Regeringens proposition
RP
132
2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att företags- och organisationsdatalagen ändras. Genom de föreslagna ändringarna överförs ansvaret för det tekniska underhållet av det företags- och organisationsdatasystem som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen i sin helhet till Patent- och registerstyrelsen. Dessutom föreslås vissa tekniska ändringar i lagen. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
ALLMÄN MOTIVERING
1
Inledning
Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen upprätthåller gemensamt ett företags- och organisationsdatasystem (nedan även FODS). Ämbetsverken har den 15 december 2017 lagt fram ett förslag till arbets- och näringsministeriet om att ansvaret för det tekniska underhållet av systemet överförs på Patent- och registerstyrelsen. Bestämmelser om överföring av upprätthållandet av systemet bör utfärdas på lagnivå. Eftersom Skatteförvaltningens andel av upprätthållandet av FODS har täckts med budgetanslag, ska ett anslag av motsvarande storlek i budgeten överföras till Patent- och registerstyrelsen. Överföringen av systemförvaltningen har inte några andra konsekvenser för myndigheternas uppgifter, funktionen av FODS eller kundernas kommunikation med myndigheterna. 
2
Nuläge
2.1
Lagstiftning och praxis
Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen upprätthåller gemensamt ett företags- och organisationsdatasystem som innehåller basuppgifter om de företag och sammanslutningar som antecknats i FODS:s stamregister. I systemet förvaltas företags- och organisationsnummer (FO-nummer), som ges antingen av Skatteförvaltningen eller av Patent- och registerstyrelsen när ett företag eller en sammanslutning antecknas i deras stamregister. Sådana stamregister som hör till systemet är handelsregistret och stiftelseregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen samt av förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattskyldiga och registret över försäkringspremieskattskyldiga som förs av Skatteförvaltningen. Enligt planerna ska Patent- och registerstyrelsens föreningsregister omvandlas till ett stamregister inom företags- och organisationsdatasystemet genom lagen om ändring av föreningslagen (462/2017) och registret över religionssamfund genom lagen om ändring av religionsfrihetslagen (463/2017). Bestämmelser om tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Cirka 1 174 000 företag och sammanslutningar finns antecknade i företags- och organisationsdatasystemet. Systemet omfattar de företag och sammanslutningar som har antecknats i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och stiftelseregister samt sådana företag och sammanslutningar som finns endast i Skatteförvaltningens register. I Patent- och registerstyrelsens handelsregister har cirka 600 000 företag antecknats och i stiftelseregistret cirka 2 700 stiftelser. Sådana enheter i FODS som inte antecknats i handelsregistret är bl.a. enskilda näringsidkare som inte har antecknats i handelsregistret (cirka 200 000) samt beskattningssammanslutningar (cirka 220 000). 
Bestämmelser om företags- och organisationsdatasystemet finns i företags- och organisationsdatalagen (244/2001). Närmare bestämmelser om systemet har utfärdats genom statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet (288/2001). I 1 § i företags- och organisationsdatalagen föreskrivs att Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen upprätthåller gemensamt ett företags- och organisationsdatasystem. I praktiken har samarbetet mellan Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen organiserats så att det finns två permanenta grupper för upprätthållandet av FODS en operativ övervakningsgrupp som sammanträder en gång i veckan och en styrgrupp som sammanträder cirka en gång i månaden. Utöver detta fattas mer omfattande beslut om systemet vid möten för ämbetsverkens generaldirektörer. I båda grupperna, som sammanträder regelbundet, ingår företrädare för Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och leverantören av datasystemet. Eftersom systemet förvaltas gemensamt, fattar Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen besluten om upprätthållande och utvecklande av FODS genom ömsesidiga överenskommelser. Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen svarar båda till hälften för de kostnader som upprätthållandet och utvecklandet av företags- och organisationsdatasystemet förorsakar. Bestämmelser om detta finns i 7 § i statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet. Kostnaderna för upprätthållande och utvecklande av företags- och organisationsdatasystemet uppgår årligen till cirka 2 000 0000 euro. De största kostnaderna föranleds av den optiska läsningen av anmälningar (cirka 350 000), kapacitetstjänsterna (cirka 220 000 euro) och tillämpningshanteringen (cirka 1 200 000 euro). 
Basuppgifterna om företag och sammanslutningar finns tillgängliga på webbplatsen ytj.fi/sv. År 2017 gjordes sammanlagt cirka 19 miljoner sökningar på webbplatsen för FODS, och den utgör en av de viktigaste källorna till företagsinformation. Bestämmelser om de uppgifter som ska lagras i företags- och organisationsdatasystemet finns i 4 § i företags- och organisationsdatalagen. I FODS kan, beroende på företagsform, följande uppgifter lagras: företags- och organisationsnummer, firma, personens namn, företagets eller samfundets hemort, post- och besöksadress samt eventuell annan kontaktinformation, företagets huvudsakliga näringsgren, språk, företagsform samt uppgift om i vilket av FODS:s stamregister som företaget eller sammanslutningen har antecknats. I företags- och organisationsdatasystemet antecknas dessutom uppgift om avbrott i ett företags verksamhet och om nedläggning av näringsverksamheten, uppgifter om företagets rättsliga handlingsförmåga t.ex. uppgift om likvidation, företagssanering eller konkurs, samt om ett internationellt identifieringsnummer (LEI-nummer) som beviljats företaget.  
I företags- och organisationsdatasystemet förvaltas företags- och organisationsnummer. Enligt definitionen i 2 § 1 mom. 1 punkten i företags- och organisationsdatalagen avses med företags- och organisationsnummer en identifikation som ska ges varje registreringsskyldig. Enligt 9 § i företags- och organisationsdatalagen ges en registreringsskyldig ett företags- och organisationsnummer utgående från en etableringsanmälan som denne har gjort. Numret ges av antingen Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen. Numret kan också ges på initiativ av en myndighet, om detta är nödvändigt för att myndigheten ska kunna sköta sin lagstadgade uppgift. 
Via företags- och organisationsdatasystemet görs dessutom anmälningar till de stamregister som förs av Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen antingen på en pappersblankett som fastställts för ändamålet eller i FODS:s e-tjänst. Det går att med en och samma anmälan lämna uppgifter till de stamregister som förs av Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Anmälan innehåller en del som är gemensam för Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen och annat datainnehåll som bestäms enligt stamregistret i fråga. Bestämmelser om etableringsanmälan finns i 10 § och om ändringsanmälan i 11 § i företags- och organisationsdatalagen. I 10 § föreskrivs att bildande av ett registreringsskyldigt företag, grundande av en registreringsskyldig organisation, inledande av näringsverksamhet och flyttning av hemort till Finland ska anmälas på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta syfte. Anmälan kan lämnas till Patent- och registerstyrelsen eller till något av Skatteförvaltningens verksamhetsställen. Anmälan innehåller en del som är gemensam för myndigheterna samt skilda delar för Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Av dem ifylls den del som gäller det stamregister som anmälan görs till och som gäller de omständigheter som anmäls till registret. Företags- och organisationsdatalagen reglerar särskilt sättet att göra anmälan. Sakinnehållet i anmälan fastställs i bestämmelserna om stamregistret i fråga, såsom i handelsregisterlagen (129/1979), när det gäller anmälningar till handelsregistret, och i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) i fråga om anmälningar till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. De anmälningar som görs i FODS:s e-tjänst motsvarar till sitt innehåll blankettanmälningarna, men e-tjänsten vägleder kunden när denne gör anmälan och gör vissa kontroller som syftar till att förebygga att felaktiga eller bristfälliga uppgifter lämnas till registret.  
I lagen om företags- och organisationsnummer uppräknas sådana företag, organisationer och andra enheter om vilka uppgifter lagras i företags- och organisationsdatasystemet. Enheter som ska registreras är bl.a. alla privaträttsliga och offentligrättsliga organisationer som förs in i stamregistren.  
Via företags- och organisationsdatasystemet gjordes år 2017 sammanlagt 283 000 anmälningar. Av dem uppgick antalet elektroniska anmälningar till 148 000 och antalet anmälningar i pappersform till cirka 135 000. Det går att med en och samma anmälan anmäla uppgifter till flera stamregister inom FODS. Till Skatteförvaltningen gjordes 2017 cirka 79 000 anmälningar om mervärdesskatteskyldighet, 61 000 anmälningar till förskottsuppbördsregistret, 18 000 anmälningar till arbetsgivarregistret, 1 480 anmälningar till registret över försäkringspremieskattskyldiga och 161 000 anmälningar som gällde uppgifter i Skatteförvaltningens stamregister. Till Patent- och registerstyrelsens handelsregister gjordes 163 000 anmälningar och till stiftelseregistret cirka 1 800 anmälningar. Således uppgick antalet anmälningar till olika register till sammanlagt 484 000 anmälningar, vilket betyder att ett typiskt fall var att man med samma anmälan anmälde uppgifter till flera av de stamregister som ingår i FODS. 
Till företags- och organisationsdatasystemet hör ett register över företags- och organisationsnummer i vilket, med vissa begränsningar, antecknas sådana bas- och identifikationsuppgifter om företag och organisationer som är avsedda för myndighetsbruk. I 5 § i företags- och organisationsdatalagen finns uppgifter om uppgifter som skall föras in i registret över företags- och organisationsnummer. I registret förs de uppgifter som räknats upp i 4 § enligt ovan, med undantag för uppgifter som nämns i 5 § 1 mom. vilka endast upprätthålls för beskattningens behov. Anteckningarna i registret över företags- och organisationsnummer har inte några självständiga verkningar, utan först anteckningarna i myndigheternas egna stamregister har rättsskapande verkningar. Lagen innehåller bestämmelser om sådana uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet för beskattningens behov endast för myndighetsbruk och som inte således förs in i registret över företags- och organisationsnummer. Sådana uppgifter är vissa uppgifter om fysiska personer, dödsbon och koncerner. 
Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, inleddes den 25 maj 2018. Förordningen är direkt tillämplig och förpliktande lagstiftning i medlemsstaterna. Trots detta lämnar förordningen dock nationellt handlingsutrymme för medlemsstaterna i likhet med direktiv. Det nationella handlingsutrymmet ger medlemsstaterna möjlighet att utfärda och upprätthålla nationell lagstiftning som preciserar bestämmelserna i förordningen. 
Artikel 26 i dataskyddsförordningen möjliggör gemensamt personuppgiftsansvar. I artikel 26 i dataskyddsförordningen föreskrivs det om gemensamt personregisteransvariga som gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen. I artikel 26.1 föreskrivs följande: ”Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under öppna former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den registrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla den information som avses i artiklarna 13 och 14, genom ett inbördes arrangemang, såvida inte de personuppgiftsansvarigas respektive skyldigheter fastställs genom unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som de personuppgiftsansvariga omfattas av. 
I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning (RP 9/2018 rd) har det föreslagits att det stiftas en nationell dataskyddslag. I propositionen föreslås att det stiftas en dataskyddslag genom vilken dataskyddsförordningen ska preciseras och kompletteras. Dataskyddslagen är en allmän lag som ska tillämpas på behandling av personuppgifter parallellt med dataskyddsförordningen. 
2.2
Bedömning av nuläget
2.2.1
Överföring av förvaltningen
Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen har gemensamt föreslagit att ansvaret för upprätthållandet av FODS ska överföras till Patent- och registerstyrelsen. I praktiken gäller ändringen det tekniska underhållet av systemet, och syftet med överföringen är närmast att skapa klarhet i förvaltningen av systemet och i myndigheternas ansvar för det tekniska underhållet. Överföringen av administrationen av systemet påverkar inte företags- och organisationsdatasystemets funktion, kundernas möjligheter att anlita Patent- och registerstyrelsens eller Skatteförvaltningens tjänster och inte heller FODS:s informationstjänst.  
Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen kan anses vara sådana gemensamt personuppgiftsansvariga som avses i artikel 26 i dataskyddsförordningen vars respektive ansvar vid behandlingen av personuppgifter fastställs i 1, 9 och 13 § och 17 § i företags- och organisationsdatalagen och genom inbördes avtal mellan ämbetsverken. 
2.2.2
Enheter som ska registreras i företags- och organisationsdatasystemet
I regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården (RP 15/2017 rd) föreslås att det stiftas en landskapslag, en lag om ordnande av social- och hälsovård och en gemensam lag om införande av dessa. Avsikten är att alla lagar som gäller landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen ska var stadfästa under 2018. De nya landskapen ska utgöra offentligrättsliga samfund som behöver FO-nummer i sin verksamhet. Enligt gällande lag ska de bli registrerade i systemet som andra offentligrättsliga juridiska personer. För att systemet och beskattningen ska fungera är det ändamålsenligt att landskap antecknas i registret som egna enheter.  
2.2.3
Uppgifter som förs in i registret över företags- och organisationsnummer
I företags- och organisationsdatasystemet lagras uppgifter om juridiska personer som avses i 3 § i företags- och organisationsdatalagen. I registret över företags- och organisationsnummer förs in, med vissa begränsningar, sådana bas- och identifikationsuppgifter om företag och organisationer som är avsedda för myndighetsbruk. Den gällande lagen innehåller bestämmelser om sådana uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet för beskattningens behov endast för myndighetsbruk och som inte således förs in i registret över företags- och organisationsnummer. Sådana uppgifter är vissa uppgifter om fysiska personer, dödsbon och koncerner. 
I företags- och organisationsdatasystemet ska antecknas uppgift om personbeteckningen när en fysisk person ges företags- och organisationsnummer för att den fysiska personen inte ska få fler än ett företags- och organisationsnummer. Företags- och organisationsdatasystemet behöver uppgiften om en enskild näringsidkares personbeteckning också i ett sådant fall då den enskilda näringsidkaren gör en ändringsanmälan i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Systemet kontrollerar anmälarens behörighet att göra anmälan på basis av de personbeteckningar som lagrats i företags- och organisationsdatasystemet. En del av de enskilda näringsidkarna har antecknats endast i Skatteförvaltningens register, och därför kan en personens identitet inte verifieras på basis av uppgifterna i handelsregistret. En enskild näringsidkares ändringsanmälan kan gälla t.ex. sådana adress- och kontaktuppgifter som lagrats i företags- och organisationsdatasystemet eller uppgifter som registreras i handelsregistret. Systemet verifierar anmälarens identitet i båda fallen på samma sätt.  
I 6 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) föreskrivs att en fysisk person får ett företags- och organisationsnummer som är bestående. I registret över företags- och organisationsnummer lagras en näringsidkares firma om näringsidkaren har antecknats i Patent- och registerstyrelsens stamregister och han eller hon använder registrerad firma i sin verksamhet. Om näringsidkarens firma är samma som hans eller hennes eget namn eller en del av hans eller hennes namn, kan detta ge en uppfattning om att näringsidkarens namn har registrerats i registret över företags- och organisationsnummer. Trots att det namn som registrerats i registret över företags- och organisationsnummer ser ut att vara ett personnamn är det faktiskt fråga om näringsidkarens firma som registrerats i handelsregistret. Om en fysisk person ges eventuellt flera företags- och organisationsnummer, medför detta extra kostnader för myndigheten, och ett extra företags- och organisationsnummer kan också medföra kostnader och annan olägenhet för den som får numret. 
I artikel 6.3 i dataskyddsförordningen föreskrivs att grunden för behandlingen av personuppgifter ska fastställas i enlighet med unionsrätten, eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Enligt artikel 6.2 är det möjligt att utfärda preciserande nationella bestämmelser om behandlingen av personuppgifter som uppgifter för allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna om behandling av personuppgifter i den föreslagna nationella dataskyddslagen avser precisera sådana situationer där den gällande lagstiftningen inte har sådan nationell reglering om behandlingen av personuppgifter som förutsätts i den allmänna dataskyddsförordningen. Den lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen behövs när behandlingen av personuppgifter baserar sig på den personregisteransvariges lagstadgade skyldighet eller om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
Företags- och organisationsdatalagen är en speciallag som tillämpas på insamling och lagring av uppgifter om företag och organisationer och det huvudsakliga syftet med den är inte att föreskriva om behandlingen av personuppgifter. För att skapa klarhet i rättsläget är det nödvändigt att i företags- och organisationsdatalagen föreskriva om att en fysisk persons personuppgifter inte förs in i registret över företags- och organisationsnummer heller i sådana fall då de upprätthålls med tanke på företags- och organisationsdatasystemet. Ändringen motsvarar det som i den gällande lagen föreskrivs om personuppgifter som upprätthålls med tanke på beskattningen.  
2.2.4
Företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst
E-tjänsterna inom FODS har genomförts på basis av lagstiftningen, och de anmälningar som lämnas i e-tjänsten motsvarar till sitt innehåll anmälningarna i pappersform. Ordalydelsen i 10 och 11 § i företags- och organisationsdatalagen gäller anmälningar som görs med en blankett för anmälan av etablering eller av ändring som fastställts för syftet. Anmälningar i e-tjänsten är numera mer populära än anmälningar med pappersblanketter, eftersom cirka 60 procent av de anmälningar som inom företags- och organisationsdatasystemet görs till Patent- och registerstyrelsen är elektroniska. I denna situation är det motiverat att bestämmelser om möjligheten att också anlita e-tjänster vid sidan av anmälningar i pappersform utfärdas på lagnivå.  
3
Målsättning och de viktigaste förslagen
3.1
Målsättning
Propositionens målsättning är att skapa klarhet i förvaltningen av FODS så att ansvaret för upprätthållande och utvecklande av systemet koncentreras till en aktör, dvs. Patent- och registerstyrelsen. I företags- och organisationsdatalagen görs samtidigt de ändringar som landskapsreformen förutsätter och vissa tekniska preciserar med anknytning till behandlingen av personuppgifter som dataskyddsförordningen förutsätter. 
3.2
De viktigaste förslagen
I propositionen föreslås bestämmelser om överföringen av den tekniska administrationen av FODS. Enligt förslaget slopas den gemensamma förvaltningen av FODS och ansvaret för det tekniska underhållet och utvecklandet av FODS i dess helhet överförs på Patent- och registerstyrelsen. Skatteförvaltningens andel av utvecklingen och upprätthållandet av FODS ska täckas genom att anslaget från Skatteförvaltningens moment överförs till Patent- och registerstyrelsens moment. Också efter överföringen förblir FODS en kanal genom vilken anmälningar görs till Skatteförvaltningen. Anmälningar kan göras både i anslutning till anmälan till handelsregistret och som anmälningar enbart till Skatteförvaltningen. Detta förutsätter att Skatteförvaltningen också i fortsättningen aktivt deltar i utvecklandet av FODS för sina egna tjänsters del. Till 10 och 11 § i företags- och organisationsdatalagen fogas ett uttryckligt omnämnande av möjligheten att göra anmälningar enligt företags- och organisationsdatalagen också i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. 
Skatteförvaltningens registreringsuppgifter i fråga om FODS kvarstår oförändrade och i praktiken kommer besluten om systemet att beredas i samarbetet mellan ämbetsverken. Skatteförvaltningen ska också fortsättningsvis göra anteckningar i företags- och organisationsdatasystemet. Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen ska liksom också enligt den gällande lagen vara sådana gemensamt personuppgiftsansvariga som avses i artikel 26 i dataskyddsförordningen också efter det att ansvaret för det tekniska underhållet och utvecklandet har överförts.  
I propositionen föreslås dessutom att ett tillägg som ikraftträdandet av landskapslagen förutsätter görs i företags- och organisationsdatalagen, så att landskap ska utgöra skilda enheter som ska registreras i företags- och organisationsdatasystemet. Det huvudsakliga syftet med företags- och organisationsdatalagen är inte att föreskriva om behandlingen av personuppgifter utan om behandlingen av uppgifter om juridiska personer. Klarhet ska skapas i de uppgifter som förs in i registret över företags- och organisationsnummer så att det i lagen på ett mer avgränsat sätt anges syftet med upprätthållandet av personbeteckningar. Till lagen ska fogas en bestämmelse om upprätthållande av personuppgifter för företags- och organisationsdatasystemets behov. Genom bestämmelsen tryggas korrekt behandling av personuppgifter också i sådana fall där företags- och organisationsdatasystemet det förutsätter.  
4
Propositionens konsekvenser
4.1
Ekonomiska konsekvenser
4.1.1
Konsekvenser för statsfinanserna
Kostnaderna för upprätthållande av FODS har fördelats jämnt mellan Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Patent- och registerstyrelsens andel har i praktiken täckts med kundavgifter, och Skatteförvaltningens andel med budgetmedel. Efter överföringen svarar Patent- och registerstyrelsen ensam för kostnaderna för upprätthållande av FODS. När det gäller finansieringen av FODS är målet att bibehålla nuläget, och därför föreslås det att ett anslag som motsvarar Skatteförvaltningens andel av det nuvarande grundläggande underhållet av systemet ska i budgetpropositionen för 2019 överföras från Skatteförvaltningens omkostnadsmoment 28.10.01 till Patent- och registerstyrelsens omkostnadsmoment 32.40.03. Det belopp som ska överföras är 1 000 000 euro. Vid uppskattningen av hur stort belopp av anslaget för omkostnader som behöver överföras har beaktats de kostnadsandelar som Skatteförvaltningen betalat, och det baserar sig alltså inte på nivån på systemets totalkostnader. Beloppet inbegriper personalkostnader motsvarande ett årsverke (à 60 000 euro/årsverke) från och med 2019.  
4.1.2
Konsekvenser för företagen
Överföringen av det tekniska underhållet av FODS har inte några omedelbara verkningar för företags eller sammanslutningars ställning. Överföringen av administrationen möjliggör en effektivisering av verksamheten i fortsättningen när beslutsfattandet i samband med upprätthållandet av FODS och avtalsförvaltningen förenklas. Den besparing som kan göras bedöms kunna vara några årsverken per år. Eftersom en del av kostnaderna för upprätthållande av FODS täcks genom de kundavgifter som Patent- och registerstyrelsen tar ut påverkar denna om än lilla effektivisering av verksamheten indirekt på beloppet av de avgifter för handelsregisteranmälningar som tas ut av kunderna.  
4.2
Konsekvenser för myndigheterna
Efter att ansvaret för det tekniska underhållet av FODS har överförts fattar Patent- och registerstyrelsen formellt ensam beslut om utvecklande av FODS. I praktiken är det klart att samarbetet mellan ämbetsverken fortsätter, och målet är att besluten fattas genom ömsesidiga avtal. Den operativa driften av systemet förutsätter samarbete också i fortsättningen. Samarbetet förväntas dock bli enklare jämfört med nuförtiden. Den besparing som kan göras bedöms kunna vara några årsverken per år. Ämbetsverken ska komma överens om samarbetet i mera detalj när överföringen är gjord. Den nuvarande verksamheten för den ovan beskrivna operativa övervakningsgruppen och styrgruppen ersätts med samarbetet. Behovet av personalresurser vid upprätthållandet av FODS minskar med ett årsverke hos Skatteförvaltningen och ökar i motsvarande mängd hos Patent- och registerstyrelsen. Patent- och registerstyrelsen kan åta sig att sköta de uppgifter som överförs inom ramen för sina nuvarande personalresurser.  
Överföringen skapar klarhet i ämbetsverkens avtal med de företag som svarar för leveransen av datasystem. Nuförtiden är båda myndigheter avtalsparter. Efter överföringen övertar Patent- och registerstyrelsen ansvaret för avtalen. Också koncentreringen av avtalsförvaltningen medför en liten besparing i fråga om arbetsmängden vid ämbetsverken. Det torde handla om några enstaka dagsverken per år.  
Ordalydelsen i 5 § i den gällande företags- och organisationsdatalagen har tolkats så att förutsättningarna för att lämna ut personbeteckningar ur företags- och organisationsdatasystemet ska bedömas vid Skatteförvaltningen. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska en fysisk persons personbeteckning som upprätthålls med tanke på företags- och organisationsdatasystemet inte föras in i registret över företags- och organisationsnummer. Ur myndigheternas synvinkel betyder ändringen att Patent- och registerstyrelsen i fortsättningen inte längre till Skatteförvaltningen behöver lämna begäranden att få lämna ut personbeteckningar. Till följd av detta kommer det administrativa arbetet att minska vid både Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. 
4.3
Konsekvenser för personal
För driften och upprätthållandet av FODS används inom Skatteförvaltningen två årsverken, av vilka ett årsverke har fokusen på substansfrågor och det andra årsverket på datasystemfrågor. Efter ansvarsöverföringen kvarstår personalbehovet när det gäller substansfrågor vid Skatteförvaltningen nästan på samma nivå, men när det gäller systemfrågor försvinner det nästan helt. I fråga om konsekvenser för personalen behandlas ansvarsöverföringen i Skatteförvaltningens samarbetsorgan. I samband med överföringen av administrationen av systemet är avsikten inte att förutsätta personalöverföringar eller andra personalarrangemang enligt statstjänstemannalagen (750/1994). Det att behovet av arbetskraft minskar hos Skatteförvaltningen har beaktats i förslaget om överföring av budgetanslag (ett årsverke, motsv. 60 000 euro) i avsnittet om ekonomiska konsekvenser. 
5
Beredningen av propositionen
Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen framlade den 15 december 2017 ett gemensamt initiativ om ändring av företags- och organisationsdatalagen för arbets- och näringsministeriet. Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet. Utkastet baserar sig delvis på det ovan nämnda initiativet från ämbetsverken, men på grund av den tajta tidtabell som fastställts för projektet var det inte möjligt att bedöma alla enskilda förändringsförslag som ämbetsverket lagt fram. Ministeriets avsikt i detta skede är att genomföra endast sådana ändringar som är nödvändiga med tanke på överföringen av det tekniska underhållet av företags- och organisationsdatasystemet. Det är möjligt att i ett senare skede, exempelvis i anslutning till totalreformen av handelsregisterlagen, bedöma andra förslag som ingår i ämbetsverkens initiativ.  
Vid jord- och skogsbruksministeriet pågår ett s.k. ASREK-projekt och i samband med det har ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ett om ett lägenhets- och lokaldatasystem beretts. I författningsförslagen ingår ett förslag till ändring av företags- och organisationsdatalagen (lagförslag nr 6). Eftersom de ändringar som föreslås i företags- och organisationsdatalagen delvis handlar om samma bestämmelser och de avses träda i kraft samtidigt, ska den fortsatta beredningen av dem samordnas mellan de ansvariga ministerierna.  
Utkastet till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen har varit ute på remiss under tiden 9.5.−21.6.2018. Utlåtande över utkastet till proposition begärdes av justitieministeriet, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, Finlands näringsliv, Företagarna i Finland och Centralhandelskammaren. Alla ovan nämnda instanser utom Centralhandelskammaren gav ett utlåtande över utkastet till arbets- och näringsministeriet. I alla utlåtanden understöddes lämnandet av propositionen. Det påpekades allmänt i utlåtandena att man i propositionen utöver den föreslagna regleringen dessutom bör beakta de ändringsbehov som följer av dataskyddsförordningen. 
I finansministeriets utlåtande påpekades att överföringen av administrationen av systemet är avsedd att vara budgetneutral, men att den förutsätter överföring av anslag från Skatteförvaltningens moment till Patent- och registerstyrelsens omkostnadsmoment. I jord- och skogsbruksministeriets utlåtande fästes uppmärksamhet vid sambandet med projektet ASREK och behovet att klart påpeka till vilka delar de föreslagna ändringarna kan vara överlappande med projektet i fråga. Justitieministeriet understödde propositionen i sitt utlåtande.  
I sitt utlåtande tog Skatteförvaltningen särskilt upp de behov att precisera bestämmelserna om de personregisteransvarigas ansvar som följer av dataskyddsförordningen. Dessutom påpekades behovet att foga landskap som en enhet som ska antecknas i företags- och organisationsdatasystemet vilket följer av landskapsreformen. Utöver de författningsförslag som gäller överföringsprojektet föreslogs det i utlåtandet att bestämmelsen om avbrott i verksamheten i 12 § ska ändras så att uppgiften om avbrott i verksamheten i fortsättningen inte ska antecknas i de offentliga uppgifterna om företaget.  
Patent- och registerstyrelsen föreslog dessutom att lagen ska ändras så att uppgift om personbeteckningen inte ska föras i registret över företags- och organisationsnummer, om den upprätthålls endast för företags- och organisationsdatasystemets behov. Propositionen har också samband med sådana ändringsbehov som följer av dataskyddslagstiftningen.  
Finlands Näringsliv EK och Företagarna i Finland hade inte några anmärkningar på förslaget.  
De synpunkter och ändringsförslag som framförts i remissyttrandena har i mån av möjlighet beaktats vid den fortsatta beredningen av propositionen och i de ändringar som gjorts i propositionen till den delen de gäller överföringen av administrationen av FODS.  
6
Samband med andra propositioner
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. Propositionen förutsätter att ett anslag som motsvarar Skatteförvaltningens andel av det nuvarande basunderhållet av systemet överförs från Skatteförvaltningens omkostnadsmoment till Patent- och registerstyrelsens omkostnadsmoment. 
I lagförslaget föreslås ändringar i vissa bestämmelser i vilka ändringar föreslås bli gjorda också i den regeringsproposition som jord- och skogsbruksministeriet berett och som innehåller ett förslag till lag om ett om ett lägenhets- och lokaldatasystem. Den propositionen föreslås ändringar i 10 § 3 mom. i företags- och organisationsdatalagen och det föreslås att ett nytt 5 mom. fogas till 10 §. Dessutom föreslås ändringar i 11 § 2 mom. i företags- och organisationsdatalagen och till paragrafen föreslås ett nytt 3 mom. bli fogat.  
Förslagen till ändring av 10 § 3 mom. och 11 § 2 mom. i lagförslaget om ett lägenhets- och lokaldatasystem baserar sig på den formulering av bestämmelser som gjorts i förslaget till företags- och organisationsdatalag, vilket innebär att innehållet i dem bör samordnas under riksdagsbehandlingen. Övriga ändringsförslag som läggs fram i ovan nämnda projekt kan göras genom en ändring av den gällande företags- och organisationsdatalagen.  
Regeringen lämnade den 2 mars 2017 en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd). Regeringen lämnade dessutom den 9 maj 2017 en proposition till riksdagen med förslag till lagar om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och om ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk (RP 47/2017 rd). Den propositionen ersattes med en proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den (RP 16/2018 rd) som lämnades till riksdagen den 8 mars 2018. Propositionerna om landskapsreformen och om social- och hälsovårdsreformen behandlas samtidigt i riksdagen. I 3 § 1 mom. 3 punkten i lagförslaget föreslås en bestämmelse som gäller landskap, och därför kan den nämnda punkten träda i kraft först efter det att lagstiftningen om landskap har trätt i kraft.  
DETALJMOTIVERING
1
Lagförslag
1 §.Lagens tillämpningsområde. Ur paragrafens 1 mom. stryks en hänvisning till de myndigheter som upprätthåller företags- och organisationsdatasystemet. Till övriga delar motsvarar momentet den gällande bestämmelsen. 
Till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. i vilket det föreskrivs att Patent- och registerstyrelsen svara för det tekniska underhållet och utvecklandet av företags- och organisationsdatasystemet. Genom bestämmelsen överförs hela ansvaret för det tekniska underhållet av företags- och organisationsdatasystemet till Patent- och registerstyrelsen. Det är fråga om innehav av systemet, och överföringen av ansvaret för underhållet påverkar inte Skatteförvaltningens registreringsuppgifter i fråga om FODS. Överföringen av ansvaret för underhållet har dock den effekten att i fortsättningen ska Patent- och registerstyrelsen ensam fatta de beslut som gäller det tekniska underhållet och utvecklandet av FODS samt svara för att systemet fungerar och för datasäkerheten. Eftersom Skatteförvaltningens registreringsuppgifter i fråga om FODS kvarstår oförändrade, är det klart, att besluten om systemet i praktiken kommer att beredas i samarbetet mellan ämbetsverken. Skatteförvaltningens uppgifter i FODS förvaltas huvudsakligen i de stamregister som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen och uppgifterna i fråga syns i företags- och organisationsdatasystemet. Avsikten är inte att ändra på denna funktionsprincip. Eftersom vissa enstaka uppgifter upprätthålls direkt i FODS i stället för dess stamregister, bör momentet också innehålla ett konstaterande om att Skatteförvaltningen har rätt att göra anteckningar i företags- och organisationsdatasystemet och i registret över företags- och organisationsnummer. 
2 §.Definitioner. Det föreslås att 1 mom. 5 punkten ändras. I punkten definieras företags- och organisationsdatasystemet och hänvisas det till de myndigheter som upprätthåller systemet. På grund av den ändring som föreslås i 1 och 1 a § bör bestämmelsens ordalydelse ses över. För det tekniska underhållet av systemet ansvarar i fortsättningen Patent- och registerstyrelsen, men register med sådana identifikations- och basuppgifter till vilka det hänvisas i paragrafen upprätthålls också av Skatteförvaltningen. Av denna anledning ska båda myndigheterna nämnas skilt i bestämmelsen. 
3 §.Enheter som ska registreras i företags- och organisationsdatasystemet. I 1 mom. 3 punkten görs de ändringar som social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen förutsätter. I 3 punkten i den gällande lagen föreskrivs om enheter inom den offentliga sektorn ska registreras i företags- och organisationsdatasystemet. Enligt förslaget ska också landskap som avses i landskapslagen fogas till förteckningen. Landskap behöver ett företags- och organisationsnummer innan de kan inleda sin egentliga verksamhet. Av tydlighetsskäl bör landskap fogas separat till förteckningen över de enheter som ska registreras och inte bland de övriga offentligrättsliga juridiska personer som den gällande lagen möjliggör. 
5 §.Uppgifter som ska föras in i registret över företags- och organisationsnummer. Paragrafens 1 mom. motsvarar till sitt innehåll det gällande momentet, men ordalydelsen i det inledande stycket ska ändras så att det är fråga om sådana uppgifter som lagrats i företags- och organisationsdatasystemet för beskattningens behov. 
I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom. enligt vilket en fysisk persons personuppgifter som upprätthålls för företags- och organisationsdatasystemets behov inte ska föras in i registret över företags- och organisationsnummer. I det föreslagna 1 mom. föreskrivs i likhet med gällande lag att en fysisk persons personuppgifter inte antecknas i registret över företags- och organisationsnummer, om uppgifterna upprätthålls för företags- och organisationsdatasystemets behov. Enligt det föreslagna momentet ska det i lagen i fortsättningen föreskrivas på motsvarande sätt också om upprätthållande av personuppgifter med tanke på företags- och organisationsdatasystemet. Personuppgifter ska inte antecknas i registret över företags- och organisationsnummer i sådana fall heller när de upprätthålls med tanke på företags- och organisationsdatasystemet. Förslagets syfte är också att skapa klarhet i rättsläget, eftersom det faktiska ändamålet med behandlingen av personbeteckningar tillräckligt noggrant avgränsat framgår av lagen. Mer detaljerade motiveringar till paragrafens bestämmelser om personbeteckningen ingår i förarbetena till den gällande paragrafen (RP 188/2000 rd). 
Paragrafens 3 mom. motsvarar 2 mom. i den gällande paragrafen. 
9 §.Givandet av företags- och organisationsnummer. Ur paragrafen stryks bemyndigandet att genom förordning av statsrådet utfärda bestämmelser om att också en annan myndighet som tar emot anmälningar ges rätt att ge nummer. Bemyndigandet att utfärda förordning är inte längre behövligt eftersom handelsregistrets lokalmyndighetsuppgifter har koncentrerats till Patent- och registerstyrelsen genom lag 1097/2014. Hänvisningen till ett skatteverk ändras till hänvisning till Skatteförvaltningen. Dessutom preciseras paragrafens ordalydelse så att FO-numret ges och förs in i registret av antingen Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen. Ändringen inverkar inte på nuläget, utan den är av klargörande natur. 
10 §.Etableringsanmälan. Till 1 mom. fogas ett uttryckligt omnämnande av att en anmälan som avses i lag också kan göras i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Ändringen är av klargörande natur och medför ingen ändring av nuläget. I momentet ändras dessutom hänvisningen till Skatteförvaltningens verksamhetsställe så att hänvisningen avser Skatteförvaltningen. Om endast myndigheten nämns omfattas kommunikationen per post och den elektroniska kommunikationen bättre än i fråga om den nuvarande ordalydelsen. 
I 2 mom. 1 punkten ändras hänvisningen till blanketten så att den utgör en hänvisning till anmälan. Ändringen hänför sig till den ändring som föreslås i 1 mom. ovan. I 2 punkten ändras hänvisningen till skattemyndigheter så att hänvisningen gäller Skatteförvaltningen. Uppgifter kan lämnas direkt till Skatteförvaltningen, om det är fråga om ett företag eller en organisation som antecknats endast i Skatteförvaltningens register eller om det är fråga om ett företag eller en organisation som antecknats i handelsregistret och det är fråga om en uppgift som lämnas endast till Skatteförvaltningen. 
I 3 mom. föreskrivs nuförtiden om anmälningar som görs elektroniskt. Ordalydelsen i momentet ändras så att ändringarna görs i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst, vilket är en mera exakt formulering än uttrycket elektroniskt. Innehållet i bestämmelsen motsvara gällande lag. Formuleringen av momentet ändras samtidigt genom att underpunkter fogas till momentet. 
Momentets 1 punkt motsvarar till sitt innehåll den gällande lagen, men den ses samtidigt över i fråga om paragrafhänvisningen. Enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) ska filialer känna till sina verkliga förmånstagare, men i handelsregisterlagen finns inga bestämmelser om registreringen av förmånstagare. Av denna orsak är lagens hänvisning till 3 § 1 mom. 4 punkten i handelsregisterlagen onödig, och den föreslås bli struken. Momentets 2 punkt motsvarar innehållsmässigt gällande lag. 
Paragrafens 4 mom. föreslås bli ändrat så att uppgifter skulle kunna lämnas på en blankett som särskilt fastställts för ändamålet eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Dessutom ska språkdräkten i ordet skatteförvaltningen korrigeras. Till övriga delar motsvarar momentet gällande lag. 
11 §.Anmälan om ändring och nedläggning. Till 1 mom. fogas, på motsvarande sätt som till 10 §, ett uttryckligt omnämnande av att en anmälan som avses i lag också kan göras i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Ändringen är av klargörande natur och medför ingen ändring av nuläget. I 2 mom. ändras ordalydelsen i fråga om elektroniska anmälningar så att den är förenlig med 1 mom., dvs. att hänvisningen avser företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. 
Paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrad i fråga om vilka anmälningar om ändring som görs i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Eftersom antalet elektroniska anmälningar ökar i och med de elektroniska anmälningar som föreslås inom projektet ASREK, ska formuleringen av momentet ändras så att momentet innehåller en förteckning. Momentets 1 och 2 punkt gäller anmälningar till handelsregistret enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. De föreslagna bestämmelserna motsvarar till sitt innehåll gällande lag, men den hänvisning till handelsregisterlagen som ingår i dem ska preciseras på motsvarande sätt som i 10 § 3 mom. ovan.  
Paragrafens nya 3 mom. föreslås innehålla en bestämmelse som nuförtiden ingår som del i 2 mom. Enligt bestämmelsen ska när anmälan ges in i övrigt iakttas bestämmelserna i 10 § 1 mom. om lämnande av etableringsanmälan. 
14 §.Ansvaret för att anmälningarna görs. Paragrafens 4 mom. ska upphävas. Bestämmelsen har inkluderats i lagen med tanke på de Katso-koder som Skatteförvaltningen upprätthåller. I 3 § 1 mom. 4 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) föreskrivs nuförtiden om en tjänst för identifiering av fysiska personer och i 3 § 1 mom. 6 punkten om en behörighetstjänst som tillhandahåller användarorganisationen uppgifter om personens handlingsbehörighet och behörighet eller andra viljeyttringar. Enligt 5 § i den lagen är statliga förvaltningsmyndigheter, ämbetsverk, inrättningar och affärsverk skyldiga att använda den ovan nämnda tjänsten för identifiering av fysiska personer och de har rätt att använda den behörighetstjänst som nämns i 6 punkten. Eftersom den ovan nämnda regleringen finns är det inte ändamålsenligt att hålla bestämmelsen i 14 § 4 mom. i företags- och organisationsdatalagen i kraft. Enligt den har Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen rätt att gemensamt besluta om de godtagbara identifieringssätt som getts företag med tanke på den elektroniska kommunikationen. 
17 §.Myndigheternas ansvar för registreringarna. I paragrafen ändras hänvisningen till Skattestyrelsen så att den utgör en hänvisning till Skatteförvaltningen. Bestämmelser om detta föreslås 1 mom. Samtidigt ändras paragrafens rubrik så att där stryks hänvisningen till registerföring. I likhet med gällande lag innehåller paragrafen bestämmelser om korrektheten hos de uppgifter som antecknas i registret över företags- och organisationsdatanummer. Enligt bestämmelsen bestäms rättsverkningarna av de uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet enligt bestämmelserna om stamregistren. 
Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. som innehåller en bestämmelse om de gemensam registeransvariga i fråga om FODS när det gäller behandlingen av personuppgifter. Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen ska vara gemensamt personregisteransvariga när det gäller FODS. Till denna del ändrar förslaget inte nuläget. Bestämmelser om det gemensamma upprätthållandet av systemet finns nuförtiden i 1 § 1 mom. i den gällande företags- och organisationsdatalagen. 
20 §.Närmare bestämmelser. Ur paragrafens stryks en hänvisning enligt vilken närmare bestämmelser om fördelningen av kostnaderna för företags- och organisationsdatasystemet mellan myndigheterna kan utfärdas genom förordning av statsrådet. När ansvaret för det tekniska underhållet enligt 1 § överförs till Patent- och registerstyrelsen är det klart att ansvaret för upprätthållandet och kostnaderna för det i fortsättningen vilar på Patent- och registerstyrelsen och att några bestämmelser om fördelningen av kostnaderna inte längre kan utfärdas genom förordning. Med stöd av bestämmelsen om bemyndigande har det i förordningen om företags- och organisationsdatasystemet föreskrivits att Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen svarar båda till hälften för de utgifter som upprätthållandet av företags- och organisationsdatasystemet förorsakar. Denna reglering på förordningsnivå bör upphävas när lagförslaget träder i kraft. Bestämmelsens ordalydelse ska samtidigt ses över så att de omständigheter som nuförtiden regleras på förordningsnivå nu uttryckligen nämns på lagnivå i samband med bemyndigandet att utfärda förordning. Enligt förslaget får närmare bestämmelser om mottagandet av anmälningar, givandet av företags- och organisationsnummer och om dess tekniska form, om hur uppgifter om företag och organisationer som har upphört med sin verksamhet ska behandlas i registret över företags- och organisationsnummer, fastställandet av innehållet i blanketterna, bevaringen och arkiveringen av handlingar samt om de tekniska förbindelserna mellan företags- och organisationsdatasystemet och stamregistren utfärdas genom förordning av statsrådet. 
2
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 
3
Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning
Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade. Enligt samma lagrum utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter genom lag. Enligt grundlagsutskottets praxis är viktiga objekt som det ska föreskrivas om med tanke på den bestämmelse om grundläggande fri- och rättigheter som gäller skydd för personuppgifter åtminstone registreringens syfte, innehållet i de registrerade personuppgifterna, de tillåtna användningsändamålen inklusive om uppgifterna kan utlämnas, förvaringstiden och rättssäkerheten för de registrerade. Regleringen av dessa faktorer på lagnivå ska dessutom vara omfattande och detaljerad (se t.ex. GrUU 25/1998 rd, GrUU 51/2002 rd, GrUU 6/2003 rd, GrUU 2/2008 rd, GrUU 3/2009 rd, GrUU 54/2010 rd, GrUU 71/2014 rd, GrUU 49/2016 rd, och GrUU 31/2017 rd). 
Grundlagsutskottet har i samband med dataskyddsförordningen ansett det vara också angeläget att inom statsrådet inventera frågor som anknyter till behovet av speciallagstiftning och till sektorn över lag (GrUU 31/2017 rd och GrUU 38/2016 rd). Grundlagsutskottet har ansett att det med anledning av inledningen av tillämpningen av dataskyddsförordningen är motiverat att revidera sin tidigare ståndpunkt i fråga om regleringsobjekt som är viktiga med hänsyn till skyddet av personuppgifter. Enligt utskottet ska skyddet för personuppgifter härefter i första hand tillgodoses med stöd av den allmänna dataskyddsförordningen och den nya nationella allmänna lagstiftningen. Grundlagsutskottet ser det dock som klart att behovet av speciallagstiftning i enlighet med det riskbaserade synsätt som också krävs i dataskyddsförordningen måste bedömas utifrån de hot och risker som behandlingen av personuppgifter orsakar. Ju större risk fysiska personers rättigheter och friheter utsätts för på grund av behandlingen, desto mer motiverat är det med mer detaljerade bestämmelser. Denna omständighet är av särskild betydelse när det gäller behandling av känsliga uppgifter (GrUU 14/2018 rd). 
I propositionen ingår inga bestämmelser om känsliga personuppgifter. Företags- och organisationsdatasystemet upprätthålls för behandlingen av uppgifter om juridiska personer och huvudsyftet med företags- och organisationsdatalagen är inte att föreskriva om behandlingen av personuppgifter. De ändringar som föreslås i propositionen har närmast karaktären av preciseringar av den gällande lagstiftningen om skyddet för personuppgifter och består huvudsakligen av ändringar av teknisk natur och de har således inte någon särskild betydelse med tanke på skyddet för personuppgifter. 
Enligt lagförslaget hör uppgiften som personregisteransvarig till Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Till denna del ändrar förslaget inte nuläget. Bestämmelser om uppgiftsfördelningen och ansvarsfördelningen mellan de personregisteransvariga i fråga om registerföring finns i 1, 9, 13 och 17 § i företags- och organisationsdatalagen, och om dem avtalas dessutom genom ömsesidiga arrangemang mellan ämbetsverken på det sätt som avses i artikel 26 i dataskyddsförordningen. Rättsverkningarna av de uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet bestäms enligt bestämmelserna om stamregistren. Genom förslaget ändras företags- och organisationsdatalagen så att Patent- och registerstyrelsen svarar för det tekniska underhållet och utvecklandet av företags- och organisationsdatasystemet. Till övriga delar ska ansvaret i samband med registerföringen inte ändras genom förslaget. 
Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan republikens president, statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i lag. Genom lag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Den grundregel som finns i lagen är bidande för och begränsar behörigheten för den som utfärdar förordning. Tillämpningsområdet för ett bemyndigande ska vara exakt avgränsat. Av grundlagen följer dessutom att de frågor som ett bemyndigande omfattar ska fastställas noggrant i lag. Enligt grundlagsutskottets praxis ska dessutom de befogenheter som hänför sig till utfärdande av förordning och delegering av lagstiftningsbehörighet vara tillräckligt exakta och noggrant avgränsade. Exempelvis i grundlagsutskottets utlåtande GrUU 10/2014 rd betonas kraven på exakthet och noggrann avgränsning. Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen ska tillämpningsområdet för ett bemyndigande vara exakt avgränsat (GrUU 46/2001 rd, och GrUU 16/2002 rd). 
I lagförslaget ingår ett bemyndigande att utfärda bestämmelser på lägre nivå. I den föreslagna lagen har bestämmelsen om bemyndigande placerats i 20 § i lagförslaget. Bemyndigandena har formulerats så att det är exakta och noggrant avgränsade. Lagförslagets bestämmelser om bemyndigande strider inte mot grundlagen. 
Lagförslaget kan inte anses ingripa i omständigheter som skyddats i grundlagen. Enligt regeringens uppfattning kan det lagförslag som ingår i propositionen behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av företags- och organisationsdatalagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1325/2006, 
ändras 1 § 1 mom., 2 § 5 punkten, 3 § 1 mom. 3 punkten, 5 och 9 §, 10 § 1 mom., 10 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 10 § 3 och 4 mom. samt 11, 17 och 20 §, av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1099/2014, 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 464/2017 och 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 464/2017, samt 
fogas till 1 § ett nytt 3 mom., som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på givande och användning av enhetliga beteckningar som specificerar företag och organisationer samt på anmälan om, insamling och lagring av identifikations- och basuppgifter om företag och organisationer i företags- och organisationsdatasystemet, på upprätthållande av detta system och på utlämnande av uppgifter ur systemet. 
Patent- och registerstyrelsen ska svara för det tekniska underhållet och utvecklandet av företags- och organisationsdatasystemet. Anteckningar i företags- och organisationsdatasystemet och i registret över företags- och organisationsnummer får göras av Patent- och registerstyrelsen och av Skatteförvaltningen. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
5) företags- och organisationsdatasystemet ett enhetligt informationssystem som ska upprätthållas med hjälp av automatisk databehandling och som bildas av de registreringsskyldigas identifikations- och basuppgifter vilka lagras för Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens bruk och av det register som innehåller dessa uppgifter samt av nödvändiga förbindelser med de system som upprätthåller uppgifter och med de allmänna datanäten, 
3 § 
Enheter som ska registreras i företags- och organisationsdatasystemet 
I företags- och organisationsdatasystemet registreras följande företag och organisationer som skall registreras i ett eller flera av stamregistren i fråga: 
3) staten och dess inrättningar, kommuner, samkommuner, i 1 § 1 mom. i landskapslagen ( / ) avsedda landskap, församlingar och andra religionssamfund samt andra offentligrättsliga juridiska personer,  
5 § 
Uppgifter som ska föras in i registret över företags- och organisationsnummer 
I registret över företags- och organisationsnummer förs de uppgifter in som räknas upp i 4 §, med undantag av följande uppgifter som endast registreras med tanke på beskattningen: 
1) en fysisk persons personbeteckning, personens namn i det fall att han eller hon använder en registrerad firma i sin verksamhet, och en adress som är avsedd för annat än allmänt bruk, 
2) identifikations- och basuppgifter om en fysisk person och ett dödsbo som bedriver annan verksamhet än näringsverksamhet, med undantag av de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–7 och 10 punkten, samt 
3) en beskattningssammanslutnings identifikations- och basuppgifter, med undantag av de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–7 och 10 punkten. 
I registret över företags- och organisationsdatanummer förs uppgifter enligt 1 mom. 1 punkten inte heller in om uppgifterna upprätthålls med tanke på företags- och organisationsdatasystemet. 
I fråga om sådana företag och organisationer samt andra registreringsskyldiga vars verksamhet anses ha upphört helt och hållet, utplånas kontaktinformationen ur registret över företags- och organisationsnummer ett år efter det att verksamheten upphörde. 
9 § 
Givandet av företags- och organisationsnummer 
En registreringsskyldig ges ett företags- och organisationsnummer utgående från en etableringsanmälan som denne har gjort och som avses i 10 §. Numret ges och förs in i registret av antingen Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen. Numret kan också ges på initiativ av nämnda myndigheter, om detta är nödvändigt för att myndigheterna ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. 
10 § 
Etableringsanmälan 
Bildande av ett registreringsskyldigt företag, grundande av en registreringsskyldig organisation, inledande av näringsverksamhet och flyttning av hemort till Finland ska anmälas på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta syfte eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Anmälan kan lämnas till Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen. 
I etableringsanmälan ska följande uppgifter och handlingar lämnas: 
1) i anmälans grunddel de uppgifter som ska föras in i företags- och organisationsdatasystemet och om vilka föreskrivs i 4 § 1 mom., uppgift om vilka register anmälan gäller samt kontaktinformation för ombudet eller någon annan kontaktperson, 
2) i Skatteförvaltningens del av blanketten de uppgifter som behövs för att den som gör anmälan ska kunna registreras som mervärdesskattskyldig, försäkringspremieskattskyldig eller arbetsgivare som regelbundet betalar lön samt uppgifter för att den som gör anmälan ska kunna införas i förskottsuppbördsregistret och förskottet ska kunna fastställas, om uppgifterna inte har lämnats direkt till Skatteförvaltningen, 
Trots 1 mom. och 2 mom. 3 punkten ska följande uppgifter anmälas till handelsregistret i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst: 
1) uppgifter om sådana sammanslutningars verkliga förmånstagare som avses i 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten i handelsregisterlagen (129/1979), med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag,  
2) uppgifter om utländska trusters verkliga förmånstagare.  
Fysiska personer som avses i 3 § 2 mom. 1–3 punkten och som inte enligt bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd eller mervärdesskattelagen är skyldiga att anmäla sig för registrering i Skatteförvaltningens arbetsgivar- eller förskottsuppbördsregister eller registret över mervärdesskattskyldiga samt fysiska personer som avses i 4 punkten i nämnda moment kan ge sina uppgifter separat på en för detta syfte fastställd blankett eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. 
11 § 
Anmälan om ändring och nedläggning 
När en omständighet som har lagrats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med 4 § 1 mom. ändras ska detta utan dröjsmål anmälas på en för ändamålet fastställd blankett eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Anmälan ska också göras när de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–10 punkten eller grunderna för dem ändras. Anmälan ska dessutom göras vid sådan förändring av förhållandena som enligt gällande bestämmelser ska anmälas till stamregistret. 
Följande uppgifter ska anmälas till handelsregistret i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst: 
1) uppgifter om sådana sammanslutningars verkliga förmånstagare som avses i 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten i handelsregisterlagen, med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag,  
2) uppgifter om utländska trusters verkliga förmånstagare. 
När anmälan ges in ska i övrigt iakttas bestämmelserna i 10 § 1 mom. om lämnande av etableringsanmälan. 
17 § 
Myndigheternas ansvar för registreringarna 
Rättsverkningarna av de uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet bestäms enligt bestämmelserna om stamregistren. För riktigheten av de anteckningar som görs i registret över företags- och organisationsnummer ansvarar den myndighet i vars stamregister uppgiften i fråga har lagrats eller som gör anteckningen i företags- och organisationsdatasystemet. 
Personregisteransvariga i samband med behandlingen av personuppgifter som ingår i företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen.  
20 § 
Närmare bestämmelser 
Närmare bestämmelser om mottagandet av anmälningar, givandet av företags- och organisationsnummer och om dess tekniska form, om hur uppgifter om företag och organisationer som har upphört med sin verksamhet ska behandlas i registret över företags- och organisationsnummer, fastställandet av innehållet i blanketterna, bevaringen och arkiveringen av handlingar samt om de tekniska förbindelserna mellan företags- och organisationsdatasystemet och stamregistren utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors den 14 september 2018 
Statsminister
Juha
Sipilä
Arbetsminister
Jari
Lindström
Senast publicerat 14.9.2018 15:36