Regeringens proposition
RP
100
2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ändring av skjutvapenlagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I propositionen föreslås ändring av ikraftträdandebestämmelsen i den lag om ändring av skjutvapenlagen som träder i kraft den 1 december 2015. Ikraftträdandebestämmelsen gäller förvaring av skjutvapen i ett säkerhetsskåp eller i ett av polisen godkänt förvaringsutrymme. Det föreslås att övergångsbestämmelsen ändras så att övergångsperioden på fem år gäller förvaring av flera än fem skjutvapen när en person som en direkt följd av lagändringen omfattas av den berörda bestämmelsen om förvaring. I den nuvarande övergångsbestämmelsen hänvisas det felaktigt till annan förvaring än förvaring av flera än fem skjutvapen.  
Den föreslagna ändringen avses träda i kraft den 1 december 2015.  
MOTIVERING
1
Nuläge och föreslagna ändringar
I regeringspropositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av skjutvapenlagen (764/2015) ändras. Genom den ändring av skjutvapenlagen som träder i kraft den 1 december 2015 har 106 § om förvaring av skjutvapen ändrats. Enligt 106 § i den gällande skjutvapenlagen (1/1998) ska särskilt farliga skjutvapen eller flera än fem stycken vissa andra skjutvapen förvaras antingen i ett säkerhetsskåp som fastställs genom förordning av inrikesministeriet eller i förvaringslokaler som godkänts av polisen. Enligt 106 § 3 mom. i den ändrade skjutvapenlagen ska särskilt farliga skjutvapen eller flera än fem skjutvapen förvaras antingen i ett säkerhetsskåp som fastställs genom förordning av inrikesministeriet eller i ett förvaringsutrymme som godkänts av polisen. Säkerhetsskåpskravet har utvidgats så att det omfattar betydligt fler tillståndshavare än för närvarande. Bestämmelsen ska ha en övergångsperiod på fem år, så att tillräckligt med säkerhetsskåp ska kunna släppas ut på marknaden. Övergångsperioden ska endast gälla fall där säkerhetsskåpstvånget eller kravet på ett säkerhetsutrymme som godkänts av polisen är en direkt följd av lagändringen. Avsikten är att undvika en situation där polisen är tvungen att godkänna ett stort antal förvaringsutrymmen på grund av att det rådet brist på säkerhetsskåp på marknaden. I 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av skjutvapenlagen (764/2015) hänvisas det felaktigt till 106 § 2 mom. i skjutvapenlagen när det gäller övergångsperioden för förvaring av skjutvapen. Avsikten var att hänvisa till 106 § 3 mom. i skjutvapenlagen. I den ändrade skjutvapenlagen gäller 106 § 2 mom. allmänt förvaring av ett skjutvapen eller vapendelar i ett säkerhetsskåp, inlåsta eller annars under lås så att det inte är lätt att stjäla eller annars olovligen ta i bruk skjutvapnet eller vapendelarna. Det föreslås att ikraftträdandebestämmelsen korrigeras, så att det i den hänvisas till 106 § 3 mom. i skjutvapenlagen. 
2
Propositionens konsekvenser
Bestämmelserna i 106 § i den gällande skjutvapenlagen innebär att färre än 10 000 tillståndshavare ska skaffa ett godkänt säkerhetsskåp. Genom den ändring av skjutvapenlagen som träder i kraft i december 2015 och som gäller 106 § 3 mom. skärps regleringen av förvaringen, så att både särskilt farliga skjutvapen och flera än fem skjutvapen ska förvaras i ett säkerhetsskåp enligt inrikesministeriets förordning eller i förvaringsutrymmen som separat godkänts av polisen. Bestämmelsen gäller cirka 68 000 tillståndshavare, dvs. cirka 60 000 fler tillståndshavare än för närvarande kommer att omfattas av skyldigheten. Priset på ett säkerhetsskåp uppskattas till minst 400 euro. Det betyder att om alla som omfattas av skyldigheten skaffar ett säkerhetsskåp blir den totala kostnaden för tillståndshavarna minst 24 miljoner euro under övergångsperioden på fem år. En del av de tillståndshavare som kommer att omfattas av förvaringsskyldigheten har redan ett säkerhetsskåp som uppfyller kraven, och andra förvarar sina vapen i förvaringsutrymmen godkända av polisen. Det behövs en övergångsperiod på fem år för att tillräckligt med säkerhetsskåp ska kunna släppas ut på marknaden. 
Hänvisningeni övergångsbestämmelsen till skjutvapenlagens ändrade 106 § 2 mom. som träder i kraft i december 2015 innebär att momentets tillägg som gäller förvaring i säkerhetsskåp samt de preciseringar som gäller separat förvaring av vapendelar kommer att träda i kraft efter en övergångsperiod på fem år. Den nu föreslagna ändringen avgränsar övergångsperioden till att endast gälla skyldigheten att förvara flera än fem skjutvapen i ett säkerhetsskåp eller i ett förvaringsutrymme som separat godkänts av polisen. 
3
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet.  
4
Ikraftträdande
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2015. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av skjutvapenlagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (764/2015) 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 december 2015. 
Den som när denna lag träder i kraft blir skyldig att förvara sitt skjutvapen på det sätt som anges i 106 § 3 mom. ska senast inom fem år från ikraftträdandet förvara sitt skjutvapen på det sätt som avses i det momentet. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors den 29 oktober 2015 
Vid förhinder för statsministern, familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita
Toivakka
Senast publicerat 29.10.2015 15:06