Senast publicerat 20-05-2022 11:27

Dagordning StoD 28/2022 rd Stora utskottet Fredag 20.5.2022 kl. 13.30

Stora utskottets mötesrum

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

Saapuneet U-asiat (3-8 §)

3. Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

Statsrådets U-skrivelseU 37/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till miljöutskottet. 

4. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU när det gäller insamling, lagring och analys av bevis i samband med folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid Eurojust

Statsrådets U-skrivelseU 38/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till lagutskottet för utlåtande. 

Ärendet har tidigare behandlats som ärende:. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

5. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på utsläppshandelssystemet, mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och omfördelade vinster, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov, samt om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2021/768 av den 30 april 2021 vad gäller genomförandebestämmelser för Europeiska unionens nya egna medel

Statsrådets U-skrivelseU 39/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 

6. Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 40/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 

7. Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 41/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 

8. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027 (programmet för säker konnektivitet)

Statsrådets U-skrivelseU 42/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. 

Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till förvaltningsutskottet, försvarsutskottet och ekonomiutskottet. 

Ärendet har tidigare behandlats som ärende:. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

Saapuneet E-asiat ( 9 §)

9. Statsrådets utredning: Lärande för miljömässig hållbarhet

Statsrådets E-utredningE 65/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kulturutskottet. 

Saapuneet lausunnot ja kannanotot (10-12 §)

10. Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Statsrådets U-skrivelseU 32/2022 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 17/2022 rd

Lagutskottet: LaUU 17/2022 rd. 

11. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Statsrådets U-skrivelseU 35/2022 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 24/2022 rd

Miljöutskottet: MiUU 24/2022 rd. 

12. Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning

Statsrådets E-utredningE 47/2022 rd

Ett meddelande från kommunikationsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

Ställningstagandet av framtidsutskottet antecknas som inkommet: Det antecknas att ett ställningstagande från framtidsutskottet har inkommit: Framtidsutskottet instämmer i statsrådets linje och betonar sina ställningstaganden i utlåtandena FrUU 1/2022 rd ─ E 131/2021 rd (Statsrådets utredning: EU:s rymdpolitik) och FrUU 2/2022 rd ─ SRR 1/2022 rd (Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön).I sina utlåtanden betonade framtidsutskottet bland annat betydelsen av lägesbilden av rymden och rymddata som den förutsätter, utvecklingen av rymdförvaltningen, affärsmöjligheterna i anslutning till rymdteknologi och rymdverksamhet, utvecklandet av affärsekosystem inom spjutspetsbranscher som är viktiga för Finland så att de stöder företagens koppling till internationella nätverk, hotbilder om militär användning och ohållbar verksamhet i anslutning till rymdverksamheten samt rymdverksamheten som ett sätt att stärka cybersäkerheten i den kritiska infrastrukturen och i vidare bemärkelse den nationella övergripande säkerheten och resiliensen. Utskottet betonade också de avtal som styr civil och militär användning av rymden för att säkerställa en rättvis och fredlig användning av rymdens resurser samt behovet av ett strategiskt samarbete inom EU för att utveckla rymdrelaterad affärsverksamhet, exempelvis för att säkerställa att också små länder kan skjuta upp och operera satelliter. 

Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 

Ei toimenpiteitä -ilmoitukset (13-14 §)

13. Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till ändring och korrigering av förordning (EU) nr 508/2014 i syfte att lindra konsekvenserna för fiskeverksamheten av Rysslands militära angrepp på Ukraina och att lindra effekterna av den marknadsstörning som denna militära angrepp orsakar på leveranskedjan för fisk- och vattenbruksprodukter

Statsrådets E-utredningE 62/2022 rd

Ett meddelande från jord- och skogsbruksutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

14. Statsrådets utredning: Europaparlamentets och rådets förordning om tillfällig handelsliberalisering som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Statsrådets E-utredningE 64/2022 rd

Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 64/2022 vp 

Selvitysasiat (15-20 §)

15. Mötet i Europeiska unions råd 22.3.2022 (Rådet för allmänna frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 39/2022 rd

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Tytti Tuppurainen 

avustajinaan:erityisavustaja Saara Pokkiyksikön päällikkö Lotta Nymann-LindegrenEU-erityisasiantuntija Heli Siivolavaltioneuvoston kanslia 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

16. Mötet i Europeiska unions råd 12.4.2022 (Rådet för allmänna frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 49/2022 rd

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Tytti Tuppurainen 

avustajinaan:erityisavustaja Saara Pokkiyksikön päällikkö Lotta Nymann-LindegrenEU-erityisasiantuntija Heli Siivolavaltioneuvoston kanslia 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

17. Mötet i Europeiska unions råd 23.5.2022 (Rådet för allmänna frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 56/2022 rd

Beredning 

Sakkunnig: 

  • minister Tytti Tuppurainen 

avustajinaan:erityisavustaja Saara Pokkiyksikön päällikkö Lotta Nymann-LindegrenEU-erityisasiantuntija Heli Siivolavaltioneuvoston kanslia 

Utredningen antecknas som mottagen. 

18. Euroryhmä, ECOFIN 4.-5.4.2022

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 45/2022 rd

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenerityisavustaja Petra Schulze Steinenvaltiovarainministeriö 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

19. Ylimääräinen euroryhmän videokokous 3.5.2022

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 51/2022 rd

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenerityisavustaja Petra Schulze Steinenvaltiovarainministeriö 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

20. ECOFIN-neuvoston kokous 24.5.2022 sekä euroryhmän ja laajennetun euroryhmän kokoukset 23.5.2022

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 57/2022 rd

Beredning 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenerityisavustaja Petra Schulze Steinenvaltiovarainministeriö 

Utredningen antecknas som mottagen. 

Selvitysasiat -kirjallinen menettely (21 §)

21. Mötet i Europeiska unions råd 24.5.2022 (Rådet för jordbruk och fiske)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 58/2022 rd

Beredning 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

22. Övriga ärenden

23. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är tisdag 24.5.2022 kl. 13.00, SuV:n kh