Senast publicerat 03-11-2021 14:52

Regeringens proposition RP 114/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd) kompletteras. 

Det föreslås att försöket ska omfatta sex nya försöksområden. Dessutom fogas en eller flera kommuner till fyra av de försöksområden som fastställdes i den ursprungliga propositionen. De föreslagna tilläggen baserar sig på de försöksområden och kommuner som utsågs bland ansökningar som kom in vid en kompletterande ansökningsomgång från den 12 maj till den 26 juni 2020. 

Dessutom preciseras bestämmelserna om uppgifter så att försöksområdets kommuner ska ansvara för de uppgifter som avses i den föreslagna lagen. En kommun kan liksom enligt det ursprungliga lagförslaget avtala om att överföra organiseringsansvaret på en annan kommun inom samma försöksområde i enlighet med kommunallagen, och försöksområdets kommuner kan avtala om sådana samarbetsformer för skötseln av uppgifterna som avses i kommunallagen. Samarbete mellan kommunerna inom försöksområdena är försökets utgångspunkt, men ansvaret för de uppgifter som överförs ska i sista hand vila på var och en kommun inom försöksområdet. 

Till lagen fogas en bestämmelse om ordnande av intervjuer med arbetssökande och om bedömning av arbetssökandes servicebehov. Vidare kompletteras bestämmelserna om uppgifter så att när uppgifter förs över till en kommun inom försöksområdet ska kommunens skyldigheter motsvara arbets- och näringsbyråns skyldigheter. Dessutom görs det några lagtekniska korrigeringar i det ursprungliga lagförslaget. 

Lagen avses huvudsakligen träda i kraft den 1 januari 2021. I fråga om de nya försöksområdena avses dock lagen träda i kraft den 1 mars 2021. 

MOTIVERIMOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

Regeringen lämnade 4.6.2020 en proposition till riksdagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd). Den ursprungliga propositionen grundar sig på de kommuner som utsågs i en ansökningsomgång som ordnades hösten 2019. I den ursprungliga propositionen konstaterades att försöket kommer att utvidgas senare genom att det ordnas en ny möjlighet för kommunerna att ansöka till försöket. 

En kompletterande ansökningsomgång ordnades 12.5–26.6.2020. Den kompletterande ansökningsomgången resulterade i 12 ansökningar som omfattar sammanlagt 38 kommuner: Av ansökningarna gällde fyra en utvidgning av redan fastställda försöksområden. 

I 1 § i det ursprungliga lagförslaget konstateras att lagen innehåller bestämmelser om ett tidsbegränsat försök, under vilket kommunerna inom sitt område i stället för arbets- och näringsbyrån ordnar en del av den service som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och lagen om främjande av integration (1386/2010) samt i stället för arbets- och näringsbyrån ger vissa i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) avsedda arbetskraftspolitiska utlåtanden. Också i 7 § om ordnande och produktion av service är utgångspunkten att organiseringsansvaret är kommunens. Enligt den ursprungliga propositionens 7 § 2 mom. kan en kommun inom ett försöksområde själv ordna servicen eller avtala enligt 8 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) om att överföra organiseringsansvaret på en annan kommun inom samma försöksområde. Bestämmelser om kommunernas samarbetsformer finns i 8 kap. i kommunallagen. 

I det ursprungliga lagförslaget är emellertid kundrelationen knuten till försöksområdet och försöksområdet ansvarar huvudsakligen för uppgifterna. Till exempel uppgiften att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden var enligt det ursprungliga förslaget försöksområdets uppgift, medan en kommun inom försöksområdet skulle bevilja lönesubventioner och startpeng. 

I den ursprungliga propositionen föreskrivs inte med tillräcklig noggrannhet vilken aktör som ska ansvara för de uppgifter som avses i lagen, en kommun inom försöksområdet eller försöksområdet. I fråga om försöksområdet fanns det ingen ansvarig aktör att hänvisa till, ifall inte kommunerna kom överens om en samarbetsform. Samarbete mellan kommunerna inom försöksområdena är utgångspunkten för kommunförsöket för främjande av sysselsättningen, men i den ursprungliga propositionen förutsätts kommunerna inom ett försöksområde inte grunda en samkommun eller någon annan samarbetsform enligt kommunallagen för skötseln av uppgifterna. I denna kompletterande proposition föreslås en precisering av den aktör som ska svara för uppgifterna. 

I den ursprungliga propositionen saknas dessutom vissa bestämmelser som är centrala med tanke på likabehandlingen av kunderna, och det föreslås nu att de fogas till lagen i denna kompletterande proposition. 

1.2  Beredning

Den kompletterande propositionen har beretts vid arbets- och näringsministeriet. Propositionen har inte sänts på remiss eftersom den är en begränsad komplettering till en tidigare proposition. 

Delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning har behandlat den kompletterande propositionen i skriftligt förfarande. 

Bakgrundsmaterialet till regeringens kompletterande proposition finns tillgängligt på adressen tem.fi/hankkeet under beteckningen TEM089:00/2020. 

De viktigaste förslagen och deras konsekvenser

2.1  De viktigaste förslagen

Försöksområden 

Lagförslaget kompletteras så att till 3 § fogas som nya försöksområden inom Södra Österbottens arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Storå, Bötom, Alavo och Soini, inom Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Jämsä, Keuru och Saarijärvi, inom Norra Karelens arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Kides, Lieksa, Juga, Rääkkylä, Heinävesi, Ilomants och Tohmajärvi, inom Norra Österbottens arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska samt inom Nylands arbets- och näringsbyrås område Borgå försöksområde och det försöksområde som bildas av Hangö och Raseborg. 

Dessutom fogas till de försöksområden som definierades i den ursprungliga propositionen Pertunmaa till det försöksområde som bildas av S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi och Puumala inom Södra Savolax arbets- och näringsbyrås område, Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi till Karleby försöksområde inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område, Ulvsby till det försöksområde som bildas av Björneborg och Kumo inom Satakunta arbets- och näringsbyrås område och Koskis till det område som bildas av Salo och Marttila inom Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrås område. 

Aktör som svarar för uppgifterna 

I den ursprungliga propositionen föreskrivs inte med tillräcklig noggrannhet vilken aktör som ska svara för de uppgifter som avses i lagen, en kommun eller försöksområdet. I den kompletterande propositionen föreslås att det preciseras att en kommun som hör till försöksområdet ska svara för uppgifterna. 

Kommunen kan i enlighet med det ursprungliga lagförslaget avtala om att överföra organiseringsansvaret på en annan kommun inom samma försöksområde i enlighet med kommunallagen, och kommunerna kan avtala om sådana samarbetsformer för skötseln av uppgifterna som avses i kommunallagen. Samarbete mellan kommunerna inom försöksområdena är försökets utgångspunkt, men ansvaret för de uppgifter som överförs ska i sista hand vila på var och en kommun inom försöksområdet. Detta motsvarar lagens syfte enligt 1 § och organiseringsansvaret enligt 7 § i den ursprungliga propositionen. Avsikten med denna ändring är inte att ändra utgångspunkten för den ursprungliga propositionen som är samarbete mellan kommunerna inom försöksområdena. Avsikten är att precisera regleringen och säkerställa att en aktör som svarar för uppgifterna kan anges också i det fall att försöksområdets kommuner inte ingår avtal om samarbete. 

De viktigaste kompletteringarna som gäller uppgifterna 

Syftet med den ursprungliga propositionen var att arbets- och näringsbyråns uppgifter och skyldigheter överförs i försöket till kommunerna. I propositionen saknades dock vissa bestämmelser som det nu föreslås att ska fogas till lagen. Tilläggen är nödvändiga med avseende på likabehandlingen av kunderna. 

Till det ursprungliga lagförslaget fogas en bestämmelse om försöksområdets kommuners skyldighet att ordna intervjuer med arbetssökande och sköta uppgifter med anknytning till intervjuerna i stället för arbets- och näringsbyrån (7 a §). Intervjuerna och uppgifterna i anknytning till dem, exempelvis bedömning av servicebehovet, är en viktig del av de arbetssökandes serviceprocess. En kommun inom försöksområdet ska svara för dessa uppgifter i stället för arbets- och näringsbyrån när de gäller kommunens kunder. Liksom andra uppgifter som en kommun inom försöksområdet svarar för, kan man också avtala om att överföra dessa uppgifter till en annan kommun inom samma försöksområde och de samarbetsformer som avses i 8 kap. i kommunallagen kan användas. 

Till det ursprungliga lagförslaget fogas också bestämmelser om tillämpning på kommunerna vad som i 2 kap. 3 och 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om information till arbetssökande och arbets- och näringsmyndighetens skyldigheter (7 a §), och en bestämmelse om försöksområdets kommuners skyldighet att iaktta vad som i 1 kap. 4 och 6–8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män (8 § 3 mom.). 

2.2  De huvudsakliga konsekvenserna

De viktigaste konsekvenserna följer av de nya försöksområden som fogas till lagförslaget och de nya kommuner som fogas till de försöksområden som definierades i den ursprungliga propositionen. Fokus i redogörelsen som följer är därför på konsekvenser med anknytning till dessa tillägg. 

De föreslagna andra ändringarna motsvarar situationen som avses i den ursprungliga propositionen, och inverkar därför inte på bedömningen av de ekonomiska konsekvenser som det redogjordes för i den ursprungliga propositionen. Klargörandet av ansvaret hos kommunerna inom försöksområdena bedöms dock minska oklarheten i fråga om verkställandet. De kompletteringar som nämns ovan under De viktigaste kompletteringarna till uppgifterna är av betydelse för likabehandlingen av kunderna. 

2.2.1  Ekonomiska konsekvenser

Den kompletterande propositionen har varken konsekvenser som ökar eller minskar kostnaderna. Konsekvenserna följer av att beslutsrätt och årsverken överförs också till de nya försöksområdena och kommunerna. Det vill säga att om försöksområdena och kommunerna inte togs med i försöket så skulle motsvarande resurser användas i arbets- och näringsbyråerna. 

De kommunerna inom försöksområdena som antogs i den kompletterande ansökningsomgången bedöms fatta beslut enligt följande. Uppskattningen har gjorts med 10 000 euros noggrannhet och genom att använda volymen av den service som finansierades med sysselsättningsanslag 2019 samt antalet arbetslösa arbetssökande 2019. Antalet arbetslösa baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Beslutsrätten överför till de nya försöksområdena och till följd av kommunerna som fogas till försöksområdena som fastställdes i den ursprungliga propositionen sammanlagt upp-skattningsvis cirka 6,1 miljoner euro per år. 

Försöket 

NTM-område 

Rätt att fatta be-slut om sysselsättningsanslag, uppsk. 1 000 euro 

Rätt att fatta beslut om arbetslöshetsförmånsanslag, uppsk. 1 000 euro 

Anslag som reserverats för utbildning och träning, uppsk. 1 000 euro 

Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska 

N. Ö:botten 

250 

430 

540 

Alavo, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Storå, Bötom, Soini 

S. Ö:botten 

310 

550 

670 

Keuru, Jämsä och Saarijärvi 

Mellersta Finland 

330 

590 

720 

Lieksa, Kides, Ilomants, Juga, Tohmajärvi, Heinävesi och Rääkkylä 

N. Karelen 

370 

660 

810 

Borgå 

Nyland 

440 

780 

950 

Raseborg, Hangö 

Nyland 

280 

500 

620 

Koskis (med i Salos försök) 

Egentliga Finland 

10 

30 

30 

Ulvsby (med i Björneborgs försök) 

Satakunta 

80 

140 

170 

Pertunmaa (med i S:t Michels försök) 

S. Savolax 

10 

20 

20 

Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi, Lestijärvi (med i Karleby försök) 

Österbotten 

120 

210 

260 

Sammanlagt 

 

2200 

3910 

4790 

2.2.2  Konsekvenser för myndigheterna

Fördelningen av kunder mellan arbets- och näringsbyrån och försöksområdet  

På basen av siffrorna i början av augusti 2020 kommer cirka 14 000 arbetssökande som är arbetslösa, som är sysselsatta eller som deltar i sysselsättningsfrämjande service eller utbildning att överföras till de kompletterande försökskommunerna. Till de kompletterande försökskommunerna kommer beroende av arbets- och näringsbyråns område att överföras 1–13 procent av försöksområdets arbets- och näringsbyråers arbetssökande kunder. Inom försöksområdena skulle försöket minska antalet arbetssökande kunder hos arbets- och näringsbyrån, de uppgifter arbets- och näringsbyrån svarar för och de anställda som sköter dem. Störst inverkan kommer de kompletterande försöken att ha i Nyland.  

Arbets- och näringsbyrån ska fortsättningsvis svara för försöksområdets andra än arbetslösa arbetssökande eller de arbetssökande som deltar i service, samt alla arbetssökande som bor i kommuner som hör till arbets- och näringsbyråns verksamhetsområde, men som ligger utanför försöksområdet. Dessutom ska arbets- och näringsbyråerna i första hand ansvara för de uppgifter som sorterar under den regionala arbetsgivar- och företagsservicen samt i huvudsak för uppgifter som hänför sig till verkställigheten av systemet med utkomstskydd för arbetslösa. 

Fördelningen av ansvaret för det potentiella antalet kunder mellan försökskommunerna och arbets- och näringsbyrån i augusti 2020 

Försöksområde 

NTM-område 

Arbetssökande som försökskommunerna ansvarar för  

Försöksområdets andel av de arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån 

Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska 

N. Ö:botten 

1 519 

3 % 

Alavo, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Storå, Bötom, Soini 

S. Ö:botten 

1909 

13 % 

Keuru, Jämsä och Saarijärvi 

Mellersta Finland 

2 043 

5 % 

Lieksa, Kides, Ilomants, Juga, Tohmajärvi, Heinävesi och Rääkkylä 

N. Karelen 

2 293 

9 % 

Borgå 

Nyland 

2712 

1 % 

Raseborg, Hangö 

Nyland 

1 762 

1 % 

Koskis (med i Salos försök) 

Egentliga Finland 

88 

0 % 

Ulvsby (med i Björneborgs försök) 

Satakunta 

472 

2 % 

Pertunmaa (med i S:t Michels försök) 

S. Savolax 

62 

0 % 

Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi, Lestijärvi (med i Karleby försök) 

Österbotten 

732 

3 % 

Alla sammanlagt 

 

13 592 

2 % 

 

 

 

 

Arbets- och näringsbyråernas arbetssökande 

 

693 335 

100 % 

I första ansökningen fastställda kommuner (90 st) 

 

235 287 

34 % 

Sammanlagt (första och andra ansökningen) 

 

248 879 

36 % 

Målgruppens storlek i utgångsläget bygger på uppgifter om arbetssökande i arbets- och näringsförvaltningens kundinformationssystem och arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik. Det antal kunder i målgruppen som anges ovan baserar sig på områdets arbets- och näringsbyrås och försöksområdets kommuners gemensamma syn på utgångsläget. 

Till följd av coronapandemin har både antalet kunder inom försöken och de kundsiffror som är centrala för arbets- och näringsbyrån ökat avsevärt. I synnerhet permitteringarna har ökat inom verksamhetsområdena för arbets- och näringsbyråerna i Nyland, Egentliga Finland och Birkaland. Enligt de preliminära uppgifterna i augusti 2020 har antalet kunder inom de kompletterande kommunförsöken ökat med 10 procent sedan januari 2020. 

Konsekvenser för arbets- och näringsbyråns och kommunernas anställda 

Försöket orsakar ändringar i uppgifterna för anställda vid de arbets- och näringsbyråer som har försöksområden inom sitt verksamhetsområde. I hela landet förflyttas uppskattningsvis 52 tjänstemän vid arbets- och näringsbyråerna med stöd av 20 § i statstjänstemannalagen (750/1994) så att de börjar arbeta under ledning och uppsyn av kommunerna inom de kompletterande försöksområdena. De anställda förflyttas när kommunerna inom försöksområdena beslutar utan att tjänstestället förändas, och staten ansvarar fortfarande för lönekostnaderna för sina anställda och dessutom för lokalkostnaderna för sina anställda som arbetar åt försöksområdena. De tjänstemän som förflyttas behåller trots försöket sitt anställningsförhållande till staten. Sammanlagt förflyttas cirka 1 000 statsanställda till försökskommunerna. 

För att de arbetssökande som kommunen övertar ansvaret för och de arbetssökande som arbets- och näringsbyrån fortsättningsvis har ansvaret för under försöket inte ska behandlas olika, bör antalet personer som överförs sättas i relation till de nuvarande resurser i arbets- och näringsbyrån har för den kundmålgrupp som överförs på kommunens ansvar. Allokeringen av personalresurser till försöken baserar sig i princip på storleken på den kundmålgrupp som överförs, dess servicebehov och den nuvarande servicenivån. 

Årsverken som flyttas från arbets- och näringsbyråerna till de kompletterande och de i första skedet fastställda kommunförsöken (augusti 2020, uppdaterad pga coronapandemin) 

Första ansökningen 

NTM-område 

Årsverken som förflyttas 

Esbo 

Nyland 

75,2 

Helsingfors 

Nyland 

203,0 

Vanda, Kervo 

Nyland 

84,2 

Åbo, Pemar, Sagu, Nystad, Laitila 

Egentliga Finland 

65,7 

Salo, Marttila 

Egentliga Finland 

11,1 

Björneborg, Kumo 

Satakunta 

20,0 

Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila 

Tavastland 

44,3 

Tavastehus, Hattula, Janakkala 

Tavastland 

17,6 

Birkaland 

Birkaland 

126,1 

S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala 

S. Savolax 

13,6 

Nyslott 

S. Savolax 

6,6 

Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä 

N. Savolax 

36,9 

Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolax 

N. Karelen 

32,2 

Jyväskylä, Laukas, Muurame, Äänekoski 

Mellersta Finland 

52,8 

Seinäjoki och Ilmajoki 

S. Ö:botten 

12,8 

Karleby 

Österbotten 

8,5 

Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos 

N. Ö:botten 

63,3 

Brahestad, Pyhäjoki och Siikajoki 

N. Ö:botten 

6,3 

Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi 

Kajanaland 

11,5 

Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi och Sodankylä 

Lappland 

20,0 

Alla sammanlagt 

 

911,9 

 

 

 

Kompletterande ansökningen 

 

Årsverken som förflyttas 

Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska 

N. Ö:botten 

5,9 

Alavo, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Storå, Bötom, Soini 

S. Ö:botten 

7,4 

Koskis (med i Salos försök) 

Egentliga Finland 

0,3 

Ulvsby (med i Björneborgs försök) 

Satakunta 

1,8 

Pertunmaa (med i S:t Michels försök) 

S. Savolax 

0,2 

Keuru, Jämsä och Saarijärvi 

Mellersta Finland 

7,9 

Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi, Lestijärvi (med i Karleby försök) 

Österbotten 

2,8 

Lieksa, Kides, Ilomants, Juga, Tohmajärvi, Heinävesi och Rääkkylä 

N. Karelen 

8,9 

Borgå 

Nyland 

10,5 

Raseborg, Hangö 

Nyland 

6,8 

Alla kompletterande kommuner sammanlagt 

 

52,7 

Årsverken som flyttas sammanlagt 

 

964,5 

Den resurs som flyttas till de kompletterande försökskommunerna utgör 1,5 procent av arbets- och näringsbyråernas totala årsverken och uppskattningsvis 2 procent av de årsverken som idag reserverats för försöksuppgifter. Sammanlagt flyttas till försöksområdena 31 procent av arbets- och näringsbyråernas sammanlagda resurser och cirka 43 procent av resurserna med anknytning till kundarbete med enskilda kunder. 

I princip ökar inte uppgifterna för kommunernas anställda genom försöket, eftersom anställda förflyttas från arbets- och näringsbyrån för att sköta offentlig arbetskrafts- och företagsservice under försöket. Kommunerna kan emellertid anvisa sina anställda som för närvarande arbetar med att främja sysselsättningen att sköta även uppgifter som avses i den föreslagna lagen. 

2.2.3  Samhälleliga konsekvenser

Försöket förväntas öka tillgången på kunnig arbetskraft, eftersom den kommun eller kommungrupp som bildar ett försöksområde kan i egenskap av sektorsövergripande aktör nära kunden ha bättre möjligheter än arbets- och näringsbyrån att beakta lokala arbetsgivares behov och hitta dolda arbetsplatser. 

Ur företagens synvinkel kan tillgången på arbetskraft förbättras. I de kompletterande försöksområdenas kommuner fanns dock i januari 2020 endast en liten del av landets nya lediga arbetsplatser, sammanlagt 3,5 procent.  

Nya lediga arbetsplatser per månad under det första kvartalet 2020 i försöksområdena och hela landet 

Region 

NTM-område 

Nya lediga arbetsplatser i medeltal per månad (Q1/2020) 

Andel av hela landets arbetsplatser % 

Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska 

N. Ö:botten 

347 

0,5 % 

Alavo, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Storå, Bötom, Soini 

S. Ö:botten 

458 

0,5 % 

Keuru, Jämsä och Saarijärvi 

Mellersta Finland 

229 

0,3 % 

Lieksa, Kides, Ilomants, Juga, Tohmajärvi, Heinävesi och Rääkkylä 

N. Karelen 

215 

0,3 % 

Borgå 

Nyland 

954 

1,2 % 

Raseborg, Hangö 

Nyland 

299 

0,4 % 

Koskis (med i Salos försök) 

Egentliga Finland 

10 

0,0 % 

Ulvsby (med i Björneborgs försök) 

Satakunta 

76 

0,1 % 

Pertunmaa (med i S:t Michels försök) 

S. Savolax 

0,0 % 

Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi, Lestijärvi (med i Karleby försök) 

Österbotten 

130 

0,2 % 

Sammanlagt 

 

2 722 

3,5 % 

Alternativa handlingsvägar

I beredningen av den kompletterande propositionen ingick en bedömning av ett alternativ där den ursprungliga propositionens förslag att ge försöksområdena ansvaret för uppgifterna bevarades och med en skyldighet för kommunerna inom försöksområdet att ordna samarbete enligt 8 kap. i kommunallagen genom ett gemensamt organ, en gemensam tjänst, ett avtal om skötsel av en myndighetsuppgift eller en samkommun. Detta hade varit ett alternativt sätt att säkerställa att det finns en aktör som svarar för uppgifterna. 

I beredningen av den ursprungliga propositionen behandlades inte frågan om samarbetsskyldighet för kommunerna, trots att samarbete mellan kommunerna i ett försöksområde har varit utgångspunkt för beredningen av försöken. Att göra samarbete till en skyldighet för kommunerna är med tanke på kommunernas självstyre en förändring i förhållande till den ursprungliga propositionen. En sådan ändring har i beredningen inte ansetts möjlig med beaktande av propositionens roll som kompletterande proposition och den tid som beredningen hade till sitt förfogande. En skyldighet att samarbeta skulle ändra den ursprungliga propositionen på ett sätt som kan inverka på de i den ursprungliga propositionen föreslagna försöksområdenas vilja att delta i försöket. Av den anledningen har det ansetts vara mer ändamålsenligt att föreskriva att uppgifterna är kommunernas uppgifter, men bevara kommunernas möjlighet att avtala om samarbete eller överföring av organiseringsansvar. 

Specialmotivering

2 §.Definitioner. 6 mom. stryks. Definitionen behövs inte eftersom det föreskrivs om försöksområden i 3 § och om de till försöksområdena hörande kommunernas uppgifter annanstans i lagen. 

3 §.Försöksområden. Paragrafens 1 punkt delas in i underpunkt a och b och till underpunkt b fogas ett nytt försöksområde som bildas av Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Storå, Bötom, Alavo och Soini. En ny kommun, Pertunmaa, fogas till försöksområdet i 2 punkten som bildas av S:t Michel, Juva, Mäntyharju, Kangasniemi och Puumala. 

Den 5 punkten delas in i underpunkt a och b och till underpunkt b fogas ett nytt försöksområde som bildas av Jämsä, Keuru och Saarijärvi. Till försöksområdet i 8 punkten fogas som nya kommuner Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi. 

Den 9 punkten i paragrafen delas in i underpunkt a och b oh till underpunkt b fogas ett nytt försöksområde som bildas av Kides, Lieksa, Juga, Rääkkylä, Heinävesi, Ilomants och Tohmajärvi. Den 10 punkten i paragrafen delas in i underpunkterna a–c och till underpunkt c fogas ett nytt försöksområde som bildas av Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska. 

Till försöksområdet i 12 punkten fogas en ny kommun, Ulvsby. Den 13 punkten i paragrafen delas in i underpunkterna a–e. Till underpunkt d fogas Borgå försöksområde, som är ett nytt försöksområde, och till underpunkt e fogas ett nytt försöksområde som bildas av Hangö och Raseborg. Till försöksområdet i punkt 14 som bildas av Salo och Marttila fogas en ny kommun, Koskis. 

4 §.Kunderna hos försöksområdets kommuner. Paragrafen och rubriken ändras så att kundrelationen knyts till en kommun i försöksområdet där kunden har sin hemkommun, och inte till försöksområdet. I bestämmelserna som gäller kundgrupperna föreslås det inga ändringar. I paragrafens 2 mom. görs en språklig precisering som innebär att påståendet ”arbets- och näringsbyrån överför till att bli kund hos en kommun inom försöksområdet” utvidgas till att både omfatta personer i de i 1 mom. avsedda kundgrupperna som vid lagens ikraftträdande har anmält sig som arbetssökande arbetslösa, och personer i de i 1 mom. avsedda kundgrupperna som under försöket anmäler sig som arbetslös arbetssökande. 

5 §.Överföring av en kundrelation. Paragrafen ändras så att arbets- och näringsbyrån överför en kundrelation till den kommun inom försöksområdet där personen har sin hemkommun och inte till försöksområdet. Paragrafens rubrik ändras så att den motsvarar innehållet i den ändrade paragrafen och samtidigt görs en språklig korrigering. 

6 §.Upphörande och inledande på nytt av en kundrelation. Paragrafen ändras så att det i stället för en kundrelation till försöksområdet talas om kundrelationen till en kommun inom försöksområdet, och försöksområdet ersätts i paragrafen med en kommun inom ett försöksområde. 

7 a §.Intervjuer med arbetssökande och bedömning av arbetssökandes servicebehov. Paragrafen är ny. I 1 mom. föreskrivs om skyldigheten för en kommun inom ett försöksområde att för sina kunder ordna intervjuer med arbetssökande och sköta uppgifter med anknytning till intervjuerna i stället för arbets- och näringsbyrån. 

Enligt 2 kap. 4 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska arbets- och näringsmyndigheten ordna en första intervju med en arbetssökande inom två veckor från jobbsökningens början, om det inte med beaktande av den arbetssökandes situation är uppenbart onödigt. Arbets- och näringsmyndigheten ska ge arbetssökanden möjlighet till senare regelbundet återkommande intervjuer enligt arbetssökandens servicebehov. En intervju med en arbetslös arbetssökande ska dock alltid ordnas när arbetslösheten oavbrutet fortgått i tre månader, och därefter alltid när arbetssökanden varit arbetslös i tre månader utan avbrott. Kommunerna inom försöksområdet har alltså motsvarande skyldighet när det gäller kommunens kunder. 

I 2 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om innehållet i intervjun med den arbetssökande. I den första intervjun med en arbetssökande kontrolleras och kompletteras uppgifterna om jobbsökningen, bedöms servicebehovet, utarbetas en sysselsättningsplan och avtalas om sättet att anlita service hos arbets- och näringsmyndigheten och om kontakten mellan myndigheterna och arbetssökanden. Som ett led i bedömningen av servicebehovet bedömer myndigheten den arbetslösa arbetssökandens förutsättningar att få arbete på den öppna arbetsmarknaden och sannolikheten för förlängd arbetslöshet. I de senare intervjuerna bedöms dessutom hur framgångsrik jobbsökningen varit och hur sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen har följts. Samtidigt revideras planen. I samband med att arbetssökanden intervjuas erbjuder arbets- och näringsmyndigheten anställningar och utbildning som lämpar sig för arbetssökanden samt annan service i enlighet med servicebehovet och sysselsättningsplanen eller den ersättande planen. Kommunerna inom försöksområdet har alltså motsvarande uppgifter när det gäller kommunens kunder. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att bestämmelserna om skyldigheten att informera arbetssökande i 2 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och om företagsservice och arbets- och näringsmyndighetens skyldigheter i 2 kap. 9 § i samma lag ska tillämpas på kommunerna inom ett försöksområde. Bestämmelsen är viktig med avseende på de arbetssökandes rättigheter. 

Tillämpningen av skyldigheten att informera arbetssökande på försöksområdets kommuner betyder att kommunen på motsvarande sätt som arbets- och näringsmyndigheten i samband med att en jobbsökning inleds eller utan dröjsmål därefter ska informera den arbetssökande om omständigheter som hänför sig till jobbsökningen, om den offentliga arbetskrafts- och företagsservice som står till buds, om villkoren för jobbsökningens giltighet och om omställningsskyddet. Kommunen ska dessutom vid behov informera arbetslösa arbetssökande om annan sysselsättningsfrämjande service, om de allmänna skyldigheter som arbetslösa arbetssökande har samt om de viktigaste arbetskraftspolitiska villkoren för arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. 

Tillämpningen av arbets- och näringsmyndighetens skyldigheter på försöksområdets kommuner betyder att kommunen på motsvarande sätt som arbets- och näringsmyndigheten och inom ramen för de anslag som anvisats kommunen ska erbjuda arbete och utbildning samt ordna service som ingår i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter sysselsättningsplanen. Kommunen ska också följa hur sysselsättningsplanen eller den ersättande planen genomförs och bidra till att serviceprocessen framskrider. Bestämmelsen innehåller alltså en skyldighet för kommunen att inom ramen för anslagen att med alla medel som står till buds påverka genomförandet av planen. 

7 b §. Uppgifter i samband med försöksområdets kommuners planer. Den 12 § i det ursprungliga lagförslaget flyttas och blir 7 b §. Paragrafen ändras så att försöksområdet ersätts med kommunen inom försöksområdet, och till 2 mom. fogas en bestämmelse som säkerställer att eventuella hänvisningar i annan lagstiftning till sysselsättningsplanen eller andra ersättande planer också tillämpas på planer som utarbetats av kommunerna inom ett försöksområde och deras kunder. 

8 §.Försöksområdets kommuners offentliga arbetskrafts- och företagsservice. I paragrafen förenas bestämmelserna om servicen från 8 §, 9 § 1 mom. och 10 § 1 mom. i det ursprungliga lagförslaget. I paragrafen ingår också i form av hänvisningsbestämmelser också innehållet i 9 § 3 mom., 10 § 5 mom., 11 § och 16 § 2 mom. i det ursprungliga lagförslaget. Paragrafens rubrik ändras så att den motsvarar innehållet och så att begreppen som används motsvarar de som används i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 

Det inledande stycket i 1 mom. ändras så att begreppen motsvarar de som används i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och försöksområdet ersätts med kommunen inom ett försöksområde. Den 1 och 2 punkten i momentet motsvarar 8 § 1 mom. 1 och 2 punkten i det ursprungliga lagförslaget, men ordalydelsen ändras av lagtekniska skäl. 

I 3 punktens underpunkter a–d samlas innehållet från 9 § 1 mom. 1 och 2 punkten och den första meningen från 3 punkten i det ursprungliga lagförslaget. Samtidigt ändras punkternas ordalydelse av lagtekniska skäl. 

Till momentets 4 och 5 punkt flyttas de uppgifter i samband med stödjande av frivilliga studier som det föreskrivs om i 10 § 1 mom. i det ursprungliga lagförslaget. Samtidigt ändras punkternas ordalydelse av lagtekniska skäl. Arbetsförmedlingsuppgiften i 8 § 3 mom. i det ursprungliga lagförslaget flyttas till 6 punkten i momentet. 

I första meningen i 2 mom. föreskrivs samlat att på service som avses i 1 mom. tillämpas vad som föreskrivs om servicen i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, i bestämmelser som utfärdats med stöd av den och i lagen om främjande av integration, om inte något annat föreskrivs i den föreslagna lagen. Bestämmelsen täcker delvis första meningen i 8 § 2 mom., andra meningen i 9 § 1 mom. 3 punkten, 11 § 2 mom. och delvis 16 § 2 punkten i det ursprungliga lagförslaget. 

I 2 mom. föreskrivs samlat att försöksområdets kommuner när de sköter uppgifter som det föreskrivs om i denna lag omfattas av vad som i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt i lagen om främjande av integration föreskrivs om arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsmyndigheten, om deras uppgifter, samt att skyldigheten att lämna uppgifter till arbets- och näringsbyrån som det föreskrivs om i dessa lagar och bestämmelser gäller försöksområdets kommuner. I fråga om skyldigheten att lämna uppgifter innebär bestämmelsen att bestämmelser i någon av de nämnda lagarna om att en aktör, exempelvis en arbetssökande eller utbildningsproducent, är skyldig att lämna uppgifter till arbets- och näringsbyrån, tillämpas bestämmelsen på försöksområdets kommuner. Uppgifterna ska alltså lämnas till kommunen inom försöksområdet. 

Ett undantag från andra meningen i 2 mom. utgör bestämmelserna i 5 kap. 3 och 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Uppgifterna som det föreskrivs om i de nämnda bestämmelserna och som inte överförs till försöksområdets kommuner är antagning av studerande till arbetskraftsutbildning och avbrytande av arbetskraftsutbildning. Därför ska uppgifter om grunderna för avbrytande av utbildningen lämnas till arbets- och näringsbyrån. 

Andra meningen i paragrafens 2 mom. täcker 8 § 2 mom., 10 § 5 mom., 11 § 1 och 3 mom. och 16 § 2 punkten i det ursprungliga lagförslaget (i 16 § 2 mom. i det ursprungliga lagförslaget finns ett fel, avsikten var att föreskriva att uppgifter om framsteg i studier och avbrytande av stödet till studierna ska lämnas till försöksområdets kommun). 

Bestämmelsen i 2 mom. innebär till exempel i fråga om lönesubvention att på lönesubvention som beviljats av en kommun inom ett försöksområde tillämpas vad som föreskrivs i lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Vidare innebär 2 mom. för till exempel arbetssökandes frivilliga studier att bestämmelserna i 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om bland annat stödtid, överenskommelse om studier i en sysselsättningsplan, uppföljningen av studierna och information om studieframgången samt utbildningsproducentens skyldigheter ska tillämpas också när beslutet om stödjande av studierna fattas av en kommun inom ett försöksområde. Också bestämmelserna i statsrådets förordning om arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) om bland annat kostnadsersättningens belopp, ansökan och utbetalning av kostnadsersättning, resor som ersätts och grunderna för ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska tillämpas på kostnadsersättning enligt prövning och ersättning för rese- och inkvarteringskostnader som beviljas av en kommun inom ett försöksområde.  

Genom att hänvisa samlat till vad som föreskrivs om servicen och uppgifterna minskar risken för att en hänvisning till en enstaka bestämmelse ska saknas, och att bestämmelserna om försöksområdenas kommuners och arbets- och näringsbyråns service och uppgifter därför inte motsvarar varandra. Med avseende på likabehandlingen av kunderna är det viktigt att innehållet i den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen och myndigheternas uppgifter inte är beroende av vilken aktör som ordnar servicen. 

I paragrafens 3 mom. ingår en bestämmelse som saknades i den ursprungliga propositionen och som gäller en skyldighet för kommunen inom ett försöksområde att iaktta bestämmelserna i 1 kap. 4 och 6–8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor Bestämmelsen är viktig med avseende på likabehandlingen av kunderna. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om tillämpningen av 12 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och bestämmelser som utfärdats med stöd av den på stöd och ersättningar som kommunerna inom försöksområdena beviljar med stöd av den föreslagna lagen. Bestämmelsen ersätter 9 § 3 mom. i det ursprungliga lagförslaget och kompletterar för tydlighetens skull det som föreskrivs i föreslagets 8 § 2 mom. 

8 a §.Undantag som gäller arbetsprövning och lönesubvention. I 1 mom. föreskrivs för tydlighetens skull om undantag som gäller arbetsprövning i situationer där kommunen själv ordnar arbetsprövningen. Bestämmelsen ingick inte i det ursprungliga lagförslaget. Däremot motsvarar innehållet i 2 mom. bestämmelsen i 9 § 2 mom. i det ursprungliga lagförslaget. 

9 § i det ursprungliga lagförslaget. Försöksområdets behörighet att bevilja förmåner. Innehållet i paragrafen ingår i föreslagna 8 och 8 a §. 

10 §.Försöksområdets kommuners övriga uppgifter. I rubriken ändras försöksområdet till försöksområdets kommuner. Paragrafens 1 mom. ändras så att innehållet i 1 mom. i det ursprungliga lagförslaget flyttas till föreslagna 8 § 1 mom., och i 1 mom. föreskrivs i stället om försöksområdets kommuners uppgifter i anknytning till främjande av integration.  

Enligt det nya 1 mom. ska kommunerna inom försöksområdet i stället för arbets- och näringsbyrån ansvara för ordnandet av de tjänster och åtgärder för sina kunder som i 2 kap. i lagen om främjande av integration föreskrivs höra till arbets- och näringsbyråns uppgifter. På dessa tjänster och åtgärder tillämpas vad som föreskrivs om dem i det nämnda kapitlet. 

Det föreslås att det föreskrivs om uppgifter med anknytning till integrationsplanen som avses i 2 kap. i lagen om främjande av integration i 7 b § och om vissa uppgifter med anknytning till stödjande av invandrares frivilliga studier i 8 § 1 mom. 5 punkten. Utöver dessa uppgifter föreskrivs 2 kap. i lagen om främjande av integration att arbets- och näringsbyrån sköter vägledning och rådgivning, ordnar inledande kartläggning och anvisar invandrare till utbildning. Enligt 1 mom. ansvarar försöksområdets kommuner också för dessa uppgifter. En bestämmelse med motsvarande innehåll ingick i 8 § 1 mom. 3 punkten i det ursprungliga lagförslaget, men i punkten saknades felaktigt en del av de uppgifter som avses i 2 kap. i lagen om främjande av integration. Däremot nämndes de i motiveringen till bestämmelsen. 

I paragrafens 2 mom. ersätts försöksområde med försöksområdets kommuner och det görs lagtekniska ändringar i punkterna. I 3 och 4 mom. ersätts försöksområdet med försöksområdets kommuner. I 5 mom. ersätts försöksområdet med försöksområdets kommuner, och dessutom fogas till momentet en bestämmelse om tillämpning av bestämmelser som utfärdats med stöd av 9 kap. 2 § 4 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice på försöksområdenas kommuner också till den del som det i dessa bestämmelser föreskrivs om kostnadsersättningens belopp. 

11 § i det ursprungliga lagförslaget.Utbildningsproducentens skyldigheter. Innehållet i paragrafen ingår i en hänvisningsbestämmelse i föreslagna 8 § 2 mom. 

12 § i det ursprungliga lagförslaget.Uppgifter med anknytning till försöksområdets planer. Innehållet i paragrafen har flyttats till 7 b §. 

13 §.Ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete. I paragrafen ersätts försöksområdet med försöksområdets kommuner. 

14 §.Användningen av arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. I paragrafen ersätts försöksområdet med försöksområdets kommuner. Vidare görs språkliga eller lagtekniska justeringar i 1, 2 och 4 mom. Paragrafens 5 mom., som i den ursprungliga propositionen innehöll en fullmakt att utfärda förordning, stryks. 

15 §. Skyldigheter för arbetslösa arbetssökande kunder hos försöksområdets kommuner. I rubriken och paragrafen ersätts försöksområdet med försöksområdets kommuner. Hänvisningarna till paragrafen om planer uppdateras så att de motsvarar den nya paragrafnumreringen. 

16 § i det ursprungliga lagförslaget.Försöksområdeskundens skyldighet att lämna uppgifter. Det föreslås att de delar som behövs av innehållet i paragrafens 1 punkt delvis flyttas till 21 §. I 2 punkten i det ursprungliga lagförslaget fanns ett fel. Det borde ha föreskrivits att uppgifterna ska lämnas till försöksområdets kommuner i stället för till arbets- och näringsbyrån. Med denna ändring har bestämmelsen i 2 mom. flyttas till 8 § 2 mom. 

18 §. Rätt att få uppgifter, förvägran av service och sökande av ändring. I det inledande stycket i paragrafens 1 mom. ersätts försöksområdet med kommunerna inom försöksområdena. I 1 och 2 punkten görs en lagteknisk justering. Det ursprungliga lagförslagets 1 mom. 3 punkten, 2 mom. och 3 mom. samlas i ett nytt 2 mom. och samtidigt görs lagtekniska justeringar i bestämmelserna. 

19 §. Ansvar för behandlingen av kunduppgifter. I paragrafen ersätts försöksområdet med kommunerna inom försöksområdet. I 1 mom. föreslås dessutom en språklig justering. 

20 §. Förflyttning av arbets- och näringsbyråns tjänstemän till försöksområdena. I paragrafen ersätts försöksområdet med en kommun inom försöksområdet. 

21 §. Försöksområdets kommuners och deras kunders skyldighet att lämna uppgifter. Rubriken ändras och paragrafen delas in i två moment. I Paragrafen föreskrivs om skyldighet för försöksområdets kommuner och deras kunder att lämna uppgifter. 

Enligt 1 mom. ska bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om lämnande av uppgifter för det arbetskraftspolitiska utlåtandet tillämpas på kundens skyldighet att lämna uppgifter till försöksområdenas kommuner. Enligt 11 kap. 2 § 2 och 3 mom. i den lagen ska den som ansöker om en arbetslöshetsförmån på det sätt som arbets- och näringsbyrån bestämmer för arbets- och näringsbyrån förete de utredningar som förutsätts enligt arbets- och näringsbyråns utlåtande och som berör honom eller henne personligen, och förmånstagaren ska vidare omedelbart underrätta arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter om en förändring i förhållandena. Med förhållanden avses de förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån som det ges ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om på grundval av 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Kundens skyldighet att lämna uppgifter gäller de uppgifter som förutsätts i de arbetskraftspolitiska utlåtanden som ges av försöksområdets kommuner och i 2 mom. avsedda uppgifter som ska lämnas till arbets- och näringsbyrån. Paragrafens 2 mom. motsvarar 21 § i det ursprungliga lagförslaget. 

22 §.Arbets- och näringsbyråns och försöksområdets samarbetsskyldighet. I 1 mom. ersätts försöksområdet med försöksområdets kommuner. 

24 §.Ikraftträdande. Till ikraftträdandeparagrafen fogas en bestämmelse om lagens ikraftträdande i de nya försöksområdena. 

Ikraftträdande

Lagen avses huvudsakligen träda i kraft 1.1.2021. Dess 3 § 1 punkten underpunkt b, 5 punkten underpunkt b, 9 punkten underpunkt b, 10 punkten underpunkt c samt 13 punkten underpunkt d och e träder emellertid i kraft först 1.3.2021. 

Det ursprungliga lagförslaget avsågs träda i kraft 1.1.2021. De försöksområden som redan nämns i det ursprungliga lagförslaget ska därför inleda sin verksamhet 1.1.2021. Med anledning av den föreslagna kompletteringen ska också de nya kommuner som fogas till dessa försöksområden börja i försöket 1.1.2021. I och med att nya kommuner ska ingå i de försöksområden som fastställdes redan i det ursprungliga lagförslaget kommer det enligt uppskattning att krävas ytterst pressade förberedelser. Det anses dock motiverat att alla kommuner inom ett försöksområde börjar samtidigt inom försöket, bland annat beroende på introduktionen i kommunerna, förflyttningen av anställda och kundkommunikationen. 

Däremot ska de nya försöksområden som föreslås i denna kompletterande proposition inleda sin verksamhet först 1.3.2021. Att verksamheten inleds 1.3.2021 förutsätter intensiva förberedelser av försöksområdena och arbets- och näringsbyråerna. Det är dock viktig att verksamheten inleds så snabbt som möjligt så att man också från de nya försöksområdena under en tillräckligt lång tid får information om huruvida ordnandet av kommunbaserad service effektiverar främjandet av sysselsättningen och höjer sysselsättningsgraden. 

Också i fråga om de nya försöksområdena ska försöket avslutas när den ursprungliga propositionens giltighetstid avslutas 30.6.2023. Anvisandet av kunder till försöket ska upphöra i enlighet med 25 § 3 mom. i det ursprungliga lagförslaget 31.3.2023. 

Verkställighet och uppföljning

Samarbetsförhandlingar enligt 15 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) med anledning av denna kompletterande proposition ska föras i mån av möjlighet samtidigt som de samarbetsförhandlingar som förs med anledning av den ursprungliga propositionen. Det innebär att den landsomfattande förhandlingsframställning som redan gjorts måste kompletteras.  

De nya försöksområdena måste beaktas i de aktuella arbets- och näringsbyråernas egen samarbetsförhandlingsframställning. Kompletteringen av de försöksområden som definierades i den ursprungliga propositionen med nya kommuner betyder att arbets- och näringsbyråns samarbetsförhandlingsframställning måste kompletteras i dessa försöksområden. Genomförande av samarbetsförfarandet så att de berörda försöksområdena i sin helhet kan inleda sin verksamhet enligt planen 1.1.2021 är tidsmässigt krävande. 

Förhållande till propositionen som kompletteras

I propositionen föreslås att 9, 11, 12 och 15 § i det lagförslag som lämnats till riksdagen stryks, att 2-6, 8, 10, 13-15, 18-22 och 24 § ändras på det sätt som föreslås i denna proposition och att det till lagförslaget fogas två nya paragrafer efter 7 § och en ny paragraf efter 8 §. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen inte ska godkänna 9, 11, 12 och 16 § i lagförslaget i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd), och att riksdagen ska godkänna lagförslagets 2–6, 8, 10, 13–15, 18–22 och 24 § ändrade på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition och till lagförslaget foga en ny 7 a, en ny 7 b och en ny 8 a §. 

Lagförslag

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
2 § Definitioner 
I denna lag avses med 
1) arbetslös en person som inte står i ett anställningsförhållande eller som inte på det sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller i eget arbete mer än två veckor utan avbrott eller inte är studerande på heltid enligt det kapitlet; som arbetslös betraktas även den som står i ett anställningsförhållande och som är permitterad på heltid eller vars ordinarie arbetstid per vecka är under fyra timmar, 
2) arbetssökande en enskild kund vars jobbsökning är i kraft på det sätt som avses i 2 kap. 1 
eller 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 
3) person med ett främmande språksom modersmål den som anmält till det i 3 § i lagen om 
befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) avsedda befolkningsdatasystemet att hans eller hennes modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska, 
4) invandrare en i 3 § 3 punkten i lagen om främjande av integration avsedd person som flyttat 
till Finland, 
5) sysselsättningsfrämjande service jobbsökarträning, karriärträning, arbetskraftsutbildning och arbetssökandes frivilliga med arbetslöshetsförmån stödda studier enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, prövning enligt 4 kap. 5 § 1 mom. i den lagen, arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017), frivilliga studier enligt 22–24 § i lagen om främjande av integration och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001). 
3 § Försöksområden 
Försöksområdena är 
1) inom Södra Österbottens arbets- och näringsbyrås område
a) det försöksområde som bildas av Seinäjoki och Ilmajoki,
b) det försöksområde som bildas av Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Storå, Bötom, Alavo och Soini,
 
2) inom Södra Savolax arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala och Pertunmaa samt Nyslotts försöksområde, 
3) inom Tavastlands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Tavastehus, Hattula och Janakkala och det försöksområde som bildas av Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä och Orimattila, 
4) inom Kajanalands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo och Ristijärvi, 
5) inom Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrås område
a) det försöksområde som bildas av Jyväskylä, Laukas, Muurame och Äänekoski,
b) det försöksområde som bildas av Jämsä, Keuru och Saarijärvi,
 
6) inom Lapplands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi och Sodankylä, 
7) inom Birkalands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av landskapets alla 22 kommuner, 
8) inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi, 
9) inom Norra Karelens arbets- och näringsbyrås område
a) det försöksområde som bildas av Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi och Kontiolax,
b) det försöksområde som bildas av Kides, Lieksa, Juga, Rääkkylä, Heinävesi, Ilomants och Tohmajärvi,
 
10) inom Norra Österbottens arbets- och näringsbyrås område
a) det försöksområde som bildas av Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä och Muhos,
b) det försöksområde som bildas av Brahestad, Pyhäjoki och Siikajoki,
c) det försöksområde som bildas av Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska,
 
11) inom Norra Savolax arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi och Vieremä, 
12) inom Satakunta arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Björneborg, Kumo och Ulvsby, 
13) inom Nylands arbets- och näringsbyrås område
a) Esbo försöksområde,
b) Helsingfors försöksområde,
c) det försöksområde som bildas av Vanda och Kervo,
d) Borgå försöksområde,
e) det försöksområde som bildas av Hangö och Raseborg,
 
14) inom Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Salo, Marttila och Koskis och det försöksområde som bildas av Åbo, Letala, Pemar, Sagu och Nystad. 
4 § Kunderna hos försöksområdets kommuner 
Kunder hos en kommun inom ett försöksområde är de arbetslösa arbetssökande, de arbetssökande som är sysselsatta och de arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande service, vilka har sin hemkommun i den kommunen och som] 
1) inte uppfyller villkoren för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning enligt 5 kap. 2 § 1 mom. eller 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
2) är under 30 år, invandrare eller personer med ett främmande språk som modersmål. 
Kunder hos försöksområdenas kommuner är personer som hör till de kundgrupper som avses i 1 mom. och som vid ikraftträdandet av denna lag har anmält sig som arbetslös arbetssökande eller under försöket anmäler sig som arbetslös arbetssökande, och som arbets- och näringsbyråerna överför till att bli kund hos en kommun inom ett försöksområde. 
5 § Överföring av en kundrelation 
Arbets- och näringsbyrån överför en person som hör till en kundgrupp som avses i 4 § till att bli kund i den kommun inom ett försöksområde där personen har sin hemkommun. Kunden och kommunen ska underrättas om överföringen. 
Arbets- och näringsbyrån kan också överföra en sådan person till att bli kund hos en kommun inom försöksområdet som senast sju dagar efter det att jobbsökningen inletts eller en ändring i jobbsökningen anmälts hör till en kundgrupp som avses i 4 §. 
En arbets- och näringsbyrå kan av grundad anledning låta bli att överföra en kund till att bli kund hos en kommun inom försöksområdet. 
6 § Upphörande och inledande på nytt av en kundrelation 
På upphörandet av en kundrelation med den som har hänvisats till att bli kund hos en kommun inom ett försöksområde tillämpas vad som i 2 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om upphörande av giltigheten för jobbsökningen. En kund hos en kommun inom ett försöksområde kan lämna in de meddelanden och redogörelser som avses i de nämnda bestämmelserna till kommunen inom försöksområdet eller arbets- och näringsmyndigheten. 
Om jobbsökningen för en kund hos en kommun inom ett försöksområde har upphört och personen medan försöket pågår på nytt inleder jobbsökning i enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, fortsätter kundrelationen hos kommunen inom försöksområdet, även om de förutsättningar som anges i 4 § 1 mom. 1 punkten i denna lag inte skulle uppfyllas. En person som varit kund hos en kommun inom ett försöksområde kan inleda jobbsökningen på nytt även genom att göra en begäran om detta hos kommunen inom försöksområdet. 
7 a § Intervjuer med arbetssökande och bedömning av arbetssökandes servicebehov 
Kommunerna inom försöksområdena ordnar de intervjuer med arbetssökande som avses i 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och svarar för de uppgifter som avses i 5 § i det kapitlet i stället för arbets- och näringsbyrån. 
Under försöket tillämpas på kommunerna vad som i 2 kap. 3 och 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om information till arbetssökande och arbets- och näringsmyndighetens skyldigheter. 
7 b § Uppgifter med anknytning till försöksområdets kommuners planer 
Kommunen inom försöksområdet sköter i fråga om sina kunder de uppgifter som ålagts arbets- och näringsbyrån när det gäller att enligt 
1) lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 kap. 7 § i den lagen utarbeta en sysselsättningsplan för kunden, 
2) lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) utarbeta en sektorsövergripande sysselsättningsplan, 
3) lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte utarbeta en aktiveringsplan, 
4) lagen om främjande av integration utarbeta en integrationsplan för en arbetslös arbetssökande. 
På kommunens och dess kunders planer tillämpas vad som föreskrivs i de i 1 mom. nämnda lagarna om de planer som utarbetats av arbets- och näringsbyrån och dess kunder och om genomförandet av planerna. Om det i en annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av en annan lag hänvisas till en plan som avses i en i 1 mom. nämnd lag, ska lagen och bestämmelserna tillämpas på en i 1 mom. avsedd plan som utarbetats av en kommun inom ett försöksområde och en kund hos kommunen. 
8 § Försöksområdets kommuners offentliga arbetskrafts- och företagsservice 
Som offentlig arbetskrafts- och företagsservice inom ett försöksområde 
1) ska kommunen erbjuda sina kunder arbetsförmedlingsservice för enskilda kunder enligt 3 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt information och rådgivning enligt 4 kap. 1 § i den lagen och vägledning för yrkesvalet och karriären enligt 4 kap. 3 § i den lagen, 
2) ska kommunen hänvisa sin kund till sakkunnigbedömningar enligt 4 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt träning enligt 4 kap. 4 § i den lagen, prövning enligt 4 kap. 5 § i den lagen och arbetskraftsutbildning enligt 5 kap. i den lagen, 
3) ska kommunen bevilja följande i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedda förmåner för statens räkning:
a) i 7 kap. avsedd lönesubvention,
b) i 8 kap. avsedd startpeng,
c) i 9 kap. 1 § 3 mom. avsedd kostnadsersättning enligt prövning,
d) i 10 kap. 1 § avsedda förmåner enligt prövning som anknyter till service och sakkunnigbedömningar,
 
4) ska kommunen fatta beslut om de i 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice angivna förutsättningarna för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, 
5) ska kommunen fatta beslut om de i 22–24 § i lagen om främjande av integration angivna förutsättningarna för stödjande av invandrares frivilliga studier, 
6) kan kommunen vid sidan av arbets- och näringsbyrån publicera och förmedla information om ledigförklarade arbeten enligt arbetsgivarens uppdrag och i enlighet med 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice presentera arbetssökande för arbetsgivare. 
På service som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen samt bestämmelserna i lagen om främjande av integration, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Vad som i de nämnda lagarna och bestämmelserna föreskrivs om arbets- och näringsbyrån och arbets- och näringsmyndigheten och deras uppgifter och om skyldigheten att lämna uppgifter till arbets- och näringsbyrån, gäller en kommun inom ett försöksområde när den sköter de uppgifter som avses i denna lag, med undantag för vad som i 5 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om antagningen av studerande till utbildning och i 5 § i det kapitlet föreskrivs om avbrytande av utbildning och om meddelande om villkoren för avbrytande av utbildningen till arbets- och näringsbyrån. 
Vid tillhandahållandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska kommunen dessutom iaktta vad som i 1 kap. 4 och 6–8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor. 
På stöd och ersättningar som kommunerna inom ett försöksområde beviljar med stöd av denna lag tillämpas 12 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen. 
8 a § Undantag som gäller arbetsprövning och lönesubvention 
Oberoende av vad som i 4 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om ingående av avtal om arbetsprövning, ingås avtalet av kommunen inom försöksområdet och den som är kund hos kommunen, om det är kommunen själv som ordnar arbetsprövningen. På arbetsprövningen tillämpas då inte 4 kap. 9 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, bestämmelserna i 3 mom. i den paragrafen om tilläggsvillkor för den som ordnar arbetsprövningen och bestämmelserna i 10 § 2 mom. i det kapitlet om skyldighet för den som ordnar arbetsprövningen att anmäla frånvaro. 
Om den som ansöker om lönesubvention är en kommun inom ett försöksområde eller om lönesubventionen finansieras genom Europeiska socialfonden, fattas beslutet om beviljande av arbets- och näringsbyrån på det sätt som föreskrivs i 7 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
10 § Försöksområdets kommuners övriga uppgifter 
Kommunen inom försöksområdet svarar i stället för arbets- och näringsbyrån för ordnandet av de tjänster och åtgärder för kunderna som enligt 2 kap. i lagen om främjande av integration ankommer på arbets- och näringsbyrån. På de tjänster och åtgärder som avses ovan tillämpas vad som föreskrivs om dem i det kapitlet. 
[Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 3 mom. och 11 kap. 4 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om det arbetskraftspolitiska utlåtande som arbets- och näringsbyrån ger ska tillämpas på kommunen inom försöksområdet. Kommunen inom försöksområdet ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om 
1) den arbetssökandes deltagande i sysselsättningsfrämjande service och huruvida sysselsättningsfrämjande service ingår i den i 7 b § 1 mom. i denna lag avsedda plan som utarbetats med den arbetssökande, 
2) bevisligen avbrutna studier enligt 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt förutsättningar för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån enligt 5–7 § i det kapitlet, 
3) stödtid för studier, invandrarens skyldigheter samt uppföljning av och avbrott i studier enligt 25 § i lagen om främjande av integration. 
På arbetskraftspolitiska utlåtanden av kommuner inom försöksområden tillämpas 11 kap. 4 § 3 och 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
Närmare bestämmelser om arbetskraftspolitiska utlåtanden som ges av kommuner inom försöksområden och om vad som ska ingå i utlåtandena får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. 
På kommuner inom försöksområden tillämpas vad som i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 9 kap. 2 § 4 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om kostnadsersättningens belopp och arbets- och näringsbyråns skyldighet att göra anmälningar och lämna uppgifter till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten i fråga om betalning av kostnadsersättning. 
13 § Ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete 
En sådan arbetslös arbetssökande som är kund hos en kommun inom ett försöksområde och vars rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare upphör till följd av maximitidens utgång när han eller hon fyllt 57 år, men innan han eller hon fyller 60 år, ska tryggas möjlighet till sysselsättningsfrämjande rehabilitering eller arbetskraftsutbildning. 
Kommunen inom försöksområdet ska för en sådan arbetslös arbetssökande kund som fyllt 60 år erbjuda möjlighet till i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd sysselsättningsfrämjande service eller i den lagen avsett arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen innan hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare upphör på grund av maximitiden. 
Om en sådan arbetslös arbetssökande som avses i 1 eller 2 mom. inte sysselsätts på den öppna arbetsmarknaden och om i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd lämplig sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller i den lagen avsett lämpligt arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen inte kan ordnas för honom eller henne, är kommunen skyldig att ordna möjligheter till arbete för honom eller henne i sex månader i enlighet med 11 kap. 1 och 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.  
På sysselsättningsfrämjande service och arbete som kommunen inom försöksområdet ordnar med stöd av denna paragraf tillämpas vad som i 5 kap. 4 a § och 6 kap. 8 och 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om sysselsättningsfrämjande service och arbete som ordnas med stöd av 11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Dessutom tillämpas på kommuner inom försöksområden vad som i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om arbets- och näringsbyrån. 
14 § Användningen av arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem 
[Försöksområdenas kommuner ska när i denna lag avsedda uppgifter ordnas och produceras använda det kundinformationssystem som avses i 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för behandling av de uppgifter som anges i 3 § i det kapitlet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan på ansökan av en kommun inom ett försöksområde bevilja tjänstemän i kommunens personal användarrättigheter till kundinformationssystemet, om det är nödvändigt för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag. Användarrättigheter kan beviljas om utförandet av de uppgifter som avses i denna lag eller de tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter som anknyter till den service, de stöd eller de kundprocesser som avses i denna lag utgör minst hälften av den arbetsbeskrivning som den som ansöker om användarrättigheterna har och behovet av att använda kunduppgifter inte är sporadiskt eller sällsynt. Bestämmelser om behandlingen av de personuppgifter som förts in i informationssystemet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018). 
På ändring och upphävande av användarrättigheter som beviljats en tjänsteman i en kommun inom ett försöksområde tillämpas vad som i 13 kap. 5 a § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om ändring och upphävande av användarrättigheter som beviljats en tjänsteman som är anställd hos arbets- och näringsbyrån. 
Bestämmelser om utlämnande av uppgifter om en arbetssökande till arbetsgivare med den arbetssökandes skriftliga samtycke finns i 13 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
15 § Skyldigheter för arbetslösa arbetssökande kunder hos försöksområdets kommuner 
En arbetslös arbetssökande som är kund hos en kommun inom ett försöksområde har allmän skyldighet att 
1) söka arbete och utbildning, 
2) delta i de intervjuer av arbetssökande som ordnas av kommunen inom försöksområdet, 
3) delta i utarbetandet och revideringen av den plan som avses i 7 b § 1 mom., 
4) fullfölja den plan som upprättats tillsammans med honom eller henne och som avses i 7 b § 1 mom. och underrätta kommunen inom den tid och på det sätt som överenskommits i planen hur han eller hon har fullföljt planen, 
5) söka sig till och delta i sådan service enligt den plan som avses i 7 b § 1 mom. som stöder jobbsökningen och främjar arbetsmarknadsfärdigheterna och möjligheterna att få arbete. 
På försummelse av de skyldigheter som avses i 1 mom. 2 och 4 punkten tillämpas 2 kap. 1 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Bestämmelser i övrigt om hur ett förfarande som strider mot skyldigheterna i 1 mom. inverkar på rätten att få arbetslöshetsförmån finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
På vägran att ta emot arbete som erbjuds av kommunen inom försöksområdet samt på vägran att delta i sådan av kommunen inom försöksområdet ordnad service som avses i 2 a kap. 12 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och på avbrytande av deltagandet i servicen tillämpas vad som i det kapitlet föreskrivs om vägran att ta emot sådant arbete, om vägran att delta i sådan service och om att avbryta deltagandet i sådan service som erbjuds av arbets- och näringsbyrån. I fråga om en kund hos en kommun inom ett försöksområde som uteblir från ett möte där en plan som avses i 7 b § 1 mom. i denna lag utarbetas eller revideras, som vägrar att delta i utarbetandet eller revideringen av planen eller som försummar att fullfölja planen tillämpas 2 a kap. 9–11 och 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bestämmelserna om arbets- och näringsbyrån i 2 a kap. 11 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska tillämpas på kommunen inom försöksområdet. I fråga om en kund hos en kommun inom ett försöksområde som uteblir från en i 9 § i lagen om främjande av integration avsedd inledande kartläggning eller som vägrar att delta i den inledande kartläggningen tillämpas 2 a kap. 9, 10 och 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
I fråga om en kund hos en kommun inom ett försöksområde som vägrar att ta emot arbete och på kommunen inom försöksområdet tillämpas vad som i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 a kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om den tidpunkt då den arbetssökande vägrat ta emot arbete och om arbets- och näringsbyrån. 
18 § Rätt att få uppgifter, förvägran av service och sökande av ändring 
På kommunerna inom försöksområdena tillämpas följande bestämmelser i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice: 
1) bestämmelserna i 12 kap. 6 § 1 mom. om arbets- och näringsbyråns rätt att få uppgifter, i 2 mom. i den paragrafen om rätt för de som producerar arbetskrafts- och företagsservice att få uppgifter av arbets- och näringsbyrån och i 4 mom. i den paragrafen om utlämnande av uppgifter, 
2) bestämmelserna i 12 kap. 7 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten samt 2 mom. om förvägran av offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
På ett beslut och avgörande av en kommun inom ett försöksområde tillämpas vad som i 14 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om ändringssökande och begränsningar i fråga om ändringssökandet samt om hur omprövningsbegäran och besvär inverkar på verkställigheten av beslut. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa fattat på grundval av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
19 § Ansvar för behandlingen av kunduppgifter 
Kommunerna inom försöksområdet har ett sådant personuppgiftsbiträdesansvar som avses i artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen för behandlingen av personuppgifter i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem under den tid som försöket pågår. Kommunerna inom försöksområdena ska utan dröjsmål informera närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om en i 13 kap. 5 a § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedd grund för upphävande eller ändring av användarrättigheter. 
Bestämmelser om arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, om dess personuppgiftsansvariga, om de uppgifter som ska föras in i registret över enskilda kunder och om användningen av kundinformationssystemet finns i 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
En tjänsteman som har beviljats användarrättigheter till arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem får behandla endast sådana uppgifter i kundinformationssystemet som är nödvändiga för skötseln av tjänstemannens uppgifter och endast på det sätt som är nödvändigt för skötseln av tjänstemannens i denna lag avsedda uppgifter. 
Vad som i 24 § 1 mom. 25 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess för uppgifter som avser arbetsförvaltningens kunder gäller de uppgifter som avser de i denna lag avsedda kunderna hos försöksområdenas kommuner. 
20 § Förflyttning av arbets- och näringsbyråns tjänstemän till försöksområdena 
Tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån kan med iakttagande av 20 § i statstjänstemannalagen (750/1994) förflyttas till arbete i uppgifter som hör till behörigheten för en kommun inom ett försöksområde enligt 3 § i denna lag som utförs under ledning och övervakning av kommunen inom försöksområdet. 
21 § Försöksområdets kommuners och deras kunders skyldighet att lämna uppgifter 
I fråga om skyldigheten för kunden hos en kommun inom ett försöksområde att lämna uppgifter till kommunen tillämpas vad som i 11 kap. 2 § 2 och 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om lämnande av uppgifter till arbets- och näringsbyrån. 
En kommun inom ett försöksområde ska till arbets- och näringsbyrån lämna de uppgifter som behövs för lämnande av arbetskraftspolitiska utlåtanden enligt 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
22 § Arbets- och näringsbyråns och försöksområdets samarbetsskyldighet 
Arbets- och näringsbyrån inom ett försöksområde och kommunerna inom försöksområdet ska inrätta ett samarbetsorgan som grundar sig på jämlikt partnerskap och som samordnar och följer upp den helhet som främjar sysselsättningen i området. Försöksområden som är verksamma inom området för samma arbets- och näringsbyrå kan ha ett gemensamt samarbetsorgan. 
Närmare bestämmelser om samarbetsorganets sammansättning och samarbetets delområden får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. 
24 § Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 30 juni 2023. Bestämmelserna i 3 § 1 punkten underpunkt b, 3 § 5 punkten underpunkt b, 3 § 9 punkten underpunkt b, 3 § 10 punkten underpunkt c och 3 § 13 punkten underpunkterna d och e träder emellertid i kraft först den 1 mars 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 27 augusti 2020 
Statsminister Sanna Marin 
Arbetsminister Tuula Haatainen