Senast publicerat 03-11-2021 12:27

Regeringens proposition RP 146/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions - och radiofond

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om statens televisions- och radiofond ändras så att det åren 2017 och 2018 inte görs någon årlig indexhöjning av det anslag i statsbudgeten till statens televisions- och radiofond som är avsett att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017 och vara i kraft till och med den 31 december 2018. 

Motivering

Nuläge och föreslagna ändringar

Vid utgången av 2012 upphörde skyldigheten att betala den televisionsavgift som grundade sig på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998, nedan fondlagen). Ändringen av fondlagen (475/2012) som trädde i kraft vid ingången av 2013 hörde till reformen av Rundradion Ab:s finansiering. Från ingången av 2013 överförs till statens televisions- och radiofond från anslaget i statsbudgeten det belopp som behövs för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Anslaget täcks med intäkter från den rundradioskatt som avses i lagen om rundradioskatt (484/2012). 

Enligt 3 § 1 mom. i fondlagen får statens televisions- och radiofond medel ur ett anslag i statsbudgeten för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993). Enligt lagens 2 mom. uppgår anslaget 2013 till 500 miljoner euro och anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet. 

Anslaget justerades i enlighet med 3 § i lagen till att motsvara den höjda kostnadsnivån (1,6 procent) för 2014 så att det uppgick till 507 948 000 euro år 2014. 

År 2015 justerades Rundradions anslag inte i enlighet med förändringen i kostnadsnivån. Genom lag 1045/2014 (RP 142/2014 rd) ändrades 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond temporärt så, att anslaget inte indexjusterades 2015. Ändringen baserade sig på en överenskommelse mellan riksdagsgruppernas ordförande av den 21 mars 2014 enligt vilken behövliga lagändringar skulle beredas för att frysa Rundradion Ab:s index på grund av det ekonomiska läget. 

Inte heller år 2016 justerades Rundradions anslag i enlighet med förändringen i kostnadsnivån. Genom lag 1501/2015 (RP 44/2015 rd) ändrades 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond temporärt så, att anslaget inte indexjusterades 2016. 

Under innevarande år är Rundradions anslag således samma som 2014 och 2015, alltså 507 948 000 euro. Om Rundradions anslag hade justerats i enlighet med 3 §, skulle indexjusteringen för 2016 ha varit ca 0,9 procent, och då skulle det indexjusterade anslaget ha varit ca 512,5 miljoner euro. 

Fondöverföringen ingår i statsbudgetens moment 31.40.60 Överföring till statens televisions- och radiofond. Statens televisions- och radiofond är en bokföringsmässig fond som står utanför statsbudgeten och som förvaltas av Kommunikationsverket. Medel ur fonden betalas till Rundradion Ab i enlighet med den dispositionsplan som statsrådet har fastställt och bolagets finansieringsbehov. 

Det föreslås att 3 § i fondlagen ändras temporärt så att indexjusteringen enligt 2 mom. inte tillämpas på fondöverföringar åren 2017 och 2018. Propositionen följer förslaget från den parlamentariska arbetsgruppen för utvärdering av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och finansiering. Arbetsgruppen föreslog i sin promemoria av den 22 juni 2016 att man i finansieringen av Rundradion Ab åren 2017–2019 inte gör den indexjustering som avses i 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond. Enligt arbetsgruppen är indexfrysningen motiverad med tanke på det allmänna statsfinansiella läget. Arbetsgruppen konstaterar i sin promemoria att riksdagsgrupperna ska bedöma den ekonomiska situationen hösten 2018 och överväga möjligheterna till en indexhöjning 2019. Av denna anledning föreslås i propositionen att det inte ska göras någon indexjustering åren 2017 och 2018. Ändringen för 2019 görs vid behov efter det att riksdagsgrupperna har bedömt den ekonomiska situationen år 2018. 

Enligt bilaga 7 till regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering tillsätter regeringen en parlamentarisk arbetsgrupp för att bedöma Yles uppgifter och finansiering. Kommunikationsminister Anne Berner tillsatte den 30 oktober 2015 den parlamentariska arbetsgruppen för att utvärdera Rundradion Ab:s uppgifter och finansiering. Arbetsgruppens mandat gick ut den 30 juni 2016. 

Propositionens konsekvenser

Fondöverföringen enligt lagens 3 § är i sin helhet avsedd för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab. Således intäktsförs anslaget under kalenderåret till Rundradion Ab i enlighet med bolagets finansieringsbehov. 

Enligt finansministeriets uppskattning skulle indexjusteringen för 2017 och 2018 enligt 3 § i fondlagen vara ca 1,1 procent år 2017 och 1,3 procent år 2018, och då skulle det indexjusterade anslag som överförs till Rundradion Ab från statens televisions- och radiofond vara ca 514 miljoner euro år 2017 och 520 miljoner euro år 2018. Den föreslagna ändringen innebär därmed en minskning på ca 5,5 miljoner euro i Rundradion Ab:s inkomster 2017 och 12,3 miljoner euro 2018. Att lämna indexjusteringen ogjord betyder att Rundradion Ab:s inkomster inte kommer att stiga år 2017 och 2018 i jämförelse med år 2016. 

Eftersom Rundradions anslag inte indexjusterades 2015 och 2016, minskade Rundradions inkomster 2015 med totalt 3,5 miljoner euro och 2016 med totalt 4,6 miljoner euro. Sammantaget minskar de uteblivna indexjusteringarna 2015, 2016, 2017 och 2018 enligt en kumulativ beräkning Rundradion Ab:s inkomster med ca 46,2 miljoner euro. Om indexjusteringen hade gjorts 2015 och 2016 och också gjordes 2017 och 2018, skulle Rundradion Ab:s inkomster 2016 vara totalt ca 516,1 miljoner euro. Vidare skulle Rundradion Ab:s inkomster vara totalt ca 521,8 miljoner euro 2017 och totalt ca 528,6 miljoner euro 2018. 

Den föreslagna ändringen innebär att Rundradion Ab måste anpassa sin verksamhet. Bolaget täcker det underskott som uppstått på grund av ökade kostnader i enlighet med de beslut som fattas av bolagets förvaltningsorgan som avses i lagen om Rundradion Ab. 

Beredningen av propositionen

Regeringens proposition har beretts vid kommunikationsministeriet. Utkastet till proposition sändes på remiss till finansministeriet och Rundradion Ab. 

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och vara i kraft till och med den 31 december 2018. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), sådan  
paragrafen lyder i lagarna 395/2003 och 475/2012, temporärt ett nytt 3 mom. som följer: 
3 § Statens televisions- och radiofond och dess medel 
Kläm 
Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte 2017 och 2018. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2018. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 15 september 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Kommunikationsminister Anne Berner