Senast publicerat 25-04-2019 11:59

Regeringens proposition RP 1/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inkomstskattelagen, lagen om koncernbidrag vid beskattningen, lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen, lagen om bostadshusreservering vid beskattningen och lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning ändras. Lagarnas ikraftträdandebestämmelser ändras så att ikraftträdandet flyttas från den 1 juli 2019 till ingången av 2020. Lagarna tillämpas fortfarande första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. För att det ska vara möjligt att flytta ikraftträdandet på det sätt som föreslås i denna proposition, bör lagarna träda i kraft före den 1 juli 2019. 

MOTIVERING

Nuläge och bedömning av nuläget

Den 29 november 2018 lämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar (RP 257/2018 rd). Enligt den propositionen ändras lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet så, att lagen tillämpas på all verksamhet vid beskattningen av samfund utom på resultatet av jordbruk, som uträknas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. I propositionen föreslogs det också att de ändringar som slopandet av indelningen i förvärvskällor för samfund förutsätter ska göras också i inkomstskattelagen, lagen om koncernbidrag vid beskattningen, lagen om bostadshusreservering vid beskattningen och i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. 

Enligt finansutskottets betänkande FiUB 29/2018 rd genomför propositionen den revidering av indelningen i förvärvskällor som länge har varit på tapeten i den skatterättsliga debatten. 

Enligt motiveringen till propositionen RP 257/2018 rd var lagarna avsedda att träda i kraft den 1 juli 2019. Ändringarna skulle tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. I lagförslaget om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ingick också en bestämmelse om att vid beskattning som verkställs före det tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagen. Detta nämndes också i avsnittet om ikraftträdande i motiveringen till propositionen. Ett sådant förslag fanns dock inte i de andra lagförslagen. I lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagen om ändring av inkomstskattelagen fanns också förslag till särskilda övergångsbestämmelser i fråga om utnyttjande av i inkomstskattelagen avsedda överlåtelseförluster eller förluster av annan verksamhet. 

Riksdagen godkände lagförslagen i regeringspropositionen utan ändringar i januari 2019. Republikens president stadfäste lagarna den 15 mars 2019 (författningssamlingsnummer 308—313/2019), och de träder i kraft den 1 juli 2019. 

När det gäller övergångsbestämmelserna om i inkomstskattelagen avsedda överlåtelseförluster eller förluster av annan verksamhet, föreskrivs det i de stadfästa lagarna att bestämmelserna gäller förluster som inte avdragits vid ikraftträdandet av lagen eller den dag då lagen träder i kraft. Detta innebär att förluster som uppkommit under räkenskapsperioder som löpt under tiden mellan den 1 juli till den 31 december 2019 inte omfattas av övergångsbestämmelserna. Denna verkan avsågs inte. 

Till följd av ikraftträdandet av de stadfästa lagarna blir också ändringarna i inkomstskattelagen, lagen om koncernbidrag vid beskattningen, lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen, lagen om bostadshusreservering vid beskattningen och lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning tillämpliga först vid beskattningen för skatteåret 2020, men samtidigt upphävs de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet den 1 juli 2019. I motiveringen till propositionen RP 257/2018 rd nämns det att de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet ska tillämpas. För att undvika oklarheter är det dock motiverat att precisera situationen genom att förändra ikraftträdandebestämmelsen. 

Föreslagna ändringar

I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelserna i de stadfästa lagarna ändras så, att lagarna träder i kraft den 1 januari 2020. De stadfästa lagarnas tillämpningsbestämmelser ändras inte, alltså tillämpas lagarna fortsättningsvis första gången vid beskattningen för 2020. 

Syftet med förslaget är att förenhetliga ikraftträdande- och tillämpningsbestämmelserna, och att avlägsna de i punkt 1 beskrivna verkningarna, som inte varit avsedda. Syftet med de ändringar som föreslås nu är att säkerställa att det i samband med ikraftträdandet av lagarna inte uppstår en sådan mellanperiod för vilken det inte skulle vara möjligt att dra av i inkomstskattelagen avsedda överlåtelseförluster eller förluster av annan verksamhet som uppkommit under perioden. 

Propositionens konsekvenser

Denna proposition gäller rättelse av ikraftträdandebestämmelserna. Propositionen har inga sådana konsekvenser som avviker från de som angivits i regeringens proposition RP 257/2018 rd med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar. 

För att Skatteförvaltningen ska hinna genomföra behövliga åtgärder för ändringar av programvaror och anvisningar i tid, bör denna proposition behandlas skyndsamt. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med Skatteförvaltningen. 

Ikraftträdande

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. För att det ska vara möjligt att flytta ikraftträdandet på det sätt som föreslås i denna proposition, bör lagarna träda i kraft före den 1 juli 2019. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (308/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen (309/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (310/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (311/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen (312/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (313/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 25 april 2019 
StatsministerJuhaSipilä
FinansministerPetteriOrpo