Regeringens proposition
RP
125
2016 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 120 § i tobakslagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att tobakslagen ändras så att privatpersoner ska få skaffa eller ta emot elektroniska cigaretter och nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder till utgången av 2016. Varor som har införts i landet i strid mot den gällande tobakslagen och som har tagits i beslag eller som omhändertagits av Tullen ska återlämnas på tjänstens vägnar till dem av vilka de har tagits i beslag eller omhändertagits. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
MOTIVERING
1
Nuläge och föreslagna ändringar
Den nya tobakslagen (549/2016) trädde i kraft den 15 augusti 2016. Enligt 58 § i lagen är gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor förbjuden. En näringsidkare som är etablerad i Finland får enligt den paragrafen inte heller sälja eller på annat sätt överlåta sådana produkter till konsumenter med hjälp av ett sådant medel för distanskommunikation som avses i 6 kap. 7 § 2 mom. i konsumentskyddslagen (38/1978). Som komplettering av förbudet mot distansförsäljning föreskrivs i 65 § i tobakslagen att en privatperson inte från en näringsidkare får skaffa eller ta emot tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. 
Vad som i 58 § i tobakslagen föreskrivs om gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor tillämpas enligt 120 § 7 mom. från och med den 1 januari 2017. Syftet med övergångsbestämmelsen har varit att konsumenterna ska kunna skaffa produkterna genom att beställa dem från utlandet under den tid som de ännu inte säljs i Finland. Från bestämmelsen har dock av misstag uteblivit en hänvisning till 65 § i tobakslagen, vilket innebär att det genast den 15 augusti 2016 blev förbjudet att skaffa och ta emot produkterna från andra länder. 
I denna proposition föreslås det att 120 § 7 mom. i tobakslagen ändras så att det till momentet fogas en hänvisning till förbudet mot införsel av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor i 65 §. Detta innebär att förbudet ska tillämpas först från ingången av 2017. Dessutom ska i den föreslagna lagens ikraftträdandebestämmelse föreskrivas att elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som före lagens ikraftträdande i strid mot 65 § förts in i landet och som tagits i beslag eller som omhändertagits av Tullen ska återlämnas på tjänstens vägnar till dem av vilka de tagits i beslag eller omhändertagits. 
2
Propositionens konsekvenser
Genom propositionen säkerställs att den övergångstid för beställande av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor från andra länder som fastställts i 120 § 7 mom. i den nya tobakslagen verkställs på avsett sätt. Propositionen beräknas inte ha några andra betydande ekonomiska konsekvenser. 
3
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Tullen. På grund av sakens brådskande natur har det inte ordnats något remissförfarande. 
4
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I lagens ikraftträdandebestämmelse föreskrivs dessutom att elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som före lagens ikraftträdande förts in i landet i strid mot 65 § och som tagits i beslag eller som omhändertagits av Tullen ska återlämnas på tjänstens vägnar till dem av vilka de tagits i beslag eller omhändertagits. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av 120 § i tobakslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tobakslagen (549/2016) 120 § 7 mom. som följer: 
120 § 
Ikraftträdande 
Vad som i 58 § föreskrivs om gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor och i 65 § föreskrivs om förbud mot införsel av dem med hjälp av ett medel för distanskommunikation tillämpas från och med den 1 januari 2017. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som före lagens ikraftträdande i strid mot 65 § förts in i landet och som tagits i beslag eller som omhändertagits av Tullen ska återlämnas på tjänstens vägnar till dem av vilka de tagits i beslag eller omhändertagits. 
Helsingfors den 25 augusti 2016 
Statsminister
Juha
Sipilä
Familje- och omsorgsminster
Juha
Rehula
Senast publicerat 25-08-2016 14:25