Senast publicerat 03-11-2021 14:51

Regeringens proposition RP 112/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen ändras så att lagens giltighetstid och samtidigt giltighetstiden för den temporära skattefrihet för försäljning i Finland och gemenskapsinterna förvärv från andra medlemsstater som avser varor som används för att förhindra, testa och behandla smitta av covid-19 förlängs med tre månader till utgången av oktober 2020. 

Propositionen hänför sig till den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

MOTIVERING

Bakgrund och föreslagna ändringar

Den 3 april 2020 antog Europeiska kommissionen ett temporärt beslut om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 ((EU) 2020/491). Befrielse från tullavgifter och mervärdesskatt vid import i enlighet med kommissionens beslut gäller endast i situationer där varor som ska användas för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet importeras av eller på uppdrag av statliga organisationer, inbegripet statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ, eller av eller på uppdrag av organisationer som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Kommissionens beslut tillämpas på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. 

Till mervärdesskattelagen (1501/1993) fogades genom en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen (486/2020, nedan ändringslagen) temporära bestämmelser enligt vilka försäljning i Finland och gemenskapsinterna förvärv från andra medlemsstater av varor som används för att förhindra, testa och behandla smitta av covid-19 befrias från skatt. Skattebefrielsen gäller försäljning till producenter av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster samt i kommissionens beslut avsedda statliga organ, av behöriga myndigheter godkända organisationer och allmännyttiga samfund. Skatt som ingår i anskaffningar som gjorts för dessa försäljningar får dras av, det är således fråga om nollskattesats. Lagen tillämpas retroaktivt från och med den 30 januari 2020 och den är i kraft till och med den 31 juli 2020. I överensstämmelse med vad som konstateras i regeringens proposition (RP 89/2020 rd) är syftet med ändringen att åtgärda det neutralitetsproblem som gäller försäljning i Finland av varor som behövs på grund av covid-19 och gemenskapsinterna förvärv av sådana varor och som orsakas av kommissionens beslut och bestämmelserna om mervärdesbeskattning. 

I juni 2020 begärde medlemsstaterna av kommissionen att kommissionen skulle förlänga giltighetstiden för sitt beslut. Efter att ha hört medlemsstaterna antog kommissionen den 23 juli 2020 kommissionens beslut (EU) 2020/1101 om ändring av beslut (EU) 2020/491 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020. Enligt beslutet från juli tillämpas kommissionens beslut från april på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 oktober 2020. 

Därför föreslås det att giltighetstiden för ändringslagen ska förlängas på motsvarande sätt med tre månader till utgången av oktober 2020. Ändringslagens ikraftträdandebestämmelse ändras så att lagen i stället för till och med den 31 juli 2020 ska gälla till och med den 31 oktober 2020. De föreslagna ändringarna påverkar inte ändringslagens tillämpningsområde. 

Beredning

Propositionen har beretts vid finansministeriet och Skatteförvaltningen och Tullen har hörts om den. På grund av ärendets brådskande natur har inga utlåtanden begärts om propositionen. 

Propositionens konsekvenser

Vilka konsekvenser de föreslagna ändringarna får för den offentliga ekonomin beror på i vilken omfattning det anskaffas varor som behövs för att bekämpa covid-19-utbrottet och hur länge epidemin pågår. Föreliggande förslag minskar statens skatteintäkter med cirka 4 miljoner euro. Den ändringslag som utfärdades i juni 2020 uppskattades minska statens skatteintäkter med 7 miljoner euro. 

För Skatteförvaltningen och Tullen medför de föreslagna ändringarna endast små administrativa kostnader. Ändringarna bedöms inte medföra något behov av tilläggsfinansiering för Skatteförvaltningen eller Tullen. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Enligt kommissionens beslut från juli 2020 tillämpas kommissionens beslut från april 2020 på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 oktober 2020. 

Det föreslås att lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 oktober 2020. 

Förhållande till andra propositioner

Propositionen hänför sig till den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av mervärdesskattelagen (486/2020) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 29 juni 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 
Lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 30 januari 2020 eller därefter men senast den 31 oktober 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 27 augusti 2020 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Matti Vanhanen