Senast publicerat 03-11-2021 12:48

Regeringens proposition RP 136/2015 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk ändras. Enligt förslaget ska Finland också godkänna intyg av norska eller danska domstolar samt av andra administrativa myndigheter än justitieministeriet över att skuldebrev, växlar och checkar som utan rättegång kan utgöra verkställighetsgrund, är verkställbara i staten i fråga.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Enligt 10 § 5 mom. i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/1977), nedan nordiska verkställighetslagen, ska när verkställighet söks av skuldebrev, växel eller check som avses i lagens 7 § 2 mom. 3 eller 4 punkt, till ansökningen fogas skuldebrevet, växeln eller checken i original samt ett av justitieministeriet i den stat, där sagda handling är underskriven, utfärdat intyg över att handlingen kan utgöra grund för verkställighet i den ifrågavarande staten.  

I 7 § 2 mom. 3 och 4 punkten i den nordiska verkställighetslagen föreskrivs att skuldebrev som enligt norsk lag kan utgöra verkställighetsgrund utan rättegång, på begäran ska verkställas i Finland, om skuldebrevet undertecknats av gäldenären i Norge och han då hade hemvist i den staten. Detsamma gäller ett skuldebrev, en växel och check, som enligt dansk lag kan utgöra verkställighetsgrund utan rättegång, om handlingen undertecknats av gäldenären i Danmark och han då hade hemvist i den staten.  

I Norge och Danmark har uppgiftsfördelningen inom justitieförvaltningen ändrats så att andra myndigheter än justitieministeriet utfärdar de intyg som avses i 10 § 5 mom. i den nordiska verkställighetslagen. I Danmark utfärdas intyget av utsökningsrätterna (fogedret) och i Norge från ingången av 2016 av statens civilrättsförvaltning (Statens sivilrettsforvaltning), som lyder under justitieministeriet.  

Den nordiska verkställighetslagens 10 § 5 mom. är föråldrad. Det föreslås att momentet ändras så att det motsvarar det gällande rättsläget i Norge och Danmark. Det är tillräckligt att det intyg om handlingens verkställbarhet som fogas till ansökan om verkställighet av ett skuldebrev, en växel eller check är utfärdat av justitieministeriet, en domstol eller av någon annan behörig administrativ myndighet.  

Propositionens konsekvenser

Genom propositionen ändras den föråldrade lagstiftningen så att den motsvarar nuläget.  

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid justitieministeriet. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 10 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/1977) 10 § 5 mom. som följer: 
10 § 
Kläm 
Till en ansökan om verkställighet av ett skuldebrev, en växel eller check enligt 7 § 2 mom. 3 eller 4 punkten ska skuldebrevet, växeln eller checken fogas i original samt ett intyg av justitieministeriet, en domstol eller någon annan behörig administrativ myndighet i den stat där handlingen undertecknats, över att handlingen kan utgöra verkställighetsgrund i den staten. I intyget ska dessutom anges de särskilda förutsättningar för verkställighet, som gäller enligt lagstiftningen i den staten. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På de ansökningar om verkställighet som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 17 december 2015 
Vid förhinder för statsministern, finansminister Alexander Stubb 
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström