Regeringens proposition
RP
117
2016 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryckbärande anordningar
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om tryckbärande anordningar. Genom lagen genomförs de direktiv om tryckbärande anordningar som Europaparlamentet och rådet antagit. Direktiven om tryckbärande anordningar utgör en del av den omfattande produktregleringsreform som genomförs inom Europeiska unionen. I lagen ingår förutom bestämmelser som grundar sig på direktiven även nationella bestämmelser om tryckbärande anordningar. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
ALLMÄN MOTIVERING
1
Inledning
Europaparlamentet och rådet antog den 15 maj 2014 direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (omarbetning), nedan direktivet om tryckbärande anordningar. Enligt direktivet ska de nationella bestämmelserna sättas i kraft den 19 juli 2016. 
Dessutom antog Europaparlamentet och rådet den 26 februari 2014 direktiv 2014/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl (omarbetning), nedan direktivet om enkla tryckkärl. Enligt direktivet om enkla tryckkärl ska de nationella bestämmelserna sättas i kraft den 20 april 2016. 
Båda direktiven utgör en del av den omfattande produktregleringsreform som genomförs inom Europeiska unionen. Direktiven är en del av ett så kallat direktivpaket där nio direktiv har anpassats till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av beslut 93/465/EEG, nedan NLF-beslutet.  
Europaparlamentets och rådets tidigare direktiv 97/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar, nedan gamla direktivet om tryckbärande anordningar, har i Finland genomförts nationellt genom lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) samt handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar (938/1999) och förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar (890/1999), vilka utfärdats med stöd av lagen om tryckbärande anordningar.  
Europaparlamentets och rådets tidigare direktiv 2009/105/EG om enkla tryckkärl, nedan gamla direktivet om enkla tryckkärl, har i Finland genomförts nationellt genom lagen om tryckbärande anordningar samt handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare (1478/1993) och förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar. 
2
Nuläge
2.1
Lagstiftning och praxis
2.1.1
Bestämmelser om tryckbärande anordningar
Lagen om tryckbärande anordningar är en allmän lag om tryckbärande anordningar. Genom lagen genomfördes de tidigare direktiven om tryckbärande anordningar och om enkla tryckkärl. I lagen avses med tryckbärande anordning en cistern, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet i vilken övertryck råder eller kan utvecklas. Lagen tillämpas på anordningar där övertrycket kan medföra fara. 
Den gällande lagen betonar ansvaret för den tryckbärande anordningens säkerhet hos den som släpper ut den tryckbärande anordningen på marknaden samt hos dess ägare och innehavare. För att säkerställa att tryckbärande anordningar som släpps ut på marknaden är säkra ska de som släpper ut tryckbärande anordningar på marknaden visa att tryckbärande anordningar som saluförs överensstämmer med kraven. Lagen syftar till att upprätthålla och främja säkerheten. Primära faktorer som bidrar till att förebygga olyckor är den säkerhetskultur, de handlingsmodeller och de attityder som tillverkarna och användarna av tryckbärande anordningar har tillägnat sig. Aktörernas eget ansvar är väsentligt i uppfyllandet av krav såväl när tryckbärande anordningar släpps ut på marknaden som när anordningarna används. Betydelsen av ansvaret har betonats av förfaranden, där ett utomstående besiktningsorgans insatser kan ersättas med åtgärder som tillverkaren eller användaren av den tryckbärande anordningen vidtar.  
I lagen fastställs de krav som ställs på säkerheten hos tryckbärande anordningar på allmän nivå samt stadgas tillsynsmyndigheten metoder för att upprätthålla säkerheten hos tryckbärande anordningar. Säkerheten ska alltid säkerställas med bedömningar av faran och beredskap inför farosituationer såväl i konstruktionen som under användningen. Regleringen har riktats till den fara som trycket medför, för att man ska undvika överlappning med till exempel författningar som gäller kemikalier och miljön. Genom handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar och handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare utfärdas närmare bestämmelser om de krav som ställs på tryckbärande anordningar och tryckbehållare. Författningarna grundar sig på det gamla direktivet om tryckbärande anordningar och det gamla direktivet om enkla tryckkärl.  
I det gamla direktivet om tryckbärande anordningar och det gamla direktivet om enkla tryckkärl finns bestämmelser om flera olika typer av besiktningsorgan. Besiktningsorgan behövs också för att säkerställa tryckbärande anordningars säkerhet under driftstiden. Bestämmelserna om olika besiktningsorgan har samlats till en författning, förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar.  
Närmare bestämmelser om krav som hänför sig till användningen av tryckbärande anordningar har också kunnat utfärdas genom bestämmelser på lägre nivå än lag. Dessutom har säkerheten vid användningen av tryckbärande anordningar säkerställts genom möjligheten att med författning på lägre nivå än lag föreskriva att det ska göras periodiska besiktningar av vissa typer av tryckbärande anordningar och att besiktning av placeringen av vissa tryckbärande anordningar ska göras. Tillsynsmyndigheten har skyldighet att föra register över tryckbärande anordningar på vilka en besiktning ska göras med bestämda intervaller. Genom författningar på lägre nivå utfärdas dessutom bestämmelser om anordningar, aggregat och anordningssystem som behövs för säker drift av en tryckbärande anordning samt om behövlig bedömning av faran och beredskap inför farosituationer. Bestämmelser om detta finns i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999).  
Bestämmelser om besiktningsorgan för tryckbärande anordningar och kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar har utfärdats genom förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar (891/1999). 
2.1.2
Tillsynen över tryckbärande anordningar
Befogenheterna till myndighetstillsyn anges i lagen om tryckbärande anordningar. Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att lagen samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs. Dessutom har Trafiksäkerhetsverket vid sidan av Säkerhets- och kemikalieverket varit tillsynsmyndighet i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg. I fråga om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning har huvudstaben varit tillsynsmyndighet. I praktiken utövar Säkerhets- och kemikalieverket marknadskontroll över dessa. 
Bestämmelser om tillsynsmetoder finns i 3 kap. i lagen och bestämmelser om tvångsmedel och påföljder i 4 kap. Tillsynen omfattar marknadskontrollens metoder för att ingripa i produkter som släppts ut på marknaden samt metoder för övervakning av tryckbärande anordningar som tagits i drift. 
Enligt lagen får ändring sökas i ett förvaltningsbeslut som ministeriet och tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av lagen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat. Den som bryter mot lagen om tryckbärande anordningar kan högst dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. Bestämmelserna om förverkandepåföljder kompletterar straffbestämmelserna. 
2.2
Europeiska gemenskapens nya lagstiftningsram och direktiv
2.2.1
Europeiska unionens lagstiftning som baserar sig på NLF-anpassning
Med hjälp av den s.k. nya lagstiftningsramen (NLF, New Legislative Framework) strävar man efter att främja en enhetlig och effektiv produktreglering för att eliminera handelshinder samt främja människors hälsa och säkerhet samt miljöskyddet. Den nya lagstiftningsramen grundar sig på två författningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (nedan NLF-förordningen) samt det ovan nämnda NLF-beslutet. I författningarna definieras de centrala begrepp och principer som den sektorspecifika produktregleringen bygger på och i enlighet med vilka regleringen ska utvecklas. NLF-förordningen innehåller bestämmelser om ackreditering, kontroll av produkter från tredjeländer samt CE-märkning. 
I NLF-förordningen förpliktas även medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att ordna tillräcklig marknadskontroll. NLF-beslutet befäster EU:s gemensamma ram med allmänna principer för den harmoniserade gemenskapslagstiftningen om saluföring av produkter. Denna ram består av sådana bestämmelser som allmänt används inom EU:s produktlagstiftning (t.ex. definitioner, bestämmelser om näringsutövarnas skyldigheter, anmälda organ, skyddsmekanismer och förfaranden för bedömning av produkters överensstämmelse med kraven), med hjälp av vilka man strävar efter att förbättra säkerheten i fråga om produkter som finns på marknaden. I den nya lagstiftningsramen åläggs verksamhetsutövarna skyldigheter som effektiviserar verkställigheten av och tillsynen över produktlagstiftningen. I NLF-beslutet beskrivs alternativa sätt att visa att en produkt överensstämmer med kraven. NLF-beslutet utgör emellertid inte direkt tillämplig rätt, utan innehåller anvisningar för lagstiftaren som ska iakttas då ny sektorspecifik lagstiftning beredas. 
Inom Europeiska unionen har två olika reformprojekt pågått i syfte att harmonisera och förtydliga bestämmelserna om produkters överensstämmelse med kraven, produktsäkerhet och marknadskontroll. Europeiska kommissionen utfärdade den 21 november 2011 nio förslag till Europaparlamentets och rådets produktdirektiv, det s.k. ”Alignment Package" (nedan direktivpaketet). Detta direktivpaket omfattade nio direktivförslag.  
Direktivförslagen har harmoniserats med NLF-beslutet. Detta innebär att direktivförslagen har likadan lagstiftningssystematik och många likheter när det gäller strukturen, artiklarna och terminologin. De direktiv som hör till paketet trädde i kraft den 18 april 2014 och började tillämpas nationellt den 20 april 2016.  
Vidare utfärdade Europeiska kommissionen i anslutning till produktsäkerhets- och marknadskontrollpaketet i februari 2013 förslag till förordningar om produktsäkerhet och marknadskontroll. Syftet är att förbättra säkerheten för varor avsedda för konsumenter på den inre marknaden och att effektivisera marknadskontrollen beträffande andra produkter än livsmedel. Till målen hör också att sammanföra bestämmelserna om marknadskontroll, som för närvarande ingår i tre olika regleringshelheter. Bestämmelser om marknadskontroll finns dessutom i harmoniseringslagstiftningen inom varje produktsektor samt i det allmänna produktsäkerhetsdirektivet. Förslagen uppskattas ha omfattande inverkan på lagstiftningen om produktsäkerhet och marknadskontroll. Behandlingen av EU:s produktsäkerhets- och marknadskontrollpaket pågår som bäst. 
2.2.2
Direktivet om tryckbärande anordningar
Direktivet om tryckbärande anordningar grundar sig i stor utsträckning på det gamla direktivet om tryckbärande anordningar från 1997. Det nya direktivet syftar till att anpassa det gamla direktivet med de ramar som ges i NLF-förordningen och i NLF-beslutet och således harmonisera innehållet och strukturen i direktivet om tryckbärande anordningar med övriga produktdirektiv som utfärdats samtidigt.  
Direktivet eftersträvar säkerställande av att tryckbärande anordningar som omfattas av direktivets tillämpningsområde och släpps ut på marknaden överensstämmer med kraven och är säkra samt tillförsäkrande av fri rörlighet. Till sin karaktär är direktivet ett totalharmoniseringsdirektiv, så det finns inte mycket nationellt spelrum. 
Det nya direktivets tillämpningsområde omfattar produkter som inte redan finns på unionens marknad när de släpps ut på marknaden, dvs. att de antingen är nya produkter tillverkade av en tillverkare som är etablerad i unionen eller produkter, nya eller begagnade, som importeras från ett tredjeland. 
I artikel 2 i direktivet om tryckbärande anordningar definieras begrepp som används i direktivet. Begreppen motsvarar i stor utsträckning de begrepp som definierats i NLF-förordningen och NLF-beslutet. En del av begreppen är dock enbart förknippade med behoven i direktivet om tryckbärande anordningar. 
Medlemsstaterna förpliktas också att föreskriva sanktioner för ekonomiska aktörers överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 
Jämfört med de gamla bestämmelserna har man i det nya direktivet om tryckbärande anordningar främst preciserat verksamhetsutövarnas (tillverkarnas, importörernas och distributörernas) skyldigheter, artiklarna om anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse samt artiklarna om marknadskontroll. 
Direktivet om tryckbärande anordningar togs i början bort från direktivpaketet på grund av CLP-anpassning och utfärdades på grund av detta senare än annan produktlagstiftning i direktivpaketet, dvs. den 15 maj 2014. Direktivet börjar tillämpas den 19 juli 2016.  
I direktivets övergångsbestämmelser konstateras det att medlemsstaterna inte får förhindra tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar och aggregat som följer de regler som var i kraft på deras territorium den dag då direktivet började tillämpas och som släpptes ut på marknaden till och med den 29 maj 2002. 
Medlemsstaterna får inte heller förhindra att tryckbärande utrustning eller aggregat som omfattas av och är förenlig med det gamla direktivet om tryckbärande anordningar 97/23/EG och som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 tillhandahålls på marknaden och/eller tas i drift. 
2.2.3
Direktivet om enkla tryckkärl
Direktivet om enkla tryckkärl grundar sig på direktivet om enkla tryckkärl från 2009. Även i direktivet om enkla tryckkärl har NLF-förordningen beaktats och direktivet har utökats med sådana ärendehelheter som behandlas i NLF-beslutet. Direktivet har harmoniserats med NLF-beslutet på motsvarande sätt som direktivet om tryckbärande anordningar. Direktivet började tillämpas den 20 april 2016.  
I direktivets övergångsbestämmelser konstateras det att medlemsstaterna inte får förhindra att kärl som omfattas av och är förenliga med direktivet om enkla tryckkärl från år 2009 och som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016 tillhandahålls på marknaden.  
2.3
Bedömning av nuläget
De viktigaste bestämmelserna om tryckbärande anordningar och enkla tryckkärl ingår i lagen om tryckbärande anordningar. Dessutom har med författningar på lägre nivå i omfattande grad utfärdats bestämmelser om bland annat bedömningen av tryckbärande anordningars och enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven samt om besiktningsorgan. Centrala författningar är handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar och handels- och industriministeriet beslut om enkla tryckbehållare samt förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar. Genom dessa författningar har kraven i det gamla direktivet om tryckbärande anordningar och det gamla direktivet om enkla tryckkärl genomförts.  
De nationella bestämmelserna om tryckbärande anordningars säkerhet har i praktiken i sin helhet utfärdats genom handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet. I Säkerhets- och kemikalieverkets register över tryckbärande anordningar finns cirka 39 000 tryckbärande anordningar som är i drift. Det görs cirka 10 000 periodiska besiktningar per år och dessa utförs av fyra besiktningsorgan. På 2000-talet har det skett endast två allvarliga olyckor med tryckbärande anordningar, åren 2005 och 2007.  
Vår nationella reglering har fungerat väl till innehållet. De nämnda gällande författningarna på lägre nivå har dock utfärdats under den gamla grundlagen och därför finns i författningarna flera bestämmelser om sådana grunder för individens rättigheter och skyldigheter som nuförtiden bör föreskrivas i lag. Den gällande lagens bestämmelser om bemyndigande att utfärda förordning motsvarar inte heller till alla delar kraven på exakthet och noggrann avgränsning på grund av grundlagen.  
3
Målsättning och de viktigaste förslagen
I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om tryckbärande anordningar. Denna proposition syftar i synnerhet till att i den nya lagen föreslå sådana bestämmelser som behövs för att införliva bestämmelserna i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl i den nationella lagstiftningen. Avsikten är att en del av kraven i direktivet föreskrivs genom statsrådsförordningar som utfärdas med stöd av den föreslagna lagen. I den nya lagen om tryckbärande anordningar ska även ingå den nationella regleringen av tryckbärande anordningar. Till sitt innehåll motsvarar de nationella bestämmelserna vad som föreskrivs i den gällande lagen eller i författningar på lägre nivå.  
Man har gått in för att föreslå en ny lag i första hand av lagstiftningsmässiga skäl på grund av att Europeiska unionens regleringsmiljö och den nationella regleringsmiljön förändrats. Europeiska unionens produktlagstiftning håller på att revideras på ett helhetsbetonat sätt och reformen uppskattas ha omfattande inverkan på lagstiftningen om produktsäkerhet och marknadskontroll. Det förmodas att totalrevideringen av lagen om tryckbärande anordningar skapar klarhet i bestämmelserna om tryckbärande anordningar. Genomförandet av de nya direktiven innebär inte betydande ändringar i det materiella innehållet i regleringen, utan revideringen är närmast en lagstiftningsteknisk ändring. Den föreslagna lagen är dock avsevärt mycket mer omfattande än den nuvarande, för där beaktas den nuvarande grundlagens krav i fråga om val av författningsnivå och exakthet och noggrann avgränsning av bemyndiganden att utfärda förordning.  
I den föreslagna lagen avses, på motsvarande sätt som i den gällande lagen, med tryckbärande anordning en cistern, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet i vilken övertryck råder eller kan utvecklas. Utgångspunkten är att lagen tillämpas på anordningar där övertrycket kan medföra fara. I lagen är tryckbärande anordning ett allmänt begrepp som omfattar de tryckbärande anordningar och aggregat som avses i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl. I lagen avses med tryckbärande anordningar även sådana tryckbärande anordningar som inte omfattas av direktivens tillämpningsområden som är förenade med fara på grund av tryck. På dessa ska inte tillämpas bestämmelserna om utsläppande på marknaden baserade på direktiven. Typiska tryckbärande anordningar är sådana ångpannor som används inom energiproduktionen, värmepannor, tryckbärande processutrustning inom den kemiska industrin, hydroforer, tryckluftsbehållare, transportabla gasbehållare samt tryckrörssystem.  
Det föreslås att de bestämmelser som är behövliga med tanke på genomförandet av direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl samlas till den nya lagen, för att visa att produkter som omfattas av direktivens tillämpningsområde överensstämmer med de krav som ställs på dem samt bestämmelser som följer av NLF-anpassningen: vissa definitioner, ekonomiska aktörers skyldigheter, förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven samt eventuella bestämmelser som enbart hänför sig till tillsynen över den nationella lagstiftningen, till exempel för utförandet av kontroll av förhållandena under användningen samt eventuella straffbestämmelser. I lagen föreslås dessutom bemyndiganden att utfärda bestämmelser om vissa närmare krav genom förordning av statsrådet. Jämfört med nuläget preciserar de mest betydande ändringarna som föreslås på basis av direktiven närmast tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter.  
Avsikten är att lämna separata horisontella lagförslag om marknadskontrollen av direktiv som ingår i direktivpaketet om produktsäkerhetslagstiftning och förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ. Således finns i den nya lagen om tryckbärande anordningar inte bestämmelser om marknadskontroll och förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ, utan till denna del hänvisas det till respektive horisontella lagar. Detta lättar i viss mån strukturen och innehållet i de produktspecifika författningarna.  
Tillämpningsområdet för den föreslagna nya lagen om tryckbärande anordningar är mer omfattande än tillämpningsområdena för direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl, lagen innehåller också helt nationella bestämmelser. I den nya lagen ska också tas in de nationella bestämmelserna om tryckbärande anordningars säkerhet vilka tidigare utfärdats i författningar på lägre nivå. Dessa innehåller bland annat bestämmelser om besiktningsorgan som utför besiktningar på tryckbärande anordningar, bestämmelser om registrering av och periodiska besiktningar på tryckbärande anordningar. I den föreslagna lagen finns också bestämmelser om tillsynen över tryckbärande anordningar under driftstiden, i övrigt iakttas vid tillsynen lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, nedan marknadskontrollage, som föreslås bli stiftad samtidigt.  
Med tillsynsmyndighet avses i lagen Säkerhets- och kemikalieverket. I fråga om tryckbärande anordningar i fartyg är dessutom Trafiksäkerhetsverket tillsynsmyndighet. I fråga om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning kommer försvarsmakten att vara tillsynsmyndighet.  
Medlemsstaterna ska tillämpa bestämmelserna med anledning av direktivet om enkla tryckkärl från och med den 20 april 2016. Bestämmelserna i direktivet om tryckbärande anordningar ska tillämpas från och med den 19 juli 2016. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter tillämpningsdagen, den 20 april 2016, för direktivet om enkla tryckkärl.  
Avsikten är att genom den föreslagna lagen upphäva den gällande lagen om tryckbärande anordningar och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Avsikten är att förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, som utfärdats med stöd av den gamla lagen om tryckbärande anordningar, ska förbli i kraft i sin helhet.  
4
Propositionens konsekvenser
Propositionen syftar till att i den nya lagen föreslå sådana bestämmelser som behövs för att sätta i kraft direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl. Propositionen är till stora delar lagstiftningsteknisk och innehåller inte betydande ändringar i de tekniska eller säkerhetsrelaterade kraven för tryckbärande anordningar och enkla tryckkärl.  
4.1
Konsekvenser för myndigheterna
Tillsynsmyndigheten för den föreslagna lagen är Säkerhets- och kemikalieverket, som även för närvarande är marknadskontrollmyndighet för motsvarande produkter med stöd av den gällande lagen. Dessutom ska Trafiksäkerhetsverket vid sidan av Säkerhets- och kemikalieverket vara tillsynsmyndighet i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg. I fråga om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning kommer försvarsmakten att vara tillsynsmyndighet.  
I den föreslagna lagen ska föreskrivas om kontroll av förhållandena under användningen av de produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde. På tillsynen över efterlevnaden av denna lag tillämpas delvis också marknadskontrollagen, som föreslås bli stiftad samtidigt. I denna lag om marknadskontroll preciseras bestämmelserna om marknadskontroll. I den lagen finns också bestämmelser om Tullens uppgift som sådan yttre gränskontrollmyndighet för produkter som avses i NLF-förordningen. Bestämmelserna kan antas klarlägga tillsynsmyndigheternas verksamhet i tillsynen över de produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde.  
Den föreslagna regleringen medför inte avsevärda ändringar i myndigheternas verksamhet jämfört med nuläget. 
Anmälda organ har en viktig uppgift i fråga om utsläppande på marknaden av produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde, eftersom det förutsätts anlitande av anmält organs tjänster i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om den största delen av de tryckbärande anordningarna. I lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016) preciseras också bestämmelserna om anmälda organ. Av de anmälda organen kräver lagen vissa nya åtgärder och ny ansökan om godkännande. I fråga om tryckbärande anordningar och enkla tryckkärl görs ansökan om godkännande av anmält organ hos arbets- och näringsministeriet. Med tanke på anmälda organs verksamhet är det också av största vikt att de kan tillhandahålla bedömningstjänster utan avbrott och att de har rätt att vara ett anmält organ enligt det nya direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl, när direktiven börjar tillämpas. Därför är det nationella genomförandet av direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl viktigt.  
4.2
Konsekvenser för de ekonomiska aktörerna
Den i propositionen föreslagna nya lagen har ingen större betydelse för verksamheten för de ekonomiska aktörerna i sektorn. Det är huvudsakligen fråga om en lagstiftningsteknisk reform där vissa preciserande krav ställs på ekonomiska aktörer. Propositionen syftar emellertid inte till att ändra eller öka de administrativa förpliktelserna för ekonomiska aktörer. Dessutom föreskrivs i övergångsbestämmelseparagrafen i den föreslagna lagen att produkter som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av den föreslagna lagen, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden efter den föreslagna lagen har trätt i kraft. Även de intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft. Den föreslagna bestämmelsen är ägnad att trygga ställningen för dem som är verksamma i sektorn. 
I Finland finns cirka 160 företag som tillverkar tryckbärande anordningar och cirka 250 importörer.  
För företagen är det viktigt att ändringar i lagstiftningen inte medför en fördröjning av utsläppandet av nya produkter på marknaden och att företagen får tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven för sina nya produkter utan dröjsmål.  
De ändringar som direktiven förutsätter är huvudsakligen administrativa och kraven påverkas av den ekonomiska aktörens placering i leveranskedjan. I praktiken finns det mest krav för tillverkarna och minst för distributörerna. De som tillverkar tryckbärande anordningar inför de krav som de ändrade författningarna kräver i sina interna anvisningar och kvalitetssystem som beaktas i konstruktionen och tillverkningen av anordningarna och bedömningarna av anordningarnas överensstämmelse med kraven. De företag som tillverkar tryckbärande anordningar utbildar planerarna och de anställda som ansvarar för produktionen. På motsvarande sätt ger importörerna och distributörerna anvisningar om de nya författningsrelaterade förpliktelserna till dem som ansvarar för upphandlingar och mottagningsbesiktningar samt försäljarna och ordnar vid behov intern utbildning. De som ansvarar för kvaliteten i företagen följer revideringar av författningar bl.a. med hjälp av myndigheters webbsidor. 
Ändringarna kräver främst personalutbildning. Myndigheterna har redan från och med beredningsfasen gett omfattande information om revideringen av produktlagstiftningen, bl.a. genom delegationen för säkerhetsteknik och dess sektioner, samarbetsorgan för standardiserings- och besiktningsorgan samt i samband med kontrollbesök och på webbsidor. Utbildningsorgan och besiktningsorgan har ordnat utbildning som gäller reformerna.  
Den tid som går åt till anpassningsåtgärderna i företagen påverkas i viss grad av typen och produktionen av den tryckbärande anordning som företaget tillverkat (styckevis tillverkning, serietillverkning, ett eventuellt kvalitetssystem). Således kan tiden variera från några veckor till flera månader. Vid stora anläggningsleveranser kan tiden vara avsevärt mycket längre. För importörer och distributörer är anpassningstiden betydligt kortare.  
I genomsnitt varierar företagsstorleken i sektorn från några personer till ett par hundra personer. Den genomsnittliga storkleken är ungefär tio personer. Propositionen bedöms medföra en något större administrativ börda för mindre företag, eftersom deras resurser oftast är mindre än de stora företagens.  
De anmälda organ som Europeiska unionens medlemsländer godkänt och utsett finns i Nando-databasen som EU-kommissionen upprätthåller. Anmälda organ enligt det gamla direktivet om tryckbärande anordningar var Inspecta Tarkastus Oy, Dekra Industrial Oy och Insteam Oy. Avsikten är att bestämmelserna om anmälda organ i fortsättningen ska ingå i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper.  
I direktivet om tryckbärande anordningar föreskrivs dessutom om bedömning av överensstämmelse med kraven eller en del av bedömningsförfarandet som utförts av brukarnas besiktningsorgan och erkända tredjepartsorganisationer. Brukarnas besiktningsorgan är Teollisuuden Voima Oy, som är TVO:s besiktningsorgan samt Fortum Power and Heat Oy, som är besiktningsorgan för Lovisa kraftverk. Certifieringsorgan är Bureau Veritas Branch Office for Finland, Inspecta Sertifiointi Oy, Jokiedu Oy, Länsirannikon koulutus Oy och Savon koulutuskuntayhtymä, enheten i Varkaus vid Savon ammatti- ja aikuisopisto.  
De på direktiven baserade organen för bedömning av överensstämmelse visar i praktiken genom ackreditering att de nya kraven uppfylls. Bedömningarna görs i den utsträckning det är möjligt som en del av den periodiska besiktningen enligt förfarandet för ändringsansökan. 
Utöver regleringen som grundar sig på direktiven kan enligt förslaget anmälda organ och egenbesiktningsorgan vara inhemska besiktningsorgan. Det finns sammanlagt fem godkända organ och två egenbesiktningsorgan. Den föreslagna lagen inverkar inte på verksamheten vid dessa organ. Bestämmelser om deras skyldigheter utfärdas dock genom lag i stället för den tidigare författningen på lägre nivå.  
Bedömningen av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven är en sådan uppgift som har ansetts vara nödvändig att anförtros åt aktörer utanför myndigheten, för att uppgiften ska bli skött på ett ändamålsenligt sätt. De på direktiven baserade organen för bedömning av överensstämmelse som avses i den föreslagna lagen och de inhemska besiktningsorganen är privata företag, som sköter en offentlig förvaltningsuppgift när de tar hand om bedömningen av överensstämmelse med kraven eller en del av den. På grund av detta har i propositionen skyldigheter som hänför sig till organen preciserats på det sätt som den nuvarande grundlagen förutsätter. 
5
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket. Utkastet till proposition har också behandlats i sektionen för tryckbärande anordningar vid delegationen för säkerhetsteknik, som är underställd arbets- och näringsministeriet.  
Över utkastet till proposition begärdes remissyttranden från olika ministerier, myndigheter, näringslivsorganisationer samt fackorganisationer. Remissyttranden begärdes från sammanlagt 27 organisationer. Det inkom 25 stycken remissyttranden varav nio aktörer meddelade att de inte hade något särskilt att anföra.  
Avsikten har varit att beakta de synpunkter och ändringsförslag som finns i remissyttrandena i den fortsatta beredningen av propositionen och i de ändringar som gjorts i propositionen.  
Justitieministeriet fäste i sitt remissyttrande vikt vid bland annat formuleringen av bemyndigandena att utfärda förordning och att grundläggande bestämmelser ska finnas på lagnivå. Justitieministeriet ansåg att målet på exakthet och noggrann avgränsning inte uppnåtts helt, bland annat beroende på att det i lagförslaget ingår ett stort antal bestämmelser som har överförts från den gällande lagen och från bestämmelser på lägre nivå. Vikt fästes även vid kravet på att straffbestämmelserna ska vara exakta och vid behovet av straffbestämmelser. Det föreslogs en separat granskning av bestämmelser som jämställs med näringsfrihet.  
Även Kemiindustrin rf fäste vikt vid att det behövs en totalgranskning av bestämmelserna.  
I det lagförslag som gick ut på remiss var avsikten att låta handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet och förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, vilka utfärdats med stöd av den gällande lagen, förbli i kraft. Utifrån remissförfarandet upptäcktes att det i bestämmelserna om tryckbärande anordningars säkerhet ingår sådana bestämmelser som enligt grundlagen hör till området för lag. I den fortsatta beredningen har även de nationella bestämmelserna om tryckbärande anordningars säkerhet tagits in i lagförslaget. Sådana tekniska och detaljerade bestämmelser som kan utfärdas genom förordning och vars grundläggande bestämmelser finns i lagen ska dock i fortsättningen utfärdas genom statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet.  
I försvarsministeriets remissyttrande fästes vikt vid behov som riktar sig till tryckbärande anordningar inom försvarsmaktens förvaltningsområde. Dessa omständigheter har beaktats i den fortsatta beredningen. Också bland annat straffbestämmelsen och den bestämmelse som jämställs med inskränkning av näringsfriheten har preciserats på det föreslagna sättet.  
Under remissförfarandet föreslogs att bruksanvisningarna för sådana tryckbärande anordningar som omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning ska ges på finska ”eller” på svenska. Förslaget ändrades så att någotdera språket är tillräckligt, det krävs alltså inte bruksanvisningar på båda inhemska språken. Detta kan motiveras med att de aktuella bruksanvisningarna inte är i konsumentbruk utan används av yrkesmänniskor.  
Under remissförfarandet konstaterades i allmänhet att revideringen i stor utsträckning är lagteknisk och att den inte syftar till att göra betydande ändringar i den nuvarande lagstiftningens innehåll. I remissyttrandena framfördes många detaljerade observationer om lagförslaget. Strävan har varit att i tillämpliga delar beakta de förbättringsförslag som framförts i remissyttrandena i den fortsatta beredningen av regeringspropositionen.  
Ålands landskapsregering ansåg i sitt utlåtande att propositionen inte innehåller några bestämmelser som strider mot självstyrelselagen eller den övriga landskapslagstiftningen. 
Det hölls också separata samråd med de viktigaste intressentgrupperna med anledning av de bestämmelser om tryckbärande anordningars säkerhet som fogades till lagförslaget i den fortsatta beredningen.  
6
Samband med andra propositioner
Propositionen har samband särskilt med den horisontella lag om marknadskontrollen av vissa produkter, dvs. den så kallade marknadskontrollagen, som föreslås träda i kraft samtidigt. Avsikten är att kapitlen om marknadskontrollen av produkter som släpps ut på unionsmarknaden och om unionens skyddsförfarande i de direktiv som tillhör direktivpaketet ska genomföras genom marknadskontrollagen. Den andra horisontella lag som har samband med direktivpaketet, dvs. lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, har trätt i kraft den 27 april 2016. Således genomförs inte alla bestämmelser i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl genom den lag som föreslås i denna proposition, utan en helhetsbetonad tillämpning av bestämmelserna om tryckbärande anordningar är också beroende av genomförandet av de två ovan nämnda horisontella författningarna. 
DETALJMOTIVERING
1
Lagförslag
1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §.Tillämpningsområde. Paragrafen om tillämpningsområdet för den föreslagna lagen motsvarar huvudsakligen bestämmelserna om tillämpningsområde i 1 § i den gällande lagen. Bestämmelserna har dock preciserats så att den föreslagna paragrafen innehåller huvudsakligen materiella bestämmelser som anger lagens tillämpningsområde. Sådana paragrafer som innehåller informativa hänvisningar till annan lagstiftning, där det inte bestäms om den föreslagna lagens tillämpningsområde ska vara i 3 §.  
Enligt 1 mom. ska lagen vara en allmän lag om tryckbärande anordningar. Avsikten är att den föreslagna lagen också tillämpas på tryckbärande anordningar i fartyg. Särskilda bestämmelser om tryckbärande anordningar i fartyg finns i 14 kap. i den föreslagna lagen. 
Avsikten är att till lagen foga bestämmelser om transportabla tryckbärande anordningar som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Dessa föreslås bli placerade i ett eget kapitel i lagförslaget. Enligt 2 mom. finns det bestämmelser om transportabla tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar i föreslagna 12 kap.  
Avsikten är att den föreslagna lagen även tillämpas på försvarsmaktens och försvarsministeriets tryckbärande anordningar. I 3 mom. ingår en ny bestämmelse enligt vilken närmare bestämmelser om de nämnda tryckbärande anordningarna ska finnas i föreslagna 13 kap. Genom de föreslagna bestämmelserna ändras dock inte nuläget. 
Dessutom ska den föreslagna lagen också delvis tillämpas på tryckbärande anordningar i kärnanläggningar och på tryckbärande anordningar som används vid transport av kärnämnen eller kärnavfall. Enligt förslaget i 4 mom. föreskrivs det om tillämpningen av lagen på tryckbärande anordningar i kärnanläggningar och på tryckbärande anordningar som används vid transport av kärnämnen eller kärnavfall i kärnenergilagen (990/1987), där det finns bestämmelser om övervakning av tryckbärande anordningar i kärnanläggningar. Enligt 60 § 1 mom. 1 punkten i den nämnda lagen är tryckbärande anordningar i kärnanläggningar sådana tryckbärande anordningar som konstruerats speciellt för kärnanläggningar och i vilka en driftstörning kan orsaka ett radioaktivt utsläpp (kärnteknisk tryckbärande anordning), samt enligt 2 punkten andra tryckbärande anordningar i kärnanläggningar (vanlig tryckbärande anordning). Enligt 2 mom. i nämnda paragraf finns bestämmelser om tekniska krav, påvisande av säkerhet och övriga förutsättningar för utsläppande på marknaden i fråga om vanliga tryckbärande anordningar i kärnanläggningar i lagen om tryckbärande anordningar. Motsvarande bestämmelse finns i 1 § 2 mom. i den gällande lagen.  
2 §.Definitioner. I paragrafen definieras de centrala begrepp som används i lagen. I definitionerna iakttas huvudsakligen den terminologi som finns i direktivet om tryckbärande anordningar och i direktivet om enkla tryckkärl. I paragrafen har i den nationella lagstiftningen införts motsvarande definitioner som i artikel 2 i direktiven. Den till vissa delar utökade terminologin medför inte avsevärda ändringar i den gällande nationella terminologin. 
Paragrafens 1 punkt motsvarar definitionen i 2 § 1 punkten i den gällande lagen. Med tryckbärande anordning avses en behållare, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet i vilken övertryck råder eller kan utvecklas. Som tryckbärande anordningar räknas också tekniska helheter som är avsedda att garantera säkerheten hos tryckbärande anordningar. Lagen om tryckbärande anordningar tillämpas således tydligt också på säkerhetsanordningar som syftar till att skydda tryckbärande anordningar från att överskrida de tillåtna gränsvärdena, såsom tryck och temperatur. Som delar av tryckbärande anordningar räknas vid behov också delar som fästs i tryckbärande anordningar, såsom flänsar, stutsar och kopplingar. I lagen är tryckbärande anordning ett allmänt begrepp som omfattar de tryckbärande anordningar och aggregat som avses i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl. I lagen avses med tryckbärande anordningar även sådana tryckbärande anordningar som inte omfattas av direktivens tillämpningsområden som är förenade med fara på grund av tryck. Typiska tryckbärande anordningar är sådana ångpannor som används inom energiproduktionen, värmepannor, tryckbärande processutrustning inom den kemiska industrin, hydroforer, tryckluftsbehållare, transportabla gasbehållare samt tryckrörssystem. 
Även definitionen av tryckbärande anordningar i fartyg i 2 punkten motsvarar definitionen i den gällande lagen. I fråga om konstruktionen och utrustningen av gastankfartyg som avses i punkten tillämpas de internationella bestämmelserna om gasfartyg, om fartyget är avsett för inrikesfart. Enligt 6 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) ska ett fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för SOLAS-konventionen uppfylla de krav på konstruktioner och utrustning samt arrangemang för dessa som i konventionen uppställs för fartyget. 
Även definitionen av militär tryckbärande anordning i 3 punkten motsvarar definitionen i den gällande lagen. I 4 punkten fogas till lagen en ny definition av särskilt skyddat objekt. I sak avser begreppet detsamma som termen objekt som ska hemlighållas med tanke på landets försvar. Till denna del uppdaterar ändringen bara lagens terminologi så att den motsvarar den terminologi som nuförtiden används vid försvarsmakten och försvarsministeriet. Det kan anses att särskilt skyddat objekt bättre beskriver de åtgärder som vidtas för att skydda objekten och den verksamhet som beskrivs där.  
Definitionen av transportabel tryckbärande anordning i 5 punkten baserar sig på motsvarande definition i lagen om transport av farliga ämnen. I den nämnda lagen hänvisas till tryckbärande anordningar som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.  
Enligt 6 punkten avses med tryckbärande anordning av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar en sådan tryckbärande anordning som till sin konstruktion och drift motsvarar en tranportabel tryckbärande anordning. Sådana anordningar är till exempel handbrandsläckare och syrgasflaskor.  
Enligt 7 punkten avses med aggregat flera tryckbärande anordningar som satts samman av en tillverkare för att bilda en integrerad och funktionell enhet. 
Definitionen av anmält organ i 8 punkten motsvarar definitionen i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Inom den föreslagna lagens tillämpningsområde är ett anmält organ ett organ för bedömning av överensstämmelse som har konstaterats vara kompetent med stöd av lagen om anmälda organ och som har rätt att utföra bedömningar av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven och europeiskt materialgodkännande.  
Med organ för bedömning av överensstämmelse som definieras i 9 punkten avses ett anmält organ, brukarnas besiktningsorgan och en erkänd tredjepartsorganisation som avses i direktivet om tryckbärande anordningar samt ett anmält organ enligt direktivet om enkla tryckkärl som utför åtgärder för bedömning av överensstämmelse som grundar sig på direktiven.  
Enligt 10 punkten avses med tryckkärl sådana tryckbärande anordningar som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet om enkla tryckkärl. Definitionen ingår i artikel 1 i direktivet. 
11 punkten motsvarar definitionerna i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl.  
Ett besiktningsorgan som avses i 12 punkten är en organisation som med stöd av nationell lagstiftning har konstaterats vara kompetent, som har rätt att göra en bedömning av överensstämmelse som grundar sig på nationell lagstiftning.  
I 13 punkten definieras begreppet tillverkare, som motsvarar definitionerna i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl samt NLF-förordningen och NLF-beslutet.  
14 punkten motsvarar definitionerna i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl.  
Även definitionerna i 15—17 punkten grundar sig på definitionerna i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl. 18 punkten grundar sig på motsvarande definition i direktivet om tryckbärande anordningar. Definitionen i 19 punkten grundar sig på definitionen i artikel 1.1 i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl. Definitionen i 20 punkten grundar sig på definitionen i artikel 2.1 i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl.  
I 21—26 punkten definieras importör, distributör, tillverkarens representant, tillhandahållande på marknaden, utsläppande på marknaden och ekonomisk aktör. Begreppen motsvarar definitionerna i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl samt i NLF-förordningen och NLF-beslutet.  
Med definitionen enligt 27 punkten avses en erkänd tredjepartsorganisation enligt artikel 24 i direktivet om tryckbärande anordningar. Om den används den inhemska termen certifieringsorgan på motsvarande sätt som i 1 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om besiktningsorgan som avses i den gällande lagen om tryckbärande anordningar. Certifieringsorganet certifierar och godkänner personer som gör permanenta förband på tryckbärande anordningar och utför oförstörande provning samt förbandsmetoder.  
Definitionen av brukares bedömningsorgan enligt 28 punkten grundar sig på den definition som används i inledningskapitlet till direktivet om tryckbärande anordningar. Med brukares besiktningsorgan avses ett sådant organ för bedömning av överensstämmelse som avses i direktivet om tryckbärande anordningar som utför besiktningar av vissa användargrupper för tryckbärande anordningar.  
Ett godkänt organ enligt 29 punkten är ett besiktningsorgan som grundar sig på nationell lagstiftning som utför sådana uppgifter för säkerställande av tryckbärande anordningars säkerhet som föreskrivs för dem i den föreslagna lagen.  
Enligt 30 punkten avses med egenbesiktningsorgan ett nationellt besiktningsorgan som utför besiktningar som är avsedda enbart för vissa användargrupper för tryckbärande anordningar.  
Enligt 31 punkten avses med en driftsövervakare för tryckbärande anordning en person som ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen utsett att svara för korrekt drift av den tryckbärande anordningen.  
Enligt 32 punkten avses med pannanläggning en enhetlig helhet bestående av en eller flera ång- eller hetvattenpannor, och rörsystem, tryckkärl, stödkonstruktioner, matarsystem för bränsle och matarvatten samt byggnader i anslutning till dessa. 
Enligt 33 punkten avses med autoklav en tryckbärande anordning vars innehåll upphettas och i vilken ingår en gavel, en vägg eller ett lock med snabblåsning för upprepad påfyllning och tömning. 
I 34 punkten ingår en definition av ångpanna. Med ångpanna avses ett aggregat, som är avsett för produktion av vattenånga eller för upphettning av en annan vätska än vatten med en temperatur på över 100 °C och där det ingår minst en uppvärmd tryckbärande anordning med risk för överhettning. Enligt 35 punkten avses med hetvattenpanna ett aggregat som är avsett för upphettning av vatten och till vilket hör minst en uppvärmd tryckbärande anordning med risk för överhettning och där vattnet upphettas till en temperatur på över 100 °C. 
I 36 och 37 punkten ingår definitioner av effekt och effekttal. Med effekt avses den effekt av värmeenergi som med högsta kontinuerliga belastning i en ång- eller hetvattenpanna övergår till vätska och ånga under en tidsenhet. Med effekttal avses det tal som erhålls genom att produkterna av talvärdena av det högsta tillåtna drifttrycket och effekten i de olika ång- och hetvattenpannor som är i drift i en pannanläggning räknas samman. 
3 §.Förhållande till annan lagstiftning. I paragrafen fastställs den föreslagna lagens förhållande till annan lagstiftning som är central med tanke på tryckbärande anordningar.  
Enligt 1 mom. finns bestämmelser om marknadskontroll, den yttre gränskontrollen enligt artiklarna 27—29 i NLF-förordningen och sökande av ändring i marknadskontrollagen. Den horisontella marknadskontrollagen baserar sig på NLF-förordningen och de särskilda bestämmelserna om nio produktgrupper inom Europeiska unionens harmoniseringslagstiftning. Genom marknadskontrollagen genomförs huvudsakligen kapitel V i direktivet om tryckbärande anordningar och kapitel V i direktivet om enkla tryckkärl nationellt. I den föreslagna lagen föreskrivs inte om frågor som gäller marknadskontroll enligt de nämnda direktiven. Säkerhets- och kemikalieverket är marknadskontrollmyndighet enligt marknadskontrollagen och Tullen den yttregränskontrollmyndighet som avses i den lagen. Avsikten är att lagen innehåller de allmänna bestämmelserna om myndigheternas befogenheter och om marknadskontrollmyndighetens tillsynsmetoder i de situationer där produkter inte överensstämmer med kraven. I lagen ska dessutom ingå bestämmelser om sökande av ändring i myndighetens marknadskontrollbeslut. Bestämmelser om övervakningen av driften av sådana tryckbärande anordningar som omfattas av den föreslagna lagens tillämpningsområde finns dock i 11 kap. i den nya lagen om tryckbärande anordningar. Tillsynen över iakttagandet av den nationella regleringen, bl.a. i fråga om besiktningen av tryckbärande anordningar, ska finnas i den nya lagen om tryckbärande anordningar. 
I 2 mom. hänvisas till lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, där det finns bestämmelser om anmälda organ, de krav som ställs på organen, konstaterande av kompetensen, tillsyn över anmälda organ och sökande av ändring. Genom den nämnda lagen genomförs huvudsakligen kapitel IV i direktivet om enkla tryckkärl och kapitel IV i direktivet om tryckbärande anordningar nationellt, till den del som gäller anmälda organ. Den allmänna lagen om anmälda organ innehåller bestämmelser genom vilka ett organ endast ska få status som ”anmält organ”, och i den allmänna lagen ska det dessutom föreskrivas om förutsättningarna om förvärv av status och bevarande av statusen. I 7 kap. i lagen om tryckbärande anordningar föreskrivs delvis om omständigheter under verksamhetstiden för anmälda organ enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl. Även i föreslagna 5 kap. finns skyldigheter för anmälda organ som grundar sig på direktivet om tryckbärande anordningar. 
I 3 mom. hänvisas till NLF-förordningen, som i sig är förpliktande reglering i medlemsstaterna. Förordningen innehåller också bestämmelser som gäller myndigheter i fråga om åtgärder i samband med marknadskontroll, såsom tillbakadragande av produkter som medför en allvarlig risk, tullinspektioner samt informationsutbyte och kontakt med och mellan andra medlemsländer i Europeiska unionen och Europeiska kommissionen. På utrustning och säkerhetssystem som omfattas av lagens tillämpningsområde tillämpas de regler som fastställs i NLF-förordningen. Reglerna gäller unionens marknadskontroll och inspektioner av produkter som införs på unionsmarknaden. I NLF-förordningen föreskrivs också om allmänna principer om CE-märkning. Principerna tillämpas på utrustning och säkerhetssystem som omfattas av lagens tillämpningsområde. 
I 3 mom. finns också en hänvisning till lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). I den lagen föreskrivs om påföljder för användning av CE-märkning enligt NLF-förordningen i strid med förordningen. Lagen tillämpas på CE-märkningsförseelser, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. Genom den lagen säkerställs att systemet med CE-märkning tillämpas korrekt i enlighet med artikel 19.6 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 16.5 i direktivet om enkla tryckkärl, när CE-märkning används i strid med reglerna. Lagen täcker således även utrustning enligt den föreslagna lagen. I lagen kriminaliseras inte utsläppande på marknaden utan CE-märkning, utan detta har lämnats för den sektorspecifika regleringen. 
I 4 mom. i paragrafen ingår en motsvarande hänvisning som i 1 § 5 mom. i den gällande lagen till lagstiftning som tillämpas på tryckbärande anordningar i luftfartyg.  
4 §.Tillsynsmyndighet. I paragrafen föreskrivs om tillsynsmyndigheter som övervakar att lagen följs. I den föreslagna lagen ingår bestämmelser om tryckbärande anordningar som omfattas av verksamhetsområdena för Säkerhets- och kemikalieverket, Trafiksäkerhetsverket och försvarsmakten. På grund av detta föreslås i paragrafen att det föreskrivs om behörigheten i tillsynen över tryckbärande anordningar för var och en av tillsynsmyndigheterna. Genom förslaget ändras inte nuläget. Den största delen av de tryckbärande anordningarna ska höra till Säkerhets- och kemikalieverkets verksamhetsområde.  
I 1 mom. föreskrivs att Säkerhets- och kemikalieverket är tillsynsmyndighet. Tryckbärande anordningar i fartyg ska dock höra till Trafiksäkerhetsverkets verksamhetsområde, så enligt den bestämmelse som föreslås i 2 mom. är tillsynsmyndigheten för tryckbärande anordningar i fartyg Trafiksäkerhetsverket. I momentet ingår också ett undantag från den bestämmelse som föreslås i första meningen. Enligt undantaget utövar dock Säkerhets- och kemikalieverket tillsyn över CE-märkningens överensstämmelse med kraven i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg.  
Den föreslagna lagen gäller dessutom delvis tryckbärande anordningar som hör till försvarsmaktens verksamhetsområde. Enligt 3 mom. är försvarsmakten tillsynsmyndighet i fråga om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning. Försvarsmakten måste ha samma befogenheter som civilmyndigheterna har i fråga om vanliga tryckbärande anordningar. Således tillämpas till exempel föreslagna 11 kap. i sin helhet även på militära tryckbärande anordningar samt tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens och försvarsministeriets särskilt skyddade objekt, men i fråga om dessa tryckbärande anordningar hör alla myndighetsuppgifter och myndighetsrättigheter som anges i 11 kap. till försvarsmakten.  
2 kap. Säkerställande av tryckbärande anordningars säkerhet
Det föreslagna kapitlet innehåller nationella bestämmelser om garanterande av tryckbärande anordningars säkerhet. Bestämmelserna i kapitlet gäller alla tryckbärande anordningar som avses i den föreslagna lagen, dvs. tryckbärande anordningar som baserar sig på nationell lagstiftning samt tryckbärande anordningar som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning. I artikel 3.2 i direktivet om tryckbärande anordningar och i artikel 3.2 i direktivet om enkla tryckkärl föreskrivs dessutom att bestämmelserna i direktiven inte påverkar medlemsstaternas rätt att fastställa sådana krav som de anser nödvändiga för att säkerställa att människor, särskilt i egenskap av arbetstagare, skyddas vid användning av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelserna, förutsatt att detta inte medför att produkterna ändras på ett sätt som inte är förenligt med de nämnda direktiven. De centrala säkerhetskrav som ingår i bestämmelserna är viktiga speciellt i bedömningen av sådana tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven som inte omfattas av tillämpningsområdet för de nämnda direktiven.  
5 §.Allmänna säkerhetskrav. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om allmänna säkerhetskrav som gäller alla tryckbärande anordningar. Bestämmelserna motsvarar till största delen 3 § i den gällande lagen, men bestämmelser om placeringen av tryckbärande anordningar finns separat i 6 §. Paragrafens 2 mom. baserar sig på 9 § i den gällande lagen och enligt momentet ska det i tryckbärande anordningar finnas tillräckliga anordningar och anordningssystem som bidrar till en säker drift och dessa ska fungera på tillbörligt sätt. Bestämmelsen syftar till att främja tryckbärande anordningars säkerhet. Anordningarnas och systemens tillräcklighet bestäms utifrån egenskaperna hos den tryckbärande anordningen. Tillräckligheten och funktionen ska konstateras i samband med utsläppandet på marknaden samt vid de periodiska besiktningarna. Vid besiktningarna bedöms samtidigt att systemen och deras anordningsspecifika genomförande är ändamålsenliga, om detta inte redan ingått i bedömningen av överensstämmelse med kraven i samband med utsläppandet på marknaden.  
6 §.Säkerheten i fråga om placeringen av en tryckbärande anordning. Paragrafen innehåller nya bestämmelser om placering av tryckbärande anordningar på ett säkert sätt. Tidigare har bestämmelserna om placering av tryckbärande anordningar funnits uteslutande i författningar på lägre nivå än lag. Det är ägarens och innehavarens skyldighet att sörja för säkerheten vid placeringen. Enligt 1 mom. 1 punkten ska en tryckbärande anordning placeras så att den fara som orsakas i en situation då anordningen skadas eller i samband med en driftstörning är så liten som möjligt. Enligt 2 punkten i momentet ska en tryckbärande anordning placeras så att den kan drivas på ett sätt som anordningens användningsändamål förutsätter. Enligt 3 mom. ska det i placeringen tas hänsyn till att den tryckbärande anordningen kan besiktas och hållas i skick på ett lämpligt sätt. Enligt föreslagna 2 mom. ska de utrymmen och konstruktioner som omger en tryckbärande anordning konstrueras och genomföras så att den fara som orsakas i en situation då anordningen skadas eller i samband med en driftstörning, till exempel utsläpp av fluiden, är så liten som möjligt. 
7 §.Placeringsplan. Enligt 1 mom. ska ägaren eller innehavaren utarbeta en placeringsplan för den tryckbärande anordningen, om anordningen kan medföra betydande fara på grund av placeringsplatsen. Med betydande fara avses den fara och de relaterade risker som medförs av trycket i anordningen. Sådana tryckbärande anordningar är till exempel vissa värmepannor och autoklaver samt vissa tryckbärande anordningar som placeras inomhus, i allmänna utrymmen eller i omedelbar närhet av en allmän trafikled. I placeringsplanen kan ingå uppgifter om den tryckbärande anordningen, en placeringsritning, uppgifter om de omgivande utrymmena och konstruktionerna, uppgifter om dem som driver den tryckbärande anordningen och arbetstagare som arbetar i närheten av den tryckbärande anordningen samt utrymningsvägar. 
Enligt föreslagna 2 mom. får en tryckbärande anordning inte installeras förrän besiktningsorganet har granskat placeringsplanen. Vid granskningen av placeringsplanen ska det konstateras att placeringen har gjorts på det sätt som avses i föreslagna 6 §. I granskningen av placeringsplanen granskas de förfaranden och arrangemang som garanterar säkerheten för den tryckbärande anordningens placering. Enligt 3 mom. ska i placeringsplanen över en flyttbar tryckbärande anordning ingå de allmänna principer som följs när den tryckbärande anordningen placeras i olika objekt. Närmare bestämmelser om de tekniska egenskaperna hos sådana tryckbärande anordningar som kan medföra betydande fara på det sätt som avses i föreslagna 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelsen om bemyndigande finns i 4 mom. i paragrafen.  
8 §.Visande av överensstämmelse med kraven. Enligt 1 mom. visas tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven genom besiktningar som organ för bedömning av överensstämmelse och besiktningsorgan utför. Bestämmelsen behövs för att säkerställa den tryckbärande anordningens säkerhet. Närmare bestämmelser om besiktningsorganets uppgifter finns i 10 kap. i den föreslagna lagen.  
Enligt 2 mom. krävs emellertid inte att överensstämmelsen med kraven visas genom besiktningar som besiktningsorgan utför, om den fara som är förknippad med trycket är ringa. Med fara avses risker som hänför sig till trycket. Tillämpningsområdet för lagen om tryckbärande anordningar omfattar alla tryckbärande anordningar med övertryck, även de som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktivet om tryckbärande anordningar eller direktivet om enkla tryckkärl. Den största delen av de tryckbärande anordningar som inte omfattas av tillämpningsområdena för direktiven är sådana där den tryckrelaterade faran är liten. Direktiven tillämpas först när trycket överstiger 0,5 bar. Den tryckrelaterade faran är liten åtminstone i tryckbärande anordningar under 0,5 bar samt i tryckbärande anordningar som konstrueras i enlighet med god teknisk praxis på det sätt som avses i föreslagna 21 §.  
9 §.Skyldighet att visa att en tryckbärande anordning överensstämmer med kraven. I paragrafen föreskrivs om skyldighet att visa att en tryckbärande anordning överensstämmer med kraven. Enligt 1 mom. ska tillverkaren, när den släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden, kunna visa att den tryckbärande anordningen och konstruktionen och tillverkningen av den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskrav som föreskrivs i 5 §. I 2 mom. preciseras, på motsvarande sätt som i 6 § i den gällande lagen de aktörer som utöver tillverkaren berörs av skyldigheten enligt 1 mom.  
10 §.Skyldigheter för en tryckbärande anordnings ägare och innehavare vid skada på anordningen eller vid olycksfall. I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheterna för en tryckbärande anordnings ägare och innehavare då anordningen skadas eller vid ett olycksfall. I föreslagna 1 mom. föreskrivs om ägarens och innehavarens skyldighet att vidta åtgärder för att reparera en skadad tryckbärande anordning eller att ta den ur drift. Det är fråga om en ny skyldighet på lagnivå som främst motsvarar den praxis som råder i fråga om produktsäkerheten och framhäver ägarens och innehavarens ansvar för den tryckbärande anordningens säkerhet. Dessutom föreskrivs i 2 mom. om ägarens eller innehavarens skyldighet att anmäla skador på den tryckbärande anordningen och personskador som orsakats av plötsliga tryckfall till tillsynsmyndigheten. Motsvarande skyldigheter enligt momentet finns i 19 § 1 och 2 mom. i den gällande lagen.  
11 §.Tillverkarens skyldighet att anmäla personskador och skador på egendom. I 1 mom. i paragrafen föreskrivs en motsvarande skyldighet för tillverkaren att anmäla personskador och skador på egendom som i föreslagna 10 § 2 mom. för den tryckbärande anordningens ägare och innehavare. I 2 mom. finns en informativ hänvisning om att bestämmelser om skyldighet att anmäla en olycka eller ett tillbud till Olycksutredningscentralen finns i 16 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).  
12 §.Standarder som tillämpas. Enligt paragrafen publicerar tillsynsmyndigheten en förteckning över de standarder som ska iakttas för att en tryckbärande anordning ska anses uppfylla kraven i denna lag. Motsvarande bestämmelse har tidigare funnits i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar. När standarden eller upplagan ändras, uppdaterar tillsynsmyndigheten förteckningen över standarder. En tryckbärande anordning som är under konstruktion vid den tidpunkt då förteckningen uppdateras, kan byggas färdig och tas i drift i enlighet med den föregående standarden inom tre år från uppdateringen. 
3 kap. Allmänna bestämmelser om tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven och tillverkarens skyldigheter
Det föreslagna kapitlet gäller endast tryckbärande anordningar enligt direktivet om tryckbärande anordningar och enkla tryckkärl enligt direktivet om enkla tryckkärl.  
I 14—18 § i kapitlet finns allmänna bestämmelser om krav som ställs på tryckbärande anordningar som avses i de nämnda direktiven samt uppfyllandet av kraven. Ekonomiska aktörers skyldigheter och ansvar i aktörskedjan har i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl anpassats till NLF-beslutet och därigenom har tillverkarens primära ansvar för säkerställande av att produkten överensstämmer med kraven betonats. Bedömningen av överensstämmelse med kraven bör fortfarande vara en skyldighet enbart för tillverkaren. Tillverkaren har också de bästa möjligheterna att genomföra en bedömning av överensstämmelse med kraven, eftersom tillverkaren har detaljerad information om konstruktions- och produktionsprocessen.  
I slutet av kapitlet föreskrivs dessutom om andra skyldigheter för tillverkaren som grundar sig på direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl, bland annat förfarandet i situationer då produkten inte överensstämmer med kraven. Bestämmelser om motsvarande skyldigheter för andra ekonomiska aktörer än tillverkaren finns i 6 kap. i den föreslagna lagen.  
13 §.Tillämpningsområdet för 3 kap. Paragrafen innehåller en avgränsning enligt vilken kapitlets tillämpningsområde endast gäller tryckbärande anordningar och enkla tryckkärl som avses i direktivet om tryckbärande anordningar. Kapitlet innehåller gemensamma bestämmelser för bedömningen av överensstämmelse med kraven för nämnda tryckbärande anordningar.  
14 §.Väsentliga säkerhetskrav. I paragrafen föreskrivs om väsentliga säkerhetskrav för tryckbärande anordningar. Genom paragrafen genomförs artikel 4 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 4 i direktivet om enkla tryckkärl. Enligt 1 mom. ska produkter uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som anges i den föreslagna lagen, för att produkterna ska få släppas ut på marknaden och tas i bruk. 
Enligt 2 mom. ska en tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden konstrueras, tillverkas, kontrolleras, utrustas och installeras på ett sådant sätt att dess säkerhet kan garanteras, om anordningen används i enlighet med tillverkarens instruktioner under normala och rimligen förutsebara driftsförhållanden.  
Enligt 3 mom. ska tryckbärande anordningar konstrueras korrekt genom att man beaktar alla relevanta faktorer som behövs för att garantera att anordningen är säker under hela sin förväntade livslängd. Vid tillverkningen av en tryckbärande anordning ska användas sådan teknik och sådana tillverkningsmetoder att de villkor som fastställts i konstruktionsfasen kan uppfyllas.  
De bestämmelser som föreslås i 4 mom. innehåller en allmän princip som ska iakttas i den allmänna produktsäkerheten. När de mest lämpliga förfaringssätten väljs, ska avsikten vara att eliminera eller reducera farorna i samband med den tryckbärande anordningen så mycket som rimligen är möjligt. I fråga om de faror som inte kunnat elimineras, ska behövliga skyddsåtgärder vidtas. Vid behov ska användarna informeras om kvarstående faror och vid behov underrättas om sådana särskilda åtgärder som behövs i syfte att reducera faran under installationen eller driften. 
I 5 mom. föreskrivs att om det finns en känd eller förutsebar risk för felaktig användning, ska de tryckbärande anordningarna konstrueras på ett sådant sätt att risken med ett sådant felaktigt användande elimineras eller, om det inte är möjligt, ska det förbjudas att den tryckbärande anordningen används på ett sätt som medför risk.  
I 6 mom. finns bemyndigande att utfärda förordning om väsentliga säkerhetskrav för tryckbärande anordningar. Närmare bestämmelser om de väsentliga säkerhetskrav som gäller konstruktionen, tillverkningsmetoderna, utrustningen och installeringen av tryckbärande anordningar behöver utfärdas genom förordning av statsrådet. Det föreskrivs om dessa krav i bilagorna till direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl. Bemyndigandet att utfärda förordning har informativt hänvisning till de nämnda direktiven. Avsikten med bemyndigandet är att det genom förordning kan utfärdas tekniska bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav i enlighet med artikel 4.1 i direktivet om tryckbärande anordningar och bilaga I till direktivet samt tekniska bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav i enlighet med artikel 4.1 i direktivet om enkla tryckkärl och bilaga I till direktivet.  
15 §.Presumtion om överensstämmelse med kraven. Enligt 1 mom. anses en produkt uppfylla de väsentliga säkerhetskraven, om den överensstämmer med de harmoniserade standarder som gäller för den. Genom bestämmelsen genomförs artikel 12 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 12 i direktivet om enkla tryckkärl. Den princip som anges i paragrafen är gammal och har varit i bruk ända från det att den nya metoden för teknisk harmonisering infördes i Europeiska gemenskapens lagstiftning på 1980-talet.  
16 §.Tillverkarens skyldighet att säkerställa tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven. Genom paragrafen genomförs artikel 13 i direktivet om tryckbärande anordningar. Med beaktande av arten av de risker som är förknippade med användningen av tryckbärande anordningar och aggregat och för att de ekonomiska aktörerna ska ha möjlighet att visa och de behöriga myndigheterna möjlighet att verifiera att tryckbärande anordningar eller aggregat överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, behöver det utfärdas bestämmelser om förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven. Dessa förfaranden ska planeras utifrån hur stor fara som är väsentligen förknippad med de tryckbärande anordningarna eller aggregaten. Till följd av detta ska det för varje kategori av tryckbärande anordningar finnas ett tillräckligt förfarande eller möjlighet att välja mellan flera förfaranden som har motsvarande kravnivå. I beslutet nr 768/2008/EG finns bestämmelser om de moduler som används i förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven. I modulerna ingår förfaranden från minst strikta till de striktaste relaterat till den säkerhetsnivå som behövs för risknivån i fråga. För att säkerställa konsekvens mellan olika områden och för att undvika variation från fall till fall, ska förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven väljas bland modulerna i fråga. Detaljer som fogats till sådana förfaranden kan motiveras med arten av de besiktningar som förutsätts för de tryckbärande anordningarna.  
I paragrafen finns bestämmelser om tillverkarens skyldigheter när det gäller att visa att en tryckbärande anordning överensstämmer med kraven. Paragrafen grundar sig på artiklarna 6 och 14 i direktivet om tryckbärande anordningar och på artiklarna 6 och 13 i direktivet om enkla tryckkärl. Bestämmelserna om tillverkarens skyldigheter är mer detaljerade än i den nuvarande lagen.  
I 1 mom. föreskrivs att innan en tillverkare släpper ut en produkt på marknaden eller använder den för egna ändamål, ska tillverkaren se till att produkten har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskrav som anges i 14 §. 
Enligt 2 mom. ska tillverkaren låta utföra lämpliga förfaranden för bedömning av den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven. Vid bedömningen ska ett anmält organ anlitas, om det förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillämpas på den tryckbärande anordningens förutsätter det. Förfarandet bestäms utifrån den modul som tillämpas på den tryckbärande anordningen. Bedömningen av överensstämmelse med kraven bör vara en skyldighet enbart för tillverkaren. Tillverkaren har de bästa möjligheterna att genomföra en bedömning av överensstämmelse med kraven, eftersom tillverkaren har detaljerad information om konstruktions- och produktionsprocessen. Närmare bestämmelser om förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven finns i bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar och i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl.  
I 3 mom. föreskrivs om tillverkarens andra skyldigheter i samband med bedömningen av överensstämmelse med kraven. Enligt 1 punkten ska tillverkaren utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven. Enligt föreslagna 2 punkten ska tillverkaren upprätta EU-försäkran om överensstämmelse, när det har visats att den tryckbärande anordningen överensstämmer med de tillämpliga kraven. I artikel 17.4 i direktivet om tryckbärande anordningar och i artikel 14.4 i direktivet om enkla tryckkärl föreskrivs att tillverkaren tar på sig ansvaret för att produkten överensstämmer med kraven genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse. Enligt 3 punkten ska tillverkaren förvara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år från det att produkten släpptes ut på marknaden eller togs i bruk. 
Enligt 4 mom. ska den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse upprättas på finska eller svenska eller något annat språk som tillsynsmyndigheten godkänner. Till denna del är det fråga om ett krav enligt nationellt övervägande. 
Enligt 5 mom. utfärdas närmare bestämmelser om förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven, teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse genom förordning av statsrådet.  
17 §.CE-märkning. I paragrafen föreskrivs om krav som gäller fästande av CE-märkning. Genom att förse produkten med CE-märkning visar den ekonomiska aktören produktens överensstämmelse med kraven utåt. CE-märkningen är också en synlig följd av hela processen för bedömning av överensstämmelse med kraven i vid bemärkelse. Bestämmelser om de allmänna principerna om CE-märkning finns i artikel 30 i NLF-förordningen. Genom paragrafen genomförs artikel 19 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 16 i direktivet om enkla tryckkärl. 
I 1 mom. föreskrivs att tillverkaren ska förse tryckbärande anordningar som uppfyller kraven i den föreslagna lagen eller deras märkskyltar med CE-märkning innan anordningarna släpps ut på marknaden. I den föreslagna lagen finns också föreskrifter om sådana tryckbärande anordningar som omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning på vilka CE-märkning inte ska fästas. Om detta föreskrivs särskilt i samband med bestämmelsen i fråga.  
Enligt 2 mom. ska CE-märkningen vara synlig, lätt läsbar och varaktig. Om ett anmält organ medverkar i produktionskontrollen, ska CE-märkningen åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer. Det anmälda organets identifikationsnummer fästs av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant. 
I 3 mom. konstateras att CE-märkning, symboler och annan information enligt den föreslagna paragrafen får åtföljas av annan information som berör en särskild fara eller ett särskilt användningsområde. 
I 4 mom. anges ett bemyndigande som ger rätt att utfärda närmare bestämmelser om information som åtföljer CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer genom förordning av statsrådet. Avsikten är att göra det möjligt att genom förordning utfärda bestämmelser i synnerhet om andra märkningar och uppgifter som avses i 3 mom. 
18 §.Bruksanvisningar, säkerhetsinformation, märkningar och kontaktuppgifter. I paragrafen föreskrivs om tillverkarens skyldighet att se till att det finns tillräckliga märkningar och att produkten åtföljs av krävda dokument. De förpliktelser för tillverkaren som nämns i bestämmelsen är mer detaljerade än i nuläget. Genom paragrafen genomförs artikel 6.5—6.7 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 6.5—6.7 i direktivet om enkla tryckkärl. 
Enligt 1 mom. ska tillverkaren säkerställa att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation. Bruksanvisningarna och säkerhetsinformationen ska vara tydliga, begripliga och lättfattliga.  
I 2 mom. föreskrivs för tillverkaren skyldighet att se till att en produkt som tillverkaren har släppt ut på marknaden är försedd med typnummer, parti- eller serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om märkningen inte kan fästas på produkten på grund av produktens storlek eller art, ska den fästas på förpackningen eller i de medföljande dokumenten. 
Enligt 3 mom. ska tillverkaren ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt postadress. Uppgifterna ska anges på produkten eller, om detta inte är möjligt, i ett dokument som åtföljer produkten. Adressen ska ange en kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Avsikten med bestämmelsen är att säkerställa att tillsynsmyndigheten vid behov kan nå tillverkaren på den angivna adressen. Det är fråga om ett nytt krav som baserar sig på NLF-anpassning. 
I 4 mom. föreskrivs att de märkningar som avses i 1 mom. samt de bruksanvisningar och den säkerhetsinformation samt andra dokument som produkten åtföljs av ska ges på finska eller svenska. Till denna del är det fråga om ett krav enligt nationellt övervägande. Bestämmelsen motsvarar i lång utsträckning nuläget. Det räcker att informationen ges på finska eller svenska, eftersom de tryckbärande anordningar som omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde är avsedda för yrkesmässigt bruk, inte konsumentbruk.  
I 5 mom. finns en bestämmelse om bemyndigande att utfärda förordning. Enligt bemyndigandet utfärdas närmare bestämmelser om krav som ställs på märkningar, instruktioner och säkerhetsinformation genom förordning av statsrådet. 
19 §.Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven. I paragrafen föreskrivs om tillverkarens skyldighet att säkerställa att serietillverkning fortsätter att överensstämma med kraven. Det är fråga om ett nytt krav som grundar sig på artikel 6.4 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 6.4 i direktivet om enkla tryckkärl. Tillverkaren ska se till att det finns förfaranden för att säkerställa att en serietillverkad tryckbärande anordning överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. Hänsyn ska tas i synnerhet till ändringar i en tryckbärande anordnings konstruktion eller egenskaper samt till ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer i förhållande till vilka den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven anmäls. Med serietillverkning avses i den föreslagna paragrafen produktion där produkter tillverkas på annat sätt än styckevis. 
20 §. Tillverkarens skyldigheter när en tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven. I paragrafen föreskrivs om tillverkarens skyldigheter i situationer med bristande överensstämmelse med kraven. Genom paragrafen genomförs artikel 6.8 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 6.9 i direktivet om enkla tryckkärl.  
I 1 mom. föreskrivs om situationer där tillverkare har anledning att misstänka att en produkt som de släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag. Tillverkaren ska då omedelbart på eget initiativ vidta åtgärder för att produkten ska fås att överensstämma med kraven, eller att dra tillbaka eller återkalla produkten. 
I 2 mom. föreskrivs om tillverkarens skyldighet att omedelbart efter att ha genomfört åtgärderna underrätta tillsynsmyndigheten och lämna detaljerade uppgifter om den bristande överensstämmelsen och alla åtgärder som vidtagits. 
Enligt 3 mom. ska tillverkaren, när tillverkaren anser det vara behövligt på grund av risker förenade med den tryckbärande anordningen, i syfte att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet utföra slumpvis provning av tryckbärande anordningar som tillhandahålls på marknaden. Tillverkaren ska undersöka klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av produkter samt föra register över dem och informera distributörerna om all övervakning som föreslås i momentet. Genom 3 mom. genomförs det sista stycket i artikel 6.4 i direktivet om tryckbärande anordningar och i direktivet om enkla tryckkärl.  
21 §.Tryckbärande anordningar som konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis. Enligt artikel 4.3 i direktivet om tryckbärande anordningar ska tryckbärande anordningar och aggregat som till sina egenskaper är sådana att de understiger eller är lika stora som de gränser som ställs i direktivet konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis som gäller i en av medlemsstaterna i Europeiska unionen, för att säkerhet vid driften av dem kan garanteras. Motsvarande bestämmelse om konstruktion och tillverkning av tryckbärande anordningar som understiger de gränser som ställs i direktivet finns i direktivet om enkla tryckkärl. Dessa tryckbärande anordningar och aggregat ska åtföljas av tillräckliga bruksanvisningar. God teknisk praxis kan variera mellan olika medlemsstater. 
Produkter som ingår i god teknisk praxis bestäms enligt de tabeller som finns i bilaga II till direktivet om tryckbärande anordningar. Dessa produkter anses vara mindre farliga tryckbärande anordningar som inte medför någon betydande risk som är förknippad med trycket. Tryckbärande anordningar i enlighet med god teknisk praxis kan vara olika typer av tryckbärande anordningar (cisterner, rörsystem, tilläggsutrustning) eller aggregat som utifrån sina specifika värden befinner sig i artikel 4.3 i tabellerna om bedömning av överensstämmelse med kraven. De väsentliga säkerhetskraven eller noggranna tekniska kraven enligt direktivet tillämpas inte på dessa tryckbärande anordningar, men produkterna ska vara säkra under hela livscykeln.  
Enligt 1 mom. kan tryckbärande anordningar som till sina egenskaper är sådana att de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § i den föreslagna lagen inte tillämpas på dem konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis som gäller i en av medlemsstaterna i Europeiska unionen. 
Enligt 2 mom. får en tryckbärande anordning som konstruerats eller tillverkats i enlighet med god teknisk praxis inte förses med CE-märkning enligt 17 § i den föreslagna lagen. Det ska tas hänsyn till att även annan lagstiftning i Europeiska unionen kan gälla tryckbärande anordningar som tillverkats i enlighet med god teknisk praxis. Om det av sådan lagstiftning följer att produkten ska ha CE-märkning, bör sådan fästas även på tryckbärande anordningar i enlighet med god teknisk praxis.  
Enligt 3 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om egenskaperna hos de tryckbärande anordningar som kan konstrueras och tillverkas enligt god teknisk praxis. Med egenskaper avses de gränsvärden som fastställs i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl.  
4 kap. Bedömning av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven
22 §.Tillämpningsområdet för 4 kap. I direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl föreskrivs särskilt om bedömning av överensstämmelse med kraven i fråga om de tryckbärande anordningar som omfattas av direktivens tillämpningsområden. På grund av de skillnader som hänför sig till bedömningen av de i direktiven avsedda tryckbärande anordningarnas överensstämmelse med kraven gäller bestämmelserna i det föreslagna kapitlet endast bedömningen av sådana tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven som avses i direktivet om tryckbärande anordningar. De allmänna bestämmelserna om de i direktiven avsedda tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven finns i 3 kap. i den föreslagna lagen.  
23 §.Klassificering av tryckbärande anordningar. I 1 mom. klassificeras tryckbärande anordningar i olika kategorier utifrån den fara som de medför. Klassificeringen av den tryckbärande anordningen är en skyldighet för tillverkaren som en del av bedömningen av överensstämmelse med kraven. Bestämmelser om klassificering av tryckbärande anordningar finns i bilaga II till direktivet om tryckbärande anordningar. De tryckbärande anordningarna klassificeras enligt tabellerna för bedömning av överensstämmelse med kraven i bilaga II till direktivet enligt den tryckbärande anordningens typ och dess specifika storlekar (fluid, PN, V, DN) i kategorierna I, II, III, IV eller i så kallade tryckbärande anordningar i enlighet med god teknisk praxis. I 2 mom. bestäms de förfaranden enligt vilka bedömningen av överensstämmelse med kraven utförs enligt kategorin. Bestämmelser om bedömning av överensstämmelse med kraven finns i bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar. I var och en av de moduler som iakttas i bedömningen av överensstämmelse med kraven ingår uppgifter för tillverkaren och organet för bedömning av överensstämmelse och därigenom utreds om de väsentliga säkerhetskraven för den tryckbärande anordningen är uppfyllda. Enligt 3 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om klassificeringen av tryckbärande anordningar enligt direktivet om tryckbärande anordningar.  
24 §.Europeiskt materialgodkännande. Genom paragrafen genomförs artiklarna 15.1—15.4 i direktivet om tryckbärande anordningar. Vid tillverkningen av tryckbärande anordningar krävs att det används säkert material. I 1 mom. föreskrivs att i brist på harmoniserade standarder ska egenskaperna hos material som avses för återkommande användning vid tillverkningen av tryckbärande anordningar fastställas genom europeiska materialgodkännanden.  
Enligt 2 mom. uppfyller material som fått europeiskt materialgodkännande de väsentliga säkerhetskrav som anges i 14 § i den föreslagna lagen. Material som fått europeiskt materialgodkännande ska även få presumtion om överensstämmelse med kraven i fråga om de väsentliga säkerhetskrav som avses i direktivet om tryckbärande anordningar.  
Enligt 3 mom. beviljas europeiskt materialgodkännande av ett anmält organ som särskilt utsetts för denna uppgift. Enligt 4 mom. ska det anmälda organet ange och utföra, eller låta utföra, undersökningar och provningar som är lämpliga för att bedöma materialtypens överensstämmelse med de krav som ställs på dem.  
I 5 mom. föreskrivs att det anmälda organet ska sända en kopia av det europeiska materialgodkännandet till de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, de anmälda organen och till Europeiska kommissionen. 
I 6 mom. föreskrivs att närmare bestämmelser om förfarandet vid europeiskt materialgodkännande, anmälningar, materialtyper och krav, i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om tryckbärande anordningar, utfärdas genom förordning av statsrådet.  
25 §.Indragning av europeiskt materialgodkännande. Genom paragrafen genomförs artiklarna 15.4 och 15.5 i direktivet om tryckbärande anordningar. 
I 1 mom. föreskrivs att det anmälda organ som har utfärdat det europeiska materialgodkännandet ska dra in detta godkännande, om det anser att nämnda godkännande inte borde ha utfärdats eller om materialtypen täcks av en harmoniserad standard. Enligt 2 mom. ska det anmälda organet omedelbart meddela de övriga stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, de anmälda organen och Europeiska kommissionen om varje indraget godkännande. 
5 kap. Bedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven
26 §.Tillämpningsområdet för 5 kap. I det föreslagna kapitlet finns bestämmelser om bedömningen av sådana tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven som avses i direktivet om enkla tryckkärl, på motsvarande sätt som det i föreslagna 4 kap. föreskrivs i fråga om tryckbärande anordningar som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet om tryckbärande anordningar. Genom bestämmelserna i kapitlet genomförs artikel 13 i direktivet om enkla tryckkärl. I paragrafen görs en sådan avgränsning att bestämmelserna i detta kapitel endast gäller enkla tryckkärl som avses i det nämnda direktivet.  
27 §.Bedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven innan tillverkningen inleds. Genom paragrafen genomförs artikel 13.1 direktivet om enkla tryckkärl. I 1 mom. föreskrivs att innan ett enkelt tryckkärl vars produkt av högsta arbetstryck och volym överstiger 50 bar/liter tillverkas, ska kärlet genomgå en EU-typkontroll.  
Enligt 2 mom. utfärdas närmare bestämmelser om EU-typkontroll, i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om enkla tryckkärl, genom förordning av statsrådet. 
28 §.Bedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven innan tryckkärlen släpps ut på marknaden. Genom paragrafen genomförs artikel 13.2 direktivet om enkla tryckkärl. I paragrafen föreskrivs att innan ett enkelt tryckkärl släpps ut på marknaden ska dess överensstämmelse med kraven visas genom överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av kärl.  
Enligt 2 mom. utfärdas närmare bestämmelser om överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och om övervakad provning av kärl, i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om enkla tryckkärl, genom förordning av statsrådet. 
6 kap. Skyldigheter för importören, distributören och tillverkarens representant
29 §.Tillämpningsområdet för 6 kap. Paragrafen innehåller en bestämmelse om tillämpningsområdet för 6 kap. i den föreslagna lagen. I det föreslagna kapitlet finns bestämmelser om importörens, distributörens och tillverkarens representants skyldigheter. I slutet av kapitlet föreskrivs om de nämnda ekonomiska aktörernas skyldigheter i situationer med bristande överensstämmelse med kraven samt om skyldigheten att lämna ut information och samarbeta med tillsynsmyndigheterna. Dessa skyldigheter tillämpas också på tillverkaren. De föreslagna bestämmelserna i kapitlet gäller endast skyldigheter som hänför sig till tryckbärande anordningar som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl.  
30 §.Importörens skyldigheter. I paragrafen föreskrivs om importörens skyldigheter. Regleringen baserar sig på bestämmelserna i artikel 8 i direktivet om tryckbärande anordningar och i artikel 8 i direktivet om enkla tryckkärl. Genom paragrafen preciseras importörens uttryckliga uppgifter i aktörskedjan. 
Enligt 1 mom. får importörer på marknaden släppa ut bara sådana tryckbärande anordningar som överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. 
Enligt 2 mom. ska en importör, innan importören släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden, se till att tillverkaren har säkerställt att produkten överensstämmer med kraven och gjort bedömningar av överensstämmelse med kraven enligt 16 § i den föreslagna lagen. Dessutom ska importören säkerställa att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den tryckbärande anordningen är försedd med CE-märkning, att den åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, att den har de identifikationsuppgifterna för anordningen samt uppgifterna om tillverkaren och att anordningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska eller svenska.  
I 3 mom. förpliktas importören att informera både tillverkaren och tillsynsmyndigheten om en fara som den tryckbärande anordningen medför. 
I 4 mom. föreskrivs att importörer under den tid de ansvarar för den tryckbärande anordningen ska se till att förvarings- eller transportförhållandena för anordningen inte äventyrar anordningens överensstämmelse med kraven. Enligt 5 mom. ska importören anger sina kontaktuppgifter på motsvarande sätt som tillverkarens kontaktuppgifter. 
I 6 mom. föreskrivs om importörens skyldighet att hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten under tio år från det att produkten har släppts ut på marknaden och att se till att myndigheten på begäran får tillgång till den tekniska dokumentationen under denna tid. Tioårsperioden börjar löpa från det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.  
31 §.Distributörens skyldigheter. I paragrafen föreskrivs om distributörernas skyldigheter i aktörskedjan. Regleringen baserar sig på bestämmelserna i artikel 9 i direktivet om tryckbärande anordningar och i artikel 9 i direktivet om enkla tryckkärl. I den nuvarande lagen finns inte lika detaljerade bestämmelser om distributörens skyldigheter. Enligt artikel 9.1 i båda direktiven ska distributörerna iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i detta direktiv uppfylls, när de tillhandahåller en produkt på marknaden. I synnerhet ska distributören se till att distributörens behandling av produkten inte inverkar negativt på produktens överensstämmelse med kraven. Avsikten med detta är att framhäva tillverkarnas och importörernas primära skyldigheter i förhållande till distributören.  
Enligt 1 mom. ska distributören, innan en tryckbärande anordning tillhandahålls på marknaden, säkerställa att den åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och tekniska dokumentation, att anordningen har de krävda uppgifterna om anordningen och tillverkaren samt krävda dokument och bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska eller svenska.  
Enligt 2 mom. ska distributörer dessutom, under den tid de ansvarar för en produkt, se till att förvarings- eller transportförhållandena för produkten inte äventyrar produktens överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven. 
I 3 mom. föreskrivs att om en distributör har anledning att misstänka att en produkt inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, får distributören inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den uppfyller de nämnda kraven. Om produkten medför fara, ska distributören informera tillverkaren eller importören samt tillsynsmyndigheten om detta. 
32 §.Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören. I paragrafen föreskrivs om tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören. Det är fråga om ett nytt krav som grundar sig på artikel 9 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 9 i direktivet om enkla tryckkärl. I paragrafen föreskrivs att importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut en produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en produkt som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven enligt den föreslagna lagen kan påverkas. 
33 §.Tillverkarens representant. I paragrafen föreslås en bestämmelse om fullmakt för tillverkarens representant och om uppgifter som tillverkaren kan delegera till sin representant. Paragrafen motsvarar artikel 7 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 7 i direktivet om enkla tryckkärl.  
I 1 mom. anges de uppgifter som inte kan delegeras till tillverkarens representant. Enligt bestämmelsen kan tillverkarens representant inte svara för säkerställandet av att produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde överensstämmer med kraven eller för utarbetandet av teknisk dokumentation, utan dessa uppgifter bör vara en skyldighet enbart för tillverkaren. Tillverkaren kan alltså inte delegera ansvaret för att produkten överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven till sin representant, utan detta avses vara en skyldighet för enbart tillverkaren. Detsamma gäller för ansvaret att utarbeta teknisk dokumentation. Med undantag för dessa begränsningar kan i fullmakten avtalas om skyldigheter för tillverkarens representant. 
I 2 mom. föreslås bestämmelser om fullmakt som tillverkaren ger till sin representant. Fullmakten ska åtminstone ge tillverkarens representant rätt att hålla EU-försäkran om överensstämmelse eller i tillämpliga fall intyget om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för den myndighet som svarar för tillsynen över efterlevnaden av den föreslagna lagen i tio år från det att produkten har släppts ut på marknaden. 
Enligt 3 mom. ska tillverkarens representant på begäran till tillsynsmyndigheten ge all information och dokumentation som behövs för tillsynen över efterlevnaden och verkställigheten av den föreslagna lagen på finska eller svenska eller ett annat språk som tillsynsmyndigheten godtar samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheten i syfte att undanröja risker som medförs av de produkter som ingår i representantens fullmakt. 
Bestämmelser om motsvarande skyldigheter för andra ekonomiska aktörer än tillverkarens representanter finns i 34 § 1 mom. i den föreslagna lagen. 
34 §.Importörens och distributörens skyldigheter när en tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven. I paragrafen finns bestämmelser om vissa skyldigheter som gäller alla ekonomiska aktörer. Sådana är förfarandet då en produkt inte överensstämmer med kraven samt skyldighet att lämna information och samarbeta med tillsynsmyndigheten. Genom bestämmelserna genomförs bestämmelserna i artiklarna 8.7 och 9.4 i direktivet om tryckbärande anordningar samt bestämmelserna i artiklarna 8.7 och 9.4 i direktivet om enkla tryckkärl. I fråga om tillverkaren finns motsvarande bestämmelser i 20 § i den föreslagna lagen.  
I 1 mom. föreskrivs om importörens skyldigheter. Det är samma skyldigheter som tillverkarens skyldigheter i situationer med bristande överensstämmelse, så i bestämmelsen hänvisas direkt till de bestämmelser som gäller tillverkaren i 20 § i den föreslagna lagen. I 2 mom. föreskrivs om distributörens skyldigeter som är desamma som för tillverkaren i en situation då det finns anledning att misstänka att en produkt som den släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag samt tillverkarens skyldighet att omedelbart lämna detaljerad information om bristande överensstämmelse med kraven som upptäckts i en produkt och om alla vidtagna åtgärder. I bestämmelsen hänvisas till denna del till föreskrifterna i 20 § 1 och 2 mom. i den föreslagna lagen.  
35 §.Lämnande av information samt skyldighet att samarbeta. I paragrafen föreskrivs om tillverkarens, importörens och distributörens skyldighet att lämna tillsynsmyndigheten uppgifter samt skyldighet att samarbeta med tillsynsmyndigheten. Paragrafen grundar sig på artikel 11 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 11 i direktivet om enkla tryckkärl.  
Paragrafens 1 mom. gäller inte tillverkarens representanter. Om deras skyldigheter i saken föreskrivs i 33 § om tillverkarens representanter. Enligt 1 mom. i förslaget ska tillverkaren, importören och distributören på begäran till tillsynsmyndigheten ge all information och dokumentation som behövs för tillsynen över efterlevnaden och verkställigheten av den föreslagna lagen på finska eller svenska eller ett annat språk som tillsynsmyndigheten godtar. Dessutom förpliktas enligt momentet tillverkaren, importören och distributören att även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att produkterna överensstämmer med kraven. Genom det föreslagna 1 mom. genomförs artiklarna 6.9, 8.9 och 9.5 i direktivet om tryckbärande anordningar samt artiklarna 6.9, 8.9 och 9.5 i direktivet om enkla tryckkärl.  
I 2 mom. föreskrivs om ekonomiska aktörers skyldighet att lämna information som behövs med tanke på spårbarhet. Enligt momentet ska ekonomiska aktörer på begäran lämna identifieringsuppgifter om alla ekonomiska aktörer som har levererat tryckbärande anordningar till dem och alla ekonomiska aktörer som de har levererat tryckbärande anordningar till. Med avvikelse från föreslagna 1 mom. gäller föreslagna 2 mom. alla ekonomiska aktörer, dvs. även tillverkarens representanter. 
Enligt 3 mom. ska ekonomiska aktörer kunna visa upp spårbarhetsinformation enligt 2 mom. i tio års tid efter det att en tryckbärande anordning har levererats till dem och i tio år efter det att de har levererat den tryckbärande anordningen vidare.  
7 kap. Organ för bedömning av överensstämmelse
Den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven kan bedömas antingen av ett organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning eller av ett besiktningsorgan som grundar sig på nationella bestämmelser. I det föreslagna kapitlet föreskrivs om organ för bedömning av överensstämmelse och genom kapitlet genomförs bestämmelserna i kapitel IV i direktivet om tryckbärande anordningar och i kapitel IV i direktivet om enkla tryckkärl till de delar som inte föreskrivs i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Organ för bedömning av överensstämmelse är anmält organ, brukares bedömningsorgan och certifieringsorgan. De utför bedömningar av överensstämmelse med kraven som grundar sig på de nämnda direktiven och som det föreskrivs om i 3—5 kap. i den föreslagna lagen.  
I lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper föreskrivs horisontellt om förfarandet för godkännande och utseende av organ för bedömning av produkters överensstämmelse med kraven i enlighet med unionens harmoniseringslagstiftning till anmälda organ och om anmälan av organet till Europeiska unionens kommission och övriga medlemsstater. Syftet med de gemensamma kraven för anmälda organ är att säkerställa att alla anmälda organ utför sina uppgifter på samma nivå och i enlighet med förutsättningarna för sund konkurrens. Säkerställandet av tjänsternas kvalitet och kvalifikationerna hos de anmälda organen med enhetliga kriterier kan uppnås genom en horisontell lag. Enligt den föreslagna lagen tillämpas i fråga om krav som gäller enbart sådana brukares bedömningsorgan och certifieringsorgan som grundar sig på direktivet om tryckbärande anordningar delvis den nämnda horisontella lagen. 
36 §.Godkännande och övervakning av certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan. Enligt direktivet om tryckbärande anordningar kan brukares bedömningsorgan och erkända tredjepartsorganisationer utöver anmälda organ utföra vissa uppgifter i samband med bedömningen av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven. Organ som gör bedömningar av överensstämmelse med kraven har en betydande uppgift när det gäller säkerställande av att produkter som släpps ut på marknaden är säkra och överensstämmer med kraven. Bedömningen av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven är en sådan sakkunniguppgift som kräver tekniskt specialkunnande som det har ansetts motiverat att anförtro åt utomstående. De på direktiven baserade organen för bedömning av överensstämmelse som avses i den föreslagna lagen är privata företag, som sköter en offentlig förvaltningsuppgift när de tar hand om bedömningen av överensstämmelse med kraven.  
I artikel 24 i direktivet om tryckbärande anordningar föreskrivs om krav som gäller anmälda organ och erkända tredjepartsorganisationer. Bestämmelser om krav som gäller brukares bedömningsorgan finns i artikel 25 i direktivet om tryckbärande anordningar. I de gällande nationella bestämmelserna föreskrivs det om organ som avses i direktivet i förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar. För erkända tredjepartsorganisationer enligt direktivet används i de gällande nationella bestämmelserna termen certifieringsorgan. Genomförandet av direktivet om tryckbärande anordningar förutsätter inte ändring av den term som används nationellt.  
Brukares bedömningsorgan och certifieringsorganen utses för att bedöma huruvida de väsentliga kraven uppfylls och för att säkerställa att dessa krav tekniskt sett tillämpas konsekvent i enlighet med de förfaranden som har fastställts i Europeiska unionens harmoniseringslagstiftning. Brukares bedömningsorgan och certifieringsorganen tillhandahåller tjänster för tillverkare inom ett område som berör det allmänna intresset, där syftet är att säkerställa tryckbärande anordningars säkerhet. På grund av detta ansvarar de för sina åtgärder hos den nationella behöriga myndigheten i sitt etableringsland. 
Enligt 1 mom. i den föreslagna paragrafen godkänner arbets- och näringsministeriet på ansökan brukares bedömningsorgan och certifieringsorgan, när ministeriet har säkerställt att de krav som ställs på godkännande av dessa organ uppfylls. Ministeriet anmäler också organet till Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater. Enligt direktivet om tryckbärande anordningar är förfarandet för ansökan, godkännande och indragning av godkännandet för brukares bedömningsorgan och certifieringsorgan motsvarande som för anmälda organ. I fråga om bestämmelserna om ansökan, godkännande och indragning av godkännandet hänvisas på grund av detta i 2 mom. direkt till 4 och 6 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, där det finns motsvarande bestämmelser om anmälda organ.  
Enligt 3 mom. utövar arbets- och näringsministeriet tillsyn över de certifieringsorgan och brukares besiktningsorgan som ministeriet godkänt.  
37 §.Allmänna krav med avseende på certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan. Bestämmelserna om krav för certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan grundar sig också på artiklarna 24 och 25 i direktivet om tryckbärande anordningar. I 1 mom. föreskrivs om de krav som är samma som för anmälda organ. I fråga om allmänna krav för certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan, verksamhetsrelaterade krav, opartiskhet, krav för bedömningspersonal, ansvarsförsäkring, presumtion om överensstämmelse med kraven samt utförande av uppgifter på entreprenad och hos dotterbolag tillämpas 7—13 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper.  
Enligt 2 mom. tillämpas dock inte 7 § 2 punkten i lagen om anmälda organ i fråga om de allmänna kraven för brukares bedömningsorgan. Enligt punkten ska organet vara ett utomstående sakkunnigorgan som är oberoende av den organisation som bedöms och oberoende av produkten.  
38 §.Särskilda krav som gäller brukares bedömningsorgan. De särskilda krav för brukares bedömningsorgan som föreslås i paragrafen grundar sig på artikel 25 i direktivet om tryckbärande anordningar. Enligt 1 mom. är brukarnas besiktningsorgan en del av organisationen för den tryckbärande anordningens ägare och innehavare. Avsikten med bestämmelsen är att brukares bedömningsorgan också kan ingå i samma användargrupp som ägaren och innehavaren. En användargrupp utgörs av företag som har organiserat sig i större industriella objekt för att ordna åtgärder för bedömning av överensstämmelse med kraven. Brukares bedömningsorgan hör till den organisation för vars bruk de tryckbärande anordningar på vilka brukares bedömningsorgan utför besiktningar av konstruktionen och tillverkningen är avsedda. 
Det säkerställs att verksamheten är oberoende till exempel genom uppdragsspecifik granskning av oberoende och genom intern kontroll. Organet iakttar organisationens kvalitetspolicy och har ett sådant kvalitetssystem för besiktningsverksamheten som stöder sig på organisationens kvalitetssystem. 
Enligt föreslagna 2 mom. ska brukares bedömningsorgan använda rapporteringsmetoderna för den organisation där organet ingår. Rapporteringsmetoderna ska visa och garantera att brukares bedömningsorgan är opartiskt. Brukares bedömningsorgan rapporterar om sin verksamhet till organisationens ledning.  
Enligt föreslagna 3 mom. förutsätts av brukares bedömningsorgan inte en ansvarsförsäkring som avses i 11 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, om detta ansvar hör till den organisation som organet ingår i.  
39 §.Allmänna skyldigheter för certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan samt skyldighet att lämna uppgifter. Paragrafen grundar sig på artikel 34 i direktivet om tryckbärande anordningar, där det föreskrivs om skyldigheter som hänför sig till anmälda organs, brukares bedömningsorgans och erkända tredjepartsorganisationers verksamhet. Nationellt har bestämmelserna i artikeln i fråga om anmälda organ genomförts genom lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Brukares bedömningsorgan och certifieringsorganen har samma allmänna skyldigheter som anmälda organ. Därför hänvisas i 1 mom. till 14 § i den nämnda lagen, där det finns bestämmelser om de allmänna skyldigheterna för anmälda organ.  
I 2 mom. finns, på motsvarande sätt som i 1 mom., en hänvisning till bestämmelsen i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper om skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter och organ för bedömning av överensstämmelse.  
40 §.Intyg om överensstämmelse. Bestämmelser om intyg om överensstämmelse finns i bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar samt i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl, vilka innehåller närmare föreskrifter om förfarandet för bedömning av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven. Enligt 1 mom. ska organet för bedömning av överensstämmelse till tillverkaren utfärda ett intyg om den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven, om produkten uppfyller de krav som föreskrivs för den. Skyldigheten att utfärda intyg är också beroende på det förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som ska tillämpas på den tryckbärande anordningen. Förfarandet bestäms utifrån klassificeringen av anordningen. Intyg som påvisar överensstämmelse med kraven kan vara till exempel EU-typintyg, intyg om överensstämmelse eller EU-konstruktionsintyg.  
I 2 mom. föreskrivs att organet för bedömning av överensstämmelse också ska förvara kopior av intyg som avses i 1 mom. och tillägg samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som det intyget är giltigt.  
I 3 mom. ingår bemyndigande att genom förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om intyg om överensstämmelse, innehållet i dessa intyg samt om förutsättningarna för utfärdande av intyg. Om detta föreskrivs i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl.  
41 §.Avslag eller återkallande av intyg. I denna paragraf föreskrivs om skyldigheten för organ för bedömning av överensstämmelse att avslå eller återkalla intyg. Bestämmelserna grundar sig på artikel 34 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 29 i direktivet om enkla tryckkärl. Om ett organ för bedömning av överensstämmelse upptäcker att en tryckbärande anordning inte uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska organet begära att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren. Om ett organ för bedömning av överensstämmelse efter det att ett intyg har utfärdats anser att en tryckbärande anordning inte längre uppfyller väsentliga säkerhetskraven, ska det begära att tillverkaren avhjälper bristen. Vid behov ska intyget återkallas tillfälligt eller slutgiltigt. Om bristen inte avhjälps eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska organet för bedömning av överensstämmelse enligt behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller bevilja intyget på nytt så att det är belagt med restriktioner. 
42 §.Begränsningar som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven som certifieringsorgan utför. Den föreslagna paragrafen grundar sig på artikel 34.1 i direktivet om tryckbärande anordningar och på punkt 3.1.2 i bilaga I till direktivet. Enligt paragrafen kan ett certifieringsorgan utföra bedömning av överensstämmelse med kraven endast i fråga om permanenta förband och förbandsmetoder.  
43 §.Begränsningar som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven som brukares bedömningsorgan utför. Genom paragrafen genomförs artikel 16 i direktivet om tryckbärande anordningar. I de gällande nationella bestämmelserna föreskrivs det om brukarnas besiktningsorgan i förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar. De gällande nationella bestämmelserna motsvarar föreskrifterna i direktivet om tryckbärande anordningar, men av orsaker som hänför sig till vald författningsnivå bör det i fortsättningen föreskrivas om detta på lagnivå.  
Enligt 1 mom. får brukarnas besiktningsorgan utföra uppgifter uteslutande för den organisation den ingår i.  
I 2 mom. föreskrivs att sådana tryckbärande anordningar eller aggregat som brukarnas besiktningsorgan bedömt överensstämma med de väsentliga säkerhetskraven får endast användas i anläggningar som drivs av den organisation eller företagsgrupp som organet tillhör.  
Enligt föreslagna 3 mom. ska man inom den aktuella organisationen iaktta gemensamma säkerhetsprinciper som gäller tekniska specifikationer för konstruktionen, tillverkningen, besiktningarna, underhållet och driften av tryckbärande anordningar.  
I 4 mom. föreskrivs att de tryckbärande anordningar och aggregat vars överensstämmelse har bedömts av brukarnas besiktningsorgan får inte vara försedda med CE-märkning. Bestämmelsen grundar sig på artikel 16.2 i direktivet om tryckbärande anordningar.  
I bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar föreskrivs om förfaranden som tillämpas på besiktningsorganens bedömningar av överensstämmelse med kraven. Enligt bemyndigandet i 5 mom. kan närmare bestämmelser om dessa förfaranden utfärdas genom förordning av statsrådet, i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet om tryckbärande anordningar.  
8 kap. Besiktningsorgan
Det föreslagna kapitlet innehåller bestämmelser om krav och allmänna skyldigheter för nationella besiktningsorgan. Regleringen grundar sig på bestämmelserna i den gällande lagen om tryckbärande anordningar och förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar. Besiktningsorganen kontrollerar den nationella överensstämmelsen med kraven för tryckbärande anordningar som föreskrivs i 2 kap. i den föreslagna lagen och utför besiktningar på tryckbärande anordningar enligt 9 kap. 
44 §.Godkännande av besiktningsorgan. Paragrafen baserar sig på 5 § i den gällande lagen om tryckbärande anordningar. Enligt 1 mom. kan tillsynsmyndigheten godkänna ett besiktningsorgan att utföra uppgifter som föreskrivs för besiktningsorgan i den föreslagna lagen. Avsikten med de föreslagna bestämmelserna är inte att ändra nuläget. Besiktningsorganets uppgifter är andra än de som enligt Europeiska unionens lagstiftning utgör skyldigheter för ett organ för bedömning av överensstämmelse. Om sådana besiktningsorgan används enligt definitionerna i den föreslagna lagen benämningen godkänt organ. Ett godkänt organ granskar placeringsplanen för den tryckbärande anordningen, gör periodiska besiktningar på tryckbärande anordningar, godkänner förfaranden som ersätter periodiska besiktningar, kontrollerar ändamålsenligheten hos bedömningen av faran hos pannanläggningar, kontrollerar reparations- och ändringsarbeten på tryckbärande anordningar samt gör besiktningar av påfyllningsplatser och påfyllningsanläggningar.  
Enligt 2 mom. kan godkännandet ges bara för viss tid. På besiktningsorganet kan ställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller dess verksamhet. Om besiktningsorganets uppgifter begränsas så att de görs uteslutande för en viss användargrupp av tryckbärande anordningar, används av besiktningsorganet enligt definitionerna i den föreslagna lagen benämningen egenbesiktningsorgan. Egenbesiktningsorganet uppgifter är att granska placeringsplanen, göra periodiska besiktningar samt granska reparations- och ändringsarbeten. 
Enligt 3 mom. ska till ansökan om godkännande av besiktningsorgan fogas dokument som visar att de krav som föreskrivs för besiktningsorganet uppfylls. Till dokumenten bör också fogas ett intyg eller utlåtande om att kraven uppfylls från ackrediteringstjänsten FINAS. Bestämmelser om återkallande av godkännande av besiktningsorgan finns i 82 § i lagförslaget. 
45 §.Allmänna krav som tillämpas på besiktningsorgan. I paragrafen föreskrivs om allmänna krav som gäller för godkännande av besiktningsorgan. Bestämmelserna grundar sig huvudsakligen på bestämmelserna i bilaga II till förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar.  
Enligt föreslagna 1 mom. 1 punkten ska besiktningsorganet vara en i Finland registrerad juridisk person. En privatperson kan i praktiken inte uppfylla kraven för ett besiktningsorgan. Vid utförandet av sina uppgifter utövar besiktningsorganet offentlig makt och det är svårt att övervaka ett organ som är registrerat utomlands. Enligt 2 punkten ska organet och dess personal utföra bedömnings- och besiktningsuppgifterna med yrkesskicklighet och med teknisk kompetens. Enligt 3 punkten får organet och dess personal inte vara utsatta för sådan påtryckning eller ekonomiskt eller annat inflytande som skulle kunna påverka deras bedömningar eller besiktningsresultat, särskilt från de personer som har ekonomisk fördel av besiktningsresultatet. Enligt 4 punkten ska besiktningspersonalen vid organet vara opartisk och anställdas löner får inte vara beroende av antalet genomförda besiktningar eller resultatet av dem. Enligt 5 punkten ska organet förfoga över nödvändig personal och nödvändig materiel så att det på ett sakkunnigt sätt kan sköta de tekniska och administrativa uppgifter som sammanhänger med besiktning och tillsyn. Organet ska också ha tillgång till nödvändig utrustning för specialbesiktningar. Enligt 6 punkten ska besiktningsorganet ha ett tillförlitligt och fungerande system för lagring av uppgifter om de besiktningar som organet utfört och för att säkerställa möjlighet till spårning. Sådana system behövs, eftersom besiktningsorganen utför ett stort antal besiktningar. Enligt 7 punkten i momentet ska besiktningsorganet dessutom ha en ansvarsförsäkring som med hänsyn till verksamhetens omfattning och art är tillräcklig för att ersätta de skador som orsakas av verksamheten.  
46 §.Krav som gäller bedömningspersonalen vid ett besiktningsorgan. Enligt 1 punkten i den föreslagna paragrafen ska besiktningspersonalen vid besiktningsorganet dessutom ha god teknisk kunskap samt yrkesmässig kompetens och utbildning. Enligt 2 punkten ska personalen ha tillräckliga kunskaper om kraven vid besiktningar som genomförs och tillräcklig erfarenhet av att genomföra sådana besiktningar. Enligt 3 punkten ska personalen därtill ha kompetens att upprätta intyg, protokoll och redogörelser för att verifiera besiktningens resultat. 
47 §.Särskilda krav som gäller godkända organ. De särskilda krav som gäller godkända organ baserar sig på bestämmelserna i 1 punkten i bilaga I till förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar. Det föreslås att dessa överförs till den föreslagna paragrafen. Dessa krav tillämpas utöver de allmänna kraven.  
Enligt 1 mom. får ett godkänt organ, dess ledning och personal inte vara konstruktörer, tillverkare, leverantörer, installatörer, användare och inte dessas representanter för tryckbärande anordningar som organet granskar. Enligt föreslagna 2 mom. får de som avses ovan inte delta direkt eller som representanter för konstruktion, tillverkning, utsläppande på marknaden eller underhåll av tryckbärande anordningar. Tillverkaren av den tryckbärande anordningen och det godkända organet får dock utbyta teknisk information. 
48 §.Särskilda krav som gäller egenbesiktningsorgan. Enligt 1 mom. tillämpas på de särskilda krav som gäller egenbesiktningsorgan motsvarande krav som föreslås för brukares bedömningsorgan i 38 §. Ett egenbesiktningsorgan är en självständig enhet i organisationen av en grupp av användare av tryckbärande anordningar. Organet ska vara en definierbar del av organisationen och inom organisationen ha enhetliga rapporteringsmetoder som säkerställer och visar att det är opartiskt.  
Enligt 2 mom. får egenbesiktningsorganet inte ansvara för granskade tryckbärande anordningars konstruktion, tillverkning, leveranser, installation, användning eller underhåll och det får inte delta i någon sådan verksamhet som skulle påverka opartiskheten i dess bedömningar eller tillförlitligheten i dess besiktningsåtgärder. 
49 §.Besiktningsorganets allmänna skyldigheter. På motsvarande sätt som de organ för bedömning av överensstämmelse som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning är de inhemska besiktningsorganen privata företag, som anses sköta en offentlig förvaltningsuppgift när de tar hand om bedömningen av överensstämmelse med kraven eller en del av bedömningen. Bedömningen av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven är en sådan sakkunniguppgift som kräver tekniskt specialkunnande som det har ansetts motiverat att anförtro åt utomstående. Inhemska besiktningsorgan utses att bedöma om tryckbärande anordningar uppfyller kraven och säkerställa anordningarnas överensstämmelse med kraven genom förfaranden som kräver konsekvent teknisk tillämpning. Besiktningsorgan tillhandahåller tjänster för tillverkare inom ett område som berör det allmänna intresset, där syftet är att säkerställa tryckbärande anordningars säkerhet. De ansvarar för sina åtgärder hos den nationella tillsynsmyndigheten. Jämfört med den gällande lagstiftningen har skyldigheterna för organen och författningsnivån i den föreslagna lagen ändrats så att dessa motsvarar kraven i grundlagen.  
Enligt föreslagna 1 mom. handlar personalen vid besiktningsorganen under straffrättsligt tjänsteansvar, när de fullgör sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i den föreslagna lagen. Det föreskrivs om skadestånd i skadeståndslagen (412/1974). Bestämmelserna i 2 och 4 mom. baserar sig på 6 § i förordningen om tryckbärande anordningar som avses i lagen om tryckbärande anordningar. Besiktningsorganet har rätt använda utomstående provnings- och besiktnings- eller bedömningstjänster. När besiktningsorganet anlitar utomstående tjänster, ska besiktningsorganet se till att den utomstående part som utför tjänsten uppfyller de krav ställs i 45—48 § i den föreslagna lagen. Dessutom ska besiktningsorganet ge tillsynsmyndigheten uppgifter om omständigheter som organet har observerat och som äventyrar den allmänna säkerheten i tryckbärande anordningar. Enligt 3 mom. ska besiktningsorganet underrätta tillsynsmyndigheten om alla sådana förändringar i verksamheten som inverkar på villkoren för godkännandet. Bestämmelsen baserar sig på 5 § 3 mom. i den gällande lagen. Enligt 5 mom. ska besiktningsorganet årligen lämna en berättelse över sin verksamhet till tillsynsmyndigheten. 
I 6 mom. anges de andra centrala författningarna som besiktningsorganet ska iaktta när det fullgör sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag. När besiktningsorganet fullgör offentliga förvaltningsuppgifter enligt den föreslagna lagen ska organet iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) språklagen (423/2003) och personuppgiftslagen (523/1999). De informativa hänvisningar till allmänna förvaltningslagar som föreslås i momentet syftar till att precisera besiktningsorganens skyldigheter.  
50 §.Begränsningar som gäller egenbesiktningsorganets verksamhet. Enligt 1 mom. besiktar ett egenbesiktningsorgan endast tryckbärande anordningar för den grupp där organet ingår. I 2 mom. föreskrivs att för egenbesiktningsorganen gäller samma begränsningar som föreslås för brukarnas besiktningsorgan i 43 § 2 och 3 mom.  
9 kap. Besiktning av tryckbärande anordningar
Det föreslagna kapitlet innehåller nationella bestämmelser om besiktning av tryckbärande anordningar. För tydlighetens skull ska bestämmelserna om centrala skyldigheter för ägaren, innehavaren och besiktningsorganet i samband med registrering och besiktningar finnas som en helhet i början av kapitlet, i föreslagna 51—54 §. Närmare bestämmelser om besiktningar finns i föreslagna 55—68 §. Kapitlet baserar sig i sin helhet på handels- och industriministeriets gällande beslut om tryckbärande anordningars säkerhet. Avsikten med de föreslagna bestämmelserna är inte att ändra nuläget.  
51 §.Registreringsplikt. Enligt 1 mom. i paragrafen ska den tryckbärande anordningen registreras i samband med första periodiska besiktningen. Anmälan om registrering är en skyldighet för ägaren och innehavaren och ska göras om den tryckbärande anordningen kan medföra betydande fara. Syftet med registreringen är att säkerställa tillsynsmyndighetens möjligheter att övervaka tryckbärande anordningars säkerhet.  
Enligt 2 mom. ska ägaren och innehavaren göra anmälan om registrering hos besiktningsorganet. Anmälan görs i samband med första periodiska besiktningen. Av anmälan ska framgå den tekniska informationen om den tryckbärande anordningen, den tryckbärande anordningens placering samt tillverkaren, importören ägaren och driftsövervakaren.  
Enligt 3 mom. ska ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras meddela tillsynsmyndigheten om ändringar i de uppgifter som gäller den tryckbärande anordningens ägare, innehavare, placering och driftsövervakare. Genom att ändringar meddelas säkerställs att tillsynsmyndigheten har tillgång till uppdaterade uppgifter om dem som ansvarar för den tryckbärande anordningen.  
En betydande fara som den tryckbärande anordningen medför baserar sig på den tryckbärande anordningens egenskaper. Definitionen av egenskaperna är mycket teknisk och det är inte ändamålsenligt att ha tekniska bestämmelser i lag. På grund av detta utfärdas enligt bestämmelsen om befullmäktigande i 4 mom. närmare bestämmelser om de tekniska egenskaperna hos sådana tryckbärande anordningar som kan orsaka betydande fara och som den i paragrafen föreslagna registreringsplikten således åtminstone gäller genom förordning av statsrådet.  
52 §.Skyldigheter i samband med anmälan om registrering. Avsikten med paragrafen är att besiktningsorganet ska komplettera anmälan om registrering med uppgifter om den tryckbärande anordningens tekniska egenskaper och om besiktningar och lämna uppgifterna till tillsynsmyndigheten för registrering.  
Enligt 1 mom. ska besiktningsorganet granska anmälan om registrering och komplettera den med uppgifter om tidpunkten för första periodiska besiktningen och besiktningens resultat och arten och tidpunkten för följande periodiska besiktning samt tillställa tillsynsmyndigheten dessa uppgifter.  
Enligt föreslagna 2 mom. ska besiktningsorganet tillställa tillsynsmyndigheten motsvarande uppgifter också om flyttning av periodiska besiktningar samt om ändringsbesiktningar. Enligt 3 mom. ska dessutom, om de periodiska besiktningarna har ersatts med andra åtgärder, ägaren eller innehavaren lämna de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. Om ersättande av periodiska besiktningar föreskrivs nedan i 63 eller 64 §.  
53 §.Skyldighet att se till att en tryckbärande anordning besiktas. I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att se till att de i lag föreskrivna besiktningarna görs på tryckbärande anordningar i rätt tid. I samband med en bedömning av överensstämmelse med kraven som baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning kan det beroende på det tillämpande förfarandet för bedömning av överensstämmelse redan göras vissa besiktningar som hänför sig till idrifttagningen av den tryckbärande anordningen. Genom besiktningarna av tryckbärande anordningar i samband med idrifttagningen och under drifttiden uppföljs bland annat att överensstämmelse med kraven uppnås. De benämningar som används om besiktningarna motsvarar den terminologi som används i handels- och industriministeriets gällande beslut om tryckbärande anordningars säkerhet. I samband med idrifttagningen görs den första periodiska besiktningen på den tryckbärande anordningen.  
Enligt föreslagna 1 mom. ska ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras se till att den första periodiska besiktningen utförs på anordningen när den tas i drift. Enligt 2 mom. ska ägaren eller innehavaren dessutom se till att de periodiska besiktningar som följer på första periodiska besiktningen utförs eller att de ersätts med åtgärder som föreslås i 63 och 64 §.  
Enligt föreslagna 3 mom. ska ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning se till att en ändringsbesiktning görs vid behov för att säkerställa att den tryckbärande anordningen vid korrekt drift inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom. Närmare bestämmelser om ändringsbesiktning finns i föreslagna 61 eller 62 §.  
Enligt den bestämmelse som föreslås i 4 mom. tillämpas de skyldigheter som hänför sig till periodiska besiktningar inte på en tryckbärande anordning som tagits ur drift och i fråga om vilken tillsynsmyndigheten underrätts om urdrifttagningen. Bestämmelsen preciserar ägarens och tillverkarens skyldigheter att se till att endast sådana tryckbärande anordningar som är i drift besiktas.  
54 §.Besiktningsorganets skyldighet att utföra besiktningar. I paragrafen föreslås bestämmelser om besiktningsorganets skyldighet att utföra besiktningar som baserar sig på nationell lagstiftning. Det är naturligt att föreskriva om skyldigheter i samband med utförande av besiktningar på ett sammanfattande sätt i samma sammanhang där det föreskrivs om det närmare innehållet i besiktningarna. 
Enligt 1 mom. ska besiktningsorganet på tryckbärande anordningar utföra den första periodiska besiktningen och de följande periodiska besiktningarna, driftsbesiktningen, den invändiga besiktningen och det periodiska tryckprovet samt sänkningsbesiktningen och ändringsbesiktningar. Dessutom ska besiktningsorganet godkänna de förfaranden som ersätter de periodiska besiktningarna. 
Enligt föreslagna 2 mom. ska besiktningsorganet som en del av de periodiska besiktningarna, driftsbesiktningen, den invändiga besiktningen och det periodiska tryckprovet godkänna de åtgärder som har utförts i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om en godtagbar utredning visas upp över dessa.  
55 §.Den första periodiska besiktningen. I paragrafen finns bestämmelser om åtgärder som behöver kontrolleras innan den tryckbärande anordningen tas i drift vid idrifttagningsbesiktningen. Avsikten med paragrafen är att kontrollera att den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven, och om den tryckbärande anordningen omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning, även de väsentliga säkerhetskraven. 
Enligt 1 mom. 1 punkten ska vid den första periodiska besiktningen på en tryckbärande anordning genomföras åtgärderna i samband med registreringen av den tryckbärande anordningen. Enligt 2 punkten ska vid första periodiska besiktningen fastställas den tryckbärande anordningens driftsvärden. Med driftsvärden avses de tillåtna driftsvärdena för den tryckbärande anordningen. De tillåtna driftsvärdena är den tryckbärande anordningens största tillåtna driftstryck, högsta och lägsta tillåtna temperatur samt i fråga om pannor effekten. Dessutom ska enligt 3 punkten bestämmas arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning. Enligt den föreslagna 4 punkten ska på den tryckbärande anordningen eller på dess märkskylt göras en märkning om den tryckbärande anordningens registernummer samt månaden och året för följande periodiska besiktning.  
I föreslagna 2 mom. föreskrivs om vad som ska kontrolleras vid första periodiska besiktningen. Vid första periodiska besiktningen på den tryckbärande anordningen ska som dokument visas åtminstone drifts- och underhållsanvisningarna samt försäkran om överensstämmelse. Enligt 1 punkten ska vid första periodiska besiktningen kontrolleras att märkningarna på den tryckbärande anordningen samt bruksanvisningarna har utarbetats på det sätt som föreslås i 18 § och att EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats på det sätt som föreslås i 16 § 3 mom. 2 punkten. Enligt den föreslagna 2 punkten ska det kontrolleras att det i placeringen iakttas de bestämmelser om säkerhet vid placeringen som föreslås i 6 §. Dessutom ska enligt 3 punkten kontrolleras att den tryckbärande anordningen kan drivas tryggt och att den kan fungera tryggt i det system som den har anslutits till. Enligt 4 punkten ska det också kontrolleras att driftsövervakaren har tillräcklig kompetens och sakkunskap för uppgiften. Det föreslås att bestämmelser om driftsövervakarens kompetens finns i 72 §. Enligt föreslagna 5 punkten ska det kontrolleras att det i den tryckbärande anordningen finns tillräckligt med anordningar och anordningssystem som påverkar driftsäkerheten och att de fungerar på tillbörligt sätt. Dessutom ska enligt 6 punkten kontrolleras att det elektroniska eller programmerbara automationssystem som innehåller skydds- och låsningsfunktioner och dess realisering per anläggning är lämpliga, om inte denna bedömning har ingått i förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven. 
Typen av tryckbärande anordning kan ha inverkan på innehållet i den första periodiska besiktningen och besiktningsobjekten. I 3 mom. ingår ett bemyndigande att genom förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om innehållet i första periodiska besiktningen och det som ska besiktas i fråga om pannanläggningar och tryckbärande anordningar som placeras utomhus.  
56 §.Följande periodiska besiktningar. Enligt 1 mom. kan arterna av de följande periodiska besiktningar som följer på första periodiska besiktningen vara driftsbesiktning, invändig besiktning och periodiskt tryckprov. Tidsmässigt följer dessa efter den första periodiska besiktningen. Enligt föreslagna 2 mom. ska vid en periodisk besiktning besiktningsorganet fastställa arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning. På den tryckbärande anordningen ska månaden och året för följande periodiska besiktning märkas ut.  
Intervallerna för var och en av de periodiska besiktningarna och de relaterade kraven bestäms enligt typen av tryckbärande anordning. Det föreslås att det föreskrivs om intervallerna för besiktningarna och de relaterade kraven för varje typ av tryckbärande anordning i 57—59 §. Enligt 3 mom. ska besiktningsorganet förkorta intervallerna mellan de periodiska besiktningarna, om en tryckbärande anordnings skick samt driftsförhållanden, skötsel, tillverkarens anvisningar eller besiktningsresultaten förutsätter detta. Enligt föreslagna 4 mom. kan besiktningsorganet på begäran av ägaren eller innehavaren förlänga intervallerna mellan de besiktningarna, om en tryckbärande anordnings skick samt driftsförhållanden, skötsel, tillverkarens anvisningar eller besiktningsresultaten tillåter detta. Enligt 5 mom. kan tidpunkten för besiktningen flyttas med högst 13 månader framåt. I samband med kraven för var och en av besiktningarna kan det också föreskrivas om kortare intervaller. Flyttningen påverkar inte fastställandet av följande tidpunkter för de periodiska besiktningarna. 
De periodiska besiktningarna av den tryckbärande anordningens rörsystem är förenade med tekniska specialkrav. Enligt 6 mom. utfärdas närmare bestämmelser om dessa genom förordning av statsrådet.  
57 §.Driftsbesiktning. Enligt 1 punkten ska det vid driftsbesiktningen på den tryckbärande anordningen kontrolleras att det i den tryckbärande anordningen finns tillräckligt med anordningar och anordningssystem som påverkar driftsäkerheten och att de fungerar på riktigt sätt. Bestämmelser om därmed sammanhängande krav finns i 5 § 2 mom. Enligt den föreslagna 2 punkten ska det kontrolleras att driftsövervakaren har den för uppgiften avsedda kompetensen och sakkunskapen. Enligt den föreslagna 3 punkten ska vid driftsbesiktningen även kontrolleras att den tryckbärande anordningen, dess utrustning, isoleringar, skydd mot väderleken och andra yttre konstruktioner är i behörigt skick. Dessutom ska enligt 4 punkten kontrolleras att den tryckbärande anordningen kan fungera tryggt i det system som den har anslutits till. I besiktningarna ingår enligt 5 punkten även granskning av riskbedömningen för en pannanläggning och kontroll av att kraven för driftsövervakning av pannanläggningen uppfylls.  
Enligt föreslagna 2 mom. ska för besiktningsorganet i samband med driftsbesiktningen presenteras en utredning av de reparationsarbeten som har gjorts efter den senaste driftsbesiktningen. Det är en skyldighet för ägaren eller innehavaren.  
Fastställandet av egenskaperna hos en tryckbärande anordning baserar sig på den tekniska informationen om anordningarna och utifrån dessa bestäms intervallerna för driftsbesiktningarna av den tryckbärande anordningen. Enligt 3 mom. får intervallerna för driftsbesiktningar vara högst två år för ång- och hetvattenpannor, autoklaver, transportbehållare som töms med tryck och som är tryckbärande endast när den töms, behållare av armerad plast och tryckkärl som har använts för härdning av kalk- och cementprodukter. För övriga tryckbärande anordningar är intervallen fyra år.  
Enligt 4 mom. får intervallerna mellan driftsbesiktningarna förlängas med högst ett år.  
58 §.Invändig besiktning. Enligt 1 mom. ska det vid invändig besiktning av en tryckbärande anordning granskas att den tryckbärande anordningen och dess utrustning inte har fel eller egenskaper som kan äventyra en säker drift av anordningen. Med utrustning avses tryckbärande tilläggsutrustning och säkerhetsutrustning, till exempel avstängningsventiler, mätinstrument för tryck, temperatur och ytnivå samt säkerhetsventiler.  
I föreslagna 2 mom. föreskrivs att den invändiga besiktningen av rörsystemet i anslutning till den tryckbärande anordningen kan ersättas med bevakning. Det behöver inte göras anmälan om bevakningen till tillsynsmyndigheten, eftersom rörsystemen inte är tryckbärande anordningar som ska registreras.  
Enligt 3 mom. får intervallerna för invändiga besiktningar vara högst två år för behållare av armerad plast och tryckbärande anordning som har använts för härdning av kalk- och cementprodukter. Besiktningsintervallen får vara åtta år för en tryckbärande anordning vars fluid inte fräter eller annars inverkar skadligt på den tryckbärande anordningens vägg. Detta förutsätter att ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen och vid behov tillverkaren försäkrar att nämnda skadliga inverkan inte förekommer. För övriga tryckbärande anordningar får intervallen vara fyra år.  
59 §.Periodiskt tryckprov. I paragrafen föreskrivs om tryckprov som ska göras på tryckbärande anordningar med bestämda intervaller. Enligt föreslagna 1 mom. ska det vid ett tryckprov som görs på en tryckbärande anordning prövas om den tryckbärande anordningens tryckbärande väggar vid provtrycket är täta och om det förekommer sådana formförändringar som medför fara för säkerheten. När provet utförs ska eventuella anvisningar från tillverkaren av den tryckbärande anordningen beaktas.  
I 2 mom. ingår en bestämmelse om säkerhet. Enligt den ska tryckprovet göras med iakttagande av nödvändig försiktighet. Enligt föreslagna 3 mom. ska tryckprov utföras i samband med varannan invändig besiktning. Provet behöver dock inte utföras på ett tryckkärl och ett rörsystem, där man vid den invändiga besiktningen i tillräckligt hög grad har kunnat försäkra sig om att konstruktionen är hel och hållfast. Enligt föreslagna 4 mom. ska det i besiktningsprotokollet motiveras varför provet har lämnats bort och bortlämnandet av provet ska bedömas på nytt vid nästa invändiga besiktning. Enligt bestämmelsen om bemyndigande i 5 mom. utfärdas det närmare bestämmelser om det förfarande som iakttas vid tryckprovet genom förordning av statsrådet.  
60 §.Sänkningsbesiktning. I paragrafen finns bestämmelser om en särskild sänkningsbesiktning på tryckbärande anordning som helt eller delvis ska täckas med jord och som ska registreras. Enligt 1 mom. får en sådan tryckbärande anordning inte täckas förrän besiktningsorganet har gjort en sänkningsbesiktning av den tryckbärande anordningen och det rörsystem som har anslutits till den. I föreslagna 2 mom. finns bestämmelser om förfarandet för sänkningsbesiktning. Vid sänkningsbesiktningen ska det kontrolleras att den tryckbärande anordningen och det rörsystem som anslutits till den är tillräckligt skyddad. Dessutom kontrolleras det om ojämnheter eller rörelser i marken äventyrar den tryckbärande anordningens säkerhet och om de substanser som det är meningen att anordningen ska täckas med är lämpliga. 
61 §.Ändringsbesiktning. I paragrafen finns bestämmelser om utförande av ändringsbesiktning på tryckbärande anordningar. I föreslagna 1 mom. föreskrivs om sådana situationer där en ändringsbesiktning behöver göras med tanke på tryckbärande anordningars säkerhet innan anordningen tas i drift på nytt. Enligt 1 punkten ska i de fall som avses i momentet en ändringsbesiktning göras på tryckbärande anordningar som skadats. Dessutom ska en ändringsbesiktning enligt 2 punkten göras före idrifttagningen på tryckbärande anordningar vars anordningar eller anordningssystem ändrats betydligt och enligt 3 punkten på tryckbärande anordningar vars driftsändamål eller tillåtna driftsvärden ska ändras.  
I 2 mom. finns bestämmelser om situationer då en ändringsbesiktning ska göras på en tryckbärande anordning som ska registreras. Enligt föreslagna 1 punkten ska en ändringsbesiktning göras på tryckbärande anordningar som installerats på en ny plats i de fall som avses i momentet. Enligt 2 punkten ska en ändringsbesiktning göras på en tryckbärande anordning som har flyttats eller ändrats på ett sådant sätt att den placeringsplan som godkänts för anordningen inte kan iakttas. Dessutom ska en ändringsbesiktning göras på en tryckbärande anordning som har varit ur drift över ett år, vilket har meddelats tillsynsmyndigheten, och tas i drift på nytt.  
Enligt 3 mom. görs en ändringsbesiktning med iakttagande av det förfarande som iakttas vid den första periodiska besiktningen. Momentet uttrycker också att avsikten med ändringsbesiktningen är att kontrollera att den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven, och om den tryckbärande anordningen omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning, även de väsentliga säkerhetskraven.  
62 §.Ändringsbesiktningar i vissa situationer. I paragrafen finns bestämmelser om andra situationer då en ändringsbesiktning ska göras på en tryckbärande anordning. Enligt föreslagna 1 mom. 1 punkten ska en ändringsbesiktning göras på en tryckbärande anordning som har importerats från en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillverkats innan kravet på CE-märkning av tryckbärande anordningar trädde i kraft. Enligt den föreslagna 2 punkten ska en ändringsbesiktning göras på en tryckbärande anordning vars överensstämmelse med kraven har bedömts av brukarnas besiktningsorgan eller egenbesiktningsorgan och som ska användas annanstans än i en anläggning som ingår i den organisation vars verksamhet brukarnas besiktningsorgan eller egenbesiktningsorganet bedriver. 
Enligt föreslagna 2 mom. ska vid den ändringsbesiktning som avses i paragrafen med hjälp av dokument om den tryckbärande anordningen och genom undersökning av anordningen att den till sitt skick och sin övriga säkerhetsnivå överensstämmer med de allmänna säkerhetskraven, och om anordningen omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning, även de väsentliga säkerhetskraven. Vid ändringsbesiktning iakttas de krav som gäller för den första periodiska besiktningen.  
63 §.Ersättande av periodiska besiktningar med bevakning av den tryckbärande anordningen. Syftet med paragrafen är att göra det möjligt att ersätta periodiska besiktningar som följer på den första periodiska besiktningen eller delar av dessa besiktningar med bevakning av den tryckbärande anordningen. Enligt 1 mom. kan periodiska besiktningar på tryckbärande anordning som ska registreras eller delar av besiktningarna ersättas med bevakning av den tryckbärande anordningen som ägaren eller innehavaren utför. Detta förutsätter att man genom bevakningen kan försäkra sig om den tryckbärande anordningens säkerhet.  
Enligt 2 mom. ska ägaren eller innehavaren komma överens om bevakningen av den tryckbärande anordningen med det godkända organet och det ska göras upp en skriftlig plan över bevakningen. Enligt föreslagna 3 mom. ska ägaren eller innehavaren meddela tillsynsmyndigheten om bevakningen samt registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen.  
I 4 mom. föreskrivs att om ägaren, innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att det genom bevakning av den tryckbärande anordningen inte kan bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven, och om den tryckbärande anordningen omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning även de väsentliga säkerhetskraven, ska man återgå till periodiska besiktningar.  
Enligt 5 mom. utfärdas närmare bestämmelser om vilka periodiska besiktningar eller delar av besiktningarna kan ersättas med bevakning av den tryckbärande anordningen genom förordning av statsrådet. Det behöver utfärdas bestämmelser genom förordning, eftersom de besiktningar som ska ersättas med andra åtgärder bestäms enligt de tekniska detaljerna. 
64 §.Ersättande av periodiska besiktningar med ett system för övervakning av en tryckbärande anordnings skick. Enligt 1 mom. kan en periodisk besiktning av rörsystemet, en driftsbesiktning, en invändig besiktning och ett periodiskt tryckprov ersättas med ett system för övervakning av en tryckbärande anordnings skick som ett godkänt organ fastställt för besiktningsobjektet. Det förutsätter att systemet till sin verkan motsvarar en periodisk besiktning. Enligt 2 mom. ska systemet för övervakning av skicket göras upp skriftligt. Där ska definieras uppgifter och kompetenskrav för de personer som deltar i verksamheten samt underhåll av de mätutrustningar som övervaktning förutsätter.  
Enligt föreslagna 3 mom. ska i antalet åtgärder som ersätter de periodiska besiktningarna, i deras innehåll och i tidpunkterna för dem beaktas de uppgifter som har erhållits om besiktningsobjektets risker, drift och besiktningar.  
Enligt föreslagna 4 mom. ska ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning meddela tillsynsmyndigheten de tryckbärande anordningar som ska registreras och som omfattas av systemet för övervakning av skicket och det besiktnings- och bevakningsprogram som gäller dessa, och myndigheten kan vid behov ställa villkor för genomförandet av systemet eller programmet.  
Enligt föreslagna 5 mom. ska ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning kontinuerligt utveckla systemet för övervakning av skicket med hjälp av de uppgifter som erhållits vid driften och besiktningen av den tryckbärande anordningen.  
Enligt 6 mom. ska, om ägaren, innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att de allmänna säkerhetskraven, och om den tryckbärande anordningen omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning även de väsentliga säkerhetskraven inte uppnås genom det fastställda systemet för övervakning av skicket, ska man återgå till periodiska besiktningar.  
65 §.Bedömning av risker förenade med pannanläggning och beredskap inför risksituationer. I paragrafen finns bestämmelser om bedömning och hantering av risker förenade med pannanläggning. I föreslagna 1 mom. anges de pannanläggningar där ägaren och innehavare ska göra en riskbedömning för att tillförsäkra säkerheten efter idrifttagningen. Enligt 1—3 punkten ska en riskbedömning göras vid en pannanläggning där det finns en ångpanna som ska införas i registret över tryckbärande anordningar och vars effekt överstiger 6 megawatt och vid en pannanläggning där det finns en hetvattenpanna som ska införas i registret över tryckbärande anordningar och vars effekt överstiger 15 megawatt eller som ska placeras under jorden.  
Enligt 2 mom. 1 punkten ska av riskbedömningen för pannanläggningen framgå de risksituationer och förhållanden där en olycka är möjlig i samband med driften av en pannanläggning. Dessutom ska enligt 2 punkten av riskbedömningen framgå de risksituationer som förorsakas av drifttekniken i pannanläggningen. Sådana är till exempel risksituationer som orsakas av olika driftssätt. Enligt 3 punkten ska i bedömningen finnas en beskrivning av de typiska och största möjliga risksituationerna samt av de driftsfel, felfunktioner, fel och skador som uppkommit i anordningarna samt andra skäl som leder till dessa situationer. 
I 3 mom. föreskrivs om beredskap inför risksituationer som identifierats vid riskbedömningen. Enligt 1—3 punkten ska i fråga om identifierade risksituationer utöver det som föreskrivs i föreslagna 2 mom. utredas åtminstone vilken beredskapen är att förhindra risksituationer i samband med normaldriften i och reparations- och servicearbeten på pannanläggningen samt olika störningssituationer, hurdana åtgärder har vidtagits med anledning av företagna utredningar och hurdana skyddssystem man har för avsikt att använda för att förhindra identifierade risker eller minska följderna av dem, vad som krävs av dessa funktioner och tillförlitligheten i systemen och hur det har säkerställts att dessa krav uppfylls. 
Enligt 4 mom. ska besiktningsorganet granska riskbedömningen.  
66 §.Besiktningsprotokoll. Enligt paragrafen ska besiktningsorganet till den som begärt en besiktning lämna besiktningsprotokoll över den utförda besiktningen. Om åtgärder genomförda i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har godkänts som en del av de periodiska besiktningarna, ska en redogörelse för godkännandet fogas till besiktningsprotokollet.  
67 §.Omedelbar fara. Enligt 1 mom. ska besiktningsorganet uppmana driftsövervakaren eller en representant för ägaren eller innehavaren att genast vidta åtgärder för att undanröja risken, om besiktningsorganet i samband med besiktningen upptäcker att driften av en tryckbärande anordning medför en omedelbar fara.  
Enligt 2 mom. ska besiktningsorganet skriftligen underrätta ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen och skicka en kopia av meddelandet till tillsynsmyndigheten och driftsövervakaren. 
Enligt 3 mom. ska ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen efter vidtagna åtgärder för att avhjälpa en omedelbar fara begära att besiktningsorganet utför en ändringsbesiktning enligt föreslagna 61 § på den tryckbärande anordningen.  
68 §.Fel och brister. Enligt 1 mom. ska besiktningsorganet meddela driftsövervakaren eller representanten för ägaren eller innehavaren att det inte är säkert att driva den tryckbärande anordningen, om det vid besiktningen konstateras att det finns sådana fel eller brister i den tryckbärande anordningen som minskar säkerheten vid driften av anordningen.  
Enligt 2 mom. ska ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen efter vidtagna åtgärder för att avhjälpa ett fel eller en brist begära att besiktningsorganet utför en ändringsbesiktning enligt föreslagna 61 § på den tryckbärande anordningen.  
I 3 mom. föreskrivs att om besiktningsorganet anser att bristerna i den tryckbärande anordningen är allvarliga men inte förutsätter åtgärder som avses i 1 mom. eller 67 § 1 mom., ska bristerna föras in i besiktningsprotokollet och det överenskommas om under vilken tidsfrist bristerna ska avhjälpas eller driften upphöra. Besiktningsorganet ska övervaka att de överenskomna åtgärderna vidtas. 
Enligt 4 mom. kan tillsynsmyndigheten bestämma om extra besiktningar av tryckbärande anordningar vars säkerhet det föreligger särskilda skäl att försäkra sig om. Särskilda skäl kan vara till exempel fel och brister som upptäckts upprepade gånger eller försummelse att avhjälpa felen eller bristerna.  
69 §.Bok över tryckbärande anordning. Enligt 1 mom. ska ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras samla de centrala handlingarna om den tryckbärande anordningen i enhetlig form i en bok över den tryckbärande anordningen. Centrala handlingar som avses i bestämmelsen är till exempel den tekniska dokumentationen om tillverkningen av den tryckbärande anordningen samt besiktningsintygen, EU-försäkran om överensstämmelse, intyget om att placeringsplanen har granskats, registeranmälan, intygen över den första periodiska besiktningen och övriga periodiska besiktningar samt dokument som gäller ändringar och reparationer av den tryckbärande anordningen.  
Enligt 2 mom. ska ägaren eller innehavaren förvara boken över en tryckbärande anordning som ska registreras till dess tillsynsmyndigheten meddelas att den tryckbärande anordningen har avförts ur registret. Vid överlåtelse av en tryckbärande anordning ska boken över den tryckbärande anordningen överlåtas till den nya ägaren eller innehavaren. 
10 kap. Drift av tryckbärande anordning och driftsövervakning
70 §.Ägarens och innehavarens skyldigheter att se till att en tryckbärande anordning som ska registreras drivs på ett säkert sätt. I paragrafen ingår de viktigaste bestämmelserna om ägarens och innehavarens skyldigheter att se till att en tryckbärande anordning drivs på ett säkert sätt, vilka behövs för att säkerställa tryckbärande anordningars säkerhet. Enligt föreslagna 1 mom. ska ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning utse en driftsövervakare för att övervaka att en tryckbärande anordning som ska registreras drivs på ett lämpligt sätt. Det föreslås att det föreskrivs om driftsövervakarens kompetens i 72 §. 
I 2 mom. 1—3 punkten föreskrivs om ägarens och innehavarens skyldigheter att se till att driftsövervakaren har tillbörliga möjligheter att sköta uppgiften. För det första ska ägaren eller innehavaren se till att driftsövervakaren får kännedom om alla faktorer som sammanhänger med den tryckbärande anordningens drift och skick. Dessutom ska det ses till att driftsövervakaren ges möjlighet att sköta och driva den tryckbärande anordningen så att den inte medför fara för människor eller egendom. Ägaren och innehavaren ska också se till att det utses en eller flera driftsövervakare i reserv, som är driftsövervakare när den egentliga driftsövervakaren är förhindrad att sköta sina uppgifter.  
Enligt 2 mom. 4 punkten ska ägaren och innehavaren se till att den tryckbärande anordningen drivs av personal som är yrkesskicklig och förtrogen med sina uppgifter. Enligt 5 punkten ska ägaren och innehavaren se till att det vid byte av ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning meddelas tillsynsmyndigheten kontaktuppgifter för den nya ägaren eller innehavaren. Skyldigheten riktar sig till den nya ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen.  
71 §.Driftsövervakarens uppgifter. Driftsövervakaren för en tryckbärande anordning ser till att anordningen drivs på ett sätt som inte äventyrar den tryckbärande anordningens säkerhet. Enligt 1 mom. 1 punkten ska driftsövervakaren övervaka driften och skicket av den tryckbärande anordningen samt ta hand om driftsbokföringen. Enligt 2 punkten ska driftsövervakaren hålla den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare à jour i fråga om väsentliga faktorer som sammanhänger med den tryckbärande anordningens drift och skick. Enligt 3 punkten ska driftsövervakaren säkerställa att den personal som driver den tryckbärande anordningen känner den tryckbärande anordningens funktion, driftsanvisningar och säkerhetsbestämmelser och säkerhets- och alarmanordningarnas funktion, hur de används och provanvänds. 
I 2 mom. ingår ett bemyndigande att utfärda förordning. Enligt bemyndigandet får närmare bestämmelser om innehållet i driftsövervakarens uppgifter enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. 
72 §.Driftsövervakarens kompetens. En person ska uppfylla vissa krav för att kunna vara en driftsövervakare för en tryckbärande anordning. I paragrafen finns bestämmelser om kompetenskrav för driftsövervakaren. Särskilda krav gäller för kompetenskraven för en driftsövervakare för en pannanläggning. Driftsövervakaren har en säkerhetsrelaterad uppgift som kräver särskild sakkunskap när det gäller övervakningen av driften av en tryckbärande anordning. På grund av dessa skäl har det föreskrivits kompetenskrav för driftsövervakare och en förpliktelse att påvisa kompetensen. För ägaren och innehavaren av en tryckbärande anordning har föreskrivits skyldighet att utse en kompetent driftsövervakare och meddela uppgifter om driftsövervakaren till tillsynsmyndigheten. Avsikten med de föreslagna bestämmelserna är inte att ändra nuläget.  
Enligt det allmänna kravet i 1 mom. ska driftsövervakaren för en tryckbärande anordning har tillräcklig sakkunskap om den tryckbärande anordningens konstruktion, drift och underhåll. Sakkunskapen kan bedömas till exempel utifrån utbildning och arbetserfarenhet. Utbildningen tillförsäkrar en tillräckligt omfattande teoretisk kunskap, arbetserfarenheten säkerställer att personen även kan sakerna i praktiken och genom exempelvis en säkerhetsexamen kan man försäkra sig om att personen i tillräcklig grad behärskar kraven i de säkerhetsrelaterade författningarna och kraven i fråga om väsentliga säkerhetsstandarder. 
I 2—7 mom. finns bestämmelser om kompetenskraven för en driftsövervakare i en pannanläggning. Driftsövervakaren i en sådan pannanläggning som innehåller en eller flera ång- eller hetvattenpannor som ska införas i registret över pannanläggningar och vilkas sammanräknade effekt överstiger 1 MW eller högsta tillåtna drifttryck av någon av dem överstiger 10 bar ska som intyg om driftsövervakares kompetens ha ett kompetensbrev som ger behörighet att vara driftsövervakare i anläggningen i fråga. Den krävda kompetensnivån bestäms enligt den tryckbärande anordningens effekt. Kompetensbreven är övermaskinmästarbrev, maskinmästarbrev, undermaskinmästarbrev, maskinskötarbrev A och maskinskötarbrev B.  
I föreslagna 2 mom. 1—5 punkten finns närmare bestämmelser om den behörighet som det krävda kompetensbrevet ger på följande sätt: övermaskinmästarbrev, om effekttalet överstiger 5 000 bar • MW, maskinmästarbrev, om effekttalet är högst 5 000 bar • MW, undermaskinmästarbrev, om det högsta tillåtna driftstrycket är högst 40 bar och effekttalet högst 500 bar • MW; maskinskötarbrev A, om det högsta tillåtna driftstrycket är högst 25 bar och effekttalet högst 100 bar • MW; eller maskinskötarbrev B, om det högsta tillåtna driftstrycket är högst 16 bar och effekttalet högst 40 bar • MW. 
Om det i en pannanläggning ingår enbart hetvattenpannor, kan enligt 3 mom. till driftsövervakare utses en person som har kompetens som är en klass lägre än vad som föreskrivs i föreslagna 2 mom. 
Om det i en pannanläggning ingår både ång- och hetvattenpannor, fastställs enligt 4 mom. kompetenskraven på basis av föreslagna 2 och 3 mom. enligt det alternativ som kräver högre kompetens genom att effekttalen och de högsta tillåtna drifttrycken beräknas separat för ångpanns- och hetvattenpannsgruppen. 
Enligt 5 mom. 1—3 punkten kan till driftsövervakare för en pannanläggning dessutom utses en person som har högskoleexamen inom tekniska utbildningsområdet, högre yrkeshögskoleexamen inom teknik eller lägre yrkeshögskoleexamen inom teknik, vitsord i studieämnen som gäller konstruktion, byggande och skötsel av ång- och hetvattenpannor och minst två års erfarenhet av drifts- och underhållsuppgifter i en pannanläggning som motsvarar kompetensklassen. Före yrkeshögskolorna var ingenjör en examen på yrkeshögskolenivå. Som examen enligt bestämmelsen i 1 punkten i momentet betraktas även en ingenjörsexamen på yrkeshögskolenivå som avlagts före 2003. En person med nämnda utbildning och erfarenhet kan utses till driftsövervakare fastän personen inte har ett kompetensbrev enligt föreslagna 2 mom. Om en person, som i övrigt uppfyller de kompetenskrav som avses i föreslagna 5 mom., under minst ett år har haft konstruktions- och tillverkningsuppgifter eller besiktningsuppgifter som gäller ång- eller hetvattenpannor, räcker det enligt 6 mom. med ett års erfarenhet av drifts- och underhållsuppgifter i en pannanläggning som motsvarar kompetensklassen. 
Enligt 7 mom. kan till driftsövervakare i reserv för en pannanläggning också utses en sådan person som har kompetens som är en klass lägre än vad som föreslås i 2—4 mom. 
I 8 mom. ingår bemyndigande att utfärda förordning. 2 mom. i den föreslagna paragrafen innehåller bestämmelser om kompetensbrev som ger behörighet att vara driftsövervakare för en tryckbärande anordning. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av ett kompetensbrev som ger annan behörighet behöver utfärdas genom förordning, eftersom det i kraven kan ingå tekniska och detaljerade bestämmelser om utbildningens studieinnehåll, arbetserfarenhet eller annan teknisk kunskap som kompetensen medför. Enligt momentet utfärdas närmare bestämmelser om utbildningens studieinnehåll, arbetserfarenhetskrav och andra behörighetskrav som påvisar teknisk kompetens vilka förutsätts för beviljande av kompetensbrev genom förordning av statsrådet. 
73 §.Beviljade av kompetensbrev. I paragrafen finns bestämmelser om beviljande av kompetensbrev. Enligt 1 mom. bedömer ett godkänt organ behörigheten för den som ansöker om kompetensbrev och beviljar kompetensbrev. Enligt 2 mom. ska till ansökan om kompetensbrev fogas en redogörelse för sökandens studier och arbetserfarenhet samt en kopia av tidigare beviljat kompetensbrev. 
Enligt 3 mom. ska ett godkänt organ utfärda kompetensbrev till en person som uppfyller de krav som föreslagits för beviljande av kompetensbrev för driftsövervakare. Enligt 4 mom. ska det godkända organet hålla en förteckning över de kompetensbrev som organet beviljat.  
Enligt 5 mom. ska det godkända organet på begäran utfärda intyg om yrkesverksamhet inom området för tryckbärande anordningar som bedrivs i Finland. Detta behövs särskilt i en situation då en person från Finland ska arbeta med motsvarande uppgifter annanstans i Europa. 
74 §.Utomlands förvärvad utbildning och arbetserfarenhet. I paragrafen finns bestämmelser om hur det godkända organet ska beakta utomlands förvärvad utbildning och arbetserfarenhet, när organet beviljar kompetensbrev. Utländska sökande kan finnas från både EU-länder och andra länder. 
Det godkända organet ska vid beviljandet av kompetensbrev, utöver vad som föreskrivs annanstans, beakta utbildning som erhållits utomlands och arbetserfarenhet som förvärvats utomlands. Det godkända organet kan vid behov begära utlåtande som behövs till stöd för beslutsfattandet från universitet, högskola eller annan läroanstalt på det sätt som föreskrivs i 4 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).  
Enligt 2 mom. kan det godkända organet också bevilja ett finskt kompetensbrev på basis av ett utländskt kompetensbevis, om organet anser att det i tillräcklig grad motsvarar de inhemska kraven.  
Genom 3 mom. möjliggörs att personer kan komma från ett annat EU-/EES-land till Finland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, nedan yrkeskvalifikationsdirektivet. Det godkända organet ska beakta kraven i direktivet och bevilja kompetensbevis, om direktivet ger personen rätt att flytta från ett land till ett annat för att utöva yrke och personen uppfyller kraven i fråga. Direktivet har genomförts genom lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007, nedan yrkeskvalifikationslagen). Yrkeskvalifikationsdirektivet inbegriper flera system för ömsesidigt erkännande. Om kompetensbrev söks på basis av sådan yrkeserfarenhet som skaffats i enlighet med direktivet (personen har utövat yrket tillräckligt länge i utreselandet), ska det godkända organet vid behov begränsa kompetensbrevet i den omfattning som motsvarar arbetserfarenheten inom området för tryckbärande anordningar. 
Yrkeskvalifikationsdirektivet har genomförts nationellt bl.a. genom en allmän lag om erkännande av yrkeskvalifikationer som innehåller bestämmelser om förfaranden för godkännande av yrkeskvalifikationer. En ny lag om erkännande av yrkeskvalifikationer trädde i kraft vid ingången av 2016. I den nya lagen ingår bestämmelser enligt det direktiv (2013/55/EU) genom vilket direktivet om yrkeskvalifikationer ändrades och vilka handlar om bl.a. europeiskt yrkeskort och partiell rätt att utöva yrke.  
Europeiskt yrkeskort är ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer vars form avviker från det nuvarande, dvs. som fattas med hjälp av kommissionens system för elektroniskt informationsutbyte IMI. Detaljerna kring det europeiska yrkeskortet fastställs i kommissionens genomförandeakter (EU) 2015/983. Enligt genomförandeförordningen kan ett yrkeskort i praktiken beviljas en som utövar sjukskötar-, provisor-, fysioterapeut-, fastighetsförmedlar- eller bergsguideyrket. Arbeten inom området för tryckbärande anordningar har inte varit uppe vid diskussionerna mellan kommissionen och medlemsstaterna såsom yrken för vilka införandet av yrkeskort övervägs. 
Den nya lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer innehåller också en bestämmelse om förutsättningarna för beviljande av rätt att utöva ett visst yrke. Bestämmelsen baserar sig på artikel 4 f i det ändrade direktivet. I artikel 4 f sjätte stycket föreskrivs att artikeln inte ska tillämpas på de yrkesutövare som omfattas av automatiskt erkännande av deras yrkeskvalifikationer enligt avdelning III kapitel II, III och III a. Detta innebär i praktiken att bestämmelsen om partiell rätt att utöva yrke gäller endast yrken som omfattas av det allmänna systemet för erkännande, och inte t.ex. arbeten inom branschen för tryckbärande anordningar, om beslut om erkännande baserar sig på erkännande av arbetserfarenhet. Om beviljandet av kompetensbevis däremot baserar sig på en utbildning som skaffats i ett annat EU/EES-land, fattar kompetensbedömningsorganet beslut i enlighet med bestämmelserna i det allmänna systemet för erkännande och då blir det också aktuellt att bedöma möjligheterna att bevilja partiell rätt att utöva yrke, om de villkor som anges i den allmänna lagen uppfylls. 
75 §.Driftsövervakning av pannanläggning. I paragrafen finns bestämmelser om det förfarande som iakttas vid övervakningen av tryckbärande anordningar i pannanläggning. Enligt 1 mom. ska en pannanläggnings ång- och hetvattenpannor som ska införas i registret över tryckbärande anordningar under drifttiden övervakas antingen kontinuerligt eller periodiskt.  
I 2 och 3 mom. finns närmare bestämmelser om det förfarande som iakttas vid kontinuerlig eller periodisk övervakningen av tryckbärande anordningar i under drifttiden. Vid kontinuerlig driftsövervakning ska man kontinuerligt bevaka de med tanke på pannanläggningens säkerhet väsentliga driftsuppgifterna i anläggningen eller på en styrplats utanför anläggningen. Vid periodisk driftsövervakning behöver man inte hela tiden vara i pannanläggningen eller på dess styrplats. Den som driver den tryckbärande anordningen måste dock utan dröjsmål få besked om alarm för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.  
Enligt 4 mom. ska på en tryckbärande anordning som ska övergå beständigt från kontinuerlig driftsövervakning till periodisk driftsövervakning göras en ändringsbesiktning. 
Fastställandet av egenskaperna hos en tryckbärande anordning i pannanläggning baserar sig på den tekniska informationen om anordningarna. Därför utfärdas bestämmelser om egenskaperna hos sådana tryckbärande anordningar i pannanläggning som kan övervakas periodiskt genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid kontinuerlig och periodisk driftsövervakning och kraven för pannan och styrplatsen. Bestämmelsen som utrycker bemyndigande att utfärda förordning finns i 5 mom.  
76 §.Installations-, reparations- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning. Paragrafens 1 mom. uttrycker en bestämmelse enligt vilken samma säkerhetsprinciper som iakttas vid tillverkningen av en tryckbärande anordning ska iakttas vid installations-, reparations- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning. Därmed ska vid installations-, reparationerings- och ändringsarbeten alltid iakttas åtminstone de allmänna säkerhetskraven, och om den tryckbärande anordningen omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning, även de väsentliga säkerhetskraven. I reparations- och ändringsarbeten som påverkar trycktåligheten ingår också tekniska föreskrifter. Enligt 2 mom. utfärdas närmare bestämmelser om nämnda reparations- och ändringsarbeten genom förordning av statsrådet.  
11 kap. Myndighetstillsyn över tryckbärande anordningar under driftstiden
Genom lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, som ska utfärdas, skapas nationellt en allmän och enhetlig regleringsram för marknadskontrollen inom vissa produktsektorer och för tillsynsmyndigheternas åtgärder vid yttre gränskontroll enligt artiklarna 27—29 i NLF-förordningen. Till denna del finns i den föreslagna lagen om tryckbärande anordningar en hänvisning till bestämmelserna i den lag som avses ovan.  
Inverkan av de direktiv som gäller produktgrupper som baserar sig på Europeiska unionens harmoniseringslagstiftning täcker bara utsläppandet på marknaden och upphör, när produkten tas i bruk för första gången. Utöver de bestämmelser som behövs för genomförandet av direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl innehåller den föreslagna lagen nationella bestämmelser som gäller användningen av produkten efter att den släppts ut på marknaden. Tillsynen över produkter under driftstiden, efter att de släppts ut på marknaden, baserar sig på nationell lagstiftning och omfattas inte av tillämpningsområdet för marknadskontrollen av vissa produkter. Därför behövs i den föreslagna lagen bestämmelser om tillsynen över att den nationella lagstiftningen iakttas. Där ingår kontroll av förhållandena under driftstiden samt straffbestämmelser.  
Det föreslagna kapitlet innehåller bestämmelser om myndighetstillsynen över tryckbärande anordningar under driftstiden. Bestämmelserna baserar sig på bestämmelserna om tillsyn i den gällande lagen om tryckbärande anordningar, men de har avgränsats så att de bara gäller de åtgärder som behövs för utövandet av tillsynen över tryckbärande anordningar under driftstiden. Straffbestämmelserna finns i 15 kap. i den föreslagna lagen.  
77 §.Register över tryckbärande anordningar. I paragrafen finns bestämmelser om registret över tryckbärande anordningar. I paragrafen ingår bestämmelser om syftet med och informationsinnehållet i registret över tryckbärande anordningar. Enligt föreslagna 1 mom. upprätthålls registret över tryckbärande anordningar av Säkerhets- och kemikalieverket. Registret över tryckbärande anordningar förs för övervakningen av tryckbärande anordningars säkerhet. Här ingår övervakning av att tryckbärande anordningar drivs tryggt samt säkerställandet av att tryckbärande anordningar som ska registreras besiktas med de föreskrivna intervallerna. Driftsövervakaren för en tryckbärande anordning utför uppgifter som hänför sig till tryckbärande anordningars säkerhet och som kräver särskild sakkunskap. För att tillförsäkra tryckbärande anordningars säkerhet behöver det övervakas att driftsövervakaren har den för uppgiften förutsatt kompetensen. Registret förs också i syfte att säkerställa att en driftsövervakare som uppfyller kompetenskraven har utsetts för tryckbärande anordningar. Om kompetenskrav föreskrivs i 72 § i lagförslaget.  
I 2 mom. föreskrivs om informationsinnehållet i registret. Informationsinnehållet i registret motsvarar de uppgifter som Säkerhets- och kemikalieverket i nuläget inför i registret över tryckbärande anordningar. Jämfört med den gällande lagen preciseras dock bestämmelserna om informationsinnehåll i väsentlig grad i den föreslagna lagen. Enligt 1 punkten införs i registret uppgifter för identifiering av den tryckbärande anordningen. Sådana uppgifter är den tryckbärande anordningens registernummer, tillverkningsnummer och tillverkningsår. Enligt 2 punkten införs i registret även firma, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter för den tryckbärande anordningens ägare och innehavare. Uppgifterna behövs för identifiering av den tryckbärande anordningens ägare och innehavare. Dessutom införs i registret enligt 3 punkten tillverkarens och importörens firma, i syfte att identifiera den tryckbärande anordningens ursprung.  
Enligt 4 punkten införs i registret över tryckbärande anordningar driftsövervakarens namn, personbeteckning och uppgifter om driftsövervakarens kompetens samt firma, företags- och organisationsnummer och kontaktuppgifter för driftsövervakarens arbetsgivare. Driftsövervakaren har en betydelsefull uppgift när det gäller att säkerställa tryckbärande anordningars säkerhet och i uppgiften krävs att kompetenskraven uppfylls. I registret över tryckbärande anordningar behöver införas sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera driftsövervakaren för den tryckbärande anordningen. Till denna del utgör registret över tryckbärande anordningar ett personregister och de personuppgifter som införs i registret behövs för att säkerställa tryckbärande anordningars säkerhet.  
Enligt 5 punkten införs uppgifter om placeringsplatsen för den tryckbärande anordningen i registret över tryckbärande anordningar. Enligt 6 och 7 punkten införs i registret också teknisk information om den tryckbärande anordningen, uppgifter om typen av tryckbärande anordning och säkerhetsanordningssystemet, samt uppgifter om de tillåtna driftsvärdena för den tryckbärande anordningen, volym, effekt och uppgifter om fluiden.  
Enligt 8 punkten införs i registret också uppgifter om besiktningen av den tryckbärande anordningen, dvs. tidpunkten för besiktningen, arten av besiktning, besiktningens resultat samt tidpunkten och arten för följande besiktning. Enligt 9 punkten införs i registret också de väsentliga säkerhetsobservationerna vid besiktningarna. Dessutom införs enligt 10 punkten uppgifter om förfaranden som ersätter besiktningarna. Enligt 11 punkten införs i registret över tryckbärande anordningar också uppgifter om det besiktningsorgan som utfört besiktningen. 
Enligt 3 mom. kan uppgifter som antecknats i registret förvaras så länge som de behövs med tanke på tillsynen. Uppgifterna ska tas bort från registret utan dröjsmål, när de inte längre behövs för övervakningen av verksamheten. Detta är motiverat för att man i efterhand ska kunna kontrollera uppgifterna om verksamhetsutövare, besiktningar och säkerhetsobservationer vid besiktningarna. Förvarandet av uppgifterna är motiverat även med tanke på de påföljdssystem som föreslås i lagen. 
78 §.Rätt att få tillträde till ställen som är viktiga för tillsynen under driftstiden. För att utföra tillsynen över tryckbärande anordningar under driftstiden bör tillsynsmyndigheten ha rätt att få tillträde till ställen som är viktiga för tillsynen. Enligt 1 mom. 1 punkten är viktiga ställen där tryckbärande anordningar samt delar av och material till sådana tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras, drivs och besiktas. Enligt den föreslagna 2 punkten har tillsynsmyndigheten dessutom rätt att få nödvändiga prover och provexemplar av tryckbärande anordningar samt delar och material till sådana av ägare, innehavare, tillverkare, den som bedriver installations- och reparationsverksamhet, importör, försäljare och lagerhållare samt av besiktningsorgan. I fråga om åtgärderna under driftstiden baserar sig bestämmelserna på 12 § i den gällande lagen. 
Enligt 2 mom. har tillsynsmyndigheten dock inte rätt att få tillträde till utrymmen som omfattas av hemfriden som tillförsäkras i 10 § i grundlagen. Sådana utrymmen är utrymmen och bostäder som används för boende av permanent natur. 
Enligt 3 mom. ska vid besiktningarna iakttas det förfarande som föreskrivs i 39 § i förvaltningslagen.  
Enligt 4 mom. ska tillsynsmyndigheten ersätta de prover och provexemplar som avses i 1 mom. 2 punkten enligt gängse pris, om det inte visar sig att den tryckbärande anordningen strider mot den föreslagna lagen.  
79 §.Tillsynsmyndighetens rätt att få information. I paragrafen föreskrivs på motsvarande sätt som i 14 § i den gällande lagen om tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter. En effektiv övervakning förutsätter en i lag tryggad rätt att få sådana uppgifter som behövs för tillsynen. Tillsynen över tryckbärande anordningars säkerhet baserar sig utöver besiktningarna på de uppgifter och anmälningar som lämnas av dem som är föremål för tillsynen samt på stickprovskontroller av att uppgifterna stämmer. Särskilt i samband med marknadskontrollen kan det också uppstå behov av att med tanke på tillsynen få sådana uppgifter som normalt inte omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter. För att uppgifterna ska fås ges tillsynsmyndigheten oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att av dem som är föremål för tillsynen få sådana uppgifter som behövs med tanke på tillsynen. Skyldigheten att lämna uppgifter omfattar ekonomiska aktörer, innehavare av tryckbärande anordningar brukares besiktningsorgan, kompetensbedömningsorgan, besiktningsorgan, dem som installerar och reparerar, säljer och lagrar tryckbärande anordningar. Tillsynsmyndigheten kan förena föreläggandet med vite enligt föreslagna 103 §. 
80 §.Rätt att få information av myndigheter samt att lämna ut sekretessbelagd information. I paragrafen finns bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att få information av andra myndigheter och rätt att lämna ut information till andra myndigheter. Det är ytterst viktigt för tillsynsmyndighetens verksamhet att myndigheten kan få information, och tillsynen förutsätter en i lag tryggad rätt att få sådan information som behövs vid tillsynen. En effektiv övervakning förutsätter en i lag tryggad rätt att få sådana uppgifter som behövs för tillsynen. I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet finns inte några bestämmelser om att sekretessbelagd information skulle kunna lämnas ut till någon annan myndighet för utförande av en viss uppgift. Bestämmelser om detta måste utfärdas särskilt i speciallagstiftningen. Tillsynsmyndigheternas ömsesidiga informationstillförsel ska tryggas också i fråga om sekretessbelagda uppgifter.  
Enligt 1 mom. har tillsynsmyndigheten, oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av andra myndigheter, såsom polisen samt räddnings- och arbetarskyddsmyndigheter, få de uppgifter som behövs för förundersökning eller tillsynen enligt den denna lag. Rätten att få information är kopplad till nödvändighetskravet. Myndigheternas ömsesidiga informationstillförsel ska tryggas också i fråga om sekretessbelagda uppgifter.  
Enligt 2 mom. ska sekretessbestämmelserna inte hindra utlämnandet av sådan information till åklagaren och förundersökningsmyndigheten som dessa behöver för förebyggande eller utredning av brott, till räddningsmyndigheterna och arbetarskyddsmyndigheterna, om utlämnandet av informationen är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter eller till behöriga myndigheter i ett annat land och till internationella organ, för fullgörande av förpliktelser som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland. 
81 §.Tillsynsmyndighetens åtgärder i fråga om en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven. I paragrafen finns bestämmelser om tillsynsmyndighetens åtgärder med anledning av verksamhet som inte överensstämmer med kraven som tillsynsmyndigheten upptäcker vid tillsynen under drifttiden. Till sitt innehåll motsvarar bestämmelserna huvudsakligen 15 § i den gällande lagen, men avvikande från de gällande bestämmelserna gäller åtgärderna bara övervakning under drifttiden för tryckbärande anordningar. Det behöver föreskrivas om detta i den föreslagna lagen, eftersom lagen om marknadskontrollen av vissa produkter inte gäller tillsyn under produkternas användningstid. Tillsynsmyndighetens förstahandsåtgärd är att uppmana ägaren eller innehavaren att avhjälpa bristen inom viss tid.  
I föreslagna 1 mom. föreskrivs att om det vid övervakningen konstateras att den tryckbärande anordningen inte överensstämmer med de allmänna säkerhetskrav som föreslås i 5 § eller om placeringen av anordningen inte uppfyller de i 6 § föreslagna kraven som gäller placeringen, ska tillsynsmyndigheten uppmana ägaren eller innehavaren att avhjälpa bristerna eller försummelserna inom viss tid. Dessutom ska det krävas att det visas att den tryckbärande anordningen uppfyller de nämnda kraven efter att åtgärderna vidtagits. Motsvarande förfarande iakttas enligt föreslagna 2 mom. om de väsentliga säkerhetskraven enligt föreslagna 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen och det vid tillsynen konstateras att anordningen inte uppfyller de nämnda kraven.  
I 3 mom. finns bestämmelser om tillsynsmyndighetens åtgärder, om de i 55—59 § föreslagna periodiska besiktningarna inte har utförts på den tryckbärande anordningen, eller om det inte har utsetts en driftsövervakare på det sätt som avses i 70 § 1 mom. På motsvarande sätt som enligt föreslagna 1 mom., ska tillsynsmyndigheten i dessa situationer uppmana ägaren eller innehavaren att vidta de nämnda åtgärderna inom viss tid.  
I föreslagna 4 mom. föreskrivs om åtgärder som ska vidtas, om uppmaningarna enligt 1—3 mom. inte leder till det avsedda resultatet. Tillsynsmyndigheten har då rätt att för viss tid förbjuda användning, försäljning eller annan överlåtelse av en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven. Avvikande från den gällande lagen kan förbud att sälja, överlåta och använda en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven framöver bara föreläggas för viss tid. Tillfälligt användningsförbud kan föreläggas till exempel, när det vid besiktningen av den tryckbärande anordningen har upptäckts en omedelbar fara och besiktningsorganet anmält detta till myndigheten. Ett tillfälligt användningsförbud kan föreläggas också, om en periodisk besiktning inte utförts trots en uppmaning med tidsfrist, en driftsövervakare inte utsetts trots en uppmaning med tidsfrist eller om det vid myndighetens kontrollbesök observerats allvarliga brister med tanke på säkerheten. 
Enligt 5 mom., om bristerna eller försummelserna är allvarliga eller väsentliga och de uppmaningar som avses i 1—3 mom. och förbud som avses i 4 mom. inte har resulterat i att bristerna avhjälpts, har tillsynsmyndigheten rätt att bestämma att den tryckbärande anordningen ska ändras så att den inte lämpar sig för sig för drift under tryck. Om detta, till exempel på grund av den tryckbärande anordningens egenskaper, inte anses vara ett ändamålsenligt tillvägagångssätt, ska tillsynsmyndigheten bestämma på vilket annat sätt det ska förfaras med en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven. 
Enligt det föreslagna 6 mom. kan ägare, innehavare, distributörer, partiförsäljare och minutförsäljare av tryckbärande anordningar åläggas att ersätta kostnaderna för provning och undersökning, om tillsynsmyndigheten använder sig av någon av de rättigheter som avses i 1—4 mom.  
82 §.Tillsyn över besiktningsorgan. Paragrafen gäller tillsynen över besiktningsorgan som grundar sig på inhemska bestämmelser enligt 8 kap. i lagförslaget. Bestämmelserna motsvarar huvudsakligen de skyldigheter för tillsynsmyndigheter som avses i både 5 § 4 mom. i den gällande lagen samt i 7 § i förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar.  
83 §.Utseende av en ny driftsövervakare. Till sitt materiella innehåll motsvarar paragrafen 18 § i den gällande lagen. Enligt 1 mom. ska tillsynsmyndigheten uppmana driftsövervakaren att inom en viss tid avhjälpa bristen, om en driftsövervakare som utför sin uppgift inte iakttar den föreslagna lagen eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Enligt 2 mom. kan tillsynsmyndigheten bestämma att den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare ska utse en ny driftsövervakare, om bristerna är allvarliga och väsentliga. Innan beslut om åläggandet meddelas ska tillsynsmyndigheten ge driftsövervakaren samt ägaren eller innehavaren tillfälle att bli hörda.  
84 §.Undersökning av personskada och skada på egendom som orsakas av att en tryckbärande anordning skadats. I paragrafen föreskrivs, på motsvarande sätt som i 19 § 2 mom. i den gällande lagen, om tillsynsmyndighetens skyldigheter att undersöka och bedöma personskador och skador på egendom som orsakas av att en tryckbärande anordning skadas.  
12 kap. Användning av transportabel tryckbärande anordning
85 §.Bestämmelser som tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar. Lagen tillämpas på användning av transportabla tryckbärande anordningar. Enligt paragrafen tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar utöver det som föreskrivs i föreslagna 12 kap. även de krav på säkerhet vid placeringen som föreslås i 5 §. Avsikten är att lagen om transport av farliga ämnen tillämpas på besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar. Bestämmelserna baserar sig på 6 kap. i handels- och industriministeriets gällande beslut om tryckbärande anordningars säkerhet. Avsikten med den föreslagna regleringen är inte att göra innehållsmässiga ändringar i bestämmelserna.  
86 §.Bestämmelser som tillämpas på tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar. I paragrafen föreskrivs till vilka delar lagen tillämpas på tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar. Enligt 1 mom. tillämpas i fråga om påfyllning, tömning och annan användning av tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar bestämmelserna i 12 kap.  
I 2 mom. finns en informativ hänvisning att det föreskrivs om besiktningar på tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar i lagen om transport av farliga ämnen. I den gällande lagen om transport av farliga ämnen finns bestämmelser om detta i 13 a § och i reglering på lägre nivå som utfärdats med stöd av den. Lagstiftningen om transport av farliga ämnen kommer dock att revideras inom de närmaste åren.  
87 §.Påfyllningsanläggning. I paragrafen finns bestämmelser om krav som ställs på säkerheten vid påfyllningsanläggningar. Enligt 1 mom. ska ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning se till att anläggningen placeras och byggs och att arbetet i den ordnas på ett sådant sätt att påfyllningen inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom. Enligt 2 mom. ska påfyllningsanläggningens konstruktion och utrustning vara sådana att påfyllningen av transportabla tryckbärande anordningar och därmed relaterade funktioner kan ske med korrekt exakthet. Enligt 3 mom. ska personalen vid påfyllningsanläggningen vara kompetent. Kompetenskravet är att personalen har tillräcklig sakkunskap om påfyllningen och konstruktionen av transportabla tryckbärande anordningar.  
88 §.Grundläggningsplan för påfyllningsanläggning och idrifttagning av anläggning. Enligt 1 mom. ska ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning utarbeta en grundläggningsplan för anläggningen. Ägaren och innehavaren ska be besiktningsorganet granska grundläggningsplanen innan byggarbetet inleds. Vid besiktningen ska det kontrolleras att de krav som föreslås i 87 § 1 mom. har beaktats i grundläggningsplanen.  
I 2 mom. föreskrivs om situationer då det inte behövs någon grundläggningsplan. En grundläggningsplan behöver inte utarbetas, om påfyllningsanläggningen i fråga om påfyllningen av ämnet i fråga har ett tillstånd enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) som Säkerhets- och kemikalieverket beviljat eller en anmälan enligt 24 § i den lagen har gjorts. En grundläggningsplan behöver inte heller utarbetas för påfyllningsanläggningar för drycker. 
Enligt 3 mom. får en påfyllningsanläggning tas i drift när besiktningsorganet vid en idrifttagningsbesiktning har konstaterat att påfyllningsanläggningen tekniskt är klar för drift och uppfyller de krav som föreslås för anläggningen i 87 § 1 mom.  
Enligt 4 mom. ska ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning be besiktningsorganet att med minst tre års intervaller granska att påfyllningsanläggningen uppfyller kraven och iakttar de krav på upprätthållande av en påfyllningsförteckning som föreslås i 91 §. Dessutom ska besiktning begäras om förhållandena förändras väsentligt. En väsentlig förändring av förhållandena avser till exempel att en ny påfyllningsutrustning tas i drift eller att påfyllningsverksamheten utsträcks till en ny gassort. 
Enligt 5 mom. behövs en besiktning efter idrifttagningsbesiktningen inte, om Säkerhets- och kemikalieverket med stöd av kemikalielagen (591/2013) eller utfärdas lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven utför periodiska besiktningar vid påfyllningsanläggningen som gäller påfyllning av ämnet i fråga. 
89 §.Påfyllning av transportabel tryckbärande anordning. Enligt 1 mom. ska en transportabel tryckbärande anordning fyllas på vid en påfyllningsanläggning. Bestämmelser om detta föreslås i 87 §.  
I 2 mom. ingår en möjlighet att avvika från det krav som föreslås i 1 mom. Enligt 1 punkten får emellertid en transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 450 liter fyllas på från en annan transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 450 liter. Enligt 2 punkten får en transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 15 liter emellertid fyllas på vid en påfyllningsplats och bestämmelser om påfyllningsplats föreslås i 90 §.  
Enligt 3 mom. ska man före påfyllningen försäkra sig om att den transportabla tryckbärande anordningen och dess utrustning är i användbart skick och att tiden för följande besiktning inte gått ut. I en transportabel tryckbärande anordning och i en tryckbärande anordning av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar anges tidpunkten för den periodiska besiktningen och året för följande periodiska besiktning. Påfyllningsanläggningen eller påfyllningsplatsen kan med hjälp av dessa anteckningar konstatera om tiden för periodiska besiktningen förfallit.  
Enligt 4 mom. får en transportabel tryckbärande anordning fyllas på endast med ett ämne som den har godkänts och märkts för. Dessutom ska risken för överfyllning av den tryckbärande anordningen vara förhindrad på ett tillförlitligt sätt. 
90 §.Påfyllningsplats. Enligt 1 mom. ska ägaren eller innehavaren av den utrustning som används för påfyllning av sådana transportabla tryckbärande anordningar vars volym understiger 15 liter be besiktningsorganet bedöma påfyllningsplatsen innan utrustningen tas i drift. Efter den första bedömningen ska påfyllningsplatsen bedömas med minst sex års intervaller.  
Enligt 2 mom. ska besiktningsorganet bedöma om man med utrustningen på påfyllningsplatsen kan fylla på tryckbärande anordningar till rätt påfyllningstryck på ett tryggt sätt och om de som utför påfyllningen är kompetenta att använda utrustningen på påfyllningsplatsen och att fylla på tryckbärande anordningar. 
91 §.Påfyllningsförteckning. Enligt 1 mom. ska i påfyllningsanläggningen en förteckning hållas över de transportabla tryckbärande anordningar som har fyllts på och i denna förteckning ska anges påfyllningsämne, påfyllningsdatum och koden för den som utförde påfyllningen samt tillverkningsnummer eller det nummer som ägaren eller innehavaren använder. I fråga om transportabla tryckbärande anordningar med en volym på över 450 liter antecknas dessutom namnet på ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen samt anordningens påfyllningsvärden och vägningsresultat. Förteckningen ska förvaras under minst tre år. Påfyllningsförteckningen hålls för att säkerställa spårbarheten för uppgifterna om påfyllning av transportabla tryckbärande anordningar. Påfyllningsförteckningen hålls i praktiken bara över transportabla tryckbärande anordningar som företag äger. Privatpersoner äger främst dykflaskor som fylls på vid påfyllningsplatsen. 
Enligt 2 mom. 1 och 2 punkten behöver en påfyllningsföreteckning inte hållas över transportabla tryckbärande anordningar med en volym på högst 150 liter, om påfyllningsämnet är propan, propen, butan, buten eller en blandning av dessa (flytgas). En påfyllningsföreteckning inte heller hållas över andra transportabla tryckbärande anordningar än de som avses ovan och har en volym på högst 450 liter, om de tryckbärande anordningarna förses med en hållbar märkning som anger den påfyllningsanläggning som har utfört den senaste påfyllningen. Enligt 3 punkten behöver en påfyllningsföreteckning inte heller hållas över transportabla tryckbärande anordningar som ska användas som bränslebehållare i ett fordon. 
92 §.Tömning av transportabel tryckbärande anordning. Enligt 1 mom. ska ägaren eller innehavaren av en tömningsplats för transportabla tryckbärande anordningar med en volym på över 450 liter, vilka innehåller brännbar, giftig eller frätande gas, se till att tömningsplatsen placeras och byggs och att arbetet på den arrangeras så att tömningen inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom. 
Enligt 2 mom. 1—4 punkten ska vid tömningen av en transportabel tryckbärande anordning i ett transportfordon till en lagerbehållare säkerställas att tömningen sker under övervakning, säkerställas att transportfordonet hålls på stället innan tömningen påbörjas, genomföras en korrekt jordning, om brännbar gas töms, tömningsplatsen isoleras på lämpligt sätt, om brännbar eller giftig gas töms. Ägaren eller innehavaren av tömningsplatsen har skyldighet att se till att detta görs.  
Enligt 3 mom. får en transportbehållare tömmas med tryck endast om behållaren eller tömningsutrustningen har utrustats så att de förhindrar att det högsta tillåtna drifttrycket i behållaren överskrids. 
93 §.Befogenheter för besiktningsorgan. I paragrafen finns bestämmelser om besiktningsorganets befogenheter i fråga om transportabla tryckbärande anordningar. Syftet med den föreslagna paragrafen är att ett besiktningsorgan (anmält organ av typ A) som godkänts för besiktningar enligt lagen om transport av farliga ämnen kan göra besiktningar av påfyllningsanläggningar och påfyllningsplatser utan separat godkännande. Detta motiveras med att ett besiktningsorgan för transportabla tryckbärande anordningar också antas ha den yrkesskicklighet och kunskap som behövs för besiktningar som gäller verksamhet för påfyllning av transportabla tryckbärande anordningar. 
Enligt paragrafen får ett besiktningsorgan som har godkänts för besiktning av transportabla tryckbärande anordningar utföra uppgifter för besiktningsorgan som avses i detta kapitel utan godkännande av organet som avses i föreslagna 44 §. Bestämmelsen grundar sig på statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015). 
94 §.Andra skyldigheter för besiktningsorgan. I paragrafen föreskrivs om andra skyldigheter för besiktningsorgan i samband med bestämmelserna i det föreslagna kapitlet. 
Enligt 1 mom. ska besiktningsorganet förfara på det sätt som föreskrivs i föreslagna 67 § om omedelbar fara, om besiktningsorganet upptäcker risk för omedelbar fara i verksamheten vid en påfyllningsanläggning eller en påfyllnings- eller tömningsplats.  
Enligt 2 mom. ska besiktningsorganet förfara på det sätt som föreskrivs i föreslagna 68 §, om besiktningsorganet upptäcker fel eller brister i verksamheten vid en påfyllningsanläggning eller en påfyllnings- eller tömningsplats. 
Enligt 3 mom. ska besiktningsorganet hålla en förteckning över granskningar som gäller grundläggningsplaner för en påfyllningsanläggning och besiktningar av en påfyllningsplats och på begäran ge en förteckning över dessa till tillsynsmyndigheten. 
95 §.Särskilda bestämmelser som gäller driften. I paragrafen finns särskilda bestämmelser om transportabla tryckbärande anordningar och driften av transportabla tryckbärande anordningar. I allmänhet ska i granskning och service av handbrandsläckare iakttas inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare (917/2005), där det föreskrivs om bland annat granskningsintervaller. Dessutom finns det egna märkningar för handbrandsläckare och det föreskrivs om märkningarna i inrikesministeriets förordning om handbrandsläckare (790/2001). 
Enligt 1 mom. får en transportabel tryckbärande anordning inte hållas under tryck, om den besiktningsintervall om vilken föreskrivs med stöd av lagen om transport av farliga ämnen, ökad med ett år, har förflutit sedan besiktning senast utfördes på den tryckbärande anordningen. Tillsynsmyndigheten kan förlänga den ovan avsedda drifttiden. 
Enligt 2 mom. får i fråga om en transportabel tryckbärande anordning, som har en volym på högst 150 liter och som ska användas som släckningsapparat eller som en del av en sådan, den tid som har förflutit sedan den senaste besiktningen, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., vara elva år. 
Enligt 3 mom. ska fluiden i en transportabel tryckbärande anordning som har en volym på högst 450 liter uttryckas med identifikationsfärg. 
Enligt 4 mom. ska förbandet mellan den tryckbärande anordningen och en anordning som ansluts till den vara sådant att en farlig anslutning inte kan göras. 
13 kap. Militära tryckbärande anordningar samt tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens och försvarsministeriets särskilt skyddade objekt
96 §.Tillämpning av lagen på militära tryckbärande anordningar samt på tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens och försvarsministeriets särskilt skyddade objekt. I paragrafen finns bestämmelser om tillämpning av lagen på försvarsmaktens och försvarsministeriets tryckbärande anordningar. Bestämmelserna i kapitlet gäller således också de tryckbärande anordningar som är avsedda för att driva försvarsmaktens fartyg och som är militära tryckbärande anordningar enligt 2 § 3 punkten. De militära tryckbärande anordningar som försvarsmakten använder avviker i typiska fall från de tryckbärande anordningar som är i allmänt bruk i fråga om konstruktions- och tillverkningsgrunderna, strukturen, användningsändamålen samt tillgången till uppgifter om dem. Säkerheten hos militära tryckbärande anordningar har oftast också tillförsäkrats med andra metoder än säkerheten hos de tryckbärande anordningar som är i allmänt bruk. Direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl tillämpas inte på tryckbärande anordningar som är uteslutande avsedda för militärt bruk. På grund av detta kan lagen inte tillämpas som sådan på försvarsmaktens militära tryckbärande anordningar, utan för dessas del ska det föreskrivas vissa undantag. Eftersom de tryckbärande anordningar som omfattas av undantagsbestämmelserna inte omfattas av tillämpningsområdena för direktiven, finns det inte något EU-rättsligt hinder att föreskriva om undantag. 
Enligt 1 mom. tillämpas lagen om tryckbärande anordningar i regel också på försvarsmaktens och försvarsministeriets tryckbärande anordningar, vilket motsvarar det gällande rättsläget. I 2 mom. föreskrivs om undantag från huvudregeln i fråga om militära tryckbärande anordningar. Av de föreslagna undantagen gäller 16 § 3 mom. 2 och 3 punkten, 17, 24 och 25 §, 5 kap. 30 § 2 mom. 3 punkten och 5 mom. CE-märkning eller EU-bedömning av överensstämmelse, vilka inte finns tillgängliga för militära tryckbärande anordningar. Således är det inte möjligt att tillämpa dessa lagrum på försvarsmaktens militära tryckbärande anordningar. Det föreslagna undantaget från 8 § 1 mom. gäller bedömning av överensstämmelse med kraven och det föreskrivs särskilt om detta i föreslagna 97 §. Undantaget från 23 § gäller klassificeringen enligt direktivet om tryckbärande anordningar. Detta kan inte heller tillämpas på militära tryckbärande anordningar. Den föreslagna regleringen motsvarar till denna del nuläget. Av de föreslagna undantagen gäller 18 § 4 mom. och 30 § 2 mom. 6 punkten språkkrav vilka inte heller i praktiken kan uppfyllas i fråga om försvarsmaktens militära tryckbärande anordningar. Det undantag i fråga om föreslagna 35 § 2 mom. gäller de uppgifter som lämnas till marknadskontrollmyndigheten. En informationsplikt enligt lagen skulle kunna leda till att sådana upplysningar som ska hemlighållas med tanke på försvaret avslöjas.  
I fråga om tryckbärande anordningar som ska vara fast installerade i särskild skyddade objekt finns det i regel inte någon grund för undantag som motsvarar militära tryckbärande anordningar, eftersom dessa i typiska fall är vanliga tryckbärande anordningar. Om det emellertid installeras en tryckbärande anordning som är uteslutande avsedd för militärt bruk i ett särskilt skyddat objekt, iakttas bestämmelserna om militära tryckbärande anordningar. Ett särskilt skyddat objekt, till exempel en del av ett vapensystem, kan i vissa situationer i sig självt utgöra en militär tryckbärande anordning. Även i dessa fall tillämpas bestämmelserna om militära tryckbärande anordningar.  
97 §.Tryckbärande anordningar som försvarsmakten besiktar och bedömning av överensstämmelse med kraven. Enligt 4 § 4 mom. i den föreslagna lagen är försvarsmakten tillsynsmyndighet i fråga om tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning. Utgångspunkten är att lagen om tryckbärande anordningar tillämpas som sådan på tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning. Ett undantag utgörs dock av besiktningar på tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt. Om detta undantag föreskrivs särskilt i den föreslagna paragrafen.  
Enligt 1 mom. i den föreslagna paragrafen besiktar försvarsmakten tryckbärande anordningar och placeringen av tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsmaktens eller försvarsministeriets besittning. Bestämmelsen är nödvändig, eftersom det i samband med en besiktning som utförs av någon utanför försvarsförvaltningen kan avslöjas uppgifter som ska hemlighållas med tanke på landets försvar. Paragrafen motsvarar 10 a § i den gällande lagen om tryckbärande anordningar, i vars förarbeten (RP 138/2008 rd) bestämmelserna även motiverats närmare. Paragrafen har dock preciserats så att försvarsmakten även besiktar tryckbärande anordningar i objekt som är i försvarsministeriets besittning. Denna precisering motsvarar definitionen i den gällande lagen. 
I 2 mom. föreskrivs om bedömning av militära tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven. I fråga om bedömningen av militära tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven är det inte möjligt att i sin helhet tillämpa samma metoder och principer som i fråga om vanliga tryckbärande anordningar. Organ som är avsedda för bedömning av vanliga tryckbärande anordningars överensstämmelse har således inte ens nödvändigtvis förutsättningar att bedöma militära tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven. Bedömningen av militära tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven bör således med avvikelse från 8 § i lagförslaget göras internt inom försvarsmakten.  
14 kap. Tryckbärande anordningar i fartyg
I det föreslagna kapitlet föreskrivs om besiktning av tryckbärande anordningar i fartyg, tillsynen över besiktningsorgan som utför besiktning av tryckbärande anordningar i fartyg och användningen av tryckbärande anordningar som följer en harmoniserad europeisk standard. Ett särskilt kapitel om tryckbärande anordningar i fartyg behövs för att säkerställa säkerheten hos tryckbärande anordningar som används i fartyg. De föreslagna bestämmelserna baserar sig delvis på 3 a kap. i den gällande lagen om tryckbärande anordningar. Kapitlet fogades år 2007 till lagen och till bestämmelserna om säkerheten hos tryckbärande anordningar i fartyg i handels- och industriministeriets beslut. Bestämmelserna motiveras närmare i förarbetena till lagändringen (RP 19/2007 rd.) 
98 §.Besiktning av tryckbärande anordning. Bestämmelser om besiktning av tryckbärande anordningar i fartyg finns i 19 a § i den gällande lagen. I den föreslagna paragrafen föreskrivs om besiktning av tryckbärande anordningar på ett sätt som huvudsakligen motsvarar den gällande lagstiftningen. Utöver Säkerhets- och kemikalieverket är dessutom Trafiksäkerhetsverket tillsynsmyndighet i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg. Till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket ett godkänt klassificeringssällskap som auktoriserats av Trafiksäkerhetsverket upprätthåller ett register över tryckbärande anordningar i klassificerade fartyg. Klassificeringssällskapet ansvarar för de uppgifter i samband med registret över tryckbärande anordningar vilka föreslås i 77 § 1 mom. Trafiksäkerhetsverket upprätthåller också ett motsvarande register över tryckbärande anordningar i fartyg som inte har klassificerats.  
99 §.Tillsyn över besiktningsorgan. Bestämmelserna om tillsyn över besiktningsorgan finns i 19 b § i den gällande lagen. Paragrafen överförs som sådan till den föreslagna lagen. Hänvisningen till direktivet om klassificeringssällskap (2009/15/EG) har dock ersatts med lagen om fartygs tekniska säkerhet genom vilken det nämnda direktivet har genomförts nationellt.  
100 §.Kompetensalternativ för driftsövervakare i fartyg. Paragrafen innehåller på lagnivå nya materiella hänvisningsbestämmelser om kompetensalternativ för driftsövervakare i fartyg. 
Enligt 1 mom. föreskrivs om kompetensen hos en driftsövervakare för tryckbärande anordning som är installerad i ett fartyg som avses i 2 kap. 4 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) i bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen. Enligt 2 mom. iakttas i fråga om driftsövervakare för andra fartyg och pråmar de bestämmelser som föreslås i 72 §. 
101 §.Särskilda krav som gäller säkerheten hos tryckbärande anordning i fartyg. Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om säkerheten hos tryckbärande anordningar i fartyg. Paragrafen baserar sig på 28 a § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet. Enligt 1 mom. ska ångpannor och ånggeneratorer i fartyg vara försedda med minst två säkerhetsventiler. Tillsynsmyndigheten kan dock tillåta att endast en säkerhetsventil används på ångpannor och ånggeneratorer med låg effekt, om ett tillräckligt skydd mot för högt tryck kan säkerställas. Kapaciteten hos var och en av säkerhetsventilerna ska vara tillräcklig för att skydda ångpannan eller ånggeneratorn mot för högt tryck. Ångpannor ska dessutom utrustas med vakuumskydd.  
Enligt 2 mom. ska i fartyg med en olje- eller gaseldad panna utan fortlöpande övervakning pannan förses med säkerhetsanordningar som stänger bränsletillförseln och avger ett larm vid låg vattennivå, luftförsörjningsfel eller flamfel. 
I 3 mom. föreskrivs att ett ånggeneratorsystem för vilket ångtillförseln är viktig med tanke på fartygets säkerhet eller som kan ge upphov till fara om det uppkommer störningar i dess matarvattensystem ska förses med minst två separata matarvattensystem och vattenpumpar, men det är tillåtet att ha gemensam genomföring till ånggeneratorn från dessa matarvattensystem. Om pumpens konstruktion inte hindrar trycket från att stiga över planerat tryck, ska pumphuset eller röret förses med säkerhetsutrustning som placeras före den första avstängningsventilen. 
Enligt 4 mom. ska varje ångpanna som är viktig med tanke på fartygets säkerhet och som är planerad för att innehålla en viss mängd vatten vara försedd med minst två indikatorer för vattennivå, varav minst en ska vara ett direkt avläsbart synglas. Vid montering av indikatorerna ska fartygets rörelser tas i beaktande. 
Enligt 5 mom. ska huvudångventilen till ett fartygs ångpanna i varje situation kunna stängas utanför pannans placeringsutrymme. 
102 §.Användning av tryckbärande anordning som följer en harmoniserad europeisk standard. Paragrafen anger principen om ömsesidigt erkännande som omfattats i EU-lagstiftningen. Enligt principen ska tillsynsmyndigheten tillåta användning av en tryckbärande anordning i fartyg, när den tryckbärande anordningen har tillverkats eller marknadsförts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller när den tillverkats i en annan stat som är medlem i EES, om den tryckbärande anordningens säkerhetsnivå motsvarar minst den nivå som beskrivs i lämpliga harmoniserade europeiska standarder. Bestämmelsen motsvarar 19 c § i den gällande lagen om tryckbärande anordningar. 
15 kap. Särskilda bestämmelser
103 §.Vite och hot om tvångsutförande. Till sitt innehåll motsvarar den föreslagna paragrafen 20 § i den gällande lagen. I 1 mom. föreskrivs om vite och hot om tvångsutförande. Brister i tryckbärande anordningars säkerhet kan medföra en omedelbar fara för hälsan, säkerheten eller egendom och därför är det viktigt att bristerna avhjälps snabbt. Av denna anledning är det motiverat att det är möjligt att förena de förbud och förelägganden som utfärdats av tillsynsmyndigheten med vite eller hot om tvångsutförande. I fråga om dessa gäller vad som föreskrivs i viteslagen (1113/1990). 
I 2 mom. föreskrivs att kostnaderna för en åtgärd som vidtagits genom tvångsutförande betalas i förskott av statens medel, men de kan indrivas hos den försumlige utan dom eller beslut. Syftet med bestämmelsen är att även de kostnader som avses i 81 § 6 mom. i den föreslagna lagen kan indrivas direkt hos den försumlige. 
104 §.Straffbestämmelse. Enligt artikel 47 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 40 i direktivet om enkla tryckkärl ska medlemsstaterna föreskriva sanktioner för ekonomiska aktörers överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats med tillämpning av dessa direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sådana sanktioner kan omfatta straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser. De föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.  
Den straffrättsliga legalitetsprincip som grundlagen anger inrymmer ett särskilt krav på exakthet i lagen. Brottsrekvisitet för varje brott ska uttryckas tillräckligt noggrant i lagen så att det utifrån lagens lydelse går att förutse om en viss handling eller försummelse är straffbar. Med tanke på legalitetsprincipen är sådana öppna blankostraffbestämmelser vars rekvisit bestäms delvis på basis av bestämmelser eller föreskrifter på lägre nivå som utfärdas med stöd av lagen eller med stöd av Europeiska unionens rättsakter.  
Straffbestämmelserna i 21 § i den gällande lagen om tryckbärande anordningar är sådana blankostraffbestämmelser som beskrivs ovan, där det föreskrivs att brott mot vissa paragrafer är straffbart, men där det förfarande som bestraffas inte beskrivs närmare. De skyldigheter som försummas gäller huvudsakligen säkerställande av tryckbärande anordningars säkerhet, såsom den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven, visande av överensstämmelse med kraven, besiktningar på den tryckbärande anordningen under driftstiden och registrering samt ägarens och innehavarens skyldigheter för att åstadkomma säkerhet. En del av innehållet i skyldigheterna preciseras helt först i bestämmelser på lägre nivå.  
I syfte att säkerställa säkerheten hos tryckbärande anordningar, är det motiverat att fortsättningsvis föreskriva straff för brott mot vissa bestämmelser i den föreslagna lagen. Skyldigheterna gäller säkerställande av överensstämmelse med kraven i samband med att tryckbärande anordningar släpps ut på marknaden och relaterade skyldigheter för tillverkarna, importörerna och distributörerna samt skyldigheterna för den tryckbärande anordningens ägare och innehavare, vilka gäller tryckbärande anordningars säkerhet under driftstiden. De skyldigheter i samband med utsläppande på marknaden som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning innehåller en rad tekniska detaljer och det är motiverat att utfärda närmare bestämmelser om dem i bestämmelser på lägre nivå.  
Blankostraffbestämmelser har ansetts vara möjliga, om de kedjor av bemyndiganden som blancobestämmelserna kräver är exakt angivna och de materiella bestämmelser som utgör ett villkor för straffbarhet avfattas med den exakthet som krävs av straffbestämmelser och att det av det normkomplex som bestämmelserna ingår i framgår att brott mot dem är straffbart. En bestämmelse i lag som inbegriper kriminalisering av en gärning ska också innehålla karakteristik om att en gärning är straffbar. De materiella bestämmelserna ska dessutom innehålla en klar karakteristik om att ett brott mot de materiella bestämmelserna är straffbart. 
De försummelser som föreskrivs vara straffbara i den föreslagna lagen motsvarar straffbestämmelsen i 21 § i den gällande lagen, men till bestämmelserna har fogats de motsvarande skyldigheter som beror på Europeiska unionens lagstiftning och som särskilt behöver föreskrivas som straffbara, eftersom det i den föreslagna lagen huvudsakligen föreskrivs om dessa skyldigheter i olika paragrafer än om de helt nationella skyldigheterna. Nya skyldigheter som föreskrivits vara straffbara är importörens och distributörens anmälningsskyldigheter som baserar sig på NLF-anpassning. De bestämmelser som ska kriminaliseras har ökat även därför att det, jämfört med den gällande lagen, i straffbestämmelserna i den föreslagna lagen mer detaljerat än tidigare hänvisas till de sakliga författningar mot vilka brott är straffbart. Alla försummelser som föreslås vara straffbara är sådana att de även ensamma kan leda till att säkerheten hos tryckbärande anordningar försämras. Enligt 1 mom. i den föreslagna paragrafen med straffbestämmelser är gärningarna straffbara antigen om de begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, vilket motsvarar graden av tillräknande i straffbestämmelserna i den gällande lagen.  
I föreslagna 1 mom. 1 punkten föreskrivs straff för försummelse av ägarens och innehavarens skyldighet att se till att placeringen av den tryckbärande anordningen görs på ett säkert sätt. Bestämmelsen omfattar skyldigheten att se till att den fara som orsakas i en situation då anordningen skadas eller i samband med en driftstörning är så liten som möjligt, att den tryckbärande anordningen kan drivas korrekt på ett sätt som anordningens användningsändamål förutsätter och att den tryckbärande anordningen kan besiktas och hållas i skick på ett lämpligt sätt.  
I 2 punkten föreskrivs straff för försummelse av ägarens eller innehavarens anmälningsskyldighet gentemot tillsynsmyndigheten. Enligt 3 punkten är försummelse av motsvarande skyldighet för tillverkaren straffbar. Straffbarheten i fråga om försummelse att göra anmälan till tillsynsmyndigheten behövs med tanke på tryckbärande anordningars säkerhet. Försummelse att göra anmälan kan leda till att tillsynsmyndigheten inte får kännedom om väsentliga omständigheter i samband med tryckbärande anordningars säkerhet.  
Straffbestämmelserna i föreslagna 4—14 punkten gäller endast skyldigheter som hänför sig till tryckbärande anordningar som omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens lagstiftning. I 4 och 5 punkten föreskrivs att det är straffbart att försumma tillverkarens skyldighet att göra en bedömning av en tryckbärande anordnings överensstämmelse med kraven. Här ingår tillverkarens skyldighet att säkerställa att den tryckbärande anordningen har konstruerats och tillverkats i överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven samt skyldighet att utföra ett för den tryckbärande anordningen lämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven.  
I 6 punkten föreskrivs straff för försummelse av tillverkarens skyldigheter att till den tryckbärande anordningen foga teknisk dokumentation som visar överensstämmelsen med kraven samt att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse. Uppgifterna i fråga behövs bland annat för att de marknadskontrollåtgärder som inriktas på tryckbärande anordningar ska kunna vidtas. Av uppgifterna framgår också till exempel hur den tryckbärande anordningen är konstruerad, vilket möjliggör förebyggande av faror efter det att tillverkningen av den tryckbärande anordningen har upphört. I 7 punkten föreskrivs på motsvarande sätt straff för försummelse att anbringa CE-märkning.  
I 8 punkten föreskrivs straff för försummelse av tillverkarens skyldighet att säkerställa att den tryckbärande anordningen har bruksanvisningar och säkerhetsinformation. Försummelse av skyldigheten kan innebära att anordningen inte åtföljs av de krävda anvisningarna. Detta kan medföra betydande äventyrande av tryckbärande anordningars säkerhet. Avsikten är att det i praktiken genom vite som påläggs tillverkaren säkerställs att det inte förekommer brister i fullgörandet av skyldigheterna, men det är nödvändigt att föreskriva straff för försummelserna i syfte att undvika upprepade försummelser.  
I 9 punkten föreskrivs att det är straffbart att försumma tillverkarens skyldighet att säkerställa att serietillverkade tryckbärande anordningar överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. Det är nödvändigt att föreskriva straff för försummelse av denna skyldighet, för att kravet angående en tryckbärande anordnings överensstämmelse med kraven ska iakttas vid tillverkningen av anordningen också efter det att anordningen första gången har släppts ut på marknaden.  
I 10—12 punkten föreskrivs straff för försummelse av importörens skyldighet att säkerställa att den tryckbärande anordningen överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven och att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den tryckbärande anordningen är försedd med CE-märkning, att den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och att den tryckbärande anordningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation. Innebörden av skyldigheterna motsvarar de skyldigheter för vars försummelse det föreskrivs straff ovan. Det är nödvändigt att föreskriva om straff för brott mot importörens skyldigheter t.ex. för att kunna säkerställa överensstämmelse med kraven för sådana anordningar som härstammar från länder utanför Europeiska unionen. Straffbarheten täcker även importörens skyldighet att informera myndigheterna och tillverkaren om en tryckbärande anordning som medför fara. 
I 13 punkten föreskrivs straff för försummelse av distributörens skyldighet att kontrollera att den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen samt bruksanvisningar och säkerhetsinformation. I 14 punkten föreskrivs straff för försummelse av skyldigheten att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om tryckbärande anordningar som orsakar fara. Med tanke på tryckbärande anordningars säkerhet är det nödvändigt att straff föreskrivs också för dessa försummelser. 
I 15 punkten föreskrivs straff för försummelse av ägarens och innehavarens skyldighet att i samband med anmälan om registrering lämna uppgifter om den tryckbärande anordningen. Avsikten med bestämmelsen är att det med stöd av den föreslagna lagen även är straffbart att uppsåtligen lämna felaktiga uppgifter.  
I 16—18 punkten föreskrivs straff för försummelse av ägarens eller innehavarens skyldigheter att se till att första periodiska besiktningen görs på den tryckbärande anordningen, att se till att de följande periodiska besiktningarna görs på den tryckbärande anordningen eller att dessa besiktningar ersätts samt att se till att en ändringsbesiktning görs på den tryckbärande anordningen. Uppgifterna om registrering av en tryckbärande anordning och periodiska besiktningar på anordningen är väsentliga metoder för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn över tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven. Utförandet av idrifttagningsbesiktningen och de periodiska besiktningarna eller ersättandet av besiktningarna med andra åtgärder säkerställer att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven när den tas i drift och fortfarande överensstämmer med kraven när den är i drift. Det behöver föreskrivas straff för försummelse av dessa skyldigheter för att säkerställa tryckbärande anordningars säkerhet.  
Tryckbärande anordningar i pannanläggningar har så stor effekt att det för dem ska utarbetas en särskild riskbedömning där de tryckbärande anordningarnas säkerhetsrisker reds ut. I 19 punkten föreskrivs straff för försummelse av denna skyldighet för ägaren och innehavaren.  
I 20 punkten föreskrivs straff för försummelse av ägarens eller innehavarens skyldighet att utse en driftsövervakare för att övervaka driften av den tryckbärande anordningen. Driftsövervakaren har en betydelsefull uppgift när det gäller att säkerställa en trygg drift av den tryckbärande anordningen. Enligt 21 punkten är det också straffbart att försumma ägarens eller innehavarens skyldighet att se till att driftsövervakaren blir informerad om alla omständigheter som gäller driften av den tryckbärande anordningen och dess skick och att driftsövervakaren ges möjlighet att sköta och driva den tryckbärande anordningen så att den inte medför fara för människor eller egendom. Försummelse att utse en driftsövervakare eller försummelse av verksamhetsförutsättningarna kan leda till väsentlig försämring av tryckbärande anordningar säkerhet.  
I 22 punkten föreskrivs straff för försummelse av ett föreläggande för ägaren eller innehavaren att ändra en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven så att den inte lämpar sig för drift under tryck. Straffbarheten är motiverad med tanke på ett effektivt genomförande av tillsynsmyndighetens tillsynsåtgärder och för att säkerställa tryckbärande anordningars säkerhet. Bristande överensstämmelse med kraven bör i första hand avhjälpas genom andra åtgärder som föreslås i paragrafen om försummelse.  
Maximistraffet för brott mot bestämmelserna om tryckbärande anordningar är bötesstraff. Målet är att administrativa tvångsmedel ska tillämpas i första hand vid brott mot lagen om tryckbärande anordningar och att bötesstraff tillämpas endast vid allvarligare förseelser. Med tanke på fullgörandet av skyldigheterna enligt lagen om tryckbärande anordningar är det viktigt att böter kan utdömas för allvarliga brott, exempelvis vid upprepade brott mot bestämmelserna i lagen. I praktiken är böter som utdöms för brott mot bestämmelserna om tryckbärande anordningar i många fall en ändamålsenlig sanktion eftersom önskat resultat i alla situationer inte längre kan nås genom t.ex. vite. 
I det föreslagna momentet ingår en subsidiaritetsklausul liksom också i den gällande lagen. Eventuella strängare straff kan följa av brott mot liv och hälsa enligt 21 kap. i strafflagen (39/1889), om vissa skyldigheter enligt den föreslagna lagen försummas uppsåtligen eller av oaktsamhet och om detta leder till att en annan person dör eller skadas eller om det finns risk för det. Då kan till exempel dödsvållande eller grovt dödsvållande (8 och 9 §), vållande av personskada eller grovt vållande av personskada (10 och 11§) eller framkallande av fara (13 §) komma i fråga.  
I det föreslagna 2 mom. föreskrivs att den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som förstärkts med vite får inte dömas till straff för samma gärning. Genom bestämmelsen säkerställs att förbudet mot så kallad dubbel straffbarhet, dvs. ne bis in idem -principen, beaktas vid tillämpningen av bestämmelsen. Förslaget motsvarar nuläget. 
105 §.Sökande av ändring i ministeriets eller tillsynsmyndighetens beslut. Enligt föreslagna 1 mom. får ändring i ministeriets och tillsynsmyndighetens beslut sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Sökande av ändring i ett ministeriums beslut hos förvaltningsdomstolen motsvarar den reviderade allmänna bestämmelsen i förvaltningsprocesslagen, där det föreskrivs att ändring i ett ministeriums beslut söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
I den gällande lagen finns inte bestämmelser om besvärstillstånd. I den gällande lagen om tryckbärande anordningar föreskrivs inte om omprövning i ministeriets eller tillsynsmyndighetens beslut och det föreslås inte att omprövning införs. Något förfarande för begäran om omprövning föreslås inte bli infört eftersom ett sådant i onödan skulle bromsa rättssäkerheten i sådana fall där det är motiverat att ärendet snabbt förs till domstol för avgörande. 
En bestämmelse som motsvarar 2 mom. finns i 24 § i den gällande lagen. För att tryckbärande anordningars säkerhet ska förverkligas förutsätts att driften av en anordning som vid besiktning har konstaterats strida mot bestämmelserna eller annars äventyra tryckbärande anordningars säkerhet kan förhindras eller begränsas. Därför föreslås att det i lagen tas in ett moment där det föreskrivs att tillsynsmyndighetens beslut ska iakttas trots att ändring har sökts, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat. 
I 3 mom. föreskrivs att beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutgörande eller hot om avbrytande får dock överklagas på det sätt som föreskrivs i viteslagen. 
106 §.Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse, godkänt organ och egenbesiktningsorgan. I paragrafen föreskrivs om sökande av ändring i sådana beslut av organ för bedömning av överensstämmelse, godkänt organ och egenbesiktningsorgan som gäller intyg om överensstämmelse. För den del som organ för bedömning av överensstämmelse, godkända organ och egenbesiktningsorgan utför lagstadgade besiktningsuppgifter och bedömningar av överensstämmelse är det fråga om offentliga förvaltningsuppgifter enligt 124 § i grundlagen. I 124 § i grundlagen konstateras vidare att när ett privaträttsligt rättssubjekt sköter en offentlig förvaltningsuppgift ska garantier om tryggande av rättssäkerheten ges. Således ska det vara möjligt att söka ändring i beslut som meddelats av ovan nämnda parter för den del det gäller förvaltningsbeslut. 
Enligt förslaget hänvisas i bestämmelsen om omprövning i 1 mom. till förvaltningslagen. De allmänna bestämmelserna om förfarandet för sökande av omprövning finns i 7 a kap. i förvaltningslagen. Det föreslås att det i momentet föreskrivs att i ett beslut som ett organ för bedömning av överensstämmelse, ett godkänt organ eller ett egenbesiktningsorgan har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. 
Enligt 2 mom. får ett beslut med anledning av begäran om omprövning överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen. Enligt 3 mom. får ändring i I förvaltningsdomstolens beslut sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Enligt 4 mom. ska ett beslut som ett organ för bedömning av överensstämmelse, ett godkänt organ eller ett egenbesiktningsorgan har fattat med stöd av denna lag iakttas trots att ändring har sökts, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat. 
107 §.Delegationen för säkerhetsteknik. I paragrafen föreskrivs att arbets- och näringsministeriet och tillsynsmyndigheten i fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås av delegationen för säkerhetsteknik, som statsrådet tillsatt. Även för närvarande bistår delegationen för säkerhetsteknik ministeriet i ärenden som omfattas av tillämpningsområdena för lagen om tryckbärande anordningar. Bestämmelser om Delegationen för säkerhetsteknik finns även i annan lagstiftning, dvs. i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) och i utfärdas lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Avsikten är att statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder i enlighet med nuvarande praxis.  
Enligt 2 mom. närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, mandatperiod och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
108 §.Tillsynsmyndighetens rätt att bevilja undantag. I paragrafen finns bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att bevilja undantag i fråga om kompetenskravet och behörigheten för driftsövervakare i pannanläggning. Undantag möjliggörs endast av särskilda skäl. Som särskilt skäl kan betraktas till exempel att den som utses till driftsövervakare har en långvarig arbetserfarenhet av den pannanläggning som övervakas. Rätten att bevilja undantag gäller alltid bara enskilda fall och gäller endast i den pannanläggning som undantaget beviljas för. Tillsynsmyndigheten kan också bevilja undantag från intervallerna för periodiska besiktningar på tryckbärande anordningar. Vid periodiska besiktningar kan koncentrering av besiktningar till samma tidspunkt i samband med större driftsavbrott komma i fråga. 
109 §.Förevisande av tryckbärande anordningar. I paragrafen ingår möjlighet att avvika från de krav som anges i föreslagna lagen, när anordningar förevisas. Enligt 1 mom. får tryckbärande anordningar eller aggregat som inte stämmer överens med detta beslut får förevisas på mässor, utställningar, vid demonstrationsevenemang och andra sådana evenemang, om det i en synlig märkning klart meddelas att den tryckbärande anordningen eller aggregatet inte stämmer överens med kraven och inte finns tillgängligt innan det har fåtts att stämma överens med kraven. Enligt 2 mom. ska vid demonstrationsevenemang i enlighet med de krav som tillsynsmyndigheten har ställt vidtas lämpliga skyddsåtgärder för att människornas säkerhet ska kunna garanteras. 
16 kap. Ikraftträdande
110 §.Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt eftersom tillämpningen av direktivet om enkla tryckkärl har börjat redan den 20 april 2016 och tillämpningen av direktivet om tryckbärande anordningar börjar den 19 juli 2016.  
Enligt 2 mom. upphävs den gällande lagen om tryckbärande anordningar genom den föreslagna lagen. 
Enligt 3 mom. lämnas förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, som utfärdats med stöd av den gällande lagen om tryckbärande anordningar, i kraft när den gamla lagen upphävs i och med att den nya lagen träder i kraft. I förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar finns bestämmelser om intyg och kompetensbrev som utfärdas om driftsövervakares kompetens. Avsikten är att förordningen förblir i kraft och att den tillämpas även efter att den föreslagna lagen trätt i kraft.  
Enligt 4 mom. får tryckbärande anordningar som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av den föreslagna lagen, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, hållas tillgängliga på marknaden när denna lag trätt i kraft. Dessutom föreskrivs det att de intyg om överensstämmelse som hänför sig till tryckbärande anordningar förblir i kraft. Bestämmelsen grundar sig på artikel 48 i direktivet om tryckbärande anordningar och artikel 41 i direktivet om enkla tryckkärl.  
Syftet med 5 mom. är att egenbesiktningsorgan och godkända organ som har godkänts före ikraftträdandet av denna lag får fortsätta sin verksamhet på de villkor som nämns i beslutet om utseende, utan separat nytt godkännande.  
Enligt 6 mom. förblir kompetensbevis och undantagslov som beviljats före den föreslagna lagens ikraftträdande i kraft i samma omfattning som hittills.  
Enligt 7 mom. ska den delegation för säkerhetsteknik som statsrådet tillsatte den 23 oktober 2014 fortsätta till utgången av sin mandattid.  
2
Närmare bestämmelser och föreskrifter
De centrala kraven på produkter som ingår i direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl ingår i den föreslagna lagen om tryckbärande anordningar. Närmare bestämmelser ska utfärdas separat för vardera produktgruppen genom statsrådsförordningar om tryckbärande anordningar och enkla tryckkärl.  
Avsikten är att genom statsrådsförordningar utfärda närmare bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav för produkter, kategorisering, förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven, teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse, intyg om överensstämmelse samt krav som ställs på märkning av produkter, bruksanvisningar och säkerhetsinformation och särskilda märkningar som gäller utrustningsgrupper. Eftersom bilagorna till direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl innehåller ett stort antal detaljerade, delvis synnerligen tekniska krav på bland annat väsentliga säkerhetskrav samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven samt kategorisering, är avsikten att i statsrådsförordning ange hänvisningar till bilagorna till direktiven. 
Dessutom är avsikten att även utfärda närmare bestämmelser om tryckbärande anordningars säkerhet genom förordning av statsrådet. I dessa ingår bland annat tekniska bestämmelser om tryckbärande anordningars egenskaper och tekniska förfaranden i samband med besiktningar. Dessa är helt nationella bestämmelser.  
3
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt, eftersom tillämpningen av direktivet om enkla tryckkärl började den 20 april 2016. 
4
Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning
Genom propositionen revideras lagstiftningen om tryckbärande anordningar så att den motsvarar kraven i grundlagen. Vissa bestämmelser som ingår i propositionen är betydelsefulla med tanke på grundlagen. 
4.1
Bemyndigande att utfärda förordning och överföring av lagstiftningsbehörighet
Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan republikens president, statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i lag. Bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen hör till området för lag ska dock utfärdas genom lag. Den grundregel som finns i lagen är bidande för och begränsar behörigheten för den som utfärdar förordning.  
Tillämpiningsområdet för ett sådant bemyndigande ska vara exakt avgränsat. Av grundlagen följer dessutom att de frågor som ett bemyndigande omfattar ska fastställas noggrant i lag. Även enligt grundlagsutskottets praxis ska de bemyndiganden som hänför sig till utfärdande av förordning och delegering av lagstiftningsbehörighet vara tillräckligt exakta och noggrant avgränsade. Exempelvis i grundlagsutskottets utlåtande GrUU 10/2014 rd betonas kraven på exakthet och noggrann avgränsning. I samma utlåtande konstaterar grundlagsutskottet att det är typiskt för miljölagstiftningen att en betydande del av den detaljerade regleringen ingår i författningar på lägre nivå än lag. Enligt utskottet beror det i stor utsträckning på att bestämmelserna behöver vara synnerligen detaljerade och av teknisk karaktär. Grundlagsutskottet påpekar dessutom att det ofta behövs bemyndiganden när Europeiska unionens relativt omfattande och detaljerade lagstiftning ska genomföras. Alla dessa argument stämmer också överens med den föreslagna lagen om tryckbärande anordningar. Tillämpiningsområdet för ett sådant bemyndigande ska enligt 80 § 2 mom. i grundlagen vara exakt avgränsat (GrUU 46/2001 rd, s. 3/I och GrUU 16/2002 rd, s. 2/I). 
Ett att de viktigaste skälen till totalrevideringen av lagstiftningen om tryckbärande anordningar är att den gällande lagstiftningen inte uppfyller kraven i grundlagen. I den gällande lagstiftningen om tryckbärande anordningar har bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter inte utfärdats på ett tillräckligt täckande sätt på lagnivå. Det gamla direktivet om tryckbärande anordningar och det gamla direktivet om enkla tryckkärl har nästan i sin helhet genomförts genom handels- och industriministeriets beslut. På samma sätt har de nationella bestämmelserna om besiktning och registrering av tryckbärande anordningar nästan i sin helhet utfärdats genom handels- och industriministeriets beslut.  
I lagförslaget ingår bemyndiganden att utfärda bestämmelser på lägre nivå. I den föreslagna lagen har bestämmelserna som innehåller ett bemyndigande placerats i och sakligt kopplats till den paragraf där saken i fråga regleras (14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 40, 43, 51, 55, 56, 59, 63, 71, 72, 75, 76 och 107 § i lagförslaget). Bemyndigandena är exakta och noggrant avgränsade. I den föreslagna lagen ska föreskrivas om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen hör till området för lag. I den föreslagna lagen ingår bemyndiganden att utfärda förordning baserade på Europeiska unionens regelverk, bland annat i 14 § om väsentliga säkerhetskrav för tryckbärande anordningar, i 16, 23, 24, 27 och 28 § om förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven och teknisk dokumentation samt i 17 och 18 § om krav som ställs på att produkter förses med märkningar samt krav på bruksanvisningar och säkerhetsinformation. I dessa fall har bemyndigandet att utfärda förordning kopplats till Europeiska unionens regelverk, och då kan genom statsrådsförordning utfärdas närmare bestämmelser som är knutna till unionens regelverk i fråga om de detaljer som bemyndigandet omfattar. De detaljer som omfattas av bemyndigandet har fastställts exakt i lag och tillämpningen av bemyndigandet har avgränsats på det sätt som förutsätts i grundlagen.  
I den föreslagna lagen ska föreskrivas om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen hör till området för lag. Bemyndigandena är exakta och noggrant avgränsade. Lagförslagets bestämmelser om bemyndigande strider inte mot grundlagen.  
Genomförandet av direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl och den nationella lagstiftningen om tryckbärande anordningar utgörs av följande helhet av sex författningar: lagen om tryckbärande anordningar, statsrådets förordning om tryckbärande anordningar, statsrådets förordning om enkla tryckkärl och statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet, direktivet om tryckbärande anordningar, direktivet om enkla tryckkärl, lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Utöver dessa lämnas förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, som utfärdats med stöd av den nuvarande lagen om tryckbärande anordningar, i kraft i sin helhet. En betydande del av innehållet i lagen om tryckbärande anordningar utgörs av annan nationell lagstiftning än genomförande av direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl. Genomförandet av de nämnda direktiven och den övriga nationella lagstiftningen om tryckbärande anordningar utgör tillsammans en sammanhängande helhet av bestämmelser om tryckbärande anordningars säkerhet. 
4.2
Överföring av förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter
Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får emellertid endast ges myndigheter. 
Grundlagsutskottet har behandlat frågan om överföring av förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter t.ex. i sina utlåtanden GrUU 23/2000 rd (lotterilagen) och GrUU 28/2001 rd (lagen om privata säkerhetstjänster). Grundlagsutskottet har konstaterat att kravet på ändamålsenlighet är en rättslig förutsättning som ska bedömas från fall till fall (GrUU 11/2006 rd). Då måste man bland annat beakta vilken typ av förvaltningsuppgift det handlar om (GrUU 48/2010 rd). Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får emellertid endast ges myndigheter. 
Utgående från grundlagsutskottets ställningstaganden förutsätter tryggandet av kraven på god förvaltning att kompetensen och lämpligheten av dem som sköter administrativa uppgifter, övervakningen och styrningen av den administrativa uppgiften samt exaktheten och annan ändamålsenlighet av regleringen säkerställs. Bestämmelser om skötseln av uppgifter som anförtros andra än myndigheter och om de förfaranden som ska följas därvid ska utfärdas i lag och de ska vara tillräckligt detaljerade, noggrant avgränsade och täckande. Uppgifterna och eventuella självständiga befogenheter ska definieras exakt. 
På verksamheten vid privaträttsliga besiktningsorgan, godkända organ och egenbesiktningsorgan som avses i 8 kap. i lagförslaget tillämpas allmänna förvaltningslagar enligt en uttrycklig hänvisning i 49 § i den föreslagna lagen. Det föreslås att det i lagförslaget tas in en informativ hänvisning till de allmänna förvaltningslagarna, trots att det enligt grundlagsutskottets nyare praxis inte längre är nödvändigt att ta in en hänvisning till allmänna förvaltningslagar, eftersom dessa med stöd av bestämmelserna om tillämpningsområde, definitionen på myndigheter eller skyldigheten att ge språklig service även tillämpas på enskilda när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter (t.ex. GrUU 15/2012 rd, GrUU 13/2010 rd och GrUU 42/2005 rd). Grundlagsutskottet har dock ansett att inget hindrar från att i bestämmelser ta in en hänvisning till de allmänna förvaltningslagarna, om en täckande förteckning över vilka lagar som ska tillämpas tas in i en separat paragraf (GrUU 37/2010). 
Bedömningen av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven och utförandet av periodiska besiktningar är sådana sakkunniguppgifter som kräver tekniskt specialkunnande som det har ansetts motiverat att anförtro åt utomstående. Att uppgifterna anförtros någon utanför myndighetsmaskineriet är inte problematiskt med tanke på uppgiftens innehåll. Med tanke på ändamålsenlighetskravet finns det inte något hinder för att anförtro utförandet av besiktningar av teknisk art och utfärdandet av besiktningskort och protokoll på basis av dem även åt andra än myndigheter. Utförandet av besiktningsuppgifter inbegriper inte sådana befogenheter som kan anses innebära utövning av betydande offentlig makt. 
Organets för bedömning av överensstämmelse och besiktningsorganens verksamhet handlar om en offentlig förvaltningsuppgift. På grund av detta har skyldigheter och författningsnivåer som hänför sig till organen preciserats på det sätt som den nuvarande grundlagen förutsätter. Enligt grundlagen ska kraven på rättssäkerhet och god förvaltning uppfyllas när offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter. Enligt grundlagsutskottets praxis (GrUU 18/2007 rd, GrUU 20/2006 rd och GrUU 33/2004 rd) förutsätter skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter att allmänna förvaltningslagar tillämpas på behandling av förvaltningsärenden och att personalen handlar under tjänsteansvar. 
Personalen vid besiktningsorganen fullgör offentliga förvaltningsuppgifter under straffrättsligt tjänsteansvar enligt 49 § i den föreslagna lagen. Om besiktningsorganet anlitar utomstående provnings- och besiktningstjänster eller andra tjänster, ska besiktningsorganet se till att den utomstående part som utför tjänsten uppfyller de krav som lagen ställer och ansvarar även i övrigt för arbete som det låter underleverantören utföra. Ett besiktningsorgan har alltid ett helhetsansvar gentemot kunderna, och det kan inte delegera helhetsbedömningen till underleverantören. Således kan en underleverantör ses som organets osjälvständiga besiktningsman (GrUU 16/2002 rd). 
Enligt 73 § i lagförslaget bedömer det godkända organet driftsövervakarens kompetens och utfärdar ett kompetensbrev. Enligt 74 § bedömer det godkända organet även utländska examinas eller utomlands förvärvad yrkeserfarenhets tillräcklighet i enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet.  
Enligt 44 § i lagförslaget godkänner tillsynsmyndigheten det godkända organet. Ett villkor för godkännandet är att sökanden uppfyller de krav på kompetens och oavhängighet som föreskrivs i 45—47 § samt andra villkor.  
Ändamålsenlighetskravet i samband med överföring av offentliga förvaltningsuppgifter på annan än myndigheter är enligt förarbetena till grundlagen och grundlagsutskottet en rättslig förutsättning vars uppfyllelse måste prövas från fall till fall. Då måste man bland annat beakta vilken typ av förvaltningsuppgift det handlar om (GrUU 48/2010 rd och GrUU 53/2010 rd).  
Enligt 82 § i lagen övervakar tillsynsmyndigheten besiktningsorganets verksamhet och ser till att de krav som föreskrivs som villkor för godkännandet uppfylls. I 49 § i lagen förpliktas besiktningsorganet att regelbundet till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter om skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som anges i paragrafen. Med stöd av 79 § i lagen har tillsynsmyndigheten rätt att få uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av lagen. 82 § i lagen gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att vid behov snabbt och också strängt ingripa i missförhållanden. På motsvarande sätt utövar arbets- och näringsministeriet enligt 36 § i lagförslaget tillsyn över certifieringsorgan och brukarnas besiktningsorgan som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning.  
Det bör beaktas att ett kompetensbrev som kompetensbedömningsorganet utfärdat inte direkt ger rätt till utövande av yrke utan också andra förutsättningar som föreslås i lagen ska vara uppfyllda. Det godkända organets prövningsrätt vid beslutsfattande begränsas väsentligt av att innehållet i och omfattningen av lämplig examen har i bestämmelserna definierats exakt och avgränsats noggrant. I fråga om utbildning, arbetserfarenhet och säkerhetsexamen är endast arbetserfarenhet förknippad med prövning, när det bedöms om arbetserfarenheten är tillräcklig.  
De uppgifter för att tillägga kompetensbrev som anförtrotts godkända organ har visat sig vara en sådan förvaltningslösning som är ändamålsenlig på det sätt som avses i 124 § i grundlagen. De godkända organen har skött sin offentliga förvaltningsuppgift väl och grundläggande fri- och rättigheter, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning har inte äventyrats i skötseln av uppgifterna. Det godkända organets uppgifter ska bli oförändrade och inga nya uppgifter föreslås för organet.  
Vidare måste det också beaktas att bestämmelserna om kompetensbrev endast gäller driftsövervakare av pannanläggningar, inte alla driftsövervakare av tryckbärande anordningar som avses i lagförslaget. Utöver kompetensbrevet kan kompetensen för driftsövervakare av pannanläggningar uppfyllas med andra krav på utbildning och arbetserfarenhet som anges i lagen.  
Innehållsmässigt är lagförslaget långt lagtekniskt, och innebär inte någon betydande ändring jämfört med nuläget i fråga om organen för bedömning av överensstämmelse och de nationella organen. I lagen ingår rättsmedel som är effektiva ur perspektivet för dem som ansöker om att bli besiktningsorgan, certifieringsorgan om inhemskt besiktningsorgan.  
När det gäller organen för bedömning av överensstämmelse eller besiktningsorganen är regleringen inte problematisk i konstitutionellt hänseende.  
4.3
Näringsfrihet och rätt till arbete
Bestämmelserna har betydelse med tanke på näringsfrihet som tillförsäkras i 18 § 1 mom. i grundlagen.  
Enligt 18 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt att skaffa sig sin försörjning genom näring som han eller hon valt fritt. Grundlagsutskottet har i sin praxis sett näringsfriheten som huvudregel, men ansett att tillståndsplikt för näringsverksamhet är möjligt i undantagsfall. Enligt grundlagsutskottet ska tillståndsplikten föreskrivas genom lag, som ska uppfylla de allmänna villkoren för en lag som inskränker en grundläggande rättighet. Inskränkningarna av näringsfriheten ska vara exakta och noggrant avgränsade. Inskränkningarnas substans, såsom omfattning och förutsättningar, ska framgå av lagen (GrUU 13/2014 rd inkl. hänvisningar).  
När det gäller innehållet i regleringen är det viktigt att bestämmelserna om tillståndsvillkor och tillståndets giltighet garanterar en tillräcklig förutsebarhet i myndigheternas verksamhet. Betydelsefullt i detta avseende är bland annat i vilken omfattning myndigheternas befogenheter bygger på s.k. bunden prövning eller ändamålsenlighetsprövning (t.ex. GrUU 32/2010 rd, GrUU 15/2008 rd, GrUU 33/2005 rd och GrUU 66/2002 rd). 
Grundlagsutskottet har behandlat förhållandet mellan tillståndsplikt och näringsfrihet bl.a. i sina utlåtanden GrUU 24/2010 rd, GrUU 33/2005 rd, GrUU 23/2000 rd och GrUU 35/1998 rd. En registreringsplikt har konstitutionellt jämställts med tillståndsplikt (t.ex. GrUU 15/2008 rd och GrUU 24/2000 rd). 
I den föreslagna regleringen är det inte fråga om att inskränka näringsfriheten som tryggas i 18 § i grundlagen med tillståndsförfarande.  
I sak motsvarar 72 § i lagförslaget de ovan beskrivna kraven som ställs i grundlagsutskottets tolkningspraxis. Det godkända organets prövningsrätt är bunden i 73 §, dvs. att organet ska bevilja kompetensbevis till en person som uppfyller kraven i den föreslagna lagen.  
Grundlagsutskottet har i sin praxis i fråga om reglering av näringsverksamhet ansett att återkallande av ett tillstånd är en myndighetsåtgärd som ingriper kraftfullare i individens rättsliga ställning än avslag på en ansökan om tillstånd (GrUU 19/2002 rd och GrUU 28/2001 rd). Därför har utskottet ansett att det för att lagstiftningen ska vara proportionerlig är nödvändigt att möjligheten att återkalla tillstånd kopplas till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser och till att eventuella anmärkningar och varningar till tillståndshavaren inte har lett till att bristerna i verksamheten har korrigerats (t.ex. GrUU 32/2010 rd, GrUU 31/2006 rd, GrUU 8/2006 rd, GrUU 48/2005 rd och GrUU 40/2002 rd). Tillståndshavaren ska dessutom innan tillståndet återkallas beredas tillfälle att rätta till en brist som upptäckts i koncessionsvillkoren (GrUU 66/2002 rd).  
Propositionen innehåller exakta och noggrant avgränsade behörighetskrav för driftsövervakare av pannanläggningar. Driftsövervakarens behörighet är beviljad på livstid och den kan inte återkallas. Enligt 83 § i lagförslaget har tillsynsmyndigheten dock möjlighet att ingripa i driftsövervakarens verksamhet, om driftsövervakaren inte följer den föreslagna lagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Innan tillsynsmyndigheten kan entlediga driftsövervakaren från uppgiften, ska driftsövervakaren uppmanas att rätta till försummelsen inom utsatt tid. Om bristerna eller försummelserna är allvarliga eller väsentliga eller om de trots en given uppmaning eller varning inte har resulterat i att bristerna avhjälpts, kan tillsynsmyndigheten entlediga driftsövervakaren efter att först ha hört driftsövervakaren samt ägaren eller innehavaren.  
Förbud att överlåta tryckbärande anordningar innebär också inskränkning av näringsfriheten som tillförsäkras i 18 § 1 mom. i grundlagen. Även ett åläggande att ändra en tryckbärande anordning så att den inte lämpar sig för drift under tryck kan ha liknande verkningar. Förslaget måste därmed bedömas mot bakgrund av de allmänna kriterierna för begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna, särskilt med avseende på om bestämmelserna är godtagbara och proportionella eller inte. Syftet med tillsynen är att trygga människors säkerhet och att skydda deras hälsa och egendom samt miljön, och de föreslagna bestämmelserna om tillsyn anses vara motiverade för att sådana viktiga intressen ska kunna skyddas. I lagförslaget har det också intagits bestämmelser om rättsmedel som är effektiva ur tillsynsobjektets synvinkel.  
I förslaget ingår flera nya preciserande förpliktelser för ekonomiska aktörer på grundval av EU:s produktreglering. I förslaget betonas ytterligare tillverkarens ansvar för produkter och ansvaret hos den som importerar produkter till EU-området. Dessutom preciseras också förpliktelserna för dem som distribuerar produkter och för tillverkarens representanter. Ändringarna hänför sig speciellt till skyldigheten att förvara dokument om produkter samt skapar klarhet i ansvarsfördelningen mellan aktörerna. 
Innehållsmässigt är propositionen långt lagteknisk, och det som föreslagits innebär inte någon betydande ändring jämfört med nuläget, dvs. tillverkarens betonade roll att tillräckligt omsorgsfullt säkerställa att produkter överensstämmer med kraven innan de släpps ut på marknaden. Förslaget inbegriper inte några betydande ändringar i de tekniska kraven och säkerhetskraven på produkter. Tryckbärande anordningar och aggregat kan, om de fungerar felaktigt, förorsaka betydliga person- eller egendomsskador. Ur detta perspektiv kan de föreslagna bestämmelserna om begränsning av näringsfriheten anses vara motiverade.  
Den föreslagna regleringen kan således inte betraktas som problematisk mot bakgrund av 18 § 1 mom. i grundlagen. 
4.4
Skydd för privatlivet
Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. 
Grundlagsutskottet har bedömt bestämmelserna om myndigheternas rätt att få och skyldighet att lämna ut uppgifter med avseende på skyddet för privatliv och personuppgifter och då noterat bland annat vad och vem rätten att få uppgifter gäller och hur rätten är kopplad till nödvändighetskriteriet. Myndigheternas rätt att få och möjlighet att lämna ut uppgifter kan enligt utskottet gälla "behövliga uppgifter" för ett visst syfte, om lagen ger en uttömmande förteckning över innehållet i uppgifterna. Om innehållet däremot inte anges i form av en förteckning, ska det i lagstiftningen ingå ett krav på att "uppgifterna är nödvändiga" för ett visst syfte (t.ex. GrUU 10/2014 rd). I 80 § i lagförslaget har datainnehållet inte räknats upp på ett uttömmande sätt, men datainnehållet har begränsats till uppgifter som är nödvändiga för tillsynen.  
Enligt grundlagsutskottets etablerade praxis är det vid en registrering viktigt att reglera åtminstone syfte, innehållet i de registrerade personuppgifterna, tillåtna användningsändamål, inbegripet uppgifternas tillförlitlighet och bevaringstiden för uppgifterna i personregistren samt den registrerades rättsskydd. Regleringen av dessa faktorer på lagnivå ska dessutom vara omfattande och detaljerad (t.ex. GrUU 19/2012 rd, GrUU 38/2010 rd, GrUU 35/2004 rd och GrUU 51/2002 rd).  
Lagförslaget innehåller bestämmelser som gäller behandling av personuppgifter. Bestämmelsen i 77 § om registret över tryckbärande anordningar hänför sig till insamlig av personuppgifter. Av den föreslagna bestämmelsen framgår syftet med registreringen, innehållet i de personuppgifter som ska registreras, tillåtna användningsändamål och hur länge uppgifterna får bevaras.  
I den föreslagna lagen föreskrivs inte om åtgärder som ingriper i hemfriden.  
Lagförslaget kan inte anses ingripa i omständigheter som skyddats i grundlagen. Enligt regeringens uppfattning kan det lagförslag som ingår i propositionen behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om tryckbärande anordningar 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 §  
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på tryckbärande anordningar och på tryckbärande anordningar i fartyg. 
Bestämmelser om i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsedda transportabla tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar finns i 12 kap.  
Bestämmelser om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning finns i 13 kap. 
Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på tryckbärande anordningar i kärnanläggningar och på tryckbärande anordningar som används vid transport av kärnämnen eller kärnavfall finns i kärnenergilagen (990/1987). 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) tryckbärande anordning en behållare, ett kärl, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet vars syfte är att skydda anordningen och i vilken övertryck råder eller kan utvecklas, 
2) tryckbärande anordning i fartyg en tryckbärande anordning som är installerad eller avses bli installerad i ett fartyg eller är avsedd för framdrivning av ett fartyg; som tryckbärande anordning i fartyg betraktas dock inte lasttankar i ett gastankfartyg,  
3) militär tryckbärande anordning en sådan tryckbärande anordning i försvarsmaktens besittning som uteslutande är avsedd för militärt bruk och en tryckbärande anordning som är avsedd för framdrivning av försvarsmaktens fartyg; som militär tryckbärande anordning betraktas dock inte en tryckbärande anordning i ett militärt luftfartyg, 
4) särskilt skyddat objekt ett sådant för försvaret viktigt riksomfattande underrättelse-, kontroll-, lednings-, kommunikations-, el-, datakommunikations-, vapen- och underhållssystem eller en del av ett sådant system, en konstruktion eller ett utrymme, en verksamhet, en upplysning, ett material eller en ledningslokal vars avslöjande eller förstöring medför avsevärd skada för försvaret av landet eller försvarsförvaltningen och dit tillträdet eller den information som lämnas till myndigheterna om objektet behöver begränsas av säkerhetsskäl, 
5) transportabel tryckbärande anordning en tryckbärande anordning som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG,  
6) tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar tryckbärande anordningar som till sin konstruktion och drift motsvarar transportabla tryckbärande anordningar, 
7) aggregat flera tryckbärande anordningar som satts samman av en tillverkare för att bilda en integrerad och funktionell enhet, 
8) anmält organ ett i Finland etablerat organ som en myndighet i Finland utnämnt och anmält till Europeiska unionens kommission och vars uppgift är att bedöma produkters överensstämmelse med kraven vid tillämpningen av sådan nationell lagstiftning som grundar sig på unionens harmoniseringslagstiftning, 
9) organ för bedömning av överensstämmelse anmält organ, brukares bedömningsorgan och erkänd tredjepartsorganisation som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar, nedan direktivet om tryckbärande anordningar, samt anmält organ som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl, nedan direktivet om enkla tryckkärl, och som bedömer överensstämmelse med kraven enligt bestämmelserna i de nämnda direktiven genom kalibrering, provning, certifiering, besiktning eller på annat sätt, 
10) enkelt tryckkärl ett enkelt tryckkärl som avses i artikel 1.1 i direktivet om enkla tryckkärl,  
11) CE-märkning en märkning som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen, genom vilken tillverkaren visar att en produkt överensstämmer med de tillämpliga kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning, 
12) besiktningsorgan en organisation som med stöd av nationell lagstiftning har konstaterats vara kompetent och som utför besiktningar och periodiska besiktningar i syfte att visa att tryckbärande anordningar överensstämmer med krav som grundar sig på nationell lagstiftning,  
13) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera och tillverka en tryckbärande anordning eller ett aggregat och marknadsför den tryckbärande anordningen eller aggregatet i eget namn eller under eget varumärke eller använder den för egna ändamål, 
14) harmoniserad standard en europeisk standard som på grundval av Europeiska kommissionens begäran antagits för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning, 
15) bedömning av överensstämmelse med kraven den process där det utreds huruvida en produkt uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som avses i denna lag, 
16) EU-försäkran om överensstämmelse ett dokument genom vilket tillverkaren tar ansvaret för att den tryckbärande anordningen följer de bestämmelser som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning, 
17) tillbakadragande alla åtgärder för att förhindra att en produkt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, 
18) europeiskt materialgodkännande ett tekniskt dokument som anger egenskaper för material som avses för återkommande användning vid tillverkning av tryckbärande anordningar och som inte omfattas av en harmoniserad standard, 
19) EU-typkontroll den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker ett kärls tekniska konstruktion och kontrollerar och intygar att den uppfyller de tillämpliga kraven i Europeiska unionens lagstiftning, 
20) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av kärl den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör särskilt föreskrivna skyldigheter samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda kärlen överensstämmer med typbeskrivningen i EU-typintyget och uppfyller kraven i Europeiska unionens lagstiftning,  
21) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och släpper ut en tryckbärande anordning från ett tredjeland på unionsmarknaden,  
22) distributör en annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en tryckbärande anordning på marknaden, 
23) tillverkarens representant en fysisk eller juridisk person som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter, 
24) utsläppande på marknaden första gången en produkt tillhandahålls på unionsmarknaden, 
25) tillhandahållande på marknaden leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, 
26) ekonomiska aktörer tillverkare, tillverkarens representanter, importörer och distributörer, 
27) certifieringsorgan en erkänd tredjepartsorganisation som avses i direktivet om tryckbärande anordningar och som certifierar och godkänner personer som gör permanenta förband på tryckbärande anordningar och utför oförstörande provning samt certifierar och godkänner förbandsmetoder, 
28) en brukares bedömningsorgan ett organ för bedömning av överensstämmelse som avses i direktivet om tryckbärande anordningar och som utför besiktningar för vissa användargrupper för tryckbärande anordningar,  
29) godkänt organ ett besiktningsorgan som har rätt att utföra sådana nationella uppgifter i samband med säkerställande av tryckbärande anordningars säkerhet som föreskrivs för organet i denna lag, 
30) egenbesiktningsorgan ett besiktningsorgan vars rätt att utföra besiktningar har begränsats till enbart en viss användargrupp för en tryckbärande anordning,  
31) driftsövervakare en person utsedd av den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare och som ansvarar för korrekt drift av den tryckbärande anordningen, 
32) pannanläggning en enhetlig helhet bestående av en eller flera ång- eller hetvattenpannor, och rörsystem, tryckkärl, stödkonstruktioner, matarsystem för bränsle och matarvatten samt byggnader i anslutning till dessa, 
33) autoklav en tryckbärande anordning vars innehåll upphettas och i vilken ingår en gavel, en vägg eller ett lock med snabblåsning för upprepad påfyllning och tömning, 
34) ångpanna ett aggregat, som är avsett för produktion av vattenånga eller för upphettning av annan vätska än vatten till en temperatur på över 100 grader Celsius och där det ingår minst en uppvärmd tryckbärande anordning med risk för överhettning, 
35) hetvattenpanna ett aggregat som är avsett för upphettning av vatten och till vilket det hör minst en uppvärmd tryckbärande anordning med risk för överhettning och där vattnet upphettas till en temperatur på över 100 grader Celsius, 
36) effekt den effekt av värmeenergi som med högsta kontinuerliga belastning i en ång- eller hetvattenpanna övergår till vätska och ånga under en tidsenhet,  
37) effekttal det tal som erhålls genom att produkterna av talvärdena av det högsta tillåtna drifttrycket och effekten i de olika ång- och hetvattenpannor som är i drift i en pannanläggning räknas samman. 
3 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
På marknadskontrollen av tryckbärande anordningar tillämpas lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ( / ) och NLF-förordningen.  
Bestämmelser om krav som ställs på anmälda organ och om tillsyn över anmälda organ finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
Bestämmelser om minimikraven med avseende på ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, på marknadskontroll, på yttre gränskontroll av produkter som importeras från tredjeländer och på CE-märkning av produkter samt bestämmelser om allmänna principer för CE-märkning finns i NLF-förordningen. Bestämmelser om påföljderna för överträdelse av bestämmelserna om CE-märkning finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). 
På tryckbärande anordningar i luftfartyg tillämpas luftfartslagen (864/2014) och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om inget annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG eller av förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den. 
4 § 
Tillsynsmyndighet 
Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket.  
Tillsynsmyndighet när det gäller tryckbärande anordningar i fartyg är Trafiksäkerhetsverket. Säkerhets- och kemikalieverket utövar dock tillsyn över att CE-märkningen på tryckbärande anordningar i fartyg överensstämmer med kraven.  
Tillsynsmyndighet när det gäller militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning är försvarsmakten.  
2 kap.  
Säkerställande av tryckbärande anordningars säkerhet 
5 § 
Allmänna säkerhetskrav 
En tryckbärande anordning ska konstrueras, tillverkas, skötas, drivas och besiktas på ett sådant sätt att den inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.  
En tryckbärande anordning ska ha tillräckliga anordningar och anordningssystem som säkerställer en säker drift och dessa ska fungera på tillbörligt sätt.  
6 § 
Säkerheten i fråga om placeringen av en tryckbärande anordning 
Ägaren och innehavaren ska placera en tryckbärande anordning så att  
1) den fara som orsakas i en situation då anordningen skadas eller i samband med en driftstörning är så liten som möjligt,  
2) den tryckbärande anordningen kan drivas korrekt på ett sätt som anordningens användningsändamål förutsätter, och  
3) den tryckbärande anordningen kan besiktas och underhållas på lämpligt sätt. 
Ägaren och innehavaren ska se till att de utrymmen och konstruktioner som omger en tryckbärande anordning planeras och genomförs så att den fara som orsakas om anordningen skadas eller i samband med en driftstörning är så liten som möjligt. 
7 § 
Placeringsplan 
Ägaren eller innehavaren ska utarbeta en placeringsplan för en tryckbärande anordning, om anordningen kan medföra betydande fara på grund av placeringsplatsen. 
Om omständigheterna är sådana som avses i 1 mom., får den tryckbärande anordningen inte installeras förrän besiktningsorganet har granskat placeringsplanen och konstaterat att placeringen gjorts på det sätt som avses i 6 §. 
I placeringsplanen över en flyttbar tryckbärande anordning ska ingå de allmänna principer som följs när den tryckbärande anordningen placeras i olika objekt. 
Bestämmelser om vilka tekniska egenskaper hos tryckbärande anordningar som kan medföra i 1 mom. avsedd betydande fara utfärdas genom förordning av statsrådet. 
8 § 
Visande av överensstämmelse med kraven 
Tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven visas genom besiktningar som organ för bedömning av överensstämmelse och besiktningsorgan utför.  
Överensstämmelse med kraven behöver inte visa genom besiktningar, om den fara som är förenad med trycket är liten. 
9 § 
Skyldighet att visa att en tryckbärande anordning överensstämmer med kraven 
Tillverkaren ska när denne släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden kunna visa att den tryckbärande anordningen samt anordningens konstruktion och tillverkning uppfyller kraven enligt 5 §.  
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den som  
1) exporterar en tryckbärande anordning, om exportören förutsätts visa överensstämmelse med kraven i enlighet med 1 mom. enligt Europeiska unionens bestämmelser,  
2) tillverkar en tryckbärande anordning för eget bruk eller för att överlåta den till någon annan,  
3) installerar eller reparerar en tryckbärande anordning,  
4) avser ta i drift en tryckbärande anordning vars överensstämmelse med kraven inte har visats. 
10 § 
Skyldigheter för en tryckbärande anordnings ägare och innehavare vid skada på anordningen eller vid olycksfall 
Ägaren och innehavaren ska vidta åtgärder för att reparera en skadad tryckbärande anordning eller ta den ur drift.  
Om en skada på en tryckbärande anordning eller ett plötsligt tryckfall i anordningen orsakar en personskada eller betydande egendomsskada, ska ägaren eller innehavaren utan dröjsmål göra en anmälan om saken till tillsynsmyndigheten och bistå tillsynsmyndigheten i undersökningen av händelsen.  
11 §  
Tillverkarens skyldighet att anmäla personskador och skador på egendom 
Om en skada på en tryckbärande anordning eller ett plötsligt tryckfall i anordningen orsakar en personskada eller en betydande skada på egendom under en provning som sammanhänger med tillverkningen, ska tillverkaren utan dröjsmål göra en anmälan om saken till tillsynsmyndigheten.  
Bestämmelser om skyldighet att anmäla en olycka eller ett tillbud till Olycksutredningscentralen finns i 16 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). 
12 § 
Standarder som tillämpas 
Tillsynsmyndigheten publicerar en förteckning över de standarder som ska iakttas för att en tryckbärande anordning ska anses uppfylla kraven i denna lag. 
Om en standard ändras eller det görs en ny upplaga av den, uppdaterar tillsynsmyndigheten förteckningen över standarder. En tryckbärande anordning som är under konstruktion vid den tidpunkt då förteckningen uppdateras, får byggas färdig i enlighet med den vid uppdateringstidpunkten gällande standarden och tas i bruk förutsatt att detta sker inom tre år från uppdateringen. 
3 kap. 
Allmänna bestämmelser om tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven och tillverkarens skyldigheter 
13 § 
Tillämpningsområdet för 3 kap. 
Detta kapitel tillämpas på tryckbärande anordningar som avses i direktivet om tryckbärande anordningar samt på enkla tryckkärl.  
14 § 
Väsentliga säkerhetskrav 
En tryckbärande anordning ska uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som anges i denna lag, för att den ska få släppas ut på marknaden och tas i drift.  
En tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden ska konstrueras, tillverkas, kontrolleras, utrustas och installeras på ett sådant sätt att dess säkerhet kan garanteras, om anordningen används i enlighet med tillverkarens instruktioner under vanliga och rimligen förutsebara driftsförhållanden.  
Tryckbärande anordningar ska konstrueras korrekt genom att man beaktar alla relevanta faktorer som behövs för att garantera att anordningen är säker under hela sin förväntade livslängd. Vid tillverkningen av en tryckbärande anordning ska sådan teknik och sådana tillverkningsmetoder användas att de krav som fastställts i konstruktionsfasen kan uppfyllas.  
När de lämpligaste förfaringssätten väljs, ska strävan vara att eliminera eller reducera farorna så mycket som rimligen är möjligt. I fråga om faror som inte kunnat elimineras, ska behövliga skyddsåtgärder vidtas. Brukarna ska informeras om de kvarvarande farorna och det ska anges om det behövs specialåtgärder för att minska riskerna vid installationen eller driften.  
Om det finns en känd eller förutsebar risk för felaktig användning, ska den tryckbärande anordningen konstrueras på ett sådant sätt att risken med sådan felaktig användning kan undvikas eller, om det inte är möjligt, ska användningen av den tryckbärande anordningen på ett sätt som medför risk förbjudas. 
Närmare bestämmelser om de väsentliga säkerhetskrav enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl som ska tillämpas vid konstruktion, tillverkning, utrustning och installation av tryckbärande anordningar som avses i detta kapitel utfärdas genom förordning av statsrådet.  
15 § 
Presumtion om överensstämmelse med kraven 
En tryckbärande anordning anses uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som avses i 14 §, om den uppfyller kraven i den harmoniserade standard som gäller den anordningen.  
16 § 
Tillverkarens skyldighet att säkerställa tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven 
Innan en tillverkare släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden eller använder den för egna ändamål, ska tillverkaren säkerställa att anordningen har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskrav som avses i 14 §. 
Tillverkaren ska låta utföra lämpliga förfaranden för bedömning av den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven. Vid bedömningen ska ett anmält organ anlitas, om det förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillämpas på den tryckbärande anordningen förutsätter det.  
Tillverkaren ska dessutom  
1) utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven, 
2) upprätta EU-försäkran om överensstämmelse, när det har visats att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven, och 
3) förvara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse som gäller den tryckbärande anordningen i tio år från det att anordningen släpptes ut på marknaden.  
Den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse ska upprättas på finska eller svenska eller något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar.  
Närmare bestämmelser om förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven, den behövliga tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet. 
17 § 
CE-märkning 
Tillverkaren ska förse en tryckbärande anordning som uppfyller kraven i detta kapitel eller dess märkskylt med CE-märkning innan anordningen släpps ut på marknaden, om inte något annat föreskrivs särskilt annanstans i lag.  
Märkningen ska vara synlig, lätt läsbar och varaktig. CE-märkningen ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkade i produktionskontrollen. Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller tillverkarens representant.  
CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av annan information som berör en särskild risk eller en särskilt användning för den tryckbärande anordningen.  
Närmare bestämmelser om fästande av CE-märkning och annan åtföljande information utfärdas genom förordning av statsrådet.  
18 § 
Bruksanvisningar, säkerhetsinformation, märkningar och kontaktuppgifter 
Tillverkaren ska säkerställa att en tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation. Bruksanvisningarna och säkerhetsinformationen ska vara tydliga, begripliga och lättfattliga.  
Tillverkaren ska säkerställa att en tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden är försedd med typnummer, partinummer eller serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om detta inte är möjligt på grund av den tryckbärande anordningens storlek eller art, ska informationen ges på förpackningen eller i ett medföljande dokument.  
Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt sin postadress på den tryckbärande anordningen eller, om detta inte är möjligt, på den tryckbärande anordningens förpackning eller i ett medföljande dokument.  
Märkningarna, säkerhetsinformationen och instruktionerna samt de dokument som följer med produkten ska finnas på finska eller svenska. 
Närmare bestämmelser om krav på produktmärkningar, bruksanvisningar och säkerhetsinformation enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet. 
19 § 
Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven 
Tillverkaren ska se till att serietillverkade tryckbärande anordningar överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. Tillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i en tryckbärande anordnings konstruktion eller egenskaper samt ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer i fråga om vilka den tryckbärande anordningen ska uppfylla kraven.  
20 § 
Tillverkarens skyldigheter när en tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven  
En tillverkare som har anledning att misstänka att en tryckbärande anordning som denne har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart vidta åtgärder för att få anordningen att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla den.  
Efter att ha genomfört åtgärderna enligt 1 mom. ska tillverkaren omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om den bristande överensstämmelsen med kraven och samtidigt ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen och om alla vidtagna åtgärder. 
Tillverkaren ska, när denne anser det vara befogat på grund av risker förenade med den tryckbärande anordningen, i syfte att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet utföra slumpvis provning av tryckbärande anordningar som tillhandahålls på marknaden. Tillverkaren ska undersöka klagomål, tryckbärande anordningar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av tryckbärande anordningar och föra register över dem samt informera distributörerna om alla åtgärder som avses ovan.  
21 § 
Tryckbärande anordningar som konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis 
Tryckbärande anordningar som till sina egenskaper är sådana att de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § inte tillämpas på dem ska konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis som gäller i någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen.  
En tryckbärande anordning som konstruerats eller tillverkats i enlighet med god teknisk praxis får inte förses med CE-märkning som avses i 17 §.  
Närmare bestämmelser om de tekniska egenskaperna hos tryckbärande anordningar som konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet.  
4 kap. 
Bedömning av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven 
22 § 
Tillämpningsområdet för 4 kap. 
Detta kapitel tillämpas på tryckbärande anordningar som avses i direktivet om tryckbärande anordningar.  
23 § 
Klassificering av tryckbärande anordningar 
Tryckbärande anordningar klassificeras i kategorier efter hur stor risk för fara de medför. 
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som lämpar sig för den tryckbärande anordningen bestäms enligt vilken kategori den tryckbärande anordningen hänförs till.  
Närmare bestämmelser om klassificering av tryckbärande anordningar enligt direktivet om tryckbärande anordningar utfärdas genom förordning av statsrådet. 
24 § 
Europeiskt materialgodkännande 
I brist på harmoniserade standarder ska egenskaperna hos material som avses för återkommande användning vid tillverkningen av tryckbärande anordningar fastställas genom europeiska materialgodkännanden.  
Material som fått ett europeiskt godkännande anses uppfylla de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 §. 
Europeiskt materialgodkännande ska på begäran av en eller flera tillverkare av material eller anordningar utfärdas av ett av de anmälda organ som särskilt utsetts för denna uppgift. 
Det anmälda organet ska ange och utföra, eller låta utföra, undersökningar och provningar som är lämpliga för att bedöma materialtypernas överensstämmelse med de krav som ställs på dem.  
Det anmälda organet ska sända en kopia av det europeiska materialgodkännandet till de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till de anmälda organen och till Europeiska kommissionen. 
Närmare bestämmelser om förfarandet, anmälningarna och materialtyperna vid europeiskt materialgodkännande enligt direktivet om tryckbärande anordningar utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare också om kraven för europeiskt materialgodkännande enligt direktivet om tryckbärande anordningar.  
25 § 
Indragning av europeiskt materialgodkännande 
Det anmälda organ som har utfärdat det europeiska materialgodkännandet ska dra in detta godkännande, om organet anser att nämnda godkännande inte borde ha utfärdats eller om materialet i fråga omfattas av en harmoniserad standard.  
Det anmälda organet ska omedelbart underrätta de övriga stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, de anmälda organen och Europeiska kommissionen om varje indraget godkännande. 
5 kap. 
Bedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven 
26 § 
Tillämpningsområdet för 5 kap. 
Detta kapitel tillämpas på enkla tryckkärl. 
27 § 
Bedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven innan tillverkning inleds 
Enkla tryckkärl vars produkt av högsta arbetstryck och volym överstiger 50 bar/liter ska genomgå en EU-typkontroll innan tillverkning inleds. 
Närmare bestämmelser om EU-typkontroll enligt direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet. 
28 § 
Bedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven innan tryckkärlen släpps ut på marknaden 
Innan ett enkelt tryckkärl släpps ut på marknaden ska dess överensstämmelse med kraven visas genom överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av kärl. 
Närmare bestämmelser om överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av kärl enligt direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet. 
6 kap. 
Skyldigheter för importören, distributören och tillverkarens representant 
29 § 
Tillämpningsområdet för 6 kap. 
Detta kapitel tillämpas på tryckbärande anordningar som avses i direktivet om tryckbärande anordningar samt på enkla tryckkärl. 
30 § 
Importörens skyldigheter 
Importören får släppa ut endast sådana tryckbärande anordningar på marknaden som uppfyller de väsentliga säkerhetskraven. 
Före utsläppande av en tryckbärande anordning på marknaden ska importören säkerställa att 
1) tillverkaren har utfört en i 16 § avsedd bedömning av överensstämmelse med kraven, 
2) tillverkaren har upprättat teknisk dokumentation, 
3) den tryckbärande anordningen är försedd med CE-märkning, 
4) den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, 
5) identifikationsuppgifter enligt 18 § 2 mom. och uppgifter om tillverkaren enligt 3 mom. har fästs på den tryckbärande anordningen, 
6) den tryckbärande anordningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska eller svenska. 
Om en tryckbärande anordning medför fara, ska importören informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om saken. 
Importören ska säkerställa att den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven inte äventyras under upplagring och transport som importören ansvarar för.  
Importören ska ange sitt namn och registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress där importören kan kontaktas. Uppgifterna ska anges på den tryckbärande anordningen eller, om detta inte är möjligt, på anordningens förpackning eller i ett dokument som följer med produkten. 
Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten under tio år från det att den tryckbärande anordningen släpptes ut på marknaden och se till att myndigheten har tillgång till den tekniska dokumentationen. 
31 § 
Distributörens skyldigheter 
Före tillhandahållande av en tryckbärande anordning på marknaden ska distributören kontrollera att 
1) den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, 
2) identifikationsuppgifter enligt 18 § 2 mom. och uppgifter om tillverkaren enligt 18 § 3 mom. har fästs på den tryckbärande anordningen, 
3) den tryckbärande anordningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska eller svenska. 
Distributören ska se till att den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven inte äventyras under upplagring och transport som distributören ansvarar för. 
Om distributören har anledning att misstänka att en tryckbärande anordning inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, får distributören tillhandahålla anordningen på marknaden först när den överensstämmer med kraven i denna lag. Om produkten medför fara, ska distributören informera tillverkaren eller importören samt tillsynsmyndigheten om saken. 
32 § 
Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören 
Importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en tryckbärande anordning som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att det kan ha inverkan på om anordningen uppfyller kraven i denna lag. 
33 § 
Tillverkarens representant 
Skyldigheter som föreskrivs för tillverkaren i 16 § 1 mom. och 3 mom. 1 punkten får inte delegeras till tillverkarens representant.  
Tillverkarens representant ska ha rätt att åtminstone utföra tillverkarens uppgifter enligt 16 § 3 mom. 3 punkten.  
Tillverkarens representant ska på begäran ge tillsynsmyndigheten all information och dokumentation som behövs för tillsynen över efterlevnaden och verkställigheten av denna lag, på finska eller svenska eller ett annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheten i syfte att undanröja riskerna med de tryckbärande anordningar som omfattas av representantens fullmakt. 
34 § 
Importörens och distributörens skyldigheter när en tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven 
I fråga om importörens skyldigheter i situationer med bristande överensstämmelse med kraven tillämpas vad som i 20 § föreskrivs om tillverkarens skyldigheter.  
I fråga om distributörens skyldigheter i situationer med bristande överensstämmelse med kraven tillämpas vad som i 20 § 1 och 2 mom. föreskrivs om tillverkarens skyldigheter.  
35 § 
Lämnande av information samt skyldighet att samarbeta 
Tillverkarna, importörerna och distributörerna ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna den information och dokumentation som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkställighet, på finska eller svenska eller något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att tryckbärande anordningar överensstämmer med kraven. 
Ekonomiska aktörer ska på begäran lämna marknadskontrollmyndigheterna uppgifter om 
1) aktörer som har levererat tryckbärande anordningar till dem,  
2) aktörer som de har levererat tryckbärande anordningar till. 
De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i 2 mom. i tio år från det att de har fått de tryckbärande anordningarna levererade eller att de har levererat de tryckbärande anordningarna vidare. 
7 kap. 
Organ för bedömning av överensstämmelse  
36 § 
Godkännande och övervakning av certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan 
Arbets- och näringsministeriet godkänner på ansökan certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan, efter att ha försäkrat sig om att de krav som uppställs på godkännande av organet uppfylls. Ministeriet anmäler organet till Europeiska unionens kommission och till övriga medlemsstater.  
Bestämmelser om ansökan om godkännande som organ som avses i 1 mom., om godkännande av organ och om indragning av godkännande finns i 4 och 6 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper.  
Arbets- och näringsministeriet utövar tillsyn över de certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan som ministeriet godkänt.  
37 § 
Allmänna krav med avseende på certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan 
I fråga om allmänna krav avseende certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan, verksamhetsrelaterade krav, opartiskhet, krav för bedömningspersonal, ansvarsförsäkring, presumtion om överensstämmelse med kraven samt utförande av uppgifter på entreprenad och hos dotterbolag tillämpas vad som i 7—13 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper föreskrivs om krav som gäller anmälda organ.  
När det gäller allmänna krav avseende brukares bedömningsorgan tillämpas dock inte 7 § 2 punkten i den lag som nämns i 1 mom.  
38 § 
Särskilda krav som gäller brukares bedömningsorgan 
En brukares bedömningsorgan ska utgöra en del av organisationen hos ägaren och innehavaren av den tryckbärande anordningen. Brukarens bedömningsorgan ska dock ha en sådan struktur att organet kan identifieras.  
En brukares bedömningsorgan ska använda rapporteringsmetoderna inom den organisation organet ingår i. Rapporteringsmetoderna ska visa och garantera att brukarens bedömningsorgan är opartiskt.  
En brukares bedömningsorgan behöver inte ha en ansvarsförsäkring som avses i 11 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, om ansvaret därom bärs av den organisation som organet ingår i. 
39 § 
Allmänna skyldigheter för certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan samt skyldighet att lämna uppgifter 
I fråga om de allmänna skyldigheterna för certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan samt deras dotterbolag och underleverantörer tillämpas vad som i 14 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper föreskrivs om anmälda organs och deras dotterbolags och underleverantörers allmänna skyldigheter.  
I fråga om certifieringsorgans och brukares bedömningsorgans skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter och andra organ för bedömning av överensstämmelse tillämpas vad som i 15 § i den lag som nämns i 1 mom. föreskrivs om anmälda organs skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter och organ för bedömning av överensstämmelse.  
40 § 
Intyg om överensstämmelse 
Organet för bedömning av överensstämmelse ska utfärda ett intyg om en tryckbärande anordnings överensstämmelse med kraven till tillverkaren, om den tryckbärande anordningen uppfyller kraven i denna lag och om det förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillämpas på anordningen förutsätter att ett intyg utfärdas.  
Organet för bedömning av överensstämmelse ska bevara kopior av ett i 1 mom. avsett intyg och dess tillägg samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som intyget i fråga är giltigt. 
Närmare bestämmelser om intyg om överensstämmelse, förutsättningar för utfärdande av intyg och innehållet i intygen enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet.  
41 §  
Avslag eller återkallande av intyg 
Om ett organ för bedömning av överensstämmelse upptäcker att en tryckbärande anordning inte uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska organet begära att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren. 
Om ett organ för bedömning av överensstämmelse efter det att ett intyg om överensstämmelse har utfärdats anser att en tryckbärande anordning inte längre överensstämmer med väsentliga säkerhetskraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen och vid behov återkalla giltigheten för intyget tillfälligt eller slutgiltigt. 
Om bristen inte avhjälps eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska organet för bedömning av överensstämmelse enligt behov återkalla giltigheten för intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga intyget med restriktioner. 
42 § 
Begränsningar som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven som certifieringsorgan utför 
Ett certifieringsorgan får endast bedöma överensstämmelse med kraven för permanenta förband på tryckbärande anordningar och förbandsmetodernas giltighet.  
43 § 
Begränsningar som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven som brukares bedömningsorgan utför 
En brukares bedömningsorgan får utföra bedömning av överensstämmelse med kraven endast för den organisation där organet ingår.  
Tryckbärande anordningar som en brukares bedömningsorgan bedömt överensstämma med de väsentliga säkerhetskraven får användas endast i den organisation där organet ingår. 
Organisationen ska iaktta gemensamma säkerhetsprinciper som gäller tekniska specifikationer för konstruktionen, tillverkningen, besiktningarna, underhållet och driften av tryckbärande anordningar.  
De tryckbärande anordningar vars överensstämmelse med kraven har bedömts av en brukares bedömningsorgan får inte vara försedda med CE-märkning.  
Närmare bestämmelser om det i direktivet om tryckbärande anordningar föreskrivna förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven som brukares bedömningsorgan iakttar utfärdas genom förordning av statsrådet.  
8 kap. 
Besiktningsorgan 
44 § 
Godkännande av besiktningsorgan 
Tillsynsmyndigheten godkänner besiktningsorgan att utföra uppgifter som föreskrivs för besiktningsorgan i denna lag. 
Godkännandet gäller för viss tid. På besiktningsorganet kan ställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller dess verksamhet. 
Till ansökan om godkännande som besiktningsorgan ska det fogas dokument som visar att de krav som anges i 45 och 46 § uppfylls. Till dokumenten ska det fogas ett intyg eller ett utlåtande om att kraven uppfylls från ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och kemikalieverket.  
45 § 
Allmänna krav som tillämpas på besiktningsorgan 
Förutsättningar för godkännande som besiktningsorgan är att  
1) organet är en juridisk person som registrerats i Finland, 
2) organet och dess personal utför bedömnings- och besiktningsuppgifterna med yrkesskicklighet och teknisk kompetens, 
3) organet och dess personal inte får vara utsatta för sådan påtryckning eller ekonomiskt eller annat inflytande som skulle kunna påverka deras bedömningar eller besiktningsresultat, särskilt från sådana personer eller grupper som har ett intresse i besiktningsresultatet, 
4) besiktningspersonalen vid organet är opartisk och att de anställdas löner inte får vara beroende av antalet genomförda besiktningar eller resultatet av dem, 
5) organet förfogar över den personal och materiel som behövs för att på ett sakkunnigt sätt kunna sköta de tekniska och administrativa uppgifter som sammanhänger med besiktning och tillsyn samt har tillgång till utrustning som behövs för specialbesiktningar,  
6) organet har ett tillförlitligt och ändamålsenligt förvaltnings- och lagringssystem för dokument som hänför sig till besiktningsorganets uppgifter, 
7) organet har en ansvarsförsäkring som med hänsyn till verksamhetens omfattning och art är tillräcklig för att ersätta de skador som orsakas i verksamheten. 
46 § 
Krav som gäller bedömningspersonalen vid ett besiktningsorgan 
Bedömningspersonalen vid ett besiktningsorgan ska ha 
1) god teknisk kunskap samt yrkesmässig kompetens och utbildning, 
2) tillräckliga kunskaper om kraven vid besiktningar och tillräcklig erfarenhet av att genomföra besiktningar, 
3) förmåga att upprätta intyg, protokoll och redogörelser för att verifiera besiktningens resultat. 
47 § 
Särskilda krav som gäller godkända organ 
Ett godkänt organ, dess ledning och personal får inte vara konstruktörer, tillverkare, leverantörer, installatörer eller användare av tryckbärande anordningar som organet besiktar eller representanter för sådana aktörer. 
De som avses i 1 mom. får varken delta direkt eller genom representanter vid konstruktion, tillverkning, utsläppande på marknaden eller underhåll av tryckbärande anordningar. Tillverkaren av den tryckbärande anordningen och det godkända organet får dock utbyta teknisk information. 
48 § 
Särskilda krav som gäller egenbesiktningsorgan 
I fråga om de särskilda kraven för egenbesiktningsorgan tillämpas vad som i 38 § föreskrivs om särskilda krav för brukares bedömningsorgan.  
Ett egenbesiktningsorgan får inte vara ansvarigt för konstruktion, tillverkning, leveranser, installation, användning eller underhåll av tryckbärande anordningar som organet besiktar. Organet får inte delta i verksamhet som kan påverka opartiskheten i dess bedömningar eller tillförlitligheten i dess besiktningsåtgärder. 
49 § 
Besiktningsorganets allmänna skyldigheter 
När personalen vid ett godkänt organ och ett egenbesiktningsorgan fullgör sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag handlar personalen under straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974). 
Besiktningsorganet får använda utomstående provnings- och besiktnings- eller bedömningstjänster. Då ska besiktningsorganet se till att den utomstående part som utför tjänsten uppfyller de krav som föreskrivs för besiktningsorganet i 45—48 §. Organet ansvarar för det arbete som underleverantören utför.  
Besiktningsorganet ska till tillsynsmyndigheten anmäla alla sådana förändringar i verksamheten som påverkar förutsättningarna för godkännande. 
Om besiktningsorganet upptäcker omständigheter som äventyrar den allmänna säkerheten hos tryckbärande anordningar, ska det underrätta tillsynsmyndigheterna om dem. 
Besiktningsorganet ska årligen lämna tillsynsmyndigheten en berättelse om sin verksamhet. 
Bestämmelser om allmänna skyldigheter i samband med att besiktningsorganet fullgör offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003) och personuppgiftslagen (523/1999).  
50 § 
Begränsningar som gäller egenbesiktningsorgans verksamhet 
Ett egenbesiktningsorgan får besikta tryckbärande anordningar endast i den organisation som det ingår i. 
I fråga om begränsningar av egenbesiktningsorgans verksamhet gäller även vad som i 43 § 2 och 3 mom. föreskrivs om begränsningar som gäller brukares bedömningsorgan.  
9 kap. 
Besiktning av tryckbärande anordningar 
51 § 
Registreringsplikt 
Ägaren och innehavaren ska anmäla en tryckbärande anordning för registrering i samband med första periodiska besiktningen enligt 55 §, om den tryckbärande anordningen kan medföra betydande fara.  
Ägaren och innehavaren ska göra anmälan om registrering hos besiktningsorganet. Av anmälan ska framgå den tekniska informationen om den tryckbärande anordningen, den tryckbärande anordningens placering samt tillverkaren, importören, ägaren och driftsövervakaren.  
Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras ska meddela tillsynsmyndigheten om ändringar i de uppgifter som gäller den tryckbärande anordningens ägare, innehavare, placering och driftsövervakare. 
Bestämmelser om vilka tekniska egenskaper hos tryckbärande anordningar som kan medföra i 1 mom. avsedd betydande fara. 
52 § 
Skyldigheter i samband med anmälan om registrering 
Besiktningsorganet ska granska anmälan om registrering och komplettera den med uppgifter om tidpunkten för den första periodiska besiktningen och besiktningens resultat och arten och tidpunkten för följande periodiska besiktning samt lämna tillsynsmyndigheten dessa uppgifter.  
Besiktningsorganet ska lämna tillsynsmyndigheten motsvarande uppgifter också om flyttning av periodiska besiktningar samt om ändringsbesiktningar.  
Om den periodiska besiktningen har ersatts med åtgärder som anges i 63 eller 64 §, ska ägaren eller innehavaren lämna tillsynsmyndigheten de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. 
53 § 
Skyldighet att se till att en tryckbärande anordning besiktas 
Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras ska se till att den första periodiska besiktningen utförs på den tryckbärande anordningen i samband med att den tas i drift.  
Ägaren eller innehavaren av en registrerad tryckbärande anordning ska se till att de periodiska besiktningar som avses i 56—59 § utförs på den tryckbärande anordningen, eller att besiktningarna ersätts på det sätt som föreskrivs i 63 och 64 §.  
Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska se till att en ändringsbesiktning enligt 61 eller 62 § görs vid behov, för att säkerställa att den tryckbärande anordningen vid korrekt drift inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom. 
Vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på en tryckbärande anordning som har tagits ur drift och vars urdrifttagning har anmälts till tillsynsmyndigheten. 
54 § 
Besiktningsorganets skyldighet att utföra besiktningar 
Besiktningsorganet ska utföra i 55—62 § föreskrivna besiktningar på tryckbärande anordningar. Besiktningsorganet godkänner också de förfaranden enligt 63 och 64 § som ersätter periodiska besiktningar.  
Besiktningsorganet ska som en del av de besiktningar som anges i 55—59 § godkänna de åtgärder som har utförts i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om godtagbar utredning visas upp över dem. 
55 § 
Den första periodiska besiktningen 
Vid den första periodiska besiktningen på den tryckbärande anordningen ska  
1) den tryckbärande anordningen registreras på det sätt som avses i 51 §,  
2) den tryckbärande anordningens driftsvärden fastställas, 
3) arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning bestämmas,  
4) det på den tryckbärande anordningen eller på dess märkskylt göras en märkning om den tryckbärande anordningens registernummer samt följande periodiska besiktning med en månads noggrannhet. 
Vid den första periodiska besiktningen ska det kontrolleras att  
1) märkningarna på den tryckbärande anordningen och bruksanvisningarna har utarbetats på det sätt som avses i 18 § och att EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats på det sätt som avses i 16 § 3 mom. 2 punkten,  
2) den tryckbärande anordningen är placerad på det sätt som avses i 6 §, 
3) den tryckbärande anordningen kan drivas tryggt och att den kan fungera tryggt i det system som den har anslutits till, 
4) driftsövervakaren har den kompetens och sakkunskap som avses i 72 §,  
5) det i den tryckbärande anordningen finns tillräckligt med anordningar och anordningssystem som påverkar driftsäkerheten och att dessa fungerar på tillbörligt sätt, 
6) det elektroniska eller programmerbara automationssystem som innehåller skydds- och låsningsfunktioner är adekvat och dess installation tillbörlig i varje anläggning, om inte bedömningen av dessa omständigheter har ingått i bedömningen av överensstämmelse med kraven. 
Närmare bestämmelser om innehållet i den första periodiska besiktningen och vad som ska kontrolleras i pannanläggningar och tryckbärande anordningar som placeras utomhus utfärdas genom förordning av statsrådet. 
56 § 
Följande periodiska besiktningar 
De följande periodiska besiktningarna är antingen driftsbesiktningar, invändiga besiktningar eller periodiska tryckprov. 
Vid en periodisk besiktning ska besiktningsorganet bestämma arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning. Följande periodiska besiktning ska anges på den tryckbärande anordningen med en månads noggrannhet.  
Besiktningsorganet ska förkorta intervallerna mellan de periodiska besiktningarna enligt 57 § 3 mom., 58 § 3 mom. och 59 § 3 mom., om en tryckbärande anordnings skick, driftsförhållanden eller skötsel, tillverkarens anvisningar eller besiktningsresultaten förutsätter detta.  
Besiktningsorganet kan på begäran av ägaren eller innehavaren förlänga besiktningsintervallerna enligt 57 § 3 mom., 58 § 3 mom. och 59 § 3 mom., om en tryckbärande anordnings skick, driftsförhållanden eller skötsel, tillverkarens anvisningar eller besiktningsresultaten tillåter detta. 
Tidpunkten för en periodisk besiktning kan flyttas med högst 13 månader framåt, om det inte föreskrivs om kortare intervaller nedan i lagen. Flyttningen påverkar inte tidpunkterna för följande periodiska besiktningar. 
Närmare bestämmelser om periodiska besiktningar av rörsystem för tryckbärande anordningar som ska registreras utfärdas genom förordning av statsrådet.  
57 § 
Driftsbesiktning 
Vid driftsbesiktningen av en tryckbärande anordning ska det kontrolleras att 
1) den tryckbärande anordningen har tillräckliga anordningar och anordningssystem som säkerställer en säker drift och dessa fungerar felfritt, 
2) driftsövervakaren har den kompetens och sakkunskap som avses i 72 §,  
3) den tryckbärande anordningen, dess utrustning, isoleringar, skydd mot väderleken och andra yttre konstruktioner är i behörigt skick, 
4) den tryckbärande anordningen kan fungera på ett säkert sätt i det system som den har anslutits till, och 
5) riskbedömningen för en pannanläggning har gjorts på det sätt som föreskrivs i 65 § och att kraven för i 75 § föreskriven driftsövervakning av en pannanläggning är uppfyllda. 
Ägaren eller innehavaren ska i samband med driftsbesiktningen lämna besiktningsorganet en redogörelse för de reparationsarbeten som har gjorts efter den senaste driftsbesiktningen. 
Intervallerna mellan driftsbesiktningarna får vara högst 
1) två år för
a) ång- eller hetvattenpannor,
b) autoklaver,
c) transportbehållare som töms med tryck och som är tryckbärande endast när de töms,
d) behållare av armerad plast,
e) tryckkärl som har använts för härdning av kalk- och cementprodukter,
 
2) fyra år för andra tryckbärande anordningar. 
Intervallerna mellan driftsbesiktningarna får förlängas med högst ett år. 
58 § 
Invändig besiktning 
Vid invändig besiktning av en tryckbärande anordning ska det kontrolleras att den tryckbärande anordningen och dess utrustning inte har fel eller egenskaper som kan äventyra en säker drift av anordningen. 
Besiktningar av rörsystem i anslutning till den tryckbärande anordningen kan ersättas genom bevakning på det sätt som föreskrivs i 63 §. Bevakning behöver inte anmälas till tillsynsmyndigheten. 
Intervallerna mellan de invändiga besiktningarna får vara högst 
1) två år för
a) behållare av armerad plast,
b) tryckkärl som har använts för härdning av kalk- och cementprodukter,
 
2) åtta år för tryckbärande anordningar vars fluid inte fräter eller annars inverkar skadligt på den tryckbärande anordningens vägg, 
3) fyra år för andra tryckbärande anordningar. 
59 § 
Periodiskt tryckprov 
Vid tryckprov som görs på en tryckbärande anordning ska det konstateras huruvida anordningens tryckbärande väggar vid provtrycket är täta och huruvida det i konstruktionen förekommer sådana formförändringar som medför fara för säkerheten. När tryckprov utförs ska eventuella anvisningar från tillverkaren av den tryckbärande anordningen beaktas. 
Tryckprov ska utföras med iakttagande av behövlig försiktighet. 
Tryckprov ska utföras i samband med varannan invändig besiktning. Tryckprov behöver dock inte utföras på tryckkärl och rörsystem, där man vid den invändiga besiktningen i tillräckligt hög grad har kunnat försäkra sig om att konstruktionen är hel och hållfast.  
I besiktningsprotokollet ska det motiveras varför tryckprov inte har gjorts och möjligheten att lämna bort tryckprov ska bedömas på nytt vid följande invändiga besiktning. 
Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid tryckprov utfärdas genom förordning av statsrådet.  
60 § 
Sänkningsbesiktning 
En tryckbärande anordning som helt eller delvis ska täckas med jord och som ska registreras får inte täckas förrän besiktningsorganet har gjort en sänkningsbesiktning av den tryckbärande anordningen och det rörsystem som har anslutits till den.  
Vid en sänkningsbesiktning ska det konstateras huruvida den tryckbärande anordningen och det rörsystem som har anslutits till den är tillräckligt skyddade, huruvida ojämnheter eller rörelser i marken äventyrar den tryckbärande anordningens säkerhet och huruvida de substanser som det är meningen att anordningen ska täckas med är lämpliga. 
61 § 
Ändringsbesiktning 
Före ny idrifttagning ska en ändringsbesiktning utföras på en tryckbärande anordning 
1) som har fått en skada, 
2) där de anordningar eller anordningssystem som påverkar driftsäkerheten har ändrats i betydande grad, eller 
3) vars driftsändamål eller tillåtna driftsvärden man har för avsikt att ändra.  
Ändringsbesiktning ska utföras på en registrerad tryckbärande anordning 
1) som har installerats på en ny plats, 
2) som har flyttats eller ändrats så att den godkända placeringsplanen inte kan följas, eller 
3) som har varit ur drift i över ett år, vilket har meddelats tillsynsmyndigheten, och tas i drift på nytt. 
Vid ändringsbesiktningen iakttas vad som i 55 § föreskrivs om den första periodiska besiktningen och kontrolleras att ändringen gjorts på ett korrekt sätt.  
62 § 
Ändringsbesiktningar i vissa situationer 
En ändringsbesiktning ska dessutom göras före idrifttagningen på 
1) en tryckbärande anordning som har importerats från en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillverkats innan kravet på CE-märkning av tryckbärande anordningar trädde i kraft,  
2) en tryckbärande anordning vars överensstämmelse med kraven har bedömts av en brukares bedömningsorgan eller egenbesiktningsorgan och som ska användas någon annanstans än i en anläggning där verksamheten bedrivs av den organisation som brukarens bedömningsorgan eller egenbesiktningsorganet ingår i. 
Vid en ändringsbesiktning som avses i 1 mom. ska det med hjälp av de dokument som gäller den tryckbärande anordningen och genom undersökning av anordningen bedömas om den tryckbärande anordningen till sitt skick och sin övriga säkerhetsnivå motsvarar de allmänna säkerhetskrav som anges i 5 §. Om de väsentliga säkerhetskrav som anges i 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska i besiktningen även bedömas om den tryckbärande anordningen överensstämmer med dem. Vid ändringsbesiktningen iakttas vad som i 55 § föreskrivs om den första periodiska besiktningen. 
63 § 
Ersättande av periodiska besiktningar med bevakning av den tryckbärande anordningen 
Periodiska besiktningar av en registrerad tryckbärande anordning kan helt eller delvis ersättas med ägarens eller innehavarens bevakning av den tryckbärande anordningen, om det genom bevakningen kan säkerställas att anordningen är säker.  
Ägaren eller innehavaren ska komma överens om bevakning av den tryckbärande anordningen med det godkända organet och det ska göras upp en skriftlig plan över bevakningen. 
Ägaren eller innehavaren ska meddela tillsynsmyndigheten om bevakningen samt registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen.  
Om ägaren eller innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att det genom bevakning av den tryckbärande anordningen inte kan bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven enligt 5 §, ska periodiska besiktningar börja utföras på nytt. Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska det genom bevakningen kunna bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller även dessa krav.  
Närmare bestämmelser om vilka periodiska besiktningar eller vilka delar av periodiska besiktningar som kan ersättas med bevakning av den tryckbärande anordningen.  
64 § 
Ersättande av periodiska besiktningar med ett system för övervakning av en tryckbärande anordnings skick 
De periodiska besiktningar som avses i 56 § 6 mom. och 57—59 § kan ersättas med ett system för övervakning av skicket som ett godkänt organ har fastställt för besiktningsobjektet, om systemet till sina verkningar motsvarar de periodiska besiktningarna. 
Systemet för övervakning av skicket ska utarbetas skriftligen. I dokumentet ska anges vilka uppgifter de personer som deltar i verksamheten ska sköta och vilka kompetenskrav som gäller för dem samt vilket underhåll som krävs på de mätutrustningar som övervakningen förutsätter.  
När antalet åtgärder som ersätter de periodiska besiktningarna, deras innehåll och deras tidpunkter bestäms ska de uppgifter som har erhållits om besiktningsobjektets risker, drift och besiktningar beaktas.  
Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska meddela tillsynsmyndigheten vilka registrerade tryckbärande anordningar som omfattas av systemet för övervakning av skicket och det besiktnings- och bevakningsprogram som gäller anordningarna, och myndigheten kan ställa villkor för genomförandet av systemet eller programmet. 
Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska kontinuerligt utveckla systemet för övervakning av skicket med hjälp av de uppgifter som erhållits vid driften och besiktningen av den tryckbärande anordningen. 
Om ägaren eller innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att det genom det fastställda systemet för övervakning av skicket inte kan bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven enligt 5 §, ska periodiska besiktningar börja genomföras på nytt. Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska det genom systemet för övervakning av skicket kunna bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller även dessa krav. 
65 § 
Bedömning av risker förenade med pannanläggningar och beredskap inför risksituationer 
För att säkerställa säkerheten efter idrifttagningen ska ägaren och innehavaren utföra en riskbedömning för pannanläggningar 
1) där det finns en ångpanna med en effekt på mer än 6 megawatt som ska införas i registret över tryckbärande anordningar,  
2) där det finns en hetvattenpanna med en effekt på mer än 15 megawatt som ska införas i registret över tryckbärande anordningar, eller 
3) som ska placeras under jorden. 
Av riskbedömningen för en pannanläggning ska framgå 
1) de risksituationer och förhållanden där en olycka är möjlig i samband med driften av pannanläggningen, 
2) de risksituationer som orsakas av drifttekniken i pannanläggningen, och 
3) en beskrivning av de typiska och största möjliga risksituationerna samt av de driftsfel, felfunktioner, fel och skador som uppkommit i anordningarna samt andra omständigheter som leder till dessa situationer. 
Beredskap ska finnas för de risksituationer som har identifierats i samband med riskbedömningen och utöver vad som i 2 mom. föreskrivs om riskbedömning ska för dessa situationer åtminstone redas ut 
1) vilken beredskapen är att förhindra risksituationer i samband med normaldriften i och reparations- och servicearbeten på pannanläggningen samt i olika störningssituationer, 
2) hurdana åtgärder har vidtagits med anledning av de utredningar som gjorts, och 
3) hurdana skyddssystem man har för avsikt att använda för att förhindra att identifierade risker realiseras eller minska följderna av dem, vad som krävs av dessa funktioner och tillförlitligheten i systemen och hur det har säkerställts att dessa krav uppfylls. 
Besiktningsorganet ska granska riskbedömningen.  
66 § 
Besiktningsprotokoll 
Besiktningsorganet ska till den som begärt en besiktning lämna protokoll över en utförd besiktning som avses i 55—62 §. Till besiktningsprotokollet ska det fogas en sådan redogörelse som avses i 54 § 2 mom., om åtgärder genomförda i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har godkänts som en del av besiktningarna.  
67 § 
Omedelbar fara 
Om besiktningsorganet i samband med besiktningen upptäcker att driften av en tryckbära de anordning medför en omedelbar fara, ska besiktningsorganet uppmana driftsövervakaren eller en representant för ägaren eller innehavaren att genast vidta åtgärder för att undanröja faran. 
Besiktningsorganet ska skriftligen underrätta ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen om saken och skicka en kopia av meddelandet till tillsynsmyndigheten och driftsövervakaren. 
Ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen ska efter vidtagna åtgärder för att undanröja en fara enligt 1 mom. begära att besiktningsorganet utför en ändringsbesiktning enligt 61 § på den tryckbärande anordningen.  
68 § 
Fel och brister 
Om det vid besiktningen konstateras att det finns sådana fel eller brister i den tryckbärande anordningen som minskar säkerheten vid driften av anordningen, ska besiktningsorganet meddela driftsövervakaren eller representanten för ägaren eller innehavaren att det inte är tryggt att driva den tryckbärande anordningen. 
Ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen ska efter vidtagna åtgärder för att avhjälpa ett fel eller en brist begära att besiktningsorganet utför en ändringsbesiktning enligt 61 § på den tryckbärande anordningen. 
Om besiktningsorganet anser att bristerna i den tryckbärande anordningen är allvarliga men inte förutsätter åtgärder som avses i 1 mom. eller 67 § 1 mom., ska bristerna föras in i besiktningsprotokollet och det överenskommas om under vilken tidsfrist bristerna ska avhjälpas eller driften upphöra. Besiktningsorganet ska övervaka att de överenskomna åtgärderna vidtas. 
Tillsynsmyndigheten kan bestämma om extra besiktningar av tryckbärande anordningar vars säkerhet det föreligger särskilda skäl att säkerställa. 
69 § 
Bok över tryckbärande anordning 
Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras ska samla de centrala dokumenten om den tryckbärande anordningen i en bok över den tryckbärande anordningen. 
Ägaren eller innehavaren ska förvara boken över en registrerad tryckbärande anordning till dess tillsynsmyndigheten meddelas att den tryckbärande anordningen har avförts ur registret. Vid överlåtelse av en tryckbärande anordning ska boken över den tryckbärande anordningen överlåtas till den nya ägaren eller innehavaren. 
10 kap. 
Drift av tryckbärande anordning och driftsövervakning 
70 § 
Ägarens och innehavarens skyldigheter att se till att en tryckbärande anordning som ska registreras drivs på ett säkert sätt 
Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska utse en driftsövervakare för att övervaka att en tryckbärande anordning som ska registreras drivs på ett korrekt sätt. Driftsövervakaren ska ha sådan kompetens som anges i 72 §.  
Ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen ska se till att 
1) driftsövervakaren får kännedom om alla faktorer som hänför sig till den tryckbärande anordningens drift och skick, 
2) driftsövervakaren ges möjlighet att sköta och driva den tryckbärande anordningen så att den inte medför fara för människor eller egendom, 
3) det utses en eller flera driftsövervakare i reserv, som är driftsövervakare när den egentliga driftsövervakaren är förhindrad att sköta sina uppgifter, 
4) den tryckbärande anordningen drivs av personal som är yrkesskicklig och förtrogen med sina uppgifter, 
5) kontaktuppgifter för den nya ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning meddelas tillsynsmyndigheten vid byte av ägare eller innehavare. 
71 § 
Driftsövervakarens uppgifter 
Driftsövervakaren har till uppgift att 
1) övervaka den tryckbärande anordningens drift och skick samt att ta hand om driftsbokföringen, 
2) hålla den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare underrättad i fråga om väsentliga faktorer som hänför sig till den tryckbärande anordningens drift och skick,  
3) försäkra sig om att den personal som driver den tryckbärande anordningen känner den tryckbärande anordningens funktion, bruksanvisningar, säkerhetsbestämmelser och säkerhets- och alarmanordningarnas funktion, hur de används och provanvänds. 
Närmare bestämmelser om innehållet i driftsövervakarens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
72 § 
Driftsövervakarens kompetens 
Driftsövervakaren ska ha tillräcklig sakkunskap om den tryckbärande anordningens konstruktion, drift och underhåll.  
Driftsövervakaren i en pannanläggning som innehåller en eller flera ång- eller hetvattenpannor som ska införas i registret över tryckbärande anordningar och vilkas sammanräknade effekt överstiger 1 MW eller det högsta tillåtna drifttrycket för någon av dem överstiger 10 bar ska ha följande kompetens:  
1) övermaskinmästarbrev, om effekttalet överstiger 5 000 bar • MW,  
2) maskinmästarbrev, om effekttalet är högst 5 000 bar • MW, 
3) undermaskinmästarbrev, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 40 bar och effekttalet högst 500 bar • MW, 
4) maskinskötarbrev A, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 25 bar och effekttalet högst 100 bar • MW,  
5) maskinskötarbrev B, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 16 bar och effekttalet högst 40 bar • MW. 
Om det i en pannanläggning ingår enbart hetvattenpannor, kan till driftsövervakare utses en person som har kompetens som är en klass lägre än vad som föreskrivs i 2 mom. 
Om det i en pannanläggning ingår både ång- och hetvattenpannor, bestäms de i 2 och 3 mom. avsedda kompetenskraven enligt det alternativ som kräver högre kompetens genom att effekttalen och de högsta tillåtna drifttrycken beräknas separat för gruppen av ångpannor och gruppen av hetvattenpannor. 
Till driftsövervakare kan också utses en person som har följande utbildning och erfarenhet:  
1) högskoleexamen inom tekniska utbildningsområdet, högre yrkeshögskoleexamen inom teknik eller lägre yrkeshögskoleexamen inom teknik, 
2) vitsord i studieämnen som gäller konstruktion, byggande och skötsel av ång- och hetvattenpannor, 
3) minst två års erfarenhet av drifts- och underhållsuppgifter i en pannanläggning som motsvarar kompetensklassen. 
Om en person, som i övrigt uppfyller de kompetenskrav som avses i 5 mom., under minst ett år har haft konstruktions- och tillverkningsuppgifter eller besiktningsuppgifter som gäller ång- eller hetvattenpannor, räcker det med ett års erfarenhet av sådana uppgifter som avses i 5 mom. 3 punkten. 
Till driftsövervakare i reserv för en pannanläggning kan det utses en sådan person som har kompetens som är en klass lägre än vad som föreskrivs i 2—4 mom. 
Närmare bestämmelser om utbildningens studieinnehåll, arbetserfarenhetskrav och andra behörighetskrav som påvisar teknisk kompetens som förutsätts för beviljande av vart och ett av de kompetensbrev som avses i 2 mom. 1—5 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.  
73 § 
Beviljade av kompetensbrev 
Ett godkänt organ bedömer behörigheten hos den som ansöker om kompetensbrev samt beviljar kompetensbrev.  
Till ansökan om kompetensbrev ska det fogas en redogörelse för sökandens studier och arbetserfarenhet samt en kopia av tidigare beviljat kompetensbrev.  
Det godkända organet ska utfärda kompetensbrev till sökande som uppfyller de krav som anges i 72 §. 
Det godkända organet för förteckning över de kompetensbrev som det beviljat. 
Det godkända organet ska på begäran utfärda intyg över yrkesverksamhet som bedrivits i Finland inom området för tryckbärande anordningar.  
74 § 
Utomlands förvärvad utbildning och arbetserfarenhet 
När det godkända organet bedömer kompetensen hos en person som ansöker om kompetensbrev, ska organet även beakta utomlands förvärvad utbildning och arbetserfarenhet inom området för tryckbärande anordningar. Bestämmelser om begäran om utlåtande som behövs till stöd för beslutsfattandet från universitet, högskola eller annan läroanstalt finns i 4 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015). 
Det godkända organet kan bedöma personens behörighet också med hjälp av utländskt kompetensbevis eller motsvarande handling. 
Bestämmelser om de krav som ställs på ett godkänt organ när det beviljar kompetensbevis finns i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Om ansökan om kompetensbevis grundar sig på arbetserfarenhet, beviljar kompetensbedömningsorganet ett kompetensbevis som motsvarar den förvärvade arbetserfarenheten inom området för tryckbärande anordningar. 
75 § 
Driftsövervakning av pannanläggning 
En pannanläggnings ång- och hetvattenpannor som registrerats i registret över tryckbärande anordningar ska under drifttiden övervakas antingen kontinuerligt eller periodiskt. 
Vid kontinuerlig driftsövervakning ska de med tanke på pannanläggningens säkerhet väsentliga driftsuppgifterna bevakas kontinuerligt i anläggningen eller på en styrplats utanför anläggningen.  
Vid periodisk driftsövervakning behövs inte kontinuerlig närvaro i pannanläggningen eller på styrplatsen. Den som driver den tryckbärande anordningen måste dock utan dröjsmål få besked om alarm för att kunna vidta behövliga åtgärder. 
På en tryckbärande anordning som ska övergå från kontinuerlig driftsövervakning till periodisk driftsövervakning ska det göras en ändringsbesiktning enligt 61 §.  
Bestämmelser om vilka slags tryckbärande anordningar i pannanläggningar som kan övervakas periodisk utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid kontinuerlig och periodisk driftsövervakning och om kraven på pannan och styrplatsen utfärdas också genom förordning av statsrådet. 
76 § 
Installations-, reparations- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning 
Vid installations-, reparations- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning ska de allmänna säkerhetskraven enligt 5 § iakttas. Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska även dessa krav iakttas vid installations-, reparations- och ändringsarbeten.  
Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid reparations- och ändringsarbeten som påverkar trycktåligheten utfärdas genom förordning av statsrådet.  
11 kap. 
Myndighetstillsyn över tryckbärande anordningar under driftstiden 
77 § 
Register över tryckbärande anordningar  
Säkerhets- och kemikalieverket för ett register över tryckbärande anordningar för tillsynen över säker drift av tryckbärande anordningar samt för att säkerställa att registrerade tryckbärande anordningar besiktas med föreskrivna intervaller och att driftsövervakare som uppfyller kompetenskraven har utsetts för de tryckbärande anordningarna. 
I registret över tryckbärande anordningar antecknas för den tillsyn som avses i 1 mom. 
1) den tryckbärande anordningens registernummer, tillverkningsnummer och tillverkningsår, 
2) firma, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter för den tryckbärande anordningens ägare och innehavare, 
3) firma för den tryckbärande anordningens tillverkare och importör, 
4) driftsövervakarens namn, personbeteckning och uppgifter om driftsövervakarens kompetens samt firma, företags- och organisationsnummer och kontaktuppgifter för driftsövervakarens arbetsgivare, 
5) uppgifter om placeringsplatsen för den tryckbärande anordningen, 
6) uppgifter om typen av tryckbärande anordning och säkerhetsanordningssystemet, 
7) uppgifter om den tryckbärande anordningens tillåtna driftsvärden, volym, effekt och fluid, 
8) tidpunkten för besiktningen av den tryckbärande anordningen, besiktningens art och resultat samt den utsatta tidpunkten och arten för nästa besiktning, 
9) väsentliga säkerhetsobservationer vid besiktningarna, 
10) uppgifter om förfaranden enligt 63 och 64 § som ersätter besiktningar,  
11) uppgifter om det besiktningsorgan som utfört besiktningen. 
De uppgifter som antecknats i registret ska raderas utan dröjsmål när de inte längre behövs för övervakningen.  
78 § 
Rätt att få tillträde till ställen som är viktiga för tillsynen under driftstiden  
För tillsynen över tryckbärande anordningar under driftstiden har tillsynsmyndigheten rätt att 
1) få tillträde till ställen där tryckbärande anordningar samt delar av och material till sådana tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras, drivs och besiktas, 
2) få prover och provexemplar av tryckbärande anordningar samt delar och material till sådana av ägare, innehavare, tillverkare, dem som bedriver installations- och reparationsverksamhet, importörer, försäljare och lagerhållare samt av besiktningsorgan.  
Tillsynsmyndigheten har dock inte rätt att få tillträde till utrymmen som används för boende av permanent natur. 
Vid inspektioner som tillsynsmyndigheten förrättar ska 39 § i förvaltningslagen iakttas. 
Tillsynsmyndigheten ska ersätta de prover och provexemplar som avses i 1 mom. 2 punkten enligt gängse pris, om inte det visar sig att den tryckbärande anordningen strider mot denna lag.  
79 §  
Tillsynsmyndighetens rätt att få information  
Tillsynsmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna, rätt att få uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag från ekonomiska aktörer, innehavare av tryckbärande anordningar, brukares bedömningsorgan, kompetensbedömningsorgan, besiktningsorgan, dem som bedriver installations- och reparationsverksamhet på tryckbärande anordningar, försäljare och lagerhållare.  
80 § 
Rätt att få information av myndigheter samt att lämna ut sekretessbelagd information 
Tillsynsmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av andra myndigheter få uppgifter som behövs för förundersökning eller tillsyn. 
Tillsynsmyndighen får, oberoende av sekretessbestämmelserna, lämna ut sådan information som den fått vid tillsynen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden  
1) till åklagaren för åtalsprövning och till förundersökningsmyndigheterna för förebyggande eller utredning av brott,  
2) till räddningsmyndigheterna och arbetarskyddsmyndigheterna, om utlämnandet av informationen är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter,  
3) till behöriga myndigheter i ett annat land och till internationella organ, för fullgörande av förpliktelser som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland. 
81 § 
Tillsynsmyndighetens åtgärder i fråga om en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven  
Om det vid tillsynen konstateras att en tryckbärande anordning inte uppfyller de allmänna säkerhetskraven enligt 5 § eller dess placering inte uppfyller kraven enligt 6 §, ska tillsynsmyndigheten uppmana ägaren eller innehavaren att avhjälpa bristerna och försummelserna inom en viss tid samt kräva att det visas att kraven är uppfyllda.  
Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen och det vid tillsynen konstateras att den tryckbärande anordningen inte uppfyller dem, ska tillsynsmyndigheten iaktta det förfarande som anges i 1 mom. 
Om det vid tillsynen konstateras att en besiktning enligt 55—59 § inte utförts på den tryckbärande anordningen eller att det inte har utsetts en driftsövervakare som avses i 70 § 1 mom. för anordningen, ska tillsynsmyndigheten uppmana ägaren eller innehavaren att vidta de nämnda åtgärderna inom en tid som myndigheten sätter ut.  
Om en uppmaning enligt 1—3 mom. inte iakttas inom den utsatta tiden, har tillsynsmyndigheten rätt att tillfälligt förbjuda användning, försäljning eller annan överlåtelse av den tryckbärande anordningen.  
Om bristerna eller försummelserna är allvarliga eller väsentliga, eller om de trots en uppmaning enligt 1—3 mom. och ett förbud enligt 4 mom. inte har resulterat i att bristerna eller försummelserna avhjälpts, har tillsynsmyndigheten rätt att bestämma att ägaren eller innehavaren ska ändra den tryckbärande anordningen så att den inte lämpar sig för drift under tryck. Om den nämnda åtgärden inte är ändamålsenlig, ska tillsynsmyndigheten bestämma vilka andra åtgärder som ska vidtas i fråga om en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven. 
Ägare, innehavare, distributörer, partiförsäljare och minutförsäljare av tryckbärande anordningar kan åläggas att ersätta kostnaderna för provning och undersökning, om tillsynsmyndigheten använder sig av någon av de rättigheter som avses i 1—4 mom. 
82 § 
Tillsyn över besiktningsorgan  
Tillsynsmyndigheten övervakar verksamheten hos de besiktningsorgan som den har godkänt samt försäkrar sig med bestämda intervaller om att de föreskrivna kraven uppfylls.  
Om tillsynsmyndigheten konstaterar att ett besiktningsorgan inte uppfyller kraven enligt 45—48 § eller inte iakttar de villkor och begränsningar som uppställts i beslutet om godkännande eller annars väsentligen handlar i strid med bestämmelserna, ska tillsynsmyndigheten uppmana besiktningsorganet att avhjälpa bristen inom en tid som myndigheten sätter ut. Om bristen inte avhjälps inom den utsatta tiden och om bristen är allvarlig, ska tillsynsmyndigheten återkalla det godkännandet som besiktningsorgan. 
Tillsynsmyndigheten ska övervaka att den organisation där ett egenbesiktningsorgan ingår följer de gemensamma säkerhetsprinciperna enligt 43 § 3 mom. Om det vid tillsynen konstateras att iakttagandet av de gemensamma säkerhetsprinciperna har försummats, ska tillsynsmyndigheten i fråga om besiktningsorgan vidta åtgärder enligt 2 mom. I fråga om tryckbärande anordningar ska tillsynsmyndigheten vidta åtgärder enligt 81 §.  
83 § 
Utseende av en ny driftsövervakare  
Om en driftsövervakare vid skötseln av sin uppgift inte iakttar denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska tillsynsmyndigheten uppmana driftsövervakaren att avhjälpa bristerna inom en tid som myndigheten sätter ut.  
Om försummelserna är allvarliga och väsentliga, kan tillsynsmyndigheten bestämma att den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare ska utse en ny driftsövervakare. Innan beslut om åläggandet meddelas ska tillsynsmyndigheten ge driftsövervakaren samt ägaren eller innehavaren tillfälle att bli hörda.  
84 § 
Undersökning av personskada och skada på egendom som orsakas av att en tryckbärande anordning skadats 
Om tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs för olycksutredningen eller för att förebygga olyckor, ska myndigheten undersöka en i 10 § 2 mom. eller 11 § avsedd personskada eller betydande skada på egendom som orsakats av att en tryckbärande anordning skadats eller av ett plötsligt tryckfall. 
12 kap. 
Användning av transportabel tryckbärande anordning 
85 § 
Bestämmelser som tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar 
Detta kapitel tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar. På transportabla tryckbärande anordningar tillämpas dessutom vad som i 6 § föreskrivs om säkerheten vid placering av en tryckbärande anordning.  
86 § 
Bestämmelser som tillämpas på tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar 
Detta kapitel tillämpas på påfyllning, tömning och annan användning av tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar. 
Bestämmelser om besiktningar på tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar finns i lagen om transport av farliga ämnen.  
87 § 
Påfyllningsanläggning 
Ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning ska se till att anläggningen placeras och byggs och att arbetet i anläggningen ordnas på ett sådant sätt att påfyllningen av tryckbärande anordningar inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.  
Påfyllningsanläggningens konstruktion och utrustning ska vara sådana att påfyllningen av transportabla tryckbärande anordningar och därmed relaterade funktioner kan ske med korrekt noggrannhet. 
Påfyllningsanläggningen ska ha kompetent personal som har tillräcklig sakkunskap om påfyllning av transportabla tryckbärande anordningar och anordningarnas konstruktion.  
88 § 
Grundläggningsplan för påfyllningsanläggning och idrifttagning av anläggning 
Innan byggnadsarbeten för en påfyllningsanläggning inleds ska ägaren eller innehavaren utarbeta en grundläggningsplan för påfyllningsanläggningen och be besiktningsorganet granska att kraven enligt 87 § 1 mom. har beaktats i grundläggningsplanen.  
En grundläggningsplan behöver inte utarbetas, om påfyllningsanläggningen har ett i 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) avsett tillstånd som Säkerhets- och kemikalieverket beviljat för påfyllning av ämnet i fråga eller en anmälan enligt 24 § i den lagen har gjorts. Grundläggningsplan behövs inte heller för påfyllningsanläggningar för drycker. 
En påfyllningsanläggning får tas i drift när besiktningsorganet har konstaterat vid en idrifttagningsbesiktning att påfyllningsanläggningen tekniskt är klar för drift och uppfyller kraven enligt 87 § 1 mom.  
Ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning ska be besiktningsorganet granska med minst tre års intervaller att påfyllningsanläggningen uppfyller kraven enligt 87 § 1 mom. och iakttar de krav som föreskrivs i 91 §. Dessutom ska besiktning begäras om förhållandena förändras väsentligt.  
Besiktning behövs inte efter idrifttagningsbesiktningen, om Säkerhets- och kemikalieverket utför periodiska besiktningar vid påfyllningsanläggningen avseende påfyllning av ämnet i fråga med stöd av kemikalielagen (599/2013) eller lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ( / ). 
89 § 
Påfyllning av transportabel tryckbärande anordning 
En transportabel tryckbärande anordning ska fyllas på i en påfyllningsanläggning som avses i 87 §.  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.  
1) får en transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 450 liter fyllas på från en annan transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 450 liter,  
2) får en transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 15 liter fyllas på vid en påfyllningsplats som avses i 90 §. 
Före påfyllningen ska det säkerställas att den transportabla tryckbärande anordningen och dess utrustning är i användbart skick och att tiden för följande besiktning inte gått ut. 
En transportabel tryckbärande anordning får fyllas på endast med ett ämne som den har godkänts och märkts för. Risken för överfyllning av den tryckbärande anordningen ska vara förhindrad på ett tillförlitligt sätt. 
90 § 
Påfyllningsplats 
Ägaren eller innehavaren av den utrustning som används för påfyllning av transportabla tryckbärande anordningar som avses i 89 § 2 mom. 2 punkten ska be besiktningsorganet bedöma påfyllningsplatsen innan utrustningen tas i drift. Efter idrifttagningen ska påfyllningsplatsen bedömas med minst sex års intervaller.  
Besiktningsorganet ska bedöma om man med utrustningen på påfyllningsplatsen kan fylla på tryckbärande anordningar till rätt påfyllningstryck på ett tryggt sätt och om de som utför påfyllningen är kompetenta att använda utrustningen på påfyllningsplatsen och att fylla på tryckbärande anordningar. 
91 § 
Påfyllningsförteckning 
Vid påfyllningsanläggningen ska det föras förteckning över de transportabla tryckbärande anordningar som har fyllts på och i förteckningen ska antecknas påfyllningsämne, påfyllningsdatum, koden för den som utfört påfyllningen samt tillverkningsnummer eller det nummer som ägaren eller innehavaren använder. När det gäller transportabla tryckbärande anordningar med en volym på över 450 liter antecknas dessutom namnet på ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen samt anordningens påfyllningsvärden och vägningsresultat. Förteckningen ska bevaras i minst tre år från påfyllningen. 
En påfyllningsförteckning behöver inte föras över följande transportabla tryckbärande anordningar: 
1) transportabla tryckbärande anordningar med en volym på högst 150 liter, om påfyllningsämnet är propan, propen, butan, buten eller en blandning av dessa, 
2) andra än i 1 punkten avsedda transportabla tryckbärande anordningar med en volym på högst 450 liter, om de förses med en hållbar märkning som anger den påfyllningsanläggning som har utfört den senaste påfyllningen,  
3) transportabla tryckbärande anordningar som används som bränslebehållare i ett fordon. 
92 § 
Tömning av transportabel tryckbärande anordning 
Ägaren eller innehavaren av en tömningsplats för sådana transportabla tryckbärande anordningar med en volym på över 450 liter som innehåller brännbar, giftig eller frätande gas ska se till att tömningsplatsen placeras och byggs och att arbetet på den arrangeras så att tömningen inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom. 
Vid tömningen av en transportabel tryckbärande anordning i ett transportfordon till en lagerbehållare ska ägaren eller innehavaren 
1) säkerställa att tömningen sker under övervakning, 
2) säkerställa att transportfordonet hålls på stället innan tömningen påbörjas, 
3) genomföra en korrekt jordning, om brännbar gas töms,  
4) isolera tömningsplatsen på lämpligt sätt, om brännbar eller giftig gas töms. 
En transportbehållare får tömmas med tryck endast om behållaren eller tömningsutrustningen har utrustats så att de förhindrar att det högsta tillåtna drifttrycket i behållaren överskrids. 
93 § 
Befogenheter för besiktningsorgan 
Ett besiktningsorgan som med stöd av lagen om transport av farliga ämnen godkänts för besiktningar enligt den lagen får utföra besiktningsorgans uppgifter enligt detta kapitel utan godkännande som avses i 44 §.  
94 § 
Andra skyldigheter för besiktningsorgan 
Om besiktningsorganet upptäcker risk för omedelbar fara i verksamheten vid en påfyllningsanläggning eller en påfyllnings- eller tömningsplats, ska organet vidta åtgärder enligt 67 §. 
Om besiktningsorganet upptäcker fel eller brister vid platser som avses i 1 mom., ska organet vidta åtgärder enligt 68 §. 
Besiktningsorganet ska föra förteckning över besiktningar och bedömningar enligt 88 och 90 § och lämna uppgifterna i fråga till tillsynsmyndigheten på myndighetens begäran. 
95 § 
Särskilda bestämmelser som gäller driften 
En transportabel tryckbärande anordning får inte hållas under tryck, om det besiktningsintervall som föreskrivs med stöd av lagen om transport av farliga ämnen, ökat med ett år, har förflutit sedan besiktning senast utfördes på den tryckbärande anordningen. Tillsynsmyndigheten kan förlänga den ovan avsedda drifttiden. 
I fråga om en transportabel tryckbärande anordning, som har en volym på högst 150 liter och som ska användas som släckningsapparat eller som en del av en sådan, får den tid som har förflutit sedan den senaste besiktningen, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., vara elva år. 
Fluiden i en transportabel tryckbärande anordning som har en volym på högst 450 liter ska anges med identifikationsfärg. 
Förbandet mellan den tryckbärande anordningen och en anordning som ansluts till den ska vara sådant att det inte är möjligt att göra en farlig anslutning. 
13 kap. 
Militära tryckbärande anordningar samt tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens och försvarsministeriets särskilt skyddade objekt 
96 § 
Tillämpning av lagen på militära tryckbärande anordningar samt på tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens och försvarsministeriets särskilt skyddade objekt 
Denna lag tillämpas på militära tryckbärande anordningar samt på tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsmaktens eller försvarsministeriets besittning.  
På militära tryckbärande anordningar som avses i 1 mom. tillämpas dock inte 8 § 1 mom., 16 § 2 mom., 16 § 3 mom. 2 och 3 punkten, 17 §, 18 § 4 mom., 23—25 §, 5 kap., 30 § 2 mom. 3, 4 och 6 punkten, 30 § 5 mom. eller 35 § 2 mom. 
97 § 
Tryckbärande anordningar som försvarsmakten besiktar och bedömning av överensstämmelse med kraven 
Försvarsmakten besiktar tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens eller försvarsministeriets särskilt skyddade objekt. Försvarsmakten kontrollerar också placeringen av sådana tryckbärande anordningar som avses i denna paragraf. 
Försvarsmakten bedömer militära tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven. 
14 kap. 
Tryckbärande anordningar i fartyg  
98 § 
Besiktning av tryckbärande anordning 
Tryckbärande anordningar i fartyg besiktas av tillsynsmyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap eller ett i enlighet med 44 § godkänt besiktningsorgan att utföra besiktning, om besiktningsorganet har tillräcklig kompetens och erfarenhet i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg. 
Ett godkänt klassificeringssällskap som auktoriserats av Trafiksäkerhetsverket för register över tryckbärande anordningar i klassificerade fartyg. Klassificeringssällskapet ansvarar för de registerrelaterade uppgifter som avses i 77 § 1 mom. Trafiksäkerhetsverket för också motsvarande register över tryckbärande anordningar i fartyg som inte har klassificerats.  
99 § 
Tillsyn över besiktningsorgan 
Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av de besiktningsorgan som den har bemyndigat att utföra besiktning av tryckbärande anordningar i fartyg. 
Om besiktningsorganet inte uppfyller föreskrivna krav eller om det agerar i strid med bestämmelserna, kan tillsynsmyndigheten ge besiktningsorganet en anmärkning eller varning. Om anmärkningen eller varningen inte resulterar i att bristerna i verksamheten avhjälps, kan tillsynsmyndigheten återkalla bemyndigandet för viss tid. Bemyndigandet kan återkallas slutgiltigt om det förekommer väsentliga och allvarliga brister eller försummelser i verksamheten. 
När tillsynsmyndigheten auktoriserar ett godkänt klassificeringssällskap att utföra besiktningar på tryckbärande anordningar tillämpas bestämmelserna i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).  
100 § 
Kompetensalternativ för driftsövervakare i fartyg 
Kompetenskraven på driftsövervakare för en tryckbärande anordning som är installerad i ett fartyg som avses i 2 kap. 4 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) anges i bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen. 
På kompetenskraven för driftsövervakare för andra fartyg och pråmar tillämpas 72 §. 
101 § 
Särskilda krav som gäller säkerheten hos tryckbärande anordning i fartyg 
Ångpannor och ånggeneratorer i fartyg ska vara försedda med minst två säkerhetsventiler. Tillsynsmyndigheten kan dock tillåta att endast en säkerhetsventil används på ångpannor och ånggeneratorer med låg effekt, om ett tillräckligt skydd mot för högt tryck kan säkerställas. Kapaciteten hos var och en av säkerhetsventilerna ska vara tillräcklig för att skydda ångpannan eller ånggeneratorn mot för högt tryck. Ångpannor ska dessutom utrustas med vakuumskydd. 
I fartyg med en olje- eller gaseldad panna utan fortlöpande övervakning ska pannan förses med säkerhetsanordningar som stänger bränsletillförseln och avger ett larm vid låg vattennivå, luftförsörjningsfel eller flamfel. 
Ett ånggeneratorsystem där ångtillförseln är viktig med tanke på fartygets säkerhet eller som kan ge upphov till fara om det uppkommer störningar i dess matarvattensystem ska förses med minst två separata matarvattensystem och med vattenpumpar, men det är tillåtet att ha gemensam genomföring till ånggeneratorn från dessa matarvattensystem. Om pumpens konstruktion inte hindrar trycket från att stiga över planerat tryck, ska pumphuset eller röret förses med säkerhetsutrustning som placeras före den första avstängningsventilen. 
Varje ångpanna som är viktig med tanke på fartygets säkerhet och som är planerad för att innehålla en viss mängd vatten ska vara försedd med minst två indikatorer för vattennivå, av vilka minst en ska vara ett direkt avläsbart synglas. Vid montering av indikatorerna ska fartygets rörelser beaktas. 
Huvudångventilen till ett fartygs ångpanna ska i varje situation kunna stängas utanför pannans placeringsutrymme. 
102 § 
Användning av tryckbärande anordning som följer en harmoniserad europeisk standard 
Om det i ett fartyg installeras eller redan finns en tryckbärande anordning med en säkerhetsnivå som åtminstone motsvarar den som beskrivs i tillämpliga, harmoniserade europeiska standarder, ska tillsynsmyndigheten tillåta användningen av den tryckbärande anordningen, förutsatt att den är tillverkad eller marknadsförd i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller tillverkad i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
15 kap. 
Särskilda bestämmelser 
103 § 
Vite och hot om tvångsutförande 
Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud eller föreläggande som den meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite och tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).  
Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits genom tvångsutförande betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna får drivas in hos den försumlige och är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av kostnader finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).  
104 § 
Straffbestämmelse 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
1) ägarens och innehavarens skyldighet enligt 6 § 1 mom. att se till att placeringen av den tryckbärande anordningen görs på ett säkert sätt,  
2) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 10 § 2 mom. att utan dröjsmål göra en anmälan till tillsynsmyndigheten om en personskada eller en betydande egendomsskada som orsakats av en skada på den tryckbärande anordningen eller av ett plötsligt tryckfall i anordningen, 
3) tillverkarens skyldighet enligt 11 § 1 mom. att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten om en personskada eller en betydande skada på egendom som orsakats av en skada på den tryckbärande anordningen eller ett plötsligt trycknedfall i anordningen under tillverkning och provning, 
4) tillverkarens skyldighet enligt 16 § 1 mom. att säkerställa att en tryckbärande anordning som omfattas av tillämpningsområdet för 3 kap. har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskraven,  
5) tillverkarens skyldighet enligt 16 § 2 mom. och bestämmelser som utfärdats med stöd av 16 § 5 mom. att utföra lämpliga förfaranden för bedömning av den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven, 
6) tillverkarens skyldighet enligt 16 § 3 mom. och bestämmelser som utfärdats med stöd av 16 § 5 mom. att utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven och att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse, 
7) tillverkarens skyldighet enligt 17 § 1 mom. och bestämmelser som utfärdats med stöd av 17 § 4 mom. att förse den tryckbärande anordningen med CE-märkning, 
8) tillverkarens skyldighet enligt 18 § 1 mom. att säkerställa att en tryckbärande anordning som släppts ut på marknaden åtföljs av krävda bruksanvisningar och krävd säkerhetsinformation, 
9) tillverkarens skyldighet enligt 19 § att se till att en serietillverkad tryckbärande anordning överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven,  
10) importörens skyldighet enligt 30 § 1 mom. att på marknaden släppa ut endast tryckbärande anordningar som uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, 
11) importörens skyldighet enligt 30 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har utfört en bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den tryckbärande anordningen är försedd med CE-märkning, att den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse samt bruksanvisningar och säkerhetsinformation, 
12) importörens skyldighet enligt 30 § 3 mom. att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om en tryckbärande anordning som medför fara, 
13) distributörens skyldighet enligt 31 § 1 mom. att kontrollera att den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, den tekniska dokumentationen samt bruksanvisningar och säkerhetsinformation, 
14) distributörens skyldighet enligt 31 § 3 mom. att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om en tryckbärande anordning som medför fara, 
15) ägarens och innehavarens skyldighet enligt 51 § 2 mom. att i samband med anmälan om registrering lämna uppgifter om den tryckbärande anordningen,  
16) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 53 § 1 mom. att se till att den första periodiska besiktningen utförs på den tryckbärande anordningen, 
17) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 53 § 2 mom. att se till att de följande periodiska besiktningarna utförs på den tryckbärande anordningen eller att besiktningarna ersätts med andra åtgärder,  
18) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 53 § 3 mom. att se till att en ändringsbesiktning utförs på den tryckbärande anordningen, 
19) ägarens och innehavarens skyldighet enligt 65 § 1 mom. att göra en riskbedömning för en pannanläggning,  
20) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 70 § 1 mom. att utse en driftsövervakare att övervaka driften av den tryckbärande anordningen, 
21) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 70 § 2 mom. att se till att driftsövervakaren blir informerad om alla omständigheter som gäller driften av den tryckbärande anordningen och anordningens skick och att driftsövervakaren ges möjlighet att sköta och driva den tryckbärande anordningen så att den inte medför fara för människor eller egendom, eller 
22) ett föreläggande för ägaren eller innehavaren enligt 81 § 5 mom. att ändra en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven så att den inte lämpar sig för drift under tryck, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om tryckbärande anordningar dömas till böter.  
Den som bryter mot ett förbud eller föreläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning.  
105 § 
Sökande av ändring i ministeriets eller tillsynsmyndighetens beslut 
I ett förvaltningsbeslut som ministeriet eller tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag ska iakttas även om ändring har sökts, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat. 
Beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutgörande eller hot om avbrytande får dock överklagas på det sätt som föreskrivs i viteslagen.  
106 § 
Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse, godkänt organ och egenbesiktningsorgan 
Omprövning av ett beslut som ett organ för bedömning av överensstämmelse, ett godkänt organ eller ett egenbesiktningsorgan har fattat med stöd av denna lag får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.  
Ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.  
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut som ett organ för bedömning av överensstämmelse, ett godkänt organ eller ett egenbesiktningsorgan har fattat med stöd av denna lag ska iakttas även om ändring har sökts, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat.  
107 § 
Delegationen för säkerhetsteknik 
Vid utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av den bistås ministeriet och tillsynsmyndigheten av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.  
Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.  
108 § 
Tillsynsmyndighetens rätt att bevilja undantag 
Tillsynsmyndigheten har rätt att i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från kompetenskravet och behörigheten för driftsövervakare av pannanläggningar samt från intervallerna för periodiska besiktningar på tryckbärande anordningar. 
109 § 
Förevisande av tryckbärande anordningar 
Tryckbärande anordningar och aggregat som inte överensstämmer med denna lag får förevisas på mässor, utställningar, vid demonstrationsevenemang och andra motsvarande evenemang, om det i en synlig märkning klart meddelas att de tryckbärande anordningarna och aggregaten inte stämmer överens med kraven och inte finns tillgängliga innan de har fåtts att stämma överens med kraven.  
Vid demonstrationsevenemang ska det i enlighet med de krav som tillsynsmyndigheten har ställt vidtas lämpliga skyddsåtgärder för att människors säkerhet ska kunna garanteras. 
16 kap. 
Ikraftträdande 
110 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Genom denna lag upphävs lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), nedan den gamla lagen. 
Förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar (891/1999), som utfärdats med stöd av den gamla lagen, förblir i kraft när den gamla lagen upphävs.  
Tryckbärande anordningar som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när denna lag trätt i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.  
Egenbesiktningsorgan och godkända organ som har godkänts före ikraftträdandet av denna lag får fortsätta sin verksamhet på de villkor som nämns i beslutet om utseende. 
Kompetensbevis och undantagslov som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft sådana de beviljats.  
Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid.  
Helsingfors den 7 juli 2016 
Vid förhinder för statsministern, undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
Justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
Senast publicerat 7.7.2016 14:18