Regeringens proposition
RP
138
2016 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att lagen om tobaksaccis ändras så att vätskor som är avsedda att användas i elektroniska cigaretter beläggs med accis. Denna punktskatt gäller både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter och den bestäms som en fast accis per enhet. Den föreslagna accisen uppgår till 0,30 euro per milliliter. 
I lagen om tobaksaccis görs också andra ändringar av teknisk karaktär. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 
ALLMÄN MOTIVERING
1
Nuläge
1.1
Lagstiftning
Med elektroniska cigaretter avses allmänt eldrivna apparater med vars hjälp vätska förångas för inandning i lungorna. Apparaterna finns i många utformningar, men vanligen imiterar de användningssättet för en vanlig cigarett och består av en patron för engångsbruk eller en påfyllningsbar tank, ett värmeelement och ett litet laddningsbart batteri. Vätskan som används i elektroniska cigaretter kan innehålla nikotin, men den kan också vara nikotinfri. En elektronisk cigarett innehåller inte tobak och den röks inte. 
Elektroniska cigaretter och de vätskor som används i dem omfattas inte av tillämpningsområdet för lagen om tobaksaccis (1470/1994), nedan tobaksaccislagen, och därför tas skatt inte ut för dem för närvarande. Tobaksaccislagen omfattar huvudsakligen produkter som innehåller tobak såsom cigaretter, cigarrer och cigariller samt rulltobak, som skattemässigt delas in i två grupper. Tobaksaccis tas också ut för andra produkter som innehåller tobak såsom snus och tuggtobak. Av produkter som inte innehåller nikotin är cigarettpapper och även produkter som likställs med cigaretter och pip- och cigarettobak under vissa förutsättningar skattebelagda. Nikotintuggummin och nikotinplåster är läkemedelspreparat som omfattas av läkemedelslagen (395/1987) och tobaksaccis tas inte ut för dem.  
Tobaksaccisen fastställs som en procentandel av produktens detaljhandelspris och dessutom som skatt per enhet för cigaretter och löstobak. Med detaljhandelspris avses det detaljhandelspris som den skattskyldige har uppgett. För billiga cigaretter och finskuren tobak tas i stället för den skatt som baseras på priset och skatten per enhet ut en minimiskatt per enhet.  
Andra bestämmelser än skattebestämmelser om tobak finns i den nya tobakslagen (549/2016), som trädde i kraft den 15 augusti 2016. I och med ikraftträdandet av den nya tobakslagen hör elektroniska cigaretter och de vätskor som används i dem till tobakslagens tillämpningsområde. I den tidigare tobakslagen (693/1976) fanns inga uttryckliga bestämmelser om elektroniska cigaretter eller de vätskor som används i dem, utan på dem tillämpades av tobakslagens bestämmelser främst förbudet mot reklam. Om vätskan innehöll nikotin, hörde ämnet till tillämpningsområdet för läkemedelslagen, varmed försäljning av vätskan hade krävt försäljningstillstånd enligt läkemedelslagen. I praktiken hade ingen nikotinhaltig vätska läkemedelstillstånd, och alltså fanns endast nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter till salu på den finländska marknaden.  
Till följd av ikraftträdandet av den nya tobakslagen krävs försäljningstillstånd enligt läkemedelslagen inte längre för försäljning av nikotinvätskor, utan elektroniska cigaretter och nikotinvätskor samt andra vätskor som används i dem omfattas av tobakslagens bestämmelser. Det är fortsättningsvis förbjudet att sälja sådana vätskor som är avsedda att användas i elektroniska cigaretter och som innehåller mer än 20 mg nikotin per milliliter, eller vätskor som används för medicinska syften.  
Enligt 2 § 18 punkten i tobakslagen avses med elektroniska cigaretter produkter som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke, eller en beståndsdel av en sådan produkt. Enligt 2 § 19 punkten avses med nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett, och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen. Dessutom avses enligt 2 § 20 punkten med nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt. 
Genom den nya tobakslagen tog man i bruk bestämmelser om elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som kan jämföras med bestämmelserna om andra tobaksprodukter. Dessa bestämmelser gäller till exempel inköpsåldern, tillståndsplikt för handel, förbuden mot marknadsföring, framläggande och distansförsäljning, förbudet mot karakteristiska dofter och smaker, begräsning av import samt användningsförbud i utrymmen där man inte får röka.  
Bestämmelserna i tobakslagen gäller till visa delar också nikotinfria vätskor som används i elektroniska cigaretter. Till exempel är karakteristiska dofter eller smaker som definieras i 2 § 25 punkten i tobakslagen förbjudna både i nikotinvätskor och nikotinfria vätskor som är avsedda för förångning. Detta betyder att tobakssmak är tillåten, medan till exempel godis- och fruktsmaker är förbjudna. Dessutom har vissa bestämmelser som gäller nikotinvätskors beskaffenhet och säkerhet utvidgats till att gälla även nikotinfria vätskor som är avsedda för att användas i elektroniska cigaretter. Detaljhandelsförpackningar för nikotinfria vätskor ska bland annat också ha en förteckning över produktens ingredienser.  
Det centrala med tanke på tobaksbeskattningen och den tillsyn som anknyter till den är dock att tillståndsplikten för detaljhandel, storleken på detaljhandelsförpackningar, förbudet mot distansförsäljning och begränsningarna i fråga om resandeinförsel inte gäller nikotinfria vätskor.  
Detaljhandelstillstånd för vätskor avsedda att användas i elektroniska cigaretter krävs enligt tobakslagen endast för detaljhandel med nikotinhaltiga vätskor på samma sätt som för traditionella tobaksprodukter. Med tillståndsplikten strävar man efter att säkerställa att tillsynsmyndigheten, dvs. i detta fall tills vidare kommunen, har information om försäljningsställena för nikotinvätskor, varmed tillsyn enligt tobakslagen kan utövas över försäljningsställena. Den maximala storleken för en detaljhandelsförpackning av nikotinvätska är enligt tobakslagen 10 milliliter för en påfyllningsbehållare, eller i fråga patroner eller tankar för engångsbruk högst 2 milliliter. Nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter får säljas fritt och försäljningen övervakas inte systematiskt.  
I och med den nya tobakslagen förbjöds distansförsäljning av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor. Den maximala mängden för resandeinförsel av nikotinvätskor begränsades till 10 milliliter, om detaljhandelsförpackningen saknar hälsovarningar på finska och svenska. Dessutom begränsas införsel av nikotinvätskor från områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av en tidsgräns på 24 timmar. Distansförsäljning av nikotinfria vätskor är fortfarande tillåten och såsom resandeinförsel får sådana hämtas obegränsat för eget bruk. Resandeinförsel av privatpersoner som kommer från EU-länder är också punktskattefri. Mervärdesskattefri import av nikotinfria vätskor från områden utanför EU begränsas av bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1501/1993) om det maximala värdet för medföljande resgods. En resande som anländer flyg- eller sjöledes får från områden utanför EU föra in varor för personligt bruk till ett maximalt värde om 430 euro. För resande inom annan trafik, liksom även resande som anländer med ett luftfartyg eller fartyg i nöjesbruk är det maximala värdet 300 euro.  
Den nya tobakslagen, som omfattar ovan nämnda reglering om elektroniska cigaretter, trädde i kraft i augusti 2016. Vätskor avsedda för elektroniska cigaretter kan dock i praktiken komma ut på marknaden tidigast i början av 2017, eftersom tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter ska göra förhandsanmälan om sina produkter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården senast sex månader innan produkten släpps ut på marknaden.  
Regeringens proposition med förslag till överföring av punktbeskattningen och bilbeskattningen till Skatteförvaltningen lämnas till riksdagen i september 2016. I propositionen föreslås det att punktbeskattningen som sköts av Tullen överförs till Skatteförvaltningen från ingången av 2017. Tullen ska dock fortsättningsvis handha tillsynen över punktbeskattningen samt brottsundersökningen. Dessutom ansvarar Tullen fortsättningsvis i vissa situationer för beskattningen av punktskattepliktiga produkter som importeras från områden utanför unionen. Ändringen gäller också tobaksbeskattningen. 
1.2
Praxis
Användningen av elektroniska cigaretter har tills vidare varit liten i Finland. På basis av enkäter 2014 använde mindre än en halv procent av den vuxna befolkningen elektroniska cigaretter dagligen. Vanligast var dagligt bruk bland 15—24-åriga män, av vilka cirka två procent använde elektroniska cigaretter dagligen. Dessutom använde under tre procent av den vuxna befolkningen elektroniska cigaretter vid enstaka tillfällen.  
Dagligt bruk av elektroniska cigaretter har tillsvidare varit ringa också bland ungdomar. Enligt en undersökning av ungdomars hälsovanor använde år 2015 3,5 procent av de 18-åriga pojkarna elektroniska cigaretter dagligen, och av flickorna under en procent. Bland 12—18-åriga ungdomar hade 17 procent provat elektroniska cigaretter en eller två gånger. Hälften av de ungdomar som använt elektroniska cigaretter hade använt nikotinhaltiga elektroniska cigaretter.  
Användningen av elektroniska cigaretter har begränsats av tillgången till dem, eftersom endast nikotinfria vätskor funnits till salu. Det enda sättet att skaffa nikotinvätskor har varit att hämta dem som resandeinförsel eller att beställa dem från utlandet. Det finns dock ingen helt tillförlitlig information om i hurdan omfattning elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem har handlats på internet eller hämtats som resandeinförsel. Enligt Tullens observationer är resandeinförseln ringa, men det har blivit vanligare att beställa elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem från utlandet.  
Eftersom nikotinhaltiga vätskor först håller på att introduceras på den finländska marknaden, finns det tills vidare mycket litet information om produkterna och hur de används. Till marknaden kommer främst nikotinhaltiga vätskor som är färdiga att användas som sådana, men det är också möjligt att själv blanda vätskor för elektroniska cigaretter. De vätskor som används i elektroniska cigaretter består vanligen av nikotin, en vätskebas, dvs. propylenglykol eller glycerol eller en kombination av dessa, samt av vatten och eventuella smakämnen. Vätskebasens ingredienser propylenglykol och glycerin används också allmänt för andra ändamål, bland annat i hjälpämnen i kosmetika, och tillgången till dem har inte begränsats i lagstiftningen.  
Uppgifter om detaljhandelspriserna för vätskor för elektroniska cigaretter finns endast i fråga om nikotinfria vätskor. Vätskornas försäljningspris är ca 4–7 euro per 10 milliliter. På finskspråkiga webbplatser säljs också nikotinhaltiga vätskor. Prisvariationen är stor, och vanligen varierar priserna mellan 3—7 euro per 10 milliliter.  
1.3
Internationell utveckling och EU-lagstiftning
Europeiska unionens harmoniserade punktskattelagstiftning omfattar för tillfället inte elektroniska cigaretter eller vätskor som används i dem. Enhetliga bestämmelser om cigaretter, cigarrer och cigariller, finskuren röktobak samt annan röktobak finns i rådets direktiv 2011/64/EU om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, nedan tobaksskattedirektivet. Medlemsstaterna kan på nationell nivå fritt reglera sin skattenivå och skattestruktur utifrån sina egna politiska utgångspunkter, bara de följer de minimiskattenivåer för tobaksvaror som fastställs i direktivet, direktivets definitioner samt övriga bestämmelser om beskattningen och dess struktur.  
Inom EU pågår lagberedning där man utreder beskattningen av elektroniska cigaretter, men bestämmelser på EU-nivå är dock inte att vänta under de närmaste åren. Inom ramen för EU-lagstiftningen är det dock möjligt att ta ut nationell punktskatt på elektroniska cigaretter. Till exempel tar man i Finland för närvarande ut nationell punktskatt på cigarettpapper och andra produkter som innehåller tobak som stannar utanför tillämpningsområdet för tobaksskattedirektivet.  
Eftersom elektroniska cigaretter och de vätskor som används i dem är nya företeelser också på europeisk nivå, är beskattningspraxisen i fråga om dem inte etablerad. Några EU-länder beskattar vätskor som används i elektroniska cigaretter och dessutom planerar några medlemsländer att börja beskatta dem. Många medlemsländer anser dock att det ännu inte finns tillräckligt med information om elektroniska cigaretter för att man ska kunna införa skatt. Dessutom hoppas flera medlemsländer på EU-harmonisering av punktbeskattningen av elektroniska cigarettprodukter. Internationellt sett varierar praxis i fråga om tillåtande av försäljning, och i en del EU-länder finns elektroniska cigaretter redan nu i dagligvaruhandeln. 
Praxis i de medlemsländer som beskattar vätskor för elektroniska cigaretter är olika i fråga om skattebasen och skattebeloppet. I Italien beskattas nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter. Skattens belopp är 0,37 euro per milliliter. Storleken på skatten har kalkylerats genom att definiera motsvarigheten mellan elektroniska cigaretter och vanliga cigaretter på basis av deras genomsnittliga användningstid. Den millilitermängd som motsvarar en cigarett som man på detta sätt kommit fram till har ställts i relation till skattenivån för en cigarett, och därefter halverats.  
I Portugal riktas skatten däremot till refillflaskor som innehåller nikotinvätska och skattens storlek är 0,60 euro per milliliter nikotinvätska. I Rumänien har man beskattat nikotinvätskor sedan ingången av 2016. Skattebeloppet är ca 0,11 euro per milliliter. 
I Lettland beskattas vätskor för elektroniska cigaretter från och med juli 2016. Skatten är 0,01 euro per milliliter för alla vätskor avsedda för elektroniska cigaretter. Dessutom beskattas nikotin, och skattebeloppet är 0,005 euro per milligram. Slovenien planerar att beskatta nikotinvätskor för elektroniska cigaretter från och med augusti 2016. Skatten ska uppgå till 0,18 euro per milliliter nikotinvätska. Ungerska parlamentet behandlar ett lagförslag om införande av beskattning av vätskor som används för elektroniska cigaretter från ingången av 2017. Skatten ska omfatta både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor och ska uppgå till 0,02 euro per milliliter. Även Estland planerar att beskatta vätskor för elektroniska cigaretter från ingången av 2018. 
Sverige planerar för närvarande inte att övergå till beskattning av vätskor för elektroniska cigaretter. Det bör också beaktas att Sverige för tillfället saknar lagstiftning om elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem. I Storbritannien får elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem säljas fritt, och de punktbeskattas inte. 
2
Målsättning och de viktigaste förslagen
2.1
Målsättning
Syftet med propositionen är att vätskor som används i elektroniska cigaretter ska omfattas av tobaksbeskattningen. Detta motsvarar utöver de statsfinansiella målen för tobaksaccislagen också det i tobaksaccislagen inskrivna målet att främja de mål om vilka det föreskrivs i tobakslagen.  
Till följd av ikraftträdandet av den nya tobakslagen får elektroniska cigaretter och de vätskor som används i dem friare tillträde till den finländska marknaden. Samtidigt togs för dem i bruk föreskrifter som kan jämföras med föreskrifterna för andra tobaksprodukter. Med detta har man strävat efter att förhindra det att barn och ungdomar eller icke-rökande vuxna börjar använda elektroniska cigaretter, vilket senare kan leda till tobaksrökning. Genom att tobaksaccisen utvidgas till att gälla elektroniska cigaretter kan man stödja nämnda mål, eftersom åtgärder som inverkar på priset påverkar rökning effektivt. Genom propositionen strävar man efter att ta i bruk accisen förhållandevis snart efter det att elektroniska cigaretter gjort inträde på marknaden. 
2.2
Alternativ för genomförandet och de viktigaste förslagen
Elektroniska cigaretter kan ses som substitut för traditionella tobaksprodukter, som ska beskattas på samma grunder. Elektroniska cigaretter skiljer sig dock från traditionella tobaksprodukter till sammansättning, användningssätt och skadliga verkningar, och därför kan man till exempel inte rakt av kopiera skattemodellen och skattenivån för cigaretter på elektroniska cigaretter. När man fastställer vilka produkter som ska beskattas, skattestrukturen och skattenivån ska man också beakta administrativa och tillsynsmässiga aspekter.  
Tobaksaccisen för elektroniska cigaretter riktas till vätskor som för elektroniska cigaretter. Själva elcigarettapparaterna är inte på samma sätt lämpliga som föremål för skatt, eftersom apparaterna är sinsemellan mycket olika och av olika pris. Det finns apparater både för engångsbruk och för återanvändning. Också i andra länder som beskattar elektroniska cigaretter riktas beskattningen huvudsakligen till vätskor för elektroniska cigaretter, varmed beskattningen av vätskor för elektroniska cigaretter kan jämföras med till exempel beskattningen av löstobak.  
Det föreslås att accisen riktas till både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter. Det skulle också vara möjligt att rikta accisen endast till nikotinhaltiga vätskor. Med tanke på de statsfinansiella målen för tobaksaccisen ska dock skattebasen för tobaksaccisen vara så bred som möjligt, och därför ska den omfatta också nikotinfria vätskor. Också när det gäller traditionella tobaksprodukter är till exempel nikotinfria örtcigaretter och cigarettpapper skattebelagda.  
Beskattning av alla vätskor för elektroniska cigaretter motiveras också av att ur skadesynpunkt är vätskor för elektroniska cigaretter tobakssubstitut oberoende av nikotinhalten. Tobaksaccisen är inte endast en nikotinskatt, utan skatten reflekterar också annan skada som följer av rökning. Syftet med accisen är att stöda tobakslagens mål att särskilt förebygga det att barn och unga börjar röka. Rökning av nikotinfria vätskor kan fungera som en inkörsport till användning av antingen nikotinhaltiga elektroniska cigaretter eller traditionella tobaksprodukter. Dessutom kan också nikotinfria vätskor orsaka konkreta hälsorisker. Trots att en del nikotinfria vätskor allmänt används för andra syften, bland annat i kosmetika, finns det ingen systematisk information om deras verkningar vid bruk i elektroniska cigaretter dvs. förångade och inandade. 
Med tanke på skattetillsynen är både det att nikotinfria vätskor lämnas utanför tobaksaccisen, och det att de omfattas av tobaksaccisen, problematiskt. Gränsdragningen mellan huruvida en produkt är skattebelagd eller skattefri görs antingen på basis av kontroll av vätskans nikotinhalt eller en bedömning av användningsändamålet för en nikotinfri vätska beroende på om nikotinfria vätskor omfattas av skatten.  
Om alla vätskor för elektroniska cigaretter hör till skattebasen oberoende av nikotinhalten, behöver man inte av skatteorsaker övervaka vätskornas nikotinhalt. I fråga om nikotinfria vätskor ska det dock bedömas om en produkt är avsedd för användning i elektroniska cigaretter. Såsom det nämns ovan kan man i elektroniska cigaretter använda också sådana nikotinfria vätskor som säljs för andra ändamål. Då blir ett problem med tanke på tillsynen det hur man definierar när det är fråga om en vätska för elektroniska cigaretter. I praktiken är det omöjligt att definiera saken fullständigt, om produkten inte klart marknadsförs för användning i elektroniska cigaretter. Problemet gäller också resandeinförsel och distansförsäljning.  
Om endast nikotinhaltiga vätskor omfattas av accisen, medför övervakning av vätskornas nikotininnehåll administrativa kostnader eftersom nikotinhalten måste undersökas genom laboratorieprov i samband med tillsyn och kontroller. Det bör dock beaktas att Tullen ska inom ramen för tobakslagen utöva tillsyn över vätskors nikotinhalt, eftersom distansförsäljning av nikotinhaltiga vätskor är förbjuden. När det gäller detaljhandel stöder delvis produkttillsynen enligt tobakslagen och tillståndsplikten för försäljning av nikotinhaltiga vätskor tillsynen. 
Om också nikotinfria vätskor omfattas av accisen, kan ibruktagandet av accisen öka distanshandel och resandeinförsel av nikotinfria vätskor något mera jämfört med nikotinhaltiga vätskor. Resandeinförsel och distansförsäljning av nikotinfria vätskor är tillåten, och också nikotinfria vätskor som innehåller smakämnen får fritt föras in i landet för eget bruk. Vid resandeinförsel får dessa skattefritt föras in i landet obegränsat för eget bruk från områden inom EU. Man har inte begränsat mängden nikotinfria vätskor som hämtas som resandeinförsel från områden utanför EU, utan mervärdesskattefri import begränsas av värdegränserna på 430 och 300 euro. 
Ur administrativ och tillsynsmässig synvinkel är alltså både det att nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter omfattas av accisen och det att de inte omfattas av accisen problematiskt av ovan nämnda orsaker. Dock när man beaktar att det med tanke på statsfinanserna och hälsoaspekter är motiverat att nikotinfria vätskor omfattas av tobaksaccisen, och att ingetdera alternativet är klart bättre än det andra när det kommer till tillsynen, föreslås det i denna proposition att nikotinfria vätskor omfattas av accisen.  
I tobaksaccislagen definieras de vätskor för elektroniska cigaretter som är skattebelagda genom en hänvisning till tobakslagens definitioner av nikotinvätska och nikotinfri vätska för förångning. Utanför tillämpningsområdet för accisen stannar i enlighet med tobakslagens definition av nikotinvätskor de vätskor som omfattas av läkemedelslagen. Detta betyder att om en nikotinvätska beviljas försäljningstillstånd enligt läkemedelslagen till exempel som nikotinersättningsprodukt, tas för produkten inte ut tobaksaccis.  
Det är ändamålsenligt att fastställa accisen som skatt per enhet per en milliliter. Beroende på produktgrupp tas tobaksaccis för närvarande ut antingen som en kombination av skatt per enhet och värderelaterad skatt på basis av detaljhandelspriset, eller endast som värderelaterad skatt på basis av detaljhandelspriset. I fråga om elektroniska cigaretter är en värderelaterad skattemodell inte användbar, eftersom vätskor för elektroniska cigaretter säljs i mycket olika försäljningsförpackningar. Detaljhandelspriset varierar beroende på om det är fråga om till exempel en produkt för engångsbruk eller en produkt som innehåller en påfyllningsbar tank, varmed en större andel av priset består av priset för vätskan.  
På grund av administrativa orsaker och tillsynsaspekter är det inte heller i fråga om nikotinhaltiga vätskor ändamålsenligt att gradera accisen enligt vätskans nikotinhalt. Vid skattetillsyn är det märkbart mera arbetsdrygt att definiera den exakta nikotinhalten i en vätska än att enbart utreda om vätskan innehåller nikotin eller om nikotinhalten överskrider en viss gräns. Nikotinhalten inverkar inte heller på accisnivån vid beskattningen av andra tobaksprodukter. Det bör dock beaktas att en enhetlig skattenivå som är oberoende av nikotinhalten kan uppmuntra till försäljning av vätskor med högre nikotinhalt.  
Det föreslås att accisbeloppet för vätskor för elektroniska cigaretter är 0,30 euro per milliliter vätska från och med den 1 januari 2017. Vid fastställandet av accisnivån har man beaktat de inhemska och utländska prisuppgifter som finns att tillgå, samt skattenivån på vätskor för elektroniska cigaretter i andra EU-medlemsstater. Accisnivån kunde också vara högre än vad som här föreslås, till exempel 0,40 euro per milliliter vätska. I denna proposition föreslås dock en lägre accisnivå i enlighet med försiktighetsprincipen, eftersom marknadsläget ändras avsevärt till följd av ikraftträdandet av den nya tobakslagen, och det endast finns uppskattningar om priser för vätskor för elektroniska cigaretter och om konsumtionen av dem. Accisbeloppet kan senare justeras, när mera omfattande information om marknaden för vätskor för elektroniska cigaretter finns att tillgå. Av samma orsak föreslås ingen höjning av tobaksaccisen för vätskor för elektroniska cigaretter från och med ingången av juli 2017, fastän accisen för andra tobaksprodukter då höjs i enlighet med lagen om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis (1497/2015).  
Vid fastställandet av accisnivån har man eftersträvat att de prisändringar som följer av att accisen tas i bruk inte i betydande utsträckning leder till att konsumtionen styrs bort från den skattepliktiga försäljningen. En alltför hög accisnivå kan leda till att konsumtionen inriktas till resandeinförsel, distansförsäljning, olaglig handel eller egen tillverkning av vätskor. Utöver de statsfinansiella aspekterna har detta betydelse också därför att de vätskor som säljs på den inhemska marknaden omfattats av tillsynen, varmed man kan övervaka deras konsistens, marknadsföringen av dem och inköpsåldern. 
Dessutom ska det vid fastställandet av accisnivån beaktas att vätskor för elektroniska cigaretter först håller på att komma göra inträde på marknaden och att det tillsvidare saknas uppgifter om distributionskanaler, användningsmängder och användningssätt eller priser. En alltför hög accisnivå kan ha okontrollerbara följder för marknaden. När distributionskanalerna och distributionssätten för vätskor för elektroniska cigaretter etablerats, är en kontrollerad höjning av accisen vid behov möjlig. 
Om man önskar ställa accisen för elektroniska cigaretter beräkningsmässigt på samma nivå som för vanliga cigaretter, borde det beräknas hur många cigaretter en milliliter vätska för elektroniska cigaretter motsvarar. Såsom det nämnts ovan skiljer sig dock elektroniska cigaretter från cigaretter i fråga om konsistens, användningssätt och skadliga verkningar, så det är svårt att hitta en meningsfull jämförelseprincip.  
Som jämförelseobjekt för fastställandet av skattenivån kunde användas produkternas nikotinhalt. Med den föreslagna accisnivån blir accisnivån i relation till nikotinhalten för elektroniska cigaretter vanligen lägre än accisnivån i relation till nikotinhalten för traditionella cigaretter. Detta kan dock anses vara motiverat eftersom nivån på tobaksaccisen avspeglar också annan skadlighet än produktens nikotinhalt. Dessutom motsvarar produktens nikotinhalt inte nödvändigtvis det hur mycket nikotin som slutligen absorberas i kroppen på grund av produkternas olika sammansättning och användningssätt.  
I en del länder har man använt den tid som produkten används eller användningsmängderna i medeltal som jämförelseobjekt. Denna metod är problematisk på grund av avsaknaden av tillförlitlig statistik. Användningen av olika produkter är också olika till sin natur, varför en jämförelse inte skulle beskriva den risk för hälsan eller annan skada som produkterna orsakar. 
Dessutom borde det fastställas huruvida skattenivån för elektroniska cigaretter ska jämföras med fabrikstillverkade cigaretter eller egenrullade cigaretter. Tobaksprodukter skiljer sig från varandra i fråga om hur långt användningsklara produkter det är fråga om, och därför finns det redan nu inom tobaksbeskattningen olika accisnivåer för olika tobaksprodukter. Till exempel är accisbeloppet i euro för egenrullade cigaretter ungefär hälften av accisnivån för fabrikstillverkade cigaretter. 
Tobaksaccislagen ändras vidare så att regleringen om att kontrolletiketter i vissa situationer ska fästas på tobaksprodukter slopas som onödig. 
3
Propositionens konsekvenser
Det är mycket svårt att uppskatta effekterna av ibruktagandet av tobaksaccis för vätskor som används i elektroniska cigaretter, eftersom nikotinvätskor först håller på att göra inträde på den finländska marknaden, i praktiken tidigast i början av 2017. För närvarande finns endast nikotinfria produkter på marknaden. Det bedöms dock att det tobaksaccisbelopp som tas ut för vätskor för elektroniska cigaretter är litet, högst några miljoner euro per år. Användningen av elektroniska cigaretter är för närvarande liten bland befolkningen, och även om användningen av elektroniska cigaretter skulle öka den närmaste framtiden till följd av att tillgången till dem ökar, blir försäljningsvolymerna och de skatteintäkter som inflyter av dem sannolikt trots allt små. Dessutom kan det antas att då accisen träder i kraft vid ingången av 2017, lagrar aktörerna produkter före årsskiftet, vilket minskar skatteintäkterna år 2017.  
Den inverkan som accisen för elektroniska cigaretter har på produkternas priser kan ungefärligen beräknas med hjälp av priserna för de nikotinfria vätskor som säljs i Finland eller utländska prisuppgifter. Om det nuvarande priset inklusive mervärdesskatt för en vätska för elektroniska cigaretter är till exempel 5 euro per 10 milliliter, blir priset inklusive tobaksaccis cirka 8,7 euro, om man utgår ifrån att den föreslagna accisen på tre euro får fullt genomslag i produktens pris. Detta innebär en prishöjning på över 70 procent. I Storbritannien där nikotinvätskor säljs i dagligvaruhandeln, är de skattefria priserna för vätskor för elektroniska cigaretter vanligen 3,2—5,4 euro per 10 milliliter. Om man beaktar den föreslagna tobaksaccisen och Finlands mervärdesskatt, skulle priset för vätskorna på den föreslagna skattenivån vara 7,7—10,4 euro per 10 milliliter. Priserna på de billigaste vätskorna för elektroniska cigaretter skulle alltså nästan fördubblas, och priset på de dyraste vätskorna skulle bli mer än en och en halv gång så stort. 
Accisen på vätskor för elektroniska cigaretter höjer deras pris, och därför kan ibruktagandet av accisen antas minska konsumtionen av sådana vätskor jämfört med att accisen inte togs i bruk. Det är dock på grund av ovan nämnda orsaker omöjligt att exakt bedöma den ändring i konsumtionen som följer av att accisen tas i bruk. I fråga om traditionella tobaksprodukter har man använt en priselasticitet på -0,41 för efterfrågan som baserar sig på en undersökning som genomförts av Institutet för hälsa och välfärd, vilket innebär att en prishöjning på 10 procent skulle minska efterfrågan med cirka 4 procent. Enligt en del undersökningsresultat kan efterfrågan på vätskor för elektroniska cigaretter ha högre priselasticitet, det vill säga konsumtionen minskar ännu mera när priset stiger. Eftersom det är fråga om en förhållandevis ny produkt och då antalet personer som använder den tills vidare är litet, kan man anta att det att accisen tas i bruk har den inverkan att den ökning av konsumtionen som annars hade förutsetts blir mindre. Dessutom kan man anta att om elektroniska cigaretter inte skulle beskattas, så skulle konsumtionen av dem såsom substitut för vanliga cigaretter i någon mån minska på konsumtionen av produkter som för närvarande omfattas av tobaksaccisen. 
Det är möjligt att det att tobaksaccisen utvidgas till att omfatta vätskor för elektroniska cigaretter ökar resandeinförsel, distansförsäljning och olaglig import och förmedling av dem. Denna möjlighet betonas av att de skattebelagda priserna på de billigaste vätskorna för elektroniska cigaretter fördubblas jämfört med det nuvarande. En del av de som använder elektroniska cigaretter har också vant sig vid att skaffa sina produkter från internethandeln. Då kan accisens inverkan på konsumtionen bli liten jämfört med att accisen inte skulle tas i bruk. Samtidigt styr förbudet mot distansförsäljning av nikotinvätskor i tobakslagen samt begränsningarna av resandeinförseln för sin del konsumtionen till den inhemska försäljningen. Ifrågavarande begränsningar i tobakslagen gäller dock inte nikotinfria vätskor, och därför kan privat införsel av dem öka något mera än i fråga om nikotinvätskor.  
Den minskning av konsumtionen av elektroniska cigaretter som antas följa av att accisen tas i bruk kan bedömas inverka positivt på befolkningens hälsa. De positiva hälsoverkningarna antas ha att göra med att accisen förebygger det att folk börjar använda elektroniska cigaretter, vilket förebygger uppkomsten av nikotinberoende.  
I vissa sammanhang ses elektroniska cigaretter som ett hjälpmedel för att sluta röka. Det att accisen tas i bruk kan dock inte anses äventyra det användningsändamålet. För det första, om ett försäljningstillstånd enligt läkemedelslagen beviljas för en vätska för elektroniska cigaretter på samma sätt som för nikotinersättningsprodukter, tas tobaksaccis inte ut för vätskan. För det andra blir accisnivån för elektroniska cigaretter oberoende lägre än för vanliga cigaretter om man jämför nikotinhalten. Om en rökares syfte endast är att ersätta nikotinet i vanliga cigaretter med nikotinet i elektroniska cigaretter, beskattas elektroniska cigaretter lättare än vanliga cigaretter. Dessutom bör det observeras att det inte finns systematiska forskningsbevis på att elektroniska cigaretter har effekt när det gäller att sluta röka. Nikotinet påverkar kroppen på ett annat sätt när det används i elektroniska cigaretter jämfört med nikotinersättningsprodukter. De nikotinersättningsprodukter som för närvarande omfattas av läkemedelslagen fungerar på ett annat sätt än elektroniska cigaretter, eftersom nikotinet absorberas långsammare från dem och de inte på samma sätt uppehåller nikotinberoendet.  
Den föreslagna utvidgningen av tobaksaccisen ökar de administrativa kostnaderna för företag som tillverkar eller importerar vätskor för elektroniska cigaretter. De administrativa kostnaderna dämpas av att accisen är en skatt per enhet som riktas mot antal milliliter vätska oberoende av nikotinhalten, och inte mot produktens detaljhandelspris. Det kan även bedömas att när det gäller stora företag som redan sedan tidigare importerar andra tobaksprodukter, kommer utvidgningen av tobaksaccisen till att gälla vätskor för elektroniska cigaretter inte att märkbart öka dessa företags nuvarande förpliktelser. 
Det att vätskor för elektroniska cigaretter omfattas av tobaksaccisen ökar Tullens övervakningsuppgifter. Det bör dock beaktas att begränsningarna i tobakslagen av resandeinförsel och distansförsäljning av nikotinvätskor redan nu betyder att Tullen har en tillsynsuppgift i fråga om vätskor för elektroniska cigaretter. Vid resandeinförsel ska Tullen övervaka införselmängderna, vätskornas nikotinhalt samt hälsovarningarna på detaljhandelsförpackningarna. Förbudet mot distansförsäljning av nikotinvätskor betyder att vätskornas nikotinhalt ska övervakas i fråga om försändelser. Utvidgningen av tobaksaccisen till elektroniska cigaretter ökar i någon mån också myndighetsuppgifterna i anslutning till rådgivning för skattskyldiga, tillståndsförvaltning, skatteuppbörd, granskning och uppdatering av datasystemen.  
4
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och Tullen.  
Yttrande om propositionen har begärts och erhållits av social- och hälsovårdsministeriet, Tullen, Skatteförvaltningen, Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Säkerhets- och kemikalieverket, Ålands landskapsregering, Finlands näringsliv rf, Finlands Dagligvaruhandel rf, Förbundet för Finsk Handel rf, Tupakkateollisuusliitto ry, Cancerorganisationerna, Vapers Finland ry, Suomen ASH ry, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Företagarna i Finland rf och Skattebetalarnas Centralförbund rf. Yttrande lämnades dessutom av nätverket Läkare mot tobak, nätverket Ett rökfritt Finland 2030 och bolaget Fontum Ventures. 
Remissinstanserna förordade i regel att tobaksaccisen utsträcks till vätskor som används i elektroniska cigaretter med undantag för ett företag som tillverkar elektroniska cigaretter och en aktör som representerar dem som använder elektroniska cigaretter. Till exempel social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Valvira och hälsoorganisationerna ansåg att beskattningen av vätskor för elektroniska cigaretter är befogad av folkhälsoskäl. Ovannämnda instanser ansåg det också konsekvent att skatten inriktas även på nikotinfria vätskor. Institutet för hälsa och välfärd påpekade i sitt utlåtande att beskattningen av nikotinfria vätskor torde kunna motiveras med att det i flera undersökningar har konstaterats att även inhalering av nikotinfria vätskor är förknippad med hälsorisker.  
I flera yttranden konstaterades att en enhetlig accisnivå på vätskor för elektroniska cigaretter oavsett nikotinhalt kan uppmuntra användarna att föredra vätskor med högre nikotinhalt. Några hälsoorganisationer föreslog att även nikotinhalten i vätskorna ska beaktas när accisen bestäms och att accisnivån ska vara högre än det föreslagna. Den aktör som representerade dem som använder elektroniska cigaretter ansåg åter att den föreslagna accisen är för hög. Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Valvira ansåg att accisens nivå och struktur bör justeras först när det finns bättre information om marknaden.  
Proposition har preciserats och till vissa delar kompletterats utifrån yttrandena. I övrigt ger yttrandena inte anledning till ändringar på de grunder som framgår av propositionen. 
5
Samband med andra propositioner
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 
Samtidigt med denna proposition behandlas vid riksdagen en regeringsproposition till riksdagen med förslag till överföring av punktbeskattningen och bilbeskattningen till Skatteförvaltningen. I propositionen föreslås det bland annat att tobaksaccislagens bestämmelser om behörig myndighet ändras. Om de föreslagna ändringarna fastställs under beredningen av denna proposition, ska de genomförda ändringarna beaktas i den övergångsbestämmelse som föreslås i denna proposition. 
DETALJMOTIVERING
1
Lagförslag
2 §. I paragrafen definieras de tobaksprodukter för vilka tobaksaccis tas ut. Det föreslås att vätskor för elektroniska cigaretter ska omfattas av tobaksaccisen, alltså fogas till 2 mom. ett omnämnande av att med tobaksprodukter i denna lag även avses vätskor för elektroniska cigaretter. 
7 §. I 1 mom. definieras cigarettpapper och i 2 mom. andra produkter som innehåller tobak. Till paragrafen fogas ett nytt 3 mom., i vilken det definieras vad man i denna lag avser med vätska för elektroniska cigaretter. Vätska för elektroniska cigaretter omfattar både nikotinvätska och nikotinfri vätska för förångning, och vid definition av dem hänvisas till tobakslagen. Om definitionerna i tobakslagen ändras, påverkar det beskattningen utan att skattelagen behöver ändras. Eftersom tobakslagstiftningen hör till lagstiftningsbehörigheten för Ålands lagting, hänvisas det i momentet utöver tobakslagen till motsvarande lagstiftning för landskapet Åland. 
Med nikotinvätska avses i tobakslagen vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen. En sådan vätska uppfyller definitionen på nikotinvätska oberoende av om den redan ingår i en elektronisk cigarett eller om den är skilt förpackad i en påfyllningsbar tank eller nikotinpatron. Med nikotinfri vätska för förångning avses i tobakslagen annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt. Definitionen uppfylls alltså både av nikotinfria vätskor som är avsedda för att användas i elektroniska cigaretter, och av nikotinfria vätskor som finns i apparater såsom elektroniska cigaretter. Inte i någotdera fallet är en apparat avsedd för förångning föremål för skatt. 
I tobakslagen har en elektronisk cigarett definierats som en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke. Med elektronisk cigarett avses också en beståndsdel av en sådan produkt. Definitionen av elektronisk cigarett omfattar inte sådana färdigt påfyllda apparater för engångsbruk som är fyllda med nikotinfri vätska för förångning, som säljs under namnen "e-godis" eller "e-shisha". Sådana apparater är inte återfyllbara, och därför kan man inte med hjälp av dem andas nikotinhaltig ånga såsom med elektroniska cigaretter.  
8 §. Tobaksaccisens belopp ingår i en accistabell som är bilaga till lagen, och om vilken det föreskrivs i paragrafens 1 mom. Enligt 2 mom. fastställs accisen som en värderelaterad skatt på basis av produktens detaljhandelspris, och därtill tas för cigarretter och löstobak också ut en accis per enhet enligt accistabellen. Till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. med bestämmelser om accis på vätskor för elektroniska cigaretter. Eftersom vätskor för elektroniska cigaretter kan säljas i olika slags förpackningar antingen skilt för sig eller så att de ingår i en elektronisk cigarett eller en motsvarande apparat, beskattas de till skillnad från andra tobaksprodukter uttryckligen med en accis per enhet. Accisen bestäms enligt accistabellen i euro per milliliter vätska för elektroniska cigaretter.  
Eftersom accisen för elektroniska cigaretter inte baserar sig på detaljhandelspriset, gäller bestämmelsen i 11 § om prisetiketter inte vätskor för elektroniska cigaretter. På vätskor för elektroniska cigaretter tillämpas inte heller 13 §, i vilken det föreskrivs om lämnande av uppgifter till Tullen för fastställande av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset och om lämnande av uppgifter för de statistiska uppgifter som ska sändas till Europeiska kommissionen, samt om beräknande av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset. 
12 §. I paragrafen föreskrivs det om att för tillsynsändamål ska tobaksprodukter som från unionens område eller från områden utanför unionen förs in i Finland för annat ändamål än kommersiell försäljning förses med kontrolletiketter innan de överlåts för konsumtion. Tullen fäster kontrolletiketterna. Föreskriften gäller bland annat skattebelagda tobaksprodukter som förs in av resande eller av personal vid fartyg och fordon i utlandstrafik. Sedan 2009 har införseln av tobaksprodukter för eget bruk i tobakslagstiftningen begränsats så att endast en i lag föreskriven mängd tobaksprodukter som inte är försedda med varningstexter om hälsorisker får föras in i landet. Detta har begränsat passagerarnas och personalens införsel, vilket i praktiken har gjort att bestämmelsen om kontrolletiketter förlorat sin betydelse för tillsynen. Därför föreslås att paragrafen upphävs som behövlig. 
Bilaga. Accistabellerna C och D i bilagan till lagen ändras. I accistabellen föreskrivs det om den tobaksaccis som betalas för tobaksprodukter. Accistabellen C tillämpas under tiden 1.1.—30.6.2017 och accistabellen D från och med 1.7.2017. Eftersom man för uppföljningen av effekterna av accisen på vätskor för elektroniska cigaretter behöver specificerade uppgifter om såväl nikotinhaltiga som nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter som frisläppts för konsumtion, fogas till accistabellen två produktgrupper för vätska för elektroniska cigaretter. Accisen på vätskor för elektroniska cigaretter föreslås vara 0,30 euro per milliliter vätska för elektroniska cigaretter. Till skillnad från andra tobaksprodukter höjs inte accisen för vätska för elektroniska cigaretter från och med juli 2017. Eftersom det är fråga om en ny produkt som omfattas av accisen, är det nödvändigt att följa upp skatteverkningarna innan man beslutar om eventuella ändringar i skattenivån. 
2
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2017. Sedvanliga åtgärder för verkställandet av lagen, såsom beredningen av beviljandet av tillstånd för vätskor för elektroniska cigaretter, kan inledas redan före ikraftträdandet av lagen utan en separat övergångsbestämmelse om saken. 
På vätskor för elektroniska cigaretter ska betalas accis från och med ikraftträdandet av lagen. Enlig 7 § i punktskattelagen (182/2010) uppkommer skyldigheten att betala skatt då en punktskattepliktig produkt frisläpps för konsumtion i Finland. I praktiken ska för alla produkter som frisläppts för konsumtion från ett skatteupplag eller som tagits emot i Finland betalas punktskatt, om det inte särskilt föreskrivits att de är skattefria. Efter ikraftträdandet av lagen kan accisbelagda vätskor för elektroniska cigaretter tillverkas, bearbetas eller lagras skattefritt inom ramen för ett uppskovsförfarande endast i ett skatteupplag, vilket kräver myndighetstillstånd. En ansökan om accistillstånd kan lämnas till Tullen redan innan ikraftträdandet av lagen. Dessutom föreskrivs det att Tullen kan retroaktivt bevilja tillstånd i fråga om vätskor för elektronisk cigaretter. Ett tillstånd som beviljas efter ikraftträdandet av lagen kan beviljas retroaktivt från och med den 1 januari 2017, om ansökan om tillstånd lämnats in senast den 30 januari 2017. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av lagen om tobaksaccis 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1125/2010, 
ändras 2 § 2 mom. och accistabell C och D i bilagan, sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 1203/1995 och accistabell C och D i lag 1497/2015, och 
fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1203/1995, ett nytt 3 mom. och till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1203/1995, ett nytt 3 mom., som följer: 
2 § 
Som tobaksprodukt betraktas i denna lag även cigarrettpapper, andra produkter som innehåller tobak än de som nämns i 1 mom. samt vätska för elektroniska cigaretter. 
7 § 
Med vätska för elektroniska cigaretter avses sådan nikotinvätska och nikotinfri vätska för förångning som avses i 2 § i tobakslagen eller motsvarande lagstiftning för landskapet Åland.  
8 § 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. bestäms accisen för vätska för elektroniska cigaretter som en accis per enhet. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Den som vid ikraftträdande av denna lag tillverkar vätskor för elektroniska cigaretter ska inom en månad från ikraftträdandet ansöka om tillstånd för skatteupplag och tillstånd att verka som godkänd upplagshavare enligt punktskattelagen (182/2010).  
En skattskyldig som till Tullen inom en månad från lagens ikraftträdande har lämnat in en ansökan enligt 2 mom. är berättigad att i enlighet med ansökan verka som godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare från och med den dag då ansökan lämnades in till dess att Tullen meddelat beslut om ansökan. Om de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i punktskattelagen uppfylls beviljas tillståndet retroaktivt från och med lagens ikraftträdande. 
Helsingfors den 15 september 2016 
Statsminister
Juha
Sipilä
Finansminister
Petteri
Orpo
ACCISTABELL C  
Tillämpas under tiden 1.1–30.6.2017 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Euro/ 
enhet 
Procent 
av detaljhandels- 
pris 
 
 
 
 
Cigaretter 
1. 
45,50/1000 st. 
52,0 
-- Minimiaccis på cigaretter 
1A. 
211,50/1000 st. 
 
Cigarrer och cigariller 
2. 
— 
33,0 
Pip- och cigarettobak 
3. 
37,25/kg 
48,0 
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 
4. 
31,00/kg 
52,0 
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 
4A. 
128,50/kg 
 
Cigarettpapper 
5. 
— 
60,0 
Annan produkt som innehåller tobak 
6. 
— 
60,0 
Vätska för elektroniska cigaretter 
 
 
 
nikotinhaltig 
7. 
0,30/ml 
 
nikotinfri 
7A. 
0,30/ml 
 
ACCISTABELL D 
Tillämpas från och med 1.7.2017 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Euro/ 
enhet 
Procent 
av detaljhandels- 
pris 
 
 
 
 
Cigaretter 
1. 
49,50/1000 st. 
52,0 
-- Minimiaccis på cigaretter 
1A. 
223,00/1000 st. 
 
Cigarrer och cigariller 
2. 
— 
34,0 
Pip- och cigarettobak 
3. 
41,50/kg 
48,0 
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 
4. 
33,50/kg 
52,0 
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 
4A. 
135,50/kg 
 
Cigarettpapper 
5. 
— 
60,0 
Annan produkt som innehåller tobak 
6. 
— 
60,0 
Vätska för elektroniska cigaretter 
 
 
 
nikotinhaltig 
7. 
0,30/ml 
 
nikotinfri 
7A. 
0,30/ml 
 
Senast publicerat 15.9.2016 14:43