Senast publicerat 03-11-2021 13:30

Regeringens proposition RP 110/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen ändras så att skjutvapenlagens bestämmelser om vapennäringsidkares skyldighet att anmäla identifieringsuppgifter om skjutvapen träder i kraft först den 1 mars 2020. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om elektroniska tjänster ska börja tillämpas den 1 mars 2020 när det nya vapenregistersystemet införs och att vapensamlare senast den 31 maj 2019 ska ansöka om vapentillstånd för de skjutvapen och vapendelar som de förvärvat före den 1 december 2017. 

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2018. 

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Till skjutvapenlagen (1/1998) fogades genom lagändring 623/2017 (RP 266/2016 rd), som trädde i kraft den 1 december 2017, bestämmelser om elektroniska tjänster. Införandet av elektroniska tjänster förutsätter att de ändringar som görs i polisens vapenregistersystem har slutförts. Polisstyrelsen inrättade ett projekt för utveckling av vapenregistersystemet för tiden 1.1.2015–31.12.2016. Under beredningen och riksdagsbehandlingen av en ändring av skjutvapenlagen bedömdes det att den första etappen av revideringen av polisens vapenregistersystem är färdig i november 2018 och att elektroniska tjänster efter det kan införas i vapentillståndsförfarandet vid både inledande av ärenden och anmälan om identifieringsuppgifter om ett vapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel samt vid vapennäringsidkares anmälningar av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar. 

Genom ändringen av skjutvapenlagen gjordes tillståndsprocessen för skjutvapen smidigare bland annat genom möjligheten att använda elektroniska tjänster och genom att minska behovet av att besöka tillståndsmyndigheten. Genom ändringen justerades bestämmelserna om att förvärva och inneha skjutvapen och det blev möjligt att från och med december 2018 ansöka om vapentillstånd med hjälp av elektroniska tjänster. Förfarandet för förvärvs- och innehavstillstånd, som skedde i två steg, ändrades till ett vapentillståndsförfarande. Vapentillståndet kan förenas med rätt att förvärva vapen eller rätt till privat tillverkning, som i regel är i kraft högst ett år. I tillståndsprocessen frångicks dessutom kravet på att ärenden ska skötas på hemorten. 

Genom lagändringen begränsades skyldigheten att visa upp ett vapen till att gälla vissa situationer. I regel behöver inte ett skjutvapen, en vapendel eller ett effektivt luftvapen som förvärvats av en vapennäringsidkare som är verksam i hemlandet visas upp på en polisinrättning, utan identifieringsuppgifterna om föremålet ska med hjälp av elektroniska tjänster anmälas av vapennäringsidkaren till polisens vapenregistersystem där uppgifterna registreras på det vapentillstånd som innehas av den som förvärvat föremålet. Ett skjutvapen eller en vapendel, vars besittning övergått genom överlåtelse mellan privatpersoner, ska visas upp för polisen, om överlåtarens tillstånd som berättigar till innehav har beviljats före 2000. Skyldigheten att visa upp gäller också sådana skjutvapen, vapendelar och effektiva luftvapen som förvärvats utomlands eller som tillverkats eller modifierats privat. 

Bestämmelserna om en vapensamlares rätt att i stället för att ansöka om innehavstillstånd föra register över de skjutvapen och vapendelar som denne förvärvat slopades. Samlaren ska ansöka om vapentillstånd för de skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar som denne förvärvat, vilket också inbegriper vapen i dennes plan för vapensamlande. Samlaren ska göra en anmälan till polisen om förvärv av vapendelar, om innehavet av dem grundar sig på att samlaren har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar. 

Enligt övergångsbestämmelsen i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lag 623/2017 om ändring av skjutvapenlagen ska bestämmelserna om vapennäringsidkares skyldighet att anmäla identifieringsuppgifter i 25 §, 42 c § 1 mom. 1 punkten och 103 § 2 a-punkten träda i kraft först den 1 december 2018.  

Enligt 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen ska bestämmelserna om elektroniska tjänster i 42 § 2 mom., 42 c § 1 mom. 2 punkten, 70 § 2 mom. och 89 § 1 mom. samt ändringen av 116 § 1 mom. tillämpas först från och med den 1 december 2018. Dessutom föreskrivs det i 3 mom. ikraftträdandebestämmelsen i skjutvapenlagen att vad som i 45 § 1 mom. föreskrivs om skyldigheten för en värnpliktig person att vid ansökan om vapentillstånd på tillståndsmyndighetens begäran lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta, tillämpas från och med den 1 december 2018 Före nämnda tidpunkt ska en värnpliktig person alltid lägga fram den utredning som avses ovan vid ansökan om vapentillstånd. 

I ikraftträdandebestämmelsens 4 mom. föreskrivs det om en övergångstid på ett år för vapensamlare. Enligt övergångsbestämmelsen ska en vapensamlare som när denna lag träder i kraft har av Polisstyrelsen beviljad rätt att föra ett register över skjutvapen eller att inneha vapendelar för vilka vapensamlaren inte har ett tillstånd som berättigar till innehav inom ett år från denna lags ikraftträdande ansöka om vapentillstånd för dessa skjutvapen och vapendelar. Om en vapensamlares rätt att förvärva och inneha en vapendel har baserat sig på att vapensamlaren enligt 19 § 1 mom. 2 punkten har haft rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar, ska vapendelarna inom ett år från denna lags ikraftträdande anmälas till och på begäran visas upp för polisen i enlighet med 70 §. 

Den planerade tidsplanen för genomförandet av projektet för utveckling av vapenregistersystemet har ändrats efter att en lag om ändring av skjutvapenlagen godkänts. På grund av att projektet försenats är det inte möjligt att enligt den tidsplan som förutsätts i ikraftträdandebestämmelsen i lag 623/2017 om ändring av skjutvapenlagen börja tillämpa bestämmelserna om elektroniska tjänster från och med den 1 december 2018. De ändringar av datasystemet som ger möjlighet att införa elektroniska tjänster uppskattas vara tekniskt slutförda i december 2019. Det nya datasystemet kan tas i bruk för produktion i mars 2020 På grund av ovannämnda anledning bör tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om elektroniska tjänster i lagen om ändring av skjutvapenlagen ändras så att den motsvarar den ändrade tidsplanen för genomförandet av projektet för utveckling av vapenregistersystemet.  

I 25 § finns det bestämmelser om en vapennäringsidkares skyldighet att föra register och att anmäla till polisens vapenregistersystem identifieringsuppgifter om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen, en gasspray eller en vapendel, namnet på den som överlåtit och den som tagit emot ett föremål samt namnet på den som gett i uppdrag att reparera eller modifiera ett föremål. Man ska antingen anmäla eller föra register över patroner och särskilt farliga projektiler. Anmälan ska göras med hjälp av elektroniska tjänster.  

Bestämmelser om möjligheten att använda elektroniska tjänster vid inlämning av ansökan om vapentillstånd finns i 42 § 2 mom. I 70 § 2 mom. finns det bestämmelser om möjligheten att använda elektroniska tjänster vid anmälan om förvärv av en vapendel eller ett effektivt luftvapen till polisen. Enligt 89 § kan anmälan om överlåtelse av ett skjutvapen eller en vapendel göras elektroniskt. 

I 42 c § finns det bestämmelser om skyldigheten att lämna identifieringsuppgifterna om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel till polisen. Enligt 1 mom. 1 punkten i den paragrafen ska uppgifterna lämnas av överlåtaren i samband med överlåtelsen, om överlåtaren är innehavare av ett i 20 § avsett näringstillstånd i vapenbranschen. Enligt 42 c § 1 mom. 2 punkten ska i andra fall än de som avses i 1 punkten uppgifterna lämnas inom 30 dagar från förvärvet, tillverkningen eller modifieringen av föremålet av den vapentillståndshavare som förvärvat, tillverkat eller modifierat föremålet. Anmälan får lämnas med hjälp av elektroniska tjänster.  

Enligt 45 § 1 mom. ska en värnpliktig person på begäran visa upp en utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst. Om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst ska han på begäran visa upp ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta. Till följd av revideringen av polisens vapenregistersystem är det möjligt att ur försvarsmaktens system elektroniskt få uppgifter om värnplikt. Det är dock inte möjligt att ur polisens nuvarande vapenregistersystem elektroniskt få uppgifter. Därför bör tidpunkten för bestämmelsens ikraftträdande ändras till att motsvara den nya tidpunkten för införandet av vapenregistersystemet. 

I 103 § föreskrivs det om skjutvapenförseelse. Enligt 2 a punkten i den paragrafen ska den som i strid med skjutvapenlagen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar anmälningsskyldigheten enligt 42 c § 1 mom. 1 punkten för skjutvapenförseelse dömas till böter. 

Vid riksdagsbehandlingen av regeringens proposition om ändring av skjutvapenlagen (RP 266/2016 rd) föreslog förvaltningsutskottet att det i 116 § 1 mom. i skjutvapenlagen fortsättningsvis ska finnas bestämmelser om polisens rätt att granska de register som vapennäringsidkarna för med stöd av 25 § 1 mom., eftersom förvaltningsutskottet när det gäller patroner ville att förande av register ska för näringsidkarna vara ett alternativ till anmälningsskyldigheten. Den föreslagna ändringen av 116 § 1 mom. fogades emellertid inte till lagen om ändring av skjutvapenlagen. Därför föreslås det att den hänvisning till tillämpning av ändringen av 116 § 1 mom., som i misstag blivit kvar i 3 mom. i den övergångsbestämmelse som det föreslås ändring av, ska strykas. 

Den planerade tidsplanen för förvaltningens närmare anvisningar för vapensamlare har blivit fördröjd. Fram till augusti 2018 har polisinrättningarna fått endast ett litet antal ansökningar och anmälningar av vapensamlare för behandling. Det föreslås att den föreskrivna övergångstiden för vapensamlare ska förlängas, så att vapensamlarna får en skälig tid att lämna in ansökningar enligt anvisningarna. Å andra sidan eftersträvas med en förlängd övergångstid att förhindra att behandlingen av ansökningar hopar sig vid polisinrättningarna. Att ansöka om vapentillstånd för före den 1 december 2017 förvärvade vapen och vapendelar samt anmäla vapendelar är avgiftsfritt. 

Vid inrikesministeriet bereds regeringens proposition med förslag till ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar och 97 a § i värnpliktslagen, som ska genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen, nedan vapendirektivet. I den regeringsproposition som genomför direktivet och är under beredning föreslås det att bland annat 25, 42 c och 70 § om elektroniska tjänster i skjutvapenlagen ska ändras. Vapendirektivets ändringar gäller bland annat krav i fråga om spårbarhet av vapen. Enligt planerna ska det nya vapenregistersystemet och de elektroniska tjänster som systemet ger möjlighet till utnyttjas vid uppfyllandet av kraven. Tidsfristen för genomförandet av de ändringar som gjorts i vapendirektivet är i fråga om modernisering av datasystemen den 1 december 2019 och till övriga delar den 14 september 2018. Vapendirektivet förutsätter inte möjlighet att använda elektroniska tjänster. Eftersom det planerats att det nya vapenregistersystemet ska kunna utnyttjas när det gäller spårningskraven, kommer man inom polisförvaltningen att bedöma på vilket sätt de nya kraven kan uppfyllas inom ramen för det nuvarande vapenregistersystemet. 

Genom ändringen av vapendirektivet utvidgades tillämpningsområdet för vapendirektivet till att också omfatta vapensamlare. Till följd av detta ska alla vapensamlare ha vapentillstånd vid tidpunkten för genomförandet av vapendirektivet. Sålunda innebär en förlängning av den övergångstid för vapensamlare som föreslås i denna proposition en avvikelse på cirka x månader från tidsfristen för genomförande av vapendirektivet (dvs. från den 14 september 2018).  

På grund av den brådskande tidsplanen för de föreslagna ändringarna finns det skäl att behandla de ändringsförslag som ingår i denna proposition i en regeringsproposition som är separat från propositionen om genomförande av vapendirektivet. De föreslagna ändringarna bör genomföras före den 1 december 2018. Propositionen om genomförande av direktivet kan komma att kräva en längre riksdagsbehandling än det. 

Med stöd av det som anförs ovan föreslås det att 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av skjutvapenlagen ändras så att bestämmelserna om vapennäringsidkares skyldighet att anmäla identifieringsuppgifter i 25 §, 42 c § 1 mom. 1 punkten och 103 § 2 a-punkten träder i kraft först den 1 mars 2020. Dessutom föreslås det att 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen ändras så att tillämpningen av bestämmelserna om elektroniska tjänster börjar först den 1 mars 2020 och att vapensamlare senast den 31 maj 2019 ska ansöka om vapentillstånd för de skjutvapen och vapendelar som de förvärvat före den 1 december 2017. 

Propositionens konsekvenser

Innehållet i skjutvapenlagen ändras inte av propositionen. Syftet med den föreslagna ändringen av ikraftträdandebestämmelsen är att ändra tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om elektroniska tjänster i skjutvapenlagen, så att tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om elektroniska tjänster motsvarar den ändrade tidsplanen för genomförandet av utvecklingsprojektet för vapenregistersystemet. Det finns ett fungerande vapenregistersystem för sökande av vapentillstånd, så det att införandet av det elektroniska ärendehanteringssystemet fördröjs leder inte till avbrott i sökandet av vapentillstånd eller giltigheten för tillstånd. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid inrikesministeriet i samarbete med Polisstyrelsen. 

Inrikesministeriet sände utkastet till proposition på remiss till jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, riksdagens justitieombudsmans kansli, justitiekanslersämbetet och statliga myndigheter som är centrala när det gäller propositionen samt till intressentgrupper. Utlåtande begärdes av sammanlagt 44 olika instanser. Utkastet till regeringsproposition sändes på remiss den 18 juli 2018. Eftersom innehållet i regeringens proposition är av teknisk karaktär var remisstiden fem veckor. Utkastet till proposition har också funnits tillgängligt på ministeriets webbplats och i statsrådets tjänst för projektinformation. Sammanlagt 12 remissyttranden lämnades in. 

Undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen och Finlands viltcentral meddelade att de inte har något att yttra i frågan. Riksdagens justitieombudsmans kansli, finansministeriet och Institutet för hälsa och välfärd meddelade att de inte lämnar in något utlåtande om frågan.  

Flera remissinstanser ansåg att det är en bra och nödvändig lösning att ändra ikraftträdandebestämmelsen i skjutvapenlagen på det sätt som föreslås i propositionen, så att det system som införs är klart vid tidpunkten för dess ibruktagande. Flera remissinstanser föreslog att det till lagen ska fogas en separat övergångstid efter ikraftträdandet, genom vilken systemets funktion säkerställs.  

Reserviläisliitto – Reservistförbundet ry och Suomen Ampumaurheiluliitto ry framhävde att datasystemsprojektet bör ges tillräckliga myndighetsresurser, så att genomförandet av det inte försenas ytterligare. Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry konstaterade att det är viktigt att säkerställa att förseningen av utvecklingsprojektet inte leder till avbrott i ansökandet av vapentillstånd eller i tillståndens giltighet. Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y. ansåg att till följd av förseningen kommer också införandet av anmälan om att tidsfristen för vapentillstånd närmar sig att skjutas upp, vilket leder till att de positiva effekterna av den betydande minskningen av rättsfall i statistiken över vapenbrott inte kommer att förverkligas inom lovad tidsram. Justitiekanslern i statsrådet konstaterade att det bör framgå tydligare av propositionen att de nya ikraftträdandebestämmelserna motsvarar kraven enligt EU-lagstiftningen. 

Efter remissbehandlingen kompletterades propositionen med ett konstaterande om att ikraftträdandebestämmelserna motsvarar kraven enligt EU-lagstiftningen. Till övriga delar har propositionen inte ändrats med anledning av remissyttrandena. Efter remissbehandlingen har propositionen dessutom ändrats genom att till den foga ett förslag om att förlänga övergångstiden för vapensamlare.  

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2018. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (623/2017) 2, 3 och 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Kläm 
Bestämmelserna i 25 §, 42 c § 1 mom. 1 punkten och 103 § 2 a-punkten träder dock i kraft först den 1 mars 2020. 
Bestämmelserna om elektroniska tjänster i 42 § 2 mom., 42 c § 1 mom. 2 punkten, 70 § 2 mom. och 89 § 1 mom. tillämpas dock först från och med den 1 mars 2020. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 42 c § 1 mom. 2 punkten börjar tillämpas ska identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och skjutvapnet, det effektiva luftvapnet eller vapendelen ska visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 89 § 1 mom. börjar tillämpas ska i det momentet avsedda anmälningar om överlåtelse göras vid ett besök på en polisinrättning. Vad som i 45 § 1 mom. föreskrivs om skyldigheten för en värnpliktig person att vid ansökan om vapentillstånd på tillståndsmyndighetens begäran lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta, tillämpas först från och med den 1 mars 2020. Före nämnda tidpunkt ska en värnpliktig person alltid lägga fram utredning som avses ovan vid ansökan om vapentillstånd. 
Kläm 
En vapensamlare som när denna lag träder i kraft har av Polisstyrelsen beviljad rätt att föra ett register över skjutvapen eller inneha vapendelar för vilka vapensamlaren inte har ett tillstånd som berättigar till innehav, ska senast den 31 maj 2019 ansöka om vapentillstånd för dessa skjutvapen och vapendelar. Om en vapensamlares rätt att förvärva och inneha en vapendel har grundat sig på att vapensamlaren haft i 19 § 1 mom. 2 punkten avsedd rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar, ska vapendelarna senast den 31 maj 2019 anmälas till och på begäran visas upp för polisen i enlighet med 70 §.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 6 september 2018 
Statsminister Juha Sipilä 
Inrikesminister Kai Mykkänen