Dagordning
StoD
6
2021 rd
Stora utskottet
Fredag 5.3.2021 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Lausunto- ja kannanottoasiat (3-5 §.t)
3
Statsrådets utredning: Konferens om Europas framtid
Statsrådets E-utredning
E-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen EKU 1/2021 rd - E 3/2020 rd har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen för kännedom till grundlagsutskottet och utrikesutskottet. 
4
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
biträdande professor i europeisk unionsrätt
Emilia
Korkea-aho
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Statens ekonomiska forskningscentral
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (dataförvaltningsakten)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av kommunikationsutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Mietintöasiat (6 §)
6
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Ärendet har remitteratst till stora utskottet för betänkande 
Ärendet har remitteratst till stora utskottet för betänkande och till grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, underrättelsetillsynsutskottet, framtidsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet för utlåtande. Tidsfrist för utlåtandet: 31.5.2021. 
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Saapuneet U-kirjelmät (7-11 §:t)
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordningar om ändring av förordning (EU) 2016/794 om EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet. 
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (e-CODEX förordning)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till lagutskottet för utlåtande. 
9
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF och direktiv 2014/41/EU vad gäller deras anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet och lagutskottet. 
10
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 (En enda kontaktpunkt för tullen i EU)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
11
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register (om administrativt samarbete i fråga om punktskatter)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
Saapuneet E-selvitykset (12-13 §:t)
12
Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport (kodifiering)
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Tasa-arvon unioni: HLBTIQ-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020-2025, komission tiedonanto
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till grundlagsutskottet, lagutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Saapuneet jatkokirjelmät (14 §)
14
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen UKU 1/2021 rd - U 8/2019 rd har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UKU 1/2021 rd - U 8/2019 rd för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet 
Saapuneet lausunnot (15-20 §:t)
15
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (batteriförordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Miljöutskottet: MiUU 4/2021 rd. 
16
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för havsbaserad förnybar energi
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Miljöutskottet: MiUU 5/2021 rd. 
Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 
17
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-jatkokirjelmä
Utskottets utlåtande
Kommunikationsutskottet: KoUU 6/2021 rd. 
18
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Kommunikationsutskottet: KoUU 4/2021 rd. 
19
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens och rådets förordning (akt om digitala marknader)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Kommunikationsutskottet: KoUU 5/2021 rd. 
20
Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från den höga representanten och kommissionen: EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Kommunikationsutskottet: KoUU 7/2021 rd. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset (21-28 §:t) §.t)
21
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014.
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. U 65/2018 vp 
22
Statsrådets utredning: Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från kommunikationsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
23
Statsrådets utredning: Kommissionens nya strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
24
Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En ny agenda mellan EU och USA för globala förändringar
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
25
Statsrådets utredning: EU: Meddelande från kommissionen om råvaror av avgörande betydelse
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från miljöutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
26
Statsrådets utredning: Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från miljöutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
27
Statsrådets utredning: En agenda för terrorismbekämpning för EU
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
28
Statsrådets utredning: MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN: Handlingsplan för integration och inkludering för 2021–2027
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 16/2021 vp 
Kirjallinen menettely - valmistelu (29-30 §:t)
29
Oikeusministereiden epävirallinen videokokous 11.3.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
30
Sisäministereiden epävirallinen videokokous 12.3.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Kirjallinen menettely - raportit (31-36 §:t)
31
Oikeusministereiden epävirallinen videokokous 2.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit: "Oikeusministereiden epävirallinen videokonferenssi 2.12.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
32
Mötet i Europeiska unions råd 7.12.2020 (EU:n kuluttaja-asioista vastaavien ministereiden epävirallinen videokokous)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Kuluttaja-asioista vastaavien ministereiden epävirallinen videokokous 7.12.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
33
Mötet i Europeiska unions råd 7.-8.12.2020 (Epäviralliset televiestintä- ja iikenneministereiden videokokoukset 7.-8.12.2020.)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Liikenneministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020" och "Teleministereiden epävirallinen videokokous". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
34
Mötet i Europeiska unions råd 14.12.2020 (Rådet för transport, telekommunikation och energi /energi)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Energiaministereiden epävirallinen videokokous 14.12.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
35
Rådet för rättsliga och inrikes frågor /inrikes frågor 14.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit"OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 14.12.2020 ". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
36
Mötet i Europeiska unions råd 17.12.2020 (Rådet för miljöfrågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Ympäristöneuvosto 17.12.2020 Brysselissä". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Rauenneet asiat (37-74 §:t)
37
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (omarbetning)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
38
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av IUU-förordningen
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
39
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
40
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
41
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
42
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentet och rådet om en ny visumkodex och om införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
E-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
43
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbud mot fiske med drivgarn, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 812/2004, (EG) nr 2187/2005 och (EG) nr 1967/2006 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 894/97
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
44
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
45
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamnets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
46
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av förordningen (EG) nr 2012/2002 om ekonomiskt stöd till medlemsstater i syfte att täcka allvarliga ekonomiska påfrestningar på dem i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen utan avtal (förordningen om solidaritetsfonden)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
47
Statsrådets utredning: E-skrivelse: Kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Lissabonunionens församling
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från ekonomiutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
48
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd (COM(2020) 409 final)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
49
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
50
Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden, för referensperioder som följer på dem som avses i förordning (EU) 2020/698, (COM (2021) 25 final)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
51
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (direktivet om avgifter för luftfartsskydd)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
52
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (ändring av öppenhetsförordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
53
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om makars förmögenhetsförhållanden och ett förslag till rådets förordning om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
54
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
55
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Östersjöns laxbestånd)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
56
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissätningen på humanläkemedel och deras inordnande i nationella sjukförsäkringssystemen (transparensdirektiv)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
57
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
58
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (ändring av kontrollförordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
59
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (ändring av Easa-förordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
60
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya psykoaktiva ämnen
Statsrådets U-skrivelse
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
61
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (tullöverträdelsedirektivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
62
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut (omstrukturering av bankerna)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
63
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar (enmansbolagsdirektivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
64
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningen om bestämmandet av den ansvariga staten (EU) nr 604/2013 (Dublin III-förordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
65
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en omplaceringsmekanism vid kriser
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
66
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
67
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
68
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
69
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (direktiv om anmälningsförfarande)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
70
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (kombinerade transporter)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
71
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europa parlamentets och Europarådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilken kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
72
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
73
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (ändring av förordningen om genomdrivande av internationella handelsregler)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-jatkokirjelmä
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
74
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 409 final om ett instrument för tekniskt stöd (instrument för tekniskt stöd)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
75
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)
Statsrådets U-skrivelse
U-kompletterande utredning
U-jatkokirjelmä
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
76
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
77
Övriga ärenden
78
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag den 12.3.2021 kl 13.30 
Senast publicerat 05-03-2021 10:22