Senast publicerat 27-11-2021 09:35

Regeringens proposition RP 130/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde. Enligt förslaget ska gränserna ändras så att det område på 3,2 hektar som innefattar det tidigare hotell Finlandia samt parkeringsområdet på 0,048 hektar för Kruunupuisto Oy:s personal avskiljs från naturskyddsområdet. Samtidigt ansluts till naturskyddsområdet ett område på 115 hektar som omfattar ön Unnikki med omgivande vattenområden samt ett område på 0,11 hektar med åsbarrskog invid Kruunupuistos parkeringsområde.  

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering innefattar ett mål om att främja hållbar tillväxt inom turistbranschen och företagandet inom turistbranschen och att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Syftet med propositionen är att göra det möjligt att åter börja använda de byggnader som hört till det tidigare hotell Finlandia för turiständamål samt att öka Punkaharju naturskyddsområdes representativitet ur naturskyddssynpunkt. De föreslagna ändringarna av gränserna för Punkaharju bidrar till att främja uppnåendet av de ovannämnda målen i regeringsprogrammet. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

År 2008 gav Punkaharju kommun FCG Planeko Oy i uppdrag att utarbeta en huvudplan för kärnområdet för turismen i Punkaharju. Ett av målen för projektet var att det område som innefattar det tidigare hotell Finlandia åter ska kunna börja användas för turiständamål. I projektets slutrapport den 31 mars 2009 konstateras det att det behövs ytterligare inkvarteringskapacitet i anslutning till det tidigare hotell Finlandia för att verksamheten ska vara ekonomiskt lönsam. I Punkaharju kommun utarbetades 2012 ett utkast till detaljplan där man planerade tillbyggnad på området för hotell Finlandia. Detaljplansprojektet främjades dock inte, eftersom fridlysningsbestämmelserna för Punkaharju natur-skyddsområde inte tillåter byggande av det planerade slaget.  

I fråga om projektet för tillbyggnad av det tidigare hotell Finlandia fördes den 26 september 2018 förhandlingar mellan stiftelsen Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö, Forststyrelsens Naturtjänster och Forststyrelsens Fastighetsutveckling samt miljöministeriet. Vid förhandlingarna bedömdes det att en teknisk ändring av avgränsningen av naturskyddsområdet utgör det primära alternativet för utvecklandet av området för det tidigare hotell Finlandia. Utifrån de förslag till nya gränser som Forststyrelsen beredde senare och utifrån en syn i terrängen beslöt parterna att föreslå att från skyddsområdet avskiljs det område på 3,2 hektar där de byggnader står som hört till det tidigare hotell Finlandia, och att till naturskyddsområdet fogas ett vattenområde på 115 hektar samt ön Unnikki i Puruvesi norr om skyddsområdet. Forststyrelsens olika ansvarsområden godkände i oktober 2018 en ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde. Naturresursinstitutet (Luke) har gett sitt samtycke till att ön Unnikki tas bort från markanvändningsklassen för forskningsskogar (Dnr 3200/12 01 01 05 01/2018).  

Forststyrelsens Fastighetsutveckling beredde dessutom en proposition med förslag till teknisk justering av naturskyddsområdets gränser, där det asfalterade parkeringsområdet för Kruunupuisto Oy:s personal och reserveringen för utvidgning av parkeringsområdet föreslås bli avskiljda från skyddsområdet medan ett område med åsbarrskog nordost om parkeringsområdet ansluts till skyddsområdet. Den tekniska ändringen av gränserna för parkeringsområdet godkändes den 19 augusti 2019 vid ett möte mellan Forststyrelsens Naturtjänster och Forststyrelsens Fastighetsutveckling samt miljöministeriet.  

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle ingår mål om att främja hållbar tillväxt och företagande inom turistbranschen och om att stoppa förlusten av biologisk mångfald. De föreslagna ändringarna av gränserna för Punkaharju kommer att bidra till att främja uppnåendet av båda dessa mål i regeringsprogrammet. 

Utlåtande om utkastet till regeringsproposition har begärts av finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, Forststyrelsen, Museiverket, Naturresursinstitutet, Södra Savolax landskapsförbund, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, Nyslotts stad, Finlands naturskyddsförbund, BirdLife Suomi ry, Birdlife Finland rf, Suomen Latu ry, Kruunupuisto Oy och kunskapscentrumet Finlands Skogsmuseum Lusto.  

Beredningsunderlaget till propositionen finns i den offentliga tjänsten på adressen https://valtioneuvosto.fi/sv/projekt med identifieringskoden YM018:00/2019. 

Nuläge och bedömning av nuläget

Punkaharju naturskyddsområde inrättades genom lagen om Punkaharju naturskyddsområde (137/1991) av den 17 januari 1991. Bestämmelser om fridlysning i området finns i den lagen samt i förordningen om Punkaharju naturskyddsområde (138/1991). Naturskyddsområdet finns i Nyslotts stad och har en areal på 679 hektar. Naturskyddsområdet ägs av staten och förvaltas av Forststyrelsens Naturtjänster. 

Punkaharju naturskyddsområde inrättades i synnerhet för att skydda en representativ längsåskam och skydda nationallandskapet. Punkaharju är ett av de 27 nationallandskap i Finland som miljöministeriets arbetsgrupp för nationallandskap utsåg under 75-årsjubileet för Finlands självständighet 1992. Punkaharju består av en smal, cirka sju kilometer lång rullstensås som på sin högsta punkt når en höjd av cirka 25 meter. Gamla byggnader som är belägna i ett vackert naturlandskap och många andra minnesmärken som berättar om vårt lands historia gör Punkaharju till ett särpräglat kulturlandskap. Punkaharjuområdet har också länge varit en av Finlands mest kända natursevärdheter. Naturskyddsområdet och forskningsskogarna har årligen cirka 150 000 besökare. Punkaharju kan nås via järnväg, vilket skapar utmärkta förutsättningar för att utveckla en hållbar, koldioxidsnål turism.  

Punkaharju naturskyddsområde hör till det åsskyddsprogram som statsrådet fastställde den 3 maj 1984, och naturskyddsområdet utgör i sin helhet ett Natura 2000-område (FI0500019). Största delen av skyddsområdet består av vatten; det rör sig om ett oligotroft sjöområde med mycket klart vatten. Den dominerande naturtypen är oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden (Littorelletalia uniflorae). Största delen av markområdena (26 % av skyddsområdets areal) är av naturtypen åsbarrskog, som har ett nationellt skyddsvärde. Kokonharju i Puruvesi är på många ställen naturskog och i ett exceptionellt naturligt tillstånd med tanke på att det rör sig om åsbarrskog. Vegetationen är huvudsakligen av lingontyp och lingon-stenbärstyp. Eutrofa lundar förekommer i liten skala på stränderna och på bottnen av gropar i åsen, s.k. dödisgropar. 

Skyddsområdet är särskilt värdefullt med tanke på bevarandet av åsvegetation och boreala lundar. Sandvita och gulmåra är sällsynta kulturarter i området. Koralltaggsvamp (Hericium coralloides) är en sällsynt art som förekommer i gamla skogsmiljöer. De övriga naturtyperna ökar områdets värde även om de inte är nationellt betydelsefulla. 

I Punkaharju naturskyddsområde finns huvudbyggnaden för det tidigare hotell Finlandia (byggd 1914) som skyddats genom statsrådets beslut den 17 juni 1993, samt hotellets tidigare personalbostad (byggd 1932), en ekonomibyggnad (byggd på 1930-talet) och en uthusbyggnad (byggd på 1930-talet). Byggnaderna ägs av Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö. I huvudbyggnaden finns för närvarande ett vårdhem för de äldre, Hoitokoti Finlandia, som drivs av Kruunupuisto Oy. 

Målsättning

Syftet med propositionen är att möjliggöra renovering och tillbyggnad av byggnaderna på området för det tidigare hotell Finlandia så att byggnadskomplexet åter kan börja användas för turiständamål. Propositionen syftar dessutom till att öka Punkaharju naturskyddsområdes representativitet i fråga om oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden. Genom propositionen tryggas dessutom att det strandlandskap som syns från Puruvesi och från den landsväg som på sommaren är i aktivt turistbruk bevaras i större utsträckning än för närvarande, och propositionen skapar också förutsättningar för saimenvikaren att bygga bo då saimenvikarstammen ökar. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Genom den föreslagna ändringen av gränserna avskiljs från naturskyddsområdet det område på cirka 3,2 hektar där de byggnader står som hört till det tidigare hotell Finlandia samt ett parkeringsområde på 0,048 hektar som används av Kruunupuistos personal. I gengäld föreslås det att till naturskyddsområdet ansluts ett vattenområde på 114 hektar i Puruvesi norr om naturskyddsområdet samt ön Unnikki som ligger inom vattenområdet och som omfattar 1 hektar. Dessutom föreslås det att område med åsbarrskog på 0,11 hektar nordost om Kruunupuistos parkeringsområde ansluts till skyddsområdet. Gränserna för de områden som avskiljs och ansluts har antecknats på de kartor som utgör bilaga till lagförslaget. 

4.2  Områden som avskiljs från naturskyddsområdet

De områden som föreslås bli avskiljda kommer fortfarande att ingå nätverket Natura 2000 efter att ändringen av gränserna har genomförts. Efter ändringen av gränserna kommer det att utarbetas en detaljplan för området för det tidigare hotell Finlandia, och gränserna för Kruunupuistos parkeringsområde kommer att preciseras genom en ändring av detaljplanen.  

Avsikten är att renovera och utvidga de byggnader som hör till hotell Finlandia i syfte att möjliggöra användning av byggnadskomplexet för turiständamål genom att skapa en sådan volym att turistnäring kan bedrivas på ett lönsamt och långsiktigt sätt. Fridlysningsbestämmelserna för Punkaharju naturskyddsområde tillåter inte sådan bygg- och företagsverksamhet som planerats inom skyddsområdet. Området ligger nära Lusto järnvägsstation och hållplats och gränsar direkt till tomten för informationscentret Finlands Skogsmuseum Lusto. Att området avskiljs från skyddsområdet möjliggör en flexibel användning av byggnaderna på området och utveckling av verksamheten och främjar således också återanvändning av byggnaderna, som skyddas genom förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/1985). Huvudbyggnaden för det tidigare hotell Finlandia är ett av de centrala byggnadsmonumenten i Punkaharjus nationallandskap och turismhistoria. Därför är det motiverat och önskvärt att den åter börjar användas för turiständamål. Dessutom gör områdets läge längs tågbanan och i närheten av Lusto järnvägsstation det möjligt att nå området landvägen och med låga koldioxidutsläpp och på så sätt främja en hållbar turism. 

Den del av parkeringsområdet för Kruunupuisto Oy:s personal som avses bli avskiljd från naturskyddsområdet används för parkering och är asfalterad. Området saknar betydande naturvärden. 

4.3  Områden som ansluts till naturskyddsområdet

Vattenområdet och ön Unnikki gränsar till Punkaharju naturskyddsområde på Puruvesisidan och anknyter landskapsmässigt till Kokonharju naturskogsområde. Det område som ansluts består av grunda stränder med klart vatten som är värdefulla med tanke på vattennaturens mångfald. I området uppstår det snödrivor på vintern, vilket skapar förutsättningar för saimenvikaren att bygga bo då saimenvikarstammen ökar. Det område nordost om Kruunupuistos parkeringsområde som föreslås bli anslutet till naturskyddsområdet består av den åsbarrskog som är typisk för Punkaharjuområdet.  

De områden som ansluts uppfyller de allmänna förutsättningar för inrättande av naturskyddsområden som anges i 10 § i naturvårdslagen. I och med anslutningen kommer fridlysningsbestämmelserna för Punkaharju naturskyddsområde att träda i kraft i områdena. Naturskyddsområdets fridlysningsbestämmelser kommer inte att medföra några ändringar för fisket i det vattenområde på 115 hektar som ansluts till skyddsområdet.  

4.4  Ekonomiska konsekvenser

Propositionen bedöms inte ha några nämnvärda konsekvenser för statsfinanserna. Tillgångsposterna för de områden som avskiljs från naturskyddsområdet finns i Forststyrelsens balansräkning för offentliga förvaltningsuppgifter. I fråga om området för det tidigare hotell Finlandia kommer Forststyrelsen efter utarbetandet av detaljplanen att antingen fortsätta hyra ut området eller sälja det. Innan området för hotell Finlandia eventuellt säljs, ska utlåtanden enligt 12 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) begäras. Forststyrelsen har för avsikt att sälja parkeringsområdet efter ändringen av gränserna.  

Tillgångsposterna för sjön Unnikki och vattenområdet på 115 hektar som avses bli anslutna till naturskyddsområdet finns i Forststyrelsens balansräkning för affärsverksamhet, medan tillgångsposterna för den åsbarrskog som finns invid Kruunupuistos parkeringsområde innehas av Trafikledsverket. Avsikten är att de tillgångsposter som finns i balansräkningen för affärsverksamheten och de tillgångsposter som innehas av Trafikledsverket till denna del ska överföras till Forststyrelsens balansräkning för offentliga förvaltningsuppgifter.  

Ändringen av gränsen för naturskyddsområdet har inga konsekvenser för det kommersiella fisket i det vattenområde som ansluts till naturskyddsområdet, och ändringen har således inga konsekvenser för fiskerihushållningen. För de vattenområden som hör till Punkaharju naturskyddsområde säljs det tillstånd för kommersiellt fiske. På vattenområdet tillämpas sedan den 8 maj 2021 statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen åren 2021–2026 (374/2021, nedan förordningen om fiskebegränsningar i Saimen). Samma fiskepraxis som gäller i de andra vattenområden i Forststyrelsens besittning som hör till saimenvikarens viktigaste utbredningsområden eller som är viktiga vandringsvägar för hotade vandringsfiskar ska även framöver gälla i det område som ansluts till skyddsområdet. Sådana fångstredskap som är förbjudna enligt statsrådets förordning om fiskebegränsningar i Saimen ska oavsett ändringen av gränserna för naturskyddsområdet inte få användas i vattenområdet.  

Punkaharju är ett av Finlands populäraste naturturismobjekt. År 2019 gjordes det sammanlagt 153 600 besök i Punkaharju naturskyddsområde och i forskningsskogarna. Med detta antal besök var effekterna på totalinkomsten 12,3 miljoner euro och den totala sysselsättande effekten 104 årsverken. Om byggnaderna på området för det tidigare hotell Finlandia åter börjar användas och eventuellt byggs ut för turiständamål, kommer detta att öka turismutbudet i Punkaharju och göra att kunderna stannar längre i regionen, vilket också kommer att ha en positiv inverkan på den regionala ekonomin. 

4.5  Miljökonsekvenser

Det område där det tidigare hotell Finlandia är beläget och som föreslås bli avskilt ligger vid naturskyddsområdets utkant och gränsar till den byggda miljön i Lusto stationsområde och informationscentret Finlands Skogsmuseum Lusto. Eftersom området dessutom ligger långt från kärnan för Punkaharju åsområde och utsiktsplatserna i Punkaharju påverkar således inte avskiljandet och utvecklandet av området för turiständamål skyddet eller vården av det nationella landskapet. Naturförhållandena i det område där hotell Finlandia är beläget har granskats i utkastet till detaljplan 2011. Området är i huvudsak av naturtypen åsbarrskog, som dominerar på markområdena inom Punkaharju naturskyddsområde. I fråga om utkastet till planområde har det gjorts en Naturabedömning där man bedömt konsekvenserna av detaljplanen för naturvärdena inom Naturaområdet. Att områdets ändamål ändras kommer således sannolikt inte att ha några nämnvärda negativa konsekvenser för de naturvärden som utgör grunden för skyddet av Naturaområdet.  

På det andra område som föreslås bli avskilt från naturskyddsområdet finns för närvarande ett asfalterat parkeringsområde. Där finns således inga betydande naturvärden. 

Utvidgningen av naturskyddsområdet kommer att öka Punkaharju naturskyddsområdes representativitet i fråga om naturtypen oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden och naturtypen åsbarrskog. Utvidgningen kommer att främja skyddet av de grunda stränder med klart vatten som är värdefulla med tanke på vattennaturens mångfald och främja skyddet av naturen och arterna på ön Unnikki. Skyddet av vattenområdet, ön och de små kobbarna säkerställer också att det fortfarande kommer att finnas lämpliga ställen för saimenvikaren att bygga bo. Detta skapar förutsättningar för saimenvikaren att bygga bo i området då saimenvikarstammen ökar. Genom att området med åsbarrskog invid Kruunupuistos parkeringsområde ansluts till skyddsområdet tryggas bevarandet av åsbarrskogsområdet och dess naturliga utveckling. 

4.6  Övriga samhälleliga konsekvenser

När användningsändamålet för de byggnader som hört till det tidigare hotell Finlandia ändras och byggnadskomplexet utvidgas för turiständamål upphör rehabiliteringssjukhusverksamheten och serviceboendet för de nuvarande kunderna. Krigsveteranerna har varit en betydande kundgrupp inom den nuvarande verksamheten. Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö har dock ansett en ändring av byggnadernas användningsändamål vara aktuell i och med att betydelsen av rehabiliteringssjukhusverksamheten minskar.  

Ändringen av gränserna för naturskyddsområdet har inga konsekvenser för husbehovsfisket eller fritidsfisket på det vattenområde som föreslås bli anslutet till naturskyddsområdet. Enligt 3 § i förordningen om Punkaharju naturskyddsområde (138/1991) är det med tillstånd av Forststyrelsen tillåtet att fiska i området. De allmänna fiskerättigheter som gäller enligt 7 § i lagen om fiske (379/2015) gäller även i detta vattenområde med stöd av 4 mom. i paragrafen i fråga. Det vattenområde som ansluts kommer även framöver att höra till tillståndsområdet för gemensamt tillstånd för handredskapsfiske i Puruvesi och till tillståndsområdet för spöfiske i Södra Finland. Husbehovsfiskare och fritidsfiskare har rätt att köpa tillstånd för fiske med fångstredskap i området. Avsikten är att ovannämnda fångstredskap, som är förbjudna enligt statsrådets förordning om fiskebegränsningar i Saimen, oavsett ändringen av gränsen för naturskyddsområdet inte ska få användas på vattenområdet. I fisketillståndsområden som är i Forststyrelsens besittning och som hör till saimenvikarens viktigaste utbredningsområden enligt förordningen om fiskebegränsningar i Saimen har det sedan 2015 i syfte att trygga skyddet av saimenvikaren inte sålts tillstånd för nätfiske till husbehovsfiskare och fritidsfiskare. Oberoende av att vattenområdet på 115 hektar har anslutits till naturskyddsområdet, börjar Forststyrelsen den 1 januari 2022 tillämpa denna praxis även i detta område, i och med att den södra delen av Puruvesi inkluderades i förordningen om fiskebegränsningar i Saimen år 2021.  

Remissvar

Sammanlagt tio remissvar gavs om förslaget. Största delen av remissinstanserna ansåg det vara motiverat att gränserna för Punkaharju naturskyddsområde ändras. 

Nyslotts stad understödde lagförslaget och ansåg att den planerade ändringen av gränserna för naturskyddsområdet är motiverad samt välkommen med tanke på naturskyddet och på turistnäringen i Nyslott. 

Forststyrelsen ansåg att lagförslaget som helhet är motiverat och nödvändigt. Forststyrelsen ansåg att förslaget att åter börja använda byggnaderna för det tidigare hotell Finlandia för turiständamål stöder de positiva effekterna av turismen på den regionala ekonomin och främjar bevarandet av områdets landskapsvärden och kulturarvsvärden. Forststyrelsen bedömde att konsekvenserna av ändringen av gränserna på landskapet samt på naturvärdena i området för hotell Finlandia som helhet kommer att vara små. 

Jord- och skogsbruksministeriet ansåg att de föreslagna ändringarna av gränserna är förnuftiga och välmotiverade med tanke på turistnäringen, skyddet av byggnaderna och naturskyddet. Ministeriet noterade att de ändringar i Forststyrelsens grundkapital som hänför sig till överföringen av fastigheterna bör föreläggas riksdagen i behörig ordning. 

Jord- och skogsbruksministeriet ansåg att bedömningen av propositionens konsekvenser var mycket snäv, och enligt ministeriet hade konsekvenserna för fiskerinäringen inte alls bedömts. Centralförbundet för Fiskerihushållning, fiskeriområdet i Puruvesi samt jord- och skogsbruksministeriet föreslog att tillstånd för stående fångstredskap och notfiske även i fortsättningen ska säljas till kommersiella fiskare i grupp 1 och 2 i fråga om de vattenområden som hör till naturskyddsområdet, och att det vattenområde som ansluts till naturskyddsområdet även framöver ska höra till tillståndsområdet för gemensamt tillstånd för handredskapsfiske i Puruvesi fiskeområde. Jord- och skogsbruksministeriet anförde dessutom att de allmänna fiskerättigheterna enligt 7 § i lagen om fiske bör tryggas i området. Centralförbundet för Fiskerihushållning och fiskeriområdet i Puruvesi ansåg att man bör återinföra rätten för husbehovsfiskare och fritidsfiskare att köpa tillstånd för fiske med fångstredskap på samma villkor och med samma begränsningar som inom saimenvikarens andra utbredningsområden. Ändringen av gränserna för naturskyddsområdet har inga konsekvenser för det kommersiella fisket eller för husbehovsfisket eller fritidsfisket eller för tillståndsområdet för gemensamt tillstånd. Regeringens proposition har till denna del kompletterats. 

Museiverket hade inget att anmärka på lagutkastet. Enligt Museiverket bör det tidigare hotell Finlandias landskapsvärde och byggnadshistoriska värde tryggas när området utvecklas, och verket rekommenderade att det görs en byggnadshistorisk utredning En utredning om det kulturhistoriska värdet hos de byggnader som hört till hotell Finlandia har gjorts 2011. Huvudbyggnaden för det tidigare hotell Finlandia har skyddats genom statsrådets beslut av den 17 juni 1993. 

Punkaharju Kuntoutussairaalasäätiö/Kruunupuisto Oy konstaterade att bolaget tagit initiativet i fråga om ändringen av gränserna för Punkaharju och att bolaget understöder en ändring av gränserna i enlighet med regeringspropositionen och på de grunder som anges i den. 

Finlands naturskyddsförbund ansåg lagförslaget vara förnuftigt samt vinstbringande för naturskyddsområdet och ansåg att propositionen var bra och värd att understöda. Enligt naturskyddsförbundet bör man i den fortsatta beredningen överväga om omfattningen av markområden som hör till skyddsområdet kunde utvidgas ytterligare. 

BirdLife Finland rf understödde en utvidgning av naturskyddsområdet och föreslog ett förbud mot landstigning på ön Unnikki och på Unnikkikobbarna under perioden 15.4–31.7. BirdLife Finland rf föreslog också att naturskyddsområdet på ön Muuraissaari och i det omgivande vattenområdet utvidgas, och ansåg att naturskyddsområdet behöver utvidgas även framöver. Dessutom ansåg BirdLife Finland rf att det är nödvändigt att minimera konsekvenserna av turistverksamheten för områdets naturvärden. Möjligheten att utvidga skyddsområdet och behovet av ett förbud mot vistelse och landstigning i området kan bedömas i samband med nästa översyn av skötsel- och nyttjandeplanen för Punkaharju naturskyddsområde. Enligt 18 § i naturvårdslagen är en förutsättning för att vistelse och landstigning i ett område ska kunna förbjudas att detta krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet i området. 

Finansministeriet hade inget att yttra i ärendet. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs 
1 § Naturskyddsområdets gränser 
Gränserna för Punkaharju naturskyddsområde, som har inrättats genom lagen om Punkaharju naturskyddsområde (137/1991), ändras så att ett område på cirka 3,2 hektar och ett område på cirka 0,048 hektar avskiljs från naturskyddsområdet och ett område på cirka 115 hektar och ett område på cirka 0,11 hektar ansluts till naturskyddsområdet. Samtliga områden är statsägda och finns i Nyslotts stad. 
Gränserna för områdena är utmärkta på kartorna i bilagorna 1—4. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 16 september 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen 
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4