Senast publicerat 14-09-2018 14:54

Regeringens proposition RP 128/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att jaktvårdsavgiften för den som är under 18 år sänks från nuvarande 39 euro till 20 euro.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.  

MOTIVERING

Nuläge

1.1  Lagstiftning och praxis

I 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) föreskrivs det om storleken på jaktvårdsavgiften. Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 30 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgift behöver inte betalas av den som biträder jägare som hundförare eller vid jakt på hjortdjur som drevkarl eller på motsvarande sätt biträder vid jakten. Den som har betalat avgiften ges ett jaktkort. Jaktvårdsavgiften är 39 euro för ett jaktår.  

I statsbudgeten ska årligen tas in ett anslag som motsvarar minst det belopp som samma år uppskattas flyta in i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren. Av detta anslag beviljas Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna årligen statsunderstöd för de drifts- och kapitalutgifter som föranleds av de uppgifter som anges i 2 och 14 § i viltförvaltningslagen (158/2011) samt utgifter för jägarnas gruppförsäkring.  

Dessutom kan anslaget användas för viltvårdsåtgärder, försöksverksamhet i anslutning till dessa och för övrigt främjande av vilthushållningen, för utgifter för stödjande av jaktmuseiverksamhet, för upplysningsarbete som utförs av landsomfattande jägarorganisationer som bygger på frivilligt medlemskap och för stöd till jaktföreningars projekt som främjar viltvården samt för projekt som utförs av markägarna och som avsevärt förbättrar viltets livsmiljö.  

Jaktvårdsavgiftens belopp ändrades vid ingången av 2018, när avgiften höjdes från 33 till 39 euro. Genom höjningen tryggas särskilt de ekonomiska förutsättningarna för jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledning och frivilliga sammanslagning.  

1.2  Bedömning av nuläget

Det jägarregister som förs av Finlands viltcentral innehåller uppgifter om cirka 370 000 jägare. Av dessa jägare betalar årligen cirka 300 000 jaktvårdsavgift. I snitt 8 600 av dem som betalat jaktvårdsavgiften är personer under 18 år. Jägarnas medelålder är ungefär 50 år. Att jägarkåren åldras är ett sedan länge känt problem som beror på att befolkningens åldersstruktur förändras. Det nuvarande utvecklingsförloppet av åldersstrukturen hos jägarkåren kan dock inte anses vara tillfredsställande.  

Att jägarna blir äldre är ett hot mot jaktkulturens kontinuitet och i mer vidsträckt bemärkelse mot olika samhällsfunktioner. Jägarna ser till att viltbestånden inte blir för stora, vilket är av största vikt när det gäller begränsning av trafik-, odlings- och skogsskador. Jägarna svarar för viltvården och för spårningen och avlivningen av djur som skadats vid trafikolyckor. Jägarna har också en central roll när viltinventering ordnas. Det ovannämnda är exempel på uppgifter som även i framtiden kräver insatser av jägarna. Därför måste man mer än för närvarande understöda att unga har jakt som hobby. 

Föreslagna ändringar

Bestämmelserna i 1 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska ändras så att jaktvårdsavgiften är 20 euro för en person som vid ingången av jaktåret är under 18 år. Enligt 4 § i jaktlagen börjar jaktåret den 1 augusti och slutar den 31 juli. 

Denna proposition minskar den kostnadsbelastning som jakt som hobby medför, vilket förhoppningsvis uppmuntrar fler unga att ha jakt som hobby. Sänkningen av jaktvårdsavgiften för unga är också ett initiativ som kan fungera som ett exempel för andra aktörer inom viltbranschen, så att jakt som hobby bland unga kunde främjas på ett bredare plan. 

Propositionens konsekvenser

År 2019 förväntas det totala belopp som flyter in till följd av jaktvårdsavgiften uppgå till 11 751 000 euro. Årligen betalar i snitt 8 600 under personer under 18 år jaktvårdsavgiften, så det influtna beloppet minskar med cirka 160 000 euro till följd av sänkningen av jaktvårdsavgiften.  

Beredningen av ärendet

Denna proposition har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet. Propositionen har varit på remiss hos Finlands viltcentral, viltvårdsföreningarna, finansministeriet, justitieministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet, Polisstyrelsen, Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y., Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK), Finlands naturskyddsförbund rf, WWF Finland, sametinget, Paliskuntain yhdistys och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf. Det kom in sammanlagt 25 yttranden.  

Propositionen fick ett brett stöd av remissinstanserna. I flera yttranden lyfte man fram oron över och problemen med att jägarna blir äldre. I vissa yttranden föreslogs det att unga ska befrias från skyldigheten att betala jaktvårdsavgift. En del av remissinstanserna ansåg att en sänkning av jaktvårdsavgiften inte kommer att leda till att fler ungdomar har jakt som hobby. I yttrandena fästes det också vikt vid att ändringen inte får försvaga finansieringen av Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas verksamhet.  

Finlands viltcentral föreslog att minskningen av det influtna beloppet till följd av att jaktvårdsavgiften sänks ska kompenseras genom att höja de övrigas jaktvårdsavgift med en euro. Finlands viltcentral lyfte i sitt yttrande också fram propositionens konsekvenser för jägarregistret och andra datasystem samt de ökande kostnaderna. Enligt Finlands viltcentral vore en ändamålsenlig tidpunkt för ikraftträdandet av lagen den 1 augusti 2019. 

Efter remissbehandlingen har propositionen kompletterats med motiveringar som berör grundlagen och lagstiftningsordningen. Till lagförslaget har också fogats en bestämmelse om att lagen första gången ska tillämpas på den jaktvårdsavgift som tas ut för jaktåret 2019–2020.  

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Lagen ska första gången tillämpas på den jaktvårdsavgift som tas ut för jaktåret 2019–2020. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Vid bedömningen av propositionen ska bestämmelserna om jämlikhet i 6 § i grundlagen beaktas. Enligt 6 § i grundlagen är alla lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. I propositionen föreslås det att jaktvårdsavgiften för personer under 18 år sänkts från 39 euro till 20 euro. 

Grundlagsutskottet har ansett att det inte i sig är konstitutionellt tvivelaktigt att ange åldersgränser, men att det kräver någon godtagbar orsak med tanke på de grundläggande fri- och rättigheterna (GrUU 44/2010). Syftet med denna regeringsproposition är att främja ungas intresse för jakt som hobby. Att upprätthålla jägarkårens funktionsförmåga är viktigt med tanke på det allmännas bästa då jägarkåren sköter de uppgifter som nämns i motiveringstexten. Grundlagsutskottet har tagit ställning till underårigas befrielse från fiskevårdsavgiften och konstaterat att betalningsbefrielsen i fråga kan anses vara helt normal (GrUU 58/2014 rd). 

Propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 1 §, sådan den lyder i lag 967/2017, som följer: 
1 § 
Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 30 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgift behöver inte betalas av den som biträder jägare som hundförare eller vid jakt på hjortdjur som drevkarl eller på motsvarande sätt biträder vid jakten. Den som har betalat avgiften ges ett jaktkort. Finlands viltcentral ger på begäran betalaren en kopia av jaktkortet. 
Jaktvårdsavgiften är 39 euro för ett jaktår. För den som vid ingången av jaktåret är under 18 år är jaktvårdsavgiften 20 euro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas första gången på den jaktvårdsavgift som tas ut för jaktåret 2019–2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 14 september 2018 
StatsministerJuhaSipilä
Jord- och skogsbruksministerJariLeppä