • direktör Marcus Wiklund Sanoma Media Finland Oybilaga
 • journalistisk direktör, chefredaktör Pekka Mervola Keskisuomalainen Oyjbilaga

8. Övriga ärenden

9. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är tisdagen den 24.5.2022 kl. 12.00.