Senast publicerat 28-11-2022 15:46

Föredragningslista LaUD 107/2022 rd Lagutskottet Tisdag 29.11.2022 kl. 10.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen

Regeringens propositionRP 271/2022 rd

Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Regeringens propositionRP 273/2022 rd

Ärendet har remitterats till lagutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 

5. Toimenpidealoite yrityslähestymiskiellon säätämisestä kauppojen turvallisuuden lisäämiseksi ja toistuvien myymälävarkauksien estämiseksi

ÅtgärdsmotionAM 144/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

6. Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union

Statsrådets E-utredningE 146/2022 rd

Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

7. Statsrådets utredning: Resultattavlan för rättskipningen 2022

Statsrådets E-utredningE 147/2022 rd

Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Regeringens propositionRP 143/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 63/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

  • justitieministerietbilaga

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

9. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG

Statsrådets U-skrivelseU 14/2022 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 9/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Regeringens propositionRP 111/2022 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 56/2022 rd

Ekonomiutskottet: EkUU 56/2022 rd. 

Sakkunnig: 

  • specialsakkunnig Piritta Koivukoski-Kouhia justitieministerietbilaga

Skriftligt yttrande: 

  • juris doktor, docent i handelsrätt Klaus Viitanen bilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt fortsätter. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen (RP 165/2020 rd)

Regeringens propositionRP 272/2022 rd

Utskottet beslutar sambehandla ärendet med ärende RP 165/2020 rd. 

Sakkunnig: 

kl. 10.30
  • lagstiftningsråd Juho Martikainen justitieministerietbilaga

Skriftliga yttrandena: 

  • Hälsovårdsenheten för fångarbilaga
  • professor Sakari Melander bilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 189/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

13. Övriga ärenden

14. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 30.11.2022 kl. 9.00 LaU mötesrum E 422.