Senast publicerat 27-11-2021 09:39

Regeringens proposition RP 103/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem ändras. 

Överföring av pensionsrätt från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland förutsätter att en person har överfört sin i Finland tidigare intjänade pensionsrätt till Europeiska unionens pensionssystem. Enligt förslaget kan en person som omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens personalförordning och som inte har fått rätt till pension som anställd hos Europeiska unionen kan överföra det försäkringsmatematiska värde som motsvarar hela den pensionsrätt som intjänats i Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland. Enligt förslaget är en överföring således möjlig också för personer som har varit anställda för viss tid inom Europeiska unionen. Det föreslås att en ytterligare förutsättning för överföring är att personen före överföringen har tjänat in pension i arbetspensionssystemet i Finland.  

Syftet med förslaget är att förtydliga och förenkla överföringen av pensionsrättigheter till arbets-pensionssystemet i Finland för personer som har varit anställda inom Europeiska unionen. Samtidigt föreslås att det görs vissa lagstiftningstekniska ändringar och sådan författningsöversyn som syftar till att modernisera regleringen.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Beredningen av propositionen har föranletts av ett initiativ av Pensionsskyddscentralen i egenskap av verkställande myndighet. Behovet av att se över innehållet i lagen har dessutom framkommit genom att medborgare har tagit kontakt, i samband med detta har problem i den nuvarande lagstiftningen lyfts fram i fråga om återföringen av pensionsrättigheter från Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland. Därtill har EU-domstolens rättspraxis under den senaste tiden förtydligat tolkningen av EU-lagstiftningen.  

Regeringspropositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Pensionsskyddscentralen. 

Nuläge och bedömning av nuläget

2.1  EU:s personalförordning

Bestämmelser om arbetsvillkor och pensionsskydd för tjänstemän, tillfällig personal och kontraktsanställda vid Europeiska unionen finns i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän, nedan personalförordningen, och i bilagorna till förordningen. Syftet med bestämmelserna om överföringen av pensionsrättigheter är att trygga bevarandet av intjänade pensionsrättigheter när en person övergår till anställning inom unionen eller när han eller hon slutar sin tjänst. 

I bilaga VIII till personalförordningen finns det detaljerade bestämmelser om Europeiska unionens pensionssystem. Enligt bestämmelserna har en person, om han eller hon så önskar, rätt att överföra pensionsrättigheter som intjänats i det nationella systemet till unionens pensionssystem. En förutsättning för en pensionsöverföring till Europeiska unionens pensionssystem är att personen i fråga blir fast anställd. Rätt till ålderspension har en person som har tjänstgjort inom unionen i minst tio år eller en person oberoende av tjänstgöringstidens längd, om han eller hon är över den pensionsberättigande åldern samt i vissa särskilt angivna situationer. En person som har tjänstgjort i unionen har då efter att ha avslutat sin tjänstgöring antingen rätt till pension från unionens pensionssystem eller rätt att överföra sin pensionsrätt som tjänats in inom unionen till ett annat pensionssystem.  

Enligt bestämmelserna i personalförordningen har en person som avgår från en tjänst vid en institution inom unionen och som inte får framtida pensionsrätt i unionens pensionssystem i regel rätt till avgångsvederlag om anställningsförhållandet varar mindre än ett år eller, om anställningen varar längre än ett år, rätt att få det försäkringstekniska värdet, uppräknat per dagen för överföringen, för den ålderspension han eller hon är berättigad till överförd till det pensionssystem från vilken han eller hon blir berättigad till ålderspension på grundval av den verksamhet han eller hon bedriver som anställd eller egenföretagare. Rätten att överföra rättigheter till ålderspension till ett system från vilket personen blir berättigad till pension som anställd eller som egenföretagare förutsätter att det berörda pensionssystemets förvaltningsorgan har slutit ett avtal med unionen. Alternativt är det enligt personalförordningen möjligt att överföra pensionsrättigheter som tjänats in inom unionen till en privat pensionsförsäkring eller pensionsfond under förutsättning att systemet uppfyller de villkor som anges i bilaga VIII till personalförordningen. Syftet med bestämmelserna om överföringen av pensionsrättigheter är att trygga bevarandet av intjänade pensionsrättigheter när en person övergår till anställning inom unionen eller när han eller hon slutar sin tjänst.  

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 15 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999), nedan lagen om pensionsöverföring, slutit ett i bilaga VIII till personalförordningen avsett avtal med Europeiska unionen om tillämpning av artiklarna 11 och 12 i bilagan.  

EU-domstolen har i sin dom av den 4 februari 2021 i mål C-903/19 konstaterat att tjänstemän och kontraktsanställda efter att ha varit anställda vid en unionsinstitution får begära överföring av det försäkringstekniska värdet för den avgångspension som de är berättigade till, både när tjänstemannen eller den kontraktsanställde för första gången börjar arbeta vid en nationell förvaltning och när personen i fråga återvänder till en nationell förvaltning efter att ha tjänstgjort vid en unionsinstitution och då varit tjänstledig av personliga skäl eller befunnit sig i icke aktiv tjänstgöring vid nämnda förvaltning. Domstolen har konstaterat att systemet för överföring av rättigheter avseende avgångspension, såsom det föreskrivs i artikel 11 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, syftar till att underlätta övergången från offentliga eller privata nationella anställningar till unionsadministrationen, genom att möjliggöra en samordning mellan de nationella systemen och unionens pensionssystem, och på så sätt garantera unionen de bästa valmöjligheterna för kvalificerad personal som redan har lämplig yrkeserfarenhet. 

2.2  Lagen om pensionsöverföring

Genom lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (lagen om pensionsöverföring) har ett överföringssystem enligt personalförordningen införts i Finland. Lagens 2 kap. gäller överföring av pensionsrätt från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem och i 3 kap. i lagen om pensionsöverföring föreskrivs det om rätten för en person att återföra pensionsrätt från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland, om personen inte har rätt till pension från unionens pensionssystem.  

Enligt 12 § i lagen om pensionsöverföring kan en person återföra sin pensionsrätt om hans eller hennes tjänstgöring i Europeiska unionen upphör utan att han eller hon på basis av tjänstgöringen har fått rätt till pension. Överföringen av en pensionsrätt som tjänats in i Europeiska unionens pensionssystem till Finland förutsätter att personen först i enlighet med 2 kap. i lagen om pensionsöverföring har överfört sin pensionsrätt från Finland till Europeiska unionen, så att han eller hon senare när tjänstgöringen i unionen upphör kan återföra hela sin pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland. Det belopp som återförs till Finland är det kapitalvärde som motsvarar hela den pensionsrätt som intjänats enligt Europeiska unionens pensionssystem. De pensionsrättigheter som återförts till Finland sköts av Keva på samma sätt som de pensionsrättigheter som grundar sig på statlig anställning. Återföringsbeloppet intäktsförs till Statens pensionsfond. Enligt 13 § i lagen om pensionsöverföring har en person på basis av återförd pensionsrätt rätt till pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). 

Pensionsrätt till framtida pension från Europeiska unionens pensionssystem uppstår enligt den ovan beskrivna huvudregeln när en person har arbetat i minst tio år för unionen. Om personen inte har fått rätt till framtida pension från Europeiska unionen och han eller hon inte har överfört sin pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland från unionens pensionssystem, är det inte möjligt att enligt lagen om pensionsöverföring återföra pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland. 

Personer som är anställda vid unionen i tidsbegränsade uppdrag kan inte överföra sin pensionsrätt till unionens pensionssystem, eftersom en överföring från det nationella systemet till unionens pensionssystem enligt personalförordningen förutsätter att personen i fråga blir fast anställd. I lagen om pensionsöverföring förutsätts det att pensionsrättigheterna först överförs från arbetspensionssystemet i Finland till unionens system för att det senare ska vara möjligt att återföra rättigheterna. Det är således inte alls möjligt för personer som är anställda för tidsbegränsade uppdrag att överföra pensionsrättigheter från unionens system till arbetspensionssystemet i Finland. 

I situationer där en person inte har kunnat överföra eller inte har överfört pensionsrätt från arbetspensionssystemet i Finland till unionens pensionssystem har han eller hon enligt tjänsteföreskrifterna rätt att överföra sin pensionsrätt till ett privat system för pensionsförsäkring eller en privat pensionsfond. Europeiska kommissionen för en förteckning över aktörer som tillhandahåller pensionsförsäkringar enligt de villkor som anges i personalförordningen. I Finland finns det en privat aktör som tillhandahåller sådan gruppensionsförsäkring som lämpar sig för pensionsöverföring från Europeiska unionen. 

Personer som tidigare har överfört sin pensionsrätt från arbetspensionssystemet i Finland till unionens pensionssystem kan välja att återföra den pensionsrätt som tjänats in i unionen till antingen en privat pensionsförsäkring eller arbetspensionssystemet i Finland. Personer som har försäkrade arbets- eller förvärvsinkomster inom arbetspensionssystemet i Finland före en övergång till anställning inom unionen, men som inte har överfört dem till unionens pensionssystem, kan inte göra motsvarande val.  

Syftet med bestämmelserna återföring av pensionsrätt i lagen om pensionsöverföring är att trygga bevarandet av en persons pensionsrättigheter i en situation där han eller hon inte har fått rätt till pension från Europeiska unionens pensionssystem, men han eller hon skulle ha haft rätt till pension från arbetspensionssystemet i Finland. Lagens huvudsakliga personrelaterade tillämpningsområde omfattar finländare och andra personer som arbetat i Finland och som övergår till anställning inom unionen antingen som ordinarie tjänstemän eller visstidsanställda arbetstagare och som omfattas av tillämpningsområdet för pensionsbestämmelserna i personalförordningen.  

Medelåldern för inledande av tjänstgöring vid EU:s institutioner är i genomsnitt 35 år. Den i lagen om pensionsöverföring förutsatta tidigare överföringen pensionsrättigheter för att kunna återföra dem till Finland kräver att den som övergår till anställning inom unionen har noggrann information om utvecklingen av den egna karriären och förståelse för vilka konsekvenser olika val har för tryggandet av de egna pensionsrättigheterna i framtiden. Bestämmelserna om återförande av pensionsrättigheter i lagen om pensionsöverföring utesluter från det sakliga tillämpningsområdet alla situationer där personer inte har överfört sina pensionsrättigheter från arbetspensionssystemet i Finland till unionens pensionssystem samt alla personer som är anställda för viss tid inom unionen, eftersom de inte kan överföra pensionsrättigheter till unionens pensionssystem.  

Den terminologi som används i lagen om pensionsöverföring är delvis föråldrad. Lagen har stiftats innan Lissabonfördraget trädde i kraft och lagen har sedermera ändrats flera gånger. Till följd av Lissabonfördraget har Europeiska unionen ersatt Europeiska gemenskapen. På grund av tidpunkten för stiftandet av lagen om pensionsöverföring och de därpå följande ändringarna används termerna Europeiska unionen och Europeiska gemenskaperna parallellt i lagen. Dessutom följer stavningssättet för Pensionsskyddscentralen i lagen gammal praxis, det vill säga med liten begynnelsebokstav.  

Målsättning

Syftet med förslaget är att effektivare än tidigare trygga bevarandet av en persons pensionsrättigheter i en situation där personen inte har fått rätt till framtida pension från Europeiska unionens pensionssystem och han eller hon har försäkrade arbets- eller förvärvsinkomster inom arbetspensionssystemet i Finland. Syftet är att förtydliga och förenkla överföringen av pensionsrättigheter till Finlands system för personer som har varit anställda inom Europeiska unionen. Syftet med de föreslagna lagstiftningstekniska ändringarna är en författningsöversyn och en modernisering av lagstiftningen.  

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Det föreslås att lagen om pensionsöverföring ändras så att det i fortsättningen ska vara möjligt att överföra sådana pensionsrättigheter som intjänats i unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland utan något krav på en tidigare överföring. För att en person ska få rätt att överföra sin pensionsrätt som tjänats in i unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland, ska han eller hon ha ett tillbörligt belopp av arbets- eller förvärvsinkomster som är försäkrade enligt arbetspensionslagarna i Finland och på basis av vilka han eller hon har fått rätt till ålderspension. Det pensionsbelopp som har tjänats in kan kontrolleras i realtid med hjälp av arbetspensionsutdraget. 

I propositionen föreslås sådana ändringar som hänför sig till författningsöversyn och genom vilka terminologin i lagen moderniseras så att den gäller Europeiska unionen i stället för Europeiska gemenskaperna. Det föreslås att stavningssättet för Pensionsskyddscentralen, som skrivits med liten bokstav i lagen, korrigeras så att namnet börjar med stor begynnelsebokstav.  

Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland

1 §.Lagens tillämpningsområde. Det föreslås att det till paragrafen fogas ett 3 mom. genom vilket lagens tillämpningsområde preciseras så att lagen gäller överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska unionens pensionssystem också i situationer där föremålet för överföringen är en pensionsrätt som en person har tjänat in på basis av tjänstgöring i Europeiska unionen med stöd av personalförordningen och som överförs till arbetspensionssystemet i Finland. I paragrafen om lagens tillämpningsområde har det inte tidigare föreskrivits att lagen ska gälla överföringar av pensionsrättigheter från Europeiska unionens system till arbetspensionssystemet i Finland, även om det i 3 kap. i lagen har föreskrivits om återföring av pensionsrättigheter från Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland.  

3 §.Förbindelseorgan. I paragrafen föreskrivs det om uppgifterna för Pensionsskyddscentralen, som är förbindelseorgan. Det föreslås att 2 mom. 6 punkten ändras så att Pensionsskyddscentralen ska övervaka att pensionsrättigheter som överförs enligt 3 kap. i lagen på behörigt sätt överförs till arbetspensionssystemet i Finland. Uppgiften enligt den punkten gäller utöver återföring av pensionsrättigheter också övervakning av överföringen av intjänade pensionsrättigheter från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland.  

10 §.Rättsverkningarna av en överföring till Europeiska unionens pensionssystem. Det föreslås att rubriken för paragrafen preciseras så att det tydligt framgår av den att paragrafen gäller rättsverkningarna av en överföring från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem.  

3 kap. Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland

Det föreslås att rubriken för kapitlet ändras så att det tydligt framgår av den att kapitlet i stället för bara återföring av pensionsrätt också gäller överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland. 

12 §.Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland. Det föreslås att paragrafen och dess rubrik ändras så att det i paragrafen föreskrivs om överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland. Paragrafen gäller utöver återföring av pensionsrätt också överföring av sådan pensionsrätt som tjänats in genom tjänstgöring vid en institution inom Europeiska unionen.  

Det föreslås att 1 mom. i paragrafen ändras så att en förutsättning för överföring av sådan pensionsrätt som tjänats in genom tjänstgöring vid en institution inom Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland inte längre är att personen först har överfört de pensionsrättigheter som tjänats in i arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem. En förutsättning för överföring av pensionsrätt är fortfarande att personens tjänstgöring i Europeiska unionen upphör utan att han eller hon på basis av tjänstgöringen får rätt till framtida pension.  

Till 1 mom. fogas en förutsättning för överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland som innebär att personen ska ha försäkrade arbets- eller förvärvsinkomster inom arbetspensionssystemet i Finland på basis av vilka personen har fått rätt till pension som betalas månatligen. Enligt 112 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006, nedan ArPL) betalas pension månatligen. Enligt 114 § 1 mom. i ArPL kan pensionsanstalten betala ut pensionen som ett engångbelopp, om pensionen understiger 29,30 euro per månad (enligt nivån 2021). Om pensionsbeloppet är högre än den pension som enligt 114 § 1 mom. i ArPL leder till utbetalning som ett engångsbelopp, kan pensionsanstalten alltid betala ut pensionen till personen i fråga månatligen. Artikel 11.1 i bilaga VIII till personalförordningen gäller pensionsöverföringar från Europeiska unionens pensionssystem till medlemsstaternas eller organisationernas pensionssystem. Enligt punkten har en tjänsteman som har slutat sin tjänst i unionen rätt att överföra den ålderspension han eller hon är berättigad till det pensionssystem från vilket han eller hon blir berättigad till pension på grundval av den verksamhet han bedriver som anställd eller egenföretagare. Den förutsättning som gäller pension som tjänats in i arbetspensionssystemet i Finland är förenlig med artikel 11.1 i bilaga VIII till personalförordningen.  

En person, som har överfört pensionsrätt från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem, skulle alltid ha rätt att återföra pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att det belopp som överförs från Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland är det kapitalvärde som motsvarar hela den pensionsrätt som intjänats enligt Europeiska unionens pensionssystem. En pensionsrätt som på basis av personalförordningen har tjänats in i Europeiska unionens pensionssystem omfattar en pensionsrätt som har tjänats in genom tjänstgöring i Europeiska unionen, inklusive en pensionsrätt som eventuellt tidigare har överförts till unionens pensionssystem i enlighet med artikel 11.2 i bilaga VIII till personalförordningen, det vill säga en pensionsrätt som tidigare överförts från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem. Det är möjligt att en person före han eller hon träder i tjänst i Europeiska unionen inte bara i arbetspensionssystemet i Finland utan också i andra medlemsstaters pensionssystem har tjänat in pensionsrättigheter som han eller hon med stöd av artikel 11.2 i bilaga VIII till personalförordningen har överfört till unionens pensionssystem. Den pensionsrätt som överförs från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland omfattar hela den pensionsrätt som personen har tjänat in och som kan överföras från unionens pensionssystem som en fondöverföring.  

Det föreslås att 3 mom. ändras så att termen återförande av pensionsrätt inte längre används i momentet, utan momentet gäller överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland.  

13 §.Rättsverkningarna av en överföring till arbetspensionssystemet i Finland. Det föreslås att paragrafen och dess rubrik ändras så att paragrafen utöver rättsverkningarna av en återföring av pensionsrätt också gäller rättsverkningarna av en överföring från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland. I paragrafen ska termen återföring inte användas, utan i paragrafen föreskrivs om överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland. 

Lagstiftningstekniska ändringar

Det föreslås att de lagstiftningstekniska ändringarna genomförs så att Europeiska gemenskaperna ändras till Europeiska unionen i följande bestämmelser: lagens rubrik, 1 § 1 och 2 mom., 3 § 2 mom. 1 och 5 punkten och 3 § 3 mom., rubriken för 2 kap., 4 §, 7 §, 9 § 1 och 3 mom., 10 §, 12 §, 15 § och 16 §. 

Dessutom föreslås det att det görs en korrigering av stavningssättet så att pensionsskyddscentralen, som i lagen skrivits med liten bokstav, skrivs med stor bokstav enligt modellen Pensionsskyddscentralen i följande bestämmelser: 3 §, 5 §, 7 §, 9 § 3 mom. och 11 § 1 mom. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

De föreslagna ändringarna har inga betydande konsekvenser för statsfinanserna. De pensionsrättigheter som överförs till Finland medför inga ytterligare kostnader för arbetspensionssystemet, eftersom de överföringsbelopp som baserar sig på grunderna enligt lagen om pensionsöverföring motsvarar de kostnader som överföringen medför. 

Enligt utrikesministeriets uppskattning finns det cirka 1 000 anställda finländare vid EU:s institutioner. Det finns ingen närmare information om anställningsförhållandenas längd och art. Kommissionen är EU:s största arbetsgivarinstitution.  

Fram till utgången av 2020 hade 982 pensionsrättigheter överförts från arbetspensionssystemet i Finland till unionens pensionssystem. Uttryckt i pensionsrättigheter har det överförts cirka 73 miljoner euro från arbetspensionssystemet i Finland. Fram till utgången av 2020 hade det gjorts 15 ansökningar om återföring från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland, av vilka återföring har verkställts i nio fall. Det belopp inklusive ränta som har återförts till arbetspensionssystemet i Finland uppgår till cirka 2 miljoner euro. Sedan 2014 har det per år genomförts i medeltal endast en återföring av pensionsrättigheter till arbetspensionssystemet i Finland. 

Som en följd av de föreslagna ändringarna kan överföringen av pensionsrättigheter som tjänats in genom tjänstgöring i Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland antas öka i och med att regleringen förtydligas och förenklas. Det är inte nödvändigt att ansöka om överföring direkt efter att EU-tjänstgöringen upphör. Efter ändringen bedöms antalet pensionsöverföringar vara högst några tiotal per år.  

Remissvar

Yttranden om utkastet till regeringsproposition begärdes av Pensionsskyddscentralen, Keva, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, STTK rf, Akava ry, Finlands näringsliv rf, utrikesförvaltningens tjänstemannaförening Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry, utrikesministeriet och statsrådets kansli. 

Remissinstanserna stödde målen med propositionen. På grundval av yttranden från Pensionskyddcentralen och Keva har förslaget till 12 § specificerats. Finlands näringsliv rf ansåg dock inte att förslaget var lämpligt eftersom pensionsrättigheterna borde finnas kvar i EU:s pensionssystem och i sinom tid betala till den person som har rätt till pension. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

I propositionen föreslås det inga sådana ändringar av gällande lagstiftning som har betydelse då de bedöms med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna. På de grunder som anförts ovan anser regeringen att propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) lagens rubrik, 1 och 3 §, rubriken för 2 kap. samt 4 § 1 mom., 5, 7, 9 och 10 §, 11 § 1 mom., rubriken för 3 kap. samt 12, 13, 15 och 16 §, 
av dem 1 och 9 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 687/2006, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 228/2002, 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 687/2006, 12 § sådant det lyder i lagarna 228/2002 och 1264/2016 samt 13 § sådan den lyder i lag 1264/2016, som följer: 
Lag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska unionens pensionssystem 
1 § Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska unionens pensionssystem enligt bilaga VIII till förordning nr 31 (EEG), 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, sådan den lyder ändrad i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän, nedan personalförordningen. 
Den i 1 mom. avsedda överföringen till Europeiska unionen gäller pensionsrätt som en person har tjänat in i arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden eller i andra anställningsförhållanden eller på basis av företagarverksamhet enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (365/1961) sådant det lydde när lagen om pension för arbetstagare trädde i kraft, eller med stöd av lagen om pension för arbetstagare (395/2006).  
Den i 1 mom. avsedda överföringen till arbetspensionssystemet i Finland gäller pensionsrätt som en person har tjänat in genom tjänstgöring i Europeiska unionen enligt personalförordningen.  
3 § Förbindelseorgan 
Pensionsskyddscentralen är det förbindelseorgan som sköter de uppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag. 
Som förbindelseorgan ska Pensionsskyddscentralen särskilt 
1) med Europeiska unionens administration komma överens om de åtgärder som överföringen av pensionsrätten föranleder och vidta dessa åtgärder,
2) på basis av de behöriga pensionsanstalternas beslut ge ett sammandrag av de intjänade pensionsrättigheterna,
3) meddela beslut om såväl överföringsbeloppet och räntan på det som de behöriga pensionsanstalternas finansieringsandelar,
5) hos den behöriga pensionsanstalt som är skyldig att betala pensionen ta ut dess andel av det belopp som överförs till Europeiska unionens pensionssystem, samt
6) övervaka att pensionsrättigheter som överförs enligt 3 kap. på behörigt sätt överförs till arbetspensionssystemet i Finland.
 
Pensionsskyddscentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av de behöriga pensionsanstalterna få de upplysningar den behöver för skötseln av uppgifterna som förbindelseorgan samt att lämna Europeiska unionen sådana upplysningar som behövs för verkställigheten av denna lag. 
2 kap. 
Överföring av pensionsrätt till Europeiska unionen 
4 § Rätten till överföring och pensionsrätt som överförs 
En person som avses i personalförordningen har enligt den förordningen och denna lag rätt att till Europeiska unionens pensionssystem överföra pensionsrätt som avses i 1 § 2 mom. 
Kläm 
5 § Beloppet av den pensionsrätt som överförs 
Beloppet av den pensionsrätt som överförs motsvarar kapitalvärdet på den pensionsrätt som avses i 4 §. Kapitalvärdet beräknas enligt de grunder som det behöriga ministeriet fastställer på framställning av Pensionsskyddscentralen. 
7 § Kalkyl över pensionsrätten 
Efter att av Europeiska unionens administration ha fått meddelande om ansökan om överföring av pensionsrätten, begär Pensionsskyddscentralen av de behöriga pensionsanstalterna ett beslut om sökandens pensionsrättigheter enligt 4 § samt ger sökanden ett sammandrag av dessa och av överföringsbeloppet enligt förhandskalkylen. Pensionsskyddscentralen sänder förhandskalkylen för kännedom till Europeiska unionens administration. 
9 § Hur överföringen genomförs 
Pensionsskyddscentralen meddelar beslut om det belopp som ska överföras till Europeiska unionen och som består av överföringsbeloppet och den ränta som enligt 6 § beräknas på det. Beslutet meddelas efter det att de beslut som avses i 7 § har vunnit laga kraft eller, om ansökan gjorts om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut, efter det att besvärsinstansen har gett sitt avgörande i saken. 
Pensionsskyddscentralen meddelar dessutom beslut om finansieringsandelarna när det gäller överföringsbeloppet och räntan på det. Finansieringsandelarna och betalningen av dem bestäms enligt de grunder som avses i 5 §. 
Pensionsskyddscentralen överför till Europeiska unionen överföringsbeloppet jämte ränta efter att de beslut som avses i denna paragraf har vunnit laga kraft. För överföringen tar Pensionsskyddscentralen hos de behöriga pensionsanstalterna ut överföringsbeloppet inklusive ränta. 
10 § Rättsverkningarna av en överföring till Europeiska unionens pensionssystem 
Ett arbets- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande eller företagarverksamhet som den överförda pensionsrätten har grundat sig på, anses vid tillämpningen av de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 1 § 2 mom. ha upphört senast vid utgången av den dag som föregått beräkningsdagen för överföringsbeloppet. Tiden före upphörandet berättigar, efter att överföringen av pensionsrätten till Europeiska unionens pensionssystem har ägt rum, inte längre till pension från arbetspensionssystemet i Finland. 
11 § Ändringssökande och undanröjande av beslut 
En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut eller med Pensionsskyddscentralens beslut om den pensionsrätt som överförs och om finansieringsandelarna får söka ändring i beslutet med iakttagande av de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 1 § 2 mom. Besvärsskriften ska lämnas in till Pensionsskyddscentralen inom besvärstiden. Om besvären gäller ett beslut av en pensionsanstalt, räknas besvärstiden från den dag då parten har fått del av det i 7 § avsedda sammandraget. Pensionsskyddscentralen ska sända besvären till den pensionsanstalt som meddelat beslutet för behandling. 
Kläm 
3 kap. 
Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland 
12 § Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland  
En person har rätt till överföring av pensionsrätten från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland, om personens tjänstgöring i Europeiska unionen upphör utan att personen på basis av tjänstgöringen får rätt till framtida pension. En förutsättning för överföringen är att den pension som personen före överföringen tjänat in i enlighet med arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare är större än det minimibelopp av i lagen om pension för arbetstagare föreskriven pension som pensionsanstalten kan betala ut som ett engångsbelopp utan pensionstagarens samtycke. En person som tidigare överfört sin pensionsrätt från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem har rätt att återföra pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland. 
Det belopp som överförs från Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland är det kapitalvärde som motsvarar hela den pensionsrätt som tjänats in enligt Europeiska unionens pensionssystem. 
Som kapitalvärde för pensionsrätt som enligt 1 mom. överförs till arbetspensionssystemet i Finland används det belopp som avses i 2 mom. Utifrån kapitalvärdet beräknas pensionsrätten enligt de grunder som avses i 5 §. Dessa pensionsrättigheter sköts av Keva på samma sätt som de pensionsrättigheter som grundar sig på statlig anställning. Det belopp som överförs intäktsförs till Statens pensionsfond. 
13 § Rättsverkningarna av en överföring till arbetspensionssystemet i Finland 
På basis av en pensionsrätt som överförts till arbetspensionssystemet i Finland har en person rätt till pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) så att rätten att gå i ålderspension bestäms i enlighet med 10 § i den lagen. Vid bestämmande av pension som beviljas på basis av en pensionsrätt som har överförts till arbetspensionssystemet i Finland räknas inte den återstående tid som avses i 83 § i pensionslagen för den offentliga sektorn som till pension berättigande tid, och det belopp som har överförts till arbetspensionssystemet i Finland beaktas inte i de inkomster för återstående tid som avses i 88 § i den lagen. 
15 § Överenskommelse med Europeiska unionens administration 
Det behöriga ministeriet har rätt att med Europeiska unionens administration träffa en överenskommelse, där det avtalas om de åtgärder som hänför sig till överföringen. 
16 § Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999. 
En sådan överenskommelse med Europeiska unionens administration som avses i denna lag kan träffas efter att denna lag har trätt i kraft. 
Vad som i denna lag föreskrivs om överföring av pensionsrätt till Europeiska unionen, tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 1995 på en person som när denna lag träder i kraft är anställd vid en av Europeiska unionens institutioner. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vad som i 12 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om den pension som tjänats in som utgör en förutsättning för överföring av pensionsrätt till Finland tillämpas på de ansökningar om överföring av pensionsrätt som görs den 1 januari 2022 eller därefter. Om pensionsrätten har överförts till Europeiska unionen, tillämpas inte den gräns som förutsätts i 12 § 1 mom. i denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 10 juni 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen