Senast publicerat 03-11-2021 13:58

Regeringens proposition RP 104/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem ska kompletteras. 

I den kompletterande propositionen föreslås tekniska ändringar till den ursprungliga regeringspropositionen. Ändringarna gäller framför allt vissa lagförslag som riksdagen redan godkänt och deras ingresser. 

Dessutom föreslås det i propositionen att hänvisningarna till eller textavsnitten om landskapsreformen stryks ur lagförslagen. Däremot ska till vissa lagförslag i propositionen fogas omnämnanden om samarbete med landskapsförbunden. Det föreslås att hänvisningarna till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) ändras till hänvisningar till förvaltningsprocesslagen (586/1996). Hänvisningar till EU:s allmänna dataskyddsförordning stryks till den del de kan anses vara onödiga. De bestämmelser som grundar sig på de anslutande lagarna i regeringens proposition om vägtrafiklagen (RP 180/2017 rd) ändras så att de motsvarar gällande lagstiftning. Dessutom fogas det till propositionen de ändringsförslag som gäller vägtrafiklagen (267/1981). 

Det föreslås att det lagförslag som gäller lagen om sjömanspensioner, det lagförslag som gäller räddningslagen och det lagförslag som gäller polislagen stryks ur propositionen. 

Avsikten är att den överföring av personer och uppgifter som gäller landskapsreformens trafik ska lämnas till riksdagen för behandling genom en separat regeringsproposition hösten 2018. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2019. 

ALLMÄN MOTIVERING

Inledning

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd) den 3 maj 2018. Under riksdagsbehandlingen kom det fram att det fanns ett behov av att göra ändringsförslag i lagförslagen, i synnerhet eftersom vissa propositioner inte framskridit under behandling i riksdagen. Detta gällde landskapsreformen (RP 15/2017 rd) samt regeringens proposition med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den (RP 29/2018 rd). 

Målet med reformen av kommunikationsministeriets förvaltningsområde är att skapa bättre förutsättningar för hela förvaltningsområdet att reagera på förändringar i omvärlden, att utveckla och stärka den strategiska ledningen av förvaltningsområdet och att uppnå synergifördelar. Ett mål av största betydelse inom förvaltningsområdet är att säkerställa och förbättra kundorienteringen och att ta kundernas behov i beaktande. Av denna anledning är det nödvändigt att ämbetsverksreformen träder i kraft vid ingången av 2019.  

Avsikten är att ändringarna med anknytning till landskapsreformen i de föreslagna ämbetsverkslagarna och de anslutande lagarna ska lämnas till riksdagen för behandling hösten 2018 genom en separat regeringsproposition. 

I denna kompletterande regeringsproposition föreslås det att det lagförslag som gäller lagen om sjömanspensioner (60. lag), det lagförslag som gäller räddningslagen (64. lag) och det lagförslag som gäller polislagen (65. lag) stryks ur propositionen. Det föreslås att det lagförslag som gäller vägtrafiklagen tas med i propositionen. 

De viktigaste förslagen

Propositionens mål är i enlighet med den ursprungliga regeringspropositionen att lagen om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och om omorganisering av ämbetsverkens uppgifter ska träda i kraft så snart som möjligt. Till övriga delar avses lagarna träda i kraft den 1 januari 2019. Med tanke på det förberedande arbetet och organiseringen föreslås det att en generaldirektör kan utses för Transport- och kommunikationsverket så snart som från och med den 1 november 2018. Det ursprungliga förslaget var från och med den 1 oktober 2018. 

I propositionen föreslås det att bestämmelser eller hänvisningar som gäller landskapsreformen stryks, speciellt ur ämbetsverkslagarna, lagen om trafiksystem och landsvägar samt ur banlagen. Däremot ska till vissa lagförslag i propositionen fogas omnämnanden om samarbete med landskapsförbunden. 

I propositionen föreslås det ändringar som gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/67) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)., som trädde i kraft den 25 maj 2018. Hänvisningar till dataskyddsförordningen stryks till den del de har ansetts onödiga. I en del av laghänvisningarna är det fråga om sådana uppgifter som en myndighet får av ett företag under tillsyn, alltså handlar det i regel inte om personuppgifter, utan om uppgifter av betydelse med tanke på tillsynen. EU:s dataskyddsförordning är bindande för myndigheter, och det innebär att bestämmelser av detta slag inte kan leda till verksamhet som står i strid med förordningen, och därför har de inte ändrats. 

I lagförslaget föreslås det att begreppet ”genom en teknisk anslutning” ändras till uttrycket ”via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form” i de fall där det är fråga om utlämning av en register- eller annan personuppgift mellan en myndighet och en privat aktör. Gränssnitten gör det möjligt att få information lätt och fortfarande i användbar form. Då informationen görs bättre tillgänglig stärks aktörernas kunskapsbas samt ny verksamhet. Tack vare en bättre kunskapsbas kan t.ex. inträdet på marknaden underlättas, när efterfrågan och utbud kan bättre bedömas. Likaså kan mer heltäckande information underlätta analysen av människornas behov av mobilitet och de möjliggör ett utbud av nya eller förbättrade tjänster i hela landet. 

I propositionen föreslås det ändringar av teknisk natur i den ursprungliga regeringspropositionen. Det föreslås att hänvisningarna till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) i den ursprungliga regeringspropositionens (RP 61/2018 rd) lagförslag ändras till den gällande formen, dvs. till hänvisningar till förvaltningsprocesslagen (586/1996). Dessutom ska bestämmelserna i de anslutande lagar (körkortslagen och fordonslagen) som ingår i totalreformen av vägtrafiklagen och som ingår i den ursprungliga regeringspropositionen ändras tillbaka till den gällande formen. Till propositionen fogas de ändringsförslag som gäller vägtrafiklagen (267/1981). Totalreformen av vägtrafiklagen, som har behandlats av riksdagen, beaktas senare genom en separat regeringsproposition, i vilken de ändringsförslag som gäller namnen på ämbetsverken görs. Den kompletterande regeringspropositionen innehåller också ändringsförslag till ingresserna till de lagförslag som ändras. 

Dessutom har det i propositionens lagförslag gjorts tekniska ändringar som gäller följande regeringspropositioner som varit i riksdagen för behandling och godkännande: regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den (RP 34/2018 rd), regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (RP 42/2018 rd) och regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den (RP 49/2018 rd).  

I propositionen föreslås att lagförslaget om ändring av lagen om sjömanspensioner, lagförslaget om ändring av räddningslagen och lagförslaget om ändring av polislagen stryks i den ursprungliga propositionen (RP 61/2018 rd). 

Beredningen av propositionen och samband med andra propositioner

Den kompletterande regeringspropositionen om ämbetsverksreformen har beretts vid kommunikationsministeriet. Propositionen är en sådan kompletterande proposition som avses i 71 § i grundlagen och bör behandlas i samband med den ursprungliga regeringspropositionen (RP 61/2018 rd). Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter (RP 26/2018 rd). Den propositionen har inga konsekvenser för denna kompletterande proposition eller för den ursprungliga regeringspropositionen (RP 61/2018 rd). 

Den kompletterande regeringspropositionen om ämbetsverksreformen var på utlåtande 28.6–6.8.2018. Utlåtande begärdes i första hand av dem som lämnat utlåtande till kommunikationsutskottet i samband med behandlingen av den ursprungliga regeringspropositionen om ämbetsverksreformen, vartill propositionen fritt kunde kommenteras via portalen utlåtande.fi. Sammanlagt inkom 34 svar. Utlåtanden gavs av jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, finansministeriet, miljöministeriet, Försörjningsberedskapscentralen, Meteorologiska institutet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, Justitiekanslersämbetet, Polisstyrelsen, Dataombudsmannens byrå, Kommunikationsverket, Södra Karelens förbund, Södra Savolax landskapsförbund, Birkalands förbund, Norra Österbottens förbund, Norra Savolax förbund, Satakunta förbund, Finlands Näringsliv EK, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Centralhandelskammaren, Linja-autoliitto ry, Skogsindustrin rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, Finlands Transport och Logistik SKAL rf, Suomen Taksiliitto ry, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf och Yhteinen Toimialaliitto ry. Ett sammandrag av yttrandena som utarbetats av kommunikationsministeriet finns att tillgå på lagstiftningsprojektets sida i tjänsten Hankeikkuna (LVM052:00/2018). 

Respons från remissinstanserna 

Flera remissinstanser understödde lämnandet av en kompletterande regeringsproposition. De föreslagna ändringarna ansågs som motiverade på grund av förändringarna i tidtabellerna för andra regeringspropositioner och för att ämbetsverksreformen kunde träda i kraft samtidigt med bolagiseringen av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster vid ingången av 2019 (lagen om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag, 574/2018). I utlåtandena ansågs det också vara viktigt att man i takt med att lagförslaget framskrider noggrant följer med övriga lagförslags framskridande och tidtabell. 

I utlåtandena framfördes att slopandet av hänvisningarna till landskapsreformen ur propositionen var förståeligt. Däremot ansågs det att propositionen inte längre identifierar de nuvarande landskapsförbundens uppgifter och roll inom trafiksystemplaneringen och styrningen av markanvändningen, varför man på basis av utlåtandena ville bibehålla kopplingen till landskapsreformen framför allt i Transport- och kommunikationsverkets och Trafikledsverkets uppgifter. Dessutom föreslogs att det ur den kompletterande regeringspropositionen skulle slopas sådana bestämmelser som inte hänger samman med landskapsreformen och å andra sidan också att i propositionen skulle lämnas kvar bestämmelser med en koppling till landskapsreformen.  

I den kompletterande regeringsproposition har lagförslagens förhållande till EU:s allmänna dataskyddsförordning enligt utlåtandena beaktats mera noggrant, varför propositionen ansågs vara tydligare. Dessutom föreslogs att uppmärksamhet borde ägnas åt samordningen av beredningen av de helheter som gäller teknisk anslutning och lösningar gällande gränssnitt.  

En del av remissinstanserna ansåg att tidtabellen för ämbetsverksreformen var utmanande. Det ansågs som ett bättre alternativ med tanke på personalens ställning och organisationernas verksamhet att ämbetsverksreformen genomförs samtidigt med landskapsreformen. Dessutom ansågs det som viktigt att den fortsatta beredningen av ämbetsverksreformen genomförs i enlighet med en god personalpolitik och likställighetsprincipen samt i samarbete med personalen. 

Fortsatt beredning 

Vi den fortsatta beredningen av regeringens proposition har man på basis av utlåtandena ändrat de lagförslag som gäller banlagen samt lagen om transportsystem och landsvägar. Andra tekniska ändringar har gjorts i lagförslagens ingresser. I ämbetsverkslagarna tas även in ämbetsverkens deltagande i den regionala trafiksystemplaneringen med landskapsförbunden. Lagförslaget om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs ändras i fråga om 1 mom. (ämbetsverkets namn ändras). 

Vid kommunikationsministeriet har man beaktat de förslag till ändring av lagarna om ämbetsverken som har samband med landskapsreformen och som ska genomföras i KM:s regeringsproposition om landskapsreformen som ska lämnas hösten 2018. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas för utlåtande under hösten 2018. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1.1  Lagen om Transport- och kommunikationsverket

Lagförslag nr 1 (RP 61/2018 rd) 

2 §.Verkets uppgifter. Det föreslås att hänvisningar till landskapen stryks i lagförslaget. Till 2 mom. fogas ämbetsverkets deltagande i den regionala trafiksystemplaneringen med landskapsförbunden. Denna ändring motsvarar ordalydelsen i lagen om trafiksystem och landsvägar. 

1.2  Lagen Trafikverket 862/2009

Lagförslag nr 2 (RP 61/2018 rd) 

Hänvisningar till landskapen stryks i lagförslaget.  

2 §.Verkets uppgifter. 1 mom. 6 punkten ändras så att Trafikledsverket ska svara för styrningen av verksamheten vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och för samordningen av väghållningen vid dessa centraler. Genom ändringen ska Trafikledsverkets uppgifter inom samordningen av väghållningen motsvara de uppgifter som tillhör Trafikverket enligt gällande lagstiftning.  

I 1 mom. 7 punkten stryks omnämnandet av avtalsarrangemang med landskapen. 

Paragrafens 2 mom. ändras till att motsvara ordalydelsen i lagen om trafiksystem och landsvägar så att Trafikledsverket också ska delta i den regionala planeringen av trafiksystemen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsregionerna och andra aktörer. 

6 §.Överföring av vissa uppgifter. 2 och 3 mom. stryks som onödigt eftersom det innehåller bestämmelser om landskap. 

1.3  Lag om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen och omorganisering av ämbetsverkens uppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Lagförslag nr 3 (RP 61/2018 rd) 

Hänvisningar till landskapen stryks i lagförslaget. 

1 §.Författningar som träder i kraft. 59, 63 och 64 punkten i 1 mom. i den ursprungliga propositionen stryks eftersom i propositionen föreslås det inte några ändringar i lagen om sjömanspensioner, i räddningslagen eller i polislagen. Till 1 mom. 86 punkten fogas lagen om ändring av vägtrafiklagen ( / ). Dessutom ändras numrering av punkterna i 1 mom. så att den blir löpande. 

8 §.Föreskrifter, tillstånd och beslut. I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till 1 § 3–88 punkten till en hänvisning till 1 § 3–86 punkten. 

9 §.Vissa administrativa arrangemang vid Transport- och kommunikationsverket. 1 mom. ändras så att kommunikationsministeriet får inrätta tjänsten som generaldirektör för Transport- och kommunikationsverket från och med den 1 november 2018.  

12 §.Övergångsbestämmelse om uppgifter som anförtros åt landskapen eller överförs till dem. Paragrafen stryks eftersom alla hänvisningar till landskapen ska strykas i förslaget. 

13 §.Ikraftträdande. Paragrafens nummer ändras till 12 § eftersom föregående 12 § stryks. 

1.4  Körkortslagen 386/2011

Lagförslag nr 4 (RP 61/2018 rd) 

21 §.Anmälan om förares hälsotillstånd. 1 mom. korrigeras så att det motsvarar lagen om ändring av körkortslagen (387/2018). 

31 §.Körkortskrav. 2 mom. korrigeras så att det motsvarar lagen om ändring av körkortslagen (387/2018). 

65 §.Körförbud på grundval av återkommande förseelser. Det föreslås att 1–3 mom. ska strykas eftersom lagen 96/2018 träder i kraft den 1 juni 2019. 

68 a §.Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft och upphör att gälla. Det föreslås att 1, 3 och 4 mom. ska strykas eftersom lagen 96/2018 träder i kraft den 1 juni 2019. 

95 §.Sökande av ändring. I 2–4 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.5  Lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 957/2013

Lagförslag nr 5 (RP 61/2018 rd) 

53 §.Omprövning och ändringssökande. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.6  Lagen om flyttning av fordon 828/2008

Lagförslag nr 6 (RP 61/2018 rd) 

14 §.Verkställighet och närmare bestämmelser. I 2 mom. ändras landskapet till kommunen. 

1.7  Lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon 958/2013

Lagförslag nr 7 (RP 61/2018 rd) 

7 §.Anmälan som avtalspart. I 1 mom. 9 punkten stryks hänvisningen till 16 §. Ändringen motsvarar gällande lagstiftning. 

31 §.Begäran om omprövning och ändringssökande. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.8  Fordonslagen 1090/2002

Lagförslag nr 8 (RP 61/2018 rd) 

21 §.Ambulans och fordon för prehospital akutsjukvård. Paragrafens rubrik och 3 mom. ändras så att de motsvarar den gällande fordonslagen förutom omnämnandet av Transport- och kommunikationsverket. Det föreslås att 2 mom. stryks. 

74 §.Fordonskontrollanter. I 1 mom. stryks hänvisningen till lagen om koncession för fordonsbesiktning. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om koncession för fordonsbesiktning till en hänvisning till lagen om fordonsbesiktningsverksamhet. Lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) har upphävts. 

96 §.Fordonsförseelse. 4 mom. ändras så att det motsvarar lagen om ändring av fordonslagen (306/2018). Det föreslås att 5–8 mom. stryks. 

98 §.Sökande av ändring. I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.9  Fordonsskattelagen 1281/2003

Lagförslag nr 9 (RP 61/2018 rd) 

48 §.Förhandsavgörande. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

57 §.Tillsyn. Lagteknisk ändring, endast paragrafens 1 mom. ändras. 

1.10  Lagen om alkolås 730/2016

Lagförslag nr 10 (RP 61/2018 rd) 

15 §.Ändringssökande. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.11  Lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans 1121/2005

Lagförslag nr 12 (RP 61/2018 rd) 

12 §.Ändringssökande. I 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.12  Lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 1686/2009

Lagförslag nr 13 (RP 61/2018 rd) 

2 §.Definitioner. Till 1 mom. 42 punkten fogas ett omnämnande av Trafiksäkerhetsverket i den svenska propositionen.  

93 §.Ändringssökande. I 1–3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.13  Lagen om fartygstrafikservice 623/2005

Lagförslag nr 14 (RP 61/2018 rd) 

26 §.VTS-behörighetsregister. Ändringen gäller utlämning av personuppgifter. Ordalydelsen i 5 mom. ändras så att den motsvarar riksdagens svar RSv 68/2018 rd som gäller trafikledningsbolaget.  

1.14  Lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 370/1995

Lagförslag nr 16 (RP 61/2018 rd) 

18 §.Ändringssökande. I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.15  Lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet 485/2004

Lagförslag nr 21 (RP 61/2018 rd) 

17 §.Teknisk övervakning. I 2 mom. ändras utlämning av uppgifter genom teknisk anslutning till uttrycket via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. Ändringen motsvarar nuläget av den tekniska utvecklingen. Utlämning av uppgifter handlar om verksamheten mellan myndigheter och privata aktörer. 3 mom. som gäller informationsskyddet upphävs. 

1.16  Lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg 1206/2004

Lagförslag nr 23 (RP 61/2018 rd) 

25 §.Ändringssökande. I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.17  Lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift 971/2017

Lagförslag nr 27 (RP 61/2018 rd) 

12 §.Ändringssökande. I 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.18  Lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar 1712/2015

Lagförslag nr 30 (RP 61/2018 rd) 

55 §.Ändringssökande. I 1–3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.19  Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden 40/2015

Lagförslag nr 31 (RP 61/2018 rd) 

5 §. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.20  Luftfartslagen 864/2014

Lagförslag nr 32 (RP 61/2018 rd) 

2 §.Definitioner. 1 mom. 4 och 9 punkten ändras till att motsvara EUs nya EASA-förordning som träder i kraft den 11 september 2018. I paragrafen görs dessutom lagtekniska ändringar (kursivering). 

3 §.Behöriga myndigheter. 1 mom. 5 punkten upphävs på grund av ändringar i EU-lagstiftning (EASA-förordning). I paragrafen görs dessutom lagtekniska ändringar (kursivering). 

50 §.Transport- och kommunikationsverkets rätt att få upplysningar. I 5 mom. ändras översändning av uppgifterna med hjälp av en teknisk anslutning eller annars i elektronisk form till uttrycket via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. Ändringen motsvarar nuläget av den tekniska utvecklingen. Utlämning av uppgifter handlar om verksamheten mellan myndigheter och privata aktörer. 

76 §.Användning av flygplatser och andra områden. I 4 mom. ändras landskapet till närings-, trafik- och miljöcentralen. Dessutom föreslås det att 5 mom. upphävs som onödigt eftersom det innehåller bestämmelser om landskapens behörighet. Paragrafen säkerställer användningen av reservlandningsplatser på landsvägsnätet som bas för flygvapnet både i samband med övningsverksamhet under normalförhållanden och i samband med verksamhet under undantagsförhållanden. 

116 §.Upptagningar inom flygtrafiktjänsten. I 2 mom. stryks tre sista meningar som onödiga eftersom EU:s allmänna dataskyddsförordning omfattar dessa bestämmelser. 

126 §.Rapporteringssystem. I 3 mom. ändras via en teknisk anslutning till uttrycket via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. Ändringen motsvarar nuläget av den tekniska utvecklingen. Utlämning av uppgifter handlar om verksamheten mellan myndigheter och privata aktörer. 

181 §.Ändringssökande. I 1, 4 och 5 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.21  Lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 960/2013

Lagförslag nr 35 (RP 61/2018 rd) 

13 §.Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen. I paragrafen ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.22  Lagen om förarexamensverksamhet 535/1998

Lagförslag nr 37 (RP 61/2018 rd) 

14 §.Ändringssökande. I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

15 §.Straffbestämmelser. I 1 mom. görs en lagteknisk ändring (kursivering).  

1.23  Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden 1186/2009

Lagförslag nr 38 (RP 61/2018 rd) 

4 §.Regionalt projektprogram. Paragraf stryks eftersom den är i kraft enbart till utgången av 2018. 

5 §.Statsrådets beslut om fördelning av stöd. Paragraf stryks eftersom den är i kraft enbart till utgången av 2018. 

6 §.Offentligt ansökningsförfarande för statligt stöd. Paragraf stryks eftersom den är i kraft enbart till utgången av 2018. 

13 §.Särskilda villkor för betalning av stöd. 4 mom. upphävs. Paragrafen ska motsvara regeringens proposition RP 46/2018 rd. Lag 478/2018 trädde i kraft den 1 augusti 2018. 

15 §.Skyldighet att lämna uppgifter. I 1 mom. ändras affärs- och yrkeshemligheter till företagshemligheter. Ändringen görs på grund av lagen om företagshemligheter (595/2018). 

17 §.Uppfölningsregister. 2 mom. upphävs som onödigt eftersom EU:s allmänna dataskyddsförordning omfattar dessa bestämmelser. 

1.24  Lagen om fartygsapotek 584/2015

Lagförslag nr 39 (RP 61/2018 rd) 

13 §.Undantag. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.25  Lagen om marin utrustning 1503/2011

Lagförslag nr 40 (RP 61/2018 rd) 

28 §.Sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut. I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.26  Lagen om läkarundersökning av fartygspersonal 1171/2010

Lagförslag nr 41 (RP 61/2018 rd) 

13 §.Tillstånd till undantag. I 3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.27  Lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 1687/2009

Lagförslag nr 43 (RP 61/2018 rd) 

41 §.Ändringssökande. I 1–3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.28  Lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter 210/2011

Lagförslag nr 44 (RP 61/2018 rd) 

13 §.Ändringssökande. I paragrafen ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.29  Lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart 34/2010

Lagförslag nr 45 (RP 61/2018 rd) 

27 §.Ändringssökande. I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.30  Lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken 1249/2005

Lagförslag nr 46 (RP 61/2018 rd) 

15 §.Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen. I 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.31  Lag om trafiksystem och landsvägar 503/2005

Lagförslag nr 47 (RP 61/2018 rd) 

Lagförslagets ändringar gäller huvudsakligen landskapsreformen och kommunikations-utskottets betänkande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den (RSv 69/2018 rd; lagen 572/2018). 

3 §.Definitioner. I paragrafen stryks 6 och 7 punkten som onödiga eftersom de har samband med landskapsreformen. 

6 §.Landsvägsfärjor. I 2 och 3 mom. ändras väghållaren till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ändringen har samband med landskapsreformen. I sista meningen i 2 mom. avskiljs närings-, trafik- och miljöcentralens behörighet att besluta om vajerfärjors bemanning till en egen mening och ändras meddelande av föreskrifter till beslutande. Närings-, trafik- och miljöcentralerna utfärdar inte rättsnormer om vajerfärjors bemanning, utan beslutar om detta. 

11 §.Myndigheter som svarar för väghållningen. I 1 och 2 mom. ändras landskapen till närings-, trafik- och miljöcentralerna. Ändringen har samband med landskapsreformen. Dessutom ändras i 1 mom. de riksomfattande uppgifterna inom väghållningen till de andra uppgifterna inom väghållningen. 

15 d §.Förfarandet för beredningen av planerna. Paragrafens ändringar har samband med landskapsreformen. I 1 mom. stryks omnämnandet av landskapen och till momentet fogas ett omnämnande av landskapsförbund. 2 mom. stryks som onödigt. I 3 mom. stryks hänvisningen till landskapets trafiksystemplan som onödig. I 4 mom. görs dessutom en språklig ändring i den svenska propositionen. 

27 §.Växelverkan. Paragrafens ändringar har samband med landskapsreformen. I 1–4 mom. ändras landskapet till närings-, trafik- och miljöcentralen. I 2 mom. ändras landskapets skyldighet att kungöra till kommunens skyldighet. Till 4 mom. fogas att närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande av landskapsförbundet. Omnämnandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet stryks. 

27 a §.Förhandsöverläggning. I paragrafen ändras landskapen till närings-, trafik- och miljöcentralerna. Ändringen har samband med landskapsreformen. 

27 b §.Framställning om godkännande av en utredningsplan och en vägplan. I 1 mom. ändras landskapet till närings-, trafik- och miljöcentralen eftersom ändringen har samband med landskapsreformen. Dessutom ändras i 2 och 3 mom. 15 q och 15 r § till 15 g och 15 h §. I 4 mom. görs dessutom en språklig ändring. 

30 §.Ändring av och mindre avvikelser från planerna. Till propositionen fogas en ny 30 §. I paragrafen föreskrivs om ändringar av utredningsplaner och vägplaner och om avvikelser med ringa verkningar från dem i samband med genomförandet av planen. Eftersom inte bara närings-, trafik- och miljöcentralen utan också Trafikledsverket kan vara den som genomför ett vägprojekt, ändras 2 mom. så att också Trafikledsverket har rätt att besluta om i momentet avsedda ringa avvikelser. 

31 §.Planernas giltighetstid. 3 mom. ändras så att Transport- och kommunikationsverket kan förlänga tidsfristen även utan landskapets ansökan. 

32 §.Uppföljning och utvärdering. Paragrafens ändringar har samband med landskapsreformen. I 2 mom. ändras landskapet till närings-, trafik- och miljöcentralen. Hänvisningen till 15 r § ändras till en hänvisning till 15 g §. 

37 §.Anslutning till landsväg. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

38 §.Anläggande, underhåll eller ändring av anslutning eller övergångsställe. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

42 §.Arbete på vägområde samt placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde. I 1–4 mom. ändras Trafikledsverket till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ändringen har samband med landskapsreformen. 

42 a §.Placering av vissa kablar på vägområde. I det inledande stycket till 1 mom. och i 3 mom. ändras Trafikledsverket till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ändringen har samband med landskapsreformen. 

42 b §.Skyldighet att flytta, skydda och avlägsna konstruktioner, anläggningar och anordningar. I 1–3 mom. ändras Trafikledsverket till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ändringen har samband med landskapsreformen. 

47 §.Rätt att bevilja undantag. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

48 §.Undantag från begränsningar. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

52 §.Reklam och annonsering invid vägar. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

52 b §.Bemyndigande att meddela föreskrifter. I paragrafen ändras väghållaren till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ändringen har samband med landskapsreformen. 

56 §.Besittningstagande. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

56 a §. Överlåtelse av en enskild väg. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

62 §.Behandlingen av inlösen vid två förrättningar. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

99 b §. Överföring av biträdande uppgifter. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

100 §.Förberedelser för störningar och undantagsförhållanden. I paragrafen ändras landskapen till närings-, trafik- och miljöcentralerna på grund av landskapsreformen. 

100 b §.Myndighetstillsyn över väghållningen. Paragrafens nummer ändras till 100 c § i enlighet med lagen 572/2018. 

101 §.Administrativa tvångsmedel. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

102 §.Indrivning av kostnader. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

103 §.Delgivning och delfående av beslut. I 1 mom. ändras landskapet till närings-, trafik- och miljöcentralen på grund av landskapsreformen. I momentet görs dessutom en språklig ändring i den svenska propositionen. 

105 §.Ändringssökande. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

107 §.Omedelbar verkställighet av beslut. Paragrafen stryks som onödig eftersom den har samband med landskapsreformen. Paragrafen upphävs inte utan den träder i kraft sådan den lyder i lagen 572/2018. 

108 a §.Landsvägsregister. I 2 mom. ändras landskapen till närings-, trafik- och miljöcentralerna på grund av landskapsreformen.  

Övergångsbestämmelser. 2 och 3 mom. stryks på grund av landskapsreformen. 

1.32  Lagen om trafiksäkerhetsavgift 471/2016

Lagförslag nr 48 (RP 61/2018 rd) 

15 §.Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen. I paragrafen ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.33  Lagen om transportservice 320/2017

Lagförslag nr 51 (RP 61/2018 rd) 

AVDELNING II. TRAFIKMARKNADEN 

6 kap. Bedrivande av spårbunden stadstrafik 

1 §.Spårbunden stadstrafik. I paragrafen görs en lagteknisk ändring (kursivering). 

7 kap. Behörighet inom järntrafiken 

4 §.Beviljande av tillstånd. I 1 mom. 3, 4 och 5 punkten görs en lagteknisk ändring (kursivering). 

AVDELNING II A. TRAFIKSTYRNING OCH TRAFIKLEDNING. 

1 kap. Vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster 

2 §.Uppgifter som hör till vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänsterna. 3 mom. korrigeras så att det motsvarar riksdagens svar RSv 68/2018 rd som gäller trafikledningsbolaget, särskilt lagen 579/2018. 

5 §.Informationssäkerhet. 2 mom. korrigeras så att det motsvarar riksdagens svar RSv 68/2018 rd som gäller trafikledningsbolaget, särskilt lagen 579/2018. 

2 kap. Informationshantering hos leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksledningstjänster 

3 §.Utlämnande av uppgifter via ett öppet gränssnitt. 4 mom. mom. korrigeras så att det motsvarar riksdagens svar RSv 68/2018 rd som gäller trafikledningsbolaget, särskilt lagen 579/2018. Dessutom ändras affärs- eller yrkeshemligheter till företagshemligheter på grund av lagen om företagshemligheter (595/2018). 

AVDELNING III. SERVICE 

3 kap.Upphandlingsförfaranden och beviljande av ensamrätt 

11 §.Allmän trafikplikt inom luftfarten. I paragrafen stryks hänvisningar till landskapsreformen. Paragrafens ordalydelse ändras till att motsvara gällande lagstiftning. Trafikverket ändras till Transport- och kommunikationsverket. 

4 kap. Offentligt stöd för trafiktjänster 

2 §. Kvotering och användning av anslag. I 2 mom. stryks landskapet i den svenska propositionen och i 3 mom. ändras landskapen till närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

AVDELNING IV. MYNDIGHETER OCH TILLSYN 

1 kap.: Myndigheternas verksamhet 

2 §.Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter. I 2 mom. ändras affärs- och yrkeshemligheter till företagshemligheter. Ändringen görs på grund av lagen om företagshemligheter (595/2018). 

4 §.Behöriga vägtrafikmyndigheter enligt trafikavtalsförordningen. I 5 mom. ändras affärs- eller yrkeshemligheter till företagshemligheter. Ändringen görs på grund av lagen om företagshemligheter (595/2018). 

7 §. Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik. I 1 mom. ändras gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet. 

17 §.Behörig myndighet enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk. I paragrafen görs en lagteknisk ändring. 

AVDELNING VI. PÅFÖLJDER, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH STRAFFBESTÄMMELSER 

1 kap. Administrativa påföljder och ändringssökande 

6 §. Besvär hos förvaltningsdomstolen. I det inledande stycket till 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

Ikraftträdande. Ikraftträdandebestämmelsen ändras så att den motsvarar ikraftträdandet av andra lagförslag. Syftet är att alla ikraftträdandebestämmelserna finns i införandelagen. 

1.34  Lagen om distribution av alternativa trafikbränslen 478/2017

Lagförslag nr 52 (RP 61/2018 rd) 

14 §.Sökande av ändring. I paragrafen ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.35  Lotsningslagen 940/2003

Lagförslag nr 53 (RP 61/2018 rd) 

18 §.Tillsyn. I 4 mom. ändras med hjälp av en teknisk anslutning till uttrycket via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. Ändringen motsvarar nuläget av den tekniska utvecklingen. Utlämning av uppgifter handlar om verksamheten mellan myndigheter och privata aktörer. 

20 a §.Ändringssökande. I 1–3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.36  Lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik 694/2006

Lagförslag nr 54 (RP 61/2018 rd) 

8 §.Ändringssökande. I 1–3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.37  Lagen om passagerarfartygs personlistor 1038/2009

Lagförslag nr 55 (RP 61/2018 rd) 

12 §.Funktionsvillkor för systemet för personlistor. I 1 mom. 2 punkten ändras hänvisningen till räddningslagen (1423/2009) till en hänvisning till den gällande räddningslagen (379/2011). 

14 §.Utlämnande av uppgifter. I 2 mom. ändras via en tekniska anslutning eller på annat sätt i elektronisk form till uttrycket via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. Ändringen motsvarar nuläget av den tekniska utvecklingen. Utlämning av uppgifter handlar om verksamheten mellan myndigheter och privata aktörer. 

24 §.Ändringssökande. I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.38  Lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 690/2010

Lagförslag nr 56 (RP 61/2018 rd) 

24 §.Utlämnande av uppgifter som innehåller personuppgifter. Det föreslås att i paragrafen ändras enbart 1 mom. eftersom jord- och skogsbruksministeriet har berett ändringar till 2 mom. i regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter (RP 26/2018 rd) som har lämnats till riksdagen för behandling. I 1 mom. 3 punkten ändras fartygsregister till trafik- och transportregister. 

1.39  Miljöskyddslagen för sjöfarten 1672/2009

Lagförslag nr 57 (RP 61/2018 rd) 

Lagförslagets ändringar handlar huvudsakligen om landskapsreformen och myndigheternas behörighet. 

1 kap. Allmänna bestämmelser.

2 §.Definitioner. Paragrafen fogas till propositionen. Paragrafens innehåll motsvarar de senaste ändringarna av miljöskyddslagen för sjöfarten (lagar 581/2018 och 585/2018). 

9 kap. Mottagning av avfall i hamn.

7 §.Rapportering. I paragrafen ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

12 kap. Tillsyn och administrativt tvång.

1 §.Tillsynsmyndigheter. I 1 mom. ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

15 §.Administrativt tvång. I det inledande stycket till 1 mom. ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

16 §.Vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande. I paragrafen ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till närings-, trafik- och miljöcentralen. Dessutom ändras ordalydelsen i hänvisningen till viteslagen. 

18 §.Närmare bestämmelser. I paragrafen ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

13 kap. Särskilda bestämmelser.

8 §.Ändringssökande. I 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.40  Sjölagen 674/1994

Lagförslag nr 58 (RP 61/2018 rd) 

V AVDELNINGEN - SJÖOLYCKOR

18 kap. Dagböcker, sjöförklaring och besiktning.

4 §.Uppgifter som ska föras in i dagboken. 5 mom. upphävs som onödigt eftersom EU:s allmänna dataskyddsförordning omfattar dessa bestämmelser.  

1.41  Lag om sjömanspensioner 1290/2006

Lagförslag nr 60 (RP 61/2018 rd) 

Det föreslås att lagförslaget stryks. I regeringens proposition om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar RP 87/2018 rd föreslås det ändringar i lagen om sjömanspensioner som ska träda i kraft den 1 januari 2019. Därför är det inte längre behövligt att ändra verkets namn i denna proposition. 

1.42  Räddningslagen 379/2011

Lagförslag nr 64 (RP 61/2018 rd) 

Det föreslås att lagförslaget stryks. Syftet är att ändringarna på verkens namn och uppgiftsöverföringarna som gäller myndighetsreformen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde ska beaktas senare vid behandlingen av räddningslagen. 

1.43  Polislagen 872/2011

Lagförslag nr 65 (RP 61/2018 rd) 

Det föreslås att lagförslaget stryks. Syftet är att ändringarna på verkens namn och uppgiftsöverföringarna som gäller myndighetsreformen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde ska beaktas senare vid behandlingen av polislagen. 

1.44  Bränsleavgiftslagen 1280/2003

Lagförslag nr 66 (RP 61/2018 rd) 

18 §.Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift. 1 mom. ändras så att den motsvarar gällande lagstiftning (lagen om transportservice 320/2017).  

19 §.Förhandsavgörande. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

23 a §.Besvär till förvaltningsdomstolen. I 3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

25 §.Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande. Paragraf styrks i propositionen. Den har ändrats genom lag 45/2018 som träder i kraft den 1 november 2019.  

1.45  Postlagen 415/2011

Lagförslag nr 67 (RP 61/2018 rd) 

80 §.Ändringssökande. I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.46  Banlagen 110/2007

Lagförslag nr 68 (RP 61/2018 rd) 

Lagförslagets ändringar gäller huvudsakligen landskapsreformen och kommunikations-utskottets betänkande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den (RSv 69/2018 rd; lagen 573/2018) 

3 §. Definitioner.I 1 mom. 11 punkten tillsatts lagarnas nummer (lagen om enskilda vägar, lagen om trafiksystem och landsvägar) i den svenska propositionen. Till 1 mom. 12 punkten fogas en hänvisning till 11 § 1 och 2 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar. Syftet är att skapa klarhet på myndigheternas behörigheter. 

8 §.Allmänt om planering av järnväg. I 2 mom. ändras landskapen till landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna. I momentet ändras dessutom trafiksystemplanen på landskapsnivå till regionala trafiksystemplaneringen. 

9 §.Rätt till utredning. I 2 mom. stryks landskapet. 

12 §.Utredningsplanens innehåll. I 2 mom. ändras trafiksystemplanen på landskapsnivå till regionala trafiksystemplaneringen. Ändringen har samband med landskapsreformen. 

15 §.Järnvägsplanens innehåll. I 2 mom. görs språkliga ändringar. I 4 mom. ändras trafiksystemplanen på landskapsnivå till regionala trafiksystemplaneringen. Ändringen har samband med landskapsreformen. 

18 §.Avlägsnande av plankorsningar. I 4 mom. korrigeras hänvisningen till vägtrafiklagen så att den motsvarar den gällande vägtrafiklagen. 

22 §.Växelverkan. Paragrafens ändringar har samband med landskapsreformen. I 2 mom. ändras landskapet till kommunen. I momentet stryks den fjärde meningen som onödig. I 4 mom. stryks omnämnandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Dessutom ändras landskapet till landskapsförbund samt fogas till momentet ett omnämnande av närings-, trafik- och miljöcentralerna.  

25 a §.Järnvägsplaner som berör plankorsningar. Till propositionen fogas 25 a § sådan den lyder i lagen 573/2018. I paragrafen ändras dock Trafikverket till Trafikledsverket och banhållare till bannätsförvaltare.  

43 a §.Rätt att föra talan vid en järnvägsförrättning. Till propositionen fogas 43 a § sådan den lyder i lagen 573/2018. I paragrafen ändras dock banhållare till bannätsförvaltare. 

69 §.Utbetalning av ersättning samt ränta. 4 mom. ändras så att den motsvarar gällande lagstiftning. 

79 §.Nedläggning av järnväg i andra sammanhang. I 3 mom. ändras landskap till landskapsförbund.  

88 a §.Avgifter. I paragrafen ändras banhållningsmyndigheten till Trafikledsverket. 

91 §.Meddelande om beslut till dem som gjort en anmärkning och till myndigheterna. I 2 mom. ändras landskapet till närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet.  

92 §.Ändringssökande. I 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). I 3 mom. ändras landskapet och Statens tillstånds- och tillsynsmyndigheten till närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbunden. 

100 §.Övergångsbestämmelser med tanke på ämbetsverksreformen och landskapsreformen. I paragrafens rubrik stryks hänvisningar till landskapsreformen. I 3 mom. stryks hänvisningen till datumet. Dessutom stryks 4–6 mom. Ändringar har samband med landskapsreformen. 

1.47  Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget 104/2011

Lagförslag nr 70 (RP 61/2018 rd) 

3 §. I 1 mom. stryks landskapet Södra Karelen. Syftet är att det ska lämnas en separat regeringens proposition till riksdagen om genomförandet av landskapsreformen på hösten 2018. 

1.48  Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014

Lagförslag nr 73 (RP 61/2018 rd) 

318  §.Utlämnande av information från myndigheter. I 2 mom. ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. 

344 §.Överklagande hos förvaltningsdomstolen. I 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). Dessutom stryks omnämnandet av dataombudsmannens beslut. 

345 §.Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen. I 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

352 §.Övergångsbestämmelser. 12 mom. stryks som onödigt eftersom det har samband med landskapsreformen. 

1.49  Lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem 21/2014

Lagförslag nr 74 (RP 61/2018 rd) 

22 §.Tillsynsmyndigheter. 3 mom. upphävs som onödigt eftersom EU:s allmänna dataskyddsförordning omfattar dessa bestämmelser. 

24 §.Överklagande. I 1–3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.50  Lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet 991/2003

Lagförslag nr 75 (RP 61/2018 rd) 

7 §.Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet. I paragrafen ändras via en teknisk anslutning eller i annan maskinellt bearbetbar form till uttrycket via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. Ändringen motsvarar nuläget av den tekniska utvecklingen. Utlämning av uppgifter handlar om verksamheten mellan myndigheter och privata aktörer. 

1.51  Lagen om transport av farliga ämnen 719/1994

Lagförslag nr 77 (RP 61/2018 rd) 

12 §.Transport och tillfällig förvaring i transportkedjan. Ändringen gäller landskapsreformen. I 4 mom. ändras landskapet till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

1.52  Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 617/2009

Lagförslag nr 79 (RP 61/2018 rd) 

7 b §. Information om giltighet för pass eller identitetskort.Till förslaget fogas en ny 7 b § sådan den lyder i lag 533/2016. I paragrafen ändras utlämning av uppgifter via en teknisk anslutning till uttrycket via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. Ändringen motsvarar nuläget av den tekniska utvecklingen. Utlämning av uppgifter handlar om verksamheten mellan myndigheter och privata aktörer. 

16 §.Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla hot och störningar som riktas mot verksamheten eller skyddet av uppgifter. 2 mom. upphävs som onödig eftersom EU:s allmänna dataskyddsförordning omfattar dessa bestämmelser.  

46 §.Inspektionsrätt. 4 mom. upphävs som onödigt eftersom EU:s allmänna dataskyddsförordning omfattar dessa bestämmelser. 

49 §.Sökande av ändring i myndighetsbeslut. I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996).  

I 5 mom. stryks hänvisningen till EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dessutom tillsatts i den svenska propositionen en hänvisning tilldataskyddslagen ( / ). 

49 a §.Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.53  Statstjänstemannalagen 750/1994

Lagförslag nr 81 (RP 61/2018 rd) 

7 §. 1 mom. 9 punkten ändras så att den motsvarar gällande lagstiftning. 

1.54  Lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur 276/2016

Lagförslag nr 82 (RP 61/2018 rd) 

5 §.Central informationspunkt. I 2 mom. 3 punkt ändras företags- och affärshemligheter till företagshemligheter. Ändringen görs på grund av lagen om företagshemligheter (595/2018). 

14 §.Besvär. I 1 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

1.55  Lagen om vattentjänster 119/2001

Lagförslag nr 83 (RP 61/2018 rd) 

35 §.Tystnadsplikt. I det inledande stycket till 2 mom. ändras affärs- eller yrkeshemligheter till företagshemligheter. Ändringen görs på grund av lagen om företagshemligheter (595/2018). 

1.56  Lagen om farkostregistret 424/2014

Lagförslag nr 84 (RP 61/2018 rd) 

42 §.Ändringssökande. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 3 mom. upphävs som onödig som onödig. 

1.57  Sjötrafiklagen 463/1996

Lagförslag nr 85 (RP 61/2018 rd) 

Ändringarna har huvudsakligen samband med landskapsreformen. 

15 §.Regionala förbud och begränsningar. I 2 mom. ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

16 §.Förbud och begränsningar som gäller farkosttyper. I paragrafen ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

17 §.Behandlingen av förbuds- och begränsningsärenden. I 1 mom. stryks landskapet. I 1 och 2 mom. ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. I 2 mom. stryks skyldigheten att höra landskapet. 

18 §.Ikraftträdande av förbud och begränsningar. I paragrafen ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen 

22 §.Ändringssökande. I 1 mom. ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till närings-, trafik- och miljöcentralen. I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

23 §.Tillsyn. I paragrafen ändras Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. 

1.58  Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 1188/2014

Lagförslag nr 87 (RP 61/2018 rd) 

15 §.Mätning av maskinstyrkan. I 1 och 2 mom. ändras landskapet Egentliga Finland till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

69 §.Utlämnande av registeruppgifter. I 2 mom. 9 punkten ändras avsett landskap till avsedd närings-, trafik- och miljöcentral. 

71 §.Sökande av ändring. I 2 mom. ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996). I 3 mom. ändras Landsbygdsverket till Livsmedelsverket. 

1.59  Miljöskyddslagen 527/2014

Lagförslag nr 88 (RP 61/2018 rd) 

24 §.Övriga tillsynsmyndigheter. I 2 mom. ändras landskapets hälsoskyddsmyndigheter till kommunala hälsoskyddsmyndigheter. 

26 §.Myndigheter och inrättningar vid typgodkännande. Paragraftexten är oförändrad. 

152 §.Hur bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning utarbetas. I 2 mom. ändras landskapen och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till statliga tillsynsmyndigheter. 

183 §.Förbud och förelägganden som gäller ämnen, kemikalier, preparat, produkter, anord-ningar och maskiner. Paragraftexten är oförändrad. 

1.60  Vägtrafiklagen (267/1981)

Nytt lagförslag (RP 61/2018 rd) 

28 c §.Beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

49 §.Personer som reglerar trafiken. I 3 mom. 1 punkt ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras i 3 mom. 4 punkt och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

50 §.Trafikanordningar. I 3 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket. 

51 §.Uppsättande av trafikanordning. Paragrafen ändras till att motsvara lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005). Dessutom fogas till paragrafen en hänvisning till Trafikledsverkets styrning. I 1 och 3 mom. ändras väghållningsmyndigheten till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.  

87 §.Fordons mått och massa samt lastning av fordon. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

87 b §.Genomförande av specialtransport. I det inledande stycket till 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

87 c §.Tillstånd för specialtransport. I 7 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

97 §.Andra trafikövervakare. I 2 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket. 

97 a §. Uppsättande av anordning för viktövervakning i trafiken. Paragrafen ändras till att motsvara lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005). I 1 mom. 1 punkten och 2 mom. ändras väghållningsmyndigheten till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. I 2 mom. ändras Trafikverket till Trafikledsverket och till momentet fogas Transport- och kommunikationsverket. 

106 a §.Ändringssökande. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

Ikraftträdande

Det föreslås att lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019 som har föreslagits i den ursprungliga regeringens proposition. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen inte godkänner 60., 64. och 65. lagförslag i regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd), och godkänner 1.–10., 12.–14., 16., 21., 23., 27., 30.–32., 35., 37.–41., 43.–48., 51.–58., 66.–68., 70., 73.–75., 77., 79., 81.–85., 87. ja 88. lagförslag i ovannämnda regeringens proposition ändrade på det sätt som föreslås i denna proposition, samt föreläggs riksdagen det nya 60. lagförslag (lag om ändring av vägtrafiklagen) som fogats till den i denna kompletterande proposition: 

Lagförslag

1. Lag om Transport- och kommunikationsverket 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Transport- och kommunikationsverkets ställning och uppgifter 
2 § Verkets uppgifter 
Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att  
1) främja trafik- och kommunikationssäkerheten samt den tekniska utvecklingen och störningsfriheten inom detta område, 
2) sköta sådana uppgifter inom trafik, transport och elektronisk kommunikation som gäller reglering, tillstånd, godkännanden, register, tillsyn, kompetens och examina som avser verksamhetsområdet samt informationstjänster och statistikföring inom verksamhetsområdet, 
3) begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken, 
4) svara för ordnandet av sjökartläggningen, 
5) utveckla och främja trafik-, transport- och kommunikationstjänsterna, utbudet av dessa tjänster och transport- och kommunikationsmarknadens funktionsduglighet samt sörja för uppgifter som avser användarnas och passagerarnas rättigheter, 
6) främja digitaliseringen och automatiseringen inom transport och kommunikation och inom denna marknad samt skapa förutsättningar för experiment, undersökningar och innovationer som gäller trafik, transport och kommunikation, 
7) utveckla verksamhetsförutsättningarna för offentlig persontrafik, godstrafik och logistik, 
8) svara för den särskilda finansieringen av trafik- och transporttjänster i skärgården inom ramen för statsbudgeten, 
9) planera användningen av radiofrekvenser, främja radiokommunikationen i tekniskt hänseende, utreda och undanröja störningar i radiokommunikationen, sköta marknadsövervakningen i fråga om radioutrustning, övervaka att villkoren för nätkoncessioner iakttas och sköta förvaltningen i fråga om radiotillstånd samt annan frekvensförvaltning, 
10) sköta tillsynsuppgifter som gäller postverksamheten samt register- och tillsynsuppgifter som gäller domännamn, 
11) sköta uppgifter som gäller statsbidrag och statsunderstöd samt beskattningsuppgifter som gäller trafik och transport, 
12) svara för uppgifter som åligger den behöriga myndigheten för sjötrafikledning och, biträdd av den som tillhandahåller fartygstrafikservice, framställa aktuella lägesbilder över sjötrafiken för försvars- och säkerhetsmyndigheterna, samt 
13) inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, främja och övervaka funktionssäkerheten i trafiksystemet och den elektroniska kommunikationen samt inom sitt verksamhetsområde stödja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden. 
Transport- och kommunikationsverket samordnar och övervakar beredningen och genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplaneringen och producerar och uppdaterar riksomfattande strategiska program, åtgärdshelheter och lägesinformation för trafiksystemets olika aktörer. Verket deltar i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder i egenskap av sakkunnig i fråga om transportservice, marknadens funktion, utnyttjande av information och främjande av automation. Verket deltar också i den regionala trafiksystemplaneringen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsregionerna och andra aktörer. 
Dessutom ska verket 
1) meddela tekniska föreskrifter som gäller verksamhetsområdet, inom ramen för särskilt föreskriven behörighet, 
2) delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, och 
3) inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av teknisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen. 
Verket ska även sörja för andra sådana myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet som det har enligt särskilda bestämmelser.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Trafikverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Trafikverket (862/2009) lagens rubrik och 1–7 § samt  
fogas till lagen nya kapitelrubriker före 1, 3 och 6 § samt till lagen nya 8–12 § som följer:  
Lag om Trafikledsverket 
1 kap. 
Trafikledsverkets ställning och uppgifter 
2 § Verkets uppgifter 
Trafikledsverket har till uppgift att 
1) svara för de statliga väg- och bannät och de farleder som verket är huvudman för, för utvecklandet av dem samt för samordnandet av åtgärder som gäller dem i hela landet, 
2) begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken, 
3) svara för trafikstyrningen, 
4) främja digitaliseringen och automatiseringen av transportservice och trafiksystem, 
5) svara för underhållet av landsvägarna och upprätthållandet av deras servicenivå, för genomförandet av viktiga vägprojekt och för riksomfattande uppgifter inom väghållningen samt för planering, byggande och underhåll av järnvägar och farleder och upprätthållandet av deras servicenivå, 
6) svara för styrningen av verksamheten vid närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt verksamhetsområde och för samordningen av väghållningen vid nämnda centraler,  
7) svara för och administrera informationsresurser som gäller trafikleder, sörja för statistikföringen inom verksamhetsområdet samt svara för det samarbete som gäller trafik- och trafikledsdata, 
8) trygga vintersjöfartens förutsättningar, 
9) främja en fungerande marknad för trafik- och farledshållning,  
10) inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden samt inom sitt verksamhetsområde främja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, samt 
11) slå vakt om och sköta kulturhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom som verket har i sin besittning. 
Trafikledsverket deltar i egenskap av sakkunnig i trafik- och farledshållning och innehavare av trafikledsegendom i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i markanvändningssamarbetet. Verket deltar också i samordningen av trafiken och markanvändningen och i uppgörandet av riksomfattande planer för trafiksystemen och i den regionala trafiksystemplaneringen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsregionerna och andra aktörer. 
Verket får dessutom 
1) inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av teknisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen, och 
2) delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, 
Verket ska även sörja för andra sådana uppgifter inom sitt verksamhetsområde som det har enligt särskilda bestämmelser. 
3 kap. 
Särskilda bestämmelser 
6 § Överföring av vissa uppgifter 
Trafikledsverket får till privata eller offentliga tjänsteleverantörer föra över sådana dokumentserviceuppgifter, rådgivningstjänster, förvaltningstjänster, biträdande fältuppgifter och uppgifter i anslutning till markförvärv och inlösen som inte innebär utövande av beslutanderätt.  
(2 och 3 mom. stryks) 
Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tekniska förutsättningar och tillräcklig kompetens för att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. På den som utför uppgifterna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförande av uppgifter enligt denna paragraf. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen och omorganisering av ämbetsverkens uppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § Författningar som träder i kraft  
Följande lagar träder i kraft den 1 januari 2019:  
1) lagen om Transport- och kommunikationsverket ( / ), 
2) lagen om ändring av lagen om Trafikverket ( / ),  
3) lagen om ändring av körkortslagen ( / ), 
4) lagen om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet ( / ), 
5) lagen om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon ( / ), 
6) lagen om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon ( / ), 
7) lagen om ändring av fordonslagen ( / ), 
8) lagen om ändring av fordonsskattelagen ( / ), 
9) lagen om ändring av lagen om alkolås ( / ), 
10) lagen om ändring av territorialövervakningslagen ( / ), 
11) lagen om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans ( / ), 
12) lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg ( / ), 
13) lagen om ändring av lagen om fartygstrafikservice ( / ), 
14) lagen om ändring av 1 § i fartygsregisterlagen ( / ), 
15) lagen om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten ( / ), 
16) lagen om ändring av bilskattelagen ( / ), 
17) lagen om ändring av 33 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen ( / ), 
18) lagen om ändring av 20 § i lagen om transport av djur ( / ), 
19) lagen om ändring av 1 § i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut ( / ), 
20) lagen om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet ( / ), 
21) lagen om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden ( / ), 
22) lagen om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg ( / ), 
23) lagen om ändring av 2 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter ( / ), 
24) lagen om ändring av 52 a § i lagen om Finansinspektionen ( / ), 
25) lagen om ändring av 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet ( / ), 
26) lagen om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av el-drivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift ( / ), 
27) lagen om ändring av 19 och 32 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ( / ), 
28) lagen om ändring av 13 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet ( / ), 
29) lagen om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar ( / ), 
30) lagen om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden ( / ), 
31) lagen om ändring av luftfartslagen ( / ), 
32) lagen om ändring av 23 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät ( / ), 
33) lagen om ändring av 59 och 108 a § i avfallslagen ( / ), 
34) lagen om ändring av lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten ( / ), 
35) lagen om ändring av 6 § i containerlagen ( / ), 
36) lagen om ändring av lagen om förarexamensverksamhet ( / ), 
37) lagen om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden ( / ), 
38) lagen om ändring av 13 och 14 § i lagen om fartygsapotek ( / ), 
39) lagen om ändring av lagen om marin utrustning ( / ), 
40) lagen om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal ( / ), 
41) lagen om ändring av lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg ( / ), 
42) lagen om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg ( / ), 
43) lagen om ändring av lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter ( / ), 
44) lagen om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart ( / ), 
45) lagen om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ( / ), 
46) lagen om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar ( / ), 
47) lagen om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift ( / ), 
48) lagen om ändring av 5 § i lagen om Trafikskyddet ( / ), 
49) lagen om ändring av trafikförsäkringslagen ( / ), 
50) lagen om ändring av lagen om transportservice ( / ), 
51) lagen om ändring av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen ( / ), 
52) lagen om ändring av lotsningslagen ( / ), 
53) lagen om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik ( / ), 
54) lagen om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor ( / ), 
55) lagen om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs ( / ), 
56) lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten ( / ), 
57) lagen om ändring av sjölagen ( / ), 
58) lagen om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ( / ), 
59) lagen om ändring av sjöräddningslagen ( / ), 
60) lagen om ändring av 12 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen ( / ), 
61) lagen om ändring av 4 och 98 § i lagen om tryckbärande anordningar ( / ), 
62) lagen om ändring av bränsleavgiftslagen ( / ), 
63) lagen om ändring av postlagen ( / ), 
64) lagen om ändring av banlagen ( / ), 
65) lagen om upphävande av banskattelagen ( / ), 
66) lagen om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget ( / ), 
67) lagen om ändring av 3 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ( / ), 
68) lagen om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden ( / ), 
69) lagen om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ( / ), 
70) lagen om ändring av lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem ( / ), 
71) lagen om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet ( / ), 
72) lagen om ändring av 74 § i inkomstskattelagen ( / ), 
73) lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen ( / ), 
74) lagen om ändring av 5 § i lagen om varningsmeddelanden ( / ), 
75) lagen om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ( / ), 
76) lagen om ändring av 3 och 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond ( / ), 
77) lagen om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen ( / ), 
78) lagen om ändring av lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur ( / ), 
79) lagen om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster ( / ), 
80) lagen om ändring av lagen om farkostregistret ( / ), 
81) lagen om ändring av sjötrafiklagen ( / ), 
82) lagen om ändring av lagen om farledsavgift ( / ), 
83) lagen om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken ( / ), 
84) lagen om ändring av miljöskyddslagen ( / ), 
85) lagen om ändring av 5 § i oljeskyddsfonden ( / ), 
86) lagen om ändring av vägtrafiklagen ( / ). 
(87 och 88 punkt stryks) 
8 § Föreskrifter, tillstånd och beslut 
De föreskrifter som Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Trafikverket har meddelat med stöd av de ursprungliga och ändrade lagar som avses i 1 § 3–86 punkten ska förbli i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms. 
De tillstånd som Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Trafikverket har meddelat med stöd av de ursprungliga och ändrade lagar som avses i 1 § 3–86 punkten ska förbli i kraft på de villkor som anges i dem. 
9 § Vissa administrativa arrangemang vid Transport- och kommunikationsverket  
Kommunikationsministeriet får vid kommunikationsministeriet inrätta tjänsten som generaldirektör för Transport- och kommunikationsverket från och med den 1 november 2018. Tjänsten övergår den 1 januari 2019 till Transport- och kommunikationsverket.  
Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket ska tillsammans och efter utnämningen av Transport- och kommunikationsverkets generaldirektör under dennes ledning bereda arbetsordningen för det nya verket och organisera förvaltningstjänster och andra stödtjänster så att Transport- och kommunikationsverket kan inleda sin verksamhet den 1 januari 2019. 
12 § Övergångsbestämmelse om uppgifter som anförtros åt landskapen eller överförs till dem 
(Paragraf stryks) 
12 § Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i körkortslagen (386/2011) 3, 8, 10, 15, 15 a, 16–19, 21, 25, 26, 28–31, 31 a, 32, 34–38, 40, 41, 47, 50, 52, 53, 59, 61–63 §, 65 § 4 mom., 68 a § 2 mom., 76, 78–82, 88, 95, 97, 98, 100 och 101 §,  
av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 70/2015, 731/2016, 553/2017, 302/2018 och 387/2018, 8, 15, 29, 30, 76, 95 och 100 § sådana de lyder i lag 70/2015, 10 § sådan den lyder i lagarna 70/2015, 302/2018 och 387/2018, 15 a § sådan den lyder i lagarna 731/2016 och 387/2018, 16, 25 och 26 § sådan den lyder i lagarna 70/2015, och 387/2018, 17 och 18 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 70/2015 och 387/2018, 21 34–38, 40, 41, 47, 50, 52, 53, 63, 80–82 och 97 § sådana de lyder i lag 387/2018, 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 70/2015 och 363/2016, 31 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012 och 387/2018, 31 a § sådan den lyder i lagarna 1081/2012 och 70/2015, 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 999/2016, 59 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 70/2015 och 302/2018, 61 § sådan den lyder i lag 67/2018, 65 § 4 mom. sådan den lyder i lag 302/2018, 68 a § 2 mom. sådan den lyder i lag 731/2016, 78 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 70/2015 och 387/2018, 79 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 387/2018, 88 § sådan den lyder i lagarna 70/2015 och 387/2018, 98 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 70/2015 samt 101 § sådan den lyder i lag 302/2018, som följer: 
21 § Anmälan om förares hälsotillstånd 
Trots sekretessbestämmelserna ska en läkare göra en anmälan till polisen, om han eller hon konstaterar att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre uppfyller de medicinska krav som anges i 17 eller 18 § på grund av att personen fortgående använder berusningsmedel eller på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig. 
Trots sekretessbestämmelserna har en sjukskötare och hälsovårdare rätt att göra en anmälan till polisen om att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre uppfyller de medicinska krav som anges i 17 eller 18 § på grund av att personen fortgående använder berusningsmedel. 
Innan en anmälan enligt 1 eller 2 mom. görs ska patienten informeras om skyldigheten eller rätten att göra en anmälan och upplysas om hur körförmågan påverkas av hälsotillståndet. 
En anmälan enligt 1 eller 2 mom. får bara innehålla 
1) uppgift om att personen inte uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd, 
2) uppgift om andra åtgärder som läkaren, sjukskötaren eller hälsovårdaren föreslår för att närmare utreda personens hälsotillstånd och hur det påverkar körförmågan. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om läkares anmälningsplikt gäller också optiker vid kontroll enligt 20 § av synförmågan i samband med trafikövervakning. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan. 
31 § Körkortskrav 
Körkorten ska överensstämma med körkortsmodellen enligt artikel 1.1 i körkortsdirektivet. Närmare bestämmelser om körkortskraven och informationen på körkorten får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Kategorierna för körkortstillstånd antecknas på körkortet. Villkor, begränsningar och andra upplysningar som rör körkortet antecknas i kodad form. Närmare bestämmelser om koder och användningen av dem får utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse av körkort ska ett nytt fotografi bifogas, om det fotografi som finns i myndigheternas register är mer än 15 år gammalt. 
Transport- och kommunikationsverket svarar för att körkort tillverkas och levereras för att lämnas ut enligt 26 §. Det svarar också för tillverkning och leverans av övriga tillstånd och intyg som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs särskilt.  
Körkortsbestämmelserna i denna paragraf gäller inte ett temporärt, tillfälligt eller internationellt körkort. 
65 § Körförbud på grundval av återkommande förseelser 
(1–3 mom. stryks) 
Kläm 
Utifrån uppgifter i trafik- och transportregistret ska Transport- och kommunikationsverket skicka en påminnelse till körrättsinnehavaren om grunderna för körförbud enligt denna paragraf. Verket ska skicka påminnelsen, när nästa gärning enligt 1 mom. leder till att polisen överväger att meddela körförbud. 
68 a § Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft och upphör att gälla 
(1 mom. stryks) 
Kläm 
Polisen ställer som villkor att den övervakade ska använda alkolås vid körning. Den övervakade ska överlämna sitt körkort till polisen och hos Transport- och kommunikationsverket ansöka om ett nytt körkort där villkoret som gäller alkolås anges. Polisen kan utfärda ett temporärt körkort för den övervakade. 
Kläm 
(3 och 4 mom. stryks) 
95 § Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut som en förarexamensmottagare meddelat i samband med skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen. 
Beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om en sökande beviljas körkort eller något annat tillstånd enligt denna lag i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körkortet eller tillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning. 
Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Trots besvär kan ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag verkställas. 
Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallelse av tillstånd att driva bilskola och återkallelse av trafiklärartillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 3, 5, 8, 10, 12–14, 16, 18, 19, 21 a, 22, 25–29, 31–33, 36–48, 50, 53, 55, 56 och 58 §,  
av dem 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 474/2017 och 303/2018, 14 och 33 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 474/2017, 21 a § sådan den lyder i lag 1387/2015, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 303/2018 samt 48 § sådana de lyder i lag 303/2018, 
som följer: 
53 § Omprövning och ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som innehavaren av besiktningskoncession har fattat i ett besiktningsärende och av ett beslut som innehavaren av vidareutbildningstillstånd har fattat i ett utbildningsärende får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
I ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning eller i ett beslut som verket annars fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om flyttning av fordon (828/2008) 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1319/2009, som följer: 
14 § Verkställighet och närmare bestämmelser 
Kommunikationsministeriet ansvarar för den riksomfattande styrningen av de uppgifter som föreskrivs i denna lag. 
Trafikledsverket kan med stöd av ett avtal ge kommunen i uppgift att sköta sådana offentliga uppgifter som enligt denna lag ankommer på verket eller självt överta offentliga uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 2–8, 10, 13, 14, 15 a, 20, 22–29, 31 och 35 §, 
av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 474/2017 och 305/2018, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 305/2018, 15 a § sådan den lyder i lag 1388/2015, 22 § sådan den lyder i lag 907/2014, 27 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 475/2017 samt 28 § sådan den lyder i lag 305/2018, som följer: 
7 § Anmälan som avtalspart 
En tjänsteproducent som vill ingå avtal med Transport- och kommunikationsverket om beviljande av enskilda godkännanden, nedan sökanden, ska lämna Transport- och kommunikationsverket följande skriftliga utredning: 
1) utdrag ur handelsregistret eller någon annan motsvarande utredning samt utredning om ägandeförhållandena, om sökandens verksamhet bedrivs i bolagsform, 
2) en redogörelse för tjänsternas omfattning, 
3) uppgift om den planerade platsen och lokalen där verksamheten kommer att bedrivas, 
4) en uppskattning av den tidpunkt då verksamheten inleds, 
5) en redogörelse för de planerade betjäningstiderna, 
6) en redogörelse för kvalitetssystemet, 
7) uppgift om den person som svarar för beviljandet av enskilda godkännanden, 
8) en redogörelse för hur sökanden ämnar ordna anslutningen till trafik- och transportregistret och hur sökanden sörjer för att dataskyddet och datasäkerheten är ordnade på behörigt sätt, 
9) en redogörelse för hur sökanden eller den som utövar bestämmande inflytande över en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform uppfyller kraven i 9, 11 och 12 §, 
10) en redogörelse för hur sökandens personal uppfyller kraven enligt 11 och 13–15 §, 
11) en redogörelse för hur lokalerna uppfyller kraven i 10 §. 
31 § Begäran om omprövning och ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som en beviljare av enskilt godkännande fattat om enskilt godkännande får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
I ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning eller i ett beslut som verket annars fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i fordonslagen (1090/2002) 1, 3, 7, 19 b, 20, 21, 24, 24 a, 24 b, 26, 27, 27 a, 29, 29 b, 31, 34, 34 a, 36, 39 b, 45, 48, 50 c, 50 e, 53, 53 a, 58, 60 a, 61 a, 62, 65 a, 65 b, 66 a, 66 c, 66 f, 69 a, 74–77, 79, 80, 84–86, 88, 93, 95 a, 96 och 98 §, 
av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 226/2009 och 1042/2014, 3 § sådan den lyder i lagarna 226/2009, 961/2013, 176/2015, 1609/2015, 507/2017 och 306/2018, 7, 19 b, 24 a, 24 b, 27, 29, 36, 50 c, 61 a och 62 § sådana de lyder i lag 507/2017, 20, 24, 29 b, 39 b och 79 § sådana de lyder i lag 1042/2014, 21 och 60 a § sådana de lyder i lagarna 1042/2014 och 507/2017, 26, 34 a, 65 b, 69 a, 77 och 88 § sådana de lyder i lag 276/2010, 27 a § sådan den lyder i lagarna 507/2017 och 306/2018, 31, 34 och 95 a § sådana de lyder i lag 1609/2015, 45 § sådan den lyder i lagarna 226/2009 och 276/2010, 48 § sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 1042/2014, 50 e § sådan den lyder i lagarna 226/2009 och 507/2017, 53, 53 a och 58 § sådana de lyder i lag 473/2017, 65 a § sådan den lyder i lagarna 233/2007 och 276/2010, 66 a § sådan den lyder i lagarna 176/2015 och 507/2017, 66 c och 98 § sådana de lyder i lag 176/2015, 66 f § sådan den lyder i lagarna 233/2007, 276/2010 och 176/2015, 74 och 75 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 276/2010, 76 § sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 507/2017, 80 § sådan den lyder i lagarna 1042/2014 och 1609/2015, 84 § sådan den lyder i lagarna 233/2007 och 507/2017, 85 § sådan den lyder i lagarna 961/2013 och 473/2017, 86 § sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 1609/2015, 93 § sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 473/2017 samt 96 § sådan den lyder i lagarna 992/2016, 473/2017 och 728/2017, som följer: 
21 § Ambulans  
En ambulans är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av sjuka eller skadade människor och som har specialutrustning för det ändamålet. 
(2 mom. stryks) 
Bestämmelser om närmare klassificering av ambulanser, dimensionering av karosseri och patientutrymme, prestanda samt medicinsk och annan utrustning utfärdas vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar som det speciella ändamål som ambulanser används för förutsätter. 
74 § Fordonskontrollanter 
Tekniska vägkontroller utförs av polisen. Tullen och Gränsbevakningsväsendet utför också tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde. 
För de tekniska vägkontrollerna ordnar Transport- och kommunikationsverket teknisk sakkunskap till hjälp för fordonskontrollanten genom att med besiktningsställena avtala om att personer berättigade att utföra besiktningar deltar i kontrollerna i den omfattning som fordonskontrollanten och Transport- och kommunikationsverket avtalar.  
Den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i tekniska vägkontroller ska ha ett intyg av besiktningsstället över rätten att delta som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen. Intyget ska på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras. 
I fråga om Transport- och kommunikationsverket rätt att delta i tekniska vägkontroller bestäms i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet. 
96 § Fordonsförseelse 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §, 
2) bryter mot användningsförbud eller körförbud enligt 6 § 1 mom. eller 51, 56, 57, 75 eller 84 §, 
3) bryter mot det förbud mot tillverkning, import, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 eller 3 mom., 
4) underlåter att fullgöra den skyldighet att hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs i 9 § 2 mom., 
5) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §,  
6) bryter mot kravet enligt 66 a § 5 mom. om användning, fastsättning eller skötsel av registreringstecken, registreringsskyltar, förflyttningsmärken eller nationalitetsbeteckningar, 
7) använder ett i 66 f § avsett provnummerintyg eller förflyttningstillstånd i strid med paragrafen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, 
8) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att tillåta utförandet av teknisk vägkontroll, 
9) vägrar att visa upp de handlingar som avses i 71 § eller att lämna de handlingar som avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda personer tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer fordon, komponenter eller separata tekniska enheter tillverkar, lagrar eller säljer dem, eller hindrar myndigheterna eller personerna i fråga från att ta prov för undersökningar eller få behövliga handlingar eller uppgifter om egenskaperna hos eller om godkännandet av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter, 
10) försummar att ge den beskrivning som föreskrivs i 93 c §, 
11) utför installations- och reparationsarbeten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i strid med den begränsning som föreskrivs i 90 §, 
12) vägrar att ge i 91 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där system, komponenter eller separata tekniska enheter installeras eller repareras, 
13) underlåter att fullgöra skyldigheten enligt 78 § att skaffa tillstånd för att bjuda ut för försäljning eller sälja komponenter och tekniska enheter, 
14) bryter mot ett förbud mot första registrering eller försäljning som meddelats med stöd av 80 § 1 mom., 
15) försummar att lämna sådan information som föreskrivs i en EU-rättsakt som innehåller tekniska krav och hänför sig till de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och som kan leda till att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning avlägsnas från marknaden, 
16) underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 45 § 2 mom., 46 § 4 mom., 81 § 2 mom. eller 86 a § 1 mom., 
17) underlåter att fullgöra den skyldighet som ålagts tillverkaren att tillhandahålla material som avses i 46 a § 2 mom. 3 punkten eller material som behövs för verksamhet enligt 49 §, 
18) försummar att tillhandahålla information som avses i 93, 93 a och 93 b §, eller 
19) bryter mot förbudet enligt 20 § 5 mom. att på andra fordon använda den färgsättning och de emblem som polisfordon och Gränsbevakningsväsendets fordon använder, ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter. 
För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en godkänd sakkunnig eller en beviljare av enskilda godkännanden information som till sin juridiska betydelse är inkorrekt vid kontroller, mätningar eller tester som utförs för förfarandet för godkännande av eller för ett förfarande för att från marknaden dra bort fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning, eller vid tester eller bedömningar som utförs för tillsyn över produktionens överensstämmelse. 
För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) försummar den skyldighet med avseende på åtkomst till uppgifter som behövs vid reparation och underhåll som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom., 
2) försummar den skyldighet med avseende på användning av reagens i systemet för begränsning av utsläpp för fordon då fordonet används i trafik som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom., eller 
3) bryter mot det förbud att använda anordningar som begränsar funktionen av utsläppsbegränsande system eller mot det förbud att ändra utsläppsbegränsande system i strid med bestämmelserna om överensstämmelse som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom. 
Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för fordonsförseelse vid överträdelse av de allmänna säkerhetskraven för fordon som föreskrivs i 4 § 1 mom., det krav på konstruktion, utrustning eller skick för motordrivna fordon eller släpfordon som föreskrivs i 4 §, 7 § 1 mom. eller 9 § 1 mom., det förbud mot användning av ett obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon som föreskrivs i 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom., den skyldighet avseende registeranmälan som föreskrivs i 64 § 1 mom. samt den skyldighet att medföra handlingar som föreskrivs i 66 a § 1 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016). 
(5–8 mom. stryks) 
Vid en fordonsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Transport- och kommunikationsverket. 
98 § Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut om godkännande eller besiktning av ett fordon som har fattats av ett besiktningsställe får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning eller som verket annars meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut som polisen, Tullen eller Gränsbevakningsväsendet meddelat med stöd av denna lag får också överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller åtgärder enligt 42 §, återkallande av godkännande enligt 50 §, återkallande av provnummerintyg enligt 66 f §, återkallande av tillstånd enligt 78 §, förbud enligt 80–82 §, återkallande av typgodkännande enligt 86 a § samt återkallande av tillstånd enligt 92 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett beslut som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av fordonsskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 30–33, 36, 46–49, 52, 53, 56 §, 57 § 1 mom., 58, 59, 61 och 63 §, 
sådana de lyder 7, 15, 16 och 25 i lag 1327/2009, 8 § delvis ändrad i lagarna 235/2007, 1327/2009 och 1065/2014, 11 § delvis ändrad i lagarna 1236/2004, 1401/2010 och 1317/2011, 18 § delvis ändrad i lagarna 235/2007 och 1327/ 2009, 19 och 23 § delvis ändrade i lag 1327/2009, 21 § i lagarna 1317/2011 och 307/2018, 26, 30, 31 och 32 § delvis ändrade i lag 1327/2009, 33 § i lag 44/2018, 36 § delvis ändrad i lagarna 1327/2009 och 1065/2014, 46 § delvis ändrad i lagarna 1327/2009 och 1317/2011, 47 § delvis ändrad i lagarna 235/2007, 1327/2009 och 1317/2011, 48 och 49 § i lag 937/2015, 52 § delvis ändrad i lagarna 1327/2009 och 801/2016, 53 § i lagarna 972/2012 och 385/2014, 56 § delvis ändrad i lagarna 972/2012 och 307/2018, 57 § 1 mom. i lag 1327/2009, 58 § i lagarna 1317/2011 och 1482/2015, 59 § delvis ändrad i lag 1317/2011, 61 § delvis ändrad i lag 972/2012 samt 63 § delvis ändrad i lagarna 1327/2009 och 307/2018, som följer: 
48 § Förhandsavgörande 
Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För ett förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006). 
Om en sökande kräver det, ska ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft med bindande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Omprövning enligt 50 § av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar har Transport- och kommunikationsverkets skatteombud. 
57 § Tillsyn 
Tillsynen över fordonsbeskattningen ankommer på Transport- och kommunikationsverket samt polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. De myndigheter som anges i lag ska se till att ett fordonsskattepliktigt fordon inte används i trafik eller förs ut ur landet, om skatt som förfallit till betalning inte har betalats för fordonet. Verket kan ge andra myndigheter anvisningar om tillsynen. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av lagen om alkolås 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om alkolås (730/2016) 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 och 15 § som följer: 
15 § Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av denna lag får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Transport- och kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 4–10, 10 a, 11 och 12 §, av dem 4–10, 10 a och 11 § sådana de lyder i lag 1308/2009 samt 12 § sådan den lyder i lag 985/2015, som följer: 
12 § Ändringssökande 
Beslut av Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ändring i avgift som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets beslut om fastställande av isklass och Trafikledsverkets beslut om avvikelse enligt 10 § 4 mom. får sökas enligt 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2, 6–24, 27–34, 36–68, 70, 71, 73–77, 79–84, 92 och 93 §, 
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 910/2011, 897/2014, 474/2016, 483/2017 och 629/2017, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 910/2011, 33, 58, 59, 61, 83 och 93 § sådana de lyder i lag 879/2014, 36, 39, 41 och 42 § sådana de lyder i lag 910/2011, 37 och 53 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 474/2016, 38 och 65 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 879/2014, 57 § sådan den lyder i lagarna 879/2014 och 629/2017, 70 § sådan den lyder i lag 308/2018 samt 77 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 308/2018, som följer: 
2 § Definitioner 
I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med 
1) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar, 
2) non-SOLAS-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, 
3) MARPOL 73/78-konventionen protokollet av år 1978 (FördrS 51/1983) till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg jämte ändringar, 
4) Helsingforskonventionen 1992 års konvention om Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000) och dess bilagor jämte ändringar, 
4 a) barlastvattenkonventionen den år 2004 ingångna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, med senare ändringar,  
5) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36(63) (1994 HSC-koden) av den 20 maj 1994 samt sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.97(73) (2000 HSC-koden) av den 5 december 2000, jämte ändringar, 
6) fiskefartygsdirektivet rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 99/19/EG och 2002/35/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG och förordning (EG) nr 219/2009, 
7) Torremolinosprotokollet det 1993 upprättade protokoll jämte ändringar som hänför sig till 1977 års internationella konvention om säkerheten på fiskefartyg, 
8) koden för specialfartyg säkerhetskoden för specialfartyg i IMO:s generalförsamlings resolution A.534(13) av den 17 november 1983 samt i sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.266(84) av den 13 maj 2008, jämte ändringar, 
9) klassificeringssällskapsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, med senare ändringar,  
10) lastlinjekonventionen 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968) jämte ändringar, 
11) Östersjölastlinjeöverenskommelsen överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/1988), 
12) skeppsmätningskonventionen 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982), 
13) sjöarbetskonventionen konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),  
13 a) fartygsåtervinningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG,  
14) fartyg färdmedel och anordningar som vilar på och är avsedda för färd på vatten, 
15) yrkesbåt ett fartyg med en längd på minst 5,5 men under 24 meter som används för att utöva yrke eller idka näring,  
16) specialfartyg ett mekaniskt självgående fartyg som utöver besättningsmedlemmarna medför fler än tolv personer med specialuppdrag ombord och som används för vetenskaplig forskning, sjöpersonalutbildning, kabelläggning, sjöräddning av fartyg och annan egendom eller för något annat motsvarande specialändamål, dock inte fartyg som används som vanliga passagerarfartyg, 
17) fritidsbåt varje båt avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ eller framdrivningsmaskineri, med en skrovlängd på 2,5–24 meter, mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder; med fritidsbåt avses dock inte ett fartyg som hyrs ut bemannat eller obemannat, 
18) fiskefartyg fartyg som är utrustade eller används för att fånga fisk eller andra i vatten levande naturresurser, i kommersiellt syfte, 
19) passagerarfartyg fartyg som används för handelssjöfart och medför fler än tolv passagerare; med passagerare avses alla personer med undantag av fartygets befälhavare och besättningsmedlemmarna eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år, 
20) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga I till non-SOLAS-direktivet, 
21) höghastighetsfartyg ett höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel X i bilagan till SOLAS-konventionen, 
22) höghastighetspassagerarfartyg höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel X i bilagan till SOLAS-konventionen, vilka medför fler än tolv passagerare; som höghastighetspassagerarfartyg betraktas inte i 38 punkten avsedda passagerarfartyg av klass B, C eller D som används på inrikes resor, om deras deplacement vid konstruktionsvattenlinjen är mindre än 500 kubrikmeter och deras maximihastighet, enligt definitionen i punkt 1.4.30 i koden för höghastighetsfartyg, understiger 20 knop, 
23) pråm fartyg med en längd på minst 12 meter som saknar eget framdrivningsmaskineri; minimilängden gäller inte pråmar som används för arbete under vattenytan,  
24) hyresbåt fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005) och som hyrs ut för fritidsbruk bemannade eller obemannade och som i annan än reguljär trafik medför högst tolv passagerare; dock inte en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en båt med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt, en vattenskoter och inte heller en roddbåt, (7.11.2014/879) 
25) lastfartyg andra än i 15–24 punkten avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 meter,  
26) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har byggts eller lämpar sig huvudsakligen för transport av flytande last i bulk, 
27) fartygs längd 96 procent av hela längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta malldjupet, mätt från kölens överkant, eller längden från förstävens förkant till roderhjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, om detta mått är större; för fartyg konstruerade med styrlastighet ska längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen; i fråga om fartyg med en längd under 12 meter är längden dock lika med fartygets största längd, 
28) bruttodräktighet den i fartygets mätbrev angivna bruttodräktighet som har fastställts enligt formeln i bilaga I till skeppsmätningskonventionen; bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa, 
29) nettodräktighet den i fartygets mätbrev angivna nettodräktighet som har fastställts enligt formeln i bilaga I till skeppsmätningskonventionen; nettodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda nettodräktigheten för dessa, 
30) internationellt lastmärke ett lastmärke i enlighet med lastlinjekonventionen, 
31) östersjölastmärke ett lastmärke i enlighet med Östersjölastlinjeöverenskommelsen, 
32) fiskefartygs klasser klasserna I, II och III så att fartyg med en längd som underskrider 15 meter hör till klass I, fartyg med en längd av minst 15 meter men under 24 meter hör till klass II samt fartyg med en längd av minst 24 meter till klass III, 
33) reguljär trafik trafik enligt på förhand fastställda tidtabeller eller rutter, 
34) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska hamnar; den internationella farten indelas i fyra fartområden som följer:
a) östersjötrafik är trafik utanför området för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska viken och Bottniska viken med latitudparallellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig bredd, som gräns mellan Danmark och Sverige mot Nordsjön,
b) närtrafik är trafik utanför området för östersjötrafik på Nordsjön och därmed förbundna vatten, dock inte längre bort än 12° västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd i söder eller 64° nordlig bredd i norr,
c) europatrafik är trafik utanför området för närtrafik, dock inte i västligare än 12° västlig längd, sydligare än 30° nordlig bredd eller östligare än 45° östlig längd,
d) fjärrtrafik är trafik utanför området för närtrafik och utanför området för europatrafik.
 
35) internationell resa en resa till sjöss från en hamn i Finland till en hamn utanför Finland, eller omvänt, 
36) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs fart via Saima kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt fart mellan Vihrevoj och Viborg; inrikes farten delas in i tre fartområden som följer:
a) fartområde I omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den inre skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från öppna havet och dessutom korta oskyddade farledsavsnitt i den inre skärgården,
b) fartområde II omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är direkt utsatta för sjögång från öppna havet,
c) fartområde III omfattar öppna havsområden vid inrikes fart,
 
37) inrikes resa en resa på finskt havsområde från en finsk hamn till en annan finsk hamn eller tillbaka till samma finska hamn, 
38) klassificering av passagerarfartyg passagerarfartygsklasser för passagerarfartyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet beroende på vilket havsområde de trafikerar:
a) passagerarfartyg i klass A ett passagerarfartyg som används på inrikes resor och som får användas också utanför det område som trafikeras av fartyg i klasserna B, C och D,
b) passagerarfartyg i klass B ett passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor, också inom det område som trafikeras av fartyg i klasserna C och D, under vilka fartyget aldrig befinner sig mer än 20 sjömil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan ta sig i land,
c) passagerarfartyg i klass C ett passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor, också inom det område som trafikeras av fartyg i klass D, på havsområden där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 2,5 meter är mindre än 10 procent under en ettårsperiod för åretrunttrafik eller under en särskild begränsad period av året för trafik uteslutande under en sådan period och där fartyget aldrig befinner sig mer än 15 sjömil från en skyddad plats eller mer än 5 sjömil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan ta sig i land,
d) passagerarfartyg i klass D ett passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor på havsområden där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är mindre än 10 procent, under en ettårsperiod för åretrunttrafik eller under en särskild begränsad period av året för trafik uteslutande under en sådan period och där fartyget aldrig befinner sig mer än 6 sjömil från en skyddad plats eller mer än 3 sjömil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan ta sig i land,
 
39) fångstområde I sjöarna samt den inre och yttre skärgården fram till den yttre gränsen av Finlands inre territorialvatten, fångstområde II havsområdena i Finska viken, norra Östersjön och Bottniska viken norr om breddgraden 59 00 N, och fångstområde III de övriga havsområdena i Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark och Sverige vid Skagens breddgrad 57 44,8 N, 
40) vintertrafik gång i nybruten isränna eller gång med ansatser i fast is, 
41) klassificeringssällskapsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg,  
42) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som erkänts enligt klassificeringssällskapsförordningen och med vilket Trafiksäkerhetsverket eller Transport- och kommunikationsverket har slutit avtal om besiktningsbemyndigande,  
43) redare den som äger eller hyr hela fartyget och som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med redaren en sådan person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor med anknytning till fartygets fartygssäkerhet. 
93 § Ändringssökande 
I ärenden som gäller återkallande av trafiktillstånd, utnämningsbrev och sjöarbetscertifikat samt indragande eller återkallande av besiktningsbemyndigande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket, erkända klassificeringssällskap, utsedda besiktningsmän eller utsedda skeppsmätare får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört enligt denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 2, 11–13, 15, 16, 16 a, 17, 17 a, 18, 18 a, 19, 19 a, 20, 20 a–20 d, 21, 22, 22 a, 22 d, 22 f, 22 g, 23 och 25–28 §, 
av dem 2, 11, 16, 16 a, 17, 17 a, 18, 18 a, 19, 19 a, 20, 20 a, 20 b, 20 c, 21, 22, 22 a, 22 d, 22 f, 23, 25, 26, 28 och 29 § sådana de lyder i lag 576/2018, 12, 13 och 15 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1307/2009, 20 d och 22 g § sådana de lyder delvis ändrade i lag 791/2013 samt 27 § sådan den lyder i lag 1307/2009, som följer: 
26 § VTS-behörighetsregister 
Transport- och kommunikationsverket ska föra ett personregister (VTS-behörighetsregister) som utnyttjas i övervakningen av behörigheten hos VTS-operatörer och VTS-chefer samt i den uppföljning av serviceuppgifterna som hänför sig till övervakningen. 
I VTS-behörighetsregistret får som basuppgifter införas följande uppgifter om innehavare av behörighetsintyg för VTS-operatörer och VTS-chefer: 
1) namn och födelsedatum, samt 
2) som övriga uppgifter adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. 
I VTS-behörighetsregistret får förutom basuppgifterna även införas för registrets användningsändamål nödvändiga uppgifter om 
1) beviljade behörighetsintyg, 
2) fartygstrafikservice som innehavaren av ett behörighetsintyg är berättigad att tillhandahålla, 
3) genomgången arbetsplatsutbildning, 
4) anteckningar om godkännande, 
5) tjänstgöring vid VTS-centraler, 
6) genomgången kompletterande yrkesutbildning för VTS-operatörer, samt 
7) återkallande av behörighetsintyg. 
Personuppgifterna avförs ur registret tio år efter utgången av det år då personens behörighetsintyg upphörde att gälla. 
Personuppgifter får utlämnas endast till den behöriga myndigheten, VTS-tjänsteleverantören och den som med stöd av ett samarbetsavtal som avses i 8 § 2 mom. 2 punkten och 16 § 2 mom. upprätthåller fartygstrafikservice i samarbete med VTS-tjänsteleverantören. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 5, 9, 13 och 18 §, sådana de lyder, 5 § i lag 1138/2010, 9 § delvis ändrad i lag 1138/2010, 13 § i lag 1293/2009 samt 18 § i lag 877/2014, som följer: 
18 § Ändringssökande 
Omprövning av en tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Begäran om omprövning av beslut om kvarhållande enligt 14 och 14 b § i denna lag och om förbud mot tillträde till hamn enligt 14 c–14 h § ska behandlas utan dröjsmål. 
Andra beslut som fattats med stöd av denna lag samt beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Förvaltningsdomstolens beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning samt förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord, tillträdesförbud och indragning av en redares rätt att bedriva trafik får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Övriga beslut av en förvaltningsdomstol får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Besvärsskriften ska ges in till den tillsynsmyndighet som avgjort en begäran om omprövning. Denna ska utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande till besvärsmyndigheten. Besvären ska behandlas utan dröjsmål. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) 2–4, 6, 7, 7 e, 7 f, 10, 13, 14, 17, 19, 20 a och 23 §, 
av dem 2 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 69/2007 och 1303/2009, 3 och 23 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1303/2009, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 69/2007, 1303/2009 och 748/2014, 7 e och 7 f § sådana de lyder i lag 285/2018, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 69/2007, 769/2011 och 165/2017, 13, 14 ja 19 § sådana de lyder i lag 1303/2009, 17 § sådan den lyder i lag 651/2015 samt 20 a § sådan den lyder i lag 69/2007, som följer: 
17 § Teknisk övervakning 
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen rätt att, efter att på förhand med ett lämpligt tecken ha meddelat detta, på platser till vilka allmänheten har tillträde inom området för en finsk hamn som avses i denna lag företa sådan teknisk övervakning som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. i polislagen och i 5 kap. 28 § i tullagen (304/2016) för genomförande av sjöfartsskyddet. Teknisk övervakning får dock inte ske på platser som omfattas av hemfriden, på toaletter, i omklädningsrum eller på någon annan motsvarande plats eller i personalutrymmen eller i arbetsrum som anvisats arbetstagarna för deras personliga bruk. Automatisk upptagning av ljud eller bild med hjälp av en teknisk anordning får göras om detta behövs i syfte att förhindra brott som avses i 34 a kap. i strafflagen eller i syfte att identifiera personer som är efterlysta för brott som avses i det kapitlet eller som på sannolika skäl misstänks för sådana brott. De myndigheter som nämns i detta moment får inom hamnskyddsområdet placera anordningar som används för den tekniska övervakningen, om inte detta medför oskälig olägenhet för hamninnehavaren. 
Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen har rätt att av hamninnehavaren och redaren till sitt förfogande få övervakningsmaterial från tekniska anordningar som fortlöpande förmedlar eller tar upp bilder och som av hamninnehavaren eller redaren placerats inom ett sådant finskt hamnskyddsområde eller ombord på ett sådant finskt fartyg som avses i denna lag, om skyddsnivå 1 eller 2 har angetts. Uppgifter som avses i detta moment får lämnas ut även via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. 
(3 mom. upphävs) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 6, 8, 10, 12 och 14–25 §, 
sådana de lyder, 6, 12, 16–20 och 24 § i lag 1305/2009, 8, 10, 14, 22 och 23 § delvis ändrade i lag 1305/2009, 15 § i lagarna 1305/2009 och 914/2014, 21 § delvis ändrad i lagarna 1305/2009 och 914/2014 samt 25 § i lag 987/2015, som följer: 
25 § Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av ett bedömningsorgan att inte certifiera en terminaloperatörs kvalitetssäkringssystem får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Andra beslut som fattats med stöd av denna lag samt beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återtagande av ett bedömningsorgans utnämning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett beslut av ett bedömningsorgan att inte certifiera ett kvalitetssäkringssystem och ett beslut av Transport- och kommunikationsverket som fattats med stöd av denna lag ska iakttas oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017) 2, 4 och 6–12 § som följer: 
12 § Ändringssökande 
En part som med stöd av denna lag har rätt att få statsunderstöd får begära omprövning hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003), om han eller hon inte har betalats statsunderstöd i enlighet med denna lag. I det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Omprövning får dock inte begäras eller besvär anföras, om anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet inte längre står till förfogande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18–22, 24–27, 30, 31, 33, 35–53 och 55 § som följer: 
55 § Ändringssökande 
I Transport- och kommunikationsverkets beslut om att utse ett anmält organ och återkallande av ett sådant beslut samt i Transport- och kommunikationsverkets beslut om förbud som avses i 43 § får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I övriga beslut av Transport- och kommunikationsverket och beslut av Tullen och ett anmält organ får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. I ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.  
I förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av ett beslut om att utse ett anmält organ eller som gäller ett förbud som avses i 43 § får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övriga beslut som meddelats av förvaltningsdomstolen får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ändring i ett temporärt förbud som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av 44 § får inte sökas separat genom besvär. 
Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 41–43 och 45– 47 § ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. 
Ändring i ett avgiftsbeslut som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 51 § får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (40/2015) 2–5 § som följer: 
5 § 
I beslut som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av denna lag får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Begäran om omprövning ska göras hos Transport- och kommunikationsverket. 
Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av luftfartslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i luftfartslagen (864/2014) 1, 2, 3–11, 16–20, 22, 33–44, 46–51, 53, 55, 57, 61, 72, 75–79, 81–84, 86–88, 90–93, 95, 97, 98, 102, 104–106, 109, 110 a, 111, 113–116, 118, 120–122, 124, 126, 128 a, 128 b, 129, 139, 141, 143, 146, 148, 150–161, 166–168, 170, 172, 173 och 178–181 §, 
av dem 3, 7, 47, 153, 178 och 181 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 61/2016 och 320/2018, 11, 42 och 158 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 61/2016, 16, 17, 19, 20, 22, 50, 51, 122, 141, 146, 148 och 160 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 320/2018, 46 och 143 § sådana de lyder i lag 320/2018, 79 § sådan den lyder i lag 263/2017, 97, 110 a, 111, 126, 129 och 157 § sådana de lyder i lag 61/2016, 118 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1145/2001, 525/2011 och 61/2016, 128 a och 128 b § sådana de lyder i lag 282/2018 och 168 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1242/2016, som följer: 
2 § Definitioner 
I denna lag avses med 
1) Chicagokonventionen konventionen angående internationell luftfart (FördrS 11/1949), 
2) ECAC Europeiska civila luftfartskonferensen, 
3) Eurocontrol Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst enligt den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (Eurocontrol) (FördrS 70/2000), 
4) EASA-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91, 
5) slotförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 545/2009 om ändring av förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser, 
6) luftfartyg en anordning som kan få bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av luftens reaktioner mot mark- eller vattenytan, 
7) behörighet ett särskilt villkor, en särskild begränsning eller en särskild rättighet som har fogats till ett certifikat eller ett behörighetsbevis, 
8) underhåll alla former av översyn, reparation, inspektion, modifiering eller åtgärdande av fel på luftfartyg eller en komponent, eller en kombination av dessa, med undantag för tillsyn före flygning, 
9) drifttillstånd en deklaration eller ett certifikat som avses i artikel 30.1 i EASA-förordningen och som visar att de som bedriver flygverksamhet har förmåga och möjligheter att på ett betryggande sätt fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med deras rättigheter i fråga om sådan luftfartsverksamhet som avses i tillståndet, 
10) militära luftfartsmyndigheten den myndighetsenhet för militär luftfart som finns i anslutning till flygstaben, 
11) militär luftfart luftfart för militära ändamål eller luftfart med militära luftfartyg, 
12) militärt luftfartyg luftfartyg som införts i det militära luftfartsregistret, 
13) samverkande flygplats en flygplats med fasta flygtrafikledningstjänster där det, utöver civil luftfart, permanent finns försvarsmaktens trupper, ledningsorgan och anläggningar, 
14) militär trafikflygplats en flygplats med fasta flygtrafikledningstjänster och som drivs endast för militär luftfart, 
15) militär flygplats landområde som tillfälligt har anordnats för start eller landning endast för den militära luftfarten; den militära flygplatsen kan vara en flygplats, en reservlandningsplats eller ett stigområde som försvarsmakten tillfälligt har tagit i bruk, 
16) statlig luftfart luftfart med statsluftfartyg, 
17) statsluftfartyg luftfartyg som används för Tullens, polisens, Gränsbevakningsväsendets eller räddningsväsendets uppgifter; med statsluftfartyg avses även luftfartyg som används för andra än i denna punkt och i 11 punkten avsedda statliga uppdrag, 
18) medlemsstat medlemsstater i Europeiska unionen, 
19) tredjeland andra än medlemsstater i Europeiska unionen, 
20) flygplats ett bestämt område på land eller vatten eller på en fast struktur på land eller på en fast eller flytande struktur på vatten, som är avsett att användas helt eller delvis för landning, start och manövrering av luftfartyg till lands och på vattnet, 
21) modellflygplan anordning som är avsedd att flygas utan förare och som används för hobby eller sport, 
22) obemannat luftfartyg luftfartyg som är avsett att flygas utan förare, 
23) fjärrstyrt luftfartyg obemannat luftfartyg som styrs från en fjärrstyrningsplats, 
24) cell för luftrumsplanering en cell som avses i kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet (FUA-förordningen) och som ansvarar för det löpande arbetet med luftrumsplanering och för vilken en eller flera medlemsstater har ansvaret. 
Till en flygplats hör 
1) på vattenområden de kajplatser eller andra förtöjningsplatser med anslutning till manöverområdet, 
2) räddningsvägar och de skyddsområden, hinderbegränsade ytor eller andra områden som krävs för driften, användningen och säkerhetsövervakningen av flygplatsen, 
3) de byggnader, konstruktioner och anordningar som behövs för verksamheten på flygplatsen. 
3 § Behöriga myndigheter 
Utöver vad som i denna lag föreskrivs om Transport- och kommunikationsverkets uppgifter, är Transport- och kommunikationsverket behörig nationell myndighet enligt följande av Europeiska unionens rättsakter: 
1) rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (marktjänstdirektivet), 
2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (förordningen om skyddsregler) och de förordningar som utfärdats med stöd av den, 
3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning), 
4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om tillhandahållande av tjänster) (förordningen om tillhandahållande av tjänster), 
(5 punkten upphävs) 
6) EASA-förordningen och de förordningar som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den, 
7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (händelseförordningen), 
8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 598/2014 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG (förordningen om flygplatsbuller). 
Dessutom svarar Transport- och kommunikationsverket för de myndighetsuppgifter som avses i slotförordningen. 
Transport- och kommunikationsverket är också den luftfartsmyndighet som avses i Finlands internationella luftfartsavtal och om vilken det föreskrivs i 173 §. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten, beviljas polismän tillstånd och godkännanden av chefen för den enhet som ansvarar för polisverksamheten. Gränsbevakningsmän beviljas motsvarande tillstånd och godkännanden av chefen för en förvaltningsenhet vid Gränsbevakningsväsendet och tullmän av chefen för Tullens bevakningsavdelning eller av en av chefen utsedd person. 
50 § Transport- och kommunikationsverkets rätt att få upplysningar 
För bedömning av förutsättningarna för att bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har Transport- och kommunikationsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att ur straffregistret, bötesregistret och justitiesförvaltningens informationssystem med uppgifter om brottmål som är föremål för åtalsprövning samt av förundersökningsmyndigheterna få sådana uppgifter om sökanden eller tillståndshavaren som gäller äventyrande av trafiksäkerheten vid luftfart, grovt äventyrande av trafiksäkerheten vid framförande av ett motordrivet fordon, förande eller styrande av luftfartyg eller annat fortskaffningsmedel på det sätt som avses i 23 kap. i strafflagen och användning av alkohol eller annat berusningsmedel i sådana uppgifter inom markorganisationen som påverkar flygsäkerheten samt upplysningar om pågående förundersökning, åtalsprövning eller rättegång avseende sådana gärningar liksom om straff som dömts ut för nämnda gärningar och andra påföljder för dem. 
Den läkare som undersökt den som ansöker om eller innehar ett tillstånd, den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) som har behandlat eller behandlar den som ansöker om eller innehar ett tillstånd och den sammanslutning och inrättning för sjuk- eller hälsovård där den som ansöker om eller innehar ett tillstånd har vårdats eller vårdas ska trots sekretessbestämmelserna på begäran lämna Transport- och kommunikationsverket upplysningar om omständigheter som eventuellt inverkar på erhållandet av eller giltigheten för ett tillstånd. 
En läkare, en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och en sammanslutning och inrättning för sjuk- eller hälsovård som avses i 2 mom. får trots sekretessbestämmelserna även utan en begäran underrätta Transport- och kommunikationsverket om sina misstankar om att den som ansöker om eller innehar ett tillstånd inte uppfyller de hälsomässiga förutsättningarna för tillståndet. Innan en anmälan görs ska den som ansöker om eller innehar ett tillstånd informeras om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på funktionsförmågan hos dem som deltar i luftfartsverksamhet. 
Av en anmälan enligt 3 mom. får framgå endast 
1) att den som anmälan gäller eventuellt inte uppfyller de hälsokrav som uppställs i fråga om tillståndet, och 
2) vilka ytterligare åtgärder läkaren föreslår för en närmare klarläggning av hälsotillståndet eller dess konsekvenser för funktionsförmågan. 
Uppgifterna kan översändas via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. 
76 § Användning av flygplatser och andra områden 
För start och landning med luftfartyg får användas endast flygplatser eller sådana områden som avses i 2 mom. Förbudet att använda andra områden gäller inte nödlägen, nödlandningar eller andra därmed jämförbara situationer och inte heller start och landning med obemannade luftfartyg eller militära helikoptrar, andra statliga helikoptrar eller, vid räddningsflygningar, handräckningsflygningar och operativa flygningar, med helikoptrar som används för efterspanings- och räddningsverksamhet. I fråga om användning av landningsområden på fartyg för start och landning med helikoptrar föreskrivs särskilt. 
För start och landning med luftfartyg får tillfälligt användas ett öppet vattenområde samt med samtycke av områdets ägare eller innehavare något annat land- eller vattenområde, även om området inte särskilt har organiserats för ett sådant ändamål. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov för säkerheten inom luftfarten behövliga föreskrifter om 
1) tillfällig användning av land- och vattenområden, 
2) dimensionering av och ytegenskaper hos områden som används av luftfartyg, 
3) flyghinderbegränsningar, 
4) andra omständigheter som påverkar säkerheten vid start och landning. 
Bestämmelser om det samtycke av delägarlaget för ett samfällt mark- eller vattenområde som förutsätts för det tillstånd av mark- eller vattenområdets ägare eller innehavare som behövs för verksamhet enligt 2 mom. finns i lagen om samfälligheter (758/1989). 
Om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten eller för att trafiken ska kunna löpa smidigt eller av skäl som hänför sig försvaret eller för idkande av näring eller förebyggande av skadliga miljökonsekvenser, kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda användningen av andra områden än en flygplats eller begränsa användningen av ett område som avses i 2 mom. till luftfartygs starter och landningar. Transport- och kommunikationsverket ska höra den närings-. trafik- och miljöcentral som saken gäller samt vid behov andra myndigheter, om skälet till förbudet eller begränsningen är något annat än flygsäkerhet eller att trafiken ska kunna löpa smidigt. 
(5 mom. upphävs) 
116 § Upptagningar inom flygtrafiktjänsten 
Leverantörer av flygtrafiktjänster ska se till att lägesbilder av trafiken och flygtrafiktjänstens tele- och radiokommunikation upptas och förvaras så att de är skyddade mot oberättigad insyn. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om upptagningssätt och bevaringstider för upptagningarna med beaktande av behoven av att utreda luftfartsolyckor, tillbud och händelser, den upptagningsteknik som används och motsvarande omständigheter.  
Om inte något annat följer av annan lagstiftning, får upptagningarna användas uteslutande för undersökning av olyckor, tillbud och motsvarande situationer och för flygtrafiktjänstleverantörens eget flygsäkerhetsarbete. Upptagningar av lägesbilder av trafiken får dessutom användas för miljökonsekvensbedömning och planering av luftrummet. 
126 § Rapporteringssystem 
Transport- och kommunikationsverket ansvarar för och driver ett rapporteringssystem enligt händelseförordningen till vilket obligatorisk och frivillig information om händelser rapporteras. 
Organisationer som är etablerade i Finland ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om sådan information om händelser som de samlat in i sitt eget system för frivillig rapportering. 
Informationen om händelser ges in till Transport- och kommunikationsverket via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. 
181 § Ändringssökande 
Beslut som gäller återkallande eller begränsning av tillstånd, bevis, godkännande, utseende och medicinsk lämplighet samt ålägganden och förbud som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av Europeiska unionens förordningar får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I följande beslut, som fattats av någon annan än en myndighet, får omprövning begäras hos Transport- och kommunikationsverket: 
1) i 40 § avsedda beslut om granskningsbevis avseende luftvärdighet som fattas av organisationer som svarar för luftvärdighet, 
2) i 47 § avsedda beslut om beviljande av kabinbesättningsintyg och godkännande för teckengivare,  
3) i 102 § 1 mom. avsedda beslut om beviljande av tillträde till flygplatsens flygsida och behörighetsområden som fattas av flygplatsoperatören, 
4) i 103 § 1 mom. avsedda beslut om beviljande av behörighetskort och passerkort för fordon som fattas av flygplatsoperatören, 
5) i 111 § avsedda beslut om avgifter för flygtrafiktjänst,  
6) i 163 § avsedda beslut som fattas av behöriga organ och organisationer för sportflygverksamhet,  
7) i 164 § avsedda beslut som fattas av utomstående experter. 
Omprövning av andra än i 1 mom. avsedda beslut som Transport- och kommunikationsverket, Försvarsmakten eller den militära luftfartsmyndigheten har fattat får begäras hos den myndighet som fattat beslutet, på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt 2 mom. 1–4 eller 6–7 punkten eller 3 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt 2 mom. 5 punkten får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller återkallande eller begränsning av tillstånd, bevis, godkännande, utseende och medicinsk lämplighet samt i ärenden som gäller ålägganden och förbud som Transport- och kommunikationsverket meddelat får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Andra beslut som förvaltningsdomstolen har meddelat får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Med undantag av beslut som gäller byggnadstillstånd ska beslutet iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013) 4, 6, 7, 9, 12, 13,15 och 17 §,  
av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 324/2018 samt 9 § sådan den lyder i lag 51/2018, som följer: 
13 § Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen 
Transport- och kommunikationsverkets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 2, 3, 3 a, 3 b, 7 b–7 h, 11, 12 och 14–16 §, 
sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i lag 706/2011, 3, 3 a, 7 c och 7 d § i lag 73/2015, 3 b § i lagarna 73/2015 och 327/2018, 7 b och 7 e–7 h § i lag 706/2011, 11 § i lagarna 1295/2009 och 706/2011, 12 § i lag 327/2018, 14 § i lag 989/2015, 15 § delvis ändrad i lagarna 607/2002 och 1295/2009 samt 16 § i lag 1295/2009, som följer: 
14 § Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som fattats av en förarexamensmottagare och som gäller förarexamen eller ADR-körtillståndsprov får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av intyg över behörighet för förarprövare får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
15 § Straffbestämmelser 
Den som bedriver förarexamensverksamhet utan något avtal med Transport- och kommunikationsverket ska för olovligt utövande av förarexamensverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 
På en person som tar emot förarexamina tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. 
Bestämmelser om straff för en felaktig registeranteckning finns i 16 kap. 21 § strafflagen. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 7, 10, 11, 13, 13 a, 14–17 och 18 b §, 
sådana de lyder, 7 § delvis ändrad i lagarna 538/2010, 594/2012 och 476/2017, 11 § delvis ändrad i lag 476/2017, 13 § i lagarna 594/2012, 485/2014 och 476/2017, 13 a § i lag 476/2017, 15 § delvis ändrad i lagarna 594/2012 och 700/2018, 16 § delvis ändrad i lagarna 538/2010 och 485/2014 samt 18 b § i lag 478/2018, som följer: 
4 § Regionalt projektprogram 
(Paragraf stryks) 
5 § Statsrådets beslut om fördelning av stöd 
(Paragraf stryks) 
6 § Offentligt ansökningsförfarande för statligt stöd 
(Paragraf stryks) 
13 § Särskilda villkor för betalning av stöd 
Av det statliga stöd som beviljats sökanden får på dennes ansökan 50 procent betalas ut efter det att stödbeslutet har fattats. Utbetalning av den återstående delen av stödet förutsätter att bredbandsprojektet har slutförts och att stödtagaren har lagt fram en god-tagbar redogörelse för samtliga stödberättigande kostnader till Transport- och kommunikationsverket. 
Transport- och kommunikationsverket får besluta att stödet betalas på en ansökan som gjorts efter den tidpunkt för ansökan om utbetalning av stöd som anges i stödbeslutet, om sökanden lägger fram vägande skäl till att ansökan försenats, ansökan inte har försenats väsentligt, den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av projektet, förseningen inte försvårar projektets genomförande och en utbetalning som sker på en försenad ansökan inte inverkar på kravet på likvärdig be-handling av sökandena. 
Statligt stöd som avses i denna lag får inte betalas ut om Europeiska kommissionen har beslutat om återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och sökanden i enlighet med detta har meddelats ett i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001) avsett beslut om verkställighet av återkrav som sökanden inte har följt. Transport- och kommunikationsverket kan begära att stödtagaren lämnar en försäkran om att det inte finns något i detta moment avsett hinder för utbetalning av stöd. 
(4 mom. upphävs) 
15 § Skyldighet att lämna uppgifter 
Teleföretaget och den som ansöker om stöd ska på begäran av kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket samla in och trots företagshemligheter till kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket lämna uppgifter som är nödvändiga för styrningen och övervakningen av bredbandsprojektet. Uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt. 
Om teleföretaget trots kommunikationsministeriets eller Transport- och kommunikationsverkets begäran inte samlar in eller lämnar de uppgifter som avses i 1 mom. och inte trots uppmaning rättar till förfarandet inom en skälig tid på minst en månad, kan Transport- och kommunikationsverket ålägga teleföretaget att rätta till felet eller försummelsen. Skyldigheten kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). 
17 § Uppföljningsregister 
Transport- och kommunikationsverket följer hur bredbandsprojekten framskrider och för ett separat register (uppföljningsregister) för detta ändamål. I uppföljningsregistret kan följande uppgifter lagras om bredbandsprojektet, sökanden av stödet, stödtagaren och användningen av stödet: 
1) sökandens namn och kontaktuppgifter, 
2) namn och kontaktuppgifter för sökandens kontaktperson, 
3) uppgifter om innehållet i, målen för och resultaten av bredbandsprojektet, 
4) uppskattningar av bredbandsprojektets kostnader och totala finansiering samt uppgifter om hur dessa har realiserats, 
5) uppgifter om stöd- eller betalningsansökan och hur den avgjorts samt uppgifter om specificeringen av stödet, 
6) uppgifter om stöd som har beviljats och betalats med stöd av denna lag och lagen om stöd för utveckling av landsbygden, 
7) uppgift om huruvida det stöd som beviljats är sådant statligt stöd som avses i artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
8) uppgifter om inspektioner och vad som iakttagits i samband med dem, 
9) uppgifter om stöd som återkrävs av stödtagaren samt om hur återkravet utfallit, 
10) andra nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökan. 
(2 mom. upphävs) 
I fråga om offentligheten och sekretessen för uppgifterna i uppföljningsregistret gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
Uppgifterna i registret bevaras tio år från betalningen av stödet och, om det gäller stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen, fem år från det att Europeiska gemenskapernas kommission har betalat gemenskapens sista finansieringsandel enligt programmet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om fartygsapotek 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygsapotek (584/2015) 13 och 14 § som följer: 
13 § Undantag 
Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl i enskilda fall på ansökan bevilja undantag från de krav på fartygsapotekets innehåll som anges i 6 § 1 mom., förutsatt att undantaget inte väsentligen försämrar fartygspersonalens möjlighet att få adekvat första hjälpen och sjukvård ombord. 
Omprövning av ett i 1 mom. avsett beslut som meddelats av Transport- och kommunikationsverket får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört för ett beslut som avses i 1 mom. får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av lagen om marin utrustning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om marin utrustning (1503/2011) 4, 7–19, 21–26, 28 och 31 §, 
av dem 4, 10, 12–15, 17–19, 23–25, 28 och 31 § sådana de lyder i lag 914/2016, 7, 8, 21 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 914/2016 samt 11 § sådan den lyder i lagarna 914/2016 och 329/2018, som följer: 
28 § Sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut 
Ändring i ett beslut att begränsa eller återkalla utseende i fråga om anmälda organ får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
När det gäller andra beslut som meddelats av Transport- och kommunikationsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
I ett beslut om föreläggande och utdömande av vite samt om utsättande och verkställande av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande får dock ändring sökas på det sätt som anges i viteslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) 10, 12–14 och 16 § som följer: 
13 § Tillstånd till undantag 
På ansökan kan Transport- och kommunikationsverket 
1) av synnerligen vägande skäl tillåta att någon anställs på ett fartyg trots att han eller hon vid den första undersökningen inte har ansetts vara lämplig för arbetet, 
2) av särskilda skäl tillåta att någon fortsätter att arbeta på ett fartyg trots att han eller hon vid en förnyad undersökning inte har ansetts vara lämplig för arbete på fartyget. 
Transport- och kommunikationsverket ska begära utlåtande av Arbetshälsoinstitutet om sökandens hälsotillstånd innan verket avgör ett ärende som gäller tillstånd till undantag. Verket kan bevilja tillstånd till undantag för högst två år i sänder och vid behov förena tillståndet med begränsningar och villkor för giltighetstiden, trafikområdet eller arbetsuppgifterna. Ett tillstånd till undantag för färgseende kan dock beviljas för högst sex år i sänder. 
Transport- och kommunikationsverkets beslut om tillstånd till undantag får överklagas genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 2, 4–6, 6 a, 7, 8, 11–13, 13 a, 13 b, 14, 23, 26, 26 a, 26 c, 27, 28, 30–32, 32 a, 33, 34, 40 och 41 §, 
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013, 878/2014 och 467/2018, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013 och 467/2018, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013 och 332/2018, 6, 6 a, 11, 13 a, 13 b, 14, 26 a, 26 c och 32 a § sådana de lyder i lag 467/2018, 7, 13 och 26 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 95/2013, 12 och 40 § sådana de lyder i lag 467/2018, 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 878/2014 och 467/2018, 32 § sådan den lyder i lag 578/2018, 33 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 332/2018 samt 41 § sådan den lyder i lagarna 878/2014 och 332/2018, som följer: 
41 § Ändringssökande 
Beslut av Transport- och kommunikationsverket i ärenden som gäller återkallande av certifiering enligt 28 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av förvaltningsprocesslagen.  
Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket eller beslut av en erkänd organisation får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört enligt denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om ändring av lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (210/2011) 12–14 §, av dem 13 § sådan den lyder i lag 126/2013, som följer: 
13 § Ändringssökande 
Ändring i beslut som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av 12 § för att avgöra meningsskiljaktigheter om tillhandahållande eller prissättning av tjänster får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). Ändring i marknadsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) 2, 4, 7–9, 11, 12, 14, 16, 18 och 21–27 §, av dem 2, 4, 7, 8, 11, 12, 16 och 24 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 37/2015, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1319/2011 och 37/2015 samt 14, 18, 21 och 25–27 § sådana de lyder i lag 37/2015, som följer: 
27 § Ändringssökande 
Omprövning av en kontrollörs utlåtande får begäras hos kontrollören på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Ett beslut av Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten samt ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallande av godkännandet av en kontrollör samt i ett ärende som avses i 22 eller 24 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut av Energimyndigheten och Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Ändring i en avgift som Energimyndigheten och Transport- och kommunikationsverket bestämt för sina offentligrättsliga prestationer får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

30. Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 3, 5–7, 11, 14, 15, 17 och 20 §, av dem 3, 5, 6, 14 och 20 § sådana de lyder i lag 1310/2009, 7 och 17 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1310/2009, 11 § sådan den lyder i lag 63/2017 samt 15 § sådan den lyder i lag 991/2015, som följer: 
15 § Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen 
Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Rätt att på statens vägnar anföra besvär över Transport- och kommunikationsverkets beslut har den direktör vid verket som ansvarar för administrativa ärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

31. Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 d, 27, 27 a, 27 b, 31, 32, 42, 42 a, 42 b, 43 b–43 d, 43 f–43 h, 52 b, 99, 100, 100 a, 100 c, 103, 108 a, 109 och 109 a §, 
av dem 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 d, 27, 27 a, 27 b, 31, 32, 42, 42 a, 42 b, 52 b, 99, 100, 100 a, 100 b, 100 c, 103, 108 a och 109 a § sådana de lyder i lag 572/2018 samt 43 b–43 d, 43 f–43 h och 109 § i lag 446/2012 som följer: 
3 §  Definitioner  
I denna lag avses med  
1) trafiksystem den helhet som består av person- och godstrafik inom alla trafikformer, av de trafiknät som betjänar dessa, av kommunikationsförbindelser och information, samt av i lagen om transportservice (320/2017) avsedda tjänster, trafikmedel och system som styr trafiken,  
2) väghållning planering, byggande, underhåll och trafikförvaltning av landsvägar samt produktion och uppdatering av informationen kring dessa uppgifter,  
3) byggande anläggande av ny väg och förbättring av väg,  
4) underhåll skötsel och reparation av väg,  
5) väghållare Trafikledsverket. 
(6 och 7 punkt stryks) 
6 §  Landsvägsfärjor  
Till en landsväg hör också färja med färjeled och färjeläge. En färja kan styras med hjälp av styrlinor eller annan ersättande anordning som Transport- och kommunikationsverket har godkänt (vajerfärja) eller vara en frigående färja (frigående färja). På frigående färjor tillämpas vad som föreskrivs om de ro-ro-passagerarfartyg som avses i 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).  
För färjor gäller vad som särskilt föreskrivs eller bestäms om dem. Den som producerar färjtrafikservice ansvarar för att föraren av vajerfärjan har fyllt 18 år och har förmåga att sköta uppgiften. Serviceproducenten ansvarar dessutom för att föraren av vajerfärjan är förtrogen med vajerfärjans maskineri, konstruktion och användning samt med reglerna i 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977) och i förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978, 252/1978) samt med innehållet i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 4 mom. En förare av en vajerfärja ska ha tillräckligt god hälsa för att kunna köra vajerfärjan. Föraren ska också ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna ge anvisningar till passagerarna i nödsituationer. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om besiktning av vajerfärjor och om vajerfärjors utrustning. Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om vajerfärjors bemanning.  
Färjorna går i regel utan tidtabell. Av orsaker som har samband med trafiken kan närings- trafik- och miljöcentralen besluta att en färja ska gå enligt tidtabell. I beslutet ska samtidigt anges grunderna för fastställandet av tidtabellen. Innan saken avgörs ska närings-, trafik- och miljöcentralen ge dem som direkt berörs av färjtrafiken tillfälle att framföra sin åsikt i saken samt inhämta utlåtande av kommunen i fråga och vid behov också av andra myndigheter. Närings- trafik- och miljöcentralen ska kungöra beslutet, och tidtabellen ska läggas fram i omedelbar närhet av färjeläget.  
Närmare bestämmelser om tillsynen över färjor, körordningen till en färja, prioriterade transporter och annan vägtrafik, körande av en vajerfärja när den är frikopplad från styrlinan, åtgärder som föranleds av korsningar mellan färjeled och allmän farled, läkarintyg som krävs av föraren av en vajerfärja och utrustningen vid ett färjeläge utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. 
11 §  Myndigheter som svarar för väghållningen  
Trafikledsverket svarar för de uppgifter som ska skötas av ägaren till landsvägsnätet och för de andra uppgifterna inom väghållningen i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i denna lag. Trafikledsverket ska även styra närings-, trafik- och miljöcentralerna vid skötseln av uppgifterna inom väghållningen.  
Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar inom sina respektive verksamhetsområden för skötseln av uppgifter inom väghållningen under Trafikledsverkets styrning. Trafikledsverket svarar dock för byggandet av viktiga projekt.  
Trafikledsverket är det behöriga organ som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet. Transport- och kommunikationsverket är den administrativa myndighet som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet. 
15 d §  Förfarandet för beredningen av planerna  
Kommunikationsministeriet ska bereda den riksomfattande trafiksystemplanen i samarbete med de ministerier, myndigheter och andra aktörer som är centrala med tanke på planen. Utlåtande om utkastet till planen ska begäras från de ministerier, myndigheter, landskapsförbund och andra aktörer för vars verksamhetsområde eller uppgifter planen har en väsentlig betydelse.  
(2 mom. stryks) 
Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket ska delta i utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen i enlighet med det som särskilt föreskrivs i lagen. Transport- och kommunikationsverket deltar i egenskap av sakkunnig i transportservice, en fungerande marknad, utnyttjande av information och främjande av automation i utarbetandet av trafiksystemplanen och åtgärderna. Trafikledsverket deltar i egenskap av sakkunnig i trafikledshållning och innehavare av trafikledsegendom i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten. 
Den som svarar för beredningen av planen ska ge även andra instanser än de som avses i 1 och 2 mom. möjlighet att bekanta sig med de i de nämnda momenten avsedda planutkasten och att framföra sina åsikter. Information om den möjligheten ges genom att offentliggöra en kungörelse på det sätt som anges i 108 §. För framförande av åsikter ska det reserveras minst 30 dagar. På motsvarande sätt ska det kungöras offentligt om en godkänd plan och om motiveringarna samt om hur utlåtanden och åsikter har beaktats. 
27 §  Växelverkan  
När en utredningsplan och en vägplan utarbetas ska närings-, trafik- och miljöcentralen ge kommunen, fastighetsägare och övriga sakägare samt personer vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen möjlighet att delta i beredningen av planen, att bedöma verkningarna av planen och att skriftligen eller muntligen framföra sin åsikt i saken.  
Innan planen godkänns ska närings-, trafik- och miljöcentralen ge de i 1 mom. avsedda intressenterna tillfälle att göra en anmärkning med anledning av planen. Kommunen ska i detta syfte hålla utredningsplanen och vägplanen offentligt framlagda oavbrutet i 30 dagar. Anmärkningarna mot planen ska ges in till kommunen före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Kommunen ska till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna sitt utlåtande om den plan som varit framlagd och om anmärkningarna mot den samt de anmärkningsskrifter som lämnats in. Kommunen ska på det sätt som kommunala tillkännagivanden kungörs i kommunen i fråga kungöra framläggandet av planen samt på vilket sätt och inom vilken tid anmärkningar kan göras. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska sända ett skriftligt meddelande om att planen lagts fram till de ägare och innehavare av fastigheter inom planens verkningsområde som är bosatta i ett annat landskap och är nämnda i handlingarna eller annars är kända.  
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska framföra sitt motiverade ställningstagande till de anmärkningar som har gjorts mot planen. Närings-, trafik- och miljöcentralens ställningstagande ska meddelas områdets kommuner samt dem som skriftligen har begärt det och som samtidigt har meddelat sin adress. Närings-, trafik- och miljöcentralens motiverade ställningstagande meddelas i Transport- och kommunikationsverkets beslut som gäller godkännandet av planen.  
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande om planen av de landskapsförbund och kommuner vars område planen gäller eller på vars område verkningar av planen i övrigt visar sig. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande även av andra myndigheter, om det med tanke på beslutsprövningen är behövligt. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ge sitt motiverade ställningstagande om de utlåtanden som getts om planen.  
Om en vägplan som varit offentligt framlagd behöver ändras och ändringens verkningar bedöms vara ringa, kan ett enklare förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 2–4 mom.  
Närmare bestämmelser om förfarandet för växelverkan utfärdas genom förordning av statsrådet. 
27 a §  Förhandsöverläggning  
Medan en utredningsplan och en vägplan utarbetas och innan planen lämnas för godkännande ska Transport- och kommunikationsverket anordna en förhandsöverläggning på begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen eller en annan myndighet. Verket kan också anordna förhandsöverläggning på eget initiativ. Förhandsöverläggningen ska anordnas inom rimlig tid. Förhandsöverläggningen har till syfte att främja hanteringen av de utrednings- och utvärderingsförfaranden som krävs för planen, informationsutbytet mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och de övriga myndigheterna samt att förbättra utredningarnas och handlingarnas kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden. 
27 b §  Framställning om godkännande av en utredningsplan och en vägplan  
Närings-, trafik- och miljöcentralen gör en framställning till Transport- och kommunikationsverket om godkännande av en utredningsplan eller en vägplan.  
Den framställning om godkännande av en utredningsplan ska innehålla de uppgifter, utredningar och handlingar enligt 15 g, 15 h, 16, 17, 19, 27, 29 och 43 b § i denna lag som behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen.  
Den framställning om godkännande av en vägplan ska innehålla de uppgifter och utredningar enligt 15 g, 15 h, 16, 17, 22–24, 27, 28, 29, 43 b, 44 ja 45 § i denna lag som behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen.  
Framställningen om godkännandet och det material om planen som utgör grunden för framställningen ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket skriftligen samt om möjligt elektroniskt. Verket ska begära Trafikledsverket om utlåtande om planen om det inte är uppenbart onödigt. 
Närmare bestämmelser om innehållet i utredningsplanen och vägplanen och om inlämnandet av dessa får utfärdas genom förordning av statsrådet.  
30 § Ändring av och mindre avvikelser från planerna 
Om en godkänd utredningsplan eller vägplan behöver ändras, ska det göras i enlighet med vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om nya utredningsplaner och vägplaner. 
Från en godkänd vägplan får avvikas utan att den behöver ändras, om avvikelsen har ringa verkningar och närings-, trafik- och miljöcentralen eller Trafikledsverket prövar att avvikelsen i samband med genomförandet av planen är behövlig och ändamålsenlig. 
31 §  Planernas giltighetstid  
En vägplan ska börja utarbetas inom åtta år från utgången av det år under vilket god-kännandet av utredningsplanen för projektet har vunnit laga kraft. I annat fall förfaller beslutet om godkännande av utredningsplanen. Transport- och kommunikationsverket kan förlänga utredningsplanens giltighetstid med högst fyra år, om förutsättningarna i 17 och 19 § alltjämt uppfylls. En vägplan anses ha börjat utarbetas när detta kungjorts så som föreskrivs i 16 § 2 mom.  
Beslutet om godkännande av en utredningsplan förfaller även till den del en vägplan som har utarbetats enligt planen har godkänts och beslutet om godkännande har vunnit laga kraft.  
Beslutet om godkännande av en vägplan förfaller, om arbetet på vägen inte till någon del har påbörjats inom fyra år från utgången av det år under vilket vägplanen har vunnit laga kraft. Transport- och kommunikationsverket kan förlänga tidsfristen med högst fyra år och av särskilda skäl med ytterligare en period på högst fyra år. Tidsfristen kan förlängas bara om vägplanen alltjämt uppfyller förutsättningarna i 17 och 22 §. Arbetet på vägen anses ha påbörjats när det område som behövs för vägändamålen har tagits i väghållarens besittning i enlighet med 56 §. 
32 §  Uppföljning och utvärdering  
Trafikledsverket ska systematiskt följa vägprojektets uppskattade och övriga verkningar och utnyttja resultaten av uppföljningen vid bedömningen av olika projekts verkningar och vid valet av planeringslösningar.  
Trafikledsverket kan av särskilda skäl besluta att det i fråga om sådana i 15 g § 1 mom. avsedda vägprojekt av vilka det har gjorts en projektbedömning även ska göras en utvärdering. För utvärderingen ansvarar närings-, trafik- och miljöcentralen i samarbete med väghållaren. Utvärderingen ska innehålla en redogörelse för de tekniskekonomiska avvikelser som har gjorts från vägplanen under genomförandet av vägplanen, för utvecklingen i trafiken samt för utfallet av de verkningar som är av betydelse med tanke på vägprojektets lönsamhet och effekter.  
37 §  Anslutning till landsväg  
(Paragraf stryks) 
38 §  Anläggande, underhåll eller ändring av anslutning eller övergångsställe  
(Paragraf stryks) 
42 §  Arbete på vägområde samt placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde  
För arbete på vägområde samt för placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde krävs det tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillstånd får beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller medför olägenhet för väghållningen. Tillstånd för placering av konstruktioner, anläggningar eller anordningar som är nödvändiga med tanke på ett fungerande samhälle ska dock beviljas om placeringen inte orsakar fara för trafiken och inte medför mer än ringa olägenhet för väghållningen.  
Den som beviljats tillstånd är skyldig att utföra det arbete som avses i 1 mom. och att underhålla konstruktioner, anläggningar och anordningar enligt närings-, trafik- och miljöcentralens föreskrifter. Tillståndsinnehavaren är skyldig att på egen bekostnad göra de ändringar som närings-, trafik- och miljöcentralen kräver eller att flytta eller avlägsna en konstruktion, anläggning eller anordning, om nyttjandet av den orsakar sådan fara eller olägenhet som avses i 1 mom.  
Om tillstånd inte krävs på grund av bestämmelser i någon annan lag, ska det göras en anmälan om åtgärden till närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid innan åtgärden vidtas.  
Om inte något annat följer av 1 eller 3 mom., 8 § 1 mom. eller 42 a § 1 mom., krävs närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd för att ett vägområde och sådana konstruktioner, anläggningar och anordningar som finns på vägområdet ska få användas för andra ändamål än landsvägsändamål.  
Tillstånd krävs dock inte för  
1) en förbindelseväg och regional väg som inte är markerad med ett vägmärke som anger förkörsrätt, om området utanför dikets yttre slänt på en landsvägs vägområde ska användas kortvarigt då det är fråga om att trävaror förvaras kortvarigt i högst sex månader i samband med avverkning och med beaktande av bestämmelserna i vägtrafiklagen och inte heller för lastning på vägområdet av den trävara som har förvarats på ovannämnda sätt,  
2) placering av en i 52 a § avsedd tillfällig annons på vägområde, eller  
3) placering på vägområde med stöd av 45 § 3 mom. i postlagen (415/2011) av sådana anordningar eller mindre konstruktioner som behövs för insamling och utdelning av post.  
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i tillståndsansökan och anmälan, om hur uppgiften om placeringen ska meddelas och om de tekniska egenskaperna hos och placeringen av konstruktioner, anläggningar och anordningar samt om arrangemangen under den tid arbetet pågår. När det gäller el- och telekablar kan verkets föreskrift gälla endast kablarnas yttre skyddskonstruktioner och placering samt arrangemangen under den tid arbetet pågår.  
42 a §  Placering av vissa kablar på vägområde 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 § 1 mom. räcker en anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen om placeringen av el- och telekablar samt tillhörande kabelskåp och kabelbrunnar på vägområde förutsatt att det är fråga om  
1) kablar som ska passera under en landsväg eller en gångbana och en cykelbana som hör till en landsväg,  
2) en förlängning av en kabel som löper i vägens längdriktning eller en korsande kabel som ansluter till den men som sträcker sig utanför vägområdet eller som passerar under en landsväg,  
3) luftledningar som korsar en landsväg eller en gångbana och en cykelbana som hör till en landsväg,  
4) luftledningar som löper i vägens längdriktning och som placeras utanför vägområdet invid en landsväg, men vars ledningsområde sträcker sig till vägområdet,  
5) nya kundanslutningar inom bredbandsprojekt, om de har skaffats först efter det att byggarbetet redan inletts,  
6) kablar som löper i vägens längdriktning, om kablarna enbart placeras i redan befintliga rörledningar som löper i vägens längdriktning.  
Till anmälan ska det fogas en redogörelse för kabelns ägare, kabelns placering, förhållanden på och grunduppgifter om platsen, hur arbetet utförs och vem som utför det, trafikarrangemangen under den tid arbetet pågår samt vilken dag åtgärden enligt planerna ska inledas. Anmälan ska göras senast 21 dagar före den dag då åtgärden enligt planerna ska inledas.  
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan efter att ha tagit emot anmälan och före den dag åtgärden enligt planerna ska inledas förbjuda åtgärden, om väghållaren bedömer att placeringen av kabeln äventyrar trafiksäkerheten eller medför mer än ringa olägenhet för väghållningen. Den planerade åtgärden får inte inledas före den dag som angetts i anmälan.  
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i anmälan, om de i 1 mom. avsedda el- och telekablarnas yttre skyddskonstruktioner och placering samt om arrangemangen under den tid arbetet pågår.  
För placering av de kablar som avses i 1 mom. behövs dock ett tillstånd enligt 42 § 1 mom. om  
1) åtgärden gäller vägområdet för en motorväg eller en motortrafikled,  
2) åtgärden gäller ett område med grundvattenskydd,  
3) åtgärden förutsätter ingrepp i en sprängstenskonstruktion, eller  
4) avståndet från den plats där kabeln ska passera under vägområdet till en gångtunnels, rörbros eller trummas konstruktion är mindre än fem meter eller till annan brokonstruktion mindre än 25 meter.  
Bestämmelser om den anmälan om placeringen av kablar som ska göras till Transport- och kommunikationsverket finns i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016).  
42 b §  Skyldighet att flytta, skydda och avlägsna konstruktioner, anläggningar och anordningar  
Om närings-, trafik- och miljöcentralen anser att det för att flytta eller förbättra en väg eller för annan väghållning krävs att en konstruktion, anläggning eller anordning som med stöd av denna lag placerats på vägområde ska skyddas, flyttas eller avlägsnas, är det konstruktionens, anläggningens eller anordningens ägare som svarar för kostnaderna för åtgärden.  
Den åtgärd som avses i 1 mom. ska i fråga om högst tre kunders kundanslutningar till el- och telekablar utföras inom tre månader och i fråga om andra konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde inom sex månader från väghållarens anmälan. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan också bestämma att tidsfristen ska vara längre än så eller förlänga tiden, om detta behövs för att åtgärden ska kunna utföras under den tjälfria perioden, eller av någon annan motsvarande orsak.  
Den som ansvarar för projektet ska dock svara för kostnaderna för flyttandet, skyddandet och avlägsnandet av ett objekt, om objektet ursprungligen har varit placerat utanför vägområdet eller om närings-, trafik- och miljöcentralen inte har underrättat den som beviljats tillstånd om att objektet under handläggningsåret för ärendet eller inom fem år kommer att omfattas av ett väghållningsarbete som inte är en punktåtgärd och som kräver att konstruktionen, anläggningen eller anordningen flyttas eller avlägsnas. Vid ersättandet av flyttkostnader beaktas objektets ålder samt den kapacitetsökning som den ersättande kabeln medför.  
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur de åtgärder som avses i denna paragraf ska genomföras, om tidsfrister för genomförandet samt om andra tekniska omständigheter som gäller åtgärderna. Verket får i egenskap av väghållare också meddela närmare föreskrifter om hur objektets ålder och den kapacitetsökning som den ersättande kabeln medför ska beaktas vid ersättandet av de i 3 mom. avsedda kostnaderna för flyttande av objektet.  
47 §  Rätt att bevilja undantag  
(Paragraf stryks) 
48 §  Undantag från begränsningar  
(Paragraf stryks) 
52 §  Reklam och annonsering invid vägar  
(Paragraf stryks) 
52 b §  Bemyndigande att meddela föreskrifter  
Transport- och kommunikationsverket får meddela behövliga föreskrifter om innehållet i den anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen som avses i 52 § och om anmälningsförfarandet. För att garantera trafiksäkerheten får verket också meddela närmare föreskrifter om de tekniska egenskaperna hos och placeringen av sådana reklamaffischer och annonser som avses i 52 och 52 a §.  
56 §  Besittningstagande  
(Paragraf stryks) 
56 a §  Överlåtelse av en enskild väg  
(Paragraf stryks) 
62 § Behandling av inlösen vid två förrättningar 
(Paragraf stryks) 
99 b §  Överföring av biträdande uppgifter  
(Paragraf stryks) 
100 §  Förberedelser för störningar och undantagsförhållanden  
Väghållaren och närings-, trafik- och miljöcentralen inom väghållningsområdet ska samarbeta vid förberedelser för störningar i de normala förhållandena och för de undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) genom beredskapsplanering och genom att på förhand förbereda för de åtgärder som ska vidtas vid störningar i de normala förhållandena och vid undantagsförhållanden. Vid förberedelserna ska hänsyn tas till landsvägens betydelse för trafiken, väglaget och de förutsägbara förändringarna i det samt övriga omständigheter.  
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den beredskapsplanering som krävs av väghållaren och närings-, trafik- och miljöcentralen för att säkerställa att förberedelserna är enhetliga i hela landet och att de tillgodoser de behov som gäller undantagsförhållanden och störningar i de normala förhållandena på landsvägar. 
100 c §  Myndighetstillsyn över väghållningen  
Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att 13, 13 a, 33, 100 och 100 a § och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av dem iakttas. Transport- och kommunikationsverket ska sköta dess tillsynsuppgifter effektivt och på ett så ändamålsenligt sätt som det utgående från riskbedömningen är möjligt.  
Transport- och kommunikationsverket kan i samband med skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. ge en anmärkning till den som handlar i strid med denna lag eller i strid med bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den samt ålägga denne att avhjälpa sitt fel eller sin försummelse inom en skälig tidsfrist. Verket får förena förpliktelsen med vite eller hot om avbrytande av verksamheten eller med hot om att åtgärderna vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i viteslagen.  
Transport- och kommunikationsverket har, när det sköter uppgifter som avses i 1 mom., rätt att få den information som verket behöver för att fullgöra sina uppgifter av dem vilkas rättigheter och skyldigheter denna lag gäller samt av aktörer som handlar för deras räkning. 
101 §  Administrativa tvångsmedel  
(Paragraf stryks) 
102 §  Indrivning av kostnader  
(Paragraf stryks) 
103 §  Delgivning och delfående av beslut  
Transport- och kommunikationsverket sänder besluten om godkännande av utredningsplaner och vägplaner samt om förlängning av deras giltighetstid till närings-, trafik- och miljöcentralen. I syfte att delge beslutet ska närings-, trafik- och miljöcentralen sända beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet till den kommun som saken gäller. Kommunen ska meddela att beslutet och handlingarna är framlagda på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen enligt kommunallagen (410/2015). Beslutet och handlingarna ska vara offentligt framlagda i kommunen under 30 dagar. Delfåendet anses ha skett när beslutet lades fram offentligt.  
Ett sådant beslut om godkännande av en vägplan som är av ringa betydelse kan delges genom bevislig delgivning enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen. Bestämmelser om delgivning av beslut på elektronisk väg finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). 
105 § Ändringssökande  
(Paragraf stryks) 
107 §  Omedelbar verkställighet av beslut  
(Paragraf stryks) 
108 a §  Landsvägsregister  
Trafikledsverket ska föra ett landsvägsregister. I registret antecknas  
1) huruvida landsvägen är en motorväg eller någon annan väg som är avsedd endast för en viss art av trafik,  
2) den klassificering enligt 4 § som beskriver vägens betydelse för trafiken,  
3) vägens längd inom varje kommun och den tidpunkt då vägen upplåtits för allmän trafik samt, med tanke på förvaltningen av trafikledsegendomen, vägens viktigaste tekniska egenskaper, utrustning och anordningar.  
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska till Trafikledsverket lämna de uppgifter som behövs med tanke på 1 mom. 3 punkten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas separat genom lag.  
(2 och 3 mom. stryks) 
 Slut på lagförslaget 

32. Lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016) 3, 5–8 samt 13–16 § som följer: 
15 § Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen 
Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning och ett beslut om rättelse som Transport- och kommunikationsverket annars fattat får överklagas av den avgiftsskyldige genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

33. Lag om ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om transportservice (320/2017) II avd. 1 kap. 2 § 1 mom., det inledande stycket i 3 § 1 och 2 mom., 3 § 4 mom., det inledande stycket i 4 § 1 och 2 mom., 9 § 1 och 3 mom., 10 §, 13 § 2 mom., 14 §, 2 kap. 2 § 1 och 3 mom., 3 § 1 mom., det inledande stycket i 3 kap. 1 § 2 mom. och 3 punkten, det inledande stycket i 3 och 4 mom. samt 5 mom., 2 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. 2 punkten, det inledande stycket i 13 § 2 mom. och 3 mom., 4 kap. 3 § 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. samt 4 och 5 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 2 § 1 mom. och 3 mom., 3 § 4 och 5 mom., 4 §, 5 § 2–5 mom., 6 kap. 1 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 § 5 mom., 7 § 5 mom., det inledande stycket i 7 kap. 4 § 1 mom. och 3–5 punkten samt 3 och 4 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 3 mom., 8 § 5 mom., 9 § 5 mom., 11 § 3 mom., 13 § 3 och 4 mom., 19 § 2 mom., 21 §, 8 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2, 3 och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 § 3 mom., 6 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 9 kap. 2 § 1 mom. samt 2 och 4 mom., 10 kap. 2 § 10 och 21 punkten, 12 § 1 och 5 mom., 13 § 4 mom., 14 § 3 mom., 15 § 1 mom., det inledande stycket i 3 och 4 punkten samt 6 mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 11 kap. 1 § 1–3 och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 5 §, 12 kap. 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 8 och 9 §, 13 kap. 2 § 1, 4 och 5 mom., 3 § 1 mom., 4 och 6 §, II A avd. 1 kap. 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 5 § 2–4 mom. och 6 § 3 mom., 2 kap. 3 § 4 mom., III avd. 1 kap. 1 § 3 mom., 3 § 2–5 mom., 2 kap. 1 § 2 och 3 mom., 6 § 2 och 3 mom., 3 kap. 11 §, 4 kap. 2 § 2 och 3 mom., 5 kap. 1 §, IV avd. 1 kap. rubriken för 1 §, 1 §, rubriken för 2 § och 2 §, 4 § 5 mom., 6 § 1, 2 och 4 mom., 7 §, 9–13 §, det inledande stycket i 15 § 1 mom. och 2 mom., 16 § 1 och 3 mom., 17 § 1 och 2 mom., 18 § 1, 3 och 4 mom., rubriken för 2 kap. 1 § samt 1 och 3–5 mom., 2 § 1, 3 och 4 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a §, 4 § 3 mom., 5 §, 3 kap. 1–4 §, 5 § 1–3 mom., 4 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 § 3 mom., 3 §, 5 § 1 mom. 7 punkten samt 3 och 4 mom., 6 och 7 §, rubriken för V avd., rubriken för 1 kap., det inledande stycket i 1 § 1 mom. och 3 mom., rubriken för 2 §, 2 § 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. och 6 punkten samt 3, 5 och 6 mom., 3 §, 2 kap. 1 § 3 och 5 mom., 3 § 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom. 9 punkten och 3 mom., rubriken för 3 kap., 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 2 mom., 5 § 1–3 mom., 6 §, 7 § 5 mom., 8 §, VI avd. 1 kap. 2 § 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. samt 3 ja 5 mom., 2 a §, 2 b § 1 mom., 2 c § 1 mom., 3 b § 1 mom., 3 c § 1, 3 och 4 mom., 3 d § 1 mom., 3 f §, 3 g §, 4 § 1 mom. och 5 § 2–4 mom. och det inledande stycket i 6 § 1 mom. och 6 punkten, 
av dem II avd. 1 kap. 2 § 1 mom., 3 § 4 mom., 2 kap. 3 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. 2 punkten, det inledande stycket i 13 § 2 mom. samt 3 mom., 4 kap. 3 § 1 mom., det inledande stycket i 3 mom. samt 4 och 5 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 2 § 1 mom. samt 3 mom., 3 § 4 och 5 mom., 4 §, 5 § 2–5 mom., 6 kap. 1 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 § 5 mom., 7 § 5 mom., det inledande stycket i 7 kap. 4 § 1 mom. och 3–5 punkten samt 3 och 4 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 3 mom., 8 § 5 mom., 9 § 5 mom., 11 § 3 mom., 13 § 3 och 4 mom., 19 § 2 mom., 21 §, 8 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2, 3 och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 § 3 mom., 6 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 9 kap. 2 § 1 mom. samt 2 och 4 mom., 10 kap. 2 § 10 och 21 punkten, 12 § 1 och 5 mom., 13 § 4 mom., 14 § 3 mom., 15 § 1 mom., det inledande stycket i 3 mom. och 4 punkten samt 6 mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 11 kap. 1 § 1–3 och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 5 §, 12 kap. 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 8 och 9 §, 13 kap. 2 § 1, 4 och 5 mom., 3 § 1 mom., 4 och 6 §, III avd. 3 kap. 11 §, 5 kap. 1 §, IV avd. 1 kap. 4 § 5 mom., 7 §, 9 §, 13 §, det inledande stycket i 15 § 1 mom. och 2 mom., 16 § 1 och 3 mom., 17 § 1 och 2 mom., 18 § 1, 3 och 4 mom., 2 kap. 1 § 4 och 5 mom., 2 § 3 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a §, 3 kap. 1–4 §, 5 § 1–3 mom., 4 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 § 3 mom., 3 §, 5 § 1 mom. 9 punkten samt 2 och 3 mom., 6 och 7 §, rubriken för V avd., rubriken för 1 kap., det inledande stycket i 1 § 1 mom. och 3 mom., rubriken för 2 §, 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. och 6 punkten samt 3, 5 och 6 mom., 3 §, 2 kap. 1 § 3 och 5 mom., 3 § 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom. 9 punkten och 3 mom., rubriken för 3 kap., 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 2 mom., 5 § 1–3 mom., 6 §, 7 § 5 mom. 8 §, VI avd. 1 kap. 2 § 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. samt 3 ja 5 mom., 2 a §, 2 b § 1 mom., 2 c § 1 mom., 3 b § 1 mom., 3 c § 1, 3 och 4 mom., 3 d § 1 mom., 3 f §, 3 g §, 5 § 2–4 mom. och det inledande stycket i 6 § 1 mom. och 6 punkten sådana de lyder i lag 301/2018, II A avd. 1 kap. 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 5 § 2–4 mom. och 6 § 3 mom., 2 kap. 3 § 4 mom. sådana de lyder i lag 579/2018 samt IV avd. 1 kap. 2 § delvis ändrad i lagarna 301/2018 och 632/2018, samt 
fogas till V avd. ett nytt 4 och 5 kap. som följer: 
AVDELNING II 
TRAFIKMARKNADEN 
6 kap. 
Bedrivande av spårbunden stadstrafik 
1 § Spårbunden stadstrafik 
En trafikutövare som bedriver metro- eller spårtrafik på ett metrobannät eller ett spårvägsnät (spårbunden stadstrafik) ska till Transport- och kommunikationsverket lämna en skriftlig anmälan om den verksamhet som trafikutövaren bedriver. Den som bedriver spårbunden stadstrafik (trafikutövare) kan vara ett kommunalt affärsverk eller bolag eller något annat bolag eller någon annan sammanslutning som bedriver trafik på ett metrobannät eller ett spårvägsnät. 
7 kap. 
Behörighet inom järnvägstrafiken 
4 § Beviljande av tillstånd 
Transport- och kommunikationsverket utfärdar på ansökan tillstånd till den som 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) har avlagt den utbildning som krävs för förarbevis och av en av Transport- och kommunikationsverket godkänd examinator (examinator) har fått ett intyg över godkänt avläggande av det prov som krävs för förarbevis, 
4) av en läkare som Transport- och kommunikationsverket godkänt (järnvägsläkare) har fått ett läkarintyg över att hans eller hennes hälsotillstånd uppfyller de angivna kraven, 
5) av en psykolog som Transport- och kommunikationsverket godkänt (järnvägspsykolog) har fått ett positivt utlåtande om sin lämplighet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket ska avgöra en ansökan om tillstånd inom en månad från det att den sökande har lämnat in alla uppgifter enligt 1 mom. för behandlingen av ansökan. Transport- och kommunikationsverket inför uppgifter som gäller tillstånd i trafik- och transportregistret och utfärda ett sådant förarbevis som behövs för att styrka tillståndet. 
Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra det förfarande som ska iakttas vid beviljande av tillstånd. 
AVDELNING II A 
TRAFIKSTYRNING OCH TRAFIKLEDNING 
1 kap. 
Vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster 
2 § Uppgifter som hör till vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänsterna 
Kläm 
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksledningstjänster sköter dessutom i enlighet med Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter sådan reglering av trafiken som är nödvändig för att farosituationer och olyckor ska kunna förebyggas och smidigheten i trafiken säkerställas. Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksledningstjänster kan för högst ett dygn 
1) stänga en tunnel och informera om ersättande rutt,  
2) anvisa ersättande rutt när en väg eller tunnel är stängd, eller när vägen annars tillfälligt inte är i trafikerbart skick,  
stänga en tunnel eller väg och informera om ersättande rutt, 
3) anvisa mötesplats, 
4) anvisa passeringsplats och meddela förbud mot att passera, 
5) anvisa anhaltsplats och meddela förbud mot att stanna, 
6) tilldela utrymme för trafiken med avseende på tid eller avstånd, 
7) anvisa rutt för trafikmedel som transporterar farligt gods och för specialtransporter, 
8) vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken ska kunna säkerställas. 
Transport- och kommunikationsverket utfärdar närmare föreskrifter om trafikarrangemang enligt 2 mom. I föreskrifterna ska beaktas olika myndigheters behörighet och det samarbete som leverantören av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster ska bedriva med dem vid genomförandet av åtgärderna. Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster ska lagra uppgifterna om sådana åtgärder enligt 2 § som den vidtagit. Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ta upp till granskning en åtgärd enligt 2 mom. som vidtagits av en leverantör av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster. Transport- och kommunikationsverket kan besluta om avbrytande av åtgärden eller förlängning av åtgärdens giltighet, om behovet av åtgärden överskrider ett dygn. 
5 § Informationssäkerhet 
Kläm 
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksledningstjänster ska utan dröjsmål lämna Transport- och kommunikationsverket en anmälan om sådana betydande informationssäkerhetsrelaterade störningar som är riktade mot dess system och som kan utgöra en betydande risk för trafiksäkerheten. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av anmälan och hur den ska lämnas in. 
Om det ligger i allmänt intresse att en avvikelse anmäls, kan Transport- och kommunikationsverket ålägga den som tillhandahåller tjänsten att informera om saken eller, efter att ha hört den anmälningspliktiga, själv informera om saken. 
Transport- och kommunikationsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 1 mom. berör de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta de berörda medlemsstaterna. 
Kläm 
2 kap. 
Informationshantering hos leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksledningstjänster 
3 § Utlämnande av uppgifter via ett öppet gränssnitt 
Kläm 
Tillgång till information och informationssystem med hjälp av ett öppet gränssnitt och de stödtjänster, de användarvillkor, den programvara, de licenser och andra tjänster som eventuellt behövs för tillträdet ska tillhandahållas på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor. Till den delen tillhandahållandet av informationen grundar sig på ett avtal med Trafikledsverket eller någon annan myndighet ska informationen lämnas avgiftsfritt. För bearbetad information får en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder tas ut. Den öppna informationen ska vara i sådan form att den inte kan kopplas till någon fysisk person och att skyddet för företagshemligheter inte äventyras. 
AVDELNING III 
Service 
3 kap. 
Upphandlingsförfaranden och beviljande av ensamrätt 
11 § Allmän trafikplikt inom luftfarten 
Transport- och kommunikationsverket beslutar om införande av sådan allmän trafikplikt som avses i artikel 16 i lufttrafikförordningen. På flygrutter som omfattas av allmän trafikplikt kan verket införa begränsningar enligt lufttrafikförordningen, om begränsningarna behövs för att trygga trafiken på flygrutterna. 
4 kap. 
Offentligt stöd för trafiktjänster 
2 § Kvotering och användning av anslag  
Kläm 
Transport- och kommunikationsverket får själv använda anslaget för det ändamål som nämns i 1 § 1 mom. 3 punkten. Verket kan också bevilja, kommuner eller samkommuner statsunderstöd för samma ändamål. 
De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna får för de ändamål som nämns i 1 § 1 mom. 1–3 punkten använda det anslag som Transport- och kommunikationsverket kvoterat. De kan också bevilja kommuner eller samkommuner statsunderstöd för ändamål enligt den paragrafen. 
Kläm 
AVDELNING IV 
MYNDIGHETER OCH TILLSYN 
1 kap. 
Myndigheternas verksamhet 
2 § Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter 
Transport- och kommunikationsverket följer upp efterfrågan på och utbudet av mobilitetstjänster och samordnar utvecklingen av tjänsterna. Dessutom bedömer Transport- och kommunikationsverket trafiksystemets funktion och verkningarna av denna lag och rapporterar regelbundet om trafiksystemets tillstånd. 
En tillhandahållare av mobilitetstjänster för persontrafiken är trots företagshemligheter skyldig att regelbundet lämna de uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan på den trafik som tillhandahållaren bedriver till Transport- och kommunikationsverket som verket behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt 1 mom. samt för statistikföring och forskning. Den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken ska senast 60 dagar innan en plan genomförs dessutom meddela Transport- och kommunikationsverket om att en tjänst som tillhandahålls regelbundet inleds, upphör eller ändras väsentligt, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt som avses i III avd. 2 kap. 1 §. Uppgifterna ska ges avgiftsfritt. 
Transport- och kommunikationsverket har rätt att trots sekretess till en annan myndighet lämna ut de uppgifter verket fått om de är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag. Transport- och kommunikationsverket får lämna ut uppgifterna via ett gränssnitt eller annars elektroniskt. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas enligt 2 mom. och om de tidsfrister som avses i det momentet. 
4 § Behöriga vägtrafikmyndigheter enligt trafikavtalsförordningen 
Kläm 
Den behöriga myndigheten har rätt att ta in sådana uppgifter som myndigheten i enlighet med 2 § 3 mom. har fått från Transport- och kommunikationsverket i en anbudsförfrågan vid ett anbudsförfarande som gäller ordnande av trafik. Ett enskilt företags företagshemligheter får dock inte framgå av anbudsförfrågan. 
Kläm 
7 § Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik 
De behöriga myndigheter som avses i EU:s förordning om internationell busstrafik är Transport- och kommunikationsverket och den behöriga myndigheten i landskapet Åland. Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet är de behöriga kontrollmyndigheter som avses i artiklarna 4.3, 18.2 och 19 i förordningen. 
Den behöriga myndigheten för linjetrafik enligt kapitel III i EU:s förordning om internationell busstrafik är Transport- och kommunikationsverket. På Åland beviljas tillstånd för linjetrafik av en behörig myndighet i landskapet Åland. 
17 § Behörig myndighet enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk 
Om inte något annat föreskrivs någon annanstans, är Transport- och kommunikationsverket behörig myndighet enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk. Då verket fullgör sin uppgift ska det höra den delegation för sjömansärenden som avses i 13 kap. 23 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) i ärenden som hör till dess behörighet. 
Transport- och kommunikationsverket ska sända de meddelanden som förutsätts i STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk till IMO, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens medlemsländer och andra fördragsslutande parterna i STCW-konventionen. 
Kläm 
AVDELNING VI 
PÅFÖLJDER, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH STRAFFBESTÄMMELSER 
1 kap. 
Administrativa påföljder och ändringssökande 
6 § Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen 
Följande beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996): 
Kläm 
6) Transport- och kommunikationsverkets beslut om återkallande av ett yrkeskompetensbevis. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

34. Lag om ändring av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017) 4–6 och 8–14 §, som följer: 
14 § Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut av Transport- och kommunikationsverket får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar tillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

35. Lag om ändring av lotsningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lotsningslagen (940/2003) 2, 4 d, 5, 11 a–11 d, 12–14, 16, 18, 20 a och 21 §, av dem 2, 4 d och 18 § sådana de lyder i lag 580/2018, 5, 11 a–11 d, 12, 14, 16, 18 och 21 § sådana de lyder i lag 1312/2016, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 645/2010 samt 20 a § sådan den lyder i lagarna 998/2015 och 1312/2016, som följer: 
18 § Tillsyn 
Kommunikationsministeriet sörjer för den allmänna styrningen och utvecklingen av lotsningsverksamheten. 
Transport- och kommunikationsverket övervakar efterlevnaden av andra bestämmelser i denna lag än 6 §. 
Leverantören av fartygstrafikservice meddelar omedelbart Transport- och kommunikationsverket de avvikelser som den lägger märke till i fråga om iakttagandet av skyldigheten att anlita lots och användningen av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens samt tillhandahållandet av lotsningstjänster. 
Transport- och kommunikationsverket ska via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form lämna leverantören av fartygstrafikservice uppdaterade uppgifter om styrbrev för lots, linjelotsbrev, dispens och undantag från skyldigheten att anlita lots. Transport- och kommunikationsverket kan meddela leverantören av fartygstrafikservice undantag också på annat sätt än via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. 
Det bolag som tillhandahåller lotsningstjänster ska i elektronisk form lämna leverantören av fartygstrafikservice aktuella uppgifter om beställning av lots och pågående lotsningsuppdrag. Bolaget ska meddela leverantören av fartygstrafikservice avvikelser eller störningar i lotsningsverksamheten. 
20 a § Ändringssökande 
Beslut som gäller återkallande av styrsedel för lots, återkallande av linjelotsbrev och återkallande av dispens från skyldigheten att anlita lots för fartyg får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket samt av examensbeslut av anordnare av lotsexamina får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av styrsedel för lots får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

36. Lag om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (694/2006) 2, 4 och 6–8 §, sådana de lyder, 2 och 6 § delvis ändrade i lag 1312/2009, 4 § i lag 1312/2009, 7 § i lag 1220/2011 samt 8 § i lag 992/2015, som följer: 
8 § Ändringssökande 
Ett beslut om återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
När det gäller andra beslut får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Transport- och kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

37. Lag om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009) 2, 10, 12–14, 16, 17, 20–22 och 24 §, av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 335/2018 och 24 § sådan den lyder i lag 993/2015, som följer: 
12 § Funktionsvillkor för systemet för personlistor 
Ett bolag ska utforma och genomföra sitt system för personlistor så att 
1) uppgifterna i systemet är i lättläst form, 
2) uppgifterna i systemet vid behov är lätt tillgängliga för Gränsbevakningsväsendet, Transport- och kommunikationsverket, Nödcentralsverket, polisen, Tullen, Centralen för undersökning av olyckor samt i räddningslagen (379/2011) avsedda räddningsmyndigheter och räddningsverk, 
3) systemet fungerar användarvänligt och så att inga onödiga dröjsmål uppstår för passagerare vid ombordstigning eller landstigning, 
4) uppgifterna i systemet skyddas genom behövliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot oavsiktlig eller lagstridig radering eller förlust, oavsiktliga eller lagstridiga ändringar, utlämnanden, avslöjanden och överföringar eller obehörig åtkomst och annan lagstridig behandling. 
14 § Utlämnande av uppgifter 
Ett bolag och den person som bolaget utsett att föra personlistan får för efterspanings- eller räddningsverksamhet samt utredningarna efter en olycka lämna ut uppgifterna i personlistorna och i systemet för personlistor endast till Gränsbevakningsväsendet, Transport- och kommunikationsverket, Nödcentralsverket, polisen, Tullen, Centralen för undersökning av olyckor samt i räddningslagen avsedda räddningsmyndigheter och räddningsverk. 
Uppgifterna kan också lämnas ut via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. 
I fråga om myndigheternas rätt att få uppgifter som avses i denna lag för andra än i 1 mom. avsedda ändamål föreskrivs särskilt. 
24 § Ändringssökande 
Ett beslut som fattats med stöd av 17 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
När det gäller andra beslut av Transport- och kommunikationsverket samt beslut av kommunikationsministeriet får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett beslut av Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
Ändring i en avgift för Transport- och kommunikationsverkets godkännande av system för personlistor får sökas på det sätt som anges i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

38. Lag om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) 24 § 1 mom., sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 577/2014 och 336/2018, som följer: 
24 § Utlämnande av uppgifter som innehåller personuppgifter 
Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får sådana uppgifter i registret som innehåller personuppgifter lämnas ut i form av kopior och utskrifter eller med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt 
1) till Tullen för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, beskattning och övervakning av beskattningen, 
2) till gränsbevakningsväsendet och polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av gränssäkerheten, övervakning av sjötrafiken, förebyggande av brott, förundersökning, undersökning av oljeutsläpp och räddningsverksamhet, 
3) till Transport- och kommunikationsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och upprätthållande av trafik- och transportregistret, 
4) till arbetarskyddsmyndigheterna för övervakning av arbetsförhållandena ombord på fiskefartyg, 
5) till utmätningsmyndigheterna för att de ska kunna utföra sina verkställighetsuppgifter, 
6) till myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen av att livsmedelslagstiftningen följs, 
7) till Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för registrering av sådana finska fartyg som har sin hemort i landskapet Åland, 
8) till myndigheterna i medlemsstater i Europeiska unionen eller i stater som tillträtt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till Europeiska kommissionen, till gemenskapens kontrollorgan för fiske och till de myndigheter som avses i internationella överenskommelser för fullgörande av de förpliktelser som följer av unionens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland, 
9) till Centralen för undersökning av olyckor för räddningsundersökning och undersökning av olyckor, 
10) till Statistikcentralen och Naturresursinstitutet för upprättande av statistik och för forskning, 
11) till universiteten och högskolorna för upprättande av statistik och för forskning, 
12) till rådgivnings- och intressebevakningsorganisationerna inom fiskerinäringsbranschen för information och rådgivning som gäller fiskerinäringen, 
13) till dem som godkänts av den registeransvariga, för utrednings-, forsknings- och planeringsändamål som hänför sig till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning eller gäller fiskerinäringen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
(2 mom. stryks) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

39. Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 1 kap. 2 §, 2 kap. 3–7 och 10 §, 2 a kap. 1–3 och 6 §, 4 kap. 1 och 4–10 §, 5 kap. 1, 3, 5 och 6 §, 6 kap. 1, 2, 5 och 6 §, 7 kap. 5–7, 10, 12, 13, 14 a och 15 §, 7 a kap. 3–5 §, 8 kap. 2, 3, 7 och 9–16 §, 8 a kap. 1–3 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 1–4 §, 12 kap. 1, 2, 11–13 och 15–18 § samt 13 kap. 2, 4, 7 och 8 §, 
av dem 1 kap. 2 § sådan den lyder i lagarna 581/2018 och 586/2018, 2 kap. 5 §, 2 a kap. 2 och 6 §, 5 kap. 5 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 14 a § samt 10 kap. 3 och 4 § sådana de lyder i lag 275/2017, 2 kap. 7 §, 4 kap. 4, 5, 6 och 8 §, 5 kap. 1 och 3 §, 6 kap. 5 § samt 7 kap. 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 275/2017, 2 a kap. 1 och 3 § sådana de lyder i laga 581/2018, 7 kap. 7, 10, 12 och 13 §, 7 a kap. 4 och 5 § samt 12 kap. 18 § sådana de lyder i lag 998/2014, 7 kap. 15 §, 10 kap. 1 § och 12 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 998/2014, 7 a kap. 3 § sådan den lyder i lagarna 998/2014 och 275/2017, 8 kap. 3 § och 12 kap 11 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 473/2016, 8 kap. 7 och 9–16 § sådana de lyder i lag 473/2016, 8 a kap. 1–3 § sådana de lyder i lag 628/2017, 12 kap. 2 och 12 § samt 13 kap. 7 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 473/2016, som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § Definitioner 
I denna lag avses med  
1) MARPOL 73/78 protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,  
2) Helsingforskonventionen 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000) jämte ändringar,  
3) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,  
4) AFS-konventionen internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg, ingånget i London den 5 oktober 2001, jämte ändringar,  
5) barlastvattenkonventionen den i London den 13 februari 2004 ingångna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, jämte ändringar,  
6) TBT-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg,  
7) fartygsåtervinningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG,  
8) territorialvatten, inre territorialvatten och territorialhav de områden som definieras i lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956),  
9) insjöområdet sjöar, älvar, åar och kanaler,  
10) finskt vattenområde territorialvattnen och insjöområdet,  
11) ekonomisk zon det havsområde som anges i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004),  
12) Östersjöområdet egentliga Östersjön, Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön, vilket begränsas av breddgraden 57°44,8"N genom Skagen i Skagerrak, inbegripet de av staterna angivna inre territorialvattnen,  
13) närmaste land den yttre gränsen för de inre territorialvattnen eller de områden som avgränsas i MARPOL 73/78,  
14) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska hamnar och även en resa till sjöss från en hamn i Finland till en plats utanför Finlands territorialvatten, med undantag av den trafik som avses i 15 punkten,  
15) inrikesfart trafik mellan finländska hamnar; med inrikes fart jämställs trafik till Viborg via Saima kanal och därtill direkt anslutna vattenområden som tillhör Ryssland och trafik mellan Vichrevoj och Viborg,  
16) fartyg varje sjöburet färdmedel, inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster, undervat-tensbåtar och flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar,  
17) oljetankfartyg ett fartyg vars lastrum är byggda eller ombyggda huvudsakligen för transport av olja i bulk, inklusive kombinationsfartyg samt kemikalietankfartyg, då de transporterar olja i bulk,  
18) kemikalietankfartyg ett fartyg vars lastrum är byggda eller ombyggda huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, inklusive oljetankfartyg, då de transporterar skadliga flytande ämnen i bulk,  
19) passagerarfartyg ett fartyg som får ta fler än 12 passagerare och där man med passagerare avser alla personer med undantag av befälhavaren, medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord för fartygets behov, och barn som inte fyllt ett år,  
20) fritidsbåt ett fartyg avsett för sport eller rekreation, oavsett fartygets typ eller drivkraft,  
21) fiskefartyg ett fartyg som utrustats eller kommersiellt används för fiske eller fångst av andra organiska resurser i havet,  
22) insjöfartyg ett fartyg som särskilt är avsett att användas på en inre vattenväg i enlighet med rådets direktiv 82/714/EEG om tekniska föreskrifter för fartyg i insjöfart, inbegripet alla fartyg som medför ett fartcertifikat för gemenskapens inre vattenvägar i enlighet med nämnda direktiv,  
23) försvarsmaktensochgränsbevakningsväsendetsfartyg ett fartyg som är försett med tydliga nationalitetsbeteckningar och som är under befäl av en av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet på behörigt sätt utsedd person vars namn är upptaget i en sakenlig rulla eller dess motsvarighet,  
24) bruttodräktighet bruttodräktigheten fastställd enligt formeln i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982),  
25) fartygsavfall allt avfall som uppstår vid ett fartygs normala drift, inklusive oljigt avfall från maskinrummet, toalettavfall och fast avfall; fartygsavfall omfattar dock inte lastrester,  
26) skadligt ämne olja, skadliga flytande ämnen, toalettavfall och fast avfall; om ett skadligt ämne blandas med ett ämne som inte är skadligt, anses även blandningen vara ett skadligt ämne,  
27) lastrester sådana rester av lastmaterial i fartygets lastrum som ska avlägsnas som avfall efter att lasten har lastats eller lossats,  
28) utsläpp i enlighet med artikel 2 i MARPOL 73/78 varje utsläpp av skadliga ämnen från fartyg, oavsett om de genererats obemärkt eller orsakats av undanröjande av avfall, läckage, utpumpning eller uttömning; med utsläpp avses inte i denna lag dumpning av avfall från land, ämnen som uppkommer i samband med utvinning av mineraler från havsbottnen eller utsläpp av skadliga ämnen i samband med behörig vetenskaplig forskning i syfte att minska eller kontrollera förorening,  
29) miljöförstöring att vattnets tillstånd förändras så att detta äventyrar människans hälsa, skadar de levande naturtillgångarna och livet i vattnen, ställer hinder för fisket eller annat berättigat nyttjande av vattenområdena, försämrar vattnets bruksegenskaper, minskar trivsamheten eller orsakar därmed jämförbara olägenheter, eller skada på luftkvaliteten eller klimatet till följd av normal drift av fartyg, exempelvis den skada som kväve och svavel från motoravgaser eller den skada som ozonnedbrytande ämnen orsakar,  
30) olja mineralolja i alla dess former, inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter,  
31) oljehaltig blandning en blandning som innehåller olja,  
32) flytande ämne ett ämne med ett ångtryck som vid en temperatur av 37,8 °C inte överstiger 0,28 megapascal (absolut tryck),  
33) skadligt flytande ämne ämnen som enligt kemikalieförteckningen i MARPOL 73/78 hör till klasserna X, Y och Z,  
34) ämne grundämnen och kemiska föreningar av dessa, sådana de förekommer i naturen eller industriellt producerade,  
35) preparat blandningar av ett eller flera ämnen,  
36) toalettavfall 
a) avloppsvatten och annat avfall från toaletter, pissoarer och golvbrunnar i toalettrum, 
b) avloppsvatten från sjukvårdsutrymmen via tvättställ, badkar och golvbrunnar, 
c) uttömningar från utrymmen där det finns levande djur, och 
d) annat avloppsvatten som är blandat med sådant avfall,  
37) behandlat toalettavfall sådant toalettavfall som har behandlats i en behandlingsanläggning som godkänts på behörigt sätt, 
38) fast avfall alla slag av mat-, hushålls- och driftavfall, alla slag av plaster, lastrester, aska från förbränningsugn, matolja, fiskeredskap och djurkroppar som uppstår under ett fartygs normala drift och som måste avlägsnas från fartyget kontinuerligt eller periodvis, med undantag av de ämnen som definieras eller finns förtecknade i andra bilagor till MARPOL 73/78 än bilaga V; till fast avfall hör inte sådan färsk fisk eller delar av färsk fisk som erhållits som följd av fiskeverksamhet som idkats under resans lopp eller till följd av sådan fiskodling som inbegriper transport av fisk, även skaldjur, till fiskodlingsanstalter och transport av fångad fisk, även skaldjur, från sådana anstalter till kusten för förädling,  
39) luftförorenande ämne sådana ämnen som regleras i bilaga VI till MARPOL 73/78 i syfte att förhindra luftförorening och som har skadlig effekt på luft, vatten och annan miljö,  
40) bränsle brännolja som används i fartygets huvudmotorer eller hjälpmotorer,  
41) utsläppande på marknaden att var som helst inom områden som omfattas av Finlands jurisdiktion mot betalning eller gratis leverera marina bränslen för distribution eller till användare av bränslen eller göra bränslena tillgängliga för dem för förbränning ombord, dock inte att tillhandahålla marina bränslen eller göra dem tillgängliga för export i ett fartygs lasttankar,  
42) marina bränslen alla på råolja baserade flytande bränslen som används eller som är avsedda att användas ombord på ett fartyg, inbegripet de bränslen som definieras i standarden ISO 8217,  
43) marin dieselolja alla marina bränslen enligt definitionen på DMB-typ i tabell I i standarden ISO 8217, med undantag för referensen till svavelhalt,  
44) marin gasolja alla marina bränslen enligt definitionen på DMX-, DMA- och DMZ-typer i tabell I i standarden ISO 8217, med undantag för referensen till svavelhalt,  
45) svavelkontrollområde de havsområden som definieras som sådana av IMO enligt bilaga VI till MARPOL 73/78,  
46) kvävekontrollområde de havsområden som definieras som sådana av IMO enligt bilaga VI till MARPOL 73/78,  
47) fartyg i hamn ett fartyg som är vederbörligt förtöjt eller ligger för ankar i en finsk hamn medan det lastar eller lossar eller endast ligger i hamn,  
48) utsläppsminskningsmetod utrustning, material, anordning eller anläggning som installeras på ett fartyg, eller ett annat förfarande, alternativt bränsle eller metod för att uppfylla bestämmelserna och som används som alternativ till marint bränsle med låg svavelhalt enligt kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen och som kan verifieras och bedömas kvantitativt och vars iakttagande kan övervakas,  
49) påväxthindrandesystem beläggning, målarfärg, ytbehandling, yta eller anordning som används på ett fartyg för att minska eller förebygga påväxt av oönskade organismer,  
50) barlastvatten vatten och däri flytande materia som transporteras i ett fartyg för att kunna reglera fartygets trim, krängning, djupgående, stabilitet eller skrovspänning,  
51) hantering av barlastvatten sådana mekaniska, fysikaliska, kemiska och biologiska processer, som genomförs antingen separat eller kombinerat för att avlägsna, oskadliggöra eller undvika intag eller utsläpp av skadliga vattenlevande organismer och patogener i barlastvatten och sediment,  
52) sediment materia som sedimenterats från barlastvatten i ett fartyg,  
53) leverantör av fartygstrafikservice den i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) avsedda VTS-tjänsteleverantör som upprätthåller fartygstrafikservicen,  
54) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som avses i 2 § 42 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009),  
55) reguljär trafik att ett fartyg upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på förhand bestämd rutt mellan angivna hamnar och minst en gång varannan vecka anlöper en finsk hamn som ligger vid den rutt för vilken det ansöks om undantag avseende den obligatoriska avlämningen,  
56) hamn en plats eller ett geografiskt område med sådan utrustning att där huvudsakligen kan tas emot fartyg, inklusive fiskefartyg och fritidsbåtar, dock inte en plats eller ett område vars för fartyg avsedda konstruktioner och tjänster, besökarantal och avfallsmängder är små,  
57) hamninnehavare den som har det övergripande ansvaret för hamnens drift eller tar ut hamnavgift eller en därmed jämförbar allmän avgift för användning av hamnen. 
9 kap. 
Mottagning av avfall i hamn 
7 § Rapportering 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Transport- och kommunikationsverket och hamnarna ska sända den information som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester, nedan fartygsavfallsdirektivet, till Finlands miljöcentral, som har i uppgift att sammanställa en rapport som ska skickas till Europeiska kommissionen. 
12 kap. 
Tillsyn och administrativt tvång 
1 § Tillsynsmyndigheter 
Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är Transport- och kommunikationsverket, Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och polisen. 
Kommunikationsministeriet och miljöministeriet ska inom respektive förvaltningsområde sörja för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag. 
15 § Administrativt tvång 
Transport- och kommunikationsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen får i ärenden inom sin respektive behörighet enligt denna lag 
1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller en med stöd av den utfärdad förordning eller föreskrift att fortsätta med eller upprepa ett förfarande som bryter mot bestämmelserna eller föreskrifterna, 
2) ålägga den som bryter mot denna lag eller en med stöd av den utfärdad förordning eller föreskrift att fullgöra sin skyldighet på något annat sätt, 
3) bestämma att den som förfarit på ett sådant sätt som avses 1 eller 2 punkten ska återställa miljön i ursprungligt skick eller att undanröja den olägenhet som överträdelsen orsakat miljön. 
16 § Vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande 
Transport- och kommunikationsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen får förena ett förbud eller föreläggande som de utfärdat med stöd av denna lag med vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande i enlighet med viteslagen (1113/1990). 
18 § Närmare bestämmelser 
Närmare bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets, Finlands miljöcentrals, närings-, trafik- och miljöcentralens, Gränsbevakningsväsendets, Tullens och polisens uppgifter som tillsynsmyndigheter och om arbetsfördelningen mellan dessa myndigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
13 kap. 
Särskilda bestämmelser 
8 § Ändringssökande 
Andra beslut än de som avses i 3 kap. 5 § och 12 kap. 14 och 16 § samt 7 § i detta kapitel får överklagas genom besvär i enlighet med förvaltningsprocesslagen. 
Om Transport- och kommunikationsverket inte har meddelat beslut med anledning av ett rättelseyrkande inom den tid som anges i 7 § 3 mom. i detta kapitel ska tiden för anförande av besvär räknas från utgången av den tidsfrist som avses i nämnda 7 § 3 mom. 
Om beslutet utgör ett hinder för normal drift av fartyget ska besvären behandlas som brådskande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

40. Lag om ändring av sjölagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjölagen (674/1994) I avd. 1 kap. 1 och 1 a §, II avd. 6 kap. 12 a §, III avd. 10 kap. 10 §, 10 a kap. 6, 8 och 10 §, 11 a kap. 2–5, 7 och 8 §, IV avd. 15 kap. 24 och 25 §, V avd. 18 kap. 1–4, 6–9, 11–15 § samt VI avd. 23 kap. 3 §, 
av dem I avd. 1 kap. 1 § sådan den lyder i lagarna 860/2016 och 337/2018, 1 a sådan den lyder i lag 860/2016 samt 4 kap. 1 § sådan den lyder i lagarna 234/1995 och 337/2018, II avd. 6 kap. 12 a § sådan den lyder i lag 1359/2002, III avd. 10 kap. 10 § sådan den lyder i lag 421/1995, 10 a kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 337/2018, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1688/2009 och 337/2018 samt 10 § sådan den lyder i lag 1688/2009, III avd. 11 a kap. 2–5 och 8 § sådana de lyder i lag 860/2016, 7 § sådan den lyder i lagarna 860/2016 och 337/2018, IV avd. 15 kap. 24 § sådan den lyder i lagarna 264/2013 och 337/2018 samt 25 § sådan den lyder i lag 264/2013, V avd. 18 kap. 1–4, 8 och 15 § samt VI avd. 23 kap. 3 § sådana de lyder i lag 482/2017, V avd. 18 kap. 6 § sådan den lyder i lagarna 1688/2009 och 482/2017, V avd. 18 kap. 7, 11, 12 och 14 § sådana de lyder i lag 1688/2009, som följer: 
V AVDELNINGEN 
SJÖOLYCKOR 
18 kap. 
Dagböcker, sjöförklaring och besiktning 
4 § Uppgifter som ska föras in i dagboken 
I en skeppsdagbok ska det föras in uppgifter om vad som sker på fartyget under resan och i hamnen. I dagboken ska det dessutom föras in uppgifter som kan vara till nytta för redaren, lastägaren, försäkringsgivaren eller någon annan vars rättigheter kan påverkas av händelser under resan. 
I en maskindagbok ska det föras in uppgifter om maskineriets drift och bränslemängden på fartyget. 
I en kombinerad skepps- och maskindagbok, körjournal samt dagbok för fiskefartyg ska det, i den omfattning som krävs för respektive dagbok, föras in motsvarande uppgifter som enligt 1 och 2 mom. ska föras in i en skeppsdagbok och maskindagbok. 
I en radiodagbok ska det föras in uppgifter om all nödtrafik, iltrafik och varningstrafik samt om andra händelser som har anknytning till radiotrafiken. 
(5 mom. upphävs) 
Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska föras in i dagböcker och om bilagor till dagböcker. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

41. Lag om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 139 §, sådan den lyder i lagarna 296/2015 och ( / ), som följer: 
(Lagförslag stryks) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

42. Lag om ändring av räddningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i räddningslagen (379/2011) 36, 36 b, 46, 89 och 89 a §, sådana de lyder, 36 § delvis ändrad i lag ( / ), 36 b, 46 och 89 a § i lag ( / ) samt 89 § i lagarna ( / ) och ( / ), som följer: 
(Lagförslag stryks) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

43. Lag om ändring av 5 kap. 25 och 62 § i polislagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 25 och 62 §, av dem 62 § sådan den lyder i lag 931/2015, som följer: 
(Lagförslag stryks) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

44. Lag om ändring av bränsleavgiftslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 11, 13–15, 18–23, 23 a, 26 och 29–32 §, 
av dem 11, 14, 15 och 29 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1326/2009, 13, 30 och 31 § sådana de lyder i lag 1326/2009, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1326/2009 och 343/2018, 19, 22, 23 och 23 a § sådana de lyder i lag 940/2015, 25 § sådan den lyder i lag 45/2018, 26 § sådan den lyder i lag 386/2014 samt 32 § sådan den lyder i lag 727/2017, som följer: 
18 § Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift 
Uppgifter som gäller bränsleavgift är offentliga med undantag av ansökningar om avgiftslättnad och betalningsuppskov samt ansökningar om befrielse från användningsförbud med tillhörande handlingar. I fråga om utlämnandet av uppgifter om bränsleavgift och betalningsskyldighet tillämpas även bestämmelserna i V avd. 3 kap. i lagen om transportservice.  
Transport- och kommunikationsverket kan utfärda intyg över att bränsleavgift för ett fordon inte är obetald. För uppgifterna tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
19 § Förhandsavgörande 
Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans eller hennes fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006). 
Om en sökande kräver det, ska ett lagakraftvunnet förhandsavgörande med bindande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Omprövning enligt 23 § av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsrätt på statens vägnar har Transport- och kommunikationsverkets skatteombud. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. 
23 a § Besvär till förvaltningsdomstolen 
Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon annan part och Transport- och kommunikationsverkets skatteombud. 
Besvärstiden för den skattskyldige och andra parter är fem år från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För skatteombudet är besvärstiden sex månader från det att skattebeslutet fattades. 
Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av någon annan part avgöras utan att Transport- och kommunikationsverkets skatteombud hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart. 
25 § Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande 
(Paragraf stryks) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

45. Lag om ändring av postlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i postlagen (415/2011) 4, 5, 17, 18, 20, 22–24, 24 a, 25, 28–31, 33, 34, 37, 42, 43, 43 a, 44, 48, 54, 55, 57–61, 65, 67, 67 a, 68–76, 79–82 och 84 §,  
av dem 4, 5, 24 a, 43 a och 76 § sådana de lyder i lag 408/2016, 17, 18 och 67 a § sådana de lyder i lag 614/2017, 20, 23, 24, 44, 69 och 82 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 408/2016, 30 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1219/2015, 37 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 408/2016 och 614/2017, 43 och 79 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 614/2017 samt 80 § sådan den lyder i lagarna 1000/2015 och 408/2016, som följer: 
80 § Ändringssökande 
Beslut av kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket och kommunens byggnadstillsynsmyndighet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller åläggande och ändring av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett beslut av kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket ska iakttas oberoende av ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. 
Transport- och kommunikationsverket har rätt att anföra besvär över ett i 2 mom. avsett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt eller ändrat ett beslut av Transport- och kommunikationsverket. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

46. Lag om ändring av banlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i banlagen (110/2007) 2, 3, 5–8, 9, 12, 13, 15, 18, 22, 25, 25 a, 26, 27, 28, 28 a–28 d, 30–33, 35–38, 40–42, 43, 43 a, 44, 46, 46 a, 47–50, 52, 55, 57–61, 63, 65, 69, 70–75, 78–84, 85 a, 86, 87, 88, 88 a, 89, 90–92 och 94 §,  
av dem 3, 5, 8, 12, 15, 22, 25, 25 a, 28 a, 28 c och 43 a § sådana de lyder i lag 573/2018, 7, 18, 26, 28 b, 28 d, 37, 38, 40, 41, 46, 46 a, 47, 48, 57, 65, 70, 74, 80, 83, 85 a, 87, 89, 90 och 94 § sådana de lyder i lag 567/2016, 27, 28, 30–33, 78 och 81 § sådana de lyder i lag 1243/2009, 35, 49 och 82 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1243/2009, 43 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1243/2009 och 567/2016, 69 § sådan den lyder i lag 1629/2015 och 88 a § sådan den lyder i lag 567/2016, samt 
fogas till lagen nya 8 a, 22 a, 22 b och 100 § och en ny 86 §, i stället för den 86 § som upphävts genom lag 567/2016, som följer: 
3 § Definitioner 
I denna lag avses med 
1) järnväg en en- eller flerspårig bana samt ett järnvägsområde och de byggnader, anläggningar och anordningar som finns där och som behövs för att sköta och trygga trafiken samt för all verksamhet som hänför sig till dessa, 
2) järnvägsområde ett område som behövs för banan, banområdet, byggnaderna, anordningarna och skötseln av trafiken samt för all verksamhet som hänför sig till dessa och behövliga serviceområden för järnvägstrafik, 
3) serviceområde för järnvägstrafik områden som behövs direkt för servicefunktionerna inom järnvägstrafiken, 
4) frisiktsområde ett sådant område i en plankorsning som är fritt från hinder som skymmer sikten mot banan, 
5) biområde ett marktäktsområde eller en placeringsplats för marksubstanser som behövs för banhållningen eller ett område som reserverats för anordningar som behövs för banhållningen, 
6) skyddsområde ett område utanför järnvägsområdet som behövs för att främja en trygg användning av banan, 
7) banhållning planering, förvärv, byggande, förvaltning och underhåll av en järnväg och fast egendom som hänför sig till den,  
8) byggande av järnväg anläggande av ny järnväg och förbättring av en befintlig järnväg, 
9) bannät statsägda järnvägar som förvaltas av Trafikledsverket och sådana privata spåranläggningar som hör till tillämpningsområdet för lagen samt med TEN-nätet de järnvägar som hör till ett sådant stomnät eller övergripande nät som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU,  
10) privat spåranläggning en till statens bannät ansluten järnväg som inte är statsägd och inte förvaltas av Trafikledsverket, 
11) väg enskilda vägar enligt lagen om enskilda vägar (560/2018) samt andra enskilda vägar, landsvägar enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och gator enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999), 
12) väghållare sådana vägdelägare som avses i lagen om enskilda vägar gemensamt eller ett väglag, då ett sådant har bildats, eller en fastighetsägare eller den myndighet som avses i 11 § 1 och 2 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar eller kommunen i egenskap av ansvarig för gatuhållningen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, 
13) trafikanordning trafikljus, vägmärken, avstängnings- och varningsanordningar samt vägmarkeringar,  
14) bannätsförvaltare Trafikledsverket samt förvaltare av sådana privata spåranläggningar som omfattas av lagens tillämpningsområde.  
Med en fastighet jämställs vid tillämpningen av denna lag även ett outbrutet område och fastigheters samfällda område. 
8 § Allmänt om planering av järnväg 
Utredningsplaner och järnvägsplaner gäller projekt för byggande av järnvägar så som föreskrivs i detta kapitel. 
När planer görs upp ska bannätsförvaltaren samarbeta med landskapsförbunden, kommunerna och närings-, trafik- och miljöcentralerna samt övriga myndigheter. Planeringen ska grunda sig på behov av att utveckla järnvägarna, på de riksomfattande målen för områdesanvändningen, på den riksomfattande trafiksystemplanen, på den regionala trafiksystemplaneringen samt på den övriga områdesplaneringen. 
9 § Rätt till utredning 
När bannätsförvaltaren har beslutat att inleda utarbetandet av en utredningsplan eller en järnvägsplan har den rätt att utföra utredningsarbeten på en fastighet som hör till planeringsområdet. För detta ändamål får på den fastighet som avses i denna paragraf utföras mätning, utmärkning i terrängen, kartläggning eller markundersökning eller andra förberedande åtgärder. I samband med utredningsarbeten får ingrepp i annans rätt inte göras i högre grad än vad som är nödvändigt för att uppnå resultat av utredningen, och ägaren eller rättsinnehavaren får inte åsamkas onödiga störningar.  
När en plan utarbetas samt utredningar som har samband med den inleds ska kommunen underrättas om det. Dessutom ska genom kungörelse eller på annat lämpligt sätt de personer underrättas som nämns i 22 § 1 mom., och dessa har rätt att vara närvarande vid utredningarna och att framföra sin åsikt i saken. 
12 § Utredningsplanens innehåll 
En utredningsplan ska innehålla en utredning av behovet av att bygga en järnväg eller utveckla bannätet samt av de alternativ som granskats, de grundläggande trafiklösningarna och tekniska lösningarna för banan, järnvägsområdets ungefärliga läge samt en bedömning av verkningarna av järnvägsområdet och järnvägstrafiken, såsom verkningar på väg- och trafikförhållandena, trafiksäkerheten, markanvändningen, fastighetsstrukturen och miljön samt på människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. Möjligheterna att avlägsna eller lindra menliga verkningar samt en preliminär kostnadskalkyl ska dessutom presenteras i planen. 
Utredningsplanen ska innehålla en redogörelse för hur målen för den riksomfattande trafiksystemplanen och den regionala trafiksystemplaneringen enligt lagen om trafiksystem och landsvägar har beaktats. I järnvägsprojekt utarbetade av Trafikledsverket ska också ingå en sådan projektbedömning som avses i 8 a §. 
15 §  Järnvägsplanens innehåll 
I en järnvägsplan för byggande av järnväg ska järnvägen och dess läge, användning för olika ändamål, höjdläge, tvärsektion och torrläggning anges så att verkningarna kan bedömas tillräckligt och järnvägen kan märkas ut i terrängen. I järnvägsplanen anges de planerade planskilda korsningarna, plankorsningarna och trafikförbindelserna. Till planen ska fogas en bedömning av järnvägens verkningar samt i den anges de åtgärder som behövs för att avlägsna eller minska de menliga verkningar som byggandet av banan eller järnvägstrafiken medför. 
I järnvägsplanen ska om möjligt ägandeförhållandena beträffande marken beaktas. Av planen ska framgå banans skyddsområden enligt 37 § 1 mom. och plankorsningarnas frisiktsområden enligt 38 § 1 mom. samt huruvida mark reserveras för framtida breddning av banan. Till planen ska fogas en uppskattning av kostnaderna för byggandet av järnvägen. 
Om en järnväg byggs på en ny plats och den tidigare järnvägen för den gamla sträckningens vidkommande bibehålls som järnväg eller kommer att användas för andra banhållningsändamål, ska bestämmelser om detta ingå i järnvägsplanen. 
Järnvägsplanen ska innehålla en utredning om hur man i den beaktat de mål för den riksomfattande trafiksystemplanen och den regionala trafiksystemplaneringen som ställs upp i lagen om trafiksystem och landsvägar. En sådan utredning behövs emellertid inte om vägplanen är baserad på en utredningsplan som vunnit laga kraft och i vilken ingår en tillräcklig utredning om hur man beaktat målen för den riksomfattande trafiksystemplanen och den regionala trafiksystemplaneringen. I järnvägsprojekt utarbetade av Trafikledsverket ska också ingå en sådan projektbedömning som avses i 8 a §. 
18 § Avlägsnande av plankorsningar 
I syfte att förbättra väg- och järnvägstrafikens säkerhet eller effektivera järnvägstrafiken kan det i en järnvägsplan anges att en plankorsning ska avlägsnas eller att plankorsningar ska regleras samt anges begränsningar i fråga om användningen av plankorsningar samt anges system eller anordningar som hänför sig till plankorsningarnas säkerhet. Om det i en järnvägsplan anges att en plankorsning ska avlägsnas, ska arrangemangen för en ny trafikförbindelse anges i järnvägsplanen. Bannätsförvaltaren anlägger den nya väg och plankorsning som behövs eller utverkar rätt till en väg som redan finns. 
Bannätsförvaltaren får avlägsna en sådan plankorsning på en enskild väg som enligt järnvägsplanen ska avlägsnas, när en godkänd ersättande trafikförbindelse i enlighet med planen har ordnats. 
Bannätsförvaltaren avlägsnar en plankorsning som strider mot detaljplanen, när en godkänd ersättande trafikförbindelse har byggts och ett gatuhållningsbeslut har fattats. Om plankorsningen i fråga används allmänt för trafik, ska bannätsförvaltaren på förhand genom en kungörelse informera om att plankorsningen kommer att avlägsnas. 
Om användningen av en plankorsning på en enskild väg medför omedelbar fara för väg- eller järnvägstrafikens säkerhet, kan Trafikledsverket besluta att väghållaren för att avvärja faran ska göra behövliga ändringar av plankorsningen eller den del av vägen som leder till korsningen eller besluta att plankorsningen ska stängas, avlägsnas eller flyttas, eller fastställa begränsningar för fordonstrafiken i plankorsningen. Trafikledsverket ska i god tid på förhand underrätta väghållaren om en ändring som avses i detta moment. Om väghållaren försummar de skyldigheter som anges i beslutet, får Trafikledsverket utföra eller låta utföra de behövliga åtgärderna på väghållarens bekostnad, samt trots det som bestäms i 51 § 2 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) sätta upp en trafikanordning som begränsar trafiken i plankorsningen. Anordnandet av behövliga ersättande trafikförbindelser som föranleds av ändring, flytt eller avlägsnande av en plankorsning och därmed förknippade ersättningsfrågor behandlas vid den vägförrättning för en enskild väg som Trafikledsverket ska ansöka om efter att ha meddelat sitt beslut. 
22 § Växelverkan 
När en utredningsplan och en järnvägsplan utarbetas ska kommunen, fastighetsägare och övriga sakägare samt de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen, ges möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planen och skriftligen eller muntligen framföra sin åsikt i saken. 
Innan planen godkänns ska de i 1 mom. avsedda intressenterna ges tillfälle att göra en anmärkning med anledning av planen. Kommunen ska i detta syfte hålla utredningsplanen och järnvägsplanen offentligt framlagda i 30 dagar. Anmärkningarna mot planen ska ges in till kommunen före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Kommunen ska lämna bannätsförvaltaren sitt utlåtande om den plan som varit framlagd och om anmärkningarna mot den samt de anmärkningsskrifter som lämnats in. Kommunen ska på det sätt som kommunala tillkännagivanden ska kungöras i kommunen i fråga kungöra framläggandet av planen samt på vilket sätt och inom vilken tid anmärkningar kan göras. Tillkännagivandet ska alltid publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas. Bannätsförvaltaren ska sända ett skriftligt meddelande om att planen lagts fram till de ägare och innehavare av fastigheter inom planens verkningsområde som är bosatta i en annan kommun och som nämns i handlingarna eller annars är kända. 
Bannätsförvaltaren ska meddela sitt motiverade ställningstagande till de anmärkningar som gjorts mot planen. Bannätsförvaltaren ska underrätta kommunerna inom området om sitt ställningstagande samt dem som gjort anmärkningar och som skriftligen har bett om att bli underrättade och samtidigt uppgett sin adress. Bannätsförvaltarens motiverade ställningstagande meddelas i det beslut som gäller godkännandet av planen. 
Bannätsförvaltaren ska begära utlåtande om utredningsplanen och järnvägsplanen av de närings-, trafik- och miljöcentraler, landskapsförbund och kommuner vars område planen gäller och på vars område verkningar av planen i övrigt visar sig.  
Bannätsförvaltaren ska begära utlåtande också av andra myndigheter, om det behövs för beslutsprövningen. Bannätsförvaltaren ska lägga fram sitt motiverade ställningstagande till de utlåtanden som lämnats om planen. 
Om en järnvägsplan som varit offentligt framlagd behöver ändras och ändringens verkningar bedöms vara obetydliga, kan ett enklare förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 2–4 mom. 
Närmare bestämmelser om förfarandet för växelverkan utfärdas genom förordning av statsrådet. 
25 a § Järnvägsplaner som berör plankorsningar  
Utöver Trafikledsverket kan närings-, trafik- och miljöcentralen utarbeta sådana järnvägsplaner som gäller plankorsningar som avses i 20 § 2 mom. och på centralen tillämpas i detta sammanhang det som i detta kapitel bestäms om bannätsförvaltaren. 
43 a § Rätt att föra talan vid en järnvägsförrättning  
Det som i detta kapitel bestäms om bannätsförvaltaren då denne ansöker om en järnvägsförrättning eller vägförrättning för en enskild väg eller för talan vid en järnvägsförrättning gäller också den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen när det är fråga om ärenden som berör bannätet. 
69 § Utbetalning av ersättning samt ränta 
De förskottsersättningar och slutliga ersättningar som bannätsförvaltaren ålagts att betala, jämte sex procents årlig ränta, ska betalas inom tre månader räknat från den tidpunkt då ersättningarna bestämdes. Vid dröjsmål med betalningen av ersättning ska på denna betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). 
Vid ägoreglering är mottagaren av ett område skyldig att till bannätsförvaltaren betala en ersättning för området till den del som ersättningen inte kan dras av från de betalningar som bannätsförvaltaren påförts, och överlåtaren av området får en ersättning av bannätsförvaltaren för det överlåtna området. På de ersättningar som avses i detta moment tillämpas vad som i 1 mom. föreskrivs om beräkning av ränta och utbetalning av ersättning. 
Den årliga räntan på sex procent enligt 1 mom. beräknas från besittningstagandet enligt 46 §, om inte annat överenskoms när det gäller besittningstagande enligt 46 § 3 mom., samt i de fall som nämns i 65 § från tidpunkten för slutsammanträdet i samband med järnvägsförrättningen. Ränta på ersättning som bestämts på grund av ägoreglering beräknas från den tidpunkt som vid förrättningen har bestämts för besittningstagande av områdena. 
Ersättningar som bannätsförvaltaren ålagts att betala vid banförrättning och vägförrättning för en enskild väg enligt 43 § 3 mom. samt ovan i 2 mom. avsedda ersättningar för ägoreglering till överlåtaren av ett område betalas av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Ersättningar som gäller en privat spåranläggning betalas av den som äger järnvägen eller har den i besittning. 
79 § Nedläggning av järnväg i andra sammanhang 
Kommunikationsministeriet kan lägga ned en järnväg med stöd av en järnvägsplan som beretts av Trafikledsverket, om 
1) järnvägen inte längre används för bedrivande av järnvägstrafik, banhållningsrelaterad trafik eller trafikens övriga behov, 
2) användning enligt 1 punkten inte kan förutses i fråga om järnvägen, 
3) det inte finns användning för järnvägen som privat spåranläggning, och 
4) tillgängligheten till området samt transportbehoven har tryggats på något annat sätt. 
Kommunikationsministeriet kan dessutom dra in en järnväg med stöd av en järnvägsplan som beretts av Trafikledsverket, om trafiken på järnvägen är obetydlig och det inte är ekonomiskt lönsamt att med statens medel hålla järnvägen i ett tryggt skick för trafik så som avses i 29 eller 30 § och om tillgängligheten till området samt transportbehoven har tryggats på något annat sätt. 
Kommunikationsministeriet ska innan ett beslut enligt denna paragraf fattas vid behov höra de ministerier, landskapsförbund och kommuner som saken gäller. 
88 a § Avgifter 
För ett tillstånd som Trafikledsverket beviljat med stöd av denna lag tas det ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Närmare bestämmelser om avgiften utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. 
91 § Meddelande om beslut till dem som gjort en anmärkning och till myndigheterna 
Samtidigt som ett beslut om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan delges offentligt enligt 90 § ska bannätsförvaltaren sända ett meddelande om beslutet till dem som på grund av planen gjort en anmärkning och vilkas adresser är kända. 
Bannätsförvaltaren ska sända ett meddelande om beslut om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan till kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet samt vid behov även till andra myndigheter. En kopia av planen ska vid behov fogas till meddelandet. 
92 § Ändringssökande 
Beslut som har fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över Trafikledsverkets beslut i de fall som avses i 18 § 4 mom. och 2 a kap. anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets plankorsningen i fråga finns, samt i de fall som avses i 40 och 41 § hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten i fråga finns. 
Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Bannätsförvaltaren har rätt att anföra besvär över ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan. Kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet har rätt att anföra besvär över ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till kommunens område eller myndighetens verksamhetsområde. 
En registrerad lokal eller regional sammanslutning eller stiftelse har rätt att i ärenden som hör till dess verksamhetsfält genom besvär söka ändring i ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till sammanslutningens eller stiftelsens geografiska verksamhetsområde. Besvär som gäller ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan som ska anses vara av samhällelig vikt ska behandlas skyndsamt. 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som fattats vid järnvägsförrättningar finns i 77 §.  
100 § Övergångsbestämmelser med tanke på ämbetsverksreformen  
Utredningsplaner och järnvägsplaner som har godkänts eller vars utarbetande har påbörjats före ikraftträdandet av denna lag, ska behandlas och avgöras enligt denna lag. 
Giltigheten för en rätt som har grundats före ikraftträdandet av denna lag att ha konstruktioner, anläggningar och anordningar på ett järnvägsområde förblir i kraft i enlighet med det beviljade tillståndet eller avtalet vid ikraftträdandet av denna lag.  
Utöver Trafikledsverket kan närings-, trafik- och miljöcentralen utarbeta järnvägsplaner gällande plankorsningar som avses i 20 § 2 mom. och på centralen tillämpas i detta sammanhang vad som bestäms om bannätsförvaltare i 2 kap. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

47. Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget (104/2011) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 314/2016, som följer: 
3 § 
Enligt artikel 18.2 i arrendeavtalet om Saima kanal ska kommissionen för Saima kanal fungera som ett särskilt organ. Kommunikationsministeriet tillsätter kommissionen för fem år i sänder. Ordförande för kommissionen är kanalfullmäktigen och medlemmar företrädare för kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Trafikledsverket. 
Kommissionen ska samordna myndigheternas ståndpunkter i frågor som gäller verkställande av arrendeavtalet om Saima kanal och utvecklande av fartygstrafiken samt fungera som tillståndsmyndighet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

48. Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 4, 5, 7, 9, 11–16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33–36, 39–43, 45–58, 61, 62, 65, 67–77, 81–87, 89, 90, 92–94, 96–105, 110, 111, 120, 124, 130, 132, 134, 135, 143, 145, 157, 158, 163–172, 195, 209, 213, 228, 242, 244, 245, 247, 249, 252, 253, 253 a, 253 b, 253 d, 258, 260–263, 265–270, 271 a–271 c, 272–278, 280, 282, 284, 286, 287 §, 288 § 1 mom., 289–292, 294–296, 299, 301, 303, 304, 307–309, 311–320, 323, 325–331, 333, 334, 336, 338, 340, 342–345 och 352 § 
av dem 25, 40, 70, 209 och 303 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 68/2018, 28 och 36 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 456/2016 och 68/2018, 33, 110, 252, 253, 253 a, 253 b, 253 d, 258, 260–263, 271 a–271 c, 325 och 327 § sådana de lyder i lag 456/2016, 48, 135, 315, 326, 329, 342, 344 och 352 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 456/2016, 75 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1235/2015, 111 och 249 § sådana de lyder i lag 277/2016, 134 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 900/2017, 269 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 824/2015, 275 § sådan den lyder i lag 281/2018, 294 § sådan den lyder i lag 68/2018, 304, 308 och 318 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 456/2016 och 281/2018, 313 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 281/2018 samt 316 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 758/2015, som följer: 
318 § Utlämnande av information från myndigheter 
Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket samt marknadskontroll- och produktsäkerhetsmyndigheterna har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter, rätt att till varandra lämna ut dokument som de fått eller upprättat i samband med sina uppgifter enligt lag samt att för varandra röja sekretessbelagd information, om det är nödvändigt för skötseln av deras lagstadgade uppgifter. 
Transport- och kommunikationsverket har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av information, rätt att lämna ut dokument som det fått eller upprättat i samband med sina uppgifter enligt lag samt att röja sekretessbelagd information för Energimyndigheten, Finansinspektionen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt närings-, trafik- och miljöcentralen, om det är nödvändigt för skötseln av deras lagstadgade uppgifter i anslutning till informationssäkerhet.  
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har rätt att lämna ut sekretessbelagda dokument till och röja sekretessbelagd information för kommissionen och för tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater, om det är nödvändigt för tillsynen över kommunikationsmarknaden. 
Rätten enligt denna paragraf att lämna ut dokument och röja information gäller inte information om meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller om innehållet i och existensen av konfidentiella radiosändningar. 
Kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket får använda sekretessbelagda dokument som erhållits från utländska myndigheter endast för de ändamål som de utlämnats för. 
344 § Överklagande hos förvaltningsdomstolen 
Beslut av kommunikationsministeriet och kommunens byggnadstillsynsmyndighet, andra än i 342 § avsedda förvaltningsbeslut av Transport- och kommunikationsverket samt Transport- och kommunikationsverkets, inrikesministeriets och ett anmält organs beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs nedan. 
Den beslutsfattande myndigheten eller det anmälda organet får i fråga om andra beslut än sådana som avses i 233 och 235 § bestämma att beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Ett i 213 § avsett beslut av Transport- och kommunikationsverket om överlåtelse av sändningsrätt ska med avvikelse från 2 mom. iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Transport- och kommunikationsverket har rätt att genom besvär överklaga också ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett sådant beslut av Transport- och kommunikationsverket som avses i 1 mom. 
345 § Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen 
Beslut som meddelats av en förvaltningsdomstol i ärenden som gäller återkallande av en programkoncession enligt 32 §, återkallande av radiotillstånd enligt 49 §, placering enligt 233 §, ändring eller upphävande av placeringsrätt enligt 235 § och återkallande av ett beslut att utse bedömningsorgan enligt 255 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Övriga beslut av en förvaltningsdomstol får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen får sådana beslut överklagas som 
1) statsrådet har fattat med stöd av denna lag, 
2) Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 52–55 § eller som gäller tillsynen över att sådana beslut följs, 
3) Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 85 §, 
4) Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 314 § och som gäller tillsynen över att EU:s roamingförordning följs, 
5) marknadsdomstolen har fattat med stöd av denna lag, med undantag för sådana beslut enligt 336 och 337 § som överklagas på det sätt som anges i lagen om rättegång i marknadsdomstolen. 
Sådana beslut av statsrådet och Transport- och kommunikationsverket som avses i 2 mom. 1–4 punkten ska iakttas även om de överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvären ska behandlas skyndsamt. 
352 § Övergångsbestämmelser 
På handläggningen av förvaltningsärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Nät- och programkoncessioner, tillstånd för radiosändare, identifieringssignaler för radiostationer samt behörighets- och kompetensbevis som är gällande när lagen träder i kraft fortsätter att gälla till utgången av den utsatta tiden i dem. 
Lagen om auktion av vissa radiofrekvenser ska tillämpas på koncessioner som beviljats med stöd av den tills de upphör att gälla. 
Teleföretagens rättigheter och skyldigheter enligt kommunikationsmarknadslagen ska förbli i kraft till dess att Transport- och kommunikationsverket första gången har fattat ett beslut om betydande marknadsinflytande enligt 52 § i denna lag, och till följd av det gett teleföretagen rättigheter och ålagt dem skyldigheter i enlighet med denna lag. Vid behov ska Transport- och kommunikationsverket genom ett separat beslut fastställa att teleföretagets skyldigheter enligt kommunikationsmarknadslagen upphör att gälla. 
De rättigheter och skyldigheter som teleföretag har på basis av 59 § i kommunikationsmarknadslagen ska förbli i kraft till dess att Transport- och kommunikationsverket första gången fattar ett beslut enlig 85 § i denna lag om att ta i bruk ett urvalsförfarande. 
Skyldigheten enligt 134 § 1 mom. 3 punkten i kommunikationsmarknadslagen att i nätet utan ersättning distribuera televisionsutbud som tjänar allmänintresset, som fritt kan tas emot och som sänds med stöd av en sådan riksomfattande programkoncession som innehas av MTV Ab:s MTV3 och Sanoma Media Finland Oy:s Nelonen fortsätter att gälla tills de koncessioner som avses i 26 § i denna lag börjar gälla. 
Skyldigheten som en utövare av televisionsverksamhet har att i tv-programutbudet förmedla meddelanden från myndigheter till allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet gäller tills de koncessioner som avses i 26 § i denna lag börjar gälla. 
Skyldigheten som en utövare av radioverksamhet har att i radioprogramutbudet förmedla meddelanden från myndigheter till allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet gäller tills den programkoncession går ut som utövaren av radioverksamhet har och som avses i 7 § 1 mom. i den lagen. 
Bestämmelserna i 229 § 4 mom. i denna lag ska inte tillämpas på avtal som ingåtts före ikraftträdandet av lagen. 
Bestämmelserna i 288 § 1 mom. 1 punkten ska tillämpas på koncessioner som beviljats efter det att lagen har trätt i kraft. 
Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av någon annan lag eller i beslut som meddelats med stöd av en lag som upphävts genom denna lag hänvisas till en lag som upphävts genom denna lag, ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelse i denna lag. 
(12 mom. stryks) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

49. Lag om ändring av lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (21/2014) 4, 5, 12, 14, 15 och 20–24 § som följer: 
22 § Tillsynsmyndigheter 
Transport- och kommunikationsverket övervakar att denna lag följs. 
Kommunikationsministeriet övervakar de anmälda organ som ministeriet har utsett. 
(3 mom. upphävs) 
24 § Överklagande 
Beslut som gäller återkallande av registrering, avhjälpande av brister hos driftskompatibilitetskomponenter och återkallande av utseende får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Omprövning av ett beslut som ett anmält organ har meddelat får begäras hos organet och omprövning av andra beslut av kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket än sådana som gäller återkallande av registrering, avhjälpande av brister hos driftskompatibilitetskomponenter och återkallande av utseende får begäras hos den myndighet som har meddelat beslutet på det sätt som bestäms i förvaltningslagen. Ändring i ett omprövningsbeslut får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av registrering, avhjälpande av brister hos driftskompatibilitetskomponenter och återkallande av utseende får överklagas genom besvär på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 
Andra beslut som förvaltningsdomstolen har meddelat får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut som kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av denna lag ska iakttas trots överklagande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutgörande eller hot om avbrytande får dock överklagas enligt bestämmelserna i viteslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

50. Lag om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) 4–7 och 9 §, sådana de lyder i lag 1302/2009, som följer: 
7 § Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet 
Trafikledsverket kan ur informationssystemet lämna ut uppgifter för användning som sådana och för producering av tjänster antingen som ett skriftligt utdrag eller via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

51. Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 3 a, 6, 7 a–7 d, 9, 10 a–10 c, 11, 11 a–11 d, 12, 13 a–13 e, 14 a, 14 b, 17 a, 20, 23, 23 a, 23 b och 24 §,  
av dem 3 a, 10 a–10 c, 13 a, 14 b, 17 a och 23 b § sådana de lyder i lag 956/2013, 6 § sådan den lyder i lagarna 124/2001 och 956/2013, 7 a och 11 a § sådana de lyder i lagarna 1240/2010 och 956/2013, 7 b § sådan den lyder i lag 1240/2010, 7 c och 7 d § sådana de lyder i lag 1095/2014, 9, 11 b, och 12 § sådana de lyder i lagarna 215/2005, 1240/2010 och 956/2013, 11 § sådan den lyder i lagarna 1402/2011 och 956/2013, 11 c, 11 d och 14 a § sådana de lyder i lagarna 215/2005 och 956/2013, 13 b § sådan den lyder i lagarna 1004/2011 och 956/2013, 13 c och 20 § sådana de lyder i lagarna 956/2013 och 1095/2014, 13 d § sådan den lyder i lagarna 124/2001, 1004/2011, 956/2013 och 1095/2014, 13 e § sådan den lyder i lagarna 1004/2011, 956/2013 och 915/2014, 23 § sådan den lyder i lagarna 124/2001 och 1240/2010, 23 a § sådan den lyder i lagarna 215/2005, 1282/2010 och 956/2013 samt 24 § sådan den lyder i lagarna 124/2001, 215/2005 och 956/2013, som följer: 
12 § Transport och tillfällig förvaring i transportkedjan 
Vid planeringen av och i verksamheten på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler ska beaktas de faror som transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen medför för människor, miljön och egendom. På bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler får transporteras och tillfälligt förvaras endast sådana mängder farliga ämnen att de inte medför särskild fara. På dessa platser ska de områden som är avsedda för farliga ämnen samt utrustningen på områdena också vara sådana att ämnena inte vid transport eller tillfällig förvaring medför någon särskild fara.  
Om betydande mängder farliga ämnen transporteras via en hamn eller förvaras tillfälligt i hamnen, ska hamninnehavaren och den som utför lasthanteringstjänster i hamnen ha en uppdaterad säkerhetsutredning. Transport- och kommunikationsverket godkänner hamnarnas säkerhetsutredningar. Verket kan begränsa mängden farliga ämnen som tillfälligt får förvaras i hamnen och meddela andra för säkerheten nödvändiga begränsningar i fråga om tillfällig förvaring.  
Ett järnvägsföretag ska ha en uppdaterad säkerhetsutredning för en bangård som utsetts av Transport- och kommunikationsverket och genom vilken betydande mängder farliga ämnen transporteras. Trafikledsverket sammanställer och kompletterar en säkerhetsutredning för hela bangården och ser till att de funktioner som beskrivs i säkerhetsutredningen bildar en fungerande helhet när det gäller säkerheten. Transport- och kommunikationsverket godkänner säkerhetsutredningen för hela bangården.  
Säkerhetsutredningen ska innehålla en redogörelse för de åtgärder och förfaranden som säkerställer en säker transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen samt en intern räddningsplan. Den interna räddningsplanen ska innehålla en plan för de åtgärder som vidtas vid olyckor. Räddningsmyndigheterna, närings-, trafik- och miljöcentralen och tillsynsmyndigheterna ska ha tillgång till säkerhetsutredningen.  
Närmare bestämmelser om farliga ämnen och tillfällig förvaring av dessa, om förebyggande av olyckor, om transport på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler och om säkerhetsutredningen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet när det gäller dessa frågor samt om avskiljande av transportenheter och ämnesspecifika förfaranden och andra tekniska detaljer. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

52. Lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) 2, 7 b, 10, 12, 12 a, 16, 17, 29–38, 42, 42 a, 43–45, 45 a, 46, 47, 49 och 49 a §,  
av dem 2, 7 b, 16, 29–38, 42, 42 a, 45 a, 46, 49 och 49 a § sådana de lyder i lag 533/2016, 10 och 47 § sådana de lyder i lagarna 533/2016 och 816/2017, 12 a § sådan den lyder i lag 139/2015, 17 § sådan den lyder i lagarna 139/2015, 533/2016 och 816/2017, 43 och 45 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 533/2016 samt 44 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 664/2012 och 533/2016, som följer: 
7 b § Information om giltighet för pass eller identitetskort 
Leverantörer av identifieringstjänster har trots sekretessbestämmelserna rätt att via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form få information ur polisens informationssystem för förvaltningsärenden om giltighet för pass eller identitetskort som används vid inledande identifiering. 
16 § Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla hot och störningar som riktas mot verksamheten eller skyddet av uppgifter 
En leverantör av identifieringstjänster ska trots sekretessbestämmelserna utan ogrundat dröjsmål anmäla betydande hot och störningar som riktas mot tjänsternas funktion, informationssäkerheten eller användningen av en elektronisk identitet till de tjänsternas förlitande parter, till innehavarna av identifieringsverktyg, till övriga avtalsparter i förtroendenätet och till Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket får för anmälarens räkning på teknisk väg förmedla uppgifterna mellan parterna i förtroendenätet trots vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
(2 mom. upphävs) 
I en anmälan enligt 1 mom. ska det redogöras för de åtgärder som olika aktörer har tillgång till för att avvärja hot eller störningar samt de beräknade kostnaderna för åtgärderna. 
En leverantör av identifieringstjänster får använda sådana uppgifter om en annan leverantör av identifieringstjänster som den fått med stöd av denna paragraf endast för att skapa beredskap för de hot och störningar som avses i denna paragraf samt för att utreda störningssituationer. Hos en leverantör av identifieringstjänster får uppgifterna behandlas endast av den personal som nödvändigt behöver uppgifterna i sitt arbete. Uppgifterna ska också annars behandlas så att affärshemligheter som tillhör en annan leverantör av identifieringstjänster inte röjs. 
En leverantör av identifieringstjänster som genom att handla i strid med 4 mom. vållar en annan leverantör av identifieringstjänster skada är skyldig att ersätta skadan. 
46 § Inspektionsrätt 
Transport- och kommunikationsverket har rätt att utföra inspektioner av leverantörer av identifieringstjänster och av leverantörernas tjänster, av organ för bedömning av överensstämmelse som avses i 28 §, av certifieringsorgan enligt 36 § för anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och elektroniska stämplar och dessa organs verksamhet, av certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat samt av tillhandahållare av betrodda tjänster och deras tjänster. En inspektion kan genomföras för att övervaka fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag och EU:s förordning om elektronisk identifiering samt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av dem. Bestämmelser om inspektioner finns i 39 § i förvaltningslagen. 
Transport- och kommunikationsverket förordnar en inspektör att utföra de inspektioner som avses i 1 mom. Den som utför inspektionen har rätt att hos en leverantör av identifieringstjänster, hos en certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat och hos en tillhandahållare av betrodda tjänster samt hos personer som dessa anlitar granska sådan maskinvara och programvara som kan vara av betydelse vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats och de föreskrifter som meddelats med stöd av den. 
Leverantörer av identifieringstjänster, certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat, tillhandahållare av betrodda tjänster och de personer som dessa anlitar ska för inspektionen ge en inspektör som avses i 2 mom. tillträde till alla andra utrymmen än sådana som används för boende av permanent natur. 
(4 mom. upphävs) 
49 § Sökande av ändring i myndighetsbeslut 
Omprövning av ett beslut som fattats av Transport- och kommunikationsverket om en avgift som ska betalas till Transport- och kommunikationsverket enligt 47 § får begäras på det sätt som anges i 7 a kap. i förvaltningslagen. 
Beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning samt andra beslut av Transport- och kommunikationsverket än sådana som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av ett beslut om att godkänna ett organ för bedömning av överensstämmelse eller om att utse ett certifieringsorgan får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Transport- och kommunikationsverket får i sina beslut bestämma att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet tills besvären har avgjorts.  
Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av dataombudsmannen finns i dataskyddslagen ( / ). 
49 a § Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan 
Omprövning av ett beslut som fattats av ett organ för bedömning av överensstämmelse eller av ett certifieringsorgan med stöd av denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i 7 a kap. i förvaltningslagen. 
Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan ska iakttas oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

53. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 7 §, sådan den lyder i lag 948/2017, som följer: 
7 § 
Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas: 
1) tjänsterna som justitiekansler och biträdande justitiekansler samt tjänsten som kanslichef och tjänsterna som referendarieråd såsom avdelningschefer vid justitiekanslersämbetet, 
2) tjänsterna som statssekreterare, statssekreterare såsom kanslichef, kanslichef, avdelningschef och motsvarande eller högre tjänst, biträdande avdelningschef, byråchef och andra enhetschefstjänster vid ett ministerium samt tjänsteförhållanden för viss tid som en ministers specialmedarbetare, 
3) ministerietjänster vars uppgifter omfattar att vara beredskapschef eller sköta beredskaps- och förberedelseuppgifter vid ett ministerium eller att annat än tillfälligt hantera klassificerade handlingar på skyddsnivå I eller II, 
4) ämbetsverks chefstjänster, 
5) utrikesförvaltningens tjänster, 
6) domartjänster och tjänster vars uppgifter omfattar att vara åklagare eller utmätningsman samt tjänsten som underrättelseombudsman och tjänster vid underrättelseombudsmannafunktionen 
7) tjänsterna som chef eller direktör som är direkt underställd en verkschef inom inrikesministeriets ansvarsområde, polismanstjänster enligt polislagen (872/2011), andra tjänster vid skyddspolisen än polismanstjänster, sådana tjänster inom polisförvaltningen vars uppgifter omfattar att annat än tillfälligt hantera klassificerade handlingar på skyddsnivå I eller II, samt Gränsbevakningsväsendets tjänster, 
8) försvarsministeriets och försvarsmaktens tjänster, 
9) sådana tjänster vid finansministeriet och Befolkningsregistercentralen vars uppgifter har en väsentlig betydelse för informations- och cybersäkerheten, sådana tjänster vid Tullen vars uppgifter omfattar rätt att anhålla eller att delta i övervakning och tryggande av Finlands territoriella integritet, tjänster som omfattar brottsundersökning och övervakningsuppgifter inom Tullens verksamhetsområde samt direktörstjänster som är direkt underställda Tullens generaldirektör, tjänsterna som chef för Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen samt direktörstjänster som är direkt underställda Befolkningsregistercentralens överdirektör, 
10) sådana ledande sakkunnigtjänster vid arbets- och näringsministeriet vars uppgifter omfattar att behandla information som avses i lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012), 
11) tjänsten som överdirektör för IT-centralen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, tjänsten som överdirektör för Lantmäteriverkets central för geografisk information, tjänsten som överdirektör för Lantmäteriverkets produktionsenhet samt tjänsterna som jakt- och fiskeövervakare enligt lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005), 
12) tjänsterna som direktör eller överdirektör som är direkt underställd generaldirektören för Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet samt sådana tjänster vid nämnda verk som omfattar beredskaps- och förberedelseuppgifter eller uppgifter som har en väsentlig betydelse för informations- och cybersäkerheten,  
13) direktörstjänster som är direkt underställda Energimyndighetens överdirektör. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tjänsteutnämningar ska tillämpas också då en tjänsteman förordnas till ett uppdrag som motsvarar en tjänst som avses i 1 mom. eller då en person med stöd av 9 § 1 mom. utses för att för viss tid eller annars tidsbegränsat sköta uppgifter som hör till en sådan tjänst eller ett sådant tjänsteförhållande som avses i 1 mom. i denna paragraf. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

54. Lag om ändring av lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016) 3–7 och 9–14 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 706/2018, som följer: 
5 § Central informationspunkt 
Transport- och kommunikationsverket ska se till att det finns en lättanvänd och informationssäker central informationspunkt, genom vilken det utan obefogat dröjsmål och i digital form lämnas information om 
1) nätens fysiska infrastruktur, 
2) planerade byggarbeten, 
3) tillståndsförfaranden som gäller byggande, 
4) positionen för kablarna, rören och liknande aktiva delar av nätet. 
Information behöver dock inte lämnas till den del lämnandet kan anses äventyra 
1) nätens informationssäkerhet, 
2) allmän eller nationell säkerhet, 
3) företagshemligheter. 
Bestämmelser om avgifter som tas ut för lämnande av information enligt 1 mom. 1–3 punkten finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
Omprövning av ett beslut som avses i 2 mom. får sökas hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
14 § Besvär 
Omprövningsbeslut och andra beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Transport- och kommunikationsverket har rätt att anföra besvär över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett i 1 mom. avsett beslut av Transport- och kommunikationsverket. 
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

55. Lag om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vattentjänster (119/2001) 35 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 290/2018 och 669/2018, som följer: 
35 § Tystnadsplikt 
På tystnadsplikten för den som utför uppgifter som avses i denna lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
Trots tystnadsplikten enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter om enskildas eller sammanslutningars ekonomiska ställning eller företagshemligheter eller enskildas personliga förhållanden, som erhållits vid utförande av åligganden enligt denna lag, lämnas ut till 
1) tillsynsmyndigheten för utförande av uppgifter som avses i denna lag, 
2) åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott, och 
3) Transport- och kommunikationsverket, om det är nödvändigt för skötseln av informationssäkerhetsrelaterade uppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

56. Lag om ändring av lagen om farkostregistret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om farkostregistret (424/2014) 1, 6–13, 41 och 42 §, av dem 1 § sådan den lyder i lag 355/2018 samt 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 355/2018, som följer: 
42 § Ändringssökande 
Omprövning av beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. 
Beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med anledning av omprövningsbegäran får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över förvaltningsdomstolens beslut får anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
(3 mom. upphävs) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

57. Lag om ändring av sjötrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjötrafiklagen (463/1996) 6, 9, 15–19, 21 a, 22, 23 och 26 §, 
sådana de lyder 6, 15 och 17 § delvis ändrade i lag 1294/2009, 9, 16, 18, 21, 21 a, 23 och 26 § i lag 1294/2009, 19 § delvis ändrad i lagarna 1294/2009 och 595/2011 samt 22 § i lag 1003/2015, som följer: 
15 § Regionala förbud och begränsningar 
Trafik med farkoster på ett visst vattenområde kan förbjudas för viss tid eller tills vidare eller begränsas, om förbudet eller begränsningen prövas vara nödvändig till skydd för trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller för allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse. 
Beslut om förbud och begränsningar som gäller allmänna farleder fattas av Transport- och kommunikationsverket och beträffande andra vattenområden av närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Förbuden eller begränsningarna, med undantag för hastighetsbegränsningar, gäller inte användningen av farkoster som behövs för arbetet eller på grund av bostadens läge och inte heller användningen av svårt rörelsehindrade personers farkoster, om inte något annat bestäms i beslutet av särskilt vägande skäl. Trafik som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker är tillåten oberoende av förbud eller begränsningar. Detsamma gäller Försvarsmaktens verksamhet. 
16 § Förbud och begränsningar som gäller farkosttyper 
Om användningen av en viss motordriven farkosttyp medför särskilt betydande olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket eller någon annan näring, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse, kan närings-, trafik- och miljöcentralen eller, om det är fråga om en farkost som används för handelssjöfart, Transport- och kommunikationsverket förbjuda eller begränsa användningen av denna farkosttyp på ett visst område. 
17 § Behandlingen av förbuds- och begränsningsärenden 
En framställan om att förbud eller begränsningar som avses i 15 och 16 § ska utfärdas kan göras av kommunen eller en kommunmedlem eller av en sådan myndighet, sammanslutning eller ägare till ett vattenområde som berörs av saken. En framställan om utfärdande av förbud eller begränsningar kan också göras av Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Innan förbud eller begränsningar utfärdas ska Transport- och kommunikationsverket eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen höra den kommun vars område förbudet eller begränsningen gäller samt ge de myndigheter, sammanslutningar, ägare till vattenområden och andra som berörs av saken tillfälle att bli hörda. 
Utfärdas ett förbud eller en begränsning på framställan av kommunen, ska förbudet eller begränsningen utformas enligt framställningen, om det inte är nödvändigt att avvika från denna med hänsyn till principen om ett opartiskt bemötande av medborgarna eller med hänsyn till den regionala enhetligheten eller av andra särskilda orsaker. 
18 § Ikraftträdande av förbud och begränsningar 
Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller, Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att dess beslut om förbud eller begränsningar även om det överklagas ska träda i kraft på det sätt som bestäms i beslutet och efter det att beslutet har tillkännagivits. Besvärsinstansen kan dock förbjuda att beslutet verkställs. 
22 § Ändringssökande 
Beslut som avses i denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär som gäller ett beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat med stöd av 15 § 2 mom., 16 § eller 21 § 3 mom. i denna lag eller som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 15 § 2 mom. eller 16 § ska handläggas av den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av det vattenområde som beslutet gäller är beläget. I övrigt bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen enligt den förvaltningsdomstols domkrets där den myndighet vars beslut överklagas har sitt verksamhetsställe. 
Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller meddelande eller ändring av ett förbud eller en begränsning som avses i 15, 16 och 20 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
23 § Tillsyn 
Den allmänna tillsynen över att denna lag iakttas ankommer på Transport- och kommunikationsverket. Beträffande förebyggandet och bekämpningen av olägenheter för miljön ankommer den allmänna tillsynen över att lagen iakttas på den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Användningen av farkoster på vattenområden övervakas av Transport- och kommunikationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

58. Lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 8, 9, 15, 63, 68, 69 och 71 §, av dem 69 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 356/2018, som följer: 
15 § Mätning av maskinstyrkan 
Närings-, trafik- och miljöcentralen, Gränsbevakningsväsendet eller Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att ett fiskefartygs maskinstyrka ska mätas, om den maximala effekt som anges i fiskelicensen och det bevis över maskinstyrka som motortillverkaren har utfärdat inte motsvarar varandra, eller om det finns grundad anledning att anta att fiskefartygets maskinstyrka överskrider den maskinstyrka som anges i fiskelicensen. 
Den ovan avsedda tillsynsmyndigheten kan bestämma en tidsfrist inom vilken maskinstyrkan ska mätas och beviset över den ska lämnas in till den tillsynsmyndighet som har bestämt att maskinstyrkan ska mätas. Om tillsynsmyndigheten inte inom utsatt tidsfrist har fått ett godtagbart bevis över maskinstyrkan, kan närings-, trafik- och miljöcentralen på begäran av tillsynsmyndigheten dra in fiskefartygets fiskelicens tills vidare, dock högst tills ett behörigt bevis över maskinstyrkan lämnas in till myndigheten. 
Transport- och kommunikationsverket svarar för mätningen av maskinstyrkan. Transport- och kommunikationsverket kan bemyndiga ett klassificeringssällskap som avses i 8 § eller någon annan verksamhetsutövare att utföra mätning av maskinstyrkan. 
69 § Utlämnande av registeruppgifter 
Uppgifter får lämnas ut från register som avses i denna lag genom registerutdrag eller via en teknisk anslutning. Den myndighet som för registret beslutar om utlämnande av uppgifter. Innan uppgifter lämnas ut ska den som lämnar ut uppgifterna se till att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 
Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter som behövs för användningsändamålet lämnas ut till 
1) Tullen för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, beskattning och övervakning av beskattningen, 
2) polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av gränssäkerheten, övervakning av sjötrafiken, förebyggande av brott, förundersökning, undersökning av oljeutsläpp och räddningsverksamhet, 
3) Transport- och kommunikationsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och förvaltningen av trafik- och transportregistret, 
4) utsökningsmyndigheterna för skötseln av deras verkställighetsuppgifter, 
5) myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen över att livsmedelslagstiftningen följs, 
6) Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för bestämmande av påföljder samt för registrering av sådana finska fartyg som har sin hemort i landskapet Åland, 
7) Europeiska kommissionen, Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska unionens medlemsstater för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för bestämmande av påföljder, 
8) en i 10 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) avsedd fiskeriförsäkringsinrättning för beslutsfattande om betalning av försäkringsstöd, 
9) en i 19 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske avsedd närings-, trafik- och miljöcentral för återkrav av försäkringsstöd. 
71 § Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut om certifiering av maskinstyrka och mätning av maskinstyrka som har fattats av ett klassificeringssällskap eller en verksamhetsutövare som avses i 8 och 15 § får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Ändring i beslut med anledning av en begäran om omprövning och i andra beslut enligt denna lag än de som avses i 1 mom. får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Livsmedelsverket har rätt att söka ändring i ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket ett beslut som meddelats av Livsmedelsverket har upphävts eller ändrats. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

59. Lag  om ändring av miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 24, 26, 152 och 183 §, sådana de lyder 24, 26 och 183 § i lag 1063/2017 och 152 § i lag 327/2016, som följer: 
24 §  Övriga tillsynsmyndigheter  
Säkerhets- och kemikalieverket övervakar tillsammans med de allmänna tillsynsmyndigheter som avses i 23 § 1 mom. efterlevnaden av en med stöd av 216 § 2 mom. utfärdad statsrådsförordning om produkter som innehåller organiska lösningsmedel.  
De tillsynsmyndigheter som avses i konsumentsäkerhetslagen och arbetarskyddsmyndigheten övervakar inom sitt behörighetsområde efterlevnaden av statsrådsförordningar som utfärdats med stöd av 217 § 2 mom. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna, de i konsumentsäkerhetslagen avsedda tillsynsmyndigheterna och livsmedelstillsynsmyndigheterna övervakar inom sitt behörighetsområde efterlevnaden av statsrådsförordningar som utfärdats med stöd av bestämmelserna i 17 kap.  
Transport- och kommunikationsverket är den marknadskontrollmyndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG, nedan förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer.  
Tullen och gränsbevakningsväsendet övervakar, vardera inom sitt behörighetsområde, efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
26 §  Myndigheter och inrättningar vid typgodkännande  
(Paragraftexten är oförändrad) 
152 §  Hur bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning utarbetas  
Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas av Trafikledsverket i fråga om landsvägar och järnvägar, av flygplatsoperatören i fråga om en flygplats, av trafikområdeshållaren i fråga om andra trafikområden och i fråga om befolkningskoncentrationer av den behöriga kommunen när det gäller andra platser än de ovannämnda. Trafikledsverket och flygplatsoperatören ska lämna sin bullerutredning och handlingsplan till den behöriga kommunen, som ska beakta dem när bullerutredningen och handlingsplanen utarbetas för befolkningskoncentrationen.  
När handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas ska utlåtande om utkastet till plan begäras av kommunerna och de statliga tillsynsmyndigheterna, Transport- och kommunikationsverket och flygplatsoperatören och av andra som anges genom förordning av statsrådet. Alla andra ska i tillräckligt god tid ges tillfälle att bekanta sig med utkastet till plan och framföra sina åsikter om det. Tillfälle ges genom att information om ärendet lämnas i en tidning med allmän spridning på orten och i det allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska reserveras för framförandet av åsikter.  
Information om en färdig plan med tillhörande motivering samt om hur utlåtandena och åsikterna har blivit beaktade ska lämnas med iakttagande av 2 mom.  
Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning ska ses över åtminstone vart femte år efter att de har utarbetats, varvid handlingsplanen och vid behov också bullerutredningen ska göras om. Handlingsplanen ska vid behov även i övrigt ses över, om det i området uppkommer en ny faktor som väsentligen inverkar på bullersituationen. Vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. om begäran om utlåtande och framförande av åsikter ska också tillämpas på översyn av handlingsplanerna.  
Bestämmelser om den tidpunkt före vilken bullerutredningen och handlingsplanen senast ska göras utfärdas genom förordning av statsrådet. 
183 §  Förbud och förelägganden som gäller ämnen, kemikalier, preparat, produkter, anordningar och maskiner  
(Paragraftexten är oförändrad) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 

60. Lag om ändring av vägtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 28 c, 49, 50, 51, 87, 87 b, 87 c, 97, 97 a och 106 a §,  
sådana de lyder 28 c § i lag 75/2015, 49 § i lagarna 523/2009, 1291/2009, 624/2010 och 508/2017, 50 § i lagarna 1010/2002 och 1291/2009, 51 § i lag 568/2016, 87 och 87 b § i lag 1043/2014, 87 c § i lag 508/2017, 97 och 106 a § i lag 1291/2009 och 97 a § i lag 242/2017, som följer: 
28 c §  Beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 
Parkeringstillstånd kan beviljas sådana personer med grav funktionsnedsättning eller för transport av sådana personer med grav funktionsnedsättning som har en synskada eller en funktionsnedsättning som hämmar rörelseförmågan. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om svårighetsgraden hos den funktionsnedsättning som är en förutsättning för tillståndet och det men som den medför. 
Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning beviljas av Transport- och kommunikationsverket. Till ansökan ska fogas läkarutlåtande om att förutsättningarna enligt 1 mom. är uppfyllda och uppgifter om utlåtandets giltighetstid. Tillståndet beviljas för läkarutlåtandets giltighetstid, dock högst 10 år. Tillståndsmyndigheten kan återkalla parkeringstillståndet på tillståndshavarens ansökan. 
Transport- och kommunikationsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta uppgifter i anslutning till beviljande av tillstånd av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna kan ingå att ta emot ansökningar, de uppgifter som följer av att ansökningar har väckts och ska behandlas samt utlämnande av parkeringstillstånd, om det inte postas till sökanden. På skötseln av serviceuppgifterna tillämpas vad som i körkortslagen (386/2011) föreskrivs om skötseln av uppgifter i anslutning till beviljande av körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd som serviceuppgift, serviceproducentens tillförlitlighet, avtal om serviceuppgifter samt inledande av ansökningsärenden och inlämnande av läkarutlåtande. 
49 §  Personer som reglerar trafiken 
Trafiken regleras av en polisman. Medan försvarsmaktens övningar pågår på vägar, regleras trafiken av en militärpolis eller av en militärperson som har förordnats till uppgiften. Bestämmelser om en gränsbevakningsmans deltagande i reglering av trafiken finns i gränsbevakningslagen (578/2005). 
Polisen kan ge en arbetarskyddsinspektör rätt att reglera trafiken på vägar när polisen och arbetarskyddsmyndigheterna tillsammans övervakar kör- och vilotider för förare av motorfordon. 
För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av dem som 
1) Transport- och kommunikationsverket förordnar att reglera trafiken i plankorsningar mellan väg och järnväg,  
2) en kommunal myndighet förordnar att reglera trafiken på ställen där spårvägstrafiken kan medföra fara eller olägenhet för annan vägtrafik, 
3) den myndighet som svarar för regleringen av trafiken förordnar att reglera trafiken på grund av arbeten eller undersökningar som utförs på eller i närheten av en väg, 
4) Transport- och kommunikationsverket eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter,  
5) polisen förordnar att reglera trafiken på grund av omfattande och långvarig köbildning, 
6) polisen förordnar att tillfälligt reglera trafiken på grund av idrottstävlingar, folkfester eller utställningar eller av andra motsvarande orsaker, 
7) polisen förordnar att reglera trafiken vid färjelägen, på parkeringsområden eller i parkeringsanläggningar, 
8) polisen förordnar att reglera trafiken på grund av olyckor eller av andra motsvarande orsaker 
9) räddningsmyndigheten eller en räddningsledare förordnar att reglera trafiken, när uppdraget hänför sig till att delta i räddningsverksamhet enligt räddningslagen (379/2011). 
En myndighet kan ge ett förordnande att reglera trafiken så att det gäller ett särskilt uppdrag eller för viss tid. Den som reglerar trafiken ska vara myndig, ge sitt samtycke till uppdraget och ha den sakkunskap som uppdraget kräver. 
Den som med stöd av 3 mom. 1–5 punkten förordnas att reglera trafiken ska ha sådan utbildning för reglering av trafiken som är godkänd av den förordnande myndigheten. 
Den som reglerar trafiken ska använda klädsel som kan urskiljas tydligt och uppfyller kraven i standard SFS-EN 471 eller SFS-EN ISO 20471. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om kraven på synbarhet i fråga om klädseln för dem som reglerar trafiken vid specialtransport.  
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den som förordnats att reglera trafiken. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
50 §  Trafikanordningar 
Bestämmelser om de påbud och förbud som anges med vägmärken, trafikljus och andra trafikanordningar och om deras innebörd i övrigt samt om användning av olika språk på vägmärken och andra trafikanordningar utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Genom förordning av kommunikationsministeriet meddelas nödvändiga bestämmelser om vägmärken och övriga trafikanordningar samt om användningen av dessa. Kommunikationsministeriet kan i försökssyfte fastställa användningen av trafikanordningar som avviker från en förordning av statsrådet eller av kommunikationsministeriet. 
Transport- och kommunikationsverket utfärdar närmare föreskrifter om trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått, och det kan bevilja undantag från dessa föreskrifter.  
51 § Uppsättande av trafikanordning 
En trafikanordning uppsätts på landsväg av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen enligt styrning av Trafikledsverket. Kommunen uppsätter trafikanordningen på gata, byggnadsplaneväg, torg och annat trafikområde av motsvarande slag. Innan en sådan trafikanordning som är avsedd att vara bestående uppsätts ska kommunen ge polisen tillfälle att avge utlåtande i ärendet.  
På annan än i 1 mom. avsedd väg uppsätts en trafikanordning av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen efter att ha fått kommunens samtycke, vilket dock inte utan giltig orsak får förvägras. Samtycke krävs inte för uppsättande av tillfälliga vägmärken som är behövliga på grund av vägens skick eller arbete som utförs på eller invid vägen. 
Beslut om användning av vägmärke som anger tätort fattas av kommunen, efter att i fråga om landsvägar ha hört den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Vägmärket uppsätts på landsvägar av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och på andra vägar av kommunen. 
Bestämmelser om uppsättande och underhåll av samt kostnadsansvar för trafikljus samt avstängnings- och varningsanordningar vid en plankorsning med en järnväg samt vägmärken som anger plankorsning finns i 89 § i banlagen (110/2007). 
87 §  Fordons mått och massa samt lastning av fordon 
Ett fordon ska lastas så att lasten inte kan medföra fara för personer, skada egendom, släpa i marken, falla på vägen, damma så att det stör eller orsaka andra jämförbara men eller åstadkomma onödigt buller. 
I ett fordon eller i en fordonskombination får inte transporteras flera personer än den tillåtna personlasten för fordonet medger, om inte något annat bestäms särskilt. 
Ett fordon eller en fordonskombination får inte till mått eller massa vara större eller transportera en större eller tyngre last än vad som föreskrivs i bestämmelserna om mått eller massa som allmänt tillåts på väg eller vad som är tillåtet enligt ett undantagstillstånd som beviljats med stöd av dem. 
Bestämmelser om fordons och fordonskombinationers mått och massa som allmänt tillåts på väg, märkning av avvikelse från allmänt tillåtna mått, villkor för koppling av släpfordon, lastning av fordon, säkring av last, bogsering samt om undantag från dessa utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får bevilja undantag från bestämmelserna om mått och massa för fordon som har registrerats eller tagits i bruk någon annanstans än i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelser om giltighetstiden för undantag som har beviljats av Transport- och kommunikationsverket och vid behov om andra villkor, om iakttagande av ömsesidighet vid beviljande av undantag och om andra förutsättningar för beviljande av undantag utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. 
Ett fordon som är lastat i strid med bestämmelserna eller föreskrifterna får för lossning av överlast eller för korrigering av felaktig lastning köras till en plats som trafikövervakaren finner lämplig. 
För transport av djur med motordrivna fordon och släpfordon gäller dessutom vad som särskilt föreskrivs. 
87 b §  Genomförande av specialtransport 
Med avvikelse från 87 § får en specialtransport genomföras under förutsättning att den fara och olägenhet som orsakas av transporten kan förebyggas i tillräcklig utsträckning. Vid specialtransporter ska vid behov användas varningsfordon och personer som reglerar trafiken. 
Vid specialtransporter ska lasten lastas i ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination som innebär att de mått och den massa som allmänt tillåts på väg inte överskrids i onödan. I första hand ska man undvika att den tillåtna bredden och i andra hand höjden överskrids. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om 
1) fordon och fordonskombinationer som är tillåtna för specialtransport och om laster som tillåts vid specialtransport, 
2) kopplingskraven på fordon som används i specialtransportkombinationer, 
3) mått och massor som är tillåtna vid specialtransport samt om lastning av den last som transporteras som specialtransport, 
4) märkning av last som transporteras som specialtransport, 
5) transport av annan än en odelbar last som specialtransport, 
6) hastighetsbegränsningar som ska iakttas vid specialtransport, 
7) användningen av varningsfordon och personer som reglerar trafiken vid specialtransporter, transporten av en grupp av specialtransporter i rad, villkoren för förebyggande av fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter samt om andra säkerhetskrav. 
Bestämmelser om de tekniska kraven på fordon som används vid specialtransporter samt om for-dons utrustning och godkännande finns i fordonslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
87 c §  Tillstånd för specialtransport 
För specialtransport krävs tillstånd för specialtransport, om transporten överskrider den massa som allmänt tillåts på väg eller väsentligt överskrider de mått som allmänt tillåts på väg. Tillstånd för specialtransport krävs emellertid också för transporter som överskrider de mått som allmänt tillåts på väg, om för specialtransporten används ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en EES-stat. Tillstånd för specialtransport krävs också, om trafiksäkerheten måste garanteras särskilt på grund av transportens art eller av något annat särskilt skäl eller om en transportrutt som möjliggör transporten måste fastställas. 
Beviljande av tillstånd för specialtransport förutsätter 
1) att transporten inte med något fordon eller någon fordonskombination i rimlig mån kan genomföras utan att överskrida de mått eller den massa som allmänt tillåts på väg, 
2) att fordonets eller fordonskombinationens i trafik tillåtna massa eller den av tillverkaren tillåtna massan inte överskrids, 
3) att den bärighet som väghållaren har fastställt för vägar och väganordningar inte överskrids, 
4) att transporten kan genomföras utan att väganordningar begränsar färden eller att väganordningar vid behov kan avlägsnas temporärt för transporten, och 
5) att transporten genomförs med ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination som gör det möjligt att genomföra en tillståndspliktig specialtransport på ett säkert sätt. 
För ett specialtransportfordon som är försett med förflyttningsmärken får tillstånd för specialtrans-port endast beviljas för tillfällig förflyttning utan last. Komponenter och utrustning som hör till det berörda fordonet får emellertid transporteras som last. 
Tillstånd för specialtransport beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillståndet får förenas med villkor som gäller transportrutten och transporttidpunkten och med andra villkor som behövs för att säkerställa att transporten genomförs på ett säkert och smidigt sätt och trafikmiljön skyddas. 
För att tillstånd för specialtransport ska beviljas för transport med en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än Finland, krävs ett intyg som visar att fordonskombi-nationen uppfyller de krav som ställs på specialtransportkombinationer i Finland och som utfärdats av ett besiktningsställe som utför besiktning av tunga fordon. Intyg krävs även om bara ett enda fordon i kombinationen är utländskt. Ett intyg från ett besiktningsställe behövs emellertid inte i fråga om en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, om det i registreringsstaten har utfärdats ett intyg ur vilket tillståndsmyndigheten kan konstatera att fordonskombi-nationen uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd för specialtransport. Ett intyg på finska eller svenska eller en officiell översättning av intyget till finska eller svenska ska på begäran visas upp för trafikövervakaren. 
Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd för specialtransport för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte iakttar gällande bestämmelser eller föreskrifter om specialtransport eller de villkor som tillståndet för specialtransport förenats med, eller om förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls. Om det är oskäligt att återkalla tillståndet, får tillståndshavaren i stället ges en anmärkning eller en skriftlig varning. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av tillstånd för specialtransport samt om när en transport kräver tillstånd för specialtransport. 
97 §  Andra trafikövervakare 
En tjänsteman som av kommunikationsministeriet förordnats att övervaka trafiken har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93–96 §. 
En tjänsteman som av Transport- och kommunikationsverket förordnats att kontrollera fordons mått, massa och belastning har i dessa tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93, 94 och 96 §. Samma befogenhet har en tullman och en gränsbevakningsman i tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning. 
97 a §  Uppsättande av anordning för viktövervakning i trafiken 
En sådan anordning för viktövervakning som avses i artikel 10 d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen uppsätts 
1) på landsvägar av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, 
2) på gator, torg och andra motsvarande trafikområden av kommunen, 
3) på andra än i 1 eller 2 punkten avsedda vägar av väghållaren, 
4) för tillfälligt bruk av polisen, en gränsbevakningsman eller en tullman. 
De väghållare och de närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 1 mom. 1–3 punkten ska underrätta polisen, Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket om anordningen. Transport- och kommunikationsverket ska också förses med uppgifter om de övervakningsvolymer och överlaster som anordningen registrerat. 
106 a §  Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i polisens, den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens eller Transport- och kommunikationsverkets beslut finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Polisens eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens beslut kan dock verkställas trots besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 30 augusti 2018 
Statsminister Juha Sipilä 
Kommunikationsminister Anne Berner