Senast publicerat 03-11-2021 14:52

Regeringens proposition RP 109/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att hänvisningarna till den upphävda förvaltningsprocesslagen i bestämmelserna om ändringssökande i 41 lagar inom justitieministeriets förvaltningsområde ändras till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, som trädde i kraft vid ingången av 2020. Även separata närmare bestämmelser om ändringssökande ska enligt förslaget strykas till den del de överlappar den nya allmänna lagen efter det att den har trätt i kraft. 

Lagarna avses träda i kraft hösten 2020. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) trädde i kraft den 1 januari 2020 och upphävde förvaltningsprocesslagen (586/1996), som innan dess var allmän lag. I samband med den nya allmänna lagen ändrades inte alla bestämmelser om ändringssökande i lagar som hör till justitieministeriets förvaltningsområde så att de motsvarar den nya lagstiftningen. 

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. 

Justitieministeriet har begärt utlåtande om propositionen av riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, finansministeriet, högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, Ålands förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, sametinget och Kommunförbundet. De utlåtanden som inkommit har sammanställts och behandlas närmare i avsnitt 5. 

Beredningsunderlaget till propositionen finns i den offentliga tjänsten under adressen https://oikeusministerio.fi/hankkeet med identifieringskoden OM008:00/2020

Nuläge och bedömning av nuläget

Lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde innehåller för närvarande hänvisningar till den upphävda förvaltningsprocesslagen. I 127 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs det, att om det i någon annan lag eller i en förordning finns en hänvisning till förvaltningsprocesslagen eller till lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/1950), ska hänvisningen efter ikraftträdandet av lagen om rättegång i förvaltningsärenden avse den nya lagen. Hänvisningar till den upphävda lagen är dock inte längre informativa. 

Bestämmelser som överlappar de allmänna bestämmelserna behöver inte finnas någon annanstans i lagstiftningen. I lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde finns till exempel bestämmelser om en parts besvärsrätt och om vilka beslut som får överklagas hos förvaltningsdomstolen samt om besvärsrätt hos högsta förvaltningsdomstolen för den myndighet som fattat beslutet. 

Den nya allmänna lagen innehåller bestämmelser om en parts rätt att anföra besvär över ett förvaltningsbeslut i större utsträckning än tidigare, eftersom besvärsrätten enligt den nya allmänna lagen inte längre är beroende av den organisatoriska ställning som den beslutsfattande myndigheten har (7 och 8 §). I den allmänna lagen föreskrivs också om rätten för en part och den myndighet som fattat förvaltningsbeslutet att anföra besvär över beslut av förvaltningsdomstolar hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd (107 § 1 mom. och 109 § 2 mom.). 

I 11 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) finns det ingen separat bestämmelse om den behöriga förvaltningsdomstolen vid överklagande av ett beslut som gäller rättelseyrkande med anledning av en påförd avgift i motsats till vad som var fallet i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993), som var den lag som föregick lagen om domstolsavgifter. Enligt lagen om domstolsavgifter bestäms det i enlighet med 10 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden vilken förvaltningsdomstol som är behörig enligt den domkrets där myndighetens verksamhetsställe är beläget, dvs. om verksamhetsområdet för den myndighet som har fattat beslutet är hela landet, är den behöriga domstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den ändringssökande har sin hemort. Ändringen av bestämmelserna om behörig förvaltningsdomstol har inte motiverats i samband med att lagen om domstolsavgifter tillkom. Enligt den regeringsproposition som gäller lagen om domstolsavgifter (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar, RP 29/2015 rd) motsvarar 11 § i sak gällande lydelse i 10 § i den dåvarande lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer, enligt vilken ändring i ett beslut som gällde rättelseyrkande fick sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets myndighetens verksamhetsställe var beläget. Den gällande regleringen verkar oändamålsenlig med beaktande av ärendegruppens särart, bl.a. med anledning av de praktiska svårigheter det innebär att ta reda på vilken förvaltningsdomstol som är den behöriga i ärendet.  

Enligt 9 e § i partilagen (10/1969) och 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) får ett ärende överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Detta motsvarar inte högsta förvaltningsdomstolens ställning som den domstol som styr rättspraxis.  

En besvärsbestämmelse i 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) (offentlighetslagen) är enligt den begäran om utlåtande som riksdagens biträdande justitieombudsman riktat till justitieministeriet den 20 juni 2019 potentiellt oklar till den del den gäller sökande av ändring i fråga om en sådan avgift enligt 34 § i offentlighetslagen som en kommunal myndighet fastställer. Enligt biträdande justitieombudsmannens begäran om utlåtande är det oklart om överklagandet föregås av ett skede med begäran om omprövning. Dessutom är det tolkningsmässigt oklart om en avgift som fastställts av en kommunal myndighet ska överklagas genom förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. I samband med att bestämmelserna om överklagande uppdateras i övrigt är det nödvändigt att också den ifrågavarande bestämmelsen preciseras i detta avseende. Enligt regeringens proposition om offentlighetslagen (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt 50 § i kommunallagen, RP 20/2005 rd) ska rättelse och ändring i kommunala myndigheters avgiftsbeslut sökas i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. Till följd av en ändring av 33 § 1 mom. (907/2015) i offentlighetslagen har denna fråga lämnats helt obeaktad i bestämmelsen. Enligt motiveringen till ändringen av 33 § 1 mom. (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden, RP 230/2014 rd) var avsikten att den ändrade bestämmelsen till sitt innehåll skulle motsvara början av 3 mom. i paragrafen, som då fortfarande gällde. Utifrån bestämmelsen och förarbetena till den är det därmed oklart hur sökande av ändring ska ske i fråga om ett avgiftsbeslut som fattats av en kommunal myndighet. 

Målsättning

Syftet med förslaget är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna om ändringssökande i lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

I förslaget föreslås en översyn av bestämmelserna om ändringssökande i lagarna inom justitieministeriets förvaltningsområde så att hänvisningarna till den allmänna lag som ska tillämpas vid ändringssökande motsvarar vad som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, som trädde i kraft i början av 2020. Dessutom ska de bestämmelser som överlappar de allmänna förvaltningslagarna upphävas och bestämmelserna om sökande av ändring förtydligas. Att överlappande bestämmelser upphävs kommer inte att inverka på innehållet i kvarstående bestämmelser, eftersom t.ex. rätten för en myndighet som fattat ett förvaltningsbeslut att överklaga hos högsta förvaltningsdomstolen med stöd av lagen om rättegång i förvaltningsärenden redan funnits i de lagar som nu föreslås bli ändrade.  

Hänvisningar till förvaltningsprocesslagen ska ändras till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden i följande bestämmelser: 

4 kap. 1 § och 23 kap. 6 § i domstolslagen (673/2016), 

37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstol (646/1974), 

2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007), 

9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål med rättegång (362/2009), 

1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (1121/1999), 

12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016), 

4 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016), 

26 b och 40 § i sametingslagen (974/1995), dessutom ändras hänvisningen till lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/1950) i 41 § i lagen till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, 

12, 40, 49 b och 66 § i förvaltningslagen (434/2003), 

8 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014), 

31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningsanstalt (1316/2006), 

20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004), 

24 § i viteslagen (1113/1990), 

20 kap. 4 § i fängelselagen (767/2005), 

88 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015), 

35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017), 

26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963), 

24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987), 

19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1169/2011), 

14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1170/2011), 

4 § i teckenspråkslagen (359/2015), 

130 och 131 § i beredskapslagen (1552/2011), och i fråga om omprövning fogas dessutom till 131 § en hänvisning till förvaltningslagen, och 

5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017). 

Hänvisningar till förvaltningsprocesslagen ska ändras till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden och bestämmelserna om besvärstillstånd eller den utfärdande myndighetens rätt till överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen eller båda ska utgå som obehövliga i följande bestämmelser: 

23 kap. 8 § i domstolslagen (673/2016), 

26 § i rättshjälpslagen (257/2002), 

13 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016), 

26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011), 

13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014), 

15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), 

64 § i tvångsmedelslagen (806/2011), där Kommunikationsverkets namn dessutom uppdateras till ett omnämnande av Transport- och kommunikationsverket, 

25 § i dataskyddslagen (1050/2018), 

59 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), 

28 § i lagen om sammankomster (530/1999), 

17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003), 

5 kap. 2 a § i ärvdabalken (40/1965), 

29, 36, 37, 50 och 93 § i adoptionslagen (22/2012), 

15 § i lagen om överlastavgift (51/1982), 

16 § i lagen om parkeringsövervakning (727/2011), och dessutom upphävs 14 § i lagen som obehövlig, 

41 § i kreditupplysningslagen (527/2007), och 

20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016). 

Bestämmelserna om besvärstillstånd ska utgå som obehövliga i följande bestämmelser: 

20 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005),  

90 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) och 

58 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018). 

I 11 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) föreslås det att hänvisningen till förvaltningsprocesslagen ska ändras till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden och att den behöriga förvaltningsdomstolen ska ändras till den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den ifrågavarande myndigheten har sitt verksamhetsställe. 

Bestämmelserna i 9 e § i partilagen (10/1969) och i 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) ändras så att ändring söks hos förvaltningsdomstol och inte direkt hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med huvudregeln i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ändringen står i samklang med högsta förvaltningsdomstolens ställning som den domstol som styr rättspraxis. Dessutom ändras hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen till hänvisningar till viteslagen (1113/1990), där det finns en egen bestämmelse om ändringssökande. 

I lagarna om ändring av lagen om domstolsavgifter, partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering ingår övergångsbestämmelser enligt vilka de bestämmelser som gällde vid ändringslagens ikraftträdande ska tillämpas vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet.  

Ett beslut om avgift för utlämnande av en handling är med stöd av 33 § 1 mom. i offenlighetslagen (621/1999) av en sådan art att ändamålsenliga rättsmedel skulle utgöras av ett omprövningsförfarande och förvaltningsbesvär. I denna proposition föreslås därför en precisering av rättsläget till denna del så att vad som i förvaltningslagen föreskrivs om begäran om omprövning och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden om förvaltningsbesvär även ska tillämpas på kommunala myndigheters avgiftsbeslut. Kommunerna bör av denna anledning göra de ändringar som behövs i sina egna instruktioner. I 33 § ändras dessutom hänvisningen till förvaltningsprocesslagen till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden och stryks bestämmelsen om besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen som obehövlig. Hänvisningen till kommunallagen i 34 § 3 mom. i samma lag ska uppdateras till att gälla den nuvarande kommunallagen (410/2015) genom att det författningsnummer som hänvisar till den tidigare kommunallagen (365/1995) stryks. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

Lagförslagen i propositionen kommer att uppdatera och förtydliga lagstiftningen om ändringssökande i förvaltningsärenden. 

Propositionen bedöms inte ha några betydande ekonomiska konsekvenser. 

Remissvar

Justitieministeriet har begärt utlåtande om propositionen av riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, finansministeriet, högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, Ålands förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, sametinget och Kommunförbundet. De parter som inte uttryckligen ombads avge utlåtande hade också möjlighet att inkomma med ett utlåtande. 

Sammanlagt nio remissinstanser lämnade utlåtanden. Dessa var riksdagens biträdande justitieombudsman, högsta förvaltningsdomstolen, Helsingfors förvaltningsdomstol, Norra Finlands förvaltningsdomstol, Åbo förvaltningsdomstol, Vasa förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden och Kommunförbundet. Dessutom meddelade biträdande justitiekanslern i statsrådet, finansministeriet, Tavastehus förvaltningsdomstol och försäkringsdomstolen att de inte har något att yttra i fråga om propositionsutkastet. 

De instanser som yttrade sig förhöll sig i huvudsak positivt till propositionens mål och de föreslagna ändringarna. Högsta förvaltningsdomstolen, Helsingfors förvaltningsdomstol, Norra Finlands förvaltningsdomstol och Åbo förvaltningsdomstol föreslog vissa detaljändringar och preciseringar i propositionen, och utkastet har preciserats utifrån förslagen i den mån som det har ansetts behövligt.  

Ikraftträdande

Det föreslås att lagarna träder i kraft hösten 2020. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Förslaget förtydligar lagstiftningen om sökande av ändring och stärker därmed det rättsskydd som skyddas genom 21 § i grundlagen. Förslaget har inga andra konsekvenser för de grundlagsskyddande rättigheterna, och lagförslagen kan därmed behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i domstolslagen (673/2016) 4 kap. 1 § samt 23 kap. 6 § 1 och 3 mom. och 8 §,  
av dem 23 kap. 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 885/2018 och 8 § sådan den lyder i lag 209/2019, som följer: 
4 kap. 
Förvaltningsdomstolar 
1 § Förvaltningsdomstolens rättskipningsuppgifter 
Förvaltningsdomstolen behandlar och avgör de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltningstvistemål och andra ärenden som enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) eller någon annan lag hör till en förvaltningsdomstols behörighet. 
23 kap. 
Ändringssökande 
6 § Sökande av ändring i domarutbildningsnämndens beslut 
Omprövning av bedömningen av prov som avses i 18 kap. 2 § eller 6 § 1 mom. får begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får inte överklagas genom besvär. 
Kläm 
Ändring i andra beslut som domarutbildningsnämnden har meddelat får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
8 § Sökande av ändring i Domstolsverkets beslut 
Omprövning får begäras i fråga om beslut som Domstolsverket fattat med stöd av 19 a kap. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Domstolsverkets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol som bestäms enligt verkets placeringsort. Bestämmelser om sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 11 § som följer: 
11 § Sökande av ändring i en avgift 
Omprövning av ett beslut om att en avgift påförs får begäras hos den tjänsteman eller myndighet som har påfört avgiften inom sex månader från det att avgiften påfördes. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt förvaltningslagen. Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets myndigheten i fråga har sitt verksamhetsställe. Förvaltningsdomstols beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I avgöranden enligt 7 § 2 mom. får dock omprövning inte begäras eller ändring sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (646/1974) 37 a §, sådan den lyder i lag 59/2001, som följer: 
37 a § 
Vid behandling av besvärsärenden som avses i 1 § 3 mom. iakttas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 2 § 2 mom. som följer: 
2 § Lagens tillämpningsområde 
Kläm 
Lagen tillämpas också på behandlingen av sådana ärenden i marknadsdomstolen på vilka lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte tillämpas. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 9 § 3 mom., sådant det lyder i lag 81/2013, som följer: 
9 § Avgörande av ett yrkande på gottgörelse 
Kläm 
Domstolen ska utan dröjsmål underrätta Statskontoret om avgöranden där gottgörelse har bestämts. Bestämmelser om delgivning av beslut i förvaltningsprocessärenden finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (1121/1999) 1 § 1 mom. som följer: 
1 § Lagens syfte och tillämpningsområde 
I syfte att sörja för säkerheten och trygga ordningen samt skydda egendom kan säkerhetskontroller ordnas vid domstolar så som anges i denna lag. Lagen tillämpas också vid de myndigheter som med stöd av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) håller muntliga förhandlingar. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) 12 § 3 mom., sådant det lyder i lag 211/2019, som följer: 
12 § Nämndemäns arvode och kostnadsersättning 
Kläm 
En nämndeman som anser att han eller hon inte fått arvode eller ersättning enligt 1 och 2 mom. får begära omprövning hos lagmannen vid tingsrätten. Begär inte nämndemannen omprövning inom ett år efter utgången av det kalenderår då betalning borde ha skett går rätten till förmånerna förlorad. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring dock inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i rättshjälpslagen (257/2002) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 918/2015, som följer: 
26 § Ändringssökande 
Kläm 
Om ett beslut av en förvaltningsdomstol gäller lämnande av rättshjälp i ett ärende som inte kan föras till domstol eller i ett ärende i fråga om vilket beslutet överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen, får rättshjälpsbeslutet överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Vid sökande av ändring tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) 4 § 3 mom. och 13 § 2 mom. som följer: 
4 § Avtal om produktion av rättshjälps- och intressebevakningstjänster 
Kläm 
Avtalstvister ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om förfarandet i förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
13 § Rättsbiträdenas beslutanderätt 
Kläm 
Ledande offentliga rättsbiträdet fattar beslut om framställande av en i 10 § 2 mom. i rättshjälpslagen avsedd begäran hos ett penninginstitut. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) 26 §, sådan den lyder i lag 914/2015, som följer: 
26 § Sökande av ändring i ett avgiftsbeslut 
Omprövning får begäras i fråga om rättegångsbiträdesnämndens beslut om ansökningsavgift eller tillsynsavgift. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av sametingslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sametingslagen (974/1995) 26 b § 2 mom., 40 § 3 mom. och 41 §,  
av dem 26 b § 2 mom. och 40 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1279/2002, som följer: 
26 b § Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
Kläm 
På anförande av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
40 § Yrkande på rättelse av och besvär över valresultatet 
Kläm 
I ett beslut av sametingets styrelse får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från det att styrelsens beslut har delgetts den berörda personen. Vid sökande av ändring iakttas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Kläm 
41 § Besvärsrätt 
I ett beslut av sametingets styrelse och nämnd samt ett annat organ som tillsatts av tinget kan ändring sökas genom besvär hos sametinget, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag. I ett beslut av sametinget får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 33 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 33 § och 34 § 3 mom., sådana de lyder 33 § i lag 907/2015 och 34 § 3 mom. i lag 495/2005, som följer: 
33 § Ändringssökande 
Om en betalningsskyldig anser att ett fel har inträffat när en avgift som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller kommunallagen (410/2015) med stöd av 34 § i denna lag har fastställts får den betalningsskyldige begära omprövning beträffande avgiften inom sex månader från det att avgiften fastställdes. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003). 
Vid sökande av ändring i andra beslut och beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. får dock inte överklagas genom besvär. 
På sökande av ändring i ärenden som gäller rättegångens offentlighet tillämpas vad som föreskrivs i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar och i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar. 
34 § Avgifter 
Kläm 
För utlämnande av en uppgift med stöd av 9 och 11 § som kopia eller utskrift tas en avgift ut som motsvarar beloppet av de kostnader som myndigheten har för att lämna ut uppgiften, om det inte särskilt föreskrivs eller med stöd av kommunallagen bestäms om en lägre avgift. Avgiften fastställs och tas ut med iakttagande av vad som bestäms med stöd av kommunallagen eller vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs om prestationer som avses i 7 § 2 mom. i den lagen. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av förvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i förvaltningslagen (434/2003) 12 § 3 mom., 40 § 3 mom., 49 b § 3 mom. och 66 §,  
av dem 40 § 3 mom. sådant det lyder i lag 801/2015 och 49 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 893/2015, som följer: 
12 § Ombud och biträde 
Kläm 
Ändring i en myndighets beslut om förbud att uppträda får sökas särskilt genom besvär hos den myndighet som är behörig att behandla en ansökan om ändring av avgörandet i ärendet. Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Behandlingen av ärendet kan fortsätta trots ändringssökande som gäller förbudet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
40 § Muntlig bevisning 
Kläm 
I fråga om vittnesjäv samt ett vittnes rätt att vägra vittna tillämpas bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
49 b § Omprövningsbegäran och besvärsförbud 
Kläm 
Vid sökande av ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.  
66 § Tvist om förvaltningsavtal 
Tvister som gäller förvaltningsavtal ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om förfarandet i förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 8 och 13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014) 8 § 2 mom. och 13 § som följer: 
8 § Beslutförhet, omröstning och föredragning 
Kläm 
På omröstning i nämnden tillämpas vad som i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) föreskrivs om omröstning. 
Kläm 
13 § Ändringssökande 
Den som har inlett ett ärende i nämnden får hos nämnden begära omprövning av ett beslut av nämndens ordförande om att avvisa ärendet eller att avslå ett yrkande. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Besvär ska dock anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets motparten till den part som inlett ärendet i nämnden har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om det inte finns någon förvaltningsdomstol som med stöd av det som sägs ovan är behörig i saken, ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Ett i 20 § 3 mom. i diskrimineringslagen avsett beslut av nämnden och ett i 21 § i jämställdhetslagen avsett beslut om förbud eller föreläggande får verkställas även om ändring sökts, om inte nämnden eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 31 § som följer: 
31 § Ändringssökande 
I ett beslut som i ett rättelseförfarande meddelats om bedömning av en studieprestation eller tillgodoräknandet av tidigare studier och kompetens får ändring inte sökas genom besvär. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I beslut som förvaltningsdomstolen meddelat i ett ärende som avses i denna lag får ändring dock inte sökas genom besvär.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) 20 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 mom. i lag 932/2016 och 2 mom. i lag 731/2014, som följer: 
20 a § Ändringssökande 
Ett beslut genom vilket den nationella säkerhetsmyndigheten har vägrat utfärda ett intyg över säkerhetsutredning får inte överklagas genom besvär, om inte intyget över säkerhetsutredningen är en förutsättning för skötseln av en sådan tjänst eller ett sådant uppdrag, för vilka den som väljs enligt internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet ska ha ett intyg över säkerhetsutredning. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 904/2015, som följer: 
15 § Examinandens rättsskydd 
Kläm 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 24 § i viteslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viteslagen (1113/1990) 24 §, sådan den lyder i lag 894/2015, som följer: 
24 § Ändringssökande 
Ett beslut genom vilket en myndighet inte har godkänt ett yrkande på ny behandling av ett ärende enligt 12 § 2 mom. får inte överklagas genom besvär. 
Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller föreläggande av vite eller föreläggande av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande tillämpas vad som föreskrivs om sökande av ändring i ett beslut som gäller huvudförpliktelsen. 
Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller utdömande av vite eller verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen och frågan om sakkunnigledamöters deltagande i behandlingen av ärendena utifrån huvudförpliktelsen. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 64 § 3 mom., sådant det lyder i lag 913/2015, och 
ändras 10 kap. 64 § 2 mom., sådant det lyder i lag 913/2015, som följer: 
10 kap.  
Hemliga tvångsmedel 
64 § Ersättningar till teleföretag 
Kläm 
I fråga om beslutet får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Förvaltningsdomstolen ska ge Transport- och kommunikationsverket tillfälle att bli hört. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 20 kap. i fängelselagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i fängelselagen (767/2005) 20 kap. 6 §, sådan den lyder i lag 393/2015, och 
ändras 20 kap. 4 §, sådan den lyder i lagarna 393/2015 och 819/2019, som följer: 
20 kap. 
Ändringssökande 
4 § Besvär hos förvaltningsdomstolen 
Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över ett beslut av en regiondirektör ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut som fattats av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet eller verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) 90 § och 
ändras 88 § som följer: 
88 § Besvär hos förvaltningsdomstolen 
Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över ett beslut av en regiondirektör med anledning av en begäran om omprövning ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut som fattas av verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017) det inledande stycket i 35 § 1 mom., 35 § 1 mom. 6 punkten och 37 § som följer: 
35 § Ändringssökande 
Den övervakade får begära omprövning av Brottspåföljdsmyndighetens beslut om 
Kläm 
6) något annat avgörande enligt 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) som träffats med stöd av denna lag, om inte ändringssökande har förbjudits med stöd av 36 § i denna lag. 
Kläm 
37 § Besvär hos förvaltningsdomstolen  
Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över ett beslut av en regiondirektör med anledning av en begäran om omprövning ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut av verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
På behandlingen av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 89, 91 och 92 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av 26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) 26 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 988/2014, som följer: 
26 § 
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska höra den dömde före sitt beslut om samtycke till en begäran som avses i 5, 9 a, 10 eller 17 §. På hörande tillämpas vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om hörande av part. Bestämmelser om delgivning av beslut finns i förvaltningslagen. 
Ett beslut som fattats av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 24 §, sådan den lyder i lag 919/2015, som följer: 
24 § 
Ett beslut som justitieministeriet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1169/2011) 19 § som följer: 
19 § Ändringssökande 
Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet eller justitieministeriet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 5 § tillämpas vad som i tvångsmedelslagen föreskrivs om sökande av ändring i ett domstolsbeslut i ett ärende som gäller häktning eller reseförbud.  
Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 7 § söks hos hovrätten genom besvär. På ändringssökandet tillämpas vad som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgöranden.  
Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 13 § söks hos högsta domstolen genom besvär. På ändringssökandet tillämpas vad som i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgörande i ett utlämningsärende. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1170/2011) 14 § som följer: 
14 § Ändringssökande 
Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i ett sådant avgörande av tingsrätten som avses i denna lag söks hos hovrätten genom besvär med iakttagande av vad som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgöranden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om ändring av 4 § i teckenspråkslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i teckenspråkslagen (359/2015) 4 § 2 mom. som följer: 
4 § Språkliga rättigheter för dem som använder teckenspråk 
Kläm 
Bestämmelser om rätten att använda teckenspråk eller om tolkning och översättning som ordnas av myndigheterna finns i förvaltningslagen (434/2003), lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), förundersökningslagen (805/2011), lagen om rättegång i brottmål (689/1997), lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), utsökningsbalken (705/2007), fängelselagen (767/2005), häktningslagen (768/2005), lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) och i annan lagstiftning som gäller olika förvaltningsområden. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om ändring av 25 § i dataskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i dataskyddslagen (1050/2018) 25 § 2 mom. och 
ändras 25 § 1 mom. som följer: 
25 § Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 58 § 2 mom. och 59 § 2 mom., samt  
ändras rubriken för 59 § samt 59 § 1 mom. som följer: 
59 § Sökande av ändring i dataombudsmannens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

30. Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om sammankomster (530/1999) 28 § 2 mom., sådant det lyder i lag 902/2015, och 
ändras rubriken för 28 § samt 28 § 1 mom.,sådana de lyder i lag 902/2015, som följer: 
28 § Sökande av ändring i polisens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

31. Lag om ändring av 9 e § i partilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i partilagen (10/1969) 9 e § 2 mom., sådant det lyder i lag 1688/2015, som följer: 
9 e § Tillsyn 
Kläm 
Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om handlingar eller uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras eller det inte visas att handlingarna eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och försummelsen enligt en helhetsbedömning är väsentlig. Vitet döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Föreläggandet och utdömandet av vite får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande eller utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

32. Lag om ändring av 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1689/2015, som följer: 
10 § Statens revisionsverks tillsynsuppgifter 
Kläm 
Om en redovisningsskyldig trots uppmaning från statens revisionsverk inte lämnar in någon redovisning enligt denna lag eller om det konstateras att redovisningen är uppenbart oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, får statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Föreläggandet och utdömandet av vite får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande eller utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

33. Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) 17 § 5 mom., sådant det lyder i lag 906/2015, som följer: 
17 § Utlämnande av ett nätmeddelandes identifieringsuppgifter 
Kläm 
I fråga om ett i 4 mom. avsett beslut av polisen får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

34. Lag om ändring av 130 och 131 § i beredskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i beredskapslagen (1552/2011) 130 § 2 mom. och 131 § som följer: 
130 § Ändringssökande 
Kläm 
Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett förvaltningsbeslut ska dock trots besvär iakttas genast, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
131 § Omprövningsbegäran angående reglering av flytande trafikbränslen 
I fråga om ett beslut som polisinrättningens trafikbränsleenhet har fattat med stöd av 71 § 3 mom. får omprövning begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolens beslut i ärendet får dock inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

35. Lag om ändring av 5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) 5 § 3 mom. som följer: 
5 § Avtal om produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster 
Kläm 
Avtalstvister ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om förfarandet vid förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

36. Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i ärvdabalken (40/1965) 5 kap. 2 a §, sådan den lyder i lag 912/2015, som följer: 
5 kap. 
Om statens rätt till arv 
2 a § 
Ett beslut som avses i 2 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

37. Lag om ändring av adoptionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i adoptionslagen (22/2012) 29 § 2 mom., 36 § 1, 2 och 4 mom., 37 § 2 mom., 50 § och 93 § 4 mom. som följer: 
29 § Avbrytande av adoptionsrådgivning 
Kläm 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
36 § Ändringssökande, dröjsmålsränta och utsökning 
Omprövning av ett beslut om avgift eller kostnadsersättning som har fattats av en tjänsteinnehavare eller arbetstagare hos adoptionstjänstorganet får begäras hos adoptionstjänstorganet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Kläm 
Avgiften, kostnadsersättningen och den dröjsmålsränta som tas ut på dem är direkta utsöksbara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
37 § Vägran att tillhandahålla internationell adoptionstjänst 
Kläm 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Kläm 
50 § Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
93 § Rätt att få uppgifter 
Kläm 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

38. Lag om ändring av 15 § i lagen om överlastavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 15 § 1 mom., sådant det lyder i lag 915/2015, som följer: 
15 § Ändringssökande och verkställighet 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

39. Lag om ändring av lagen om parkeringsövervakning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om parkeringsövervakning (727/2011) 14 § och 
ändras 16 § som följer: 
16 § Besvär 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär hindrar dock inte att beslutet verkställs, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

40. Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditupplysningslagen (527/2007) 41 §, sådan den lyder i lag 908/2015, som följer: 
41 § Sökande av ändring i dataombudsmannens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

41. Lag om ändring av 20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) 20 § 3 mom. och 
ändras 20 § 1 och 2 mom. som följer: 
20 § Sökande av ändring i regionförvaltningsverkets beslut 
I fråga om andra beslut som regionförvaltningsverket meddelat än sådana som verket har fattat med stöd av 17 och 18 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 27 augusti 2020 
Statsminister Sanna Marin 
Justitieminister Anna-Maja Henriksson