Senast publicerat 03-11-2021 13:23

Regeringens proposition RP 111/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att värdepappersmarknadslagen, lagen om Finansinspektionen, lagen om gräsrotsfinansiering och strafflagen ändras. I lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, aktiebolagslagen, lagen om handel med finansiella instrument och kreditinstitutslagen föreslås dessutom ändringar av teknisk natur. Genom de föreslagna lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets prospektförordning. 

Syftet med propositionen är att genom att se över bestämmelserna om prospekt som ska offentliggöras över värdepapper förbättra möjligheterna att få företagsfinansiering på marknadsmässiga villkor och underlätta medelsanskaffningen för små emittenter på kapitalmarknaden. Propositionens syften stöder för sin del de mål som ställts upp för en kapitalmarknadsunion. Syftet med propositionen är att lätta upp den gällande prospektregleringen genom att minska den administrativa bördan i synnerhet för små och medelstora företag, samtidigt som ett tillräckligt investerarskydd och marknadseffektivitet garanteras. Genom den nya regleringen om prospekt förbättras marknadens funktion särskilt i samband med mindre värdepapperserbjudanden och i situationer där emittenten är ett redan börsnoterat företag som skaffar tilläggskapital. Propositionen anses ha positiva effekter i form av sänkta kapitalkostnader som i sin tur förbättrar tillgången på kapital på Finlands ekonomiområde. 

Ett ytterligare syfte med propositionen är att förbättra balansen mellan ett kostnadseffektivt inträde på den finansiella marknaden och investerarskyddet, när kraven på EU-prospektets innehåll och de nationella undantagen i anslutning till upprättandet av prospekt beaktas. Propositionen strävar efter en jämvikt mellan en lättare prospektreglering och ett lämpligt investerarskydd, samtidigt som skyldigheterna att lämna ut behövliga uppgifter beaktas. Prospektförordningen innehåller bestämmelser om upprättande av prospekt, prospektens struktur och innehåll, skyldigheten att offentliggöra information, förfaranden för godkännande, behöriga myndigheters befogenheter samt administrativa påföljder. 

Det är i propositionen fråga om åtgärder som förutsätts för genomförande av den i huvudsak direkt tillämpliga prospektförordningen. Det nationella handlingsutrymme som åtgärderna omfattar gäller Finansinspektionens befogenheter att bestämma de administrativa åtgärder och påföljder som prospektförordningen förutsätter samt sådana nationella undantag i anslutning till upprättandet av prospekt med stöd av vilka en emittent av värdepapper under vissa förutsättningar är befriad från skyldigheten att offentliggöra prospekt. Detta sammanhänger med en medlemsstats möjlighet att påföra andra skyldigheter att lämna uppgifter. I propositionen föreslås det i fråga om den del som underskrider gränsvärdet på 8 000 000 euro att den tillräckliga information om värdepapper och emittenter som de allmänna bestämmelserna förutsätter ska lämnas i ett basinformationsdokument med stöd av en förordning av finansministeriet. Den föreslagna bestämmelsen om påföljdsavgift vid överträdelser av bestämmelserna i prospektförordningen motsvarar de nationella bestämmelser som redan tidigare tillkommit vid genomförandet av de övriga EU-rättsakterna om finansmarknaden. 

Lagarna avses huvudsakligen träda i kraft den 21 juli 2019. 

ALLMÄNNA MOTIVERING

Inledning

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 14 juni 2017 en förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, nedan prospektförordningen. Prospektförordningen publicerades den 30 juni 2017 i EU:s officiella tidning. Förslaget är en del av ett åtgärdsprogram som siktar på att skapa en kapitalmarknadsunion för kommissionen, där syftet är att mångsidiggöra finansieringskällorna, öka tillgången på gränsöverskridande kapitalströmmar och underlätta tillgången på små och medelstora företags finansiering på den finansiella marknaden. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, nedan prospektdirektivet, upphävs och ersätts med denna förordning. 

De huvudsakliga syftena med förordningen är att säkerställa investerarskyddet och marknadseffektiviteten och samtidigt stärka den inre kapitalmarknaden för olika finansieringskällor. Syftet med åtgärderna enligt förordningen är att minska den administrativa bördan i synnerhet bland små och medelstora företag och övriga små emittenter samt lätta upp den gällande regleringen som gäller EU-prospekt. Dessa ändringsåtgärder anses ha konsekvenser som sänker kapitalkostnaderna och i och med detta förbättrar tillgången på kapital för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES. En ökad investeringsverksamhet hjälper företag som behöver kapital i deras kostnadseffektiva anskaffning av kapital och de förenklade kraven på offentliggörande och upprättande av prospekt för små och medelstora företag kan sänka företagens noteringströskel på andra handelsplatser än reglerade marknader.  

Skyldigheten att offentliggöra prospekt är en central del av att erbjuda allmänheten värdepapper och ansöka om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospektet är ett dokument, där eventuella investerare ges information om emitterade värdepapper och emittentföretag. Prospektet innehåller information för investerare och är ett centralt redskap för företag som har för avsikt att skaffa finansiering från värdepappersmarknaden. Prospekt ska således även fortsättningsvis offentliggöras, om värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad.  

Enligt kommissionens uppskattning ökar lättnaderna i kraven på offentliggörande av prospekt i förordningen antalet gränsöverskridande värdepapperserbjudanden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och underlättar därigenom medelsanskaffningen på kapitalmarknaden. Kvaliteten på den investerarinformation som ska ges om värdepapper förväntas bli bättre, eftersom det ges allt exaktare innehållskrav för de viktigaste delarna i prospektet och irrelevant information i prospekten gallras bort och harmoniseras. Man önskar att detta ska öka användningen av prospekt bland investerare som en beaktansvärd informationskälla. Intresset för prospekt bland investerare anses ha sjunkit under de senaste åren, delvis på grund av att innehållet i prospekten är svårt att tyda och på grund av deras alltför långa form. 

I den nya prospektförordningen reglerar på ett heltäckande sätt bl.a. skyldigheten att offentliggöra prospekt (artikel 3), kravet på upprättandet av dessa med avseende på struktur och innehåll (artiklarna 6—10) och offentliggörandet av prospekt (artikel 21). Prospektförordningen innehåller flera genomförandebefogenheter för kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, nedan Esma, i fråga om att utfärda mer detaljerade tekniska standarder och anta delegerade akter.  

Förordningen träder i kraft stegvis och den tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019, med undantag för enskilda artikelspecifika undantag i artikel 49 om förordningens ikraftträdande. Tre undantag som gäller prospektförordningen tillämpas redan från och med den 20 juli 2017, och dessa undantag ingår i artikel 1.5 a—1.5 c och i artikel 1.5 andra stycket i prospektförordningen. Förutom de nämnda undantagen träder också nya gränsvärdena för skyldighet att offentliggöra prospekt i kraft före år 2019, vilka tillämpas från och med den 21 juli 2018. 

Nuläge

2.1  Lagstiftning och praxis

2.1.1  2.1.1 Värdepappersmarknadslagen

Bestämmelserna som gäller prospekt baserar sig på gällande EU-lagstiftning och är till stor del harmoniserad, varför det finns rätt lite nationellt handlingsutrymme. Prospektregleringen baserar sig rätt långt på prospektdirektivet, som antogs 2003. För att sätta i kraft prospektdirektivet gjordes det ändringar 2005 i den då gällande värdepappersmarknadslagen. Prospektdirektivet justerades på nytt 2009, och ändringarna i direktivet genomfördes nationellt i samband med totalreformen av värdepappersmarknadslagstiftningen, när den nya värdepappersmarknadslagen (746/2012) stiftades. Med den nya prospektförordningen upphävs och ersätts det tidigare gällande prospektdirektivet.  

I värdepappersmarknadslagen föreskrivs om allmänna bestämmelser (I avdelningen), prospekt (II avdelningen), informationsskyldighet (III avdelningen), offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden (IV avdelningen), marknadsmissbruk (V avdelningen) och påföljder, överklagande och särskilda bestämmelser (VI avdelningen). De mest centrala bestämmelserna i prospektförordningen finns i värdepappersmarknadslagens avdelning II som gäller prospekt samt i avdelning VI som gäller påföljder, överklagande och särskilda bestämmelser i värdepappersmarknadslagen. 

I 3 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om tillämpningsområdet för bestämmelserna om prospekt. Bestämmelserna i den avdelning som gäller prospekt ska tillämpas på prospekt som offentliggörs över värdepapper, på erbjudande av värdepapper till allmänheten och på ansökan om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad. Vissa av de värdepapper som definieras i värdepappersmarknadslagen (3 kap. 2 §) omfattas inte av tillämpningsområdet. 

Offentliggörande av prospekt  

Bestämmelser om offentliggörande av prospekt och prospektets innehåll finns i 4 kap. Enligt 4 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen ska den som erbjuder allmänheten värdepapper och den som ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad offentliggöra ett prospekt över värdepapperen. Prospektet ska offentliggöras innan erbjudandet träder i kraft eller värdepapperet tas upp till handel på en reglerad marknad, och det ska hållas tillgängligt för allmänheten under den tid erbjudandet gäller. Prospektet får offentliggöras då Finansinspektionen har godkänt det eller den behöriga myndigheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, har meddelat Finansinspektionen att den har godkänt prospektet. Det godkända prospektet ska offentliggöras med samma innehåll och i samma form som det godkänts. För upprättandet och offentliggörandet av prospekt ansvarar, utöver den som erbjudit och den som emitterat värdepapperen, den som enligt uppdrag sköter erbjudandet eller ansöker om att värdepapperen ska tas upp till handel på en reglerad marknad. 

Det finns dock undantagsbestämmelser i fråga om offentliggörandet. Prospekt behöver inte offentliggöras för värdepapper som erbjuds till allmänheten eller när det görs en ansökan om att de ska tas upp till handel på en reglerad marknad när det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som emitteras av finska staten, Finlands Bank, en finländsk kommun eller samkommun, av en annan EES-stat, dess centralbank eller en regional förvaltningsenhet i en sådan stat, av ett internationellt offentligt organ som har minst en EES-stat som medlem eller av Europeiska centralbanken. Värdepapper för vilka finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en annan EES-stat eller dess regionala eller lokala förvaltningsenheter har ställt proprieborgen kräver inte att ett prospekt offentliggörs. Något prospekt behöver inte heller offentliggöras när icke-aktierelaterade värdepapper som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen emitteras av ett kreditinstitut erbjuds till allmänheten eller när det görs en ansökan om att de ska tas upp till handel på en reglerad marknad, om det sammanlagda motvärdet för erbjudandena inom EES, beräknat för en tolvmånadersperiod understiger 75 000 000 euro. Dessutom krävs det att värdepapperen inte är efterställda, konvertibla eller utbytbara, att de inte ger rätt att teckna eller förvärva andra slag av värdepapper och att de inte är kopplade till derivatinstrument (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 2 §).  

I 4 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt då värdepapper erbjuds till allmänheten. Prospekt behöver inte offentliggöras om värdepapper erbjuds uteslutande till kvalificerade investerare, till färre än 150 investerare som inte är kvalificerade investerare, beräknat per EES-stat, och till ett värde av minst 100 000 euro per investerare och erbjudande eller som andelar vars nominella värde eller motvärde är minst 100 000 euro. Prospekt behöver inte heller offentliggöras om värdepapper erbjuds inom EES till ett sammanlagt belopp på mindre än 2 500 000 euro som beräknas för en tolvmånadersperiod, eller inom EES för ett sammanlagt belopp på mindre än 5 000 000 euro som beräknas för en tolvmånadersperiod, om värdepapperen ansöks bli upptagna till handel på en multilateral handelsplattform i Finland. I detta fall ska dock ett bolagsprospekt enligt den multilaterala handelsplattformens regler hållas tillgängligt för investerarna medan erbjudandet gäller.  

I 4 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt vid ansökan om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospekt behöver inte offentliggöras om ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad avser aktier som sammanlagt under en tolvmånadersperiod utgör mindre än 10 procent av det antal aktier av samma slag som är föremål för handel på samma reglerade marknad eller aktier som utgör vederlag för aktier som redan är föremål för handel på samma reglerade marknad, förutsatt att emissionen av dessa nya aktier inte innebär en ökning av bolagets aktiekapital.  

Prospekt behöver inte heller offentliggöras om ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad avser aktier som överlåts till ägare av emittentens aktier som är föremål för handel på samma reglerade marknad i stället för utdelning eller ränta i pengar, i form av aktier av samma slag som de aktierna som avkastade utdelningen eller räntan, förutsatt att anbudsgivaren offentliggör ett dokument med information om hur många aktier ansökan avser och av vilket slag de är samt om motiven och villkoren för erbjudandet. Detsamma gäller värdepapper som ett arbetsgivarföretag eller ett företag som är anknutet till det erbjuder till arbetsgivarföretagets nuvarande eller tidigare chefer eller anställda, när företagets värdepapper är föremål för handel på samma reglerade marknad och när anbudsgivaren offentliggör ett dokument med information om hur många värdepapper erbjudandet avser och av vilket slag de är samt om grunderna och villkoren för erbjudandet. Prospekt behöver inte offentliggöras om i fråga om aktier som fås i utbyte eller vid konvertering av värdepapper eller genom utnyttjande av andra värdepappersrelaterade rättigheter, om aktier av samma slag redan är föremål för handel på samma reglerade marknad. 

Finansinspektionen kan på ansökan helt eller delvis bevilja undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt, om de värdepapper som erbjuds till allmänheten eller som ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad är värdepapper som erbjuds i utbyte i samband med offentliga uppköpserbjudanden eller värdepapper som erbjuds som vederlag i samband med fusion eller delning. Finansinspektionen kan på ansökan helt eller delvis bevilja undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt då värdepapper erbjuds för att finansiera allmännyttig verksamhet som inte huvudsakligen bedrivs i vinstsyfte, förutsatt att undantaget inte äventyrar investerarnas ställning.  

Prospektets innehåll 

I prospektet ska investerarna ges tillräcklig information så att de kan göra en motiverad bedömning av värdepapperet och värdepappersemittenten samt en eventuell borgensman. Prospektet ska innehålla väsentlig och tillräcklig information om emittentens och den eventuella borgensmannens tillgångar, åtaganden, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt om rättigheter som är förenade med värdepapperen och andra omständigheter som väsentligt inverkar på värdepapperens värde. Informationen ska vara i en konsekvent och lättförståelig form. Ett prospekt ska innehålla den information som förutsätts i värdepappersmarknadslagen, i föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen och i kommissionens prospektförordning. Om värdepapperen ingår i erbjudanden vars sammanlagda belopp beräknat utifrån de erbjudanden som gjorts inom EES under en tolvmånadersperiod understiger 5 000 000 euro och om värdepapperen inte ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad, är det tillräckligt att prospektet upprättas i enlighet med kraven i värdepappersmarknadslagen och finansministeriets förordning om prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen (1019/2012), nedan finansministeriets prospektförordning, som utfärdats med stöd av lagen. Ett prospekt ska offentliggöras antingen som ett sammanhängande dokument eller som tre separata dokument. Om prospektet offentliggörs i tre delar ska delarna benämnas registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 6 §). 

Ett registreringsdokument ska innehålla information om emittenten. Den som ansvarar för att ett prospekt offentliggörs kan ansöka om godkännande av enbart ett registreringsdokument. Godkännande av ett registreringsdokument berättigar inte till erbjudande av värdepapper eller upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad utan en godkänd värdepappersnot och sammanfattning (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 7 §). 

En värdepappersnot ska innehålla information om de värdepapper som erbjuds till allmänheten eller som ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad. Noten ska vid behov också innehålla uppgifter om sådana förändringar i ett registreringsdokument som kan ha väsentlig betydelse för investerare (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 8 §). 

Prospektet ska innehålla en sammanfattning. Sammanfattningen ska i korthet och på allmänspråk ge sådan viktig information som tillsammans med prospektet i övrigt gör det möjligt att bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen i fråga. Sammanfattningens uppgifter och det sätt som de framförs på ska underlätta jämförelse med sammanfattningar om liknande värdepapper. Någon sammanfattning behöver inte upprättas om prospektet avser en ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad av sådana icke-aktierelaterade värdepapper vars nominella värde eller motvärde är minst 100 000 euro (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 9 §). 

Om icke-aktierelaterade värdepapper eller sådana aktierelaterade värdepapper som berättigar till aktier eller till en prestation som baserar sig på aktiers värdeutveckling erbjuds som en del av ett emissionsprogram, kan prospektet offentliggöras i form av ett grundprospekt. Grundprospektet ska innehålla uppgifter om registreringsdokumentet, värdepappersnoten och sammanfattningen (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 10 §).  

Ett prospekt ska avfattas på finska eller svenska om värdepapper erbjuds till allmänheten eller om ansökan avser upptagande till handel på en reglerad marknad enbart i Finland. Finansinspektionen kan dock på ansökan samtycka till att prospekt avfattas på andra språk (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 12 §). 

Finansinspektionen kan i samband med att ett prospekt godkänns samtycka till att viss information utelämnas från prospektet. I ett sådant fall ska informationen vara av mindre betydelse och inte kan antas väsentligt påverka bedömningen av emittentens tillgångar, åtaganden, finansiella ställning, resultat eller framtidsutsikter. Information kan utelämnas om röjandet av den skulle strida mot allmänt intresse eller allvarligt skada emittenten. I det senare fallet är en förutsättning emellertid att utelämnandet sannolikt inte leder till att allmänheten vilseleds i fråga om fakta och omständigheter som väsentligt påverkar värdepapperens värde. Finansinspektionen kan samtycka till att det i ett prospekt i stället för viss information tas in likvärdig information. En förutsättning är att den information som förutsätts bli intagen i prospektet visar sig vara oändamålsenlig med avseende på emittentens verksamhetsområde, rättsliga form eller de värdepapper som avses i prospektet (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 13 §). 

Bestämmelser om rättelse och komplettering av prospekt finns i 4 kap. 14 § i värdepappersmarknadslagen. Om ett prospekt är behäftat med fel eller brister eller det finns väsentlig ny information som uppdagas efter det att prospektet godkänts men innan erbjudandets giltighetstid löper ut eller innan värdepapperet har tagits upp till handel på en reglerad marknad och om felet, bristen eller informationen kan ha väsentlig betydelse för investerarna, ska allmänheten informeras utan onödigt dröjsmål genom att rättelse eller komplettering av prospektet offentliggörs på samma sätt som prospektet. Rättelsen eller kompletteringen får offentliggöras då Finansinspektionen har godkänt den eller då en annan EES-stats behöriga myndighet har meddelat Finansinspektionen att den godkänner den.  

Investerare som har förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan en rättelse eller komplettering av prospektet offentliggörs, ska ges rätt att återkalla sitt beslut inom en tidsfrist på minst två bankdagar efter det att rättelsen eller kompletteringen offentliggjorts. En förutsättning för återkallelse är dessutom att det fel, den brist eller den väsentliga nya information som avses har uppdagats innan värdepapperen levereras till investerarna. Information om rätten att återkalla beslut ska ges i samband med rättelsen eller kompletteringen. 

Ett prospekt är giltigt från det att Finansinspektionen har godkänt det eller någon annan EES-stats behöriga myndighet har underrättat Finansinspektionen om ett godkännande. Ett prospekt är giltigt till dess giltigheten av det erbjudande som gäller de värdepapper som avses i prospektet har upphört eller till dess de värdepapper som avses i prospektet har tagits upp till handel på en reglerad marknad (värdepappersmarknadslagen 4 kap. 16 §). 

Finansinspektionens behörighet och förfarandet vid godkännande av prospekt 

I 5 kap. i värdepappersmarknadslagen finns bestämmelser om Finansinspektionens behörighet och förfarandet vid godkännande av prospekt. Finansinspektionen godkänner prospektet om Finland är hemstat för emissionen av de värdepapper som avses i ansökan eller en annan EES-stats behöriga myndighet har bett den behandla ansökan om godkännande av prospektet, underrättat Esma om begäran och Finansinspektionen har samtyckt till begäran. Finansinspektionen ska inom tio bankdagar efter det att ett prospekt har överlämnats till den för godkännande besluta om det godkänns. Om prospektet gäller en emittent vars värdepapper inte tidigare har erbjudits till allmänheten eller tagits upp till handel på en reglerad marknad eller till motsvarande handel i en EES-stat, ska Finansinspektionen fatta sitt beslut inom 20 bankdagar efter det att prospektet har överlämnats till den för godkännande (värdepappersmarknadslagen 5 kap. 1 §). 

Marknadsföringsmaterial som har samband med ett erbjudande eller upptagande till handel på en reglerad marknad ska tillställas Finansinspektionen senast då marknadsföringen inleds. I marknadsföringsmaterialet ska hänvisas till prospektet och anges var prospektet finns tillgängligt (värdepappersmarknadslagen 5 kap. 4 §). 

Finansinspektionen ska på sin webbplats upprätthålla ett prospektregister med en sammanställning över offentliggjorda prospekt och erbjudandehandlingar för samtliga värdepapperserbjudanden och noteringar av värdepapper som Finansinspektionen har godkänt sedan 2005. I prospektregistret finns även samlad information om de prospekt som en behörig myndighet verksam inom EES har godkänt och anmält till Finansinspektionen. Finansinspektionen har skyldighet att offentliggöra prospekten på sin webbplats och se till att Esma har tillgång till prospekten (värdepappersmarknadslagen 5 kap. 9 §). 

Finansinspektionen ska informera den behöriga myndigheten och Esma, om den i egenskap av den mottagande EES-statens behöriga myndighet konstaterar att en emittent eller en sådan tillhandahållare av investeringstjänster som erbjuder allmänheten värdepapper bryter mot bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter som med stöd av dem utfärdats om värdepapperserbjudanden eller om en emittent bryter mot förpliktelser som hänger samman med att de värdepapper den emitterat är föremål för handel på en reglerad marknad (värdepappersmarknadslagen 5 kap. 10 §). 

Påföljder 

Bestämmelser om administrativa påföljder finns i 15 kap. i värdepappersmarknadslagen. Enligt gällande lagstiftning kan Finansinspektionen påföra en ordningsavgift i en situation där det förekommer försummelser i prospektets marknadsföringsmaterial. Finansinspektionen kan påföra en påföljdsavgift för försummelse eller överträdelse av vissa bestämmelser om skyldigheten att offentliggöra prospektet och dess innehåll.  

Bestämmelserna om skadestånd finns i 16 kap. i värdepappersmarknadslagen. Skadeståndsskyldig är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en annan person skada genom förfarande som strider mot värdepappersmarknadslagen, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller mot förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av marknadsmissbruksförordningen, öppenhetsdirektivet eller prospektdirektivet (värdepappersmarknadslagen 16 kap. 1 §).  

Om skadan uteslutande beror på information i en sammanfattning av ett prospekt ska skadan ersättas endast om informationen är vilseledande, inexakt eller motstridig i förhållande till prospektet i övrigt, eller om sammanfattningen inte innehåller information som är relevant i förhållande till prospektets övriga delar. Sammanfattningen ska innehålla en tydlig varning om saken (värdepappersmarknadslagen 16 kap. 2 §). 

I 18 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen finns en bestämmelse om informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden. Enligt bestämmelsen föreskrivs det i 51 kap. 5 § i strafflagen (39/1889) om straff för informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden. Till informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden gör den sig skyldig som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att på behörigt sätt ge information som enligt värdepappersmarknadslagen ska ges i samband med värdepapper och som är ägnad att påverka värdepapperets värde. På samma sätt ska den dömas som vid fullgörandet av sin informationsskyldighet enligt värdepappersmarknadslagen lämnar osanna eller vilseledande uppgifter om värdepapperen. För informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden ska den skyldige dömas till böter eller fängelse i högst två år. 

Tillsynsbefogenheter 

Bestämmelser om tillsynsbefogenheter finns i 17 kap. i värdepappersmarknadslagen. Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den som erbjuder värdepapper eller enligt uppdrag sköter erbjudandet handlar i strid med värdepappersmarknadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan Finansinspektionen bestämma att erbjudandet av värdepapper till allmänheten ska skjutas upp. Erbjudandet till allmänheten kan skjutas upp med högst 10 på varandra följande bankdagar åt gången. Finansinspektionen ska i regel ge den som beslutet om uppskov avser tillfälle att bli hörd (värdepappersmarknadslagen 17 kap. 1 §).  

Finansinspektionen kan förbjuda den som i samband med erbjudande, marknadsföring eller omsättning av värdepapper eller uppfyllande av informationsskyldigheten i fråga om värdepapper på värdepappersmarknaden handlar i strid med värdepappersmarknadslagen att fortsätta eller upprepa ett förfarande som strider mot lagen. Finansinspektionen kan kräva att förfarandet ändras eller rättas, om detta anses vara nödvändigt med tanke på de uppenbara olägenheter som förfarandet orsakar investerarna (värdepappersmarknadslagen 17 kap. 2 §).  

Finansministeriets förordning 

Bestämmelser om prospekt finns i finansministeriets prospektförordning och den gäller sådana prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepapperslagen.  

I 1 kap. 9 § i finansministeriets prospektförordning finns bestämmelser om innehåll och struktur för prospekt då prospektdirektivet inte tillämpas. Enligt paragrafen ska ett prospekt om värdepapper som ingår i erbjudanden vars sammanlagda vederlag beräknat på de erbjudanden som gjorts inom EES för en 12 månaders period understiger fem miljoner euro och om värdepappren inte ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad innehålla de uppgifter om värdepapper som emitteras eller erbjuds som avses i 2 eller 3 kap. beroende på hurdana värdepapper som erbjuds. Om prospektet offentliggörs som ett dokument, ska först anges innehållsförteckning, sedan sammanfattning, uppgifter om de risker som hänför sig till emittenten och värdepappren och övriga uppgifter som krävs enligt 2 eller 3 kap.  

I 2 kap. i finansministeriets prospektförordning finns bestämmelser om prospekt som gäller aktier och andra aktierelaterade värdepapper. Av registreringsdokumentet ska bl.a. framgå de risker som hänför sig till emittenten, emittentens affärsverksamhet och verksamhetsområde (2 kap. 1 §), allmänna upplysningar om emittenten (1 kap. 3 §) samt upplysningar om emittentens tillgångar, skulder, finansiella ställning och resultat (1 kap. 7 §). I värdepappersnoten ska nämnas bl.a. riskerna (2 kap. 11 §) och information om emissionen av aktier (2 kap. 15 §). 

I 3 kap. i finansministeriets prospektförordning finns bestämmelser om prospekt som gäller andra än aktierelaterade värdepapper och för vilka det av registreringsdokumentet och värdepappersnoten ska framgå, på samma sätt som i 2 kap., bl.a. de risker som hänför sig till emittenten, emittentens affärsverksamhet och verksamhetsområdet (3 kap. 1 §) och upplysningar om emissionen av värdepapper (3 kap. 15 §). 

2.1.2  2.1.2 Lagen om Finansinspektionen

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs bland annat om Finansinspektionens uppgifter, tillsynsbefogenheter och administrativa påföljder. De mest centrala bestämmelserna med tanke på prospektförordningen finns i 3 kap. som gäller tillsynsbefogenheter och i 4 kap. som gäller administrativa påföljder.  

Tillsynsbefogenheter och administrativa påföljder 

I 3 kap. 19 § som gäller tillsynsbefogenheter finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få uppgifter från en person, som är skyldig att foga sina yttranden eller andra handlingar till prospektet eller som har gett sitt samtycke till att sådana yttranden eller andra handlingar fogas till prospektet. Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för en viss tillsynsåtgärd få relevanta uppgifter av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer, om de av grundad anledning kan antas vara i besittning av information som är nödvändig för tillsynen.  

Bestämmelser om påförande av påföljdsavgift finns i 4 kap. 41 § som gäller administrativa påföljder. Påföljdsavgiften påförs av Finansinspektionen och beloppet ska baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen av beloppet ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Dessutom ska vid bedömningen beaktas den vinning som erhållits och den skada som orsakats genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas, gärningsmannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet, åtgärder för att förhindra att överträdelsen upprepas, gärningsmannens tidigare överträdelser och försummelser i fråga om bestämmelserna om finansmarknaden samt förfarandets eventuella konsekvenser för det finansiella systemets stabilitet. Om det är fråga om brott mot referensvärdesförordningen ska påföljdsavgiftens belopp beräknas med beaktande också av förfarandets inverkan på realekonomin.  

Påföljdsavgift kan påföras för försummelse eller överträdelse av vissa bestämmelser om offentliggörande av prospekt (värdepappersmarknadslagen 15 kap. 2 §). I sådana fall en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst 10 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst två miljoner euro. 

2.2  Europeiska unionens lagstiftning

2.2.1  2.2.1 Förordningens centrala innehåll

Tillämpningsområde och definitioner  

I artikel 1 i prospektförordningen finns bestämmelser om förordningens syfte, tillämpningsområde och undantag från tillämpningsområdet. I prospektförordningen fastställs kraven för upprättande, godkännande och spridning av prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.  

Enligt artikeln tillämpas inte förordningen på erbjudanden av värdepapper till allmänheten, om erbjudandenas sammanlagda belopp är under 1 000 000 euro i unionen under en tolvmånadersperiod. I artikeln föreskrivs även om värdepapper, erbjudande av värdepapper till allmänheten och upptagande till handel av värdepapper på en reglerad marknad, som förordningen inte tillämpas på.  

I artikel 2 i förordningen anges de centrala definitioner som använts i förordningen.  

Skyldighet att offentliggöra prospekt och befrielse från skyldigheten 

Enligt artikel 3 i prospektförordningen får värdepapper erbjudas till allmänheten inom unionen och tas upp till handel på en reglerad marknad som finns eller verkar inom unionens område först efter att ett prospekt som avses i prospektförordningen har offentliggjorts.  

I artikel 3.2 i prospektförordningen ingår en medlemsstatsoption. Medlemsstaterna får undanta erbjudanden av värdepapper till allmänheten från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt under förutsättning att sådana erbjudanden inte är föremål för anmälan i enlighet med artikel 25. En anmälan innebär att prospekt med tillägg och de slutgiltiga villkoren anmäls till den behöriga myndigheten. Dessutom får medlemsstaterna besluta om undantag från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt om det sammanlagda beloppet för varje sådant erbjudande inom unionen är lägre än ett belopp som beräknas under en tolvmånadersperiod, vilket inte får överstiga 8 000 000 euro.  

Om ett erbjudande av värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad faller utanför prospektförordningens tillämpningsområde i enlighet med artikel 1 eller är undantaget från kravet på att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artiklarna 1 eller 3, ska emittenter, erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad ha rätt att frivilligt upprätta ett prospekt i enlighet med prospektförordningen (artikel 4.1). 

Upprättande av prospekt 

Enligt artikel 6 i prospektförordningen ska ett prospekt (eng. prospectus) innehålla den nödvändiga information som är väsentlig för att investeraren ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, vinster och förluster, finansiella ställning och framtidsutsikter, de rättigheter som är förenade med värdepapperen, skälen till emissionen och emissionens effekt på emittenten. Informationen i prospektet kan variera t.ex. beroende på emittentens art och ställning samt typen av värdepapper. Informationen i ett prospekt ska vara skriftlig och presenteras i en koncis och lättbegriplig form som gör den lätt att analysera. Prospektet kan upprättas antingen som ett dokument eller som flera dokument som är indelade i registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning. Registreringsdokumentet ska innehålla information om emittenten och värdepappersnoten ska innehålla information om de värdepapper som erbjuds till allmänheten eller som ska tas upp till handel på en reglerad marknad.  

Enligt artikel 7 i förordningen ska prospektet innehålla en sammanfattning med nyckelinformation så att investerarna kan förstå värdepapperens karaktär och riskerna förknippade med dem. Sammanfattningen fungerar tillsammans med prospektets övriga delar som stöd för investerarna när de överväger att investera i värdepapper. Sammanfattningen får inte vara vilseledande, utan den ska vara förenligt med prospektets övriga delar och till innehållet vara korrekt, rättvisande och tydlig. Sammanfattningen ska upprättas som ett kortfattat dokument, vara skrivet på ett koncist sätt och får vara högst sju A4-sidor vid utskrift. Sammanfattningen ska presenteras och utformas så att den är lättläst, med tillräckligt stora tecken och vara skriven på ett språk och i en stil som underlättar förståelsen av informationen, framför allt på ett språk som är klart, icke-tekniskt, koncist och begripligt för investerare. I sammanfattningen ska ingå en inledning som innehåller varningar och nyckelinformation om emittenten, värdepapperen och erbjudandet av värdepapper till allmänheten eller upptagandet av dem till handel på en reglerad marknad. 

Om det dessutom i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), nedan Priip-förordningen, ska utarbetas ett faktablad, får emittenten, erbjudaren eller en person som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad ersätta vissa uppgifter i sammanfattningen med de uppgifter som föreskrivs i artikel 8.3 c—i i Priip-förordningen. En hemmedlemsstat enligt prospektförordningen kan kräva att emittenter, erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad ersätter vissa uppgifter i sammandraget med de uppgifter som anges i artikel 8.3 c—i i Priip-förordningen i de prospekt som godkänns av en behörig myndighet. 

I artikel 8 i prospektförordningen finns bestämmelser om grundprospektet (eng. base prospectus). För icke-aktierelaterade värdepapper, inbegripet warranter av alla slag, får prospektet, om emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad väljer det, bestå av ett grundprospekt som innehåller nödvändig information om emittenten och om de värdepapper som ska erbjudas allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Ett grundprospekt får upprättas som ett enda dokument eller i form av flera dokument.  

I artikel 9 i prospektförordningen finns bestämmelser om det universella registreringsdokumentet (eng. universal registration document). Varje emittent vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform får varje räkenskapsår upprätta ett universellt registreringsdokument. I registreringsdokumentet ska beskrivas företagets organisation, verksamhet, finansiella ställning, inkomster och framtidsutsikter, styrning och aktieinnehav.  

Emittenten ska lämna in det allmänna registreringsdokumentet för godkännande av den behöriga myndigheten. Om emittenten har beviljats godkännande av ett universellt registreringsdokument för varje räkenskapsår i två på varandra följande räkenskapsår kan efterföljande universella registreringsdokument inges till den behöriga myndigheten utan förhandsgodkännande. Emittenten förlorar förmånen att inge universella registreringsdokument utan förhandsgodkännande om emittenten därefter underlåter att inge ett universellt registreringsdokument för ett räkenskapsår till den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten får när som helst granska innehållet i ett universellt registreringsdokument som har ingivits utan förhandsgodkännande samt innehållet i eventuella ändringar av dem. Vid granskningen ska den behöriga myndigheten granska att den information som ges i det universella registreringsdokumentet och eventuella ändringar av detta är fullständig, konsekvent och begriplig.  

I artikel 10 i prospektförordningen finns bestämmelser om prospekt som innehåller separata dokument. En emittent som redan har fått ett registreringsdokument godkänt av en behörig myndighet ska vara skyldig att upprätta endast en värdepappersnot och, om tillämpligt, en sammanfattning när värdepapper erbjuds till allmänheten eller upptas till handel på en reglerad marknad. I ett sådant fall ska värdepappersnoten och sammanfattningen godkännas separat. Ett eventuellt tillägg till ett registreringsdokument ska lämnas in för godkännande senast samtidigt som värdepappersnoten och sammanfattningen. Prospektet består av registreringsdokumentet och dess eventuella tillägg tillsammans med värdepappersnoten och sammanfattningen när den behöriga myndigheten har godkänt dem.  

I artikel 11 i prospektförordningen finns bestämmelser om ansvaret i anslutning till prospekt. Medlemsstaterna ska säkerställa att ansvaret för den information som ges i ett prospekt, och eventuella tillägg till detta, åvilar åtminstone emittenten eller dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, erbjudaren, den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad eller garanten, beroende på omständigheterna. De ansvariga personerna ska uppges och i prospektet ska ingå deras försäkran om att den information som ges i prospektet enligt deras kännedom överensstämmer med sakförhållandena och att någon uppgift som skulle kunna påverka dess innebörd inte har utelämnats. Man ska säkerställa att lagar och andra författningar om civilrättsligt ansvar är tillämpliga på de personer som är ansvariga för den information som ges i prospekt.  

I artikel 12 i prospektförordningen finns bestämmelser om giltigheten av prospekt, registreringsdokument och universella registreringsdokument. Prospekt, vare sig de består av ett enda dokument eller av separata dokument, ska vara giltiga under en tid av tolv månader efter godkännandet när det gäller erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad. Om ett prospekt består av separata dokument ska giltighetstiden börja löpa vid godkännandet av värdepappersnoten. 

Prospektets innehåll och format 

Kommissionen ska anta delegerade akter för att komplettera prospektförordning angående formatet för prospektet, grundprospektet och de slutgiltiga villkoren samt tidsplanerna. I de delegerade akterna definieras den särskilda information som ska ingå i ett prospekt inklusive LEI- och ISIN-koderna, i syfte att undvika duplicering av information när ett prospekt består av separata dokument (artikel 13). 

I artikel 14 i prospektförordningen finns bestämmelser om förenklade regler för offentliggörande för sekundäremissioner (eng. simplified disclosure regime for secondary issuances). Ett förenklat prospekt kan upprättas av emittenter vars värdepapper kontinuerligt har varit föremål för handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna. Villkoret för detta är att de värdepapper som emitteras är av samma slag som tidigare emitterade värdepapper. Ett förenklat prospekt kan också offentliggöras av emittenter vars aktierelaterade värdepapper kontinuerligt har varit föremål för handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna när icke-aktierelaterade värdepapper emitteras.  

Dessutom kan ett förenklat prospekt offentliggöras av erbjudare av värdepapper som kontinuerligt varit föremål för handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna. Informationen i det förenklade prospektet ska vara skriftlig och presenteras i en form som gör den lätt att analysera och på ett koncist och lättbegripligt sätt och ska göra det möjligt för investerarna att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

I artikel 15 i prospektförordningen finns bestämmelser om EU:s tillväxtprospekt (eng. EU growth prospectus). Ett tillväxtprospekt kan upprättas av små och medelstora företag då dessa erbjuder värdepapper till allmänheten. Ett EU-tillväxtprospekt kan upprättas även av andra emittenter, vilka inte klassas som små och medelstora företag, då de erbjuder allmänheten värdepapper och vars värdepapper handlas eller ska handlas på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. En förutsättning är dessutom att dessa emittenter hade ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 500 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren. En förutsättning i bägge fallen är att företaget eller emittenten inte har värdepapper som tagits upp till handel på en reglerad marknad.  

Dessutom kan ett tillväxtprospekt upprättas av andra emittenter när det sammanlagda beloppet i unionen för erbjudandet av värdepapper till allmänheten inte överstiger 20 miljoner euro beräknat under en tolvmånadersperiod, och förutsatt att dessa emittenter inte har några värdepapper som handlas på en multilateral plattform och att det genomsnittliga antalet anställda under föregående räkenskapsår uppgick till högst 499. Tillväxtprospektet ska vara ett standardiserat dokument, som är lätt att fylla i för emittenter och skrivet på ett lättfattligt språk.  

I artikel 16 i prospektförordningen finns bestämmelser om riskfaktorer. I prospektet ska riskfaktorerna begränsas till risker som är specifika för emittenten och värdepapperen och som är väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut, vilket ska gå att bekräfta genom innehållet i registreringsdokumentet och värdepappersnoten. Vid upprättandet av prospektet ska riskfaktorernas väsentlighet bedömas utifrån hur sannolikt riskerna förverkligas och hur stora negativa effekter de tros ha. Varje riskfaktor ska på ett tillfredsställande sätt beskrivas och en förklaring ges av hur den påverkar emittenten eller de värdepapper som erbjuds eller ska tas upp till handel.  

Riskernas väsentlighet kan bedömas genom att man använder en skala med beteckningarna liten, medelstor eller stor. Varje riskfaktor ska på ett tillfredsställande sätt beskrivas och en förklaring ges av hur den påverkar emittenten eller värdepapperen. Riskfaktorerna ska presenteras utifrån deras egenskaper i ett begränsat antal kategorier, där de mest väsentliga riskfaktorerna ska nämnas först i respektive kategori. Även de faktorer som rör värdepapperets prioriteringsnivå och konsekvenserna för den förväntade storleken på och tidpunkten för betalningar till innehavarna av värdepapperen i förbindelse med en konkurs eller varje annat liknande förfarande ska inkluderas i riskfaktorerna.  

Specifika och väsentliga riskfaktorer som hänför sig till en eventuell garant och i den mån de är relevanta för garantens förmåga att fullgöra sina åtaganden enligt garantin ska ingå i prospektet. Esma upprättar närmare riktlinjer för att uppmuntra till ett lämpligt och fokuserat offentliggörande av riskfaktorer. Syftet med preciseringen av riskfaktorerna är en strävan att förbättra investerarskyddet. I avsnittet som gäller prospektens riskfaktorer är den primära målsättningen att precisera informationen om verkliga och de facto eventuellt realiserbara risker för investerare när det gäller finansieringsinstrumentet i fråga som investeraren har beslutat att investera sina tillgångar i. Syftet är att i prospekten undvika allmänna ansvarsfrihetsklausuler, som egentligen inte ger investerarna behövlig information om investeringsobjektets realiserbara risker. 

Om det slutliga emissionsbeloppet eller antalet värdepapper som erbjuds allmänheten antingen uttryckt i antalet värdepapper eller som ett sammanlagt nominellt belopp inte kan anges i prospektet, ska avtalet om godkännande av köp eller tecknande av värdepapper kunna återkallas under minst två arbetsdagar efter att det slutliga emissionsbeloppet och den volym värdepapper som erbjuds till allmänheten har fastställts slutgiltigt och registrerats. Utöver det som nämnts ska i prospektet offentliggöras det maximala beloppet och den maximala volymen värdepapper, i den mån dessa finns tillgängliga, eller värderingsmetoderna och kriterierna eller villkoren för värdering, enligt vilka det slutliga emissionsbeloppet ska fastställas och en förklaring av tillämpade värderingsmetoder (artikel 17). 

Enligt artikel 18 i prospektförordningen får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten medge att viss information som ska ingå i prospektet, eller delar därav, utelämnas i prospekten, om den finner att offentliggörande av sådan information skulle strida mot det allmänna intresset eller skulle medföra allvarlig skada för emittenten eller en eventuell garant. Förutsättningen är att utelämnandet av informationen inte vilseleder allmänheten i fråga om förhållanden och omständigheter som är av väsentlig betydelse för en välgrundad bedömning av en emittent eller eventuell garant och av de rättigheter som är förenade med de värdepapper som prospektet gäller eller att informationen i fråga är av mindre betydelse för ett särskilt erbjudande eller upptagande till handel på en reglerad marknad och inte kommer att påverka bedömningen av emittentens eller den eventuella garantens finansiella ställning och framtidsutsikter.  

Finansinspektionen ska lägga fram en årlig rapport för Esma om den information vars utelämnande myndigheten har medgett. När i undantagsfall viss information som ska förekomma i ett prospekt, eller delar därav. inte är förenlig med emittentens eller en eventuell garants verksamhetsområde, dennes juridiska form eller värdepapperen, ska prospektet innehålla information som är likvärdig med den som krävs. Om sådan information inte existerar, ska investerarna trots detta ges behövlig information.  

I artikel 19 i prospektförordningen finns bestämmelser om införlivande av information genom hänvisning till prospektet. Information kan införlivas genom hänvisningar i ett prospekt om den tidigare eller samtidigt har offentliggjorts elektroniskt, är upprättad i enlighet med språkkraven i prospektförordningen och om hänvisningarna görs i något av de dokument som nämns i artikeln. Informationen måste vara den senaste informationen som är tillgänglig för emittenten. Om endast vissa delar av ett dokument införlivas genom hänvisning ska en förklaring ingå i prospektet var de delar som inte införlivats finns i prospektet eller att de inte är relevanta för investeraren. Om information införlivas genom hänvisning ska emittenter, erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad säkerställa att informationen är tillgänglig. En förteckning över korshänvisningar ska ingå i prospektet så att investerarna enkelt kan identifiera särskilda informationsposter, och prospektet ska innehålla länkar till alla dokument som innehåller information som införlivas genom hänvisning. 

Förfaranden för godkännande och offentliggörande av prospekt  

I artikel 20 i prospektförordningen finns bestämmelser om granskning och godkännande av prospekt. Ett prospekt får inte offentliggöras om inte den behöriga myndigheten har godkänt det eller alla dess delar. Den behöriga myndigheten ska meddela emittenten, erbjudaren eller den som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad om sitt beslut om godkännande av prospektet inom tio arbetsdagar från att prospektet lämnats för godkännande. Om det är fråga om en frekvent emittent eller en frekvent emittent som använder anmälningsförfarande, är tidsfristen fem dagar. Tidsfristen för godkännande av ett prospekt eller dess delar är 20 arbetsdagar, om erbjudandet till allmänheten gäller värdepapper som utfärdas av en emittent som inte har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad och som inte tidigare har erbjudit allmänheten värdepapper. Denna särskilda tidsfrist tillämpas endast på inlämnandet av prospektets första utkast.  

Om den behöriga myndigheten finner att utkastet till prospekt inte uppfyller kraven på fullständig, begriplig och konsekvent information för att det ska kunna godkännas eller att ändringar eller kompletterande information krävs, ska den omgående underrätta emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad om detta och tydligt ange de ändringar eller den kompletterande information som behövs. Om emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad inte kan eller vill göra de nödvändiga ändringarna eller lämna den kompletterande information som begärts, ska den behöriga myndigheten ha rätt att vägra godkänna prospektet och avsluta granskningen. I sådana fall ska den behöriga myndigheten meddela emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad sitt beslut och ange skälen för sin vägran (artikel 20.4 och 20.5). 

De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla vägledning om gransknings- och godkännandeförfarandet på sina webbplatser för att underlätta ett effektivt och snabbt godkännande av prospekt. Emittenten, erbjudaren, den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad eller den person som ansvarar för att upprätta prospektet ska ha möjlighet att direkt kommunicera och samverka med den behöriga myndighetens personal under förfarandet för prospektets godkännande (artikel 20.7). 

På begäran av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten besluta att godkännandet av prospektet ska överlämnas till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, förutsatt att förhandsanmälan görs till Esma och att den behöriga myndigheten godkänner detta. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska i elektroniskt format överlämna den ingivna dokumentationen tillsammans med sitt beslut om beviljande av överlämnandet till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten samma dag som beslutet fattas. Ett överlämnande ska meddelas emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad inom tre arbetsdagar från den dag då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten fattade sitt beslut om överlämnande (artikel 20.8). 

De avgifter som de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten tar ut för godkännande av prospekt och tillägg till prospekt, ingivande av universella registreringsdokument, ändringar av dessa och slutgiltiga villkor, ska vara rimliga och proportionella. Avgifterna ska göras tillgängliga för allmänheten på den behöriga myndighetens webbplats (artikel 20.10). 

Offentliggörande av prospekt 

I artikel 21 i prospektförordningen finns bestämmelser om offentliggörande av prospekt. Prospektet ska efter att det godkänts offentliggöras inom skälig tid före erbjudandet till allmänheten börjar gälla eller värdepapperen tas upp till handel. Prospektet ska dock offentliggöras senast vid den tidpunkt då erbjudandet till allmänheten börjar gälla eller de berörda värdepapperen tas upp till handel. Dessutom ska prospektet delges allmänheten minst sex arbetsdagar innan erbjudandet tar slut, när allmänheten för första gången erbjuds en aktiekategori som för första gången tagits upp till handel på en reglerad marknad.  

Prospektet ska i denna avsikt offentliggöras på en särskild del av webbplatsen som är lätt tillgänglig för den som går in på webbplatsen. Det ska vara möjligt att ladda ned och skriva ut och ska vara i ett sökbart elektroniskt format som inte kan ändras (artikel 21.3). 

Esma ska utan onödigt dröjsmål på sin webbplats offentliggöra alla prospekt som mottagits från de behöriga myndigheterna, inklusive eventuella tillägg till dessa, slutgiltiga villkor och relaterade översättningar i förekommande fall, samt information om värdmedlemsstaten eller värdmedlemsstaterna i fråga om prospekt som anmäls i enlighet med artikel 25. Offentliggörandet ska säkerställas genom en lagringsmekanism som ger allmänheten kostnadsfri tillgång och sökfunktioner (artikel 21.6). 

Alla godkända prospekt ska finnas allmänt tillgängliga under minst tio år efter det att de offentliggjorts på webbplatsen (artikel 21.7). Ett godkänt prospekt ska dessutom innehålla en varning på en framträdande plats där det anges när giltighetsperioden för prospektet löper ut (artikel 21.8). 

Om annonsering föreskrivs i artikel 22 i prospektförordningen. I regeringspropositionen och i lagen används begreppet marknadsföring, som bättre motsvarar det som avses i prospektförordningen. Vid marknadsföringen ska det anges att ett prospekt har offentliggjorts eller kommer att offentliggöras, samt uppges var prospektet är tillgängligt. Det ska klart framgå att det är fråga om marknadsföring, och informationen i marknadsföringen får inte vara felaktig eller vilseledande. Informationen ska vara förenlig med den information som ges i prospektet. All information som lämnas muntligen eller skriftligen om erbjudandet av värdepapper till allmänheten eller upptagandet till handel på en reglerad marknad, även om det inte sker i marknadsföringssyfte, ska överensstämma med den information som lämnas i prospektet. När väsentlig information lämnas av en emittent eller en erbjudare och riktar sig till en eller flera utvalda investerare i muntlig eller skriftlig form, ska informationen ges också till alla andra investerare som erbjudandet är riktat till.  

I artikel 23 i prospektförordningen finns bestämmelser om tillägg till prospekt. Till tillägg till prospekt hör nya omständigheter av betydelse, väsentliga sakfel, eller väsentliga felaktigheter som kan påverka helhetsbedömningen av värdepapperen. Tillägg till informationen om värdepapperen som uppkommer eller uppmärksammas mellan tidpunkten för godkännandet av prospektet och utgången av erbjudandeperioden eller den tidpunkt då handeln på en reglerad marknad påbörjas, ska uppges i ett tillägg till prospektet. Tillägg ska göras utan onödigt dröjsmål och godkännas inom fem arbetsdagar och vid offentliggörandet ska göras med minst samma metoder som de som tillämpades vid offentliggörandet av det ursprungliga prospektet.  

Gränsöverskridande erbjudande och upptagande till handel på en reglerad marknad 

I artikel 24 i prospektförordningen finns bestämmelser om räckvidden av godkännandet av ett prospekt inom unionen. När ett värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad äger rum i en eller flera medlemsstater eller i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska det prospekt som godkänts i hemmedlemsstaten, med eventuella tillägg, vara giltigt i vilken värdmedlemsstat som helst. En förutsättning är att en anmälan i enlighet med artikel 25, dvs. ett intyg om godkännande, har lämnats till Esma och den behöriga myndigheten i varje värdmedlemsstat. 

Enligt artikel 25 ska på begäran av emittenten, erbjudaren, den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad eller den person som ansvarar för utformningen av prospektet den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten inom en arbetsdag räknat från mottagandet av begäran eller godkännandet av prospektet underrätta den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten genom att översända ett intyg om godkännande, av vilket det ska framgå att prospektet har upprättats i enlighet med förordningen. Dessutom ska en elektronisk kopia av prospektet i fråga lämnas in. Samma förfarande ska tillämpas på eventuella tillägg till prospektet. 

De behöriga myndigheterna ska inte ta ut någon avgift för underrättelse eller mottagande av en underrättelse om prospekt eller tillägg till dessa eller för eventuell relaterad tillsynsverksamhet, vare sig i hemmedlemsstaten eller i värdmedlemsstaten eller värdmedlemsstaterna (artikel 25.5). 

I artikel 27 i prospektförordningen finns bestämmelser om användning av språk i prospektet. Prospektet ska avfattas på ett språk som godtas av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten när värdepapper erbjuds till allmänheten eller ansökan görs om upptagande till handel på en reglerad marknad enbart i hemmedlemsstaten. Om värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och man ansöker om upptagande till handel i en eller flera medlemsstater, men inte i hemmedlemsstaten, ska prospektet i detta fall upprättas antingen på det språk som dessa medlemsstaters behöriga myndigheter har godkänt eller på ett internationellt språk som används allmänt inom finansieringsbranschen.  

Särskilda regler för emittenter som är etablerade i tredjeländer  

Enligt artikel 28 i prospektförordningen ska en emittent i ett tredje land inhämta godkännande av sitt prospekt från den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om den avser erbjuda värdepapper till allmänheten i unionen eller ansöka om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad etablerad inom unionen på basis av ett prospekt som uppgjorts i enlighet med förordningen. När prospektet har godkänts, uppstår alla rättigheter och skyldigheter som gäller ett prospekt enligt förordningen. Prospektet och emittenter från tredjeländer omfattas av alla bestämmelser i prospektförordningen under tillsyn av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.  

Enligt artikel 29 i prospektförordningen får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för en emittent från ett tredjeland godkänna prospekt för erbjudande av värdepapper till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad som upprättats i enlighet med den nationella lagstiftning som emittenten från tredjelandet lyder under. En förutsättning är att kraven i lagstiftningen i tredjelandet i fråga är likvärdig med kraven enligt denna förordning, och att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten har ingått samarbetsavtal med de relevanta tillsynsmyndigheterna för emittenten från tredjelandet.  

Esma och behöriga myndigheter 

I artikel 31 i prospektförordningen finns bestämmelser om behöriga myndigheter. I artikel 31.2 ingår en medlemsstatsoption. Varje medlemsstat ska utse en enda av marknadsaktörer oberoende behörig administrativ myndighet som är ansvarig för att utföra de uppgifter som anges i förordningen och för att säkerställa att prospektförordningen tillämpas i varje medlemsstat i unionen.  

Medlemsstaterna kan tillåta att deras behöriga myndighet delegerar till tredje part offentliggörandet i elektroniskt format av godkända prospekt och relaterade dokument. En sådan delegering av uppgifter kräver ett separat beslut där det anges vilka uppgifter som ska utföras och på vilka villkor de ska utföras, en bestämmelse om att den tredje parten ska agera och vara organiserad på ett sådant sätt att intressekonflikter undviks och att det säkerställs att den information som erhållits vid utförandet av de delegerade uppgifterna inte utnyttjas på ett illojalt sätt eller för att förhindra konkurrens. Det slutliga ansvaret för att övervaka att prospektförordningen efterlevs och för godkännande av prospekten hör till den utsedda behöriga myndigheten i varje medlemsstat, som för Finlands del är Finansinspektionen. Om beslut som gäller delegering av uppgifter och de exakta villkoren som reglerar delegeringen av uppgifterna ska kommissionen, Esma och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna informeras.  

I artikel 32 i prospektförordningen finns bestämmelser om vissa tillsyns- och utredningsbefogenheter som den behöriga myndigheten minst ska ha för att kunna utföra de tillsynsuppgifter som föreskrivs för den. Dessa befogenheter för behöriga myndigheter bestäms i enlighet med nationell lag.  

I artikel 33 i prospektförordningen finns bestämmelser om behöriga myndigheters samarbete med varandra. De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra och Esma vid tillämpningen av prospektförordningen. De ska utbyta information utan onödigt dröjsmål och samarbeta om utredningar, tillsyn och kontroll av efterlevnad. 

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder  

I artikel 38 i prospektförordningen finns bestämmelser om administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder. Medlemsstaterna ska ge behöriga myndigheter befogenhet att påföra administrativa sanktioner och vidta andra lämpliga administrativa åtgärder när situationen kräver det. De sanktioner och åtgärder som anges i förordningen bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna får dock besluta att inte fastställa bestämmelser som gäller vissa administrativa påföljder, om överträdelserna redan är föremål för straffrättsliga påföljder enligt den nationella lagstiftningen. Medlemsstaterna får föreskriva högre administrativa sanktionsavgifter eller ytterligare sanktioner eller åtgärder, om det anses behövligt. 

Enligt artikel 39 i prospektförordningen ska myndigheterna, när de fastställer administrativa sanktioner samt typ av och storlek på administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder, beakta alla relevanta omständigheter såsom överträdelsens allvarlighetsgrad och varaktighet, graden av ansvar hos den person som är ansvarig för överträdelsen och tidigare överträdelser av den person som gjort sig skyldig till överträdelsen. De behöriga myndigheterna ska bedriva ett nära samarbete när de utövar sina befogenheter att påföra administrativa sanktioner och vidta andra administrativa åtgärder.  

I artikel 41 i prospektförordningen finns bestämmelser om rapportering av överträdelser. De behöriga myndigheterna ska inrätta effektiva mekanismer så att faktiska och potentiella överträdelser vid behov kan meddelas myndigheterna.  

Medlemsstaterna får föreskriva att personer som erbjuder relevant information om verkliga eller potentiella överträdelser av prospektförordningen beviljas ekonomiska incitament för sina angivelser. En förutsättning är att personen i fråga inte redan har rättsliga skyldigheter eller avtalsförpliktelser att rapportera sådan information, och informationen är ny och den också leder till påförandet av en administrativ eller straffrättslig påföljd med anledning av en överträdelse av bestämmelserna i prospektförordningen (artikel 41.3).  

Den behöriga myndigheten ska på sin officiella webbplats offentliggöra beslut om administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder till följd av en överträdelse av denna förordning omedelbart efter det att den person som är föremål för beslutet har underrättats om beslutet. Offentliggörandet ska innehålla åtminstone information om överträdelsens typ och art och om identiteten på de personer som är ansvariga (artikel 42.1).  

Bestämmelser om rapportering av sanktioner till Esma finns i artikel 43 i prospektförordningen. Den behöriga myndigheten ska årligen till Esma lämna sammanställda uppgifter om alla administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som påförts i enlighet med artikel 38. 

Delegerade akter och genomförandeakter 

Prospektförordningen innehåller flera bestämmelser där kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter. Esma har getts i uppgift att för kommissionen utarbeta utkast till tekniska tillsynsstandarder som gäller finansiella tjänster så att ett adekvat skydd för investerare och konsumenter säkerställs i unionen. 

2.3  Bedömning av nuläget

2.3.1  2.3.1 Lagstiftning och praxis

Bestämmelserna om offentliggörande och godkännande av prospekt och fördelar sig på det beskrivna sättet mellan 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen och 3 och 4 kap. i lagen om Finansinspektionen. Bestämmelser om prospekt finns dessutom i finansministeriets prospektförordning.  

Bestämmelser om offentliggörande av prospekt, innehåll och godkännande finns förutom i lagstiftningen också i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling (Erbjudande och börsnotering av värdepapper 6/2013). Finansinspektionens anvisningar till marknadsaktörerna grundar sig på bestämmelserna i den gällande värdepappersmarknadslagen och lagen om Finansinspektionen. Målet med Finansinspektionens anvisningar är att främja att investerarna får tillgång till tillräcklig information om värdepapperet och emittenten samt att se till att informationen offentliggörs enligt så klara och konsekventa principer som möjligt. Med anvisningarna säkerställs likabehandlingen av investerarna och att inga förvrängningar uppstår på marknaden i samband med erbjudandet och börsnoteringen av värdepapper.  

Prospekt 

Ett prospekt får offentliggöras när den behöriga myndigheten har godkänt prospektet. Finansinspektionen är den behöriga myndigheten för godkännande av prospekt, om Finland är hemstat för en värdepappersemission. Med ett av Finansinspektionens godkänt EU-prospekt får värdepapper erbjudas till allmänheten eller ansökas om att de tas upp till handel på en reglerad marknad i vilken EES-stat som helst genom begäran om att Finansinspektionen anmäler prospektet. I Finland godkänns nationella prospekt alltid av Finansinspektionen. 

Det finns två slag av prospekt, dvs. EU-prospekt i enlighet med prospektdirektivet och nationella prospekt. Ett EU-prospekt ska upprättas alltid då värdepapperserbjudandet under de 12 föregående månaderna totalt uppgår till minst fem miljoner euro inom EES och alltid vid ansökan om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad. Kraven på innehåll i och offentliggörande av EU-prospekt är enhetliga inom EES.  

Ett nationellt prospekt kan upprättas då värdepapperserbjudandet under de 12 föregående månaderna totalt understiger 5 000 000 euro och ingen ansökan görs om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad. I detta fall kan värdepapperen inte erbjudas i någon annan stat än den där prospektet har godkänts. Bestämmelser om innehållet i ett nationellt prospekt finns i finansministeriets prospektförordning. 

Upprättandet av prospekt är förenat med några undantag, då prospekt inte behöver upprättas. Då värdepapperserbjudandet under de 12 föregående månaderna totalt understiger 2 500 000 euro, värdepapperen erbjuds uteslutande till kvalificerade investerare, värdepapperen erbjuds till färre än 150 investerare och minimiinvesteringen eller investeringens värde per enhet är minst 100 000 euro, behöver ett prospekt inte offentliggöras. En ansökan om att värdepapperen ska tas upp till handel på en reglerad marknad medför skyldighet att offentliggöra prospekt också i dessa situationer. Prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen behöver inte heller upprättas när värdepapper erbjuds till en summa som understiger 5 000 000 euro, de ansöks bli upptagna för handel på en First North-handelsplats i Finland och ett bolagsprospekt i enlighet med marknadsplatsens regler hålls tillgängligt för investerarna. 

Prospektet ska offentliggöras senast två bankdagar innan värdepapperen börjar erbjudas till allmänheten. Om det endast är fråga om att ett värdepapper ska noteras på börsen ska prospektet offentliggöras senast två bankdagar innan handeln inleds. Ett prospekt är giltigt till dess att giltigheten av erbjudandet har upphört eller värdepapperen har tagits upp till handel, dock högst 12 månader efter det att prospektet har godkänts. 

Prospektets struktur och innehåll 

Ett prospekt ska offentliggöras antingen som ett sammanhängande dokument eller som tre separata dokument. Till prospektet kan vid behov fogas olika delar med tilläggsinformation, t.ex. pro forma-uppgifter eller uppgifter om borgen. I prospektet får hänvisas endast till sådana dokument som har offentliggjorts tidigare eller som offentliggörs eller görs tillgängliga för allmänheten samtidigt som prospektet. Utgångspunkten är att dokumenten ska vara upprättade på samma språk som själva prospektet. 

Om prospektet offentliggörs i tre delar ska delarna benämnas registreringsdokument (eng. registration document), värdepappersnot (eng. securities note) och sammanfattning (eng. summary). Emittenten kan välja om prospektet offentliggörs som en enda eller som tre separata handlingar. I ett prospekt som består av en enda handling ska presentationsordningen vara innehållsförteckning, sammanfattning, risker och övriga uppgifter.  

Ett prospekt ska ge investerarna tillräcklig information för att de ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen och emittenten. Informationen i prospektet ska vara i en sammanhängande och begriplig form. Kraven på prospektets innehåll består i regel av tre förteckningar av vilken den första gäller emittenten, den andra värdepapperen och den tredje innehåller en sammanfattning av de tabeller som använts vid upprättandet.  

Förfarande med Europapass 

Vid förfarande med Europapass, dvs. anmälan, kan värdepapper med ett av Finansinspektionen godkänt EU-prospekt erbjudas eller börsnoteras i vilken EES-stat som helst genom att begära att Finansinspektionen anmäler prospektet. På emittentens begäran sänder Finansinspektionen ett intyg över ett i Finland godkänt prospekt och en kopia av prospektet till den behöriga myndigheten en annan EES-stat.  

Tillsyn över prospekt och prospektregistret 

Finansinspektionens granskning av prospekt gäller primärt att de uppgifter som krävs enligt värdepappersmarknadslagen ingår i prospektet. Finansinspektionen bedömer bl.a. om informationsinnehållet i prospektet är konsekvent och om informationen uppfyller de allmänna kvalitetskriterierna på information i prospekt. Allmänna kvalitetskriterier är bl.a. att informationen ska vara tillräcklig, väsentlig, konsekvent, motiverad, aktuell och tydlig.  

Den som upprättat prospektet ansvarar alltid för att innehållet i informationen är korrekt. Tillsynen över prospekt är huvudsakligen förhandskontroll, eftersom den i huvudsak är bunden till prospektets granskningstidpunkt. Tillsyn utövas dock i efterhand, och då bedöms det om informationen i prospektet också utifrån senare information är sanningsenlig, tillräcklig och motiverad. 

Finansinspektionen upprätthåller ett prospektregister på sin webbplats där prospekt och erbjudandehandlingar för samtliga värdepapperserbjudanden och noteringar av värdepapper som den har godkänt efter 2005 finns offentliggjorda. I registret finns också uppgifter om de prospekt som en behörig myndighet i en EES-stat har godkänt och som har anmälts till Finansinspektionen efter 2005. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

3.1  Målsättning

Målsättningen med propositionen är att i den nationella lagstiftningen genomföra de åtgärder som krävs för efterlevnaden och verkställigheten av bestämmelserna i prospektförordningen. Prospektförordningen är en del av handlingsplanen om skapandet av en kapitalmarknadsunion, som kommissionen gav ett meddelande om i september 2015. Syftet med kapitalmarknadsunionen är att hjälpa företag att skaffa kapital från mer mångsidiga källor, effektivisera verksamheten på marknaden och erbjuda investerare och sparare nya investeringsmöjligheter. Syftet med de åtgärder som siktar mot en kapitalmarknadsunion är att öka den ekonomiska tillväxten, skapa arbetsplatser och främja investeringsviljan i Europa. En central målsättning för kapitalmarknadsunionen är dessutom att underlätta små och medelstora företags tillgång till finansiering på unionens kapitalmarknad.  

Syftet med prospektförordningen är att säkerställa investerarskyddet och marknadseffektiviteten och samtidigt stärka den inre kapitalmarknaden för olika finansieringskällor. Då tillgången på kapitalfinansiering underlättas och kostnaderna för den sänks, anses dessa föreslagna åtgärder ha positiva effekter på investeringsverksamheten på värdepappersmarknaden. En ökad investeringsverksamhet hjälper företag som behöver kapital i deras kostnadseffektiva anskaffning av kapital och de förenklade kraven på offentliggörande och upprättande av prospekt för små och medelstora företag kan sänka företagens noteringströskel på andra handelsplatser än reglerade marknader. De åtgärder som föreslås i förordningen anses på mellanlång sikt ha effekter som är positiva för samt främjar och stöder tillväxten, sysselsättningens utveckling och företagens verksamhet och konkurrensförmåga. 

Genom prospektförordningen strävar man efter att förbättra EU:s prospektreglering genom att avlägsna de olägenheter som finns i nuvarande lagstiftning och harmonisera informationen som erbjuds investerare på den inre marknaden. Strävan med den nya prospektförordningen är att förenkla prospektregleringen och underlätta den administrativa bördan samtidigt som man strävar efter att erbjuda bl.a. små och medelstora företag ett förmånligare och enklare inträde på kapitalmarknaden. Målet är att inom ekonomin främja användningen av marknadsbaserad finansiering vid sidan av bankfinansiering.  

Strävan är att förenkla administrativa skyldigheter i anslutning till offentliggörandet av prospekt, dock så att investerarnas goda tillgång till information garanteras. Dessa målsättningar stöds bl.a. av det i prospektförordningen tydligare än tidigare definieras hur mycket information prospekten ska innehålla. Företag som är noterade på offentliga marknadsplatser kan dra nytta av ett förenklat prospekt då de emitterar ytterligare aktier eller skaffar ytterligare lånefinansiering (artikel 14). I framtiden har emittenter möjlighet att införliva dokument i prospektet genom hänvisning (artikel 19). Med dessa åtgärder kan man underlätta förfarandet för upprättande av prospekt och sänka kostnaderna för emittenterna, dock utan att investerarskyddet äventyras. Strävandena efter att förenkla upprättandet av prospekt och minska kostnaderna för detta får dock inte göras på bekostnad av den tillgång till information som upprättandet av prospekt är tänkt att säkerställa.  

Företag som regelbundet emitterar värdepapper kan använda det universella registreringsdokumentet, i vilket fall på dem tillämpas en kortare tid för godkännande av prospektet (artikel 9). En emittent som under två på varandra följande år lämnat in ett registreringsdokument till den behöriga myndigheten och fått det godkänt, kan anses vara en välkänd emittent för den behöriga myndigheten. I sådana fall minskas den behöriga myndighetens s.k. förhandsgranskning, eftersom prospektets viktigaste del redan har godkänts eller så finns den tillgänglig för granskning av den behöriga myndigheten. Detta anses underlätta ett kostnadseffektivt inträde på kapitalmarknaden för frekventa emittenter.  

Till följd av upprättandet av det universella registreringsdokumentet har emittenten möjlighet att hålla uppgifterna uppdaterade och upprätta ett prospekt enbart genom att bifoga värdepappersnoten och sammanfattningen till det. Ett universellt registreringsdokument är mångfunktionellt i den aspekten att innehållet är det samma oberoende av om emittenten senare använder dokumentet för att erbjuda aktierelaterade värdepapper eller andra än aktierelaterade värdepapper till allmänheten eller för att tas upp till handel på en reglerad marknad. Av denna orsak ska kraven på offentliggörande av ett universellt registreringsdokument grunda sig på de krav som tillämpas på aktierelaterade värdepapper. Ett universellt registreringsdokument ska fungera som en källa om emittenten, ur vilket investerare och analytiker får de uppgifter som de minst behöver för att bilda sig en välgrundad uppfattning om förtagets affärsverksamhet, ekonomiska ställning, resultat och framtidsutsikter, administration och aktieinnehav.  

Prospektförordningen gör det möjligt att utvidga undantaget i fråga om skyldigheten att upprätta prospekt från det nuvarande tröskelvärdet 2 500 000 euro till 8 000 000 euro. Prospekten behöver inte heller längre vara i pappersform, om inte en eventuell investerare särskilt begär en pappersversion av prospektet. Genom dessa förändringar strävar man efter att underlätta kapitalanskaffningen på kapitalmarknaden och sänka kapitalkostnaderna. 

Investerarskydd 

När värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad är det med tanke på skyddet för investerare av väsentlig betydelse att informationen offentliggörs, eftersom offentliggörandet avlägsnar den asymmetriska informationen mellan investerare och emittenter. Syftet med propositionen är att förbättra investerarskyddet och främja ett kostnadseffektivt inträde på den finansiella marknaden. Målsättningen är att underlätta lagstiftningen som gäller skyldigheten att lämna uppgifter och minska de administrativa kostnaderna framför allt i små värdepapperserbjudanden. Strävan är att främja investerarskyddet genom att förbättra och förtydliga prospektets informationsinnehåll och användbarhet.  

Eftersom emittenternas skyldighet att offentliggöra prospekt är ett på marknaden allmänt godkänt sätt att för investerare tillhandahålla den information som behövs, bör en harmonisering av informationen i prospekt leda till ett investerarskydd på samma nivå i hela unionen. Informationen i prospektet ska anpassas efter prospektets typ, emittentens art och omständigheter, värdepapperets typ och huruvida föremålet för erbjudandet endast är kvalificerade investerare. Prospektet får inte innehålla oväsentlig information eller information som inte avser just emittenten och värdepapperen i fråga, eftersom dylik information kan dölja betydande information med tanke på investeringsbeslut och sålunda försvaga investerarskyddet. Prospektets betydelse som primär informationskälla för investerare har under de senaste åren minskat delvis beroende på prospektets längd och att det har varit svårt att tyda.  

För att trygga investerarskyddet ska offentliggörandet av prospekt tillämpas både på aktierelaterade värdepapper och på andra än aktierelaterade värdepapper som erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.  

För att undvika situationer som är till skada för emittenten är det tillåtet att under vissa omständigheter utelämna känslig information i ett prospekt eller prospektets delar genom ett undantag beviljat av den behöriga myndigheten.  

3.2  Alternativ

Nationell prövningsrätt ingår i möjligheten att på nationell nivå fastställa andra behövliga krav på offentliggörande, som avser erbjudanden av värdepapper till allmänheten till ett sammanlagt belopp på mindre än 1 000 000 euro under en tolvmånadersperiod inom unionen (artikel 1.3). Prospektförordningen tillämpas inte på sådana värdepapperserbjudanden, men medlemsstaterna kan på nationell nivå införa andra krav på offentliggörandet, om de anser att detta behövs. Enligt kommissionens utredningar är kostnaderna för upprättande av ett prospekt orimligt stora i förhållande till de förväntade inkomsterna från emissionen, om det sammanlagda beloppet för de värdepapper som erbjuds till allmänheten inom unionen är under 1 000 000 euro. 

I propositionen föreslås inga nationella tilläggsbestämmelser i fråga om dessa värdepapperserbjudanden till allmänheten under 1 000 000 euro, eftersom de allmänna principerna i 1 kap. i värdepappersmarknadslagen kan tillämpas på sådana erbjudanden. Ett spetsprojekt som finns inskrivet i regeringsprogrammet om att avveckla normer och göra bestämmelserna smidigare stöder inte ett snävt ibruktagande av denna medlemsstatsoption där målsättningarna att lätta upp förordningen äventyras.  

I prospektförordningen finns medlemsstatoptioner vars ibruktagande har undersökts. Artikel 31.2 i prospektförordningen gör det möjligt för den behöriga myndigheten att till tredje part delegera offentliggörandet i elektroniskt format av godkända prospekt och relaterade dokument. Det slutliga ansvaret för tillsynen av efterlevnaden av prospektförordningen och godkännandet av prospekt hör dock fortfarande till Finansinspektionen. I propositionen föreslås att denna option inte tas i bruk, eftersom det gällande arrangemanget där Finansinspektionen på sin webbplats upprätthåller ett prospektregister med en sammanställning av alla de prospekt som Finansinspektionen har godkänt är ett väl fungerande system på marknaden och det finns inte någon anledning att ändra detta prospektregister som förvaltas av Finansinspektionen. Det spetsprojekt som finns inskrivet i regeringsprogrammet om att avveckla normer och göra bestämmelserna smidigare stöder inte heller att denna medlemsstatsoption tas i bruk.  

Enligt artikel 41.3 i prospektförordningen får medlemsstaterna föreskriva att ekonomiska incitament till personer som erbjuder relevant information om faktiska eller potentiella överträdelser av prospektförordningen kan beviljas i enlighet med nationell rätt. Kravet är att det inte redan finns andra rättsliga skyldigheter eller avtalsförpliktelser för dessa personer att rapportera sådan information, och förutsatt att informationen är ny och att den leder till påförandet av en administrativ sanktion eller straffrättslig påföljd eller vidtagande av en annan administrativ åtgärd på grund av en överträdelse av prospektförordningen.  

I propositionen föreslås att denna option inte tas i bruk. Grunden för detta är att bestämmelser om rapportering av överträdelser redan ingår i värdepappersmarknadslagen och i lagen om Finansinspektionen och det har inte tidigare ansetts att det är behövligt att införa en sådan tipsbelöning i Finland.  

3.3  De viktigaste förslagen

3.3.1  3.3.1 Värdepappersmarknadslagen

Prospektförordningen är i medlemsstaterna direkt tillämplig EU-lagstiftning, varför bestämmelser som ingår i den gällande värdepappersmarknadslagen delvis måste upphävas och ändras. Genomförandet av förordningen förutsätter att 4 och 5 kap. i värdepappersmarknadslagen upphävs och 3 kap. till stora delar ändras. I prospektförordningen och tekniska standarder för genomförande och delegerade rättsakter från kommissionen som utfärdas med stöd av förordningen föreskrivs i fortsättningen om offentliggörande av prospekt och dess innehåll samt om Finansinspektionens befogenhet och förfarande vid godkännande av prospekt.  

Det föreslås att de nationella bestämmelserna som avser prospekt och förblir i kraft samlas i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen.  

I 3 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen föreslås en ändring så att där hänvisas till prospektförordningen. I 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen föreslås bestämmelser om ett nationellt undantag som möjliggörs av medlemsstatsoptionen, med stöd av vilken emittenten under vissa förutsättningar är befriad från skyldigheten att offentliggöra prospekt, när erbjudandets sammanlagda belopp är högst åtta miljoner euro. I paragrafen föreslås en bestämmelse om att den som erbjuder värdepapper till allmänheten inte behöver offentliggöra något prospekt om Finansinspektionen inte behöver anmäla prospektet, tillägg till detta och de slutliga villkoren till andra behöriga myndigheter i EU:s medlemsstater i enlighet med artikel 25 och om det sammanlagda beloppet för varje erbjudande i EU är högst åtta miljoner euro under en tolvmånadersperiod. Förslaget motsvarar artikel 3.2 i prospektförordningen. Enligt 3 kap. 2 § 3 punkten i värdepappersmarknadslagen ska den som erbjuder värdepappren, när sådana erbjuds inom EES till ett sammanlagt belopp på minst 1 000 000 euro under en tolvmånadersperiod, offentliggöra och till Finansinspektionen sända ett basinformationsdokument för kännedom som innehåller tillräcklig information enligt vilken man kan bilda sig en välgrundad uppfattning om emittenten och värdepapperen. Detta tillämpas inte på erbjudanden om vilka det ges sådan information som avses i 11 § 2 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016). 

I skyldigheten att offentliggöra prospekt ingår en central medlemsstatsoption i fråga om undantaget från att offentliggöra prospekt där medlemsstaterna har möjlighet att i sin nationella lagstiftning fastställa att detta undantag i fråga om prospekt tillämpas på ett gräns- eller tröskelvärde på 1 000 000—8 000 000 euro. Med gränsvärde avses erbjudandets sammanlagda belopp i unionen under en tolvmånadersperiod och för vars understigande del undantaget ska tillämpas med beaktande av den nationella nivån på investerarskyddet som medlemsstaterna anser lämpligt. Vid sådana befriade erbjudanden till allmänheten får man dock inte tillämpa den i prospektförordningen föreskrivna rätten att använda prospektet i hela unionen. I fråga om belopp under gränsvärdet bör medlemsstaterna på nationell nivå kunna fastställa andra informationskrav, i den mån dessa krav inte utgör en oproportionell eller onödig börda i förhållande till sådana befriade erbjudanden av värdepapper.  

I propositionen föreslås att för den del som understiger detta gränsvärde på 8 000 000 euro ska det genom förordning av finansministeriet utfärdas bestämmelser om ett basinformationsdokument som i enlighet med de allmänna bestämmelserna innehåller tillräcklig information om emittenten och värdepapperen och som grundar sig på finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering (1045/2016), nedan förordningen om gräsrotsfinansiering.  

Grunden för att ta medlemsstatsoptionen på 8 000 000 euro till fullt belopp i användning är bl.a. en förbättrad tillgång till finansiering för små och medelstora företag. Eftersom små och medelstora företag vanligtvis behöver skaffa förhållandevis lägre belopp än andra emittenter är kostnaderna för upprättande av standardprospekt oproportionellt hög och kan avskräcka dem från att erbjuda sina värdepapper till allmänheten.  

Bestämmelserna i prospektförordningen skiljer sig inte i någon större utsträckning från den nuvarande lagstiftningen. De viktigaste skillnaderna anknyter till gränsvärdet och krav på innehållet för skyldighet att offentliggöra prospekt, som blir tydligare och förenhetligas i och med den nya prospektförordningen. Med harmonisering av informationen i prospekt avses t.ex. att strukturen i prospektets sammanfattning med allmänna avsnitt, underrubriker och vägledande innehåll, harmoniseras på unionsnivå.  

Figur 1. Den gällande och den föreslagna nya prospektlagstiftningen 

Avsikten med bifogade figur 1 är att belysa skillnaderna mellan gällande prospektbestämmelser och förslaget med nya prospektbestämmelser. Syftet är att tydliggöra vad som i fråga om de gällande prospektbestämmelserna föreslås bli ändrat när värdepapper erbjuds till allmänheten och vilka skyldigheterna att lämna ut uppgifter är i den aktuella situationen.  

Figur A visar de gällande prospektbestämmelserna och där är motsvarar det första gränsvärdet på 5 000 000 euro gällande 4 kap. 3 § 5 punkten i värdepappersmarknadslagen, enligt vilken prospekt inte behöver offentliggöras när värdepapper erbjuds inom EES för ett sammanlagt vederlag på mindre än 5 000 000 euro som beräknas för en tolvmånadersperiod, om värdepapperen ansöks bli upptagna till handel på en multilateral handelsplattform i Finland. Ett motsvarande undantag gäller också informationsskyldigheten enligt lagen om gräsrotsfinansiering, där bestämmelsen finns i 11 §. I fråga om erbjudanden under 5 000 000 ska upprättas ett nationellt prospekt. Bestämmelser om detta finns i finansministeriets prospektförordning. Ett EU-prospekt ska upprättas om de offentliggjorda värdepapperserbjudandena överstiger 5 000 000 euro. Gränsvärdet på 2 500 000 euro i figuren motsvarar gällande 4 kap. 3 § 4 punkten i värdepappersmarknadslagen, enligt vilken prospekt inte behöver offentliggöras om värdepapper erbjuds inom EES för ett sammanlagt vederlag på mindre än 2 500 000 euro som beräknas för en tolvmånadersperiod. I fråga om erbjudanden under 2 500 000 euro gäller dessutom de allmänna bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen som oberoende av storleken på värdepapperen alltid ska iakttas. Tröskelvärdena på 2 500 000 euro och 5 000 000 euro föreslås bli höjda till 8 000 000 euro i figur B i förslaget. När detta tröskelvärde överskrids ska emittenten upprätta ett EU-prospekt enligt prospektförordningen (artikel 6 i prospektförordningen). Med ett sådant av Finansinspektionen godkänt EU-prospekt får värdepapper erbjudas till allmänheten eller ansökas om att de tas upp till handel på en reglerad marknad i vilken EES-stat som helst genom att begära att Finansinspektionen anmäler prospektet. Finansministeriets prospektförordning med bestämmelser om nationella prospekt föreslås bli ersatt med en ny förordning av finansministeriet med innehållskrav som grundar sig på basinformationsdokumentet enligt finansministeriets förordning om gräsrotsfinansiering. Ett basinformationsdokument ska upprättas om beloppet av de offentliggjorda värdepapperserbjudandena är mellan 1 000 000 och 8 000 000 euro. Syftet med denna föreslagna ändring är att göra bestämmelserna om prospekt och tröskelvärden i värdepappersmarknadslagen och lagen om gräsrotsfinansiering tydligare och enhetligare. Dessutom föreslås det att gränsvärdet på 2 500 000 euro i värdepappersmarknadslagen ändras till 1 000 000 euro. För den understigande delen gäller de allmänna bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen, som också i fortsättningen ska iakttas oberoende av storleken på värdepapperen.  

Det är viktigt att observera att undantaget i fråga om att offentliggöra prospekt dock inte ger rätt att använda ett nationellt basinformationsdokument, som gäller de krav som de allmänna bestämmelserna om tillräckliga uppgifter om värdepapper och emittenter i hela unionen ställer. Också för den del som understiger det föreslagna 8 000 000 euro ska det behövliga investerarskyddet säkerställas. Också för den del som understiger 8 000 000 euro är emittenten bunden av de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 3 och 4 § värdepappersmarknadslagen som gäller förbud mot att lämna osann eller vilseledande information och tillhandahållande av tillräcklig information samt av den nya finansministeriets förordning med bestämmelser om de uppgifter i basinformationsdokumentet som de allmänna bestämmelserna om tillräckliga uppgifter om värdepapper och emittenter kräver. De allmänna principerna i 1 kap. i värdepappersmarknadslagen är tillämpliga på erbjudanden under 1 000 000 euro, trots att prospektförordningen inte är tillämplig på erbjudanden av värdepapper till allmänheten för ett sammanlagt belopp i unionen på mindre än 1 000 000 EUR, vilket ska beräknas för en tolvmånadersperiod, eftersom medlemsstaterna på nationell nivå kan fastställa andra krav på offentliggörande, med beaktande av att kraven inte utgör en oproportionell börda för emittenterna (artikel 1.3).  

Det föreslås att till 15 kap. i värdepappersmarknadslagen, som gäller administrativa påföljder, fogas de ändringar som enligt prospektförordningen krävs för påförande av behövliga administrativa påföljder. I 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen föreslås en förteckning över de bestämmelser som avses i prospektförordningen för vars överträdelse eller försummelse Finansinspektionen får påföra en påföljdsavgift (artikel 38.1 a och b). Bestämmelserna i artikel 38.2 a, b och c som gäller offentligt utlåtande, förbud att fortsätta med det agerande som utgör överträdelsen och maximala administrativa sanktionsavgifter föreskrivs i 39, 33 och 41 a § i lagen om Finansinspektionen. Det föreslås att bestämmelserna i artikel 41 d och e införs i 41 a § i lagen om Finansinspektionen genom ett nytt moment, enligt vilket maximala administrativa sanktionsavgifter för en juridisk person är minst 5 000 000 euro eller tre procent av den totala årsomsättningen i enlighet med det föregående bokslutet (artikel 38.2 d) och maximala administrativa sanktionsavgifter för en fysisk person är minst 700 000 euro (artikel 38.2 e). 

Förordningen innehåller också en option om att föreskriva ytterligare sanktioner eller åtgärder och högre administrativa sanktionsavgifter än vad som föreskrivs i förordningen (artikel 38.3). Enligt förslaget tas inte några ytterligare sanktioner eller åtgärder eller högre administrativa sanktionsavgifter i användning, eftersom de föreslagna administrativa påföljderna motsvarar andra nationella bestämmelser som redan införts i samband med genomförandet av andra EU-rättsakter som gäller finansmarknaden. Det föreslås dock att informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden enligt 51 kap. 5 § i den gällande strafflagen fortfarande är tillämpligt på överträdelser som gäller prospekt. 

De bestämmelser i artiklarna i prospektförordningen som gäller rätt till överklagande (artikel 40), rapportering av överträdelser (artikel 41), offentliggörande av beslut (artikel 42) och rapportering av sanktioner till Esma (artikel 43) finns redan i lagen om Finansinspektionen i 73, 71 a, 43 och 44 a § och behöver därför inte föreskrivas separat. Bestämmelser om rapportering av överträdelser finns bl.a. i 12 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, 3 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) och 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen (610/2014), varför bestämmelsen i artikel 41.4 om att anställda kan rapportera potentiella överträdelser redan har beaktats i gällande lagstiftning. 

I 17 kap. om tillsynsbefogenheter i värdepappersmarknadslagen föreslås nya bestämmelser. I artiklarna 32.1 a—n och 32.2 a—d samt 32.5 i prospektförordningen finns bestämmelser om sådana tillsyns- och utredningsbefogenheter som Finansinspektionen måste ha för att kunna sköta sina uppgifter enligt prospektförordningen. Det föreslås att bestämmelserna i artikel 32.1 a införs i 17 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen som ett nytt 3 mom. Det nya momentet innehåller befogenheter att kräva att emittenter, erbjudare av värdepapper eller den som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad kompletterar informationen i prospektet, om det behövs för att säkerställa investerarskyddet.  

Bestämmelserna i artikel 32.1 b och c, som gäller tillhandahållande av information, finns i 18—20 § i den gällande lagen om Finansinspektionen och bestämmelserna i artikel 32.1 d, som gäller uppskov med att erbjuda värdepapper till allmänheten, finns i 17 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen.  

Till 17 kap. i värdepappersmarknadslagen fogas en ny 1 b §, där det föreskrivs om Finansinspektionens befogenhet att för högst tio på varandra följande bankdagar förbjuda, uppskjuta eller avsluta sådan marknadsföring som utförs av värdepappersemittenten, den som erbjuder värdepapper, den som ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en finansiell mellanhand. Bestämmelsen baserar sig på artikel 32.1 e i prospektförordningen, där det förutsätts att den behöriga myndigheten ges befogenheter att ingripa också i marknadsföring av prospekt.  

Bestämmelserna i artikel 32.1 f—i och 32.1 m som gäller befogenhet att förbjuda och avbryta erbjudande av värdepapper till allmänheten på en reglerad marknad, multilateral plattform eller en organiserad handelsplattform finns i 3 kap. 11—13 § och 5 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument samt i 33 och 39 § i lagen om Finansinspektionen och det finns inget behov av att ytterligare separat föreskriva om dem. 

I 17 kap. om tillsynsbefogenheter i värdepappersmarknadslagen infogas en ny 1 c §, enligt vilken Finansinspektionen för viss tid, högst fem år, kan vägra att godkänna prospekt som upprättats av en viss värdepappersemittent, erbjudare av värdepapper eller person som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad. Grunden för detta är att den nämnda marknadsaktören upprepade gånger och allvarligt har brutit mot prospektförordningen. Bestämmelsen grundar sig på artikel 32.1 k i prospektförordningen. Om godkännande av ett prospekt har vägrats i enlighet med artikel 32.1 k, ska Finansinspektionen underrätta Esma, som sedan informerar de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna (artikel 32.1 stycke 3). Bestämmelsen i artikel 32.1 l om emittentens skyldighet att offentliggöra alla väsentlig information finns i 1 kap. 3 och 4 § i värdepappersmarknadslagen och bestämmelsen i artikel 32.1 n om befogenhet att utföra inspektioner eller utredningar på plats finns i 24 § i lagen om Finansinspektionen. Innehållet i artikel 32.2 finns i 3, 3 c och 3 d § i lagen om Finansinspektionen och innehållet i artikel 32.5 finns i 12 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen. 

3.3.2  3.3.2 Lagen om Finansinspektionen

De bestämmelser om administrativa påföljder och påföljdernas maximibelopp som krävs på grund av prospektförordningen föreslås bli införda i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen. Bestämmelser om påförande av påföljdsavgift finns i 4 kap. 41 § i lagen om Finansinspektionen. Enligt förslaget infogas i paragrafens 1 mom. inverkan av den vinning som erhållits och den skada som orsakats också i fråga om icke-professionella kunders intressen. Förslaget motsvarar artikel 39.1 d i prospektförordningen.  

Bestämmelser om påföljdsavgiftens maximibelopp finns i 41 a § i lagen om Finansinspektionen. I paragrafen finns ett förslag till bestämmelse om administrativa påföljder i situationer som gäller överträdelse eller försummelse av bestämmelserna i prospektförordningen. Förslaget grundar sig på artikel 38.2 i prospektförordningen. 

Dessutom införs en ny 50 q i 6 kap. i lagen om Finansinspektionen, enligt vilken Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i prospektförordningen. Förslaget motsvarar artikel 31.1 i prospektförordningen. 

Propositionens konsekvenser

4.1  Ekonomiska konsekvenser

Reformerna av prospektförordningen gäller finansmarknaden och aktörer på finansmarknaden såsom investerare och företag som emitterar värdepapper, varför propositionen inte uppskattas ha betydande konsekvenser för andra än dem.  

Enligt en rapport om prospekt som Esma publicerade i juli 2017 godkändes 2016 inom EES ca 3 476 prospekt, av dem 44 i Finland. Under samma år godkändes i Sverige 279 prospekt. De största medlemsstaterna när det gäller godkännande av prospekt på årsnivå har varit Luxemburg med 649 prospekt och Irland med 614 prospekt. Enligt Esmas rapport har godkännandet av prospekt inom hela EES sjunkit med ca 8,5 procent från året innan. Antalet prospekt har jämnat ut sig från tiden efter finanskrisen och under de senaste sex åren har antalet prospekt i medlemsstaterna förblivit på relativt samma nivå med undantag för Storbritannien (figur 2). Volymerna och variationsintervallen mellan de enskilda medlemsstaterna vid offentliggörandet av prospekt varierar dock väldigt mycket (figur 3). 

Figur 2. Antalet godkända prospekt i olika medlemsstater mätt på årsnivå 

Källa: Esma 31-62-746, den 3 juli 2017 (Europeiska ekonomiska samarbetsområdets prospektpublikationer 2016). 

Figur 3. Inom EU-området godkända prospekt 2016; procentandelar för medlemsstaterna  

Källa: Esma 31-62-746, den 3 juli 2017 (Europeiska ekonomiska samarbetsområdets prospektpublikationer 2016). 

I Finland är gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt för närvarande 2 500 000 euro. Gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt i de olika medlemsstaterna varierar mellan 100 000 euro och 5 000 000 euro. Nedan finns i tabellform exempel på tröskelvärden som tillämpas vid upprättande av prospekt inom unionen, vid överskridande av tröskelvärdena ska ett prospekt upprättas. 

Ytterligare en förutsättning är att det sammanlagda beloppet för erbjudandet inom unionen under en tolvmånadersperiod motsvarar eurobeloppet i kolumnen. I Finland finns det dessutom ett undantag i den nationella lagen om gräsrotsfinansiering när det gäller upprättandet av prospekt, där den som får gräsrotsfinansiering inte behöver offentliggöra ett prospekt, om värdepapper erbjuds i Finland och deras sammanlagda belopp under en tolvmånadersperiod är under 5 000 000 euro. Undantaget gäller också värdepapper som ansöks bli upptagna till handel på en multilateral handelsplattform i Finland. 

Figur 4. Gällande tröskelvärden inom EU för offentliggörande av prospekt 

Källa: RP 46/2016 rd s. 48. 

I Finland är prospektmarknaden mycket liten i förhållande till EU:s övriga medlemsländer. Finansinspektionen fick sammanlagt 50 prospekt för godkännande under perioden juli 2016—juli 2017. Dessutom fick Finansinspektionen sammanlagt 73 anmälningar om prospekt som inte godkänns (figur 5).  

Figur 5. Antal prospekt enligt prospekttyp 

Källa: Finansinspektionens prospektregister, intervall 1.7.2016—1.7.2017. 

4.1.1  4.1.1 Konsekvenser för företagen

Konsekvenser för emittenterna 

Kommissionen bedömde i sin konsekvensbedömning (SWD(2015) 256 final) att de föreslagna lättnaderna i fråga om att upprätta prospekt ger omedelbara kostnadsfördelar för små och medelstora företag genom en minskning av kapitalkostnaderna. Ett förenklat prospekt kan enligt förslaget upprättas av emittenter vars värdepapper har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag kontinuerligt under de senaste 18 månaderna. De lättnader i fråga om det allmänna registreringsdokumentet som föreslås för regelbundna emittenter för att försnabba godkännandeförfarandet för prospekt kan bedömas leda till kostnadsbesparingar och ytterligare förbättra tillgången till finansiering.  

Kommissionen bedömde att de föreslagna bestämmelserna ökar användningen av ett allmänt registreringsdokument, varvid godkännandet av prospekt blir snabbare. Kommissionen bedömer också att det årliga antalet prospekt som snabbt godkänns växer med 150 procent när det gäller aktierelaterade värdepapper och med 70 procent när det gäller andra än aktierelaterade värdepapper. Enligt kommissionens utredning godkändes ca 70 procent av prospekten bland regelbundna emittenter på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform. Kommissionen bedömer vidare att de förnyade prospektbestämmelserna ökar köp- och säljviljan för obligationer bland investerare, vilket eventuellt ökar likviditeten på marknaderna för företagsobligationer inom EES. 

Med ett harmoniserat EU-tillväxtprospekt kan man integrera kapitalmarknaden inom hela unionen, eftersom man med hjälp av den kan skaffa kapital från andra medlemsstaters reglerade marknader. Med en harmoniserad prospektreglering får man omedelbara fördelar även när det uppstår fler situationer på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag där det inte krävs prospekt utan en snävare sammanfattning är tillräcklig. Kommissionen har i sin konsekvensbedömning bedömt att emittenter som vill skaffa kapital genom att erbjuda värdepapper till allmänheten eller noteras på en multilateral handelsplattform eller på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag drar nytta av den reformerade underlättade regleringen kring offentliggörande av prospekt, t.ex. så att gränsen för undantag som gäller notering av ytterligare riktade emissioner stiger från mindre än 10 procent till mindre än 20 procent. Dessutom är undantaget i fortsättningen tillämpligt också på andra värdepapper än aktier. Inbesparingar är att vänta för små och medelstora företag med vilka det handlas på en reglerad marknad, eftersom de kan utnyttja det underlättade systemet för offentliggörande i samband med emissioner efter notering. Kommissionen bedömer att de årliga inbesparingarna för små och medelstora företag är ca 45 miljoner euro inom EU-området.  

Enligt information från medlemsstaterna hänför sig inom EU-området ca 70 procent av alla godkända prospekt till emissioner efter notering, där emittenterna redan är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform. När det tillgängliga prospektmaterialet i anknytning till aktierelaterade värdepapper analyserades, fick man som resultat att ca 700 prospekt i året inom EU-området kan dra nytta av ett underlättat system för offentliggörande av prospekt i emissioner efter notering. Kommissionen bedömde utgående från sin konsekvensbedömning att från kostnaderna för att upprätta ett prospekt kan fås årliga besparingar på ca 130 miljoner euro inom EU-området. 

Föreslaget anses ha positiva indirekta konsekvenser för företagens ägarstruktur. Bestämmelserna sporrar direktörer och arbetstagare att äga värdepapper i sitt eget företag, vilket eventuellt inverkar positivt på företagens styrning och hjälper att skapa ett värde på lång sikt genom att främja arbetstagarnas engagemang och känsla av ägarskap. Genom att förenhetliga aktieägarnas och arbetstagarnas intressen samt erbjuda arbetstagarna investeringsmöjligheter drar alla som deltar i arbetstagarnas aktieägarsystem nytta av den jämlika behandlingen och tillgången till information. Det är synnerligen viktigt att få arbetstagarna att delta i ägandet av företaget i små och medelstora företag, där enskilda arbetstagare kan ha central betydelse för företagets framgång. 

I synnerhet för små och medelstora företag som ofta skaffar tilläggskapital i mindre omgångar, eller företag som redan är börsnoterade och skaffar tilläggskapital, kan kostnaderna för att upprätta enskilda prospekt per emission vara mycket höga. Ofta är mindre emittenter också förknippade med en grad högre risker, vilket även kan påverka de högre kostnaderna för att upprätta prospekt, eftersom de utredningar som krävs måste göras i större omfattning och tillgången till information är mer begränsad och svårtillgänglig när det gäller dessa företag. Ofta är de små och medelstora företagens behov av finansiering endast en bråkdel jämfört med en stor emittent, varvid också kostnaderna för att skaffa finansiering är relativt sett högre jämfört med en emittent som gör en stor emission.  

Den föreslagna höjningen av gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt uppskattas underlätta den administrativa bördan som små emissioner orsakar och därmed eventuellt öka lönsamheten och meningsfullheten i fråga om emissioner vars värde är under 8 000 000. En höjning av gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt anses i synnerhet påverka sådana små emittenter positivt som i denna storleksklass emitterar värdepapper till allmänheten på en multilateral handelsplattform, såsom First North. 

Konsekvenser för investerarna 

När det gäller investerare uppnås omedelbara fördelar när prospekten blir lättare att använda och bättre beskriver emittentens situation. Då sjunker kostnaderna för investeraren och prospektets betydelse ökar med tanke på eventuella investeringar. Kravet på maximal längd för prospekt i förordningen minskar onödigt upprepande i prospekten och erbjuder investerarna riktad information som är lättare att förstå och som minskar mängden osymmetrisk information mellan marknadsaktörer på marknaden. Dessa krav anses redan i sig förbättra prospektens användningsvärde för investerare.  

I och med de prospekt som offentliggörs om värdepapper avlägsnas osymmetrisk information mellan investerare och emittenter, förbättras kapitalmarknadens verksamhetsförutsättningar och garanteras ett bättre investerarskydd på finansmarknaden. Investerarna behöver information om värdepapperen när de fattar välgrundade investeringsbeslut, varför skyldigheten att lämna uppgifter tillsammans med reglerna om bedrivande av affärsverksamhet är viktiga med tanke på investerarskyddet. I de föreslagna reformerna strävas efter att förbättra de nämnda frågorna. En öppen verksamhetsmiljö på marknaden ökar förtroendet för värdepapper och främjar därmed en effektiv verksamhet och utveckling på värdepappersmarknaden samt stabilitet på kapitalmarknaden.  

Å andra sidan försvagar en höjning av gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt investerarnas tillgång till information om emissioner som understiger gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt och av denna orsak kan investerarna uppleva att den tillgängliga informationen i form av prospekt och prospektinformation som offentliggörs om värdepapper erbjuds i en mer begränsad utsträckning än tidigare. Den föreslagna höjningen av gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt till 8 000 000 euro kan anses försämra investerarskyddet, eftersom investerarna inte längre får information i prospektformat om emissioner under 8 000 000 euro. Strävan är att bevara det behövliga investerarskyddet genom en allmän informationsskyldighet och finansministeriets förordning. 

De i förordningen definierade gränsvärdena för skyldighet att offentliggöra prospekt och informationsskyldigheterna gentemot investerare kan variera mycket i olika medlemsstater och detta kan medföra en ytterligare utredningsbörda för investerare när värdepapper erbjuds över gränserna inom EES. Å andra sidan bedömer bl.a. kommissionen att de förnyade prospektbestämmelserna sannolikt ökar köp- och säljviljan för obligationer bland investerare, vilket också ökar likviditeten på marknaderna för företagsobligationer inom EES-området. 

De föreslagna bestämmelserna syftar till att öka marknadsinformationens symmetri och tillförlitlighet, förbättra säkerheten för investeringarna samt främja jämlika verksamhetsmöjligheter genom den föreslagna ökade harmoniseringen i prospektbestämmelserna. Indirekta positiva effekter kan anses vara ett i sin helhet förbättrat investerarskydd när investeraren erbjuds ett brett urval konkurrerande investeringsmöjligheter och i förhållande till deras omständigheter skräddarsydda nivåer av offentliggörande av information.  

4.1.2  4.1.2 Konsekvenser för hushållen

På finansmarknaden fungerar hushållen ofta som icke-professionella investerare, och konsekvenserna för dem har bedömts i stycke 4.1.1. Hushållen kan dra nytta av prospekt då de fattar sina investeringsbeslut, men ofta använder endast professionella investerare inom hushållssektorn prospekt som hjälp i sin investeringsverksamhet. I allmänhet bekantar sig icke-professionella investerare med det marknadsföringsmaterial som offentliggörs om värdepapperen och som ofta är lättläst och tydligt. De mest betydande konsekvenserna för den föreslagna lagstiftningen för hushållens del märks eventuellt genom att investeringsobjekten blir mångsidigare, om allt flera företag emitterar värdepapper. 

4.1.3  4.1.3 Konsekvenser för de offentliga finanserna

Bestämmelserna har inga direkta eller indirekta konsekvenser för statsbudgeten eller de offentliga finanserna. 

4.1.4  4.1.4 Konsekvenserna för samhällsekonomin och en totalekonomisk utredning av konsekvenserna

Propositionen har inga direkta konsekvenser för samhällsekonomin. De föreslagna bestämmelserna anses ha indirekta konsekvenser, såsom ett ökande intresse för investeringsverksamheten på värdepappersmarknaden, när tillgången på kapitalfinansiering underlättas och kostnaderna för den sänks. En ökad investeringsverksamhet hjälper företag som behöver kapital i deras kostnadseffektiva anskaffning av kapital. De förenklade kraven på offentliggörande och upprättande av prospekt för små och medelstora företag kan sänka företagens noteringströskel på andra handelsplatser än reglerade marknader. Bestämmelserna i förordningen anses i kommissionens konsekvensbedömning ha konsekvenser som är positiva för samt främjar och stöder tillväxten, utvecklingen av sysselsättningen och företagens verksamhet och konkurrensförmåga.  

4.2  Konsekvenser för myndigheterna

Enligt kommissionen iakttar medlemsstaternas behöriga myndigheter inom unionen olika förfaranden för godkännande av prospekt, varför skillnaderna ska undanröjas med prospektförordningen genom att harmonisera granskningskriterierna för prospekt och göra reglerna smidigare vid förfarandena för granskning och godkännande av prospekt. Tillsynen över prospekt är huvudsakligen förhandstillsyn, eftersom den är bunden till prospektets granskningstidpunkt. Tillsyn utövas dock även i efterhand vid bedömning av hur sanningsenlig, tillräcklig och motiverad informationen i prospektet är.  

Det kan bedömas att de föreslagna lättnaderna, som gäller t.ex. registreringsdokumentet eller sammandraget, i förordningen kan minska antalet förhandsgranskningar för myndigheterna, eftersom prospektet kan utnyttjas i större utsträckning inom EES. Dessutom kan en höjning av gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt minska antalet prospekt som ska granskas mätt i antal prospekt vid Finansinspektionen och i och med detta frigöra övervakningsresurser vid granskningen av prospekt.  

Det kan dock antas att den nya prospektregleringen även medför nya olika uppgifter som anknyter till skyldigheterna att lämna uppgifter, utreda och rapportera samt andra administrativa förfaranden och kostnader för Finansinspektionen. I det fallet att det universella registreringsdokumentet börjar användas i stor omfattning kan också detta medföra extra arbete. Utöver tillsynen ger Finansinspektionen ofta branschen anvisningar när det gäller nya bestämmelser, vilket också ökar Finansinspektionens arbetsvolym. Enligt en bedömning ökar de föreslagna bestämmelserna Finansinspektionens uppgifter med ca 0,5 årsverken. Uppgifterna är bl.a. uppdateringar av anvisningar och handböcker till marknadsaktörerna och anmälningsförfaranden för prospekt i anknytning till tillsynsmyndigheternas internationella samarbete. De ändringar som föreslås i de administrativa påföljderna som omfattas av Finansinspektionens behörighet och påförandet av dem kan också öka arbetsvolymen inom tillsynen.  

4.3  Miljökonsekvenser

Propositionen bedöms inte ha några direkta eller betydande konsekvenser för miljön. 

4.4  Samhälleliga konsekvenser

Propositionen bedöms ha positiva konsekvenser för värdepappersmarknaden, eftersom med de föreslagna ändringarna främjas värdepappersmarknadens transparens och effektivitet och förtroendet mellan investerare och emittenter. Då marknaden är allt effektivare och mer tillförlitlig, förefaller den finländska värdepappersmarknaden och EES som ett mera lockande investeringsobjekt för investerare, som kan styra nytt kapital till marknaden och öka likviditeten.  

För att uppnå samhälleliga totala fördelar förutsätts det dock rätt balans mellan inträdet på en kostnadseffektiv finansmarknad och investerarskyddet. Kommissionen ska i juli 2022 lämna en rapport till Europaparlamentets och rådet om tillämpningen av prospektförordningen med bl.a. en analys av huruvida EU:s tillväxtprospekt för med sig en ändamålsenlig balans mellan investerarskyddet och minskningen av den administrativa belastningen för de personer som är berättigade till att använda prospektet. Kommissionen lämnar också en rapport om huruvida prospektförordningen behöver ändras för att ytterligare underlätta små företags anskaffning av kapital samtidigt som ett tillräckligt investerarskydd säkerställs och om det finns behov av att justera de anslutande tröskelvärdena. 

Beredningen av propositionen

5.1  Beredningsskeden och beredningsmaterial

Propositionen har beretts vid finansministeriet och över utkastet till proposition ordnades en offentlig remissrunda som avslutades den 6 september 2017. Begäran om yttrande sändes till justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen, Finlands näringsliv rf, Finanssiala ry, Centralhandelskammaren, Konkurrens- och konsumentverket, Företagarna i Finland rf, Nasdaq Helsinki Oy, nedan Börsen, Börsstiftelsen i Finland sr, nedan Börsstiftelsen, Aktiespararnas Centralförbund rf, Finlands Advokatförbund r.f., Finlands Revisorer rf, Työeläkevakuuttajat TELA - Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry, Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry, OP Gruppen och Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry, nedan DIF. Utkastet till proposition har dessutom varit framlagd på finansministeriets webbplats.  

Sammanlagt 15 myndigheter eller sammanslutningar svarade på begäran om yttrande och av dem lämnade 12 ett yttrande. Yttrande lämnades av justitieministeriet, Finansinspektionen, Finlands Advokatförbund r.f., DIF, Finlands näringsliv rf, Börsstiftelsen, Centralhandelskammaren, OP Gruppen, Börsen, Företagarna i Finland rf och Aktiespararnas Centralförbund rf samt Privanet Securities Oy, som lämnade ett yttrande på eget initiativ. I samband med den fortsatta beredningen hördes dessutom särskilt vissa centrala myndigheter i fråga om de lagförslag i propositionen som gäller värdepappersmarknadslagen och lagen on Finansinspektionen. 

5.2  Utlåtanden och hur de har beaktats

5.2.1  5.2.1 Allmänt

Den största delen av yttrandena koncentrerades till bestämmelserna om Finansinspektionens bemyndigande att meddela föreskrifter och gränsvärdena i fråga om skyldighet att offentliggöra prospekt. En del av dem som yttrade sig önskade noggrannare definitioner i lagen i fråga om vissa bestämmelser. t.ex. förordningens etappvisa ikraftträdande och ikraftträdandet av eventuella övergångsbestämmelser. Dessa yttranden har beaktats och ikraftträdandet och övergångsbestämmelserna har preciserats i det stycke som gäller ikraftträdandet i propositionen. Den föreslagna ändringen om skadeståndsansvar (ett nytt 1 mom. i 16 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen) ändrar enligt remissinstanserna utan grund för skadeståndsansvaret i anknytning till prospekt jämfört med dagsläget, varför dessa yttranden om skadeståndsrättsliga frågor har beaktats och den föreslagna ändringen i paragrafen i fråga har slopats. I 16 § 2 § i värdepappersmarknadslagen har dock infogats de lagtekniska hänvisningar till prospektförordningen som krävs samt ansvaret i frågan om informationen i registreringsdokumentet (artikel 11.3).  

Finansinspektionen understödde de föreslagna ändringarna med de undantag de lade fram i sitt yttrande. Dessutom lämnade Finansinspektionen separat in tekniska kommentarer till utkastet, dessa har beaktats vid den fortsatta beredningen. Finansinspektionen ansåg att det är viktigt att förfaranden som strider mot prospektbestämmelserna också i fortsättningen är föremål för hot om straffrättsliga åtgärder som informationsbrott som gäller värdepappershandeln enligt 51 kap. 5 § i strafflagen. Remissvaret har beaktats och lagförslagen i propositionen har kompletterats med paragrafen i strafflagen. 

Centralhandelskammaren och Börsen ansåg att de föreslagna lagändringarna som krävs på grund av prospektförordningen och det föreslagna genomförandet av de nationella regleringsalternativen är ändamålsenliga. OP Gruppen ansåg att utkastet till proposition i huvudsak är väl berett, men konstaterade att vissa enskilda punkter dock kräver fortsatt beredning samt att branschen hörs närmare. Generellt understöder Op Gruppen en reform av bestämmelserna om prospekt på EU-nivå, eftersom de gällande bestämmelserna om prospekt i hög grad är anpassade för de största börsbolagens behov.  

Börsstiftelsen understödde propositionen och ansåg det vara viktigt att regleringsmiljön är förutsägbar. I sitt yttrande konstaterade Börsstiftelsen att en lättare prospektreglering är en ändring som låtit vänta på sig, då både företag och investerare har ansett att EU-prospektet är för tungt och inte är ändamålsenligt. Målet ska vara att det ska vara så enkelt som möjligt för investerare att samla in den behövda informationen, som målet är för tillväxtprospekt. Dessutom bör lagförslagets konsekvenser för aktörerna i branschen beaktas, i synnerhet eventuella konsekvenser för aktörer inom gräsrotsfinansieringen. Aktiespararnas Centralförbund konstaterade att utkastet till regeringsproposition om ändring av lagarna i fråga väl motsvarar syftet med prospektförordningen. Aktiespararnas Centralförbund understödde den föreslagna användningen av medlemsstatsoptionerna i den form de är i propositionen. 

Finlands näringsliv bedömde i sitt yttrande att prospektförordningen knappast på ett anmärkningsvärt sätt i praktiken främjar genomförandet av målsättningarna enligt förordningen på den finländska värdepappersmarknaden, eftersom en tillräckligt ambitiös strävan att reformera prospektregleringen saknas i prospektförordningen. Finlands näringsliv bedömde att prospektförordningen i sin helhet inte väsentligt förbättrar kvaliteten på informationen till investerare och därmed ökar användningen av prospekt bland investerare som en beaktansvärd informationskälla, utan det grundläggande problemet i prospektregleringen torde kvarstå, dvs. omfattningen av prospektens innehåll och deras svårtydlighet. Finlands näringsliv ser inte heller hur situationer där emittenten redan är börsnoterad och skaffar ytterligare finansiering i och med förordningen väsentligt skulle bli lättare t.ex. då den administrativa bördan för börsnoterade bolag underlättas.  

Företagarna i Finland förhöll sig i sitt yttrande positivt till utkastet till proposition. Inbesparingar är att vänta för de små och medelstora företag med vilka det handlas på en reglerad marknad, eftersom de kan utnyttja det underlättade systemet för offentliggörande i samband med emissioner efter notering. Enligt Företagarna i Finland kan små och medelstora företags finansiering göras mångsidigare genom de åtgärder som föreslås i propositionen och de för små och medelstora företag förenklade kraven på offentliggörande och upprättande av prospekt kan sänka tröskeln för notering på andra handelsplatser än reglerade marknader. I yttrandet konstaterades dock att av alla små och medelstora företag är andelen små och medelstora företag som direkt har nytta av dessa åtgärder liten. Den grupp som indirekt har nytta kan dock vara betydligt större, om företag som skaffar finansiering på kapitalmarknaden frigör resurser hos traditionella finansiärer för finansiering av små och medelstora företag. Enligt Företagarna i Finland förbättrar förslaget situationen för i synnerhet de små och medelstora företag som skaffar det behövliga tilläggskapitalet i mindre rater.  

Privanet Securities Oy delade uppfattningen enligt vilken ändringsåtgärderna i förordningen i bästa fall kan ha konsekvenser som sänker kapitalkostnaderna och i och med detta konsekvenser som förbättrar tillgången på kapital inom EES, om ändringarna genomförs fullt ut både nationellt och inom hela EU. Privanet Securities Oy konstaterade dock i sitt yttrande att lagförslaget i sin nuvarande form i någon mån är otydligt. Av lagförslaget framgår det inte entydigt om de allmänna bestämmelserna i 1 kap. i värdepappersmarknadslagen också i fortsättningen ska tillämpas på värdepapperserbjudanden till allmänheten, om det sammanlagda beloppet för erbjudandena är under 1 000 000 euro i unionen under en tolvmånadersperiod. I sitt yttrande föreslår Privanet Securities Oy preciseringar och tydliggöranden också i fråga om andra ställen i lagen. Vid den fortsatta beredningen har strävan varit att precisera och göra dessa ställen tydligare.  

5.2.2  5.2.2 Gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt

Samtliga instanser som lämnade yttrande understödde höjningen av gränsvärdet för skyldigheten att offentliggöra prospekt till 8 000 000 euro, vilket innebär att Finland tar den nationella medlemsstatsoptionen i användning fullt ut. Enligt yttrandet från Finlands Advokatförbund orsakar upprättande av prospekt i enlighet med kraven i EU:s prospektreglering när det gäller små emissioner en orimligt stor arbetsmängd och orimliga kostnader. I yttrandena efterfrågades ett förtydligande i synnerhet av hurudan prospektinformation som krävs för emissioner under 8 000 000 euro. Detta har man i samband med den fortsatta beredningen av propositionen försökt precisera och göra tydligare. 

Finansinspektionen konstaterade i sitt yttrande att på samtliga värdepapperserbjudanden ska oberoende av deras storlek de allmänna principerna i 1 kap. i värdepappersmarknadslagen tillämpas. Centralhandelskammaren anser det som positivt att man vid lagberedningen har avstått från att föreskriva om nationella tilläggskrav.  

Finlands näringsliv konstaterade i fråga om propositionens motivering enligt vilken höjningen av gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt uppskattas underlätta den administrativa bördan som små emissioner orsakar och därmed eventuellt öka meningsfullheten i fråga om emissioner vars värde är under 8 000 000 samt påverka sådana små emittenter positivt som i denna storleksklass emitterar värdepapper till allmänheten på en multilateral handelsplattform, att det är en utveckling i rätt riktning. Finlands näringsliv anser att lösningen bör understödjas och att det är motiverat att avstå från nationell tilläggsreglering och inte föreslå några nationella tilläggsbestämmelser som överskrider de minimivillkor som föreskrivs i förordningen i fråga om värdepapperserbjudanden på under 1 000 000 euro till allmänheten. Finlands näringsliv anser dessutom att tröskelvärdet på 1 000 000 euro i prospektförordningen inte är bra, som på den finländska marknaden innebär att gränsvärdet sjunker från gällande 2 500 000 till 1 000 000 euro, eftersom sänkningen av gränsen är svår att motivera med förutsättningar för utvecklandet av företagsfinansiering och alternativa finansieringsformer.  

5.2.3  5.2.3 Investerarskydd

Finlands näringsliv ansåg att den i propositionen framförda oron för eventuella konsekvenser som med tanke på det höjda gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt försvagar investerarnas tillgång till information vid emissioner under gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt är överdriven. Finlands näringsliv konstaterade i sitt yttrande att emittentens skyldighet att lämna regelbunden och kontinuerlig information samt den övriga särskilda informationsskyldigheten som föreskrivs i värdepappersmarknadslagen garanterar nivån på det behövliga investerarskyddet också i framtiden. 

Börsstiftelsen konstaterade att den information som krävs för investerarskyddet också kan samlas in med hjälp av de nationella bestämmelserna och då uppnår man i bästa fall ett förfarande som är bra både med tanke på investerarna och på de som söker finansiering. Enligt Börsstiftelsen behöver investerare mest information om nya, små och okända företag för vilka arbetet med upprättandet av dokumentationen kan verka omfattande i förhållande till företagens storlek. På lång sikt minskar misslyckanden i investerarskyddet privata investerares intresse att finansiera företag och kan därmed skada företagens tillgång till finansiering. Alltför höga krav på dokumentation minskar igen företagens vilja att söka finansiering från den stora allmänheten och kan skada företagens tillväxt. Börsstiftelsen konstaterade i sitt yttrande att den nya kravnivån på över en miljon men under åtta miljoner euro förblir en onödigt öppen fråga i propositionen. Därmed är det svårt att ta ställning till propositionens konsekvenser i fråga om investerarskyddet och marknadens funktion eller företagens tillgång till finansiering. Remissvaren i denna fråga har beaktats och propositionen har preciserats i fråga om informationsskyldigheten för erbjudanden som understiger åtta miljoner euro. 

Företagarna i Finland ansåg att utkastet till proposition är balanserat också med tanke på investerarskyddet. I yttrandet konstaterades att trots att höjningen av gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt försvagar investerarnas tillgång till information om emissioner under gränsvärdet, anser Företagarna i Finland att det för investerarnas del uppnås omedelbar nytta när prospekten blir lättare att använda och bättre beskriver emittentens situation. Då sjunker kostnaderna för investeraren och prospektets betydelse med tanke på eventuella investeringar ökar. 

5.2.4  5.2.4 Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Förslaget till paragraf om Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter har vid den fortsatta beredningen bedömts på nytt utifrån remissvaren. Förslaget till paragraf om Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter har slopats och ersatts med en ny finansministeriets förordning som grundar sig på finansministeriets förordning om gräsrotsfinansiering.  

I fråga om den föreslagna behörigheten att meddela föreskrifter ansåg justitieministeriet att det av utkastet till proposition i synnerhet inte av 3 § 1 och 4 punkten framgår vilken typ av föreskrifter som får meddelas med stöd av befogenheten. Regleringen hänvisar till en relativt långtgående behörighet att meddela föreskrifter också om innehållet i förpliktelser som gäller aktörerna på finansmarknaden. Finansinspektionen ansåg att omfattningen av den föreslagna behörigheten att meddela föreskrifter kan vara problematisk med tanke på 80 § 2 mom. i grundlagen (731/1999) och föreslog att bestämmelser om behörighet att meddela föreskrifter i fortsättningen ska föreskrivas i en förordning av finansministeriet, som till sitt innehåll kan motsvara basinformationsdokumentet om gräsrotsfinansiering i förordningen om gräsrotsfinansiering.  

Finlands Advokatförbund konstaterade i fråga om den för Finansinspektionen föreslagna behörigheten att meddela föreskrifter att i erbjudanden under gränsvärdet kan förslaget i princip betyda att de gällande kraven skärps, beroende av kommande föreskrifter från Finansinspektionen. Finlands Advokatförbund ansåg det därför som motiverat att i propositionsutkastet införa begränsningar i fråga om hur Finansinspektionen förväntas använda sin bestämmanderätt. Finlands näringsliv konstaterade att befogenheterna att meddela anvisningar som i propositionen föreslås för Finansinspektionen inte får omintetgöra de lättnader i prospektregleringen som nu föreslås i fråga om höjning av gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt. Finlands näringsliv anser att det är viktigt att inte prospektregleringen i framtiden blir strängare jämfört med kraven i dagsläget. 

Börsstiftelsen och Privanet Securities Oy ansåg att i propositionen betonas Finansinspektionens roll som meddelare av nationella anvisningar avsevärt jämfört med nuläget. I sitt yttrande ansåg Privanet Securities Oy att bemyndigandet omfattar med tanke på emittenter och dem som ordnar emissioner synnerligen centrala och betydande bestämmelser om värdepappersmarknaden som kan innebära betydande konsekvenser för marknadsaktörernas administration och kostnader, och motsatte sig ett så omfattande och inexakt bemyndigande för Finansinspektionen. OP Gruppen konstaterade i sitt yttrande att denna lagstiftningslösning bör omvärderas i sin helhet, eftersom det föreslagna bemyndigandet att meddela föreskrifter är mycket allmänt utformat och bestämmelsen i praktiken ger myndigheten synnerligen fria händer att bestämma om centrala skyldigheter vid det administrativa förfarandet. Op Gruppen konstaterade att kraven på nationella prospekt på samma sätt som i dagsläget bör föreskrivas genom förordning av finansministeriet i stället för genom föreskrifter.  

5.2.5  5.2.5 Lagen om gräsrotsfinansiering

Finansinspektionen konstaterade i sitt yttrande att den separata bestämmelsen som gäller skyldighet att upprätta prospekt i 11 § 4 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering bör sammanpassas med prospektförordningen. Finansinspektionen ansåg det motiverat att det vid gräsrotsfinansiering även i fortsättningen ska tillåtas, som i artikel 1.3 andra stycket i prospektförordningen, att ett basinformationsdokument offentliggörs också i fråga om erbjudanden under 1 000 000 euro. Op Gruppen ansåg att det är viktigt att gräsrotsfinansieringens särdrag beaktas vid den fortsatta beredningen och att bestämmelserna görs tydligare så att förmedlare av gräsrotsfinansiering uppfyller informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen genom att göra den information tillgänglig som krävs enligt lagen om gräsrotsfinansiering. Dessa påpekanden har man försökt precisera och göra tydligare i samband med den fortsatta beredningen av propositionen. 

Privanet Securities Oy anser att det är viktigt att undantaget i fråga om gräsrotsfinansiering enligt 11 § 4 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering, enligt vilket en mottagare av gräsrotsfinansiering inte offentliggöra prospekt, om värdepapper erbjuds i Finland för ett sammanlagt vederlag på mindre än 5 000 000 euro under en tolvmånadersperiod, ska kvarstå också efter att propositionen har trätt i kraft. Dessutom framhöll Privanet Securities Oy i sitt yttrande att undantaget i fråga om gräsrotsfinansiering i samband med genomförandet av prospektförordningen och behandlingen av lagförslaget i enlighet med lagförslaget bör höjas till 8 000 000 euro samtidigt med höjningen av den allmänna gränsvärdet för skyldighet att offentliggöra prospekt. Yttrandena om gräsrotsfinansiering har beaktats i samband med den fortsatta beredningen av propositionen.  

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig inte direkt till någon annan regeringsproposition, men propositionen har beröringspunkter med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang, för vilket regeringens proposition om det nationella genomförandet bereds vid finansministeriet (VM080:00/2017). 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1.1  Värdepappersmarknadslagen

1 kap. Allmänna bestämmelser

4 §.Opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information. Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att paragrafens hänvisning till 4 och 5 kap. i värdepappersmarknadslagen ändras så att det hänvisas endast till 3, 6—9 och 11 kap. Orsaken till den lagtekniska ändringen är förslaget att upphäva 4 och 5 kap. i värdepappersmarknadslagen. 

5 §.Europeiska unionens lagstiftning. Det föreslås att 1 mom. 2 punkten ändras. I den punkten föreslås det en hänvisning till prospektförordningen, som ersätter prospektdirektivet som det nu hänvisas till i denna punkt. I 4 punkten görs det en lagteknisk ändring. Enligt förslaget ska 5 och 6 punkten upphävas eftersom lagen inte innehåller hänvisningar till de EU-rättsakter som avses i de punkterna. Det föreslås att 7 punkten upphävs, eftersom kommissionens prospektförordning som avses i den punkten baserade sig på det tidigare gällande prospektdirektivet. 

3 kap. Prospekt

Det föreslås att största delen av bestämmelserna om prospekt i avdelning II i den gällande värdepappersmarknadslagen upphävs när den nya prospektförordningen börjar tillämpas från och med den 21 juli 2019. I den nya prospektförordningen och i de förordningar från kommissionen som antas med stöd av den föreskrivs det om prospekt som ska offentliggöras om värdepapper och om prospektens innehåll, och därför föreslås det att 3 kap. i den gällande lagen ändras till största delen och att 4 och 5 kap. upphävs. De få nationella bestämmelser som förblir i kraft ska enligt förslaget samlas i värdepappersmarknadslagens 3 kap., vars nuvarande rubrik Tillämpningsområde och definitioner ändras till Prospekt

1 §. Skyldighet att upprätta prospekt. Det föreslås att paragrafen ändras så att det i den hänvisas direkt till prospektförordningen, där det föreskrivs om skyldigheten att offentliggöra prospekt. Prospektförordningen innehåller bestämmelser om kraven för upprättande av prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Informationen i ett prospekt som offentliggörs över värdepapper ska i fortsättningen presenteras för investerarna i en koncis och lättbegriplig form som gör den lättare att analysera.  

2 §.Undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt. Det föreslås en sådan ändring av paragrafen att de nuvarande bestämmelser i värdepappersmarknadslagens 4 kap. som gäller undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt upphävs eftersom motsvarande bestämmelser finns i prospektförordningen, som är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Paragrafen får en bestämmelse om en nationell medlemsstatsoption enligt vilken en emittent i enlighet med artikel 3.2 i prospektförordningen får undantas från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt endast om båda de villkor som anges i artikel 3.2 uppfylls.  

Enligt 1 mom. är en förutsättning för undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt att på dessa erbjudanden inte omfattas av det anmälningsförfarande enligt artikel 25 i prospektförordningen genom vilken Finansinspektionen ska anmäla prospekt och tillägg och översändande av de slutgiltiga villkoren till andra behöriga myndigheter i EU:s medlemsstater. En ytterligare förutsättning enligt momentet är att värdepapper erbjuds inom EES till ett sammanlagt belopp på högst åtta miljoner euro under en tolvmånadersperiod. Bestämmelsen motsvarar 4 kap. 3 § 4 punkten i den gällande värdepappersmarknadslagen. Det föreslås att det högsta tröskelvärde, åtta miljoner euro, som prospektförordningen tillåter tas i bruk till fullt belopp. Motiveringen till förslaget är kapitalmarknadens centrala mål att underlätta de små och medelstora företagens tillgång till finansiering och se till dessa företags finansieringsbehov samt framför allt att förbättra företagens tillgång till kapitalfinansiering och medelsanskaffning. Eftersom upprättandet av prospekt är en dyr och, med tanke på de administrativa skyldigheterna, tung process för företagen är det motiverat att göra processen med att upprätta prospekt lättare. De föreslagna lättnaderna gäller tröskelvärdet, som höjs från nuvarande 2,5 miljoner euro till åtta miljoner euro och från fem miljoner euro till åtta miljoner euro, vilket gäller värdepapper som tas upp till handel på en multilateral handelsplattform i Finland. 

Det föreslagna 2 mom. grundar sig på 5 kap. 11 § i den gällande värdepappermarknadslagen. Det föreslås att den paragrafen ska utgöra det föreslagna momentet, för utöver bestämmelserna i lagen behöver det fortfarande utfärdas närmare bestämmelser om prospekt genom förordning av finansministeriet för att skyldigheten att ge investerarna behövlig information ska säkerställas. Förordningen avses till innehållet motsvara förordningen om gräsrotsfinansiering och gälla det nationella basinformationsdokument som emittenten ska upprätta. Enligt det föreslagna momentet ska investerarna genom ett basinformationsdokument som upprättas med stöd av en förordning av finansministeriet informeras om erbjudanden som gäller värdepapper inom EES till ett sammanlagt belopp på mindre än åtta miljoner euro men mer än en miljon euro under en tolvmånadersperiod. Förslaget baserar sig på artikel 1.3 i prospektförordningen. 

3 §.Lämnande av marknadsföringsmaterial till Finansinspektionen. Bestämmelsen motsvarar i sak 5 kap. 4 § i den gällande lagen. I paragrafen föreslås det att marknadsföringsmaterial som anknyter till ett prospekt och som används i Finland ska lämnas till Finansinspektionen senast när marknadsföringen inleds i fråga om ett prospekt över värdepapper. 

4 kap. Offentliggörande av prospekt samt prospektets innehåll

Bestämmelser om prospekt som ska offentliggöras över värdepapper och bestämmelser om prospektens innehåll finns i den nya prospektförordningen, och därför föreslås det att 4 kap. i den gällande lagen upphävs.  

5 kap. Finansinspektionens behörighet och förfarandet vid godkännande av prospekt

Bestämmelser om Finansinspektionens behörighet när det gäller prospekt och förfarandena vid godkännande av dem finns i den nya prospektförordningen, och därför föreslås det att 5 kap. i den gällande lagen upphävs. 

15 kap. Administrativa påföljder

1 §.Ordningsavgift. Det föreslås en sådan lagteknisk ändring av 1 mom. 1 punkten att hänvisningen ska gälla 3 kap. 3 §.  

2 §.Påföljdsavgift. I paragrafen föreslås de ändringar som prospektförordningen förutsätter för åläggande av behövliga administrativa påföljder.  

Det föreslås att hänvisningen i 1 mom. 2 punkten ändras till att gälla 3 kap. i värdepappersmarknadslagen eftersom bestämmelserna i lagens 4 kap. inte längre kan tillämpas som sådana på grund av den nya prospektförordningen. 

Paragrafens 2 mom. föreslås bli en del av 1 mom., varvid 1 mom. får nya 4–6 punkter och den nuvarande 4 och 5 punkten blir en ny 7 och 8 punkt. Avsikten med ändringen är att förbättra bestämmelsens läsbarhet. Enligt förslaget blir det gällande 3 mom. 2 mom., och det görs en lagteknisk ändring i momentet. 

Det föreslås ett nytt 3 mom., med bestämmelser om överträdelser av exakt angivna artiklar i prospektförordningen. I det nya momentet räknas de bestämmelser upp som avses i artikel 38.1 a i prospektförordningen och för överträdelse eller försummelse av vilka det i enlighet med lagen om Finansinspektionen kan påföras en administrativ påföljd som prospektförordningen förutsätter. En bestämmelse som leder till en påföljdsavgift vid brott mot eller försummelse av den finns dessutom i artikel 38.1 b i prospektförordningen och gäller underlåtenhet att samarbeta eller uppfylla sina skyldigheter i anslutning till artikel 32.  

I den gällande lagen finns det huvudsakligen redan bestämmelser om prospektförordningens ovannämnda artiklar i 2 § 1 mom. 2 punkten, som gäller påföljdsavgift för försummelse eller överträdelse av skyldigheten att offentliggöra prospekt och av prospektens innehåll. Det nya 3 mom. föreslås bli utökat med bestämmelser om brott mot följande bestämmelser: skyldigheten att offentliggöra ett prospekt (artikel 3), efterföljande återförsäljning av värdepapper (artikel 5), prospektet (artikel 6), prospektsammanfattningen (artikel 7.1—7.11), grundprospektet (artikel 8), det universella registreringsdokumentet (artikel 9), prospekt som innehåller separata dokument (artikel 10), ansvaret för prospekt (artikel 11.1 och 11.3), förenklade regler för offentliggörande för sekundäremissioner (artikel 14.1 och 14.2), EU-tillväxtprospekt (artikel 15.1), riskfaktorer som ska anges i prospektet (artikel 16.1, 16.2 och 16.3), slutligt emissionsbelopp och volymen värdepapper (artikel 17), utelämnande av information (artikel 18), införlivande genom hänvisning (artikel 19.1—19.3), granskning och godkännande av prospekt (artikel 20.1), offentliggörande av prospektet (artikel 21.1—21.4 och 21.7—21.11), annonsering (artikel 22.2—22.5), tillägg till prospekt (artikel 23.1—23.3 och 23.5) och användning av språk (artikel 27).  

Förslaget ovan till ett nytt 3 mom. följer till karaktären och innehållet den gällande värdepappersmarknadslagen. Grunden till förslaget är bl.a. de tidigare föreskrivna påföljdsavgifterna för brott mot bestämmelserna i värdepappersmarknadslagens 1 kap. 3 och 4 § om förbud mot att lämna osann eller vilseledande information respektive opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information och i den lagens 7 kap. 7 och 16 § samt 10 kap. 3 § 1 mom. och 4 § om offentliggörande av information respektive kraven på språket i den obligatoriska informationen. Dessutom motsvarar förslaget att överträdelser av de nämnda artiklarna i prospektförordningen ska omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelsen om påföljdsavgift de nationella bestämmelser som redan tidigare tillkommit vid genomförandet av de övriga EU-rättsakterna om finansmarknaden. 

16 kap. Skadestånd

1 §.Skadeståndsgrund. I paragrafen föreslås det en hänvisning till prospektförordningen, som ersätter prospektdirektivet som det tidigare hänvisats till på detta ställe. 

2 §.Ansvar för informationen i en prospektsammanfattning eller ett registreringsdokument. I paragrafen föreslås det hänvisningar till en i artikel 7 i prospektförordningen avsedd prospektsammanfattning och en i artikel 15.1 andra stycket i den förordningen avsedd särskild sammanfattning av ett EU-tillväxtprospekt, vilka ska ersätta hänvisningen till 4 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen. Dessutom föreslås det ett nytt 2 mom. om sådan skada i ett registreringsdokument eller universellt registreringsdokument som ska ersättas.  

5 §.Bemyndigande att utfärda förordning. Paragrafen föreslås bli upphävd eftersom den innehåller en bestämmelse som gäller en förordning av finansministeriet om innehållet i varningar i prospektsammanfattningar. Finansministeriets prospektförordning ska enligt förslaget ersättas med en ny förordning av finansministeriet som grundar sig på förordningen om gräsrotsfinansiering. 

17 kap. Tillsynsbefogenheter

1 §.Uppskov med att erbjuda värdepapper till allmänheten. Paragrafen föreslås bli utökad med en hänvisning till prospektförordningen. 

1 b §.Förbud mot marknadsföring av värdepappersprospekt. Paragrafen är ny och grundar sig på artikel 32.1 e i prospektförordningen. Enligt bestämmelsen ska Finansinspektionen ha befogenheter att för högst tio på varandra följande bankdagar förbjuda, uppskjuta eller avsluta sådan marknadsföring av prospekt som utförs av värdepappersemittenten, den som erbjuder värdepapper, den som ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en finansiell mellanhand. Att denna paragraf tas in i lagen grundar sig på att bestämmelsen är förpliktande enligt prospektförordningen, och när det gäller prospekt är den avsedd att komplettera den bestämmelse om uppskov med att erbjuda värdepapper till allmänheten som finns i 17 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen.  

1 c §.Vägran för viss tid att godkänna prospekt. I kapitlet föreslås det en ny paragraf om vägran för viss tid att godkänna prospekt. Förslaget grundar sig på artikel 32.1 k i prospektförordningen. Enligt 1 mom. kan Finansinspektionen för viss tid, högst fem år, vägra att godkänna prospekt som upprättats av en viss emittent, erbjudare av värdepapper eller person som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad, om denna upprepade gånger och allvarligt har brutit mot prospektförordningen. 

Paragrafens 2 mom. grundar sig på artikel 32.1 tredje stycket i prospektförordningen. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska Finansinspektionen underrätta Esma, som underrättar de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om en emittent, en erbjudare av värdepapper eller en person som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad upprepade gånger och allvarligt har brutit mot förordningen. 

2 §.Förbuds-, rättelse- och avbrottsbeslut. Paragrafens rubrik föreslås bli ändrad. 

Det föreslås en sådan ändring av paragrafen att 1 mom. får en hänvisning till prospektförordningen och att det läggs till ett nytt 3 mom. I 2 mom. föreslås inga ändringar. 

Det nya 3 mom. innehåller en bestämmelse om Finansinspektionens rätt att avbryta granskningen av ett prospekt som överlämnats för godkännande eller förordna att värdepappersemittenten, erbjudaren av värdepapper eller den som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad kompletterar informationen i prospektet, om det anses vara behövligt för att säkerställa investerarskyddet. Bestämmelsen i fråga grundar sig på artikel 32.1 a och 32.1 j i prospektförordningen. 

3 §.Vite. Paragrafen föreslås bli ändrad genom att en hänvisning till den föreslagna nya 1 b § läggs till. I övrigt ändras innehållet i paragrafen inte. 

1.2  Lagen om Finansinspektionen

5 §.Andra finansmarknadsaktörer. Det föreslås en sådan ändring av 1 punkten att hänvisningen till prospekt enligt 4 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen ersätts av en hänvisning till prospekt enligt 3 kap. 1 § i den lagen. 

19 §.Rätt att få uppgifter av andra. Det föreslås en sådan ändring av 2 mom. att hänvisningen till prospekt som avses i 4 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen ersätts av en hänvisning till prospekt som avses i 3 kap. 1 § i den lagen. Paragrafen gäller Finansinspektionens rätt att få uppgifter inte bara av revisorer utan också av andra som enligt lag är skyldiga att foga sina yttranden eller andra handlingar till prospekt som ska offentliggöras om värdepapper.  

41 §.Påförande av påföljdsavgift. I 2 mom. nämns enligt förslaget också eventuella effekter på icke-professionella kunders intressen av överträdelser och försummelser av prospektförordningen. Bestämmelser om detta finns i artikel 39.1 d i prospektförordningen. När det gäller punkterna a—c och e—h i artikel 39.1 finns bestämmelser redan i 41 § i lagen om Finansinspektionen.  

41 a §.Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall. Det föreslås att det till paragrafen fogas ett nytt 6 mom., varvid nuvarande 6—13 mom. blir 7—14 mom. Det nya 6 mom. föreslås innehålla en hänvisning till överträdelse av bestämmelserna i 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten eller 3 mom. i värdepappersmarknadslagen samt en bestämmelse om påföljdsavgiftens maximibelopp. Om påföljdsavgiften gäller överträdelse av bestämmelserna i 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten eller 3 mom. i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person enligt den föreslagna paragrafen påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tre procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro. Bestämmelsen grundar sig på artikel 38.2 d och 38.2 e i prospektförordningen. Artikel 38.2 a innehåller en bestämmelse om ett offentligt utlåtande med uppgift om den ansvariga fysiska eller juridiska personen och om överträdelsens karaktär. Punkt a i artikeln behöver inte genomföras eftersom 39 § i lagen om Finansinspektionen redan innehåller en bestämmelse om detta. Bestämmelser om artikel 38.2 b finns redan i 33 § i lagen om Finansinspektionen när det gäller verkställighetsförbud och rättelseuppmaning, och artikel 38.2 c behöver inte heller genomföras eftersom bestämmelsen redan ingår i det gällande 5 mom. i 41 a §.  

I 11 och 12 mom. föreslås lagtekniska ändringar som beror på det nya 6 mom. 

50 q §.Verksamhet som behörig myndighet enligt prospektförordningen. Enligt den föreslagna nya paragrafen ska Finansinspektionen vara behörig myndighet enligt artikel 31 i prospektförordningen. Finansinspektionen ska i enlighet med tillsynsbefogenheterna för en behörig myndighet som avses i artikel 32 i prospektförordningen övervaka iakttagandet av bestämmelserna i prospektförordningen. 

1.3  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2 kap. Definitioner

5 §.Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning. Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att hänvisningen i 2 mom. 1 punkten till prospektdirektivet ändras så att där hänvisas till prospektförordningen. 

12 kap. Erbjudande av andelar

4 §.Skyldighet att informera investerare. Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att hänvisningen i 4 mom. till prospekt enligt 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen ändras till att avse endast 3 kap. i värdepappersmarknadslagen.  

9 §.Bemyndigande att utfärda förordning. Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att hänvisningen i 2 punkten till prospekt som avses i prospektdirektivet stryks och ersätts med en hänvisning till prospektförordningen. Inga andra ändringar föreslås i paragrafen.  

1.4  Aktiebolagslagen

9 kap. Aktieemission

8 §.Aktieägarnas rätt till information. I 1 mom. föreslås inga ändringar.  

Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att hänvisningen i 2 mom. 2 punkten till 4 kap. i värdepappersmarknadslagen ändras till att avse offentliggörande enligt 3 kap. i den lagen.  

I 3 mom. föreslås det en sådan ändring att det i stället för till ett prospekt enligt 4 kap. i värdepappersmarknadslagen hänvisas till ett prospekt eller basinformationsdokument enligt 3 kap. i den lagen.  

1.5  Lagen om handel med finansiella instrument

3 kap. Organisering av verksamheten på en reglerad marknad

8 §.Upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att hänvisningen i 4 mom. till 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen ändras till att avse sådana uppgifter i fråga om prospekt enligt 3 kap. i den lagen som ska offentliggöras i enlighet med prospektförordningen. 

5 kap. Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

2 §.Regler för multilaterala och organiserade handelsplattformar. Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att hänvisningen i 3 mom. 3 punkten till prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen ändras till att gälla prospekt som avses i 3 kap. i den lagen. Inga ändringar föreslås i de övriga punkterna i momentet. 

6 kap. Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

2 §.Krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att hänvisningen i 1 mom. 3 punkten till 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen ändras till att avse endast 3 kap. i den lagen.  

1.6  Kreditinstitutslagen

9 kap. Riskhantering

5 §.Revisionskommitté. Det är fråga om en lagteknisk ändring där det föreslås att hänvisningen i 1 mom. till prospektdirektivet ändras så att där hänvisas till den information som i fortsättningen ska offentliggöras i enlighet med prospektförordningen. 

1.7  Lagen om gräsrotsfinansiering

11 §.Informationsskyldighet. Det föreslås en sådan ändring av 4 mom. att hänvisningen till 4 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen ersätts av en hänvisning till 3 kap. 2 § i den lagen. Dessutom ändras momentets gränsvärde på fem miljoner euro till åtta miljoner euro. Den föreslagna ändringen grundar sig på behovet att förenhetliga gränsvärdena i värdepappersmarknadslagen och lagen om gräsrotsfinansiering och göra prospektbestämmelserna i de olika lagarna klarare. Enhetliga gränsvärden när det gäller värdepappersmarknadslagen och lagen om gräsrotsfinansiering anses göra prospektbestämmelserna i de olika lagarna klarare och bättre och göra det lättare för investerare och emittenter att förstå när det ska upprättas ett EU-prospekt och när det ska upprättas ett nationellt basinformationsdokument. Samma gränsvärde för skyldighet att offentliggöra prospekt när det gäller såväl värdepappersmarknadslagen som lagen om gräsrotsfinansiering ger aktörerna på marknaden bättre förutsättningar att tillämpa prospektkraven konsekvent på finansmarknaden.  

21 §. Bemyndigande att utfärda förordning. Det föreslås en sådan ändring av paragrafen att hänvisningen i 1 mom. 1 punkten till prospektdirektivet ersätts med en hänvisning till prospektförordningen. I 2 punkten föreslås det en sådan ändring att gränsvärdet på fem miljoner euro ändras till åtta miljoner euro, varvid emittenten ska upprätta ett basinformationsdokument enligt förordningen om gräsrotsfinansiering över ett erbjudande med ett sammanlagt vederlag i Finland på mindre än åtta miljoner euro under en tolvmånadersperiod.  

1.8  Strafflagen

51 kap. Om värdepappersmarknadsbrott

5 §.Informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden. Det föreslås att paragrafen ändras. Till 2 punkten fogas som grund för straffansvaret överträdelse av prospektförordningen eller av förordningar som antagits av kommissionen med stöd av den. Enligt artikel 44.2 i prospektförordningen ska den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.7, 9.14, 13.1 och 13.2, 14.3, 15.2, 16.5, 20.11 och 29.3 ges till kommissionen tills vidare från och med den 20 juli 2017. Befogenheterna gäller 

1) minimikravet för information i dokumenten (artikel 1.7), 

2) en specificering av kriterierna för förfarandet för granskning och översyn av det universella registreringsdokumentet och eventuella ändringar av det och förfarandena för godkännande och ingivande av dessa dokument samt de villkor enligt vilka en emittent förlorar sin status som frekvent emittent (artikel 9.14), 

3) formatet för prospektet, grundprospektet och de slutgiltiga villkoren samt tidsplanerna för den särskilda information som ska ingå i ett prospekt, inklusive LEI och ISIN, i syfte att undvika duplicering av information när ett prospekt består av separata dokument (artikel 13.1), 

4) tidsplanen för den information som minst ska ingå i det universella registreringsdokumentet (artikel 13.2), 

5) en förteckning som specificerar den begränsade information som ska ingå i de förenklade reglerna för offentliggörande (artikel 14.3), 

6) det begränsade innehållet, det standardiserade formatet och den standardiserade ordningsföljden för EU-tillväxtprospektet samt den särskilda sammanfattningens begränsade innehåll och standardiserade format (artikel 15.2), 

7) en specificering av kriterierna för bedömningen av riskfaktorernas specifika drag och väsentlighet och för presentationen av riskfaktorer inom olika kategorier utifrån deras egenskaper (artikel 16.5), 

8) en specificering av kriterierna för granskning av prospekt, särskilt angående om informationen i prospekten är fullständig, begriplig och konsekvent, samt förfarandet för godkännande av prospekt (artikel 20.11), 

9) fastställandet av allmänna kriterier för likvärdighet på grundval av de krav som fastställs i artiklarna 6, 7, 8 och 13 (artikel 29.3). 

Enligt förslaget ska det vara straffbart dels att underlåta att på behörigt sätt ge information som enligt prospektförordningen eller enligt en förordning som antagits av kommissionen med stöd av den ska ges i samband med värdepapper och som är ägnad att väsentligt påverka värdepapperens värde, dels att vid fullgörandet av informationsskyldigheten enligt prospektförordningen eller enligt en förordning som antagits av kommissionen med stöd av den lämna osann eller vilseledande information om värdepapperen. 

Den nya straffbestämmelse som föreslås är behövlig för att de bestämmelser om prospekt som ingår i 4 och 5 kap. i värdepappersmarknadslagen och för närvarande omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelserna om informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden föreslås bli upphävda. Bestämmelserna om skyldigheten att offentliggöra prospekt kommer i fortsättningen att finnas i prospektförordningen och i förordningar som antagits av kommissionen med stöd av den. Därför behöver det föreskrivas att det också är straffbart att bryta mot prospektförordningen och mot förordningar som antagits av kommissionen med stöd av den. Enligt förslaget ska, i överensstämmelse med den gällande bestämmelsen, både underlåtelse att ge information som avses i bestämmelsen och givande av osann eller vilseledande information vid fullgörandet av informationsskyldigheten vara straffbara tillvägagångssätt.  

Ikraftträdande

Lagarna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 21 juli 2019. 

Prospektförordningen tillämpas från och med den 21 juli 2019, med några undantag. EU:s medlemsstater ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa artiklarna 11, 20.9, 31, 32 och 38—43 senast den 21 juli 2019. Prospektförordningen träder i kraft stegvis, och tre prospektundantag enligt den förordningen tillämpades redan från och med den 20 juli 2017 och de nya gränsvärdena för skyldighet att offentliggöra prospekt enligt den tillämpas från och med den 21 juli 2018. 

De bestämmelser om undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt och det bemyndigande för finansministeriet att utfärda förordning som föreslås i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen ska enligt förslaget tillämpas från och med den 1 januari 2019. Värdepappersmarknadslagens gällande bestämmelser om avgränsning av tillämpningsområdet, som finns i 3 kap. 2 §, och om aktierelaterade värdepapper, som finns i 4 § i det kapitlet, tillämpas dock till den 21 juli 2019. Dessutom upphävs den 1 januari 2019 bestämmelserna i 4 kap. 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten, som gäller de gamla gränsvärdena i euro för skyldighet att offentliggöra prospekt som grundar sig på prospektdirektivet. Utöver det upphävs 4 kap. 6 § 3 mom., som också gäller de gamla gränsvärdena i euro för skyldighet att offentliggöra prospekt, samt det bemyndigande att utfärda förordning som finns i 5 kap. 11 §, eftersom det nya förslaget i 3 kap. 4 § ersätter detta gamla bemyndigande. Orsaken till dessa stegvisa ikraftträdandebestämmelser är ikraftträdandeartikel 49 i prospektförordningen. Enligt den artikeln ska artiklarna 1.3 och 3.2 tillämpas från och med den 21 juli 2018. Till värdepappersmarknadslagen föreslås det också bli fogat en övergångsbestämmelse med stöd av vilken de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för en gärning eller försummelse som skedde före den föreslagna lagens ikraftträdande ska tillämpas på gärningen eller försummelsen. På ett prospekt för vilket en ansökan om godkännande överlämnats till Finansinspektionen före ikraftträdandet av ändringarna i värdepappersmarknadslagen tillämpas de gällande bestämmelserna i den lagen.  

De prospektundantag som trädde i kraft sommaren 2017 ingår i artikel 1.5 första stycket a—c och andra stycket i prospektförordningen. Det första undantaget gällde notering av ytterligare riktade emissioner, där gränsen för ett undantag steg från mindre än10 procent till mindre än 20 procent. Undantaget är i fortsättningen tillämpligt också på andra värdepapper än aktier.  

Det andra undantaget gäller notering av aktier som tillkommit genom konvertering eller utbyte av andra värdepapper, och med en ytterligare förutsättning att de aktier som tillkommit under en tolvmånadersperiod utgör mindre än 20 procent av det antal aktier av samma kategori som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad. Ett sådant kvantitativt villkor fanns inte tidigare. Det nya mindre än 20 procent villkoret är emellertid inte tillämpligt t.ex. när prospekt har upprättats för erbjudande eller notering av de värdepapper som rätten till aktier hänför sig till. Det tredje undantaget hänför sig till situationer där värdepapper tillkommit genom konvertering eller utbyte av andra värdepapper, kapitalbaser eller kvalificerade skulder av en resolutionsmyndighet till följd av utövandet av vissa befogenheter.  

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

3.1  Administrativa påföljder

I 15 kap. 1 och 2 § i lagförslag 1 föreslås det bestämmelser om ordningsavgift och påföljdsavgift. Finansinspektionen kan enligt 41 och 41 a § i lagförslag 2 påföra dessa påföljdsavgifter som påföljd vid överträdelse och försummelse av de skyldigheter som anges i paragraferna. Lagförslagens bestämmelser om administrativa påföljder, som gäller prospekt som offentliggörs över värdepapper samt basinformationsdokument, är i linje med de nationella bestämmelser som redan tidigare tillkommit vid genomförandet av de övriga EU-rättsakterna om finansmarknaden. Dessutom anses det att förslaget att överträdelse av vissa artiklar i prospektförordningen ska omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelsen om påföljdsavgift till karaktären och innehållet motsvarar bestämmelserna i den gällande lagstiftningen.  

Lagförslagen innehåller sådana bestämmelser om en administrativ påföljdsavgift som har tillkommit med grundlagsutskottets medverkan (se GrUU 17/2012 rd, GrUU 43/2013 rd och GrUU 15/2016 rd). Enligt grundlagsutskottets vedertagna tolkning är denna typ av avgifter varken skatter eller avgifter i den bemärkelse som avses i grundlagens 81 § utan administrativa påföljder av sanktionskaraktär som påförs för en lagstridig gärning. Utskottet har i sak jämställt ekonomiska påföljder av straffkaraktär med straffrättsliga påföljder (GrUU 9/2012 rd, s. 2, GrUU 55/2005 rd, s. 2 och GrUU 32/2005 rd, s. 2). De allmänna grunderna för administrativa påföljder ska anges i lag i enlighet med 2 § 3 mom. i grundlagen eftersom det innebär utövning av offentlig makt att ålägga en sådan påföljd. Utskottet har också ansett att det är fråga om betydande utövning av offentlig makt.  

Dessutom ska det lagstiftas exakt och tydligt om betalningsskyldigheten och grunderna för avgiftens storlek, lika väl som om den betalningsskyldiges rättsskydd och grunderna för att verkställa lagen (GrUU 9/2012 rd, s. 2, GrUU 57/2010 rd, s. 2, GrUU 55/2005 rd, s. 2 och GrUU 32/2005 rd, s. 2—3). Även om kravet på exakthet enligt den straffrättsliga legalitetsprincipen i grundlagens 8 § inte direkt gäller administrativa påföljder kan det allmänna kravet på exakthet ändå inte förbigås i ett sammanhang som detta (GrUU 9/2012 rd, s 2, GrUU 57/2010 rd, s. 2 och GrUU 74/2002 rd, s. 5). 

I 51 kap. 5 § i lagförslag 8 föreskrivs det om informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden. Till 51 kap. 5 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen föreslås det bli fogat bestämmelser om underlåtelser och överträdelser som gäller prospektförordningen. Enligt kärnan i den straffrättsliga legalitetsprincipen enligt 8 § i grundlagen ska rekvisitet för varje brott anges tillräckligt exakt för att det utifrån en bestämmelses ordalydelse ska gå att sluta sig till om en verksamhet eller försummelse är straffbar eller inte. Inom praxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och EU-domstolen har denna princip i praktiken getts motsvarande innehåll, där man betonar regleringens förutsägbarhet, dvs. att det utifrån en bestämmelses ordalydelse går att sluta sig till vad som är straffbart. Grundlagsutskottet har i sak jämställt ekonomiska påföljder av straffkaraktär med straffrättsliga påföljder (se GrUU 9/2012, s. 2, GrUU 55/2005 rd, s. 2 och GrUU 32/2005 rd, s. 2). 

De administrativa påföljder som föreslås i propositionen och den bestämmelse om prospektförordningen som föreslås i strafflagen kan på de grunder som anges ovan anses vara förenliga med grundlagen.  

3.2  Myndigheternas befogenheter

Lagförslagen innehåller befogenheter för Finansinspektionen som huvudsakligen till innehåll och karaktär följer den gällande lagen. Bestämmelser om Finansinspektionens allmänna befogenheter finns i 3 kap. i lagen om Finansinspektionen och det föreslås inte några ändringar i dem. De föreslagna bestämmelserna har granskats med tanke på yttrandefriheten och offentligheten enligt 12 § i grundlagen samt egendomsskyddet enligt 15 § i den lagen. 

I 17 kap. 1 b § i lagförslag 1 ges Finansinspektionen en ny befogenhet att förbjuda marknadsföring som gäller prospekt för högst 10 på varandra följande bankdagar. Den föreslagna regleringen anses trygga egendomsskyddet enligt grundlagens 15 §, enligt vilken vars och ens egendom är tryggad. Avsikten med de föreslagna bestämmelserna är att skydda dels de intressen som investerare verksamma på marknaden och andra marknadsparter har, dels förmögenhetsrättsliga rättigheter. Samtidigt är bestämmelserna avsedda att trygga det allmänna förtroendet för en effektiv och opartisk verksamhet på värdepappersmarknaden. Finansinspektionen kan redan med stöd av gällande lag ålägga tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör att inom skälig tid vidta åtgärder för att verkställa ett redan fattat beslut, återkalla åtgärden eller vidta rättelseåtgärder. Gundlagsutskottet har i ett annat sammanhang konstaterat att sådana befogenheter, särskilt med tanke på förutsättningarna för dessa, inte är problematiska för det i 15 § i grundlagen tryggade egendomsskyddet (se GrUU 28/2008 rd, s. 3 och GrUU 67/2002, s. 4). 

Den nya befogenhet som Finansinspektionen enligt förslaget ska få att förbjuda marknadsföring ska granskas med tanke på yttrandefriheten och offentligheten enligt 12 § i grundlagen. Enligt den paragrafen har var och en yttrandefrihet. Den nya befogenheten för Finansinspektionen att förbjuda marknadsföring vid försummelser som gäller prospekt är tidsmässigt avgränsad. Grundlagsutskottet har i sin praxis ansett att skyddet av yttrandefriheten i princip också täcker in reklam och marknadsföring, men att de kan begränsas i större omfattning än vad som egentligen är möjligt inom yttrandefrihetens innehållsliga kärnområde. Å andra sidan bör också regleringen av reklam och marknadsföring uppfylla de allmänna villkoren för en lag som begränsar en grundläggande fri- eller rättighet (se GrUU 54/2006 rd). 

Förslaget i 17 kap. 1 c § i lagförslag 1 om ett förbud för viss tid för emittenten att godkänna prospekt är också nytt. Enligt förslaget kan Finansinspektionen för högst fem år vägra att godkänna prospekt som upprättats av en viss emittent, om denna upprepade gånger och allvarligt har brutit mot prospektförordningens bestämmelser om offentliggörande av prospekt. Den nya befogenhet som föreslås för Finansinspektionen är tidsmässigt avgränsad.  

Den befogenhet som föreslås för Finansinspektionen i 17 kap. 1 c § i lagförslag 1 är av betydelse med tanke på näringsfriheten och rätten till arbete enligt 18 § 1 mom. i grundlagen eftersom bestämmelsernas konsekvenser för en emittent som en åtgärd gäller också ska bedömas. Enligt 18 § 1 mom. i grundlagen har var och en i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Enligt den gällande lagen har Finansinspektionen bl.a. behörighet att förordna att verksamheten ska avslutas, att begränsa verksamhet som bedrivs med stöd av ett verksamhetstillstånd och att begränsa ledningens verksamhet för viss tid. Dessutom kan Finansinspektionen ge tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör en offentlig anmärkning eller varning, och den har behörighet att påföra ordningsavgift eller påföljdsavgift. Befogenheter av liknande slag har redan tidigare utfärdats med grundlagsutskottets medverkan (se GrUU 28/2008 rd och GrUU 67/2002 rd). Utskottet har inte tidigare ansett att sådana befogenheter är problematiska ur konstitutionell synvinkel (t.ex. GrUU 28/2008 rd, GrUU 1/2018 rd, GrUU 2/2018 rd och GrUU 71/2014 rd).  

I 19 § i lagförslag 2 föreskrivs det om Finansinspektionens rätt att få uppgifter av andra. Bestämmelsen behöver bedömas med tanke på skyddet för privatlivet enligt 10 § i grundlagen. Den föreslagna bestämmelsen utgör enbart en lagteknisk hänvisning till 3 kap. i värdepappersmarknadslagen i stället för den tidigare hänvisningen till 4 kap. i den lagen. Vid bedömningen av bestämmelser om myndigheternas rätt att få och skyldighet att lämna ut information med avseende på skyddet för privatliv och personuppgifter i 10 § 1 mom. i grundlagen har grundlagsutskottet noterat bland annat vad och vem rätten att få information gäller och hur rätten är kopplad till nödvändighetskriteriet, om lagen ger en uttömmande förteckning över rätten att får uppgifter av andra och om denna rätt är förenad med ett behov (se GrUU 31/2014 rd och GrUU 71/2014 rd). Finansinspektionens rätt att utfärda föreskrifter om regelbunden inrapportering av vissa uppgifter till myndigheten har ansetts vara motiverad (se GrUU 28/2008 rd och GrUU 67/2002 rd). Grundlagsutskottet har inte ansett att befogenheter av det ovannämnda slaget är problematiska ur konstitutionell synvinkel (t.ex. GrUU 28/2008 rd och GrUU 67/2002 rd).  

Lagförslagen i propositionen kan på de grunder som anges ovan anses vara förenliga med grundlagen.  

3.3  Bemyndiganden att utfärda förordning

Enligt 80 § i grundlagen kan republikens president, statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i grundlagen eller i någon annan lag. Genom lag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Om det inte särskilt anges vem som ska utfärda en förordning, utfärdas den av statsrådet. 

Genom den förordning som avses i 3 kap. 2 § i lagförslag 1 preciseras de bestämmelser som främjar investerarskyddet. Även om bemyndigandet inte direkt grundar sig på EU-bestämmelser baserar det sig innehållsmässigt på medlemsstaternas rätt enligt prospektförordningen att fastställa andra informationskrav på nationell nivå, i den mån dessa krav inte utgör en oproportionell börda för emittenterna (artikel 1.3). Det föreslagna bemyndigandet att utfärda förordning anses med tanke på investerarskyddet behövas för att garantera skyldigheten att lämna investerarna behövlig information. Det är meningen att den nya förordning av finansministeriet som föreslås till innehållet ska grunda sig på förordningen om gräsrotsfinansiering. Förslaget motsvarar till karaktär och innehåll de bestämmelser som redan finns i den gällande lagstiftningen eftersom det föreskrivs om prospekt i finansministeriet prospektförordning, som utfärdas med stöd av 5 kap. 11 § i värdepappersmarknadslagen . Bestämmelserna i lagförslagen har kommit till med grundlagsutskottets medverkan (se GrUU 17/2012 rd och GrUU 43/2013 rd). De bemyndiganden att utfärda förordning som föreslås i propositionen kan på de grunder som anges ovan anses vara förenliga med kraven i 80 § i grundlagen. 

Regeringen anser att de föreslagna lagarna kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 5 § 1 mom. 5—7 punkten, 4 och 5 kap. samt 16 kap. 5 §, av dem 1 kap. 5 § 1 mom. 5—7 punkten sådana de lyder i lag 1074/2017, 
ändras 1 kap. 4 § och 5 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 3 kap., 15 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten och 2 §, 16 kap. 1 och 2 § samt 17 kap. 1, 2 § och 3 §, av dem 1 kap 4 § och 15 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1278/2015, 1 kap. 5 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 1074/2017, 15 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1278/2015 och 519/2016, 16 kap. 1 § sådan den lyder i lag 519/2016 samt 17 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 519/2016, och 
fogas till 17 kap. nya 1 b och 1 c §som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
4 § Opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information 
Den som själv eller enligt uppdrag erbjuder värdepapper eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform eller som enligt 3, 6—9 eller 11 kap. är informationsskyldig gentemot investerare ska opartiskt och konsekvent tillhandahålla investerarna tillräcklig information om omständigheter som kan inverka väsentligt på värdepapperens värde. 
5 § Europeiska unionens lagstiftning 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) prospektförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) direktivet om uppköpserbjudanden Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 kap. 
Prospekt 
1 § Skyldighet att upprätta prospekt  
Den som erbjuder värdepapper till allmänheten eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad ska offentliggöra ett prospekt över värdepapperen. Bestämmelser om offentliggörande av prospekt finns i prospektförordningen. 
2 §  Undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt  
Något prospekt behöver inte offentliggöras om erbjudandet inte omfattas av anmälningsförfarandet enligt artikel 25 i prospektförordningen och värdepapper erbjuds inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till ett sammanlagt belopp på högst 8 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. Dessutom krävs det att den som erbjuder värdepapper offentliggör och till Finansinspektionen sänder ett basinformationsdokument som innehåller tillräcklig information enligt vilken man kan bilda sig en välgrundad uppfattning om emittenten och värdepapperen, om värdepapper erbjuds inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till ett sammanlagt belopp på minst 1 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. Något basinformationdokument krävs emellertid inte i fråga om erbjudanden om vilka det ges sådan information som avses i 11 § 2 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016). 
Närmare bestämmelser om utformningen av och innehållet i basinformationdokumentet och om hur det ska offentliggöras får utfärdas genom förordning av finansministeriet. 
3 § Lämnande av marknadsföringsmaterial till Finansinspektionen 
Det till ett prospekt anknytande marknadsföringsmaterial som används i Finland ska lämnas till Finansinspektionen senast när marknadsföringen inleds. 
15 kap. 
Administrativa påföljder 
1 § Ordningsavgift 
Ordningsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen: 
1) denna lags 3 kap. 3 § om lämnande av marknadsföringsmaterial till Finansinspektionen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 §  Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: 
1) bestämmelserna om förbud mot att lämna osann eller vilseledande information och om opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information i 1 kap. 3 och 4 §, 
2) bestämmelserna om skyldighet att offentliggöra prospekt i 3 kap. 1 och 2 §, 
3) bestämmelserna om offentliggörande av information i 7 kap. 5—8, 10—14 och 16 § samt 10 kap. 3 § 1 mom. och 4 §, 
4) bestämmelserna om offentliggörande av förändringar i rättigheter som är förenade med värdepapper i 8 kap. 6 a § och om likabehandling av innehavare av obligationslån i 6 b § i det kapitlet, 
5) bestämmelserna om anmälan om betydande ägar- och röstandelar i 9 kap. 5, 6, 6 a, 6 b, 9 och 10 §, 
6) bestämmelserna om offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande i 11 kap. 7—11, 13, 14, 16—19, 22—25 och 27 §, 
7) bestämmelserna om rapportering av överträdelser i 12 kap. 3 §. 
Sådana bestämmelser enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgift är utöver vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf dessutom följande bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen: 
1) bestämmelserna om förbud mot insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation och mot marknadsmanipulation i artiklarna 14 och 15, 
2) bestämmelserna om förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk och om offentliggörande av insiderinformation i artikel 16.1 och 16.2 samt artikel 17.1, 17.2, 17.4—17.6 och 17.8, 
3) bestämmelserna om insiderförteckningar, transaktioner utförda av personer i ledande ställning samt investeringsrekommendationer och statistik i artikel 18.1—18.6, artikel 19.1—19.3, 19.5—19.7 och 19.11 samt artikel 20.1. 
Sådana bestämmelser enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgift är utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. dessutom följande bestämmelser i prospektförordningen: 
1) bestämmelserna om skyldigheten att offentliggöra ett prospekt och undantag från denna skyldighet samt om efterföljande återförsäljning av värdepapper i artiklarna 3 och 5, 
2) bestämmelserna om upprättande av prospekt och om ansvar i anslutning till det i artikel 6, artikel 7.1—7.11, artiklarna 8—10 samt artikel 11.1 och 11.3, 
3) bestämmelserna om prospektets innehåll och form samt om utelämnande av information i artikel 14.1 och 14.2, artikel 15.1, artikel 16.1—16.3, artikel 17, artikel 18 och artikel 19.1—19.3, 
4) bestämmelserna om förfaranden för godkännande och offentliggörande av prospekt, annonsering, tillägg till prospekt samt användning av språk i artikel 20.1, 21.1—21.4 och 21.7—21.11, artikel 22.2—22.5, artikel 23.1—23.3 och 23.5 samt artikel 27. 
Påföljdsavgift påförs dessutom försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1—3 mom. i denna paragraf samt sådana bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av prospektförordningen, öppenhetsdirektivet och marknadsbruksförordningen. 
16 kap. 
Skadestånd 
1 §  Skadeståndsgrund 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en annan person skada genom förfarande som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den eller mot marknadsmissbruksförordningen, prospektförordningen eller förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av marknadsmissbruksförordningen, prospektförordningen eller öppenhetsdirektivet är skyldig att ersätta skadan. 
2 §  Ansvar för informationen i en prospektsammanfattning eller ett registreringsdokument 
Skada som uteslutande beror på informationen i en i artikel 7 i prospektförordningen avsedd prospektsammanfattning för investerare eller en i 15.1 andra stycket i prospektförordningen avsedd särskild sammanfattning av ett EU-tillväxtprospekt, inklusive en översättning av en sådan, ska ersättas endast om informationen är vilseledande, inexakt eller motstridig i förhållande till prospektet i övrigt eller om sammanfattningen inte innehåller information som är relevant i förhållande till prospektets övriga delar.  
Skada som uteslutande beror på information i ett registreringsdokument eller i ett i artikel 9 i prospektförordningen avsett universellt registreringsdokument ska ersättas endast om registreringsdokumentet eller det universella registreringsdokumentet används som en del av ett godkänt prospekt. 
17 kap. 
Tillsynsbefogenheter 
1 § Uppskov med att erbjuda värdepapper till allmänheten 
Finansinspektionen kan bestämma att erbjudande av värdepapper till allmänheten ska skjutas upp med högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant uppskov förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den som erbjuder värdepapper eller enligt uppdrag sköter erbjudandet handlar i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller med prospektförordningen eller förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av prospektförordningen. Innan Finansinspektionen fattar beslutet ska den ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte ärendets brådskande natur eller en annan särskild orsak föranleder något annat. 
1 b § Förbud mot marknadsföring av värdepappersprospekt 
Finansinspektionen kan för högst tio på varandra följande bankdagar förbjuda, uppskjuta eller avsluta sådan marknadsföring av värdepappersprospekt som utförs av värdepappersemittenten, den som erbjuder värdepapper, den som ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en finansiell mellanhand, om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att de som ansvarar för informationen i prospektet enligt prospektförordningen har handlat i strid med prospektförordningen eller förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den. 
1 c § Vägran för viss tid att godkänna prospekt 
Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, vägra att godkänna prospekt som upprättats av en viss värdepappersemittent, erbjudare av värdepapper eller person som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad, om denna upprepade gånger och allvarligt har brutit mot prospektförordningen. 
Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om vägran att godkänna ett prospekt, varefter Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättar de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om saken. 
2 § Förbuds-, rättelse- och avbrottsbeslut 
Finansinspektionen kan förbjuda den som i samband med erbjudande, marknadsföring eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument eller uppfyllande av informationsskyldigheten i fråga om värdepapper och andra finansiella instrument på värdepappersmarknaden handlar i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, eller i strid med prospektförordningen eller förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den, att fortsätta eller upprepa ett sådant förfarande. Finansinspektionen kan samtidigt kräva att förfarandet ändras eller rättas, om detta måste anses behövligt med tanke på de uppenbara olägenheter som förfarandet orsakar investerarna. 
Finansinspektionen kan förbjuda den som handlar i strid med marknadsmissbruksförordningen att fortsätta eller upprepa förfarandet. Finansinspektionen kan samtidigt kräva att förfarandet ändras eller rättas, om detta måste anses behövligt med tanke på att investerarna ska få riktiga och tillräckliga uppgifter. 
Finansinspektionen kan avbryta granskningen av ett prospekt som överlämnats till den godkännande eller förordna att värdepappersemittenten, erbjudaren av värdepapper eller den som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad kompletterar informationen i prospektet, om det behövs för att säkerställa investerarskyddet. 
3 § Vite 
Finansinspektionen kan förena förbud och beslut som avses i 1, 1 b och 2 § med vite. Vitet döms ut av Finansinspektionen. På vitesärenden tillämpas viteslagen (1113/1990). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Upphävandet av bestämmelserna i 4 kap. 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 4 kap. 6 § 3 mom. och 5 kap. 11 § träder dock i kraft redan den 1 januari 2019.  
Bestämmelserna i 3 kap. 2 § träder i kraft redan den 1 januari 2019. De bestämmelser i 3 kap. 2 och 4 § i lagen som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas dock till och med den 20 juli 2019.  
På gärningar och försummelser som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
På ett prospekt för vilket en ansökan om godkännande överlämnats till Finansinspektionen före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 1 punkten, 19 § 2 mom., 41 § 2 mom. och 41 a § 11 och 12 mom., sådana de lyder, 5 § 1 punkten och 19 § 2 mom. i lag 752/2012, 41 § 2 mom. i lag 1071/2017 och 41 a § 11 och 12 mom. i lag 241/2018, samt  
fogas till 41 a §, sådan den lyder i lag 241/2018, ett nytt 6 mom. varvid nuvarande 6—10 mom. blir 7—11 mom., det ändrade 11 och 12 mom. blir 12 och 13 mom. och det nuvarande 13 mom. blir 14 mom., samt till lagen en ny 50 q §, som följer: 
5 § Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
1) emittenter av värdepapper som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, emittenter av värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till handel i Finland på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform och andra som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 3 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) eller som erbjuder värdepapper på det sätt som avses i 1 kap. 4 § i den lagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § Rätt att få uppgifter av andra 
Kläm 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer ska tillämpas också på andra som enligt lag är skyldiga att foga sina yttranden eller andra handlingar till prospekt som avses i 3 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen eller som har gett sitt samtycke till att sådana yttranden eller andra handlingar fogas till prospektet. 
Kläm 
41 § Påförande av påföljdsavgift 
Kläm 
Påföljdsavgiftens belopp baseras på en helhetsbedömning. Vid bedömningen av beloppet ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Dessutom ska vid bedömningen beaktas den vinning som erhållits och den skada som orsakats genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas, gärningsmannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet, åtgärder för att förhindra att överträdelsen upprepas, gärningsmannens tidigare överträdelser och försummelser i fråga om bestämmelserna om finansmarknaden samt förfarandets eventuella konsekvenser för det finansiella systemets stabilitet. Om det är fråga om överträdelse av referensvärdesförordningen, ska också förfarandets inverkan på realekonomin beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Om det är fråga om överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, nedan prospektförordningen, ska också brottets inverkan på icke-professionella kunders ställning beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. 
Kläm 
41 a § Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
Kläm 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten eller 15 kap. 2 § 3 mom. i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tre procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro. 
Kläm 
Om en påföljdsavgift som avses i 10 mom. påförs för en överträdelse av artikel 11.1 led d eller artikel 11.4 i marknadsmissbruksförordningen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst 250 000 euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 100 000 euro i påföljdsavgift. 
Trots det som föreskrivs i 8—12 mom. får påföljdsavgiften emellertid vara högst tre gånger större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om vinningen kan bestämmas. 
Kläm 
50 q § Verksamhet som behörig myndighet enligt prospektförordningen 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 31 i prospektförordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På gärningar och försummelser som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 2 kap. 5 § 2 mom. 1 punkten och 12 kap. 4 § 4 mom. och 9 § som följer: 
2 kap. 
Definitioner 
5 § Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning 
Kläm 
I denna lag avses med 
1) prospektförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 kap. 
Erbjudande av andelar 
4 § Skyldighet att informera investerare 
Kläm 
Om en AIF-förvaltare är skyldig att offentliggöra prospekt som avses i prospektförordningen eller basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, ska den separat eller som kompletterande information i prospektet eller basinformationsdokumentet offentliggöra den i 1 mom. avsedda väsentliga och tillräckliga information som inte ingår i prospektet eller basinformationsdokumentet. 
Kläm 
9 § Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet närmare bestämmelser utfärdas om de handlingar och den information som 
1) ska ingå i en anmälan enligt 1 § 1 mom., 
2) investerarna enligt 4 § åtminstone ska ges och om den information som kan tas in i ett sådant prospekt som avses i prospektförordningen eller i ett sådant basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen eller ges utöver prospektet eller basinformationsdokumentet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 9 kap. 8 § i aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 9 kap. 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 756/2012, som följer: 
9 kap. 
Aktieemission 
8 § Aktieägarnas rätt till information 
En aktieägare som enligt ett beslut som avses i 5 § 2 mom. har teckningsrätt ska innan teckningstiden börjar löpa informeras om beslutet på samma sätt som en stämmokallelse utfärdas. Samtidigt ska det meddelas hur och när en aktieägare som vill utnyttja sin rätt ska handla. 
Information enligt 1 mom. behöver inte ges, om 
1) motsvarande information framgår av kallelsen till den stämma som beslutar om emissionen eller finns tillgänglig på den stämma som beslutar om emissionen och där aktieägaren är närvarande, eller om 
2) motsvarande information offentliggörs på det sätt som avses i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen.  
Emissionsbeslutets innehåll och de handlingar om bolagets ekonomiska ställning som avses i 5 kap. 21 § 2 mom. ska under teckningstiden hållas tillgängliga för de aktieägare som avses ovan i 1 mom. Denna skyldighet föreligger dock inte, om bolaget har offentliggjort ett sådant prospekt eller basinformationsdokument enligt 3 kap. i värdepappersmarknadslagen som motsvarande information framgår av. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag  om ändring av lagen om handel med finansiella instrument 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 3 kap. 8 § 4 mom., 5 kap. 2 § 3 mom. och 6 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
3 kap. 
Organisering av verksamheten på en reglerad marknad  
8 § Upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad 
Kläm 
I den förordning som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs om andra förutsättningar för att en börs ska få ta upp finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. I 3 kap. i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om prospekt som ska offentliggöras om värdepapper innan de tas upp till handel på en reglerad marknad. 
Kläm 
5 kap. 
Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar 
2 § Regler för multilaterala och organiserade handelsplattformar 
Kläm 
Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel driver en multilateral eller organiserad handelsplattform där värdepapper tas upp till handel på ansökan av emittenten, ska reglerna utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ange 
1) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörande av skyldigheter enligt denna lag, enligt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och enligt reglerna för den multilaterala handelsplattformen gäller för eller annars ställs på värdepappersemittenter och deras förvaltning, 
2) hur och i vilket förfarande information om värdepapper och emittenter offentliggörs, 
3) hur information om värdepapper och emittenter utformas och offentliggörs, om ett sådant prospekt som avses i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen inte behöver offentliggöras över värdepapperen, 
4) vilka påföljder som kan påföras värdepappersemittenter för överträdelse av reglerna och hur påföljderna bestäms. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 kap. 
Tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
2 § Krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
En marknadsplatsoperatör som driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska ha tillräckliga och effektiva system och regler för att säkerställa att följande kriterier är uppfyllda: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) vid upptagandet av finansiella instrument till handel finns det tillräckligt med information offentliggjord för att göra det möjligt för investerare att fatta beslut om att investera eller inte investera i de finansiella instrumenten; om inte något annat följer av 3 kap. i värdepappersmarknadslagen eller något annat föreskrivs i annanstans lag, ska det publiceras ett prospekt om de finansiella instrumenten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 9 kap. 5 § i kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 9 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1073/2017, som följer: 
9 kap. 
Riskhantering 
5 § Revisionskommitté 
Ett kreditinstitut som är systemviktigt för det finansiella systemet på det sätt som avses i 10 kap. 7 eller 8 § ska ha en revisionskommitté som består av styrelsemedlemmar och rapporterar till hela styrelsen. Om kreditinstitutet hör till en sådan finansiell företagsgrupp eller till sammanslutning av inlåningsbanker, som är systemviktig på det sätt som nämns ovan, ska endast den finansiella företagsgruppens moderföretag och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker ha en revisionskommitté. Det som föreskrivs ovan gäller inte kreditinstitut vars aktier inte är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och som har emitterat endast skuldebrev vars sammanlagda nominella värde understiger 100 000 000 euro och som har inte offentliggöra ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 11 och 21 § i lagen om gräsrotsfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 11 § 4 mom. och 21 § som följer: 
11 § Informationsskyldighet 
Kläm 
Trots bestämmelserna i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, behöver en mottagare av gräsrotsfinansiering inte offentliggöra prospekt, om värdepapper erbjuds i Finland för ett sammanlagt vederlag på mindre än 8 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. 
21 § Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om skyldigheten för en mottagare av gräsrotsfinansiering att offentliggöra 
1) riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 § 2 mom., när Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG inte tillämpas på ett erbjudande, 
2) strukturen hos och innehållet i de riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 § för ett erbjudande med ett sammanlagt vederlag i Finland på mindre än 8 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 51 kap. 5 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i strafflagen (39/1889) 51 kap. 5 §, sådan den lyder i lag 521/2016, som följer: 
51 kap. 
Om värdepappersmarknadsbrott 
5 § Informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) vid marknadsföring eller omsättning av finansiella instrument i samband med näringsverksamhet lämnar osanna eller vilseledande uppgifter om de finansiella instrumenten, 
2) underlåter att på behörigt sätt ge information som enligt värdepappersmarknadslagen (746/2012), enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, nedan prospektförordningen, eller enligt en förordning som antagits av kommissionen med stöd av prospektförordningen ska ges i samband med värdepapper och som är ägnad att väsentligt påverka värdepapperens värde, eller vid fullgörandet av sin informationsskyldighet enligt värdepappersmarknadslagen, enligt prospektförordningen eller enligt en förordning som antagits av kommissionen med stöd av prospektförordningen lämnar sådan osann eller vilseledande information om värdepapperen, eller 
3) underlåter att på behörigt sätt offentliggöra insiderinformation som gäller en emittent och som enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, nedan marknadsmissbruksförordningen, ska offentliggöras, eller vid fullgörandet av sin skyldighet att offentliggöra information enligt artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen och offentliggör sådana väsentliga uppgifter om de finansiella instrumenten som är osanna eller vilseledande, 
ska för informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 6 september 2018  
Statsminister Juha Sipilä 
Finansminister Petteri Orpo