Senast publicerat 19-09-2017 13:51

Regeringens proposition RP 108/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten ändras. Enligt förslaget ändras strukturen på rundradioskatten för personer så att 2,5 procent skatt betalas på de inkomster som avses i lagen på den del som inkomsterna överstiger 14 000 euro. Samtidigt föreslås det att maximibeloppet höjs från 143 euro till 163 euro. Ändringen befriar ungefär 390 000 av de skattskyldiga med de allra lägsta inkomsterna från rundradioskatt.  

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018 och den ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2018. 

MOTIVERING

Nuläge

Rundradioskatt har tagits ut sedan 2013 med stöd av lagen om rundradioskatt (484/2012). Rundradioskatten var en central del av reformen av finansieringen av Rundradion Ab. Den apparatbundna televisionsavgiften slopades, och man övergick till ett arrangemang där det av ett anslag i statsbudgeten årligen till statens televisions- och radiofond betalas det belopp som krävs för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Avsikten har varit att ett belopp som motsvarar anslaget ska samlas in genom rundradioskatten. 

Enligt 2 § i lagen om rundradioskatt ska den som är allmänt skattskyldig i Finland och som senast under skatteåret har fyllt 18 år betala rundradioskatt för personer till ett belopp som är 0,68 procent av summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Rundradioskatten ska dock inte överstiga 143 euro, och om skatten understiger 70 euro debiteras den inte.  

Vid lagens ikraftträdande var gränserna 140 och 50 euro. Eftersom skatteintäkterna är avsedda att motsvara rundradions anslagsbelopp har gränserna ändrats efter lagens ikraftträdande. Från och med ingången av 2014 höjdes gränserna till 143 och 51 euro. Från och med ingången av 2016 höjdes det minsta skattebelopp som debiteras till nuvarande 70 euro. Eftersom det minsta beloppet som debiteras ska betalas på en gång stiger marginalskatten mycket när det gäller tröskeln för rundradioskatten. Tröskeln för rundradioskatten är för närvarande 11 044 euro för löneinkomster och 10 294 euro för pensions- och dagpenningsinkomst. 

Samfund som bedriver rörelse eller lantbruk eller utövar yrke och vars beskattningsbara inkomst för skatteåret är minst 50 000 euro ska enligt 3 § betala 140 euro i rundradioskatt för samfund, plus 0,35 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 50 000 euro, dock högst 3 000 euro. 

På basis av senaste fastslagna beskattning från 2015 uppgick den debiterade rundradioskatten till 525 miljoner euro, varav andelen rundradioskatt för personer var 503 miljoner euro och andelen rundradioskatt för samfund 22 miljoner euro. Rundradioskatt för personer betalades av ungefär fyra miljoner inkomsttagare, varav ca 2,5 miljoner betalade det maximala beloppet, dvs. 143 euro. 

Bestämmelser om anslagsbeloppet för Rundradion Ab finns i 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998). Enligt paragrafens 2 mom. var anslaget 500 miljoner euro 2013, och beloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsindex. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet. 

Anslaget för 2014 justerades med 1,6 procent till ungefär 508 miljoner euro för att motsvara kostnadsökningen. 

År 2014 ändrades 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (1045/2014) temporärt så att bestämmelsen i 2 mom. om indexjustering av anslaget inte tillämpades 2015. Åtgärden föranleddes av det ekonomiska läget och baserade sig på en överenskommelse mellan riksdagsgruppernas ordförande av den 21 mars 2014. 

Inte heller år 2016 justerades Rundradions anslag i enlighet med förändringen i kostnadsnivån. Genom lag 1501/2015 (RP 44/2015 rd) ändrades 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond temporärt så, att anslaget inte indexjusterades 2016. 

Genom lag 1170/2016 ändrades 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond temporärt så, att anslaget inte indexjusteras 2017 och 2018. Ändringarna grundade sig på förslag av en parlamentarisk arbetsgrupp som utvärderat Rundradions allmännyttiga verksamhet och finansieringen av bolaget. Arbetsgruppen föreslog i sin promemoria av den 22 juni 2016 att man i finansieringen av Rundradion Ab åren 2017–2019 inte gör den indexjustering som avses i 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond. Enligt arbetsgruppen är indexfrysningen motiverad med tanke på det allmänna statsfinansiella läget. Arbetsgruppen konstaterade ändå i sin promemoria att riksdagsgrupperna ska bedöma den ekonomiska situationen hösten 2018 och överväga möjligheterna till en indexhöjning 2019.  

Bedömning av nuläget och föreslagna ändringar

Kommunikationsministeriet tillsatte en parlamentarisk arbetsgrupp den 5 maj 2017 för att bedöma allokeringen av rundradioskatten. Arbetsgruppen hade som uppgift att bedöma hur rundradioskatten fördelas mellan olika inkomstklasser och lägga fram ett förslag till ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt så att beskattningen lindras i de lägre inkomstklasserna och en större del av dem med de allra lägsta inkomsterna än för närvarande lämnas utanför betalningsskyldigheten. Arbetsgruppen bedömde också indexjusteringen av Rundradions finansiering för 2019. Arbetsgruppens uppdrag gällde inte definiering av Rundradions allmännyttiga verksamhet. 

Arbetsgruppen föreslog att lagen om rundradioskatten ändras så att en större del av de med de allra lägsta inkomsterna än för närvarande lämnas utanför skyldigheten att betala skatt. Samtidigt ändras skattens struktur så att man frångår ett belopp för det minsta skattebelopp som debiteras. För att skatteintäkterna ska motsvara anslaget i statsbudgeten som betalas till Rundradion Ab även efter ändringen höjs skattens maximibelopp. Arbetsgruppen föreslog också att indexhöjningen av Rundradion Ab:s finansiering 2019 inte ska frysas.  

Enligt förslaget av arbetsgruppen föreslås det att 2 § i lagen om rundradioskatten ändras så att rundradioskatten för personer som betalas är 2,5 procent på den del som överstiger 14 000 euro av summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Rundradioskatten för personer bestäms fortfarande i princip utgående från summan av personens nettoförvärvsinkomst och nettokapitalinkomst. Nettoförvärvsinkomsten beräknas enligt 30 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) genom att från förvärvsinkomsten göra de naturliga avdragen. Nettokapitalinkomsten beräknas genom att från kapitalinkomsten göra de naturliga avdragen. Som grund för skatten används i andra hand arbetsinkomsten som fastställs enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare, om den är större än summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten. Inkomstunderlaget, enligt vilket skatten bestäms förblir detsamma, men skatt ska betalas endast för den del som överstiger 14 000 euro och man frångår ett belopp för det minsta skattebelopp som debiteras. För att skatteintäkterna ska motsvara anslaget i statsbudgeten som betalas till Rundradion Ab även efter ändringen föreslås det att skattens maximibelopp höjs från nuvarande 143 euro till 163 euro.  

I tabellen nedan presenteras rundradioskatten för närvarande samt efter ändringen uträknad på basis av löneinkomsten och pensions- och dagpenningsinkomsten. 

Propositionens konsekvenser

3.1  Konsekvenser för den offentliga ekonomin

Den föreslagna ändringen beräknas minska rundradioskattens intäkter från fysiska personer med ungefär 6 miljoner euro 2018. År 2018 uppskattas utfallet av rundradioskatten bli 510 miljoner euro, varav andelen rundradioskatt för fysiska personer blir 486 miljoner euro och andelen rundradioskatt för samfund 24 miljoner euro.  

Enligt uppskattningen vid tidpunkten för överlämnandet av propositionen motsvarar utfallet av rundradioskatten 2018–2019 ungefär Rundradions anslag för dessa år. Syftet är att rundradioskattens intäkter åtminstone på längre sikt ska motsvara anslaget för Rundradion Ab. Det årliga skatteutfallet beror på utvecklingen i de skattskyldigas inkomster och företagens resultat under skatteåret. Inkomsterna och resultaten är oberoende av de bedömningar av kommande förändringarna i förtjänstnivåindex och konsumentprisindex som används som grund för dimensioneringen av anslaget. Skattegrunderna kan på så sätt inte fastställas så att skatteintäkterna exakt motsvarar anslaget för Rundradion Ab. Avsikten är att behovet av att justera skattegrunderna ska omprövas senare om utvecklingen av skatteutfallet ger anledning till det. 

Förslaget förväntas inte ha några konsekvenser för Rundradion Ab:s finansiella ställning, eftersom det inte finns något omedelbart samband mellan skatteutfallet och anslagsbeloppet.  

3.2  Konsekvenser för hushållen

Den föreslagna ändringen innebär att tröskeln för rundradioskatten för löneinkomster stiger från nuvarande 11 044 euro till 14 750 euro. I fråga om pensions- och dagpenningsinkomsten stiger tröskeln från nuvarande 10 294 euro till 14 000 euro. Till följd av förslaget minskar antalet personer som betalar rundradioskatt med cirka 390 000. Ändringen ökar de disponibla inkomsterna för dessa personer med minst 70 euro per år. Eftersom beloppet för det minsta skattebelopp som debiteras frångås, ger rundradioskatten i motsats till nuläget inte upphov till mycket hög marginalskatt när det gäller tröskeln för betalning av skatten. 

När tröskeln för betalningen av skatt överstigs ökar skattebeloppet successivt och når det maximala skattebeloppet vid löneinkomsten 21 270 euro per år och vid pensions- och dagpenningsinkomsten 20 520 euro per år. Höjningen det maximala skattebeloppet skärper beskattningen för de skattskyldiga som betalar det maximala beloppet med 20 euro per år. Antalet personer vars beskattning skärps till följd av ändringen är uppskattningsvis 2,8 miljoner. 

Förslaget minskar inkomstskillnaderna något, mätt med Ginikoefficienten, -0,03 procentenheter. I tabellen nedan presenteras den föreslagna ändringens effekt på disponibla inkomster per inkomstdecil. 

Beredningen av ärendet

Propositionen har beretts vid finansministeriet. Följande instanser har angivit sitt yttrande: kommunikationsministeriet, Akava ry, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, Skatteförvaltningen, Skattebetalarnas Centralförbund rf och Rundradion Ab 

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Avsikten är att lagen ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2018. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rundradioskatt (484/2012) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1073/2013 och 1702/2015, som följer: 
2 § 
Rundradioskatt för personer 
Den som är allmänt skattskyldig i Finland enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och som senast under skatteåret har fyllt 18 år ska betala en rundradioskatt på 2,5 procent på den del som överstiger 14 000 euro av summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Rundradioskatten ska dock inte överstiga 163 euro. 
Rundradioskatten för en person som avlidit under skatteåret ska betalas av dödsboet med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. i inkomstskattelagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2018. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 19 september 2017 
StatsministerJuhaSipilä
FinansministerPetteriOrpo