Senast publicerat 01-03-2018 14:07

Regeringens proposition RP 10/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag ändras. Enligt propositionen ändras bestämmelserna om den avgift som tas ut för utförande av serviceproducentens uppgifter i samband med försäljningen av tillstånd för fiske och om de uppgifter som ska lämnas till registerföraren för fångstregistret. Dessutom kan turistfisketillstånd beviljas personer under 18 år mycket förmånligt eller avgiftsfritt.  

Propositionen syftar till att förenhetliga beloppet för utförande av uppgifter i samband med försäljning av fisketillstånd och att främja tillförlitlig insamling av fångstuppgifter. Ändringarna i prissättningen för fisketillstånd syftar till en mer flexibel prissättning av tillstånd som beviljas till barn. 

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2018. 

MOTIVERING

Nuläge

I artikel 10 i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41–42/2017, nedan kallat Tana fiskeavtal) förutsätts det att den som vill fiska på gränsälvssträckningen ska lösa fisketillstånd innan fisket inleds. Organiseringen av fisketillståndsförsäljningen lämnas i avtalet till parterna för nationellt beslut. De bestämmelser i Tana fiskeavtal som hör till området för lagstiftningen har satts i kraft genom lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017, nedan kallad ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal). 

I Finland har försäljningen av fisketillstånd organiserats så att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland (NTM-centralen) svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd, men med stöd av 8 § i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal kan skötseln av försäljningen av tillstånd för fiske överföras på en privat serviceproducent eller ett sådant delägarlag för ett samfällt vattenområde som är innehavare av fiskerätt (serviceproducent). I samband med att tillståndet skrivs ut på tillståndskontoret ska serviceproducenten kontrollera att fiskeredskapens renhet uppfyller kraven för Tana älvs vattendrag. Fiskeredskapens renhet är ytterst viktig för att man också framöver ska kunna förhindra att den ödesdigra parasiten Gyrodactylus salaris sprider sig till Tana älvs vattendrag. Enligt 8 § i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal får serviceproducenten för tillståndsförsäljningsuppgiften ta ut en skälig avgift som ska betalas av tillståndsköparen och som kan uppgå till högst fem procent av tillståndets pris. Det har i praktiken visat sig att avgiften som tas ut för tillståndsförsäljningsuppgiften inte i alla lägen har stått i rätt proportion till den arbetsmängd som uppgiften medför. 

Enligt artikel 13 i Tana fiskeavtal är alla som fiskar i Tana älv skyldiga att rapportera uppgifter om fiske och fångster i enlighet med bestämmelserna i fiskestadgan. I 30 § i fiskestadgan för Tana älvs vattendrag som utgör bilaga 2 till Tana fiskeavtal finns det närmare bestämmelser om vilka upplysningar som ska rapporteras till fångstregistret. För uppfyllande av skyldigheten att rapportera fångst föreskrivs det i 8 § 5 mom. i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal att den som svarar för tillståndsförsäljningen samt varje serviceproducent är skyldig att ordna åtkomst för fiskaren till det elektroniska fångstregistret. Samma skyldighet åligger även andra som upplåter fisketillstånd inom den laxförande delen av Tana älvs sidovattendrag som avses i artikel 2.2 i Tana fiskeavtal. Systemet för tillståndsförsäljning för Tana älvs huvudfåra ingår i samma datasystem till vilket fångstuppgifterna rapporteras. Följaktligen kan man med hjälp av systemet hänföra tillstånds- och fångstuppgifterna så att det går att kontrollera att alla tillståndsköpare har anmält sin fångst. 

Tillståndsförsäljningen för Tana älvs sidovattendrag sker dock på annat sätt än för huvudfåran. Det finns flera aktörer som säljer tillstånd för Tana älvs sidovattendrag. Merparten av tillstånden säljs manuellt och inte via det elektroniska systemet och dessutom beviljas det med stöd av 12 § i lagen om fiske (379/2015) många fisketillstånd av delägare i delägarlag. Detta har lett till en situation där alla köpare och säljare av tillstånd inte är kända och inte heller omfattas av det elektroniska tillståndsförsäljningssystemet. Följaktligen kan man inte heller att försäkra sig om att alla tillståndsköpare har fullgjort sin fångstrapporteringsskyldighet. Denna praxis har visat sig problematisk med tanke på fångstuppgifternas riktighet och aktualitet samt på insamlingen av uppgifterna. 

Gränsälvssträckningen har med stöd av bestämmelserna i artikel 9 i Tana fiskeavtalet indelats i gemensamma fiskezoner för att organisera fisketurism som arrangeras som fiske från båt. Det största tillåtna antalet fisketillstånd och prisen på fisketillstånden är bundna till fiskezonerna och kan variera från zon till zon och under fiskesäsongen. Enligt artikel 10 i Tana fiskeavtalet anges det maximala antalet fisketillstånd för fisketurism i fiskestadgan och antalet fördelas lika mellan Finland och Norge. Det maximala antalet tillstånd anges i 5 § i fiskestadgan för Tana älvs vattendrag.  

I artikel 10.4 i Tana fiskeavtal föreskrivs det att vardera parten fastställer priset på fisketillstånd i enlighet med den nationella lagstiftningen efter att ha hört den andra parten. Eftersom 81 § 2 mom. i grundlagen förutsätter att bestämmelser om avgifter samt de allmänna grunderna för storleken av avgifter för de statliga myndigheternas tjänsteåtgärder, tjänster och övriga verksamhet utfärdas genom lag har det varit nödvändigt att föreskriva om prissättningen för fisketillstånden i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal. Enligt 10 § 2 mom. i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal baserar sig priset för fisketillstånd enligt 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan på gängse pris, där marknadsläget för fisketillstånd av motsvarande slag beaktas när priset bestäms. Priset får bestämmas så att det varierar beroende på tillståndszonen, tillståndstypen och tidpunkten. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms priset närmare inom ramen för de i paragrafen angivna variationsintervallen. Med hjälp av variationsintervallet kan ett sådant gängse pris för tillstånden bestämmas där marknadsläget för fisketillstånd av motsvarande slag kan beaktas.  

Tillståndspriserna för fiskesäsongen 2017 reglerades i jord- och skogsbruksministeriets förordning (243/2017) utifrån förslag från lokala delägarlag och andra fiskerättsägare samt från Sametinget. Priserna har fastställts per vecka och område. Variationsintervallet för tillstånd för fiske från båt var 50–80 euro per fiskedygn och för tillståndet för fiske från strand 35–60 euro per fiskedygn. Av personer under 18 år togs det dessutom ut en avgift enligt den nedre gränsen av intervallet, för tillstånd för fiske från båt 40 euro per fiskedygn och för tillstånd för fiske från strand 25 euro per fiskedygn. 

Det kom mycket respons som gällde bristen på fisketillstånd för barn och denna brist på ett lämpligt tillstånd för barn sågs som ett problem med tanke på turismen. Priset för fisketillstånd för minderåriga har tidigare antingen varit mycket billigt eller så har barnen kunnat fiska avgiftsfritt i sällskap av en vuxen som har inlöst ett fisketillstånd. Tanavassdragets fiskeförvaltning (fiskeriförvaltningen för Tana vattendrag) som i Norge ansvarar för tillståndsförsäljningen har inte tagit ut någon avgift av personer under 16 år för sålda tillstånd. Prisvariationsintervallet i Finland som fastställdes för fiskesäsongen 2017 gjorde det inte möjligt att bevilja minderåriga avgiftsfria tillstånd eller så förmånliga tillstånd som ansågs nödvändigt.  

Föreslagna ändringar

De föreslagna ändringarna motiveras med de missförhållanden som har observerats i praxis för tillståndsförsäljningen och med behovet att göra insamlingen av fångstuppgifterna för Tana älvs sidovattendrag mera tillförlitlig.  

Det föreslås att det belopp som serviceproducenten tar ut för tillståndsförsäljningsuppgiften ska preciseras så att det bättre motsvarar den arbetsmängd som uppgiften medför. Genom ändringen fastställs det ett fast arvode för den avgift som tas ut för fisketillstånd när det gäller tillstånd som har ett lågt pris. Det lägsta beloppet föreslås uppgå till 3 euro per fiskedygn och för tillstånd som kostar mera än 60 euro till högst fem procent av tillståndets pris. Förslaget gäller endast tillstånd avsedda för fisketurism. Andra tillstånd än sådana som är avsedda för fisketurism ska lösas ut från servicestället i Lapplands NTM-central och i dessa tillstånd ingår inget utskrivningsarvode. 

För att säkerställa en tillförlitlig insamling av fångstuppgifter föreslås det att den som ansvarar för försäljningen av tillstånd och serviceproducenten ska vara skyldiga att rapportera köparnas namn- och kontaktuppgifter till den behöriga registerföraren för fångstregistret. Med hjälp av dessa uppgifter kan man bättre än i nuläget säkerställa en täckande insamling av fångstinformation för Tana sidovattendrag där tillståndsförsäljningen inte sköts via det elektroniska systemet. Skyldigheten ska enligt förslaget också gälla andra som upplåter fisketillstånd inom den laxförande delen av Tana älvs sidovattendrag. Uppgifterna ska lämnas in till fångstregistrets registerförare före utgången av den septembermånad som följer på fiskesäsongen.  

För att genomföra de ändringar som redogörs ovan föreslås det att 8 § 3 och 5 mom. i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal ändras. Avsikten är inte att i övrigt göra några ändringar i paragrafen.  

Utifrån erfarenheterna från försäljningen av tillstånd för fisketurism för Tana älv efter ikraftträdandet 2017 av fiskeavtalet och fiskestadgan syftar den ändring som nu föreslås till att svara mot behovet att prissätta fisketillstånden för personer under 18 år så att det bättre stämmer överens med marknadsläget och kundernas önskemål. Ändringen syftar också till att främja fiske som hobby för barn och unga och att göra det möjligt att prissätta tillstånden för personer under 18 år på samma sätt som i Norge. Enligt förslaget ändras prisvariationsintervallet enligt 10 § 2 mom. 1–3 punkten i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal så att tillståndspriset kan uppgå till högst 150 euro per fiskedygn. Personer under 18 år kan beviljas ett fisketillstånd som avses i 2 mom. till ett lägre än gängse pris eller utan avgift. Ändringarna kräver att 10 § 2 mom. i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal ändras och att det till paragrafen fogas nya 3 och 4 mom. Punkten om jord- och skogsbruksministeriets bemyndigande att utfärda förordning flyttas enligt förslaget så att det blir ett nytt 4 mom. Enligt föreslagna 4 mom. utfärdas det genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmelser om de priser för tillstånd som avses i 2 mom. och om förutsättningarna för beviljande av förmånliga eller avgiftsfria tillstånd till personer under 18 år. Avsikten är inte att i övrigt göra några ändringar i paragrafen. 

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inga betydande ekonomiska konsekvenser för den offentliga ekonomin. Genom en skyldighet att rapportera tillståndsförsäljningsuppgifter kan forskningsresurserna effektivare användas för utredning av laxfångsterna i Tana älvs vattendrag.  

Propositionen kan bedömas ha positiva konsekvenser för företagens verksamhet. Den ändring som föreslås avseende tillståndsförsäljningsarvodet gör det möjligt att ta ut en skälig avgift för tillståndsförsäljningsuppgiften när det gäller tillstånd i olika prisklass. För företagens verksamhet är det också viktigt att den föreslagna ändringen gör en flexiblare prissättning möjlig så att den stöder fisketurismen i anknytning till laxfisket i Tana älv, exempelvis familjeturismen och användningen av turismtjänster i Utsjoki. För dem som köper tillstånd för fisketurism innebär ändringen i försäljningsarvodet en smärre kostnadsförhöjning.  

De ekonomiska konsekvenserna av fisketillståndsförsäljningen kommer också framöver i högre grad än av denna proposition att bero på vilka priser som årligen fastställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning utifrån förslagen från innehavarna av fiskerätt i Tana älv och andra lokala intressegrupper. Strävan är en marknadsmässig prissättning som beaktar efterfrågan på tillstånd.  

Genom rapportering av tillståndsförsäljningsuppgifterna förbättras informationen om laxfångsterna i Tana älv och på det sättet för sin del utvärderingen av laxbeståndens status. Maximiantalet fisketillstånd som får säljas till turister regleras genom en kvot som fastställs i 5 § i fiskestadgan till Tana fiskeavtal och den föreslagna ändringen inverkar inte på kvotens storlek. Den föreslagna möjligheten att bevilja fisketillstånd till barn mycket förmånligt eller avgiftsfritt inverkar inte nämnvärt på laxbeståndet. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet. Propositionsutkastet har varit på remiss hos finansministeriet, justitieministeriet, NTM-centralen i Lappland (fiskerinäring), Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, sametinget, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, delägarlagen i Pikkujärvi, Iivana, Alatalo, Outakoski, Utsjoki kyrkby, Veahčaknjárga och Nuorgam, Enare och Utsjoki fiskeområden, Tenonlaakson yrittäjät ry och Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry. Även andra aktörer än remissinstanserna på sändlistan fick yttra sig om utkastet. 

Det kom in sammanlagt 11 remissyttranden inom utsatt tid. Yttranden lämnades av finansministeriet, justitieministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Nuorgam delägarlag, Tenon Kiinteistöomistajat ry, Centralförbundet för Fiskerihushållning rf, Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry, sametinget och Lapin kalatalouskeskus/ ProAgria Lappi ry. 

Huvudsakligen förordades de föreslagna ändringarna i yttrandena. Ändringarna ansågs behövliga och motiverade. Särskilt ändringen i prissättningen för fisketillstånd som beviljas barn så att den blir mycket förmånlig eller avgiftsfri ansågs vara bra och behövas. I en del yttranden föreslogs det att maximigränsen för tillståndsprisen ska höjas eller helt strykas och i ett yttrande att maximigränsen ska sänkas. Forststyrelsen föreslog att tillståndsförsäljarna ska förpliktas till att rapportera tillståndsköparnas namn och kontaktuppgifter till registerföraren för fångstregistret inom en utsatt tid, exempelvis till utgången av septembermånad efter fiskesäsongen. På Forststyrelsens förslag fogades en tidsfrist för rapporteringen av uppgifter till 8 § 5 mom. Varken finansministeriet eller justitieministeriet hade något att anmärka mot förslaget.  

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

De föreslagna ändringarna i lagen har kopplingar till jämlikhetsbestämmelsen i 6 § och till skyddet för privatlivet och skyddet för personuppgifter i 10 § i grundlagen. 

Förslaget syftar till att möjliggöra en prissättning för tillstånd till minderåriga som avviker från prissättningen för andra åldersgrupper. Därför bör förslaget bedömas med hänsyn till jämlikhetsbestämmelsen i 6 § i grundlagen och särskilt med hänsyn till diskrimineringsförbudet i paragrafens 2 mom. Enligt den får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av bl.a. ålder. Bestämmelsen om jämlikhet hindrar inte att olika grupper behandlas olika eller att de i lagstiftningen särbehandlas i likadana situationer, om särbehandlingen kan motiveras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna (GrUU 1/2006 rd, s. 2/I, GrUU 59/2002 rd, s. 2–3). Grundlagsutskottet har i sin bedömning av den socialrättsliga regleringen t.ex. ansett att det inte stöter på några problem med hänsyn till grundlagen att förmåner för personer i olika åldrar fastställs på olika grunder, om särbehandlingen inte är godtycklig eller skillnaderna blir oskäliga (GrUU 60/2002 rd, s. 4–5, GrUU 46/2002 rd, s. 5–7). Särbehandlingen enligt ålder i prissättningen syftar till att främja och underlätta fiske som hobby för barn. Med ytterligare beaktande av barns fysiska egenskaper, kunskap om fiske och fiskefärdigheter jämfört med vuxna, kan bedömningen göras att barns fångstmängd i regel blir mindre än vuxnas, vilket också för sin del talar för möjligheten att bevilja tillstånd till ett lägre pris till barn. Följaktligen finns det godtagbara grunder för att särbehandla barn i och det står inte i strid med grundlagen. 

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter genom lag. Grundlagsutskottet har av hävd ansett att det med tanke på skyddet för personuppgifter vid en registrering är viktigt att reglera åtminstone registreringens syfte, innehållet i de registrerade personuppgifterna, tillåtna användningsändamål, inbegripet möjligheten att lämna ut uppgifterna och bevaringstiden för uppgifterna i personregistren samt den registrerades rättsskydd. Följaktligen ska utlämnande av tillståndsköparnas namn- och kontaktuppgifter till registerföraren regleras genom lag. På tillståndsköparnas namn- och kontaktuppgifter som lämnas ut till registerföraren tillämpas vad som i 7 § i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal föreskrivs bl.a. om utlämnande av och bevaringstiden för dessa uppgifter. Det behöver föreskrivas i 8 § 5 mom. i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal om utlämnandet av tillståndsköparnas kontaktuppgifter från tillståndsförsäljarna till den behöriga registerföraren för att säkerställa att de uppgifter som införs i registret håller streck och är aktuella, med beaktande av att uppgifterna i registret används till fångststatistik, planering av förvaltningen av fiskeresurser, tillsyn och fiskundersökningar samt forskning på fiskbestånden och fisket. 

På ovan nämnda grunder kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 § 3 och 5 mom. och 10 § 2 mom. och 
fogas till 10 § nya 3 och 4 mom. som följer: 
8 § 
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En serviceproducent ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för skötseln av uppgiften. Den som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen ska ingå ett skriftligt avtal med serviceproducenten om uppgiftens innehåll, redovisningen av tillståndsavgifter och annat som behövs för skötseln av uppgiften samt om en skälig avgift som tas ut för utförandet av uppgiften och som betalas av tillståndsköparen. Som skälig anses en avgift som uppgår till högst fem procent av fisketillståndets pris och i fråga om tillstånd som kostar mindre än 60 euro dock minst 3 euro per tillståndsdygn.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som svarar för tillståndsförsäljningen samt varje serviceproducent är skyldig att ordna åtkomst för fiskaren till det elektroniska fångstregistret för uppfyllande av skyldigheten att rapportera fångst. De aktörer som nämns ovan ska årligen före utgången av den septembermånad som följer på fiskesäsongen lämna in tillståndsköparnas namn- och kontaktuppgifter till den behöriga registerföraren för fångstregistret. Vad som föreskrivs i detta moment gäller också andra som upplåter fisketillstånd inom den i artikel 2.2 i avtalet avsedda laxförande delen av Tana älvs vattendrag. 
10 § 
Prissättningen av fisketillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Priset för fisketillstånd enligt 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan baserar sig på gängse pris, där marknadsläget för fisketillstånd av motsvarande slag beaktas när priset bestäms. Priset får bestämmas så att det varierar beroende på tillståndszonen, tillståndstypen och tidpunkten. Priset är 
1) för tillstånd för fiske från båt högst 150 euro/fiskedygn,  
2) för tillstånd för fiske från strand högst 150 euro/fiskedygn,  
3) för tillstånd för fiske från båt och från strand i Enare älv ovanför Matinköngäs och i Kietsimäjoki högst 150 euro/fiskedygn. 
Personer under 18 år kan beviljas ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. till ett lägre än gängse pris eller utan avgift. 
Närmare bestämmelser om priset för de fisketillstånd som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd som avses i 3 mom. kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 1 mars 2018 
StatsministerJuhaSipilä
Jord- och skogsbruksministerJariLeppä