Senast publicerat 25-01-2023 19:20

Föredragningslista ShUD 125/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Torsdag 26.1.2023 kl. 10.00

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Statsrådets redogörelseSRR 16/2022 rd

Ärendet har lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för eventuellt utlåtande till framtidsutskottet. Tidsfrist: 17.2.2023. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 301/2022 rd

Sakkunniga: 

 • konsultativ tjänsteman Eva Aalto social- och hälsovårdsministerietbilaga
 • konsultativ tjänsteman Petteri Jartti justitieministerietbilaga
 • biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen Justitiekanslersämbetetbilaga
 • direktör Pasi Kumpula Domstolsverketbilaga
 • branschdirektör Teemu Mikkola Rättsregistercentralenbilaga
 • ordförande Juha Mikkola Trafik- och patientskadenämndenbilaga

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering

Regeringens propositionRP 322/2022 rd

Sakkunniga: 

kl. 10.40
 • regeringsråd Eeva Mäenpää finansministerietbilaga
 • konsultativ tjänsteman Jenni Jaakkola finansministeriet
 • specialsakkunnig Jussi Lind social- och hälsovårdsministerietbilaga
 • forskare Marja-Lisa Laukkonen Institutet för hälsa och välfärd (THL)bilaga
 • förvaltningsöverläkare Sari Raassina Välfärdsområdesbolaget Hyvil Abbilaga
 • forskarprofessor (emeritus) Markku Pekurinen bilaga

Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande 

6. Övriga ärenden

En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 

7. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte fredagen den 27.1.2023 kl 9.00.