Senast publicerat 03-11-2021 14:26

Regeringens proposition RP 100/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet av den 28 oktober 1996, sådant det lyder ändrat i avtalen den 8 oktober 1997, den 1 juli 2004, den 10 april 2006, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013, samt godkänner en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Det centrala innehållet i avtalet är att beskriva vaccininstitutets juridiska ställning, mål, principer, uppgifter och förvaltningsstruktur. Genom avtalet har internationella vaccininstitutet upprättats som en internationell organisation. Genom att ansluta sig till avtalet förbinder sig Finland till bestämmelserna i avtalet om upprättande och blir medlem av organisationen.  

Avtalet trädde i kraft internationellt den 29 maj 1997. Avtalet träder för Finlands del i kraft den första dagen i den månad som följer efter att Finland deponerat ratifikationsinstrumentet hos FN:s generalsekreterare, som är depositarie för avtalet.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

Internationella vaccininstitutet (International Vaccine Institute, IVI) är en internationell organisation för främjande av forskning om och utveckling av vaccin, vilken grundades år 1997 på initiativ av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). IVI bedriver internationellt samarbete om forskning och produktutveckling av vaccin samt för att stärka denna kapacitet. Institutet håller nu på att starta arbetet för att utveckla ett vaccin som skyddar mot covid-19 sjukdomen. IVI:s budget för verksamheten år 2020 är 40 miljoner dollar.  

IVI koncentrerade sig ursprungligen på att utveckla vacciner mot gastrointestinala bakteriesjukdomar såsom tyfoidfeber och kolera och undersöka vaccinernas effekt hos världens fattiga befolkning. Senare, när den finansiella basen breddats, har verksamheten utvidgats till att gälla utveckling av vaccin mot bl.a. shigella och MERS och till uppföljning av deras sjukdomsbörda. Nu utvidgar IVI sin verksamhet till att utveckla vaccin som skyddar mot covid-19 sjukdomen, delvis utgående från erfarenheterna från MERS-vaccinet. IVI stöder också arbetet med att förstärka utvecklingsländernas diagnostiska kapacitet. I fattiga länder är kapaciteten för att diagnostisera covid-19 obefintlig, och det är av största vikt att förbättra kapaciteten för att kunna bedöma belastningen av dessa sjukdomar och bedöma skyddseffekten av ett nytt vaccin. IVI har gedigen erfarenhet av att säkerställa kvaliteten på testvaccin med kliniska människoförsök, mäta sjukdomsbördan och testa vacciners effekt i fältförhållanden i fattiga länder. I alla IVI:s projekt ingår ett starkt element av kapacitetsstärkning. IVI har lång erfarenhet av ett projekt gällande klinisk utveckling av MERS-vaccin med stöd av många partner. IVI har gjort upp forskningsplaner för tre projekt för utveckling av ett coronavirusvaccin. Utöver det har institutet för avsikt att utveckla en virusdiagnostik med vilken immunogeniteten och effekten hos dessa nya vaccin kan mätas hos människor. 

IVI grundades som en elementär del av det år 1990 grundade men senare på grund av obefintlig verksamhet år 1998 nedlagda barnvaccininitiativet (Children’s Vaccine Initiative, CVI), vars mål var att förbättra vaccinskyddet hos barn i världens fattigaste länder. I stället för CVI grundades den globala alliansen för vaccination (Global Alliance for Vaccine and Immunisation, GAVI), som verkat effektivare än CVI för att förbättra tillgången till nya och underanvända vaccin för framför allt barn i utvecklingsländer. GAVI:s generalsekreterare är medlem i IVI:s förvaltningsstyrelse. IVI:s verksamhet har jämfört med GAVI ändå ett bredare spektrum och täcker vaccinforskningen och -utvecklingen mer heltäckande. 

Avtalet om upprättande av IVI har undertecknats av 35 stater och av Världshälsoorganisationen (WHO). Av dem har 16 stater och WHO förbundit sig till avtalet om upprättande och är medlemmar. Institutets högkvarter finns i Seoul i Syd-Korea. Sverige har redan i flera år varit medlem av IVI. Förhandlingar med bland annat Canada, Tyskland och Danmark om anslutning till organisationen pågår. Genom att ansluta sig till avtalet om upprättande av IVI skulle Finland bli medlem av IVI. Genom att förbinda sig till avtalet om upprättande förbinder sig staten också till den till avtalet om upprättande bilagda stadgan för IVI som utgör en integrerad del av avtalet. Med avtalet om upprättande har IVI upprättats som en internationell organisation, och avtalet beskriver också den process med vilket en stat eller en mellanstatlig organisation kan ansluta sig till avtalet. I stadgarna definieras organisationens målsättning, principer, uppgifter och förvaltningsstruktur. Stadgarna har ändrats enligt dess artikel XX genom beslut av IVI:s förvaltningsråd den 8 oktober 1997, den 1 juli 2004, den 10 april 2006, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013, så Finland skulle ansluta sig till avtalet om upprättade och dess stadga som utgör en integrerad del av avtalet enligt stadgans ändrade form.  

Finland har tidigare utbytt information med IVI och samarbetat med organisationen via internationella hälsosäkerhetsprogram. Som medlem skulle Finland ändå ha bättre möjligheter att påverka den långsiktiga och strategiska vaccinforskningen och -utvecklingen. 

1.2  Beredning

Beredning av avtalet

Finland har inte tidigare varit med i IVI:s verksamhet som stat. Överläkare Hanna Nohynek vid Institutionen för hälsa och välfärd (THL) har som privatperson länge samarbetat med IVI i expertuppgifter och verkar idag som viceordförande för IVI:s förvaltningsstyrelse. Också THL:s tidigare överdirektör Juhani Eskola verkade som privatperson som medlem av IVI:s förvaltningsstyrelse under en period. 

För att bli medlem av IVI förutsätts godkännande av IVI:s förvaltningsstyrelse, vilket ansöks genom att landet tillställer förvaltningsstyrelsen en begäran om att få ansluta sig till IVI:s avtal om upprättande av institutet. När förvaltningsstyrelsen har godkänt Finlands begäran kan Finland deponera ett ratifikationsinstrument, med vilket landet förbinder sig till IVI:s avtal om upprättande jämte ändringar. Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen kan deponeringen av ratifikationsinstrumentet ske först efter att riksdagen gett sitt godkännande till förbindelsen till avtalet enligt 94 § 1 mom, grundlagen och republikens president fattat det slutliga beslutet om anslutning till avtalet enligt 93 § 1 mom. grundlagen.  

Beredning på nationell nivå

Regeringen beslöt vid sitt sammanträde den 12 mars 2020 stöda forskningen om och utvecklingen av ett vaccin mot covid-19 med en miljon euro via IVI och föreslå att Finland ansluter sig som medlem i IVI. Riksdagen godkände i sin första tilläggsbudgetproposition för 2020 att en (1) miljon euro tilläggs till Social- och hälsovårdsministeriets moment Internationella medlemsavgifter (33.01.66) och att Finland ansluter sig som medlem av IVI. Dessutom gjordes en årlig ökning av vårrambeslutet för att täcka det ekonomiska bidrag som ska betalas till IVI. 

På fredragning av statsrådet beslöt republikens president den 17 april 2020 att ansökan om anslutning lämnas in. Samma dag skickades en anslutningsansökan undertecknad av utrikesministern till IVI. IVI:s förvaltningsstyrelse godkände Finlands anslutningsansökan den 19 april 2020. 

Förslaget till regeringens proposition publicerades på webbsidan lausuntopalvelu.fi och sändes på remiss till arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, justititeministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt föreningen Lääketeollisuus ry. På grund av den snabba tidtabellen för beredningen av förslaget var remisstiden kortare än vanligt, emedan det att Finland snabbt ansluter sig till IVI:s grundfördrag och därigenom blir medlem i IVI effektivt skulle möjliggöra Finlands deltagande i den pågående vaccinforskningen och vaccinutvecklingen gällande sjukdomen covid-19, vilket skulle vara i Finlands intresse. De avgivna remissvaren finns att få på adresserna hankeikkunana.vnv.fi och lausuntopalvelu.fi. Remissutlåtandena beskrivs närmare i avsnitt 5. 

Avtalets målsättning

Genom avtalet har IVI upprättats som en internationell organisation. Avtalets syfte är att beskriva IVI:s juridiska ställning samt den process med vilken en stat eller internationell organisation kan ansluta sig till avtalet eller säga upp avtalet.  

När en stat ansluter sig till avtalet om upprättande av IVI ansluter sig staten också till den stadga som ingår som bilaga till avtalet, vars syfte är att närmare definiera IVI:s mål, principer, uppgifter och förvaltningsstruktur.  

De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås, att riksdagen godkänner avtalet om upprättandet av internationella vaccininstitutet, sådant det lyder med de ändringar som gjorts den 8 oktober 1997, den 1 juli 2004, den 10 april 2006, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013. 

Propositionen innehåller också ett förslag till en så kallad blankettlag, genom vilken de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet sätts i kraft.  

Propositionens konsekvenser

Anslutning som medlem i IVI ger Finland möjlighet att medverka långsiktigt och strategiskt i den internationella forskningen om och utvecklingen av vaccin. Finland verkar för sin del för att vacciner finns tillgängliga framför allt i länder med låg och medelhög inkomstnivå. Å andra sidan får Finland viktig knowhow och möjlighet att påverka för att förbättra den globala hälsosäkerheten, eftersom smittsamma sjukdomar inte känner några gränser, vilket vi sett i samband med covid-19-epidemin, men tidigare också i samband med exempelvis influensaepidemin A(H1N1) 2009 eller den så kallade svininfluensaepidemin. Finland håller dessutom på med att grunda att vaccinforskningscenter. Som medlem av IVI skulle Finland ha möjlighet att öka samarbetet på institutionsnivå även med finländska universitet och biotech-företag. 

Anslutningen till IVI främjar för sin del förverkligandet av de internationella människorättsligganden, som Finland har förbundit sig att följa och främja. Till exempel förpliktigar artikel 12 punkt 1 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen, FördsS 6/1976)) de stater som ingått förbindelsen att för var och en erkänna rättigheten att åtnjuta den högsta tillbudsstående nivån av fysisk och mental hälsa. Punkt 2 i artikeln förutsätter, att avtalsstaten vidtar de åtgärder för att uppnå ett fullständigt förverkligande av den ovan beskrivna rättigheten som är nödvändiga för att förhindra, behandla och övervaka bland annat epidemier och smittsamma sjukdomar. Enligt punkt 1 artikel 2 i ESK-konventionen förbinder sig avtalsstaten förutom till verkställighet på nationell nivå dessutom till att enligt tillgängliga resurser stöda andra stater att förverkliga de rättigheter de erkänt genom avtalet genom internationellt bistånd och samarbete. Enligt den allmänna kommentar nr 14 som FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter gav den 11 augusti 2000 om tolkningen av artikel 12 i ESK-konventionen, och med hänvisning till den allmänna kommentar om tolkningen av artikel 2 punkt 1 i avtalet som gavs den 14 december 1990, är åtgärder för att förhindra, sköta och bekämpa smittsamma sjukdomar och epidemier är ett av kärnåliggandena enligt artikel 12. Kommittén betonar i sin allmänna kommentar, att avtalsstater har särskild skyldighet att tillhandahålla internationellt bistånd och samarbete för att i synnerhet stöda utvecklingsländer i fullföljandet av åliggandena. ESK-konventionen trädde i kraft i Finland den 3 januari 1976. 

Förutom i ESK-konventionen stadfästs rätten till skydd för den enskildes hälsa i Europeiska sociala stadgan (FördsS 79 och 80/2002). Enligt artikel 11 i stadgan ska parterna i detta syfte åta sig att, antingen direkt eller i samarbete med offentliga eller privata organisationer, vidta de åtgärder som är nödvändiga bl.a. för 1) att så långt som möjligt undanröja orsakerna till ohälsa, 2) att lämna råd och upplysningar för befrämjande av god hälsa och uppmuntran till personligt ansvarstagande i hälsofrågor och 3) att så långt som möjligt förebygga uppkomsten av epidemier, folksjukdomar och andra sjukdomar samt olycksfall. Den reviderade stadgan trädde i kraft för Finlands del den 1 augusti 2002. 

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har den 21 april 2020 uttalat sig gällande covid- 19-pandemin och artikel 11 i stadgan. Enligt uttalandet ska avtalsparterna vidta behöriga åtgärder för att förhindra och avgränsa pandemin. Att Finland ansluter sig till IVI stöder för sin del kommitténs syn på hanteringen av pandemin.  

IVI lyfter i sin verksamhet fram FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som omfattar bland annat jämställdhet och att minska fattigdom och främja hälsa och välbefinnande. Finland har förbundit sig att uppnå målen för hållbar utveckling både i hemlandet och i det internationella samarbetet. Också Finlands utvecklingssamarbete stöder denna förbindelse. Finland har t.ex. när det gäller mål 3 gällande hälsa och välbefinnande förbundit sig bland annat till att stärka alla länders, framför allt utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker. Också i statsminister Marins regeringsprogram konstateras, bland annat, att ett av utvecklingspolitikens syften är att avskaffa fattigdom och minska ojämlikhet. I regeringsprogrammet konstateras också, att Agenda 2030, som definierar målen för hållbar utveckling, utgör grunden för det internationella samarbetet och Finlands verksamhet de närmaste åren. Utvecklandet av vacciner och stärkning av kapaciteten inom olika områden sammanhänger också med den Afrika-strategi som regeringen i regeringsprogrammet har förbundit sig att utarbeta. Anslutningen till IVI stöder därför till den delen såväl Finlands befintliga mål för hållbar utveckling som de mål för utvecklingssamarbete och hållbar utveckling som skrivits in i statsminister Marins regeringsprogram. 

Som medlem i IVI har Finland möjlighet att få en egen representant i förvaltningsstyrelsen och härigenom kunna påverka bland annat definitionen av organisationens syften samt planeringen och tillsynen över att målen uppnås.  

Förbindelsen till avtalet kommer inte att ha några egna ekonomiska konsekvenser. Riksdagen godkände i sin första tilläggsbudgetproposition för 2020, att en (1) miljon tilläggs till Social- och hälsovårdsministeriets moment Internationella medlemsavgifter (33.01.66) som kostnader för anslutning till IVI. Dessa 1 miljoner euro fördelas så, att 500 000 euro används som årlig avgift till IVI:s grundbudget och 500 000 euro används för forskning om covid-19. Institutet har ingen medlemsavgift. Enligt artikel XVI i den stadga som ingår som bilaga till avtalet om upprättande finansieras institutets verksamhet av dess medlemsstater, internationella organisationer och andra offentliga eller privata organ som vill ge finansiella och andra frivilliga bidrag till budgeten. Finland kan därför besluta med vilken summa staten vill stöda IVI vid respektive tillfälle. Efter att Finland anslutit sig till avtalet om upprättande förhandlas med IVI om ett separat femårigt finansieringsavtal, där Finlands årliga finansiella kontribution och samarbetets målsättningar beskrivs. I princip täcks Finlands kontribution till IVI med anslag ur Social- och hälsovårdsministeriets moment Internationella medlemsavgifter. Eventuella finansiella kontributioner till enskilda forskningsfinansieringar bedöms från fall till fall. 

Remissvar

I remissvaren bifölls att Finland blir medlem i IVI. I remissvaren konstaterades att pandemins verkningar sträcker sig, utöver befolkningens hälsa, även till näringsverksamhet, logistik och förflyttning samt servicesystemets funktion. Man anser därför att det är nödvändigt att Finland deltar i det internationella forsknings-, utvecklings och innovationssamarbetet gällande vaccin. Man anser att IVI:s versamhetsprinciper och strategi är i linje med Finlands nationella principer och strategier för bekämpning av smittsamma sjukdomar. I remissvaren betonades dessutom IVI:s långa erfarenhet av vaccinforskning och vaccinutveckling. 

Bestämmelserna i avtalet och deras förhållande till lagstiftningen i Finland

Avtalet om upprättande av institutet 

Inledning 

I inledningen till avtalet om upprättande påpekas, att IVI är en på förslag av Förenta Nationernas utvecklingsprogram (UNPD) upprättad internationell organisation för främjande av forskning och utveckling av vaccin, och att det för att Institutets målsättningar ska uppnås på effektivaste möjliga sätt förutsätts att det har den förvaltning, den ställning som juridisk person och den immunitet och de privilegier som beskrivs i avtalet.  

Artikel I.Upprättande. Enligt artikeln upprättas IVI som en oberoende internationell organisation, vars verksamhet styrs av den till avtalet om upprättande bilagda stadgan som utgör en integrerad del av avtalet. 

Artikel II.Rättigheter, immunitet och privilegier. I artikeln konstateras, att republiken Korea ger institutet samma rättigheter, immunitet och privilegier, som vanligen ges liknande internationella organisationer. Förvaltningsstyrelsens medlemmar, institutets direktör, personal och andra experter ges immunitet och privilegier in enlighet med artiklarna VIII, IX och XIII i stadgarna.  

Artikel III.Depositarie. I artikeln konstateras, att Förenta Nationernas generalsekreterare är depositarie för avtalet. 

Artikel IV.Undertecknande. I artikeln sägs att avtalet om upprättandet ska stå öppet för undertecknande av alla stater och mellanstatliga organisationer i Förenta nationernas högkvarter i New York, och att det är öppet för undertecknande under en period av två år från den 28 oktober 1996, såvida inte förvaltningsrådet före detta datum begärt att tiden ska förlängas.  

Artikel V.Bindande samtycke. Enligt artikeln ska avtalet ratificeras, godtas eller godkännas av de signatärstater och mellanstatliga organisationer som avses i föregående artikel. 

Artikel VI.Anslutning. Enligt artikeln kan vilken som helst stat eller mellanstatlig organisation ansluta sig till avtalet även efter utgången av den period som avses i artikel IV, förutsatt att institutets förvaltningsstyrelse godkänt detta med enkel majoritet. 

Artikel VII.Tvistlösning. Enligt artikeln ska parterna försöka lösa varje tvist vad gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar eller annat gemensamt överenskommet tillvägagångssätt. Om tvisten inte kan lösas med dessa medel, kan ena parten begära skiljedom. I artikeln beskrivs dessutom skiljedomstolens sammansättning, valet av skiljedomare samt valet av skiljedomstolens förfarandesätt. Skiljedomstolen tillämpar de principer och regler som gäller enligt internationell rätt. Skiljedomstolens beslut är slutligt och bindande för båda parterna.  

De metoder för lösning av tvister som beskrivs i artikeln baserar sig i första hand på förhandling och ger parterna i tvisten möjlighet att påverka vilka metoder som väljs. Enligt artikeln ska tvister som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet, vilka inte kan avgöras genom förhandlingar eller annat gemensamt överenskommet tillvägagångssätt, hänskjutas till en skiljedomstol bestående av tre skiljedomare för slutligt avgörande. Varje part utser en skiljedomare, och den tredje, som ska vara domstolens ordförande, utses av parterna gemensamt. Om domstolen inte tillsatts inom tre månader från begäran om skiljedom, ska de skiljedomare som ännu inte har utsetts utses av presidenten i Internationella domstolen, på begäran av endera parten i tvisten.  

Behandling i skiljedomstol kommer i fråga först som sista utväg. I Finland ska bestämmelsen anses höra till lagstiftningens område, eftersom det är fråga om ett avtal som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och Finland genom bestämmelsen förbinder sig att tillämpa tvingande och bindande tvistlösningar och lösningen av en tvist kan påverka hur en bestämmelse om en fråga som reglerats på lagnivå i Finland ska tillämpas. Bestämmelsen binder upp prövningsrätten för parter som anslutit sig till inrättandeavtalet, och därför krävs riksdagens samtycke för godkännandet av den. Frågan behandlas närmare nedan i avsnittet ”Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning”  

Artikel VIII.Ikraftträdande. I artikeln konstateras att avtalet och de stadgar som ingår som dess bilaga träder i kraft internationellt så snart tre ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument har deponerats hos FN:s generalsekreterare, som fungerar som depositarie för avtalet. Avtalet och dess bilagda stadgar har trätt i kraft internationellt den 29 maj 1997.  

Till den del som en stat eller en mellanstatlig organisation vill ansluta sig efter att avtalet trätt i kraft internationellt, träder avtalet om upprättande och de därtill hörande stadgarna för den ifrågavarande statens eller mellanstatliga organisationens del i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då staten eller den mellanstatliga organisationen deponerat anslutningsinstrumentet hos FN:s generalsekreterare som fungerar som depositarie för avtalet. 

Artikel IX.Uppsägning. Enligt artikeln kan varje part i avtalet säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till FN:s generalsekreterare. Uppsägningen träder i kraft tre månader efter den dag då meddelandet om uppsägning mottogs. 

Artikel X.Avveckling. Enligt artikeln upphör avtalet tre månader efter det att institutet upplösts enligt artikel XXI i den till avtalet om upprättande av institutet bilagda stadgan. Artikel XXI i stadgan beskrivs närmare senare i texten. 

Artikel XI.Autentisk text. Avtalet om upprättande av institutet och dess bilagda stadga har uppgjorts på engelska, som är avtalets autentiska språk. 

Stadga för Internationella vaccininstitutet 

I detta avsnitt redogörs för innehållet i den till avtalet om upprättande bilagda stadgan som utgör en integrerad del av avtalet, sådan den lyder efter att ha ändrats enligt artikel XX genom beslut av IVI:s förvaltningsråd den 8 oktober 1997, den 1 juli 2004, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013.  

Inledning 

I stadgans inledning konstateras att IVI är ett vetenskapscentrum i allmänhetens tjänst, som utvecklar och tar i bruk nya och förbättrade vacciner i dynamisk samverkan mellan vetenskap, folkhälsa och affärsverksamhet 

Artikel I.Högkvarterets säte. I artikeln konstateras att IVI har sitt högkvarter i Seoul, Republiken Korea. 

Artikel II.Ställning. I punkt 1 i artikeln beskrivs IVI som en icke-vinstdrivande och ickepolitisk, autonom internationell organisation som upprättats på initiativ av FN:s utvecklingsprogram (UNPD) och som fungerar uteslutande för att främja vaccinforskning och -utveckling för vetenskapliga, utvecklings- och utbildningsändamål. 

Enligt punkt 2 i artikeln är IVI en fullvärdig juridisk person som har den rättskapacitet som kan vara nödvändig för att utföra sina uppgifter och uppnå sina mål. De omständigheter som hänför sig till rättskapaciteten beskrivs närmare nedan i artikel VII i avtalet. 

I Finland bestäms genom lag om juridisk personlighet med tillhörande rättsförmåga och juridiska handlingsförmåga och bestämmelsen hör följaktligen till området för lagstiftningen.  

Frågan behandlas närmare nedan i avsnittet ”Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning” 

Artikel III.Biträdande organ. I artikeln bestäms om möjligheten att på beslut av förvaltningsstyrelse upprätta sådana stödfunktioner som förvaltningsstyrelsen anser vara nödvändiga för att institutet ska kunna genomföra sina program och uppnå sina mål. Som sådana stödfunktioner nämns center, kontor eller laboratorier, utan några restriktioner för deras geografiska placering.  

Artikel IV.Mål. I artikeln beskrivs institutets centrala mål, till vilka hör bl.a. utveckling av i kostnadshänseende överkomliga och effektiva vaccin samt utveckling av vaccinexpertis och -beredskap. 

Artikel V.Vägledande principer. Enligt artikeln fungerar IVI som ett internationellt resurscentrum vad gäller forskning om och utveckling av vacciner. IVI samarbetar med andra internationella och nationella institutioner, framför allt med Världshälsoorganisationen (WHO) när detta anses ändamålsenligt. 

Artikel VI.Uppgift. I artikeln beskrivs IVI:s uppgifter via fyra programområden och de åtgärder som används för att verkställa dessa. Enligt 1 punkten i artikeln är IVI:s fyra programområden (i) att ge utbildning och tekniskt bistånd i framställningsteknologi och vaccinforskning, (ii) bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, (iii) stöda och bedriva kliniska försök och göra fältbedömningar av nya vacciner och underlätta och främja införandet av nya och förbättrade vacciner, och (iv) samarbeta med tillverkare av vacciner och nationella myndigheter och andra relevanta organisationer. 

Enligt punkt 2 i artikeln kan institutet för att fullgöra målsättningarna och uppgifterna bland annat anordna olika utbildningar, publicera material, upprätthålla kontakter till privatpersoner och andra institutioner, genomföra undersökningar i samarbete med andra aktörer samt upprätthålla för verksamheten relevanta biträdande organ, 

Förvaltningsstyrelsen granskar och godkänner programmen och planerna. 

Artikel VII.Befogenhet. Artikeln innehåller närmare bestämmelser om IVI:s rättshandlingsförmåga. Enligt punkt 1 i artikeln har IVI behörighet att utföra alla åtgärder och uppgifter som är nödvändiga, ändamålsenliga, lämpliga och behöriga med tanke på institutets verksamhet. Häri ingår bl.a. befogenhet att motta, förvärva eller på annat sätt lagligen erhålla privilegier, licensrättigheter, koncessioner eller liknande rättigheter samt bistånd - finansiellt eller annat - från en statlig myndighet eller från en stiftelse, ett bolag, en sammanslutning, en person, en firma, en fond eller från något annat internationellt, regionalt eller nationellt håll som kan bidra till och är nödvändiga för att dess mål ska uppnås.  

Institutet har dessutom befogenhet att motta, förvärva eller på annat sätt lagligen erhålla t.ex. som donationer, bidrag, genom att köpa, byta eller på annat i artikeln beskrivet sätt skaffa tillgångar som kan användas eller är nödvändiga för att fullfölja institutets mål och verksamhet. Institutet ges också befogenhet att äga, förvalta, använda, sälja, överföra och överlåta sådan egendom.  

I punkt 1 i artikeln bestäms också om IVI:s befogenhet att ingå sådana avtal som är nödvändiga för uppnåendet av institutets mål, samt om rätten att inleda rättegångar och försvara sig i rättegångar, 

Enligt punkt 2 i artikeln har IVI rättighet och befogenhet att betala en skälig ersättning för utförda tjänster och att göra utbetalningar och utdelningar som gynnar institutets mål.  

I Finland bestäms genom lag om juridisk personlighet med tillhörande rättsförmåga och juridiska handlingsförmåga och bestämmelsen hör följaktligen till området för lagstiftningen. 

Artikel VIII.Organ. Enligt artikeln är förvaltningsstyrelsen och direktören och personalen IVI:s organ.  

Enligt uppgift av IVI har institutet planer på att i framtiden komplettera antalet organ med ett råd sammansatt av donatorer, när antalet länder som finansierar institutet stiger till fem. Finland blir i och med sin anslutning IVI:s fjärde finansiär, vid sidan av Sverige, Indien och republiken Korea. Kompletteringen av IVI:s organ med detta råd förutsätter en ändring av det allmänna avtalet på det sätt som beskrivs i artikel XX i avtalet. 

Artikel IX.Förvaltningsstyrelsens sammansättning. I artikeln bestäms om antalet medlemmar i förvaltningsstyrelsen, valförfarandet och mandatperiodens längd. Medlemmarna väljs på förslag av bland annat WHO, UNDP, IVI:s direktör, avtalets parter och förvaltningsstyrelsens medlemmar. Vid valet av medlemmar fäster man framför allt vikt vid de föreslagna medlemmarnas yrkesmässiga erfarenhet och kompetens. 

Artikel IX i avtalet har ändrats den 8 okrober 1997, den 1 juli 2004, den 10 april 2006, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013 genom ändringarna II, IV, V och VI och VII av avtalet. Bestämmelsen om förvaltningsstyrelsens sammansättning ändades genom ändring IV så, att medlemsstaterna får högst fem representanter i förvaltningsstyrelsen, Medlemsstaternas representanter väljs genom beslut av förvaltningsstyrelsen. Enligt IVI:s rådande praxis har representanter för de medlemsstater som finansierar IVI:s verksamhet valts in i förvaltningsstyrelsen. För tillfället upptas förvaltningsstyrelsens kvot för medlemsstater av representanter för Sverige, Indien och republiken Korea. Enligt uppgift av IVI får också Finland automatiskt en representant i förvaltningsstyrelsen för tre år i samband med Finland ansluter sig och ingår avtal om finansiering. 

Om antalet stater som finansierar institutet stiger över fem är det möjligt att Finland mister sin plats i förvaltningsstyrelsen. Med hänvisning till vad som konstateras ovan i samband med artikel VII torde IVI motivera tillsättandet av ett råd om antalet finansierande stater stiger till fem. Enligt ett internt dokumentutkast från IVI skulle alla finansiärstater höra till rådet. Enligt utkastet kunde rådets uppgifter bland annat gälla ändringar av det allmänna avtalet samt utvärdering och kommentering av förvaltningsstyrelsens och direktörens verksamhetsberättelser.  

Finland skulle då få möjlighet att påverka institutets verksamhet via rådet, även om Finland skulle mista sin plats i förvaltningsstyrelsen. Hittills innehåller ändå inte avtalet några bestämmelser om rådet, utan tillsättandet av ett råd förutsätter en ändring av det allmänna avtalet. I denna process skulle Finland få medverka som medlem av förvaltningsstyrelsen. 

Förvaltningsstyrelsen har ändå en stor beslutsmakt och roll i organisationens verksamhet, så som beskrivs nedan i samband med artiklarna X och XX.  

Artikel X.Förvaltningsstyrelsens uppgifter och befogenheter. I punkterna 1 och 2 i artikeln beskrivs förvaltningsstyrelsens uppgifter och befogenheter. Enligt artikeln ansvarar förvaltningsstyrelsen framför allt för att definiera IVI:s syften, program och planer och se till att de efterlevs och för att kontrollera ändamålsenligheten i direktörens verksamhet. Förvaltningsstyrelsen ansvarar också för Institutets personalpolitik och ekonomiska ärenden, såsom godkännande av budgeten och strategin för medelanskaffning.  

Enligt punkt 3 i artikeln kan förvaltningsstyrelsen dessutom tillsätta en exekutivkommitté bestående av fem av styrelsens medlemmar, IVI:s direktör och en tjänsteman från värdlandet som kan verka för förvaltningsstyrelsens räkning mellan styrelsens sammanträden i frågor som förvaltningsstyrelsen delegerar åt kommittén. Enligt punkt 4 i artikeln kan förvaltningsstyrelsen tillsätta också andra kommittéer som den anser vara nödvändiga för att utföra sina uppgifter. 

Artikel XI.Förvaltningsstyrelsens förfarande. Enligt artikeln väljer förvaltningsstyrelsen inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör för en treårig mandatperiod. Dessutom bestäms i artikeln om förvaltningsstyrelsens sammanträdesintervall och beslutsmakt. 

Artikel XII.Omröstning i styrelsen. Enligt artikeln fattar styrelsen i normala fall sina beslut i samförstånd. Ordföranden bestämmer om det finns behov av omröstning. Då har varje styrelsemedlem en röst och beslutet fattas med en majoritet av medlemmarna, om inte annat bestäms i avtalet. 

Artikel XIII.Utseende av direktören. Enligt artikeln utses direktören av förvaltningsstyrelsen, som även fastställer hans/hennes mandatperiod och eventuella uppsägningsgrunder. Beslutet fattas av de närvarande medlemmarna med två tredjedelars majoritet. 

Artikel XIV.Direktören uppgifter och befogenheter. Enligt artikeln är direktören institutets verkställande chef och lagliga representant. Han ansvarar inför förvaltningsstyrelsen för Institutets administration, för tillsyn över genomförandet av program och syften och för införskaffandet av medel. Direktören följer de riktlinjer och anvisningar som styrelsen utarbetat för institutets verksamhet och utför de av styrelsen ålagda uppgifterna. 

Artikel XV.Bemanning. I artikeln konstateras att direktören utser institutets personal. Anställningsvillkoren, såsom lönetariffer, försäkringar och pensionssystem, beskrivs i personalreglementet som är godkänt av förvaltningsstyrelsen. 

Artikel XVI.Finansiering. I artikeln konstateras att institutets verksamhet finansieras av dess medlemsstater, internationella organisationer och andra offentliga eller privata organ som vill ge finansiella och andra frivilliga bidrag till budgeten. Förvaltningsstyrelsen godkänner årligen institutets budget och verksamheten granskas årligen av en oberoende internationell revisionsbyrå som styrelsen utsett. 

Enligt IVI:s rådande praxis förhandlar en medlemsstat som vill stöda institutet finansiellt med IVI om ett separat femårigt finansieringsavtal, där medlemsstatens frivilliga finansiella bidrag och samarbetets syften beskrivs närmare. 

Artikel XVII.Immunitet och privilegier. I artikeln konstateras att de privilegier och den immunitet som institutets personal åtnjuter baserar sig på särskilda avtal med staterna, framför allt med republiken Korea. Med personal menas direktören, förvaltningsstyrelsens medlemmar, personalen och andra experter som arbetar för institutet. 

Artikel XVIII.Förhållande till andra organisationer. Enligt artikeln kan IVI ingå samarbetsavtal med lämpliga offentliga och privata nationella, regionala eller internationella organisationer och stiftelser. 

Artikel XIX.Tvistlösning. I artikeln konstateras att tvister mellan institutet och dess anställda kan lösas enligt anvisningar som institutet ger. Tvistlösning i tvister som gäller tolkningen och tillämpningen av avtalet om upprättande beskrivs i artikel VII i avtalet. 

Artikel XX.Ändringar. Enligt artikeln kan förvaltningsstyrelsen ändra institutets stadgar med två tredjedelars majoritet av de röstande medlemmarna, förutsatt att meddelande om ändringsförslaget tillsammans med den fullständiga texten har sänts till samtliga styrelsemedlemmar minst fyra veckor före mötet eller om samtliga röstande styrelsemedlemmar har gått med på att detta krav inte tillämpas. Ändringen av bestämmelsen träde i kraft genast efter att den antagits på det sätt som beskrivs ovan. Artikeln gäller endast ändring av stadgan, och förvaltningsstyrelsen kan inte ändra avtalet om upprättande med de förfarande som beskrivs i artikel XX.  

Delegeringen till förvaltningsstyrelsen av behörigheten att ändra stadgan kan leda till att Finland också kan bli förbundet till förändringen mot sin vilja, och därför hör bestämmelsen till lagstiftningens område. Bestämmelsens förhållande till Finlands suveränitet har behandlats närmare nedan i avsnittet ”Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning”.  

Artikel XXI.Upplösning. Enligt artikeln kan IVI upplösas med av förvaltningsstyrelsen med tre fjärdedelars majoritet om förvaltningsstyrelsen anser att institutet har uppnått sitt mål eller om det inte längre kan verka effektivt. I artikeln bestäms dessutom om åtgärderna gällande återbördande av institutets egendom, tillgångar och kapital om institutet upplöses. Enligt artikel X i avtalet om upprättande upphör institutets verksamhet tre månader efter att beslutet om upphörande fattats. 

Tillägg till stadgan för Internationella vaccininstitutet 

I detta avsnitt redogörs för tillägg av den till avtalet om grundande som en väsentlig del tillhörande stadgan för IVI som förvaltningsstyrelse gjort enligt artikel XX i stadgan genom beslut den 8 oktober 1997.  

I tillägget 

Enligt tillägget kan IVI producera partier av testvaccin för bedömning och klinisk testning. IVI får ändå inte producera vaccin i kommersiellt syfte. 

II tillägget Ersättningsansvar 

Enligt tillägget ersätter IVI institutets förvaltningsstyrelse, tjänstemän och anställda för omkostnader som de haft för att utföra sina uppgifter. Ersättningsansvaret utsträcker sig ändå inte till sådana kostnader som beror på avsiktlig försummelse av uppgifter. 

III tillägget 

Enligt tillägget bestämmer WHO om utnämningen av WHO:s medlemmar och längden på deras mandatperioder i förvaltningsstyrelsen. 

Ikraftträdande

Avtalet trädde i kraft internationellt den 29 maj 1997 Avtalet träder för Finlands del i kraft den första dagen i den månad som följer efter att Finland deponerat ratifikationsinstrumentet hos FN:s generalsekreterare, som är depositarie för avtalet. Det föreslås att den lag som propositionen innehåller träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del. 

Bifall av Ålands lagting

Avtalet innehåller inga bestämmelser som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. Ålands lagtings bifall enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen behövs alltså inte för att den ikraftträdandelag som ingår i propositionen ska träda i kraft i landskapet Åland. 

Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse, eller som enligt grundlagen av någon annan anledning kräver riksdagens godkännande. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis avser riksdagens befogenhet alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. En bestämmelse ska anses höra till området för lagstiftningen, om 1) den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, 3) den sak som bestämmelsen gäller enligt grundlagen ska föreskrivas i lag, 4) det finns lagbestämmelser om den sak som bestämmelsen gäller, eller om 5) det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Frågan påverkas inte av om en bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11/2000 rd, GrUU 12/2000 rd och 45/2000 rd).  

I artikel VII i avtalet om upprättande bestäms om tvistlösning. Enligt artikeln ska alla sådana tvister som gäller tolkning eller tillämpning av avtalet, vilka inte kan avgöras genom förhandlingar eller annat gemensamt överenskommet tillvägagångssätt, hänskjutas till en skiljedomstol bestående av tre skiljedomare för slutligt avgörande. Behandling i skiljedomstol kommer i fråga först som sista utväg. Om ett avtal som även i övrigt innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen innehåller bestämmelser om ett för parterna obligatoriskt och bindande förfarande för avgörande av tvister som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet, kan avgörandet av tvisten inverka på hur en bestämmelse som gäller ärenden som regleras på lagnivå i Finland ska tillämpas. I sådana fall hör den bestämmelse som gäller avgörande av tvister till området för lagstiftningen (GrUU 31/2001 rd), så bestämmelserna i artikel VII i avtalet om upprättande hör till området för lagstiftningen. 

I artikel II i den till avtalet om upprättande bilagda stadgan bestäms om IVI:s juridiska personlighet och rättshandlingsförmåga, och artikel VII innehåller dessutom närmare bestämmelser om IVI:s rättshandlingsförmåga. I Finland bestäms genom lag om juridisk personlighet med tillhörande rättsförmåga och juridiska handlingsförmåga (GrUU 38/2000 rd). Följaktligen hör bestämmelserna om juridisk personlighet och rättshandlingsförmåga enligt artikel II och VII i stadgan till lagstiftningens område.  

Enligt artikel XX i stadgan kan förvaltningsstyrelsen ändra stadgarna genom majoritetsbeslut. Befogenheten gäller alla bestämmelser i stadgan som är bilagd till avtalet om upprättande, och eftersom stadgarna på det sätt som beskrivs ovan också innehåller bestämmelser som hör till lagstiftningens område, gäller delegeringen också bestämmelser som enligt Finlands grundlag förutsätter riksdagens godkännande. Eftersom förvaltningsstyrelsen genom majoritetsbeslut kan besluta om förändringar som binder alla parter, kan Finland bli bundet till förändringar även mot sin vilja, vilket är orsaken till att bestämmelsen hör till lagstiftningens område (GrUU 38/2001 rd).  

Enligt 94 § 2 mom. och 95 § 2 mom. i grundlagen ska beslut som är betydelsefulla med tanke på Finlands suveränitet och som innebär att beslutsmakt överförs till Europeiska unionen, en internationell organisation eller ett internationellt organ fattas med två tredjedelars majoritet. Däremot kan med vanlig röstmajoritet bestämmas om godkännande och ikraftsättande av andra internationella förpliktelser än sådana som innebär betydande överföring av beslutsmakten (RP 60/2020 rd, GrUU 13/2012, GrUU 8/2015).  

Det som är centralt i avtalet med tanke på suveräniteten är den ovan beskrivna delegeringen av beslutsmakten gällande ändring av stadgarna till IVI:s förvaltningsstyrelse. Om ändring av stadgarna bestäms i artikel XX i stadgan, enligt vilken förvaltningsstyrelsen kan ändra stadgarna med två tredjedelars majoritet av de röstande medlemmarna. Befogenheten gäller alla bestämmelser i stadgan, och eftersom stadgarna på det sätt som beskrivs ovan också innehåller bestämmelser som hör till lagstiftningens område, gäller delegeringen också bestämmelser hör till riksdagens behörighet. Förvaltningsstyrelsen kan ändå inte ändra avtalet om upprättande med det förfarande som avses i artikel XX i avtalet.  

Bestämmelserna i den stadga som ingår som bilaga till avtalet om upprättande ska i första hand komplettera avtalet om upprättande, i vars inledning det skrivits att IVI:s syfte är att verka för att främja forskning och utveckling av vaccin. Bestämmelserna i stadgan gäller främst detaljer gällande institutets verksamhet och förvaltningsstruktur. Stadgan har ändrats i enlighet med dess artikel XX genom beslut av IVI:s förvaltningsstyrelse den 8 oktober 1997, den 1 juli 2004, den 10 april 2006, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013. Ändringarna har främst varit av teknisk natur och huvudsakligen gällt förvaltningsstyrelsens sammansättning, medlemsantal och struktur.  

Som helhet kan bedömas, att behörigheten att ändra bestämmelserna i den till avtalet om upprättande bilagda stadgan, vilken delegeras till IVI:s förvaltningsstyrelse, inte utgör någon med tanke på Finlands suveränitet betydelsefull överföring av beslutsmakten till ett internationellt organ, och förutsätter följaktligen inte avgörande med två tredjedelars majoritet. 

Eftersom avtalet inte innehåller bestämmelser som berör grundlagen på det sätt som avses i dess 94 § 2 mom, eller 95 § 2 mom., kan avtalet enligt regeringens uppfattning godkännas med röstmajoritet och förslaget till ikraftsättande av förslaget godkännas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 1 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås det att riksdagen godkänner det i New York den 28 oktober 1996 ingångna avtalet, sådant det lyder med de ändringar som gjorts genom avtal i Seoul den 8 oktober 1997, den 1 juli 2004, den 10 april 2006, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013. 

Kläm 2 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i New York den 28 oktober 1996 ingångna avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet, sådant det lyder ändrat genom i Soul den 8 oktober 1997, den 1 juli 2004, den 10 april 2006, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013 ingångna avtal, ska gälla som lag, sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 11 juni 2020 
Statsminister Sanna Marin 
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen 
Fördragstext

AVTAL OM UPPRÄTTANDE AV INTERNATIONELLA VACCINISTITUTET 

EFTERSOM Barnvaccininitiativet (nedan lallat CVI) är en koalition bestående av regeringar, multinationella och bilaterala organ, enskilda organisationer, däri inbegripet fonder och sammanlutningar, och näringslivet som ägnar sig åt att säkerställa tillgängligheten av säkra, verksamma och i prishänseende överkomliga vacciner, utveckla vacciner och introducera förbättrade och nya sådana samt stärka utvecklingsländernas möjlighet att utveckla, tillverka och använda dessa vacciner i immuniseringsprogram. 

EFTERSOM republiken Korea, på förslag av Förenta nationernas utvecklingsprogram (nedan kallat UNDP), har samtyckt till att vara värdland för ett nyligen upprättat institut som skall benämnas Internationella vaccininstitutet (nedan kallat Institutet), som skall ägna sig åt att stärka utvecklingsländernas möjlighet att inom området vaccinteknologi bedriva vaccinrelaterad forskning och utveckling. 

EFTERSOM parterna i detta avtal betraktar institutet som ett instrument som skall bidra till att CVI:s mål uppnås, 

EFTERSOM parterna i detta avtal önskar ge institutet formen av en internationell organisation med för ändamålet lämplig ledning, med ställning som juridisk person, med vederbörlig internationell status samt med den immunitet och de privilegier och andra villkor som är nödvändiga för att tinstitutet så effektivt som möjligt skall kunna uppnå sina mål, 

EFTERSOM parterna i detta avtal önskar upprätta institutet som en integrerad del inom CVI:s policyram och som en integrerad del av dess handlingsprogram och verksamhet, 

har därför nu de parter som har undertecknat detta avtal kommit överens om följande. 

Artikel 1 

Upprättande 

En oberoende internationell organsiation skall upprättas med namnet Internationella vaccinistitutet, som skall verka i enlighet med den till detta avtal bilagda stadgan, vilken skall utgöra en integrerad del av avtalet. 

Artikel II 

Rättigheter, immunitet och privilegier 

1. Republiken Koreas regering ger institutet samma rättigheter, immunitet och privilegier som vanligen ges liknande internationella organisationer. 

2. Immunitet och privilegier ges förvaltningsstyrelsens medlemmar, institutets direktör och personal i enlighet med artiklarna VIII, IX och XIII i institutets stadga, vilken utgör en bilaga till detta avtal, samt experter som utför uppdrag för institutets räkning. 

Artikel III 

Depositarie 

Förenta nationernas generalsekreterare skall vara depositarie för detta avtal. 

Artikel IV 

Undertecknande 

Detta avtal skall stå öppet för undertecknande av alla stater och mellanstatliga organsiationer i Förenta nationernas högkvarter i New York. Det skall förbli öppet för undertecknande under en period av två år från den 28 oktober 1996, såvida inte depositarien före utgången av perioden har förlängt denna på begäran av institutets förvaltningsstyrelse. 

Artikel V 

Bindande samtycke 

Detta avtal skall retificeras, godtas eller godkännas av de signatärstater och mellanstatliga organisationer som avses i artikel IV. 

Artikel VI 

Anslutning 

Efter utgången av den period som avses i artikel IV skall detta avtal förbli öppet för anslutning av varje stat eller mellanstatlig organisation, förutsatt att institutets förvaltningsstyrelse har godkänt detta med enkel majoritet. 

Artikel VII 

Tvistlösning 

1. Parterna skall söka lösa varje tvist vad gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal genom förhandlingar eller annat gemensamt överenskommer tillvägagångssätt. 

2. Om tvisten inte lösts i enlighet med punkt I inom en period av 90 dagar från den dag då endera parten begärt tvistlösning, skall tvisten, på endera partens begäran, hänskjutas till skiljedom. 

3. Skiljedomstolen skall bestå av tre skiljedomare. Varje part skall utse en skiljedomare, och den tredje, som skall vara domstolens ordförande, skall utses av parterna gemensamt. Om domstolen inte tillsatts inom tre månader från begäran om skiljedom, skall de skiljedomare som ännu inte har utsetts utses av presidenten i Internationella domstolen, på begäran av endera parten. 

4. Om posten som president i Internationella domstolen är vakant eller om presidenten är oförmögen att utöva de uppgifter som presidentskapet innebär eller om presidenten är medborgare i en av parterna i tvisten, kan det här föreskrivna utseendeförfarandet göras av domstolens vicepresident eller vid förfall för denne av den äldste ledamöten. 

5. Om inte parterna beslutar annat skall domstolen själv fastställa sitt förfarande. 

6. Domstolen skall tillämpa folkrättens principer och regler, och dess beslut skall vara slutgiltigt och bindande för båda parter. 

Artikel VIII 

Ikraftträdande 

1. Detta avtal och den till avtalet bilagda stadgan träder i kraft så snart som tre ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument har deponerats hos generalsekreteraren. 

2. I förhållande till varje stat eller mellanstatlig organisation som deponerar ett ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument efter avtalets ikraftträdande träder avtalet i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då respektive instrument deponerades. 

Artikel IX 

Uppsägning 

Varje part i detta avtal kan säge upp avtalet genom skriftligt meddelande till depositarien. Sådan uppsägning av det bindande samtycket träder i kraft tre månader efter den dag då instrumentet mottogs. 

Artikel X 

Upphörande 

Detta avtal upphör tre månader efter det att institutet upplösts enligt artikel XXI i stadgan. 

Artikel XI 

Autentisk text 

Den autentiska texten till detta avtal, inbegripet den till avtalet bilagda stadgan, skall vara på engelska. 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade ombud för stater och mellanstatliga organisationer undertecknat detta avtal i ett originalexemplar på engelska språket. 

STADGA FÖR INTERNATIONELLA VACCINISTITUTET 

INLEDNING 

Internationella vaccininstitutet har grundats i överygelsen om att barnens hälsa i utvecklingsländerna avsevärt kan förbättras genom att utveckla, införa och använda nya och förbättrade vacciner, och dessa vacciner skall utvecklas genom en dynamisk samverkan mellan vetenskap, folkhälsan och näringsliv. Internationella vaccininstitutet skall vara ett vetenskapscentrum i allmänhetens tjänst, där denna dynamiska samverkan kan äga rum genom forskning, utbildning, tekniskt bistånd, tillhandahållande av tjänster och informationsspridning. 

Artikel I 

Högkvarterets säte 

Institutet skall ha sitt högkvarter i Söul, Republiken Korea, i enlighet med vad som beslutats genom en av UNDP initierad begäran om en oberoende process för val av högkvarterets säte, i överensstämmelse med vad som krävs för att institutet skall kunna utöva sina uppgifter och fullgöra sina syften.  

Artikel II 

Ställning 

1. Institutet skall vara ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum, upprättat på initiativ av UNDP som en del av dess bidrag till CVI, vilket är en internationell sammanslutning av organisationer, stiftelser, fonder och regeringar som ägnar sig åt att säkra en fortlöpande tillgänglighet av effektiva och i kostnadshänseende överkomliga vacciner samt att utveckla och införa nya och förbättrade vacciner. Institutet skall vara en autonom organisation utan vinstsyfte och ha internationell ställning samt vara opolitiskt vad gäller ledning, bemanning och verksamhet. Institutet skall uteslutande vara upprättat för vetenskapliga, utvecklings- och utbildningsändamål. 

2.Institutet skall vara en juridisk person och ha den rättskapacitet som kan vara nödvändig för att utföra sina uppgifter och uppnå sina mål. 

Artikel III 

Biträdande organ 

Institutet kan upprätta sådana centrum, kontor och laboratorier i och utanför Republiken Korea som förvaltningsstyrelsen (nedan kallad styrelsen) kan besluta om och som är nödvändiga för att det effektivt skall kunna genomföra sina program och uppnå sina mål. 

Artikel IV 

Mål 

Institutet skall utföra viktigare vetenskapliga uppgifter inom CVI:s övergripande mål och ram. Det skall framför allt 

1. utföra och främja studier, forskning, utveckling och spridning av kunskap inom för vaccinutveckling relevanta forskningsdiscipliner och därmed direkt relaterade områden inom folkhälso-, ledarskaps- och organisations- samt teknologisk vetenskap för att utveckla i kostnadshänseende överkomliga och effektiva verktyg för att förhindra mortalitet och invaliditet orsakade av infektionssjukdomar samt att därigenom förbättra folkhälsan och barns och låginkomstgruppers välfärd i utvecklings- och utvecklade länder, särskilt i Asien och 

2. i samband med lämpliga nationella och internationella institutioner tillhandahålla utrustning och utbildningsprogram i syfte att förbättra utvecklings- och utvecklade länders sakkunskap och möjlighet att arbeta inom ramen för institutets intressen och kompetensområden. 

Artikel V 

Vägledande principer 

1. Institutet skall fungera som ett internationellt resurscentrum som skall ägna sig åt att utveckla sakkunskapen inom särskilda områden och ge tekniskt bistånd vad gäller forskning om och utveckling av vacciner. 

2. Institutets verksamhet skall utgöra ett komplement till den verksamhet som bedrivs vid andra internationella och nationella institutioner, såväl offentliga som privata, med liknande inriktning. Dess verksamhet skall, när så är lämpligt, planeras och genomföras i samarbete med sådana institutioner. I synnerhet skall institutet helt och fullt samarbeta med Världshälsoorganisationen (nedan kallad WHO) då det gäller att fastställa tekniska och andra delar av programmet som hänför sig till WHO:s mandat. 

Artikel VI 

Uppgift 

1. Institutet skall ha följande fyra programområden: 

i) tillhandahålla utbildmning och ge tekniskt bistånd i framställningsteknologi och vaccinforskning, 

ii) bedriva forskning och utvecklingsarbete såväl i laboratorier som på fältet, 

iii) stödja och bedriva kliniska försök och göra fältbedömningar av nya vacciner och underlätta och främja införandet av nya och förbätrade vacciner, och 

iv) samarbeta med tillverkare av vacciner och nationella tillsynsmyndigheter och andra berörda relevanta organisationer och företag i utvecklade länder och utvecklingsländer för att främja forskning om och utveckling av vacciner. 

Institutet kan fastsälla andra programområden som överensstämmer med dess målsättning. 

2. För att fullgöra de ovannämnda målsättningarna och skyldigheterna skall instituret enligt vad som åsyftas i de vägledande principerna delta inom många olika verksamhetsområden, inbegripet 

i) att anordna sammankomster och föreläsningar, utbildningar, kollokvier, seminarier, symposier och konferenser, 

ii) att ge ut och sprida böcker, tiskrifter, rapporter samt forsknings- och arbetspapper, 

iii) att upprätta och bibehålla kontakter med enskilda och andra institutioner med sakkunskap inom vaccinrelevanta områden genom samverkan i form av forskningsseminarier, besöksutbyte, annan verksamhet under tjänstledighet från ordinarie arbete, etcetera; 

iv) att utföra studier och andra projekt för eller i samarbete med andra institutioner, 

v) att upprätthålla de kontor, fältstationer, laboratorier, försöksanläggningar, anläggningar för djurförsök, informationsresurser, den vetenskapliga utrustning och de vetenskapliga instrument som kan vara nödvändiga för att verksamheten skall fungera väl, och 

vi) att vidta andra åtgärder som kan gagna institutets mål och syften. 

3. Institutets program och planer skall granskas och godkännas av dess styrelse, varvid hänsyn skall tas till utvecklings- och utvecklade länders behov samt till institutets möjlighet att tillgodose dessa behov. 

Artikel VII 

Befogenhet 

1. Institutet skall ha följande befogenheter: 

i) motta, förvärva eller på annat sätt lagligen erhålla privilegier, licensrättigheter, koncessioner eller liknande rättigheter samt bistånd - finansiellt eler annat - från en statlig myndighet eler från en stiftelse, ett bolag, en sammanslutning, en person, en firma, en fond eller från något annat internationellt, regionalt eller nationellt håll som kan bidra till och är nödvändiga för att dess mål skall uppnås. 

ii) motta, förvärva eller på annat sätt lagligen erhålla bidrag bestående av sådan egendom, lös eller fast eller bådadera, inbegripet medel och värdefullt lösöre eller värdesaker som kan användas eller är nödvändiga för att fullfölja institutets mål och verksamhet och för att äga, driva, förvalta, nyttja, sälja, överlåta eller avyttra nämnd egendom. från en statlig myndighet eller från en stiftelse, ett bolag, en sammanslutning, en person, en firma, en fond eller från något annat internationellt, regionalt eller natkionellt håll genom donation, gåva, utbyte, borttestamentering av fast egendom, borttestamenterin av lös egendom, köp eller arrende, antingen med full äganderätt eller med fideikommiss, 

iii) ingå avtal och kontrakt, 

iv) anställa personer i enlighet med institutets bestämmelser, 

v) väcka talan samt svara i talan, och 

vi) utföra alla handlingar och uppgifter som kan vara nödvändiga, ändamålsenliga, lämpliga eller tillbörliga för befrämjande, fullbordande eller uppnående av alla syften och aktiviteter angivna här eller som när som helst ska anses kunna befrämja eller vara nödvändiga för institutets mål och verksamhet. 

2. Ingen del av institutets inkomster skall utfalla till förmån för eller delas ut till ledamöterna i institutets förvaltningsstyrelse, institutets tjänstemän eller andra privatpersoner, med undantag av att institutiet skall vara bemyndigat och ha befogenhet att utbetala skälig ersättning för utförda tjänster samt att göra utbetalningar och utdelningar som gynnar de artikel IV angivna målen. 

Artikel VIII 

Organ 

Institutet skall ha följande organ: 

i) förvaltningsstyrelse, och 

ii) direktör och personal. 

Artikel IX 

Styrelsens sammansättning 

1. Styrelsen skall bestå av lägst 13 och högst 17 medlemmar, valda enligt följande: 

i) högst 10 medlemmar med särskild representativitet, valda av styrelsen. Hänsyn skall särskilt tas till föreslagna medlemmars yrkeserfarenhet och kvalifikationer, till exempel geografisk spridning, till organ och länder som är engagerade i och ger betydande stöd till institutet eller till länder där större anläggningar är belägna. 

ii) två medlemmar utsedda av värdlandet, 

iii) två medlemmar utsedda av WHO, 

iv) en medlem vald av styrelsen på rekommendation av UNDP, 

v) CVI:s exekutivsekreterare eller hans eller hennes ombud som medlem ex officio, 

vi) institutets direktör som medlem ex officio. 

2. En medlem med särskild representativitet skall utses för mandatperioder om högst tre år i enlighet med det beslut saom fattats av styrelsen före utseendet. När vakans uppstår på grund av medlems med särskild representativitet pensionering, dödsfall, oförmåga eller annan orsak skall styrelsen fylla vakansen på samma sätt som vid det urrsprungliga utseendet. En ny medlem som utsetts att ersätta en medlem under den senares mandattid kan utses för den ersatta medlemmens återstående mandattid. Den nya medlemmen kan väljas för två ytterligare mandatperioder. 

3. Styrelsens medlemmar kan väljas för en andra mandatperiod men för inte sitta i styrelsen under mer än två på varandra följande mandatperioder. bortsett från att en medlem som valts till ordförande kan få sin mandatperiod förlängd av styrelsen så att den sammanfaller med medlemmens ordförandeskap. 

4. Styrelsens medlemmar som inte är medlemmar ex officio samt medlemmar utsedda av värdlandet och WHO skall sitta i styrelsen i sin personliga kapacitet och skall varken anses vara eller fungera som officiella representanter för regeringar eller organisationer. 

5. Mandatperioden för och valet av de medlemmar som värdlandets regering (nedan kallad regeringen) utsett skall fastställas av regeringen. 

Artikel X 

Förvaltningsstyrelsens uppgifter och befogenheter 

1. Styrelsen skall ansvara för institutets alla frågor. Dess roll skall bl.a. vara att säkerställa att 

i) institutet följer de syften, program och planer som överensstämmer med dess målsättning samt med CVI:s övergripande mål och syften, och att 

ii) institutet drivs effektivt av direktören i enlighet med överenskomna syften, program och budgetar samt enligt rättsliga och reglementsenliga krav. 

2. För detta ändamål skall styrelsen 

i) fastställa syften, godkänna planer som skall svara mot institutets mål och kontrillera att dessa mål uppnås, 

ii) ange de principer som direktören skall följa för att de angivna syftena skall uppnås, 

iii) säkerställa institutets kostnadseffektivitet, finansiella integritet och ansvarsskyldighet, 

iv) godkänna institutets program och budget, 

v) utse en extern revisir och godkänna en årlig revisionsplan, 

vi) godkänna institutets vida organisatoriska struktur, 

vii) godkänna personalpolitik, inbegripet löne- och förmånstariffer och förmåner, 

viii) godkänna institutets strategi för att införskaffa medel och erhålla resurser och godkänna institutets principer och program samt främja detta införskaffande, 

ix) upprätthålla styrelsens sammansättning med avseende på den sakkunskap som krävs för att institutet skall kunna uppfylla sitt ansvar inom alla sina områden, kontrollera personalens arbete samt utvärdera institutets verksamhet, och 

x) vidta alla andra åtgärder som kan anses nödvändiga, lämpliga och tillbörliga för att uppnå institutets mål i enlighet med artikel IV i denna stadga. 

3. Styrelsen kan utse en exekutivkommitté bland sina medlemmar som mellan styrelsens möten skall vara bemyndigad att handla på styrelsens vägnar och i frågor som styrelsen delegerat till kommittén. En redogörelse för alla interimsåtgärder som exekutivkommittén vidtar skall delges samtliga styrelsemedlemmar vid nästa möte. Exekutivkommittén skall bestå av fem medlemmar från styrelsen. Direktören och minst en medlem ex officio från värdlandet skall vara medlemmar av exekutivkommittén. 

4. Styrelsen kan upprätta sådana andra underkommittéer som den anser nödvändiga för att kunna utföra sina uppgifter. 

Artikel XI 

Styrelsens förfarande 

1. Styrelsen skall, med undantag av direktören, välja en medlem till ordförande. Ordförandens mandattid skall normalt vara tre år. Styrelsen kan återvälja sin ordförande för en andra mandatperiod. 

2. Styrelsen skall även välja en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Mandattiden för dessa befattningshavare skall normalt vara tre år. De kan återväljas. 

3. Styrelsen skall sammanträda minst en gång per år. 

4. Styrelsen skall anta sin egen arbetsordning. 

5. För beslutsmässighet vid styrelsens sammanträden krävs närvaro av en majoritet av medlemmarna. 

Artikel XII 

Omröstning i styrelsen 

Styrelsen skall i normala fall fatta sina beslut i samförstånd. Dock skall följande gälla om ordföranden finner att omröstning krävs: 

i) Varje medlem i styrelsen har en röst. 

ii) Styrelsens beslut skall fattas med en majoritet av de närvarande medlemmarna, med undantag av vad som annars anges i denna stadga. 

Artikel VIII 

Utseende av direktören 

Styrelsen skall med två tredjedelars majoritet av de närvarande och röstande medlemmarna utse direktören och fastställa hans eller hennes mandattid och varje anledning till uppsägning. 

Artikel XIV 

Direktörens uppgifter och befogenheter 

1. Direktören skall inför styrelsen vara ansvarig för institutets verksamhet och ledning samt säkerställa att dess program och syfte är utarbetade och genomförda på ett korrekt sätt. Direktören skall leda institutets införskaffande av medel och erhållande av resurser. Han eller hon är institutets verkställande chef. 

2. Direktören skall genomföra de handlingsprogram som fastställts av styrelsen, följa de riktlinjer som styrelsen utarbetat för institutets verksamhet och utföra de av styrelsen ålagda uppgifterna. Direktören skall i samråd med styrelsen framför allt 

i) utarbeta en strategisk plan för institutets verksamhet, som skall behandlas och godkännas av styrelsen, och fortlöpande över tid se över denna plan, 

ii) utveckla program och budgetar samt utarbeta institutets verksamhetsberättelse, 

iii) övervaka planeringen av och inriktningen på institutets forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet för att säkerställa ett effektivt genomförande, 

iv) rekrytera och leda högt kvalificerad personal, 

v) upprätthålla den strategiska planen, programmet och budgetarna och hålla dessa tillgängliga flr styrelsens regelbundna granskning, 

vi) hålla styrelsens orförande underrättad om frågor som är av betydelse för institutet, och 

vii) utföra andra sådana uppgifter som styrelsen delegerat till direktören. 

3. Direktören skall vara institutets juridiska företrädare. Direktören skall underteckna alla handlingar, kontrakt, överenskommelser, fördrag och andra rättshandlingar som krävs för att säkerställa institutets normala verksamhet. Styrelsen kan bestämma i vilkemm omfattning direktören får delegera dessa befogenheter. Kontrakt, överenskommelser och fördrag som inverkar på institutets ledning, syfte, förläggning, utökning eller upplösning och som inverkar på väsentliga frågor rörande förhållandet till värdlandet skall vara föremål för styrelsens godkännande. 

Artikel XV 

Bemanning 

1. Direktören skall utse personalen i enlighet med det av styrelsen godkända personalreglementet. 

2. Vid anställning av personal och fastställande av tjänstevillkor skall största vikt läggas vid nödvändigheten av att säkra högsta kvalitet, oförvitlighet, effektivitet och kompetens.  

3. Lönetariffer, försäklringar, pensionssystem och andra anställningsvillkor skall fastslås i personalreglementet och skall i huvudsak vara internationellt konkurrenskraftiga och jämförbara med vad som gäller inom Förenta nationerna och därtill knutna institutioner samt andra relevanta internationella organisationer. 

Artikel XVI 

Finansiering 

1. Institutets budget skall finansieras av medlemsstater, internationella organisationer och andra offentliga och privata organ och institutioner, däri inbegripet CVI:s medlemmar som önskar ge finansiella och andra frivilliga bidrag till denna budget. Institutet får mottaga bidrag från andra bidragsgivare. Det får även ta emot bidrag och gåvor för att upprätta ett donationsprogram. 

2. Institutets ekonomiska verksamhet skall regleras av de finansiella bestämmelser som styrelsen skall anta. 

3. Styrelsen skall årligen godkänna institutets budget. 

4. En oberoende internationell revisionsbyrå, som styrelsen utsett på direktörens rekommendation, skall varje år genmföra en granskning av räkenskaperna rörande institutets verksamhet. Direktören skall göra det möjligt aför styrelsen att ta del av sådana granskningsresultat för att den skall kunna beakta dessa. Granskningsrapporten skall efter styrelsens godkännande delges de parter som ger bidrag till institutet. 

Artikel XVII 

Immunitet och privilegier 

1. Institutet skall ingå ett högkvartersavtal med regeringen om de lättnader, den immunitet och de privilegier som institutet, förvaltningsstyrelsens medlemmar, institutets direktör och personal.samt de experter som utför uppdrag för institutets räkning skall åtnjuta då de befinner sig i Korea för att utöva sina officiella uppdrag. 

2. Institutet får ingå avtal med andra stater om de lättnader, den immunitet och de privilegier som institutet, förvaltningsstyrelsens medlemmar, institutets direktör och personal.samt de experter som utför uppdrag för institutets räkning skall åtnjuta då de befinner sig inom dessa staters territorier för att utöva sina officiella uppdrag. 

3. Immunitet och privilegier beviljas i institutets intresse och inte som en personlig förmån. Förvaltningsstyrelsen skall ha rätt att upphäva denna immunitet och dessa privilegier. 

Artikel XVIII 

Förhållande till andra organisationer 

För att så effektivt som möjligt uppnå sina syften får institutet ingå samarbetsavtal med lämpliga offentliga och privata nationella. regionala eller internationella organisationer, fonder och sammanslutningar. 

Artikel XIX 

Tvistlösning 

Institutet skall ombesörja lämpliga former ar tvistlösning, inbegripet medling mellan institutet och dess anställda eller mellan de anställda. 

Artikel XX 

Ändringar 

1. Denna stadga kan ändras av styrelsen med två tredjedelars majoritet av samtliga röstande medlemmar, förutsatt att meddelande om sådant ändringsförslag tillsammans med den fullständiga texten har sänts till samtliga styrelsemedlemmar minst fyra veckor före mötet eller om samtliga röstande styrelsemedlemmar bortser från sådant meddelande. 

2. Sådan ändring träder i kraft omedelbart efter det att den antagits av de röstande medlemmarna i enlighet med vad som stadgas i punkt 1. 

Artikel XXI 

Upplösning 

1. Institutet kan upplösas med tre fjärdedelars majoritet av samtliga röstande styrelsemedlemmar, om det fastställs att institutets syften har uppnåtts i tillräckligt hög grad eller om det fastställts att institutet inte längre kan verka effektivt. 

2. Om institutet upplöses, skall mark, fysiska anläggningar och andra tillgångar belägna i värdlandet och i andra länder och som regeringen ställt till institutets förfogande och förbättringar av därpå bestående liggande fast kapital återgå till regeringen. Institutets övriga tillgångar skall överföras till sådana länder för att användas i likartat syfte eller delas ut till institutioner som bedriver likartad verksamhet som institutet i respektive länder efter det att regeringarna i dessa länder och styrelsen har samtyckt därtill i samråd med regeringen. 

Härmed intygar jag, att texten ovan är en korrekt återgivning av avtalet om upprättande av det internationella vaccininstitutet, vilket öppnades för undertecknande i New York den 28 oktober 1996 och som i originalexemplar har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare.  

För generalsekreterarens räkning 

Juridisk rådgivare 

(Undergeneralsekreterade för juridiska ärenden) 

Hans Corell 

Förenta nationerna, New York 

den 7 november 1996 

Vidimerad kopia IX.3 

Oktober 2004 

FÖRENTA NATIONERNA 

Postadress: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Telegramadress: UNATIONS NEWYORK 

Referens: C.N.810.2011.TREATIES-1 (Depositariens anmälan) 

AVTAL OM UPPRÄTTANDE AV INTERNATIONELLA VACCININSTITUTET 

New York, den 28 oktober 1996 

ÄNDRINGAR AV NATIONELLA VACCININSTITUTETS STADGAR 

Förenta nationernas generalsekreterare meddelar i egenskap av avtalets depositarie följande: 

Internationella vaccininstitutets förvaltningsråd har enhälligt godkänt ändringar av Internationella vaccininstitutets stadga i enlighet med 1 punkten i artikel XX den 8 oktober 1997 vid förvaltningsrådets sammanträde som hölls i Söul i republiken Korea den 8, 10 och 11 oktober 1997. 

Enligt 2 punkten i artikel XX i stadgan träder ändringarna i kraft omedelbart efter att ha antagits av de röstande medlemmarna i enlighet med det förfarande som stadgats i 1 punkten i artikel XX. 

Den autentiska texten till ändringarna är bilagd endast på engelska. 

den 27 december 2011 

För kännedom: Ministeriernas och de mellanstatliga organisationernas enheter för statsfördragsärenden Depositariens anmälan publiceras endast i elektronisk form. Depositariens anmälningar finns tillgänliga för Förenta nationernas permanenta beskickningar i Förenta nationernas avtalssamling på internetadressen http://treaties.un.org under adressen ”Depositary Notifications (CNs)”. Dessutom kan de permanenta beskickningarna liksom andra personer med intresse av frågan beställa depositariens anmälningar till sin epost från avtalsarkivet under punkten ”Automated Subscription Services”, som även finns under adressen http://treaties.un.org 

C.N.810.2011.TREATIES-1 (Bilaga) 

ÄNDRINGAR AV NATIONELLA VACCINSTITUTETS STADGAR 

Stagdeändringar 

Ändring I 

För att utföra sina UPPGIFTER kan institutet tillverka partier av testvaccin för bedömning och klinisk testning. Institutet får ändå inte på grund av sin STÄLLNING som forsknings-, utvecklings- och utbildningsinstitut tillverka vaccin för försäljning med produktlicens eller för annan kommersiell försäljning. 

Ändring II 

Ersättningsansvar 

Institutet ersätter förvaltningsstyrelsen, tjänstemän och anställda, inbegripet rådgivare, för alla omkostnader som de haft för att utföra sina uppgifter, med undantag för bortfall och omkostnader som beror på avsiktlig försummelse av uppgifter. 

Ändring III 

WHO bestämmer om valet av och längden på mandatperioderna för de styrelsemedlemmar som WHO utsett. 

FÖRENTA NATIONERNA 

Postadress: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Telegramadress: UNATIONS NEWYORK 

Referens: C.N.810.2011.TREATIES-1 (Depositariens anmälan) 

AVTAL OM UPPRÄTTANDE AV INTERNATIONELLA VACCININSTITUTET 

New York, DEN 28 oktober 1996 

ÄNDRINGAR AV NATIONELLA VACCININSTITUTETS STADGAR 

Förenta nationernas generalsekreterare meddelar i egenskap av avtalets depositarie följande: 

Internationella vaccininstitutets förvaltningstyrelse har godkänt ändringar av Internationella vaccininstitutets stadga i enlighet med 1 punkten i artikel XX den 1 juli 2004 vid förvaltningsrådets sammanträde som hölls i Söul i republiken Korea den 1 och 2 juli 2004. 

Enligt 2 punkten i artikel XX i stadgan träder ändringarna i kraft omedelbart efter att ha antagits av de röstande medlemmarna i enlighet med det förfarande som stadgats i 1 punkten i artikel XX. 

Den autentiska texten till ändringarna är bilagd endast på engelska. 

Den 23 juli 2012 

För kännedom: Ministeriernas och de mellanstatliga organisationernas enheter för statsfördragsärenden Depositariens anmälan publiceras endast i elektronisk form. Depositariens anmälningar finns tillgänliga för Förenta nationernas permanenta beskickningar i Förenta nationernas avtalssamling på internetadressen http://treaties.un.org under adressen ”Depositary Notifications (CNs)”. Dessutom kan de permanenta beskickningarna liksom andra personer med intresse av frågan beställa depositariens anmälningar till sin epost från avtalsarkivet under punkten ”Automated Subscription Services”, som även finns under adressen http://treaties.un.org. 

C.N.384.2012.TREATIES-IX-3 (Bilaga) 

ÄNDRINGAR AV NATIONELLA VACCINSTITUTETS STADGAR 

Stagdeändringar 

Ändring IV 

Artikel IX 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen skall bestå av lägst 17 och högst 21 medlemmar, valda enligt följande: 

i) Förvaltningsstyrelsen väljer högst 10 medlemmar med särskild representativitet.. Hänsyn skall särskilt tas till föreslagna medlemmars yrkeserfarenhet och kvalifikatione, till exempel geografisk spridning, till organ och länder som är engagerade i och ger betydande stöd till institutet eller till länder där större anläggningar är belägna. 

ii) två medlemmar utsedda av värdlandet. 

iii) två medlemmar utsedda av WHO. 

Förvaltningsstyrelsen väljer högst fem medlemmar på rekommendation av styrelserna för parterna i detta avtal; 

en medlem vald av styrelsen på rekommendation av UNDP. 

iv) institutets direktör som medlem ex officio. 

1. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

2. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

3. Med undantag för styrelsens medlemmar som är medlemmar ex officio samt medlemmar utsedda av värdlandet och WHO. skall medlemmarna sitta i styrelsen i sin personliga kapacitet och skall varken anses vara eller fungera som officiella representanter för regeringar eller organisationer. 

4. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

5. På rekommendation av styrelserna är mandatperoden för medlemmar som invalts i förvaltningsstyrelsen tre år, och de kan återväljas. 

FÖRENTA NATIONERNA 

Postadress: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Telegramadress: UNATIONS NEWYORK 

Referens: C.N.386.2012.TREATIES-IX.3 (Depositariens anmälan) 

AVTAL OM UPPRÄTTANDE AV INTERNATIONELLA VACCININSTITUTET 

New York, DEN 28 oktober 1996 

ÄNDRINGAR AV NATIONELLA VACCININSTITUTETS STADGAR 

Förenta nationernas generalsekreterare meddelar i egenskap av avtalets depositarie följande: 

Internationella vaccininstitutets förvaltningsstyrelse har godkänt ändringar av Internationella vaccininstitutets stadga i enlighet med 1 punkten i artikel XX den 10 april 1997 vid förvaltningsrådets sammanträde som hölls i Söul i republiken Korea den 10-12 april 2006. 

Enligt 2 punkten i artikel XX i stadgan träder ändringarna i kraft omedelbart efter att ha antagits av de röstande medlemmarna i enlighet med det förfarande som stadgats i 1 punkten i artikel XX. 

Den autentiska texten till ändringarna är bilagd endast på engelska. 

Den 23 juli 2012 

För kännedom: Ministeriernas och de mellanstatliga organisationernas enheter för statsfördragsärenden Depositariens anmälan publiceras endast i elektronisk form. Depositariens anmälningar finns tillgänliga för Förenta nationernas permanenta beskickningar i Förenta nationernas avtalssamling på internetadressen http://treaties.un.org under adressen ”Depositary Notifications (CNs)”. Dessutom kan de permanenta beskickningarna liksom andra personer med intresse av frågan beställa depositariens anmälningar till sin epost från avtalsarkivet  

under punkten ”Automated Subscription Services”, som också finns på adressen http://treaties.un.org

C.N.386.2012.TREATIES-IX-3 (Bilaga) 

ÄNDRINGAR AV NATIONELLA VACCINSTITUTETS STADGAR 

Stagdeändringar 

Ändring V 

Artikel ix 

Styrelsens sammansättning 

1. Styrelsen skall bestå av lägst 17 och högst 22 medlemmar, valda enligt följande: 

i) Förvaltningsstyrelsen väljer högst 10 medlemmar med särskild representativitet.. Hänsyn skall särskilt tas till föreslagna medlemmars yrkeserfarenhet och kvalifikatione, till exempel geografisk spridning, till organ och länder som är engagerade i och ger betydande stöd till institutet eller till länder där större anläggningar är belägna, 

ii) två medlemmar utsedda av värdlandet, 

iii) två medlemmar utsedda av WHO, 

iv) Förvaltningsstyrelsen väljer högst fem medlemmar på rekommendation av styrelserna för parterna i detta avtal, 

v) en medlem vald av styrelsen på rekommendation av UNDP. 

vi) GAVI:ss exekutivsekreterare eller hans eller hennes ombud som medlem ex officio och 

vii) institutets direktör som medlem ex officio. 

2. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

3. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

4. Inga förändringar. Samma bestämmelser som i ändring IV. 

5. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

6. Inga förändringar. Samma bestämmelser som i ändring IV. 

FÖRENTA NATIONERNA 

Postadress: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Telegramadress: UNATIONS NEWYORK 

Referens: C.N.387.2012.TREATIES-IX.3 (Depositariens anmälan) 

AVTAL OM UPPRÄTTANDE AV INTERNATIONELLA VACCININSTITUTET 

New York, den 28 oktober 1996 

ÄNDRING AV NATIONELLA VACCININSTITUTETS STADGAR 

Förenta nationernas generalsekreterare meddelar i egenskap av avtalets depositarie följande: 

Internationella vaccininstitutets förvaltningstyrelse har godkänt ändringar av Internationella vaccininstitutets stadga i enlighet med 1 punkten i artikel XX den 15 juni 2012 vid förvaltningsrådets sammanträde som hölls i Söul i republiken Korea den 14 och 15 juni 2012. 

Enligt 2 punkten i artikel XX i stadgan träder ändringen i kraft omedelbart efter att ha antagits av de röstande medlemmarna i enlighet med det förfarande som stadgats i 1 punkten i artikel XX. 

Den autentiska texten till ändringen är bilagd endast på engelska. 

Den 24 juli 2012 

För kännedom: Ministeriernas och de mellanstatliga organisationernas enheter för statsfördragsärenden Depositariens anmälan publiceras endast i elektronisk form. Depositariens anmälningar finns tillgänliga för Förenta nationernas permanenta beskickningar i Förenta nationernas avtalssamling på internetadressen http://treaties.un.org under adressen ”Depositary Notifications (CNs)”. Dessutom kan de permanenta beskickningarna liksom andra personer med intresse av frågan beställa depositariens anmälningar till sin epost från avtalsarkivet under punkten ”Automated Subscription Services”, som även finns under adressen http://treaties.un.org 

C.N.387.2012.TREATIES-IX-3 (Bilaga) 

ÄNDRING AV NATIONELLA VACCINSTITUTETS STADGAR 

Stadeändring 

Ändring VI 

Artikel IX 

Styrelsens sammansättning 

1. Styrelsen skall bestå av lägst 9 och högst 22 medlemmar, valda enligt följande: 

i) högst 10 medlemmar med särskild representativitet, valda av styrelsen. Hänsyn skall särskilt tas till föreslagna medlemmars yrkeserfarenhet och kvalifikationer, till exempel geografisk spridning, till organ och länder som är engagerade i och ger betydande stöd till institutet eller till länder där större anläggningar är belägna, 

ii) två medlemmar utsedda av värdlandet, 

iii) två medlemmar utsedda av WHO, 

iv) Förvaltningsstyrelsen väljer högst fem medlemmar på rekommendation av styrelserna för parterna i detta avtal, 

v) en medlem vald av styrelsen på rekommendation av UNDP, 

vi) GAVI:s exekutivsekreterare eller hans eller hennes ombud som medlem ex officio. och 

vii) institutets direktör som medlem ex officio. 

2. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

3. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

4. Inga förändringar. Samma bestämmelser som i ändring IV. 

5. Inga förändringar. Samma bestämmelser. 

6. Inga förändringar. Samma bestämmelser som i ändring IV. 

FÖRENTA NATIONERNA 

Postadress: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Telegramadress: UNATIONS NEWYORK 

Referens: C.N.969.2013.TREATIES-IX.3 (Depositariens anmälan) 

AVTAL OM UPPRÄTTANDE AV INTERNATIONELLA VACCININSTITUTET 

New York, den 28 oktober 1996 

ÄNDRING AV NATIONELLA VACCININSTITUTETS STADGAR 

Förenta nationernas generalsekreterare meddelar i egenskap av avtalets depositarie följande: 

Internationella vaccininstitutets förvaltningsstyrelse har godkänt en ändring av Internationella vaccininstitutets stadga i enlighet med 1 punkten i artikel XX vid förvaltningsstyrelsens sammanträde som hölls i Söul i republiken Korea den 1 november 2013. 

Enligt 2 punkten i artikel XX i stadgan träder ändringen i kraft omedelbart efter att ha antagits av de röstande medlemmarna i enlighet med det förfarande som stadgats i 1 punkten i artikel XX. 

Den autentiska texten till ändringen är bilagd endast på engelska. 

den 13 december 2013 

För kännedom: Ministeriernas och de mellanstatliga organisationernas enheter för statsfördragsärenden Depositariens anmälan publiceras endast i elektronisk form. Depositariens anmälningar finns tillgänliga för Förenta nationernas permanenta beskickningar i Förenta nationernas avtalssamling på internetadressen http://treaties.un.org under adressen ”Depositary Notifications (CNs)”. Dessutom kan de permanenta beskickningarna liksom andra personer med intresse av frågan beställa depositariens anmälningar till sin epost från avtalsarkivet under punkten ”Automated Subscription Services”, som även finns under adressen http://treaties.un.org

C.N.969.2013.TREATIES-IX-3 (Bilaga) 

ÄNDRING AV NATIONELLA VACCININSTITUTETS STADGAR 

Stadeändring 

Ändring VII 

Artikel IX 

Styrelsens sammansättning 

3. Förvaltningsstyrelsens medlemmar kan utses på nytt för en andra mandatperiod, men de får inte verka i sitt uppdrag i över två perioder i följd. Förvaltningsstyrelsen kan ändå förlänga mandatperioden för en medlem som valts till ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör. om perioden motsvarar hans eller hennes mandatperiod som ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör. 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

WHEREAS the Children's Vaccine Initiative (hereinafter referred to as CVI) is a coalition of governments, multilateral and bilateral agencies, non-governmental organizations including foundations and associations, and industry dedicated to ensuring the availability of safe, effective and affordable vaccines, the development and introduction of improved and new vaccines and strengthening the capacity of developing countries in vaccine development, production and use in immunization programmes; 

WHEREAS at the initiative of the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), the Republic of Korea has agreed to be the host country of a newly created institute to be named as the International Vaccine Institute (hereinafter referred to as "the Institute") dedicated to strengthening the capacity of developing countries in the field of vaccine technology and carrying out vaccine-related research and development; 

WHEREAS the Parties to this Agreement consider the Institute as an instrument to contribute to achieving the goals of the CVI; 

WHEREAS the Parties to this Agreement wish to create the Institute as an international organization with suitable governance, juridical personality, and appropriate international status, privileges and immunities and other conditions necessary to enable it to operate 

effectively towards the attainment of its objectives; 

WHEREAS the Parties to this Agreement wish to establish the Institute as an integral part of the CVI policy framework, strategy and activities; 

NOW, THEREFORE, the Parties signatory hereto agree as follows: 

Article I 

Establishment 

There shall be established an independent international organization entitled the "International Vaccine Institute" which will operate in accordance with the constitution appended hereto as its integral part. 

Article II 

Rights, privileges and immunities 

1. The Government of the Republic of Korea grants the Institute the same rights, privileges and immunities as are customarily accorded to a similar type of international organization. 

2. Privileges and immunities are granted to the Members of the Board of Trustees, the Director and staffs of the Institute as is stipulated in Article VIII, Article IX and Article XIII of the Constitution of the Institute hereto appended and to experts performing missions for the Institute. 

Article III 

Depositary 

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement. 

Article IV 

Signature 

This Agreement shall be open for signature by all states and intergovernmental organizations at Headquarters of the United Nations, New York. It shall remain open for signature for a period of two years from 28 October 1996 unless such period is extended prior to its expiry by the Depositary at the request of the Board of Trustees of the Institute. 

Article V 

Consent to be bound 

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory states and intergovernmental organizations referred to in Article IV. 

Article VI 

Accession 

After the expiration of the period specified in Article IV, the present Agreement shall remain open for accession by any state or intergovernmental organization, contingent upon approval by the Board of Trustees of the Institute by simple majority. 

Article VII 

Settlement of disputes 

1. The Parties shall attempt to settle any dispute as to the interpretation or application of this Agreement by negotiations or by any other mutually agreed method. 

2. If the dispute is not settled in accordance with Paragraph 1, within a period of (90) days from the request by either Party to settle it, it shall, at the request of either Party, be referred to arbitration. 

3. The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators. Each Party shall choose one arbitrator and the third, who shall be the chairperson of the tribunal, to be chosen jointly by the Parties. If the tribunal is not constituted within (3) months of the request for arbitration, the appointment of the arbitrators not yet designated shall be made by the President of the International Court of Justice at the request of either Party.  

4. In the event of a vacancy in the presidency of the International Court of Justice or of the inability of the President to exercise the functions of the presidency, or in the event that the President should be a national of the Party to the dispute, the appointment herein provided for may be made by the vice-president of the court or, failing him, by the senior judge. 

5. Unless the parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure. 

6. The tribunal shall apply the principles and rules of international law and its award shall be final and binding on both Parties. 

Article VIII 

Entry into force 

1. This Agreement and the Constitution appended thereto shall come into force immediately after three instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited with the Secretary-General. 

2. For each State or intergovernmental organization depositing an instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the entry into force of this Agreement, this Agreement shall enter into force on the first day of the month after the date of deposit of the respective instrument. 

Article IX 

Denunciation 

Any party to this Agreement may, by written instrument to the Depositary, denounce this Agreement. Such denunciation of the consent to be bound shall become effective three months after the date on which such instrument is received. 

Article X 

Termination 

This Agreement shall be terminated three months after the Institute is dissolved under the Article XXI of the Constitution. 

Article Xl 

Authentic text 

The authentic text of the present Agreement, including the Constitution appended thereto, shall be in the English language. 

IN WlTNESS WHEREOF, the undersigned representatives of states and intergovernmental organizations have signed this Agreement in a single original in the English language. 

CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

PREAMBLE 

The International Vaccine Institute is founded on the belief that the health of children in developing countries can be dramatically improved by the development, introduction and use of new and improved vaccines and these vaccines should be developed through a dynamic interaction among science, public health, and business. The International Vaccine Institute will be a centre of the science for the public interest where this dynamic interaction can take place through research, training, technical assistance, service provision and information dissemination. 

Article I 

Headquarters'location 

The Institute s hall have its headquarters at Seoul, Republic of Korea a s has been determined by an independent international site selection process initiated at the request of the UNDP, in accordance with the requirements for the exercise of the functions and fulfilment of the purposes of the Institute. 

Article II 

Status 

1. The Institute shall be an international research and development centre established at the initiative of UNDP, a s part of its contribution to the CVI, which is an international movement of agencies, corporations, foundations and governments dedicated to ensuring the continued availability of effective and affordable vaccines, and the development and introduction of new and improved vaccines. The Institute shall operate as a non-profit autonomous organization, international in status and non-political in management, staffing and operations. The Institute shall be organized exclusively for scientific, developmental and educational purposes. 

2. The Institute shall possess full juridical personality and enjoy such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes. 

Article III 

Subsidiary bodies 

The Institute may establish such centres, offices or laboratories, in locations within and outside the Republic of Korea as may be decided by the Board of Trustees (hereinafter referred to as the "Board") as being necessary for effective conduct of its programmes and the achievement of its objectives. 

Article IV 

Aims 

The Institute shall carry out major scientific functions within the overall goals and framework of the CVI. Specifically, it will: 

1. undertake and promote study, research. development and dissemination of knowledge in the vaccine-relevant sciences and directly related areas of public health, management sciences and technology to generate affordable and effective means to prevent death and disability arising from infectious diseases and, thereby to improve the health status and general welfare of children and low-income people in developing and developed countries, especially in Asia; and 

2. provide, in collaboration with relevant national and international institutions, facilities and training programmes aimed at strengthening expertise and capacity for developing and developed countries to conduct work in the areas of the Institute's interest and competence. 

Article V 

Guiding principles 

1. The Institute will serve as an international resource centre devoted to developing specific areas of expertise and providing technical assistance for research and development of vaccines. 

2. The Institute will complement its activities with those of other international and national institutions, public and private, that have similar aims. Its activities will, wherever appropriate, be planned and implemented in collaboration with such institutions. In particular, the Institute shall fully cooperate with the World Health Organization (hereinafter referred to as "WHO") in determining the technical and other aspects of its programme that relate to WHO's mandate. 

Article VI 

Functions 

1. The Institute will have four programme areas: 

(i) To provide training and technical assistance in the production technology and research of vaccines; 

(ii) To conduct laboratory and field-based research and development; 

(iii) To support and conduct clinical trials and field evaluations of new vaccines. and to facilitate and promote introduction of new and improved vaccines; and 

(iv) To cooperate with vaccine manufacturers and national control authorities and other relevant bodies in development and developing countries to promote vaccine research and development. 

The Institute may identify other programme areas in accordance with its aims. 

2. In fulfilling the aforementioned aims and responsibilities, in the spirit of its guiding principles, the Institute shall engage in a wide range of activities including; 

(i) holding meetings and arranging lectures, training courses, workshops, seminars, symposia and conferences; 

(ii) publishing and disseminating books, periodicals, reports and research and working papers; 

(iii) establishing and maintaining contact with individuals and other institutions with expertise in the vaccine-relevant fields through collaborative, research seminars, exchange visits, sabbatical attachments and likewise; 

(iv) undertaking studies and other projects on behalf of or in collaboration with other institutions; 

(v) maintaining offices, field stations, laboratories, pilot plants, animal research facilities, information resources, scientific equipment and instruments, as may be necessary for its proper functioning; and 

(vi) taking such other actions as may further the aims and objectives of the Institute. 

3. The Institute's programmes and plans shall be reviewed and approved by its Board taking into account the needs of developing and developed countries and the Institute's capabilities in meeting these needs. 

Article VII 

Capacity 

1.The Institute shall halve the following capacity: 

(i) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any governmental authority or from any corporation, company, association, person, fi.rm, foundation or other entity whether international, regional or national, such charters, licenses rights, concessions or similar rights, and assistance - financial or otherwise - as ace conducive to and necessary for the attainment of its aims; 

(ii) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any governmental authority or from any corporation, company, association, person, firm. foundation or other entity. whether international, regional or national, by donation, grant, exchange, devise, bequest, purchase or lease, either absolutely or in trust, contributions consisting of such properties, real, personal, or mixed including funds and valuable effects or items, as may be useful or necessary to pursue the aims and activities of the Institute and to hold, operate, administer, use, sell, conveyor dispose of the said properties; 

(iii) to enter into agreements and contracts; 

(iv) to employ persons according to its own regulations; 

(v) to institute, and defend in, legal proceedings; and 

(vi) to perform all acts and functions as may be found necessary, expedient, suitable or proper for the furtherance, accomplishment or attainment of and/or all of the purposes and activities herein stated, or which shall appear, at any time, as conducive to or necessary and useful for the aims and activities of the Institute. 

2. No part of the earnings of the Institute shall inure to the benefit of, or· be distributable to, its trustees, officers, or other private persons, except that the Institute shall be authorized and empowered to pay reasonable compensation for services rendered and to make payments and distributions in furtherance of the aims set forth in Article IV hereof. 

Article VIII 

Organs 

The organs of the Institute shall be: 

(i) The Board of Trustees; and 

(ii) The Director and staff. 

Article IX 

Composition of the board 

1. The Board shall consist of not less than thirteen nor more than seventeen members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members· professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, to agencies and countries which have concern for and provide substantial support to the Institute, or to countries where major facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) one member elected by the Board upon the recommendation of UNDP; 

(v) the Executive Secretary of the CVI, or his/her representative, as a member ex-officio; and 

(vi) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. Member-at-large shall be appointed for terms of no more than three years as determined by the Board in advance of the appointment. In the case of vacancy of members-at-large by reason of their retirement, death, incapacity or any other cause, the Board shall fill the vacancy in the same manner as the original appointment. A new member appointed to replace a member during the latter's term, may be appointed for ·the remaining term of the member being replaced. He/she is eligible to serve two additional terms. 

3. The members of the Board are eligible for reappointment to a second term, but shall not serve more than two successive terms, except that the member elected as Chairperson may have his/her term extended by the Board in order to coincide with his/her appointment as Chairperson. 

4. The members of the Board, other than the members serving ex-officio and the members appointed by the host country and WHO shall serve in a personal capacity and are not considered, nor do they act, as official representatives of governments or organizations. 

5. The term of office and the selection of the members appointed by the Government of the host country (hereinafter referred to as the "Government") will be determined by the Government. 

Article X 

Functions and powers of the board 

1. The Board shall be responsible for all the affairs of the institute, its role, among other things, shall be to ensure that: 

(i) the Institute follows objectives, programmes and plans that are consistent with its aims and with the broad goals and objectives of the CVI; and 

(ii) the Institute is managed effectively by the Director in harmony with the agreed objectives, programmes and budgets, and in accordance with legal and regulatory requirements. 

2. To this end, the Board shall: 

(i) define objectives, approve plans to meet the Institute's aims and monitor the achievement of these aims; 

(ii) specify policies to be followed by the Director in pursuing the specified objectives; 

(iii) ensure the Institute's cost-effectiveness, financial integrity and accountability; 

(iv) approve the Institute's programme and budget; 

(v) appoint an external auditor and approve an annual audit plan; 

(vi) approve the Institute's broad organizational framework; 

(vii) approve personnel policies including scales of salaries and benefits; 

(viii) approve the Institute's fund raising and resource mobilization strategies, policies and programmes, and promote such fund raising and resource mobilization activities; 

(ix) maintain the composition of the Board with respect to expertise needed to discharge the full range of its responsibilities, monitor the performance of staff and evaluate the Institute's performance; and 

(x) perform all other acts that may be considered necessary, suitable and proper for the attainment of the aims of the Institute as set forth in Article IV hereof. 

3. The Board may designate an Executive Committee of its members which shall have the power to act for the Board in the interim between Board meetings, and on matters which the Board delegates to it. All interim actions of the Executive Committee shall be reported to the full Board at its next meeting. The Executive Committee shall be comprised of five members of the Board. The Director and at least one ex-officio member of the host country shall serve as members of the Executive Committee. 

4. The Board may establish such other subsidiary Committees as it deems necessary for the performance of its functions. 

Article XI 

Procedures of the board 

1. The Board shall elect one member except the Director as Chairperson. The normal term of the Chairperson shall be three years. The Board may re-elect its Chairperson for a second term. 

2. The Board shall also elect a Vice-Chairperson, a Secretary and a Treasurer. The normal terms of these officers shall be three years. They are eligible for re-election. 

3. The Board shall meet at least once annually. 

4. The Board shall adopt its own rules of procedure. 

5. The majority of the members shall constitute a quorum for Board meetings. 

Article XII 

Voting by the board 

Normally, the Board shall operate by consensus. However, if the Chairperson determines the need for a vote, the following shall apply: 

(i) each member of the Board has one vote; and 

(ii) decisions of the Board shall be made by a majority of the members present except as specified otherwise in this Constitution. 

Article XIII 

Appointment of the director 

The Board shall appoint the Director and determine his/her terms of office and any cause for termination by a two-thirds majority of members present and voting. 

Article XIV 

Functions and powers of the director 

1. The Director shall be responsible to the Board for the operation and management of the Institute and for ensuring that its programmes and objectives are properly developed and carried out. The Director shall take the lead in fund raising and resources mobilization for the Institute. He/she is the chief executive officer of the Institute. 

2. The Director shall implement the policies determined by the Board, follow the guidelines laid down by the Board for the functioning of the Institute and carry out the directions of the Board. Specifically, the Director, in consultation with the Board. shall: 

(i) develop a strategic plan for the operation of the Institute for Beard consideration and approval, and keep this plan under continuing review; 

(ii) develop programmes and budgets and prepare the Institute's annual report; 

(iii) supervise the planning and direction of the Institute's research, developmental and educational activities to ensure effective implementation; 

(iv) recruit and manage highly qualified staff; 

(v) keep and have available the strategic plan, programmes and budgets for review by the Board· on a regular basis; 

(vi) keep the Chairperson of the Board advised on matters of consequence that relate to the Institute; and 

(vii) perform such other functions as are delegated to him/her by the Board. 

3. The Director shall be the legal representative of the Institute. He/she shall sign all deeds, contracts, agreements, treaties and other legal documents which are necessary to ensure the normal operation of the Institute. The Board may determine the extent to which these powers may be delegated by the Director. Contracts, agreements and treaties which affect the governance, objectives, location, expansions or dissolution of the Institute, or major issues concerning the relationship to the host country shall be subject to approval by the Board. 

Article XV 

Staffing 

1. The staff shall be appointed by the Director in accordance with staff regulations to be approved by the Board. 

2. The paramount consideration in the employment of staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of quality, integrity, efficiency, and competence. 

3. Salary scales, insurance, pension schemes and other terms of employment shall be laid down in staff regulations, and shall in principle be internationally competitive and comparable with those of the United Nations and affiliated institutions and other relevant international organizations. 

Article XVI 

Financing 

1. The budget of the Institute shall be funded by member states, international organizations and other public or private agencies and institutions, including members of the CVI who wish to make financial and other voluntary contributions to it. The Institute may receive contributions from other sources. It may also receive contributions and gifts towards the establishment of an endowment programme. 

2. The financial operations of the Institute shall be governed by financial regulations to be adopted by the Board. 

3. The budget of the Institute is approved annually by the Board. 

4. An annual audit of the operations of the Institute shall be conducted by an independent international accounting firm appointed by the Board upon recommendation of the Director. The results of such audits shall be made available by the Director to the Board for its consideration. Following the approval by the Board, the audit report shall be circulated to parties contributing to the Institute. 

Article XVII 

Privileges and immunities 

1. The Institute shall conclude with the Government a Headquarters Agreement relating to the facilities, privileges arid immunities which the Institute, the members of the Board of Trustees, the Director and staff of the Institute, and the experts performing missions on behalf of the Institute, will receive while in Korea for the purpose of exercising official duties. 

2. The Institute may conclude with other states an agreement relating to the facilities, privileges and immunities which the Institute, the members of its Board of Trustees, the Director and staff of the Institute and the experts performing missions on behalf of the Institute, will receive while in their territories for "the purpose of exercising official duties. 

3. The privileges and immunities are granted in the interest of the Institute and not for personal benefit. The Board of Trustees shall have the right to waive the privileges and immunities. 

Article XVIII 

Relationship with other organizations 

In order to achieve its objectives in the most efficient way, the Institute may enter into agreements for cooperation with relevant national, regional or international organizations. foundations and associations, both public and private. 

Article XIX 

Disputes resolution 

The Institute shall make provisions for appropriate modes of settlement including arbitration of disputes between the Institute and its staff or among its staff. 

Article XX 

Amendments 

1. This constitution may be amended by the Board by a two-thirds majority of all voting members. provided notice of such a proposed amendment together with its full text shall have been mailed to all members of the Board at least four weeks in advance of the meeting or such notice is waived by all members of the Board. 

2. Such an amendment shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1. 

Article XXI 

Dissolution 

1. The Institute may be dissolved by three-fourths majority of all voting members of the Board, if it is determined that the purposes of the Institute have been achieved to a satisfactory degree or if it is determined that the Institute will no longer be able to function effectively. 

2. In the case of dissolution, any land, physical plant and other assets situated in the host country and other countries, and made available to the Institute by the Government, and permanent fixed capital improvements thereon shall revert to the Government. The other assets of the Institute shall be transferred to such countries for use for similar purposes or distributed to institutions having purposes similar to those of the Institute in the respective countries after agreement between the governments of those countries and the Board in consultation with the Government. 

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Agreement on the Establishment of the International vaccine Institute, opened for signature at New York on 28 October 1996, the original of which is deposited with the secretary-General of the United Nations. 

For the Secretary- General, 

The Legal Counsel 

(Under-Secretary-General for Legal Affairs) 

Hans Corell 

United Nations, New York 

7 November 1996 

Certified true copy IX.3 

October 2004 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Cable address: UNATIONS NEWYORK 

Reference: C.N.810.2011.TREATIES-1 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New york, 28 october 1996 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, 

communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute unanimously approved 

amendments to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with para-graph 1 of article XX of the Constitution, on 8 October 1997 at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, Republic of Korea, on 8, 10 and 11 October 1997. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendments shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendments in English only is attached. 

27 december 2011 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Col-lection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org

C.N.810.2011. TREATIES-1 (Annex) 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendments 

Amendment I 

To carry out its FUNCTIONS, the Institute may prepare test vaccine lots for the purpose of evaluation and clinical testing. However, in accordance with its STATUS as a scientific, developmental and educational institution, the Institute shall not produce vaccines for sale under a product license or for other commercial sale.  

Amendment II 

Indemnity and liability 

The Board, officers, and employees, including consultants, of the Institute shall be indemnified by the Institute against all losses and expenses incurred by them in relation to discharge of their duties, except such as have been by their wilful act of default.  

Amendment III 

The term of office and the selection of the members of the Board of Trustee appointed by WHO will be determined by WHO. 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Cable address: UNATIONS NEW YORK 

Reference: C.N.384.2012.TREATIES-IX.3 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New York, 28 october 1996 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute approved amendments to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with paragraph 1 of article XX of the Constitution, on 1 July 2004 at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, the Republic of Korea, on 1 and 2 July 2004. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendments shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendments in English only is attached. 

23 July 2012 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org 

C.N.384.2012.TREATIES-IX-3 (Annex) 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendments 

Amendment IV 

Article IX 

Composition of the board 

1. The Board shall consist of not less than seventeen nor more than twenty-one members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members' professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, to agencies and countries which have concern for and provide substantial support to the Institute, or to countries where major facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) up to five members elected by the Board upon recommendation of governments of the Parties to this Agreement; 

(v) one member elected by the Board upon recommendation of UNDP; 

(vi) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. No change. Same provisions. 

3. No change. Same provisions. 

4. The members of the Board, other than the members serving ex-officio, the members appointed by the host country and WHO, and the members elected upon recommendation of governments, shall serve in a personal capacity and are not considered, nor do they act, as official representatives of governments or organizations. 

5. No change. Same provisions. 

6. The members of the Board elected upon recommendation of governments shall serve for a term of three years and be eligible for re-election. 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS, N.Y. 10017 

Cable code: UNATIONS NEWYORK 

Reference: C.N.386.2012.TREATIES-IX.3 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New York, 28 october 1996 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, 

communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute approved amendments to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with paragraph 1 of article XX of the Constitution, on 10 April 2006, at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, the Republic of Korea, from 10 to 12 April 2006. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendments shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendments in English only is attached. 

23 July 2012 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org

C.N.386.2012.TREATIES-IX-3 (Annex) 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendments 

Amendment V 

Article IX 

Composition of the board 

1. The Board shall consist of not less than seventeen nor more than twenty-two members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members' professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, to agencies and countries which have concern for and provide substantial support to the Institute, or to countries where major facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) up to five members elected by the Board upon recommendation of governments of the Parties to this Agreement; 

(v) one member elected by the Board upon recommendation of UNDP; 

(vi) the Executive Secretary of the GAVI, or his representative, as a member ex-officio; and 

(vii) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. No change. Same provisions. 

3. No change. Same provisions. 

4. No change. Same provisions as in Amendment IV. 

5. No change. Same provisions. 

6. No change. Same provisions as in Amendment IV. 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS, N.Y. 10017 

Cable address: UNATIONS NEWYORK 

Reference: C.N.387.2012.TREATIES-IX.3 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New York, 28 october 1996 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, 

communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute approved an amendment to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with paragraph 1 of article XX of the Constitution, on 15 June 2012 at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, the Republic of Korea, on 14 and 15 June 2012. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendment shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendment in English only is attached. 

24 July 2012 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org

C.N.387.2012.TREATIES-IX-3 (Annex) 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendment 

Amendment VI 

Article IX 

Composition of the board 

1. The Board shall consist of not less than nine nor more than twenty-two members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members' professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, to agencies and countries which have concern for and provide substantial support to the Institute, or to countries where major facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) up to five members elected by the Board upon recommendation of governments of the Parties to this Agreement; 

(v) one member elected by the Board upon recommendation of UNDP; 

(vi) the Executive Secretary of the GAVI, or his representative, as a member ex-officio; and 

(vii) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. No change. Same provisions. 

3. No change. Same provisions. 

4. No change. Same provisions as in Amendment IV. 

5. No change. Same provisions. 

6. No change. Same provisions as in Amendment IV. 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS. N.Y. 10017 

Cable address: UNATIONS NEWYORK 

Reference: C.N.969.2013.TREATIES-IX.3 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New York, 28 october 1996 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONALVACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, 

communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute approved an amendment to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with paragraph 1 of article XX of the Constitution, at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, the Republic of Korea, on 1 November 2013. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendment shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendment is attached in English only. 

13 December 2013 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also 

available at http://treaties.un.org

C.N.969.2013.TREATIES-IX-3 (Annex) 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendment 

Amendment VII 

Article IX 

Composition of the board 

3. The members of the Board are eligible for reappointment to a second term, but shall not serve more than two successive terms, except that the member elected as a Chairperson, a Vice Chairperson, a Secretary, or a Treasurer may have his/her term extended by the Board in order to coincide with his/her appointment as Chairperson, a Vice-Chairperson, a Secretary, or a Treasurer, as the case may be.