Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

StoD 14/2021 rd

Innehållsförteckning

Dagordning StoD 14/2021 rd Stora utskottet Fredag 7.5.2021 kl. 13.30, virallinen etäkokous

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

Saapuneet E-asiat

3.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Statsrådets E-utredningE 53/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet. 

Saapuneet lausunnot

4.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Statsrådets U-skrivelseU 2/2021 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 4/2021 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 9/2021 rd

Lagutskottet: LaUU 9/2021 rd. 

5.  Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en europeisk pelare för sociala rättigheter

Statsrådets E-utredningE 59/2016 rd
E-kompletterande utredningEKU 27/2016 rd
Utskottets utlåtandeShUU 1/2017 rd
E-kompletterande utredningEKU 6/2017 rd
E-kompletterande utredningEKU 13/2017 rd
E-kompletterande utredningEKU 14/2017 rd
E-kompletterande utredningEKU 10/2018 rd
E-jatkokirjelmäEJ 2/2021 vp
Utskottets utlåtandeShUU 12/2021 rd

Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 12/2021 rd. 

Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 

6.  Statsrådets utredning: Förhandlingar om utsläppsminskningsåtgärder på kort sikt i den internationella sjöfarten som ska behandlas i Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön

Statsrådets E-utredningE 9/2020 rd
E-jatkokirjelmäEJ 3/2021 vp

Ett meddelande från miljöutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. EJ 3/2021 vp - E 9/2020 vp 

7.  Statsrådets utredning: Digitala gröna intyg

Statsrådets E-utredningE 42/2021 rd
Utskottets utlåtandeShUU 10/2021 rd

Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 10/2021 rd. 

Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 

8.  Statsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande

Statsrådets E-utredningE 45/2021 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 10/2021 rd

Kommunikationsutskottet: KoUU 10/2021 rd. 

Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 

Ei toimenpiteitä -ilmoitukset

9.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inledande av sållning av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (sållningsförordningen)

Statsrådets U-skrivelseU 60/2020 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 2/2021 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 9/2021 rd
U-jatkokirjelmäUJ 6/2021 vp

Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

10.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/816 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister, och av förordning (EU) 2019/818 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816, i syfte att införa screening för tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (Villkor för den åtkomst till informationssystem som krävs vid screening)

Statsrådets U-skrivelseU 21/2021 rd

Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

Selvitysasiat

11.  Mötet i Europeiska unions råd 22.2.2021 (Rådet för utrikes frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 3/2021 rd

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Pekka Haavisto 

Rapporten antecknas ha inkommit 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

12.  Mötet i Europeiska unions råd 22.3.2021 (Rådet för utrikes frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 16/2021 rd

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Pekka Haavisto 

Rapporten antecknas ha inkommit 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

13.  EU:n ulkoministerien epävirallinen videokokous 19.4.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 24/2021 rd

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Pekka Haavisto 

Rapporten antecknas ha inkommit 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

14.  Mötet i Europeiska unions råd 10.5.2021 (Rådet för utrikes frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 32/2021 rd

Beredning 

Sakkunnig: 

  • minister Pekka Haavisto 

Utredningen antecknas som mottagen. 

Asiantuntijakuuleminen

15.  Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Statsrådets redogörelseSRR 7/2020 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 6/2021 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 6/2021 rd
Utskottets utlåtandeUtUU 4/2021 rd
Utskottets utlåtandeShUU 11/2021 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 9/2021 rd

Ett meddelande från framtidsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

Utrikesutskottet: UtUU 4/2021 rd. 

Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 11/2021 rd. 

Miljöutskottet: MiUU 9/2021 rd. 

Sakkunniga: 

  • direktör Mika Aaltola Utrikespolitiska institutet
  • professor Hiski Haukkala bilaga
  • direktör Teija Tiilikainen Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhotbilaga

16.  Övriga ärenden

- Perjantai 7.5.2021 klo 10.00-11.00 TEAMS-keskustelu suurlähettiläs Marja Rislakin (Suomen pysyvä edustaja Euroopan Unionissa (Coreper II) ja Minna Kivimäen (Pysyvän edustajan sijainen, Coreper I) 

- Perjantai 21.5.2021, klo 10.00-11.00 TEAMS-keskustelu pääjohtaja Timo Pesosen kanssa (komission puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto)  

- COSAC -videokokous ma 31.5.-ti 1.6.2021 (delegaation kokoonpano puheenjohtaja, viisi edustajaa, virkamiehistö. Ilmoittautuneita pj. Hassi, ed. Kiljunen ja ed. Ovaska)  

- Perjantai 4.6.2021 klo 10.00-11.00 TEAMS-keskustelu Euroopan komission jäsen Jutta Urpilaisen kanssa  

- Keskiviikko 9.6.2021 klo 12.00-14.00 SuV:n ja PeV:n yhteinen seminaari eduskunnan ja valtioneuvoston EU-päätöksenteon valtiosääntö- ja EU-oikeudellisista näkökulmista. 

17.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 12.5.2021 kl 12.30, virallinen etäkokous 

Senast publicerat 07-05-2021 11:49