Senast publicerat 27-11-2021 09:35

Regeringens proposition RP 176/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att bilskattelagen och fordonsskattelagen ändras. Bilskattetabellen ändras så att den lägsta skattesatsen sänks från 2,7 procent till noll. Den lägsta skattesatsen tillämpas på person- och paketbilar med ett specifikt koldioxidutsläpp under körning på noll gram per kilometer. Detta innebär att ingen bilskatt ska betalas för bilar som drivs uteslutande med el eller väte. Samtidigt höjs fordonsskattens grundskatt på dessa bilar. Grundskatten stiger med 65 euro per år. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2022. Den ändrade bilskattetabellen ska tillämpas på bilar för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller den 1 oktober 2021 eller därefter. För bilar som beskattats under tiden mellan den 1 oktober 2021 och den 31 december 2021 betalar Skatteförvaltningen utan ansökan tillbaka bilskatten genom ett beslut om rättelse. Höjningen av fordonsskattens grundskatt gäller bilar som har tagits i bruk den 1 oktober 2021 eller därefter. Den höjda grundskatten tillämpas dock först på den skatt som tas ut för den 1 oktober 2023 och senare. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram konstateras minimum för utsläppsmålen vara att Finland ska halvera utsläppen från den inhemska trafiken fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. Det konstateras vara ett steg mot koldioxidfria transporter. I regeringsprogrammet har reformen av trafikbeskattningen fogats till färdplanen för hållbar beskattning, som tjänar klimatmålen. Hela paketet inbegriper en energiskattereform, en reform av beskattningen av fordonstrafiken, åtgärder som främjar cirkulär ekonomi samt utredning av möjligheten att införa utsläppsbaserade konsumtionsskatter. Enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet försöker man till denna del finna sådana lösningar som ur ett ekonomiskt perspektiv mest effektivt främjar regeringens klimatmål, som snabbar upp utvecklingen bort från fossila bränslen och som samtidigt uppfyller kraven på social rättvisa. 

Finansministeriet tillsatte den 27 augusti 2019 en arbetsgrupp för att utreda en reform av beskattningen av trafiken för mandatperioden 1 september 2019–31 mars 2021. Mandatperioden förlängdes till och med den 19 maj 2021. Arbetsgruppen har i sin slutrapport granskat beskattningen av trafiken med tanke på minskade utsläpp och tryggandet av skattebasen samt presenterat en bedömning av hurdana ändringar i beskattningen av trafiken som kan förbättra utsläppsstyrningens kostnadseffektivitet och hur skatteinkomsterna i enlighet med de statsfinansiella målen kan tryggas på lång sikt. 

De föreslagna ändringarna i beskattningen av renodlade elbilar baserar sig på regeringens beslut i budgetförhandlingarna för 2022 samt på arbetet av arbetsgruppen som utredde beskattningen av trafiken, där ökade incitament för elbilar vid inköpstidpunkten genom ändringar i bilskatten var en del av en större helhet. 

Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med Skatteförvaltningen och Transport- och kommunikationsverket. 

Av skäl som hänför sig till tidtabellen för beredningen har inga utlåtanden begärts om utkastet till proposition. 

Nuläge och bedömning av nuläget

Bilskatt

Bilskatten är en skatt av engångsnatur som baserar sig på fordonets värde. Bestämmelser om bilskatt finns i bilskattelagen (777/2020). Bilskatt tas ut på personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1), bussar med en egenmassa på mindre än 1 875 kilogram (kategori M2), motorcyklar (kategorierna L3 och L4) och fyrhjuliga motorfordon i kategori L7. Bilskatt ska betalas både för nya fordon och för fordon som förs in i landet som begagnade, när de registreras eller tas i skattepliktigt bruk i Finland för första gången. 

Skatten på nya personbilar och paketbilar är ett procenttal av bilens beskattningsvärde i enlighet med skattetabellen i bilagan till bilskattelagen. I bilskatten för person- och paketbilar ingår utöver ett statsfinansiellt mål ett mål att styra användarna till att minska utsläppen av koldioxid från trafiken. Skattesatsen för personbilar och paketbilar baserar sig på det specifika koldioxidutsläppet, det vill säga det koldioxidutsläpp som motsvarar den kombinerade bränsleförbrukningen vid stads- och landsvägskörning. Utsläppsdata anger den mängd koldioxidutsläpp i gram per kilometer som fastställs för ett fordon enligt EU:s lagstiftning. Uppgifterna om utsläppsdata antecknas under fordonets uppgifter i Finlands trafik- och transportregister. 

Om bilens drivkraft enbart är el, är skattesatsen den lägsta i skattetabellen, dvs. 2,7 procent. Den största skattesatsen 48,9 procent gäller bilar med ett specifikt koldioxidutsläpp på minst 360 gram per kilometer. Inom ramen för detta intervall är skattesatsen graderad enligt det specifika utsläppet för varje gram koldioxid så att skatten stiger i takt med utsläppsnivån. Skatten på paketbilar är dock lindrigare. För paketbilar som uppfyller förutsättningarna enligt lagen görs från skattesatsen ett avdrag på basis av bilens bärförmåga som är 14,3–26,2 procentenheter. 

Med undantag av person- och paketbilar bestäms skattesatsen för bilskattepliktiga fordon inte på basis av koldioxidutsläppen. Skattesatsen i fråga om skattepliktiga bussar, dvs. bussar som väger under 1 875 kilogram, är fasta 31,7 procent av beskattningsvärdet. För motorcyklar och andra skattepliktiga fordon i L-klassen är, beroende på motorns slagvolym, skatten 9,8–24 procent av beskattningsvärdet. Skatten på eldrivna fordon i kategori L är 9,8 procent. 

Bilskatten för ett begagnat importerat fordon är det minsta belopp som återstår i bilskatt för ett i Finland registrerat fordon som betraktas som likadant. Skattebestämmelsen om begagnade fordon grundar sig på EU-domstolens rättspraxis, där domstolen har ansett att en medlemsstat inte får ge en skattemässigt förmånligare ställning till begagnade fordon som redan finns på den inhemska marknaden och som till sina särdrag i möjligaste mån har samma egenskaper som ett importerat fordon. I praktiken innebär detta att ett fordon som importerats som begagnat inte kan beskattas enligt den gällande skattesatsen på samma sätt som ett nytt fordon, utan man bör granska vilken skattesats som gällde när det importerade fordonet för första gången togs i bruk. 

Beskattningsvärdet för ett fordon är fordonets allmänna värde i detaljhandeln inklusive skatt. Om något värde som baserar sig på allmänna försäljningspriser inte finns att tillgå, är beskattningsvärdet det pris som likadana fordon allmänt saluförs till minskat med ett belopp motsvarande sedvanliga prisnedsättningar. 

Skyldig att betala skatt är den som antecknats i trafik- och transportregistret som ägare till ett fordon. Vid köp på avbetalning är den skattskyldige dock köparen, som antecknas i trafik- och transportregistret som fordonets innehavare. För fordon som tagits i bruk före registrering är den skattskyldige den som tagit fordonet i bruk. Om en skattedeklaration för fordonet har lämnats in före registrering och skattepliktigt ibruktagande, är den skattskyldige den som lämnat in skattedeklarationen. 

Skatteförvaltningen kan på ansökan som registrerat bilskatteombud godkänna ett företag som i form av regelbunden affärsverksamhet importerar nya eller begagnade fordon eller tillverkar fordon. Ett registrerat bilskatteombud är skyldigt att för de fordon ombudet importerat eller tillverkat betala skatten i stället för den skattskyldige. Då kan fordonet registreras i trafik- och transportregistret utan Skatteförvaltningens tillstånd. Efter registreringen av fordonet ska det registrerade bilskatteombudet lämna in en bilskattedeklaration. För nya fordon lämnas deklarationen in periodvis varje månad, medan det för begagnade fordon görs en fordonsspecifik skattedeklaration och fattas ett eget bilbeskattningsbeslut. 

År 2020 uppgick bilskatteintäkterna till cirka 727 miljoner euro. 

Bilskatten på person- och paketbilar blev koldioxidbaserad 2008. Före det var skattesatsen för bilskatten fast. Den genomsnittliga nivån på bilskatten på personbilar sänktes med cirka en sjättedel i samband med den genomförda ändringen i början av 2008. Nästa reform av bilskattenivån genomfördes 2012. Syftet med den var att öka skatteintäkterna och samtidigt effektivisera miljöstyrningen. Vid reformen sjönk skattesatsen för bilar med koldioxidutsläpp mindre än 110 gram per kilometer och steg för bilar med utsläpp större än detta. Bilskatten på person- och paketbilar sänktes gradvis 2016–2019 i fyra lika stora delar så att utsläppssnåla bilar gynnades. 

Utöver ändringarna i skattenivån gjordes det 2018 en teknisk ändring i bilskattenivån, då skattetabellerna anpassades till mätmetoden Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, nedan WLTP, som följer av EU-lagstiftningen. Denna nya mätmetod ersätter den europeiska körcykel som gällde tidigare, dvs. New European Driving Cycle, nedan NEDC. Även om övergången till den nya mätmetoden inte ändrade bilarnas faktiska koldioxidutsläpp, ändrades de bilspecifika utsläppsvärden som utgör grund för bilbeskattningen. Skattenivåerna anpassades till att i genomsnitt motsvara de tidigare skattenivåerna så att bilbeskattningsnivån i genomsnitt varken stiger eller sjunker. I samband med att ändringen godkändes förutsatte riksdagen att konsekvenserna av ändringen följs upp och att en expertutredning görs om dem. Enligt en utredning av Teknologiska forskningscentralen VTT hade det ändrade sättet att mäta höjt utsläppsvärdena i Finland något mer än vad som hade förutsetts i samband med den tidigare anpassningen. Eftersom avsikten med ändringen inte var att skärpa den genomsnittliga skattenivån, preciserades skattenivåerna utifrån utredningen på nytt i slutet av 2018. I samband med ändringarna förblev de skattetabeller som lämpar sig för mätningsmetoden NEDC som användes tidigare dock i kraft, eftersom det fortfarande var möjligt att bilar som uppmätts enligt den gamla mätningsmetoden fortfarande kunde bli föremål för beskattning. Skattetabell 1 A i bilagan till bilskattelagen tillämpas på bilar som har ett utsläppsvärde enligt mätmetoden WLTP. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar. 

Av figur 1 nedan framgår hur bilskattesatsen bestäms utifrån bilens specifika koldioxidutsläpp enligt skattetabell 1 A. Skattebeloppet stiger per gram mellan de nämnda gränsvärdena. 

Figur 1. Bilskattesatsen i förhållande till koldioxidutsläppen 

Fordonsskatt

I fordonsskattelagen (1281/2003) finns bestämmelser om fordonsskatt. Fordonsskatten består av en grundskatt som baserar sig på fordonets koldioxidutsläpp och en drivkraftsskatt som tas ut för andra än bensindrivna bilar. Fordonsskatt tas ut för de fordon i kategorierna M och N som i Finland är införda eller borde ha varit införda i trafik- och transportregistret eller som har registrerats som påställda. Grundskatt tas ut för person- och paketbilar samt för specialbilar vars största tillåtna totalmassa är högst 3 500 kilogram. 

Sedan 2020 har fordonsskattens grundskattebelopp varit 53,29 euro per år om koldioxidutsläppet är 0 gram per kilometer och 654,44 euro per år om utsläppet är 400 gram eller mera. Grundskattebeloppet för elbilar är den lägsta skatten i skattetabellen, dvs. 53,29 euro per år. I intervallet mellan den högsta och den lägsta skatten har skatten bestämts för varje gram koldioxid så att skatten stiger i takt med att koldioxidutsläppen ökar. För de äldsta bilarna bestäms grundskatten utifrån fordonets totalmassa i stället för på basis av koldioxidutsläppen. 

Fordonsskattens grundskatt tas ut per dag och uppbärs i förväg för en skatteperiod på tolv månader på basis av uppgifterna i trafik- och transportregistret. Skatt tas inte ut för de dagar för vilka fordonet har anmälts som avställt. Den som i registret har antecknats som fordonets ägare eller innehavare är skyldig att betala fordonsskatt för den tid denna varit antecknad som fordonets ägare eller innehavare. 

Intäkterna av fordonsskattens grundskatt var 2020 cirka 725 miljoner euro. 

Fordonsskattens grundskatt som bestäms på basis av fordonets koldioxidutsläpp infördes 2010 för person- och paketbilar. Efter detta har fordonsskatten höjts tre gånger. Den senaste höjningen gjordes 2015, då grundskatten höjdes med 36,50 euro som en jämn förhöjning för hela det skattepliktiga bilbeståndet från och med den skatteperiod som inleddes i januari 2017. Förhöjningen genomfördes samtidigt med de nämnda sänkningarna av bilskatten. Fordonsskattens grundskatt sänktes något med betoning på bilar med låga utsläpp 2018 så att sänkningen tillämpades under den skatteperiod som inleddes vid ingången av 2020. 

Utöver ändringarna i skattenivåerna gjordes det 2018 en teknisk ändring i fordonsskattens grundskatt, då skattetabellerna anpassades till den nya mätmetoden WLTP som följer av EU-lagstiftningen. Skattenivåerna anpassades till att i genomsnitt motsvara de tidigare skattenivåerna så att fordonsbeskattningsnivån i genomsnitt varken stiger eller sjunker. I samband med ändringen blev de skattetabeller som lämpar sig för mätmetoden NEDC dock i kraft, eftersom bilar vars utsläpp uppmätts enligt den gamla mätmetoden i betydande utsträckning fortfarande finns i trafik- och transportregistret. Skattetabell 1 A i bilagan till fordonsskattelagen tillämpas på bilar som har ett utsläppsvärde enligt mätmetoden WLTP. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar som beskattas på basis av koldioxidutsläppen. 

I figur 2 nedan beskrivs hur fordonsskattens grundskatt ändras utifrån bilens koldioxidutsläpp enligt skattetabell 1 A. Skattebeloppet stiger per gram mellan de nämnda gränsvärdena. 

Figur 2. Fordonsskattens belopp i förhållande till koldioxidutsläppen 

EU-lagstiftningen

Bilskatten och fordonsskatten är nationella skatter som inte har harmoniserats genom EU-lagstiftning. I beskattningen ska likväl beaktas bestämmelserna om beskattning i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Till denna del är den viktigaste bestämmelsen artikel 110 i fördraget som innehåller ett förbud mot diskriminerande skatter på importvaror. 

Genom EU-lagstiftningen styrs biltillverkarna att leverera bilar med lägre utsläpp till den europeiska marknaden. Biltillverkarna ska varje kalenderår uppnå vissa mål för koldioxidutsläpp för personbilar och lätta nyttofordon som registreras för första gången. De utsläppsmål som ställts upp för tillverkarna ökar i praktiken betydligt antalet elbilar på den europeiska marknaden. Bestämmelser om denna skyldighet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011. 

Bedömning av nuläget

Genom utsläppsgraderingen av bilskatten påverkas utsläppsnivån för nya bilar och bilar som importerats till Finland som begagnade. Utsläppsgraderingen av bilskatten är relativt brant, vilket accentueras när man beaktar att bilskatten bestäms utifrån ett pris där bilskatten ingår. Hur brant bilskattekurvan är varierar och utsläppsgraderingen är klart strängare på de utsläppsnivåer där största delen av förbränningsmotorbilarna finns. På motsvarande sätt är utsläppsgraderingen lindrigare på utsläppsnivåerna för laddhybridbilar. Utsläppsgraderingen mellan laddningshybridbilar och renodlade elbilar är också mycket liten. Å andra sidan sänks priset på sådana renodlade elbilar som privatpersoner skaffar till ett pris av högst 50 000 euro för närvarande med ett anskaffningsstöd på 2 000 euro, vilket överstiger beloppet av den genomsnittliga bilskatten på elbilar. 

Det har inte gjorts några undersökningar om hur den nuvarande utsläppsgraderingen av bilbeskattningen i Finland påverkar utsläppsnivån för nya bilar, men enligt en beskrivande granskning verkar ändringen i bilskatten 2008 ha inverkat något på utsläppsnivån för nya bilar. Även i en tidigare undersökning uppskattades bilskattereformen 2008 ha minskat det genomsnittliga utsläppet från nya personbilar med fyra gram per kilometer. 

Efter 2008 har utsläppsgraderingen av bilskatten vid flera tillfällen skärpts, så konsekvenserna av styrningen kan antas ha stärkts. Det är också sannolikt att skattegraderingen kommer på 2020-talet att påverka utsläppsnivån för nya bilar mer än tidigare. I och med att utbudet av elbilar ökar och priset på dem sjunker kan man anta att en förbränningsmotorbil numera lättare än tidigare byts ut mot en renodlad elbil eller laddhybridbil. Tidigare begränsades effekterna av utsläppsstyrningen sannolikt av att stora utsläppsminskningar var möjliga endast genom att man övergick från tunga bilar med stor effekt till små och bränsleeffektiva bilar. Dessa bilar var dock sannolikt inte jämförbara ur konsumenternas synvinkel, eftersom konsumenternas behov och preferenser oftast gäller bilar i en viss storleks- eller effektklass. I en situation där bilutbudet i stor utsträckning var begränsat till förbränningsmotorbilar, genererade utsläppsstyrningen sannolikt mindre utsläppseffekter än i en situation där det finns ett relevant alternativ för bilar i olika storleks- och effektklasser bland renodlade elbilar och laddhybridbilar. 

I nuläget lönar det sig inte att eftersträva en snabbare förnyelse av bilbeståndet med tanke på utsläppsminskningen, eftersom största delen av de nya bilar som säljs fortfarande är förbränningsmotorbilar. Utsläppsminskningen för trafiken blir liten, om en förnyelse av bilbeståndet innebär att en gammal förbränningsmotorbil ersätts med en nyare förbränningsmotorbil. Om förnyelsen av bilbeståndet däremot innebär att en förbränningsmotorbil ersätts med en elbil är den utsläppsminskning som förnyelsen medför mångdubbel. Den faktiska utsläppsskillnaden mellan en förbränningsmotorbil som tagits i bruk 2020 och en 15 år gammal bil kan uppskattas vara cirka 50 gram per kilometer, medan den faktiska utsläppsskillnaden för en gammal bil i förhållande till en elbil är fyrfaldig, dvs. cirka 200 gram per kilometer. Utsläppsminskningen är effektivare när man bidrar till att en så stor andel som möjligt av de bilar som säljs är renodlade elbilar. 

Fordonsskattens grundskatt ökar kostnaderna för biltrafiken, vilket torde ha en minskande effekt på bilbeståndets storlek och därmed bidra till att minska antalet körda kilometer och utsläppen. På grund av koldioxidgraderingen uppmuntrar fordonsskatten till val av utsläppssnåla bilar och ökar kostnaderna för den nuvarande bilen beroende på utsläppen. Det finns dock relativt få forskningsrön om dessa effekter. Enligt forskningsresultat kan koldioxidgraderingen av fordonsskatten påverka utsläppsnivån för nya bilar, men genom en bränsleskatt som direkt riktas till bränsleförbrukningen kan samma effekt fås genom en mindre skattehöjning. Alberini, A. – Bareit, M. – Filippini, M. – Martinez-Cruz, A.: The impact of emissions-based taxes on the retirement of used and inefficient vehicles: The case of Switzerland. Journal of Environmental Economics and Management 88, 234–258, 2018 

Även om man både genom bilskatten och genom fordonsskatten kan påverka konsumenternas beslut om fordonsköp, ligger effekten i praktiken på olika nivå, eftersom dessa skatter realiseras på olika sätt. Skillnaden är att bilskatten synliggör koldioxidutsläppen som en del av anskaffningspriset för bilen, medan den skattebelastning som utsläppen orsakar fördelas på bilens hela livslängd genom fordonsskattens grundskatt. 

När konsumenten fattar beslut om att köpa eller avstå från en bil, beaktar konsumenten i allmänhet inte de kommande kostnaderna fullt ut. Detta beror på flera faktorer. Konsumenten ser över huvud taget inte nödvändigtvis särskilt långt in i framtiden och vissa kommande kostnader kan då lämnas obeaktade. Dessutom värdesätter konsumenterna sannolikt kommande kostnader mindre än de nuvarande kostnaderna. Det kan också vara svårt att uppskatta de kommande kostnaderna, eller så kan de vara osäkra. Konsumenten har inte nödvändigtvis kännedom om alla faktorer som hänför sig till kostnaderna, såsom hur kostnaderna för bilkörning borde beräknas. Osäkerheter kan bero på till exempel att det på förhand kan vara svårt att uppskatta bilens återförsäljningsvärde eller längden på bilens livscykel. Konsumentens valmöjligheter kan dessutom vid tidpunkten för köpet begränsas av betalningsförmågan och möjligheten att få kredit. Exempelvis kan det höga anskaffningspriset på en elbil på grund av kreditbegränsningar hindra bilvalet, även om totalkostnaderna för bilkörningen därmed skulle bli mindre. Då är den bilskatt som realiseras vid anskaffningstidpunkten av större betydelse än den fordonsskatt som realiseras årligen. 

På grund av den tidsmässiga fördelningen är fordonsskatten ineffektivare än bilskatten i utsläppsstyrningen av beslut om bilköp. Man kan sträva efter att jämföra konsekvenserna av skatter med tidsmässigt olika inriktning genom att bedöma deras konsekvenser för de upplevda nukostnaderna vid tidpunkten för bilköpet. Vid bedömningen kan empiriska undersökningar utnyttjas, där forskarna utifrån verkliga marknadsiakttagelser har jämfört hur dagens och framtidens kostnader påverkar konsumentvalet. Då kan de framtida kostnadernas nuvärde bedömas ur konsumentens synvinkel i form av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan beskriver olika faktorer som inverkar på varför konsumenterna beaktar och värdesätter nuvarande och kommande kostnader på olika sätt. Enligt forskningslitteraturen är diskonteringsräntorna i fråga om varaktiga konsumtionsvaror mellan två och över tio procent. 

Med tanke på trafikskatterna innebär detta att fordonsskattens styrande effekt på beslut om att köpa eller avstå från bil är klart mindre än bilskattens, även om fordonsskattebördan under en bils livscykel är lika stor eller rentav större än den bilskatt som ska betalas vid tidpunkten för köpet. Exempelvis skulle det uppskattade genomsnittliga beloppet av bilskatten för 2022, cirka 4 000 euro, för en bils användningstid på 20 år innebära en årlig fordonsskatt på ca 270–370 euro, om man antar att konsumenterna i nuläget uppskattar kommande kostnader med en diskonteringsränta på 5–10 procent. De fordonsskatter som betalats under 20 år uppgår då nominellt till cirka 5 300–7 500 euro, dvs. summan är ungefär en och en halv gånger skattebelastningen den tidpunkt när bilen togs i bruk. 

Målsättning

Syftet med de föreslagna ändringarna är att öka andelen bilar som betraktas som utsläppsfria i bilbeståndet och på så sätt minska koldioxidutsläppen från trafiken samt främja elektrifieringen. En sänkning av bilskatten för elbilar som enskild åtgärd skulle dock leda till ett stort skatteintäktsbortfall jämfört med den uppnådda utsläppsminskningen. För att effekterna på statsfinanserna av sänkningen av bilskatten på lång sikt ska bli så små som möjligt samlas det in ett belopp som motsvarar den genomsnittliga sänkningen av bilskatten genom en höjning av fordonsskattens grundskatt på elbilar under bilens användningstid. 

Incitamenten för att välja elbil ökar, eftersom den ökade kostnadsbesparingen vid tidpunkten för bilköpet, dvs. sänkningen av bilskatten, har större inverkan på konsumenternas beslutsfattande än den kostnadsökning som realiseras under årens lopp i och med höjningen av fordonsskatten. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Det föreslås att skattetabell 1 och skattetabell 1 A i bilagan till bilskattelagen ändras så att den lägsta skattesatsen, dvs. den skattesats som ska tillämpas på bilar med nollutsläpp, sänks från 2,7 procent till noll. Samtidigt föreslås det att fordonsskattelagen ändras så att grundskatten på dessa bilar höjs med 65 euro per år. Höjningen av grundskatten ändrar det grundskattebelopp som enligt fordonsskattelagen ska tillämpas på bilar med nollutsläpp från nuvarande 53,29 euro till 118,29 euro per år. Skattebeloppet per dag höjs med 17,80 cent. 

Höjningen av fordonsskattens grundskatt på bilar med nollutsläpp har dimensionerats så att ändringen ger skatteinkomster under bilens typiska livslängd till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga sänkningen av bilskatten, när man beaktar den ersättning till staten som uppskjutandet av skattebetalningen orsakar med en nominell ränta på två procent. Elbilar har i praktiken funnits på marknaden endast i cirka tio år, vilket innebär att man ännu inte känner till deras genomsnittliga livslängd. Om höjningen beräknas enligt den genomsnittliga livslängden för alla bilar, dvs. cirka 20 år, kommer sänkningen av bilskatten för en elbil som säljs till genomsnittspris på 2020-talet att täckas med höjningen av fordonsskattens grundskatt med 65 euro. I höjningen har det beaktats att bilar under sin användningstid används i trafiken i genomsnitt 97 procent av året. 

Bilskattetabellerna 1 och 1 A gäller endast skatterna på nya bilar. De ska tillämpas på bilar som beskattas den 1 oktober 2021 eller senare. Eftersom det för ett fordon som beskattas som begagnat kan uppbäras högst det minsta belopp som återstår av bilskatten för ett fordon som betraktas som likadant och som är registrerat i Finland, avskaffas bilskatten också för sådana bilar med nollutsläpp som begagnade förts in i landet och som tagits i bruk första gången den 1 oktober 2021 eller senare. 

Höjningen av fordonsskattens grundskatt ska gälla nya bilar med nollutsläpp eller bilar med nollutsläpp som importerats som begagnade och vars första ibruktagningstidpunkt är den 1 oktober 2021 eller senare. I praktiken gäller höjningen av grundskatten då endast de bilar för vilka bilskatt inte längre ska betalas. För renodlade elbilar som tagits i bruk före den 1 oktober 2021 samt för alla andra bilar än bilar med nollutsläpp förblir bilskatten och fordonsskatten på nuvarande nivå. 

I 10 § 3 mom. i bilskattelagen och 10 § 4 mom. i fordonsskattelagen nämns för närvarande att den lägsta skattesatsen i skattetabellen ska tillämpas på fordon som drivs uteslutande med el. Genom bestämmelsen säkerställs det att också sådana importerade renodlade elbilar som inte har ett intyg över energiförbrukning som överensstämmer med kraven i EU-lagstiftningen ändå beskattas i enlighet med fordonstekniken som bilar med nollutsläpp. Eftersom inte heller användningen av väte orsakar koldioxidutsläpp under körning, föreslås det att det till båda lagarna för tydlighetens skull fogas ett omnämnande av att bilar som uteslutande drivs med väte ska beskattas som bilar med nollutsläpp. Detta gäller i praktiken vätgasbilar både med bränslecellsteknik och med förbränningsmotorteknik. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

4.2.1  Konsekvenser för statsfinanserna

Sänkningen av bilskatten för bilar med nollutsläpp minskar intäkterna från bilskatten med cirka 17 miljoner euro enligt nivån 2022. Förlusten av skatteintäkter ökar årligen när försäljningen av elbilar ökar och enligt nivån 2023 uppgår bortfallet av skatteintäkter till cirka 21 miljoner euro. Höjningen av fordonsskattens grundskatt ökar statens skatteintäkter med cirka 2 miljoner euro enligt nivån 2023, varefter ökningen av skatteintäkterna likaså ökar årligen. 

Hur mycket ändringarna påverkar den enligt kontantprincipen bokförda skatteintäkten i statsbudgeten för varje år påverkas av hur skattebetalningen infaller under olika kalenderår. Propositionen minskar de enligt kontantprincipen bokförda bilskatteintäkterna 2022 med cirka 20 miljoner euro, när man beaktar att 2022 ska den skatt på elbilar som tagits ut i oktober–december 2021 återbetalas. Tidtabellen för intäkterna av fordonsskatten påverkas av att skatten betalas i förskott för perioder på 12 månader. Skattehöjningen kommer 2022 att ha en enligt kontantprincipen bokförd liten ökande effekt på skatteintäkterna och den kommer bokförd enligt kontantprincipen att öka intäkterna från fordonsskatten med cirka en miljon euro 2023. 

Avsikten är att den sammantagna effekten av skatteändringen på lång sikt ska vara statsekonomiskt neutral, men ändringen senarelägger inflödet av skatteinkomster. Intäkterna från bilskatten på elbilar minskar genast, men ersätts med en ökning av intäkterna från fordonsskattens grundskatt under årens lopp. 

I praktiken beror uppnåendet av neutralitet dock på bilarnas prisutveckling och deras livslängd, vilka är förenade med många osäkerhetsfaktorer. Om elbilarnas livslängd blir kortare än väntat eller om bilarnas prisnivå blir högre än väntat, är den föreslagna höjningen av grundskatten inte tillräcklig för att kompensera de förlorade bilskatteintäkterna. 

Vid beräkningen har beaktats den uppskattade prissänkningen på elbilar med antagandet att det bilskattefria priset på elbilar sjunker till samma nivå som medelpriset på förbränningsmotorbilar i slutet av det innevarande årtiondet. Då minskar det genomsnittliga bortfallet av bilskatt från nuvarande cirka 1 300 euro till cirka 1 000 euro per bil i slutet av årtiondet. Därför har höjningen av grundskatten, som kompenserar slopandet av bilskatten, dimensionerats så att den är lägre än enligt de nuvarande priserna på elbilar. 

Den statsfinansiella neutraliteten för ändringen förutsätter dock också att grundskatten på elbilar stiger i enlighet med prisutvecklingen för bilarna i det skede då priserna på elbilar börjar stiga. Trots att priserna på elbilar förutspås sjunka under de närmaste åren på grund av den tekniska utvecklingen och lagstiftningen, kan det antas att de nominella priserna på elbilar kommer att stiga på lång sikt. Samtidigt ökar bilskattesänkningens inverkan i euro, medan nivån på fordonsskattens fasta belopp reellt sjunker. I praktiken bör grundskatten på elbilar höjas ytterligare, enligt nuvarande uppskattningar från och med omkring 2030. för att ändringens sammanlagda effekt ska vara skatteintäktsneutral. 

Den årliga skatteintäktseffekten av bilskatten och fordonsskatten samt den sammanlagda effekten av dessa beskrivs i figur 3. Sammantaget minskar skatteändringen skatteintäkterna på 2023 års nivå med 19 miljoner euro och förlusten av skatteintäkter ökar till cirka 25 miljoner euro i mitten av 2020-talet. I figuren har det antagits att inga justeringar görs i grundskatten, men ändringen i bilpriserna har beaktats och till följd av detta ökar det sammanräknade bortfallet av skatteintäkter i slutet av 2020-talet. Om fordonsskatten justeras i enlighet med utvecklingen av bilpriserna blir skatteändringen neutral i det skede då ökningen av försäljningsandelen för elbilar jämnas ut och antalet elbilar stabiliseras i bilbeståndet. Detta tar dock flera årtionden. 

Figur 3. Uppskattad förändring i intäkterna från bil- och fordonsskatten på årsnivå, miljoner euro 

4.2.2  Konsekvenser för företagen och för medborgarnas ställning

Vilken inverkan slopandet av bilskatten har på prisnivån för renodlade elbilar beror på bilpriset och i vilken utsträckning skattesänkningen överförs till konsumentpriserna. I genomsnitt beräknas bilskatten 2022 vara cirka 1 200 euro för renodlade elpersonbilar och elpaketbilar. För de dyraste elbilsmodellerna är skattesänkningen över 4 000 euro och för de förmånligaste elbilarna cirka 500 euro. Höjningen av fordonsskatten är lika stor för alla elbilar, så sänkningen av bilskatten på dyra elbilar täcks inte med höjningen av fordonsskatten och höjningen av grundskatten på förmånligare elbilar kan vara något för hög. 

Till skillnad från det nuvarande anskaffningsstödet för elbilar påverkar skatteändringen de elbilar som hushållen och företagen köper på samma sätt. Sänkningen av bilskatten sänker också beskattningsvärdet för tjänstebilar, som beräknas på basis av bilens pris inklusive skatt. 

Propositionen har inga direkta konsekvenser för beskattningen av de cirka 15 000 renodlade elbilar som skaffats före den 1 oktober 2021. Slopandet av bilskatten för nya bilar kan dock indirekt sänka prisnivån på begagnade renodlade elbilar på marknaden. Å andra sidan skulle en lägre fordonsskatt på äldre renodlade elbilar minska denna effekt. 

De hushåll som skaffar en elbil och som använder elbilar drar nytta av den prissänkning på elbilar som sker i och med sänkningen av bilskatten, men å andra sidan ska samma hushåll betala en förhöjd fordonsskatt under bilens användningstid. Ändringen gagnar särskilt sådana hushåll som ofta skaffar en dyr renodlad elbil. Några exakta kalkyler över propositionens konsekvenser för hushåll i olika inkomstklasser kan dock inte presenteras. Man kan ändå anta att de hushåll som drar mest nytta i typiska fall hör till de högsta inkomstdecilerna, där både de som betalar bilskatt och beloppet av den betalda bilskatten hopas. De två högsta inkomstdecilerna betalade över hälften av den bilskatt som hushållen betalade 2016. 

Hushållen och företagen drar nytta av att driftskostnaderna för elbilar i typiska fall är klart lägre än för förbränningsmotorbilar. Livscykelkostnaderna för en bil fastställs dock på basis av flera faktorer, varvid särskilt bilens anskaffningspris och antalet körkilometer har betydelse. Trots att anskaffningspriset för elbilar ännu för närvarande är högre än för motsvarande förbränningsmotorbilar, kan totalkostnaderna för elbilar dock redan nu bli lägre med ett relativt stort antal körkilometer. 

4.2.3  Konsekvenser för miljön

Till följd av skatteändringen förbättras incitamenten att välja en elbil vid tidpunkten för köpet, eftersom utsläppsstyrningen via bilskatten har större inverkan på incitamenten för konsumenter än utsläppsstyrningen med hjälp av fordonsskatten. Incitamenten för att välja en elbil vid tidpunkten för köpet ökar med i genomsnitt cirka 500 euro enligt nivån 2022, men effekten minskar när priserna på elbilar sjunker. Effekterna beror dock på i vilken utsträckning konsumenterna beaktar de långsiktiga kostnaderna. I beräkningarna har det antagits att konsumenterna uppskattar kommande kostnader vid tidpunkten för upphandlingen med en diskonteringsränta på sex procent utgående från att det variationsintervall som observerats i empiriska undersökningar ligger mellan två och över tio procent. Detta är dock förenat med osäkerhet och konsumenterna kan skilja sig klart från varandra. Det är också möjligt att vissa konsumenter beaktar de kommande kostnaderna till fullt belopp, varvid ändringen inte påverkar deras val. 

Vid en uppskattad priselasticitet på -1,3 Fridstrøm, L. – Østli, V.: Direct and cross price elasticities of demand for gasoline, diesel, hybrid and battery electric cars: the case of Norway. Eur. Transp. Res. Rev. 13, 3, 2021 för efterfrågan på elbilar säljs det fram till 2030 kumulativt högst 2 600 bilar mer än den annars förväntade försäljningsvolymen. Antar man att dessa elbilar ersätter bilar med andra drivkrafter i enlighet med deras beräknade försäljningsandelar, kommer minskningen av de kalkylerade utsläppen från trafiken att vara högst 0,002 miljoner ton koldioxid enligt nivån 2030. Detta är cirka 0,03 procent av de kalkylerade koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Konsekvenserna är inte särskilt stora, men det bör beaktas att man genom ändringen kan öka incitamenten för elbilar utan att det uppstår förluster av skatteintäkter på lång sikt. 

Å andra sidan kan den uppskattade ökningen av antalet elbilar vara en underskattning av två orsaker som har samband med varandra. Elbilarnas räckvidd och laddningsinfrastruktur utvecklas som bäst, och därför kan man anta att elbilar i fortsättningen kommer att ersätta andra bilar lättare än vad man kan sluta sig till utifrån det undersökningsmaterial som för närvarande finns tillgängligt. Det är också möjligt att ersättningen av försäljningen av andra bilar med elbilar har underskattats i grundscenariot för kalkylerna. I grundscenariot har beaktats den nuvarande försäljningsandelen för elbilar och utvecklingen av den i enlighet med Teknologiska forskningscentralen VTT:s prognos för bilbeståndet. 

I kalkylen har det antagits att priserna på elbilar under de närmaste åren sjunker till samma nivå som medelpriset på förbränningsmotorbilar. Om man till exempel antar att priselasticiteten för efterfrågan på elbilar är tre gånger så stor som den nämnda prognosen och att marknadsandelen för elbilar är 1,5 gånger så stor som i jämförelsescenariot, ökar försäljningen av elbilar kumulativt med högst 12 000 bilar jämfört med grundscenariot. Om dessa elbilar skulle ersätta bilar med andra drivkrafter i enlighet med deras uppskattade försäljningsandelar, skulle den beräknade utsläppsminskningen för trafiken vara högst 0,01 miljoner ton koldioxid, dvs. ca 0,2 procent av de kalkylerade utsläppen från vägtrafiken 2030. 

Skatteändringen förväntas inte ha några betydande konsekvenser för importen av begagnade bilar åtminstone under de närmaste åren. För bilar som importerats som begagnade tas bilskatt ut enligt skattegrunderna vid tidpunkten för ibruktagandet, så ändringen påverkar inte genast med hela sin tyngd. Eftersom sänkningen av bilpriserna är störst genast i början av bilarnas livslängd, minskar också nyttan av sänkningen av bilskatten i euro snabbt i och med bilens ålder. Effekten av den höjning av fordonsskatten som beräknats för en bils livscykel är också mindre för äldre bilar, eftersom de har kortare återstående livslängd, men effekten minskar långsammare än bilskatten. Det kan således antas att den sammanlagda effekten på incitamenten för köp av begagnade elbilar sannolikt är mindre än i fråga om nya bilar. 

4.2.4  Konsekvenser för myndigheterna

Skatteförvaltningen ansvarar i huvudsak för verkställandet av bilbeskattningen och Trafiksäkerhetsverket för verkställandet av fordonsbeskattningen. Den föreslagna ändringen kräver ändringar i informationssystemen för bil- och fordonsbeskattningen. Kostnaderna för ändringarna av informationssystemen beräknas för Skatteförvaltningen uppgå till cirka 10 000 euro och för Trafiksäkerhetsverket till cirka 30 000 euro. Den föreslagna korrigeringen av bilbeskattningen på myndighetsinitiativ under tiden 1 oktober–31 december 2021 gäller uppskattningsvis 3 000 elbilar och ökar Skatteförvaltningens myndighetsuppgifter med uppskattningsvis ett årsverke. Det är fråga om kostnader av engångsnatur. De föreslagna ändringarna av skattenivåerna beräknas dessutom i viss mån öka behovet av rådgivning om bilskatt vid Skatteförvaltningen och rådgivning om fordonsskatt vid Trafiksäkerhetsverket. I samband med tilläggsbudgetpropositionen för 2021 övervägs och beslutas det om anslagen ska ökas på grund av dessa tilläggskostnader. I annat fall täcks kostnaderna med de existerande anslagen. 

Alternativa handlingsvägar

5.1  Handlingsalternativen och deras konsekvenser

En ökad användning av elbilar kunde främjas genom anskaffningsstöd i stället för att slopa bilskatten i enlighet med propositionen. Till skillnad från kostnaderna för skattesänkningen vet man exakt de kostnader som stödet orsakar samhället, eftersom utbetalningen av stödet är bunden till ett anslag. En fördel med ett anskaffningsstöd jämfört med en skattesänkning kan också anses vara att stödbeloppet inte behöver vara beroende av priset på den bil som köps. Ett fast stödbelopp gynnar förmånligare och i allmänhet mindre elbilar, eftersom stödets andel av priset på dessa fordon är större. Vill man att ändringen ska dimensioneras så att den är lika stor i euro för alla bilar, kan stödet för elbilar genomföras med ett tidsbestämt anskaffningsstöd i stället för en sänkning av bilskatten. På grund av konsekvenserna för inkomstfördelningen kan bilar som överskrider en viss prisnivå lämnas utanför anskaffningsstödet. Om avsikten är att de statsfinansiella kostnaderna för anskaffningsstödet och konsekvenserna för inkomstfördelningen ska förbli små, är det i detta sammanhang också möjligt att föreskriva om en höjning av fordonsskatten för de bilar som berättigar till stöd. 

Regeringen överlämnade den 7 oktober 2021 en proposition, RP 166/2021 rd, till riksdagen, där det föreslås att det nuvarande anskaffningsstödet för renodlade elbilar ska fortsätta att tillämpas fram till och med den 31 december 2021. Vidare beslöt regeringen i samband med beredningen av budgeten för 2022 att föreslå 6 miljoner euro i anskaffnings- och konverteringsstöd som ska främja övergången till fordon som använder alternativa, koldioxidsnåla bränslen. Genom att stödja köp och spridning av utsläppssnåla fordon, och deras ökade andel av fordonsbeståndet, skapas energieffektivitetsfördelar inom transportsektorn. I det utkast till regeringsproposition som kommunikationsministeriet offentliggjorde den 4 oktober 2021 för begäran om utlåtande föreslås det att anskaffningsstöd för renodlade elbilar ska beviljas till ett belopp av 2 000 euro för anskaffning eller långtidshyrning av en personbil som använder el som enda drivkraft. Anskaffningsstöd ska beviljas för köp eller långtidshyrning av en ny personbil som kostar högst 50 000 euro. Anskaffningsstöd för en eldriven personbil kan endast sökas av fysiska personer. Det föreslås att stöd för anskaffning av eldrivna paketbilar beviljas till ett belopp av 2 000–6 000 euro beroende på paketbilens storlek. Både fysiska och juridiska personer kan ansöka om stöd för paketbilar. 

5.2  Lagstiftning och andra handlingsmodeller i utlandet

Bilskatt eller motsvarande registreringsskatt som betalas i samband med anskaffning av fordon tas ut i största delen av EU:s medlemsstater, även om de fordon som omfattas av tillämpningsområdet och deras skattegrunder varierar. Av EU:s medlemsstater tar Bulgarien, Tjeckien, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Sverige och Rumänien inte ut bilskatt som ska betalas för personbilar och motorcyklar i samband med registreringen. Bestämningsgrunden för bilskatten varierar, men ungefär hälften av systemen baserar sig åtminstone delvis på fordonets koldioxidutsläppsvärde. Nästan alla EU-medlemsstater tar ut en årlig fordonsskatt på personbilar. 

I Sverige tillämpas ingen bilskatt som ska betalas i samband med registreringen av ett fordon, men Sverige tar i regel ut en årlig fordonsskatt på fordon som registrerats i vägtrafikregistret. Fordonsskatten på personbilar har baserat sig på koldioxidutsläpp sedan 2006. 

Sverige reformerade sitt fordonsskattesystem för personbilar 2018 genom att till systemet foga en bonus–malus-modell, enligt vilken en förhöjd fordonsskatt tas ut för fordon med höga utsläpp, dvs. malus, och för köp av utsläppssnåla fordon beviljas ett anskaffningsstöd, dvs. bonus. Sverige skärpte sitt bonus–malus-system i april 2021. En malusdel tas ut för de tre första användningsåren, om fordonets koldioxidvärde överstiger 107 gram per kilometer. Malusen ökar när fordonets utsläppsnivå överstiger 130 gram per kilometer. I anskaffningsstöd beviljas för utsläppssnåla fordon en bonus som är bunden till utsläppsvärdet. Bonusen är 70 000 kronor för fordon med nollutsläpp och högst 45 000 kronor för andra fordon. För fordon som tagits i bruk före 2018 tas fordonsskatt ut enligt den tidigare modellen. Fordonsskattens grunddel är 360 kronor, till vilken görs tillägg på basis av fordonets koldioxidvärde och drivkraft. 

Sveriges bonus–malus-system har utvärderats av Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet, det nationella institutet för ekonomisk forskning, i Sverige. I bedömningarna konstateras systemet vara dyrt jämfört med andra metoder för att minska utsläppen från trafiken. Riksrevisionen uppskattade att kostnaden för ett ton koldioxid som undviks inom bonus–malus-systemet är cirka 500 euro för den offentliga sektorn enligt de parametrar som gällde 2018. Om bilen förs utomlands om några år tredubblas nästan kostnaden. Riksrevisionen bedömde också att bonus–malus-systemet inte minskar trafikutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. Orsaken är framför allt att styrningen inriktas på bilens bränsleeffektivitet och inte på bilens utsläpp, vilket innebär att en förbättrad bränsleeffektivitet inte realiseras som utsläppsminskning. 

Sveriges regering föreslår att utsläppsstyrningen för 2022–2023 skärps så att bonusbeloppet minskar och malusen ökar. 

I Norge tas det i samband med registreringen av ett fordon ut en registreringsskatt i likhet med bilskatten för både nya fordon och importerade begagnade fordon. Skatten består av en koldioxidskattekomponent, en kväveoxidskattekomponent och en skattekomponent som bestäms på basis av fordonets totalmassa. Dessutom inverkar motoreffekten och fordonstypen i vissa fall på skatten. Koldioxidskattekomponenten är progressiv i förhållande till utsläppen. På motsvarande sätt stiger den komponent som bestäms på basis av totalmassan progressivt när fordonets vikt ökar. Skattenivåerna är höga. 

I Norge ändrades den årliga fordonsskatten 2018 till en trafikförsäkringspremie som tas ut i samband med bilförsäkringen och som således betalas till försäkringsbolaget. Ändringen motiverades bland annat med att den skattskyldiges administrativa börda lättas och också med att skattemyndighetens administrativa arbete minskar. 

Norge är känt för sin stödpolitik som gynnar utsläppssnåla fordon, och dessa bilars andel av bilförsäljningen och bilbeståndet i Norge har också ökat betydligt. År 2020 utgjorde bilar med nollutsläpp mer än hälften av försäljningen av nya personbilar i Norge och av försäljningen av nya personbilar var andelen laddhybridbilar cirka 20 procent. Av bilbeståndet i Norge var andelen personbilar med nollutsläpp cirka 12 procent och andelen laddhybridbilar 5 procent 2020. Målet är att alla nya bilar ska vara utsläppsfria från och med 2025. För närvarande får utsläppssnåla fordon en fördel i den bilskatt som betalas i samband med registreringen. Elbilar är, inklusive bränslecellsbilar, helt befriade från bilskatt. Dessa fordon är också mervärdesskattefria och befriade från trafikförsäkringspremie. Det undantagslov som gör mervärdesskattefriheten möjlig är i kraft till utgången av 2022. 

I Danmark ska en bilskatt betalas i samband med den första registreringen av fordon. Bilskatten baserar sig i stor utsträckning på fordonets värde och i skatten görs avdrag eller tillägg bland annat på basis av bränsleeffektiviteten och utrustningen. Nivån på bilskatten är den högsta i EU-länderna. Elbilar, laddhybridbilar, vätebilar och gasbilar får en fördel i bilbeskattningen i och med skattesänkningar. Skattesänkningarna slopas dock gradvis före 2035. 

I Danmark tillämpas också en årlig fordonsskatt. Fordonsskatten baserar sig på bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Dieseldrivna bilar betalar dessutom en utjämningsskatt som jämnar ut den lägre bränsleskatten på dieselbränsle, dvs. avsikten är nära nog densamma som med drivkraftsskatten i Finland. 

I Nederländerna tas ut både bilskatt i samband med registreringen av fordon och en årlig fordonsskatt. För personbilar baserar sig bilskatten på koldioxidutsläppen. Skatten består av en avgift på 366 euro som påförs alla andra än fordon med nollutsläpp och en progressiv skatt som påförs på basis av koldioxidutsläppen. För dieselfordon tas dessutom ut en tilläggsavgift på 83,59 euro. För bilar med höga utsläpp blir skattenivån mycket hög. Bilar med nollutsläpp är helt befriade från bilskatt. Den årliga fordonsskatten baserar sig på flera omständigheter, exempelvis bilens koldioxidutsläpp. En dieselavgift tas dessutom ut för dieseldrivna bilar. Renodlade elbilar är befriade från fordonsskatt till utgången av 2025. 

Ikraftträdande

Lagen om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Ändringen ska tillämpas på bilar för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller den 1 oktober 2021 eller därefter. Bilskattefria i Finland är utöver renodlade elbilar som registreras som nya också renodlade elbilar som importeras som begagnade, om de har tagits i bruk i något land första gången den 1 oktober 2021 eller därefter. Skatteförvaltningen betalar genom ett beslut om rättelse på myndighetsinitiativ tillbaka den betalda bilskatten för bilar som tagits i bruk under tiden 1 oktober–31 december 2021. Efter att lagen trätt i kraft ska en bilskattedeklaration fortfarande lämnas för bilar med nollutsläpp, men ingen skatt ska betalas för dem. 

Lagen om ändring av 10 § i fordonsskattelagen avses träda i kraft vid ingången av 2022. Höjningen av fordonsskattens grundskatt gäller bilar som har tagits i bruk första gången den 1 oktober 2021 eller därefter. Eftersom fordonsskattens grundskatt tas ut per dag och i förväg för en skatteperiod på tolv månader, kräver ikraftträdandet av skatteändringarna i praktiken en övergångstid. De ändringar som behövs i systemet för uppbörd av fordonsskatt kan genomföras så att de nya skattegrunderna kan börja tillämpas på fordonsskattens grundskatt som tas ut först den 1 oktober 2023 och därefter. Debetsedlar med skatt enligt de nya skattegrunderna börjar dock sändas ut redan i oktober 2022. Skatt som hänför sig till tiden före den 1 oktober 2023 påförs enligt de bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft. 

Förhållande till andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bilskattelagen (777/2020) 10 § 3 mom. och i bilagan till lagen skattetabellerna 1 och 1 A som följer: 
10 § Nya personbilar och paketbilar 
Kläm 
Om drivkraften för en bil som avses i 1 mom. uteslutande är el eller väte, ska skatten bestämmas utifrån den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller den 1 oktober 2021 eller därefter. Skatteförvaltningen rättar utan ansökan beskattningen för de fordon på vilka denna lag ska tillämpas redan före ikraftträdandet så att beskattningen för dessa fordon överensstämmer med denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

SKATTETABELL 1 
Bilens totalmassa (kg) 
  
Bilens CO2-utsläpp (g/km) 
Tillämplig skattesats 
  
  
  
  
drivkraft annan än dieselolja  
drivkraft dieselolja 
  
  
  
  
  
  
högst 51 
högst 354 
52-60 
355-363 
2,7 
61-69 
364-372 
2,7 
70-78 
373-381 
2,7 
79-87 
382-390 
2,8 
88-96 
391-399 
2,8 
97-105 
400-408 
2,8 
106-114 
409-417 
2,8 
115-123 
418-426 
2,9 
124-132 
427-435 
2,9 
133-141 
436-444 
10 
2,9 
142-150 
445-453 
11 
2,9 
151-159 
454-462 
12 
3,0 
160-168 
463-471 
13 
3,0 
169-177 
472-480 
14 
3,0 
178-186 
481-489 
15 
3,0 
187-195 
490-498 
16 
3,1 
196-204 
499-507 
17 
3,1 
205-213 
508-516 
18 
3,1 
214-222 
517-525 
19 
3,2 
223-231 
526-534 
20 
3,2 
232-240 
535-543 
21 
3,2 
241-249 
544-552 
22 
3,3 
250-258 
553-561 
23 
3,3 
259-267 
562-570 
24 
3,3 
268-276 
571-579 
25 
3,4 
277-285 
580-588 
26 
3,4 
286-294 
589-597 
27 
3,5 
295-303 
598-606 
28 
3,5 
304-312 
607-615 
29 
3,5 
313-321 
616-624 
30 
3,6 
322-330 
625-633 
31 
3,6 
331-339 
634-642 
32 
3,7 
340-348 
643-651 
33 
3,7 
349-357 
652-660 
34 
3,8 
358-366 
661-669 
35 
3,8 
367-375 
670-678 
36 
3,9 
376-384 
679-687 
37 
3,9 
385-393 
688-696 
38 
4,0 
394-402 
697-705 
39 
4,0 
403-411 
706-714 
40 
4,1 
412-420 
715-723 
41 
4,1 
421-429 
724-732 
42 
4,2 
430-438 
733-741 
43 
4,3 
439-447 
742-750 
44 
4,3 
448-456 
751-759 
45 
4,4 
457-465 
760-768 
46 
4,5 
466-474 
769-777 
47 
4,5 
475-483 
778-786 
48 
4,6 
484-492 
787-795 
49 
4,7 
493-501 
796-804 
50 
4,7 
502-510 
805-813 
51 
4,8 
511-519 
814-822 
52 
4,9 
520-528 
823-831 
53 
5,0 
529-537 
832-840 
54 
5,0 
538-546 
841-849 
55 
5,1 
547-555 
850-858 
56 
5,2 
556-564 
859-867 
57 
5,3 
565-573 
868-876 
58 
5,4 
574-582 
877-885 
59 
5,5 
583-591 
886-994 
60 
5,6 
592-600 
995-1003 
61 
5,7 
601-609 
1004-1012 
62 
5,8 
610-618 
1013-1021 
63 
5,9 
619-627 
1022-1030 
64 
6,0 
628-636 
1031-1039 
65 
6,1 
637-645 
1040-1048 
66 
6,2 
646-654 
1049-1057 
67 
6,3 
655-663 
1058-1066 
68 
6,4 
664-672 
1067-1075 
69 
6,5 
673-681 
1076-1084 
70 
6,6 
682-690 
1085-1093 
71 
6,8 
691-699 
1094-1102 
72 
6,9 
700-708 
1103-1111 
73 
7,0 
709-717 
1112-1120 
74 
7,1 
718-726 
1121-1129 
75 
7,3 
727-735 
1130-1138 
76 
7,4 
736-744 
1139-1147 
77 
7,6 
745-753 
1148-1156 
78 
7,7 
754-762 
1157-1165 
79 
7,8 
763-772 
1166-1174 
80 
8,0 
773-781 
1175-1183 
81 
8,1 
782-790 
1184-1192 
82 
8,3 
791-799 
1193-1202 
83 
8,5 
800-808 
1203-1211 
84 
8,6 
809-817 
1212-1220 
85 
8,8 
818-826 
1221-1229 
86 
8,9 
827-835 
1230-1238 
87 
9,1 
836-844 
1239-1247 
88 
9,3 
845-853 
1248-1256 
89 
9,5 
854-862 
1257-1265 
90 
9,7 
863-871 
1266-1274 
91 
9,8 
872-880 
1275-1283 
92 
10,0 
881-889 
1284-1292 
93 
10,2 
890-898 
1293-1301 
94 
10,4 
899-907 
1302-1310 
95 
10,6 
908-916 
1311-1319 
96 
10,8 
917-925 
1320-1328 
97 
11,0 
926-934 
1329-1337 
98 
11,3 
935-943 
1338-1346 
99 
11,5 
944-952 
1347-1355 
100 
11,7 
953-961 
1356-1364 
101 
11,9 
962-970 
1365-1373 
102 
12,1 
971-979 
1374-1382 
103 
12,4 
980-988 
1383-1391 
104 
12,6 
989-997 
1392-1400 
105 
12,9 
998-1006 
1401-1409 
106 
13,1 
1007-1015 
1410-1418 
107 
13,3 
1016-1024 
1419-1427 
108 
13,6 
1025-1033 
1428-1436 
109 
13,9 
1034-1042 
1437-1445 
110 
14,1 
1043-1051 
1446-1454 
111 
14,4 
1052-1060 
1455-1463 
112 
14,6 
1061-1069 
1464-1472 
113 
14,9 
1070-1078 
1473-1481 
114 
15,2 
1079-1087 
1482-1490 
115 
15,5 
1088-1096 
1491-1499 
116 
15,8 
1097-1105 
1500-1508 
117 
16,0 
1106-1114 
1509-1517 
118 
16,3 
1115-1123 
1518-1526 
119 
16,6 
1124-1132 
1527-1535 
120 
16,9 
1133-1141 
1536-1544 
121 
17,2 
1142-1150 
1545-1553 
122 
17,5 
1151-1159 
1554-1562 
123 
17,8 
1160-1168 
1563-1571 
124 
18,1 
1169-1177 
1572-1580 
125 
18,5 
1178-1186 
1581-1589 
126 
18,8 
1187-1195 
1590-1598 
127 
19,1 
1196-1204 
1599-1607 
128 
19,4 
1205-1213 
1608-1616 
129 
19,7 
1214-1222 
1617-1625 
130 
20,1 
1223-1231 
1626-1634 
131 
20,4 
1232-1240 
1635-1643 
132 
20,7 
1241-1249 
1644-1652 
133 
21,1 
1250-1258 
1653-1661 
134 
21,4 
1259-1267 
1662-1670 
135 
21,7 
1268-1276 
1671-1679 
136 
22,1 
1277-1285 
1680-1688 
137 
22,4 
1286-1295 
1689-1697 
138 
22,8 
1296-1304 
1698-1706 
139 
23,1 
1305-1313 
1707-1715 
140 
23,5 
1314-1322 
1716-1725 
141 
24,0 
1323-1331 
1726-1734 
142 
24,2 
1332-1340 
1735-1743 
143 
24,4 
1341-1349 
1744-1752 
144 
24,6 
1350-1358 
1753-1761 
145 
24,8 
1359-1367 
1762-1770 
146 
25,0 
1368-1376 
1771-1779 
147 
25,2 
1377-1385 
1780-1788 
148 
25,4 
1386-1394 
1789-1797 
149 
25,6 
1395-1403 
1798-1806 
150 
25,8 
1404-1412 
1807-1815 
151 
26,0 
1413-1421 
1816-1824 
152 
26,2 
1422-1430 
1825-1833 
153 
26,4 
1431-1439 
1834-1842 
154 
26,6 
1440-1448 
1843-1851 
155 
26,8 
1449-1457 
1852-1860 
156 
27,0 
1458-1466 
1861-1869 
157 
27,1 
1467-1475 
1870-1878 
158 
27,3 
1476-1484 
1879-1887 
159 
27,5 
1485-1493 
1888-1896 
160 
27,7 
1494-1502 
1897-1905 
161 
27,9 
1503-1511 
1906-1914 
162 
28,1 
1512-1520 
1915-1923 
163 
28,3 
1521-1529 
1924-1932 
164 
28,5 
1530-1538 
1933-1941 
165 
28,7 
1539-1547 
1942-1950 
166 
28,9 
1548-1556 
1951-1959 
167 
29,1 
1557-1565 
1960-1968 
168 
29,3 
1566-1574 
1969-1977 
169 
29,5 
1575-1583 
1978-1986 
170 
29,7 
1584-1592 
1987-1995 
171 
29,9 
1593-1601 
1996-2004 
172 
30,0 
1602-1610 
2005-2013 
173 
30,2 
1611-1619 
2014-2022 
174 
30,4 
1620-1628 
2023-2031 
175 
30,6 
1629-1637 
2032-2040 
176 
30,8 
1638-1646 
2041-2049 
177 
31,0 
1647-1655 
2050-2058 
178 
31,2 
1656-1664 
2059-2067 
179 
31,4 
1665-1673 
2068-2076 
180 
31,6 
1674-1682 
2077-2085 
181 
31,7 
1683-1691 
2086-2094 
182 
31,9 
1692-1700 
2095-2103 
183 
32,1 
1701-1709 
2104-2112 
184 
32,3 
1710-1718 
2113-2121 
185 
32,5 
1719-1727 
2122-2130 
186 
32,7 
1728-1736 
2131-2139 
187 
32,8 
1737-1745 
2140-2148 
188 
33,0 
1746-1754 
2149-2157 
189 
33,2 
1755-1763 
2158-2166 
190 
33,4 
1764-1772 
2167-2175 
191 
33,6 
1773-1781 
2176-2184 
192 
33,7 
1782-1790 
2185-2193 
193 
33,9 
1791-1799 
2194-2202 
194 
34,1 
1800-1808 
2203-2211 
195 
34,3 
1809-1818 
2212-2220 
196 
34,4 
1819-1827 
2221-2229 
197 
34,6 
1828-1836 
2230-2238 
198 
34,8 
1837-1845 
2239-2247 
199 
35,0 
1846-1854 
2248-2257 
200 
35,1 
1855-1863 
2258-2266 
201 
35,3 
1864-1872 
2267-2275 
202 
35,5 
1873-1881 
2276-2284 
203 
35,7 
1882-1890 
2285-2293 
204 
35,8 
1891-1899 
2294-2302 
205 
36,0 
1900-1908 
2303-2311 
206 
36,2 
1909-1917 
2312-2320 
207 
36,3 
1918-1926 
2321-2329 
208 
36,5 
1927-1935 
2330-2338 
209 
36,6 
1936-1944 
2339-2347 
210 
36,8 
1945-1953 
2348-2356 
211 
37,0 
1954-1962 
2357-2365 
212 
37,1 
1963-1971 
2366-2374 
213 
37,3 
1972-1980 
2375-2383 
214 
37,5 
1981-1989 
2384-2392 
215 
37,6 
1990-1998 
2393-2401 
216 
37,8 
1999-2007 
2402-2410 
217 
37,9 
2008-2016 
2411-2419 
218 
38,1 
2017-2025 
2420-2428 
219 
38,2 
2026-2034 
2429-2437 
220 
38,4 
2035-2043 
2438-2446 
221 
38,5 
2044-2052 
2447-2455 
222 
38,7 
2053-2061 
2456-2464 
223 
38,8 
2062-2070 
2465-2473 
224 
39,0 
2071-2079 
2474-2482 
225 
39,1 
2080-2088 
2483-2491 
226 
39,3 
2089-2097 
2492-2500 
227 
39,4 
2098-2106 
2501-2509 
228 
39,6 
2107-2115 
2510-2518 
229 
39,7 
2116-2124 
2519-2527 
230 
39,8 
2125-2133 
2528-2536 
231 
40,0 
2134-2142 
2537-2545 
232 
40,1 
2143-2151 
2546-2554 
233 
40,3 
2152-2160 
2555-2563 
234 
40,4 
2161-2169 
2564-2572 
235 
40,5 
2170-2178 
2573-2581 
236 
40,7 
2179-2187 
2582-2590 
237 
40,8 
2188-2196 
2591-2599 
238 
40,9 
2197-2205 
2600-2608 
239 
41,1 
2206-2214 
2609-2617 
240 
41,2 
2215-2223 
2618-2626 
241 
41,3 
2224-2232 
2627-2635 
242 
41,5 
2233-2241 
2636-2644 
243 
41,6 
2242-2250 
2645-2653 
244 
41,7 
2251-2259 
2654-2662 
245 
41,8 
2260-2268 
2663-2671 
246 
42,0 
2269-2277 
2672-2680 
247 
42,1 
2278-2286 
2681-2689 
248 
42,2 
2287-2295 
2690-2698 
249 
42,3 
2296-2304 
2699-2707 
250 
42,4 
2305-2313 
2708-2716 
251 
42,6 
2314-2322 
2717-2725 
252 
42,7 
2323-2331 
2726-2734 
253 
42,8 
2332-2340 
2735-2743 
254 
42,9 
2341-2350 
2744-2752 
255 
43,0 
2351-2359 
2753-2761 
256 
43,1 
2360-2368 
2762-2770 
257 
43,2 
2369-2377 
2771-2780 
258 
43,4 
2378-2386 
2781-2789 
259 
43,5 
2387-2395 
2790-2798 
260 
43,6 
2396-2404 
2799-2807 
261 
43,7 
2405-2413 
2808-2816 
262 
43,8 
2414-2422 
2817-2825 
263 
43,9 
2423-2431 
2826-2834 
264 
44,0 
2432-2440 
2835-2843 
265 
44,1 
2441-2449 
2844-2852 
266 
44,2 
2450-2458 
2853-2861 
267 
44,3 
2459-2467 
2862-2870 
268 
44,4 
2468-2476 
2871-2879 
269 
44,5 
2477-2485 
2880-2888 
270 
44,6 
2486-2494 
2889-2897 
271 
44,7 
2495-2503 
2898-2906 
272 
44,8 
2504-2512 
2907-2915 
273 
44,9 
2513-2521 
2916-2924 
274 
45,0 
2522-2530 
2925-2933 
275 
45,1 
2531-2539 
2934-2942 
276 
45,2 
2540-2548 
2943-2951 
277 
45,2 
2549-2557 
2952-2960 
278 
45,3 
2558-2566 
2961-2969 
279 
45,4 
2567-2575 
2970-2978 
280 
45,5 
2576-2584 
2979-2987 
281 
45,6 
2585-2593 
2988-2996 
282 
45,7 
2594-2602 
2997-3005 
283 
45,8 
2603-2611 
3006-3014 
284 
45,8 
2612-2620 
3015-3023 
285 
45,9 
2621-2629 
3024-3032 
286 
46,0 
2630-2638 
3033-3041 
287 
46,1 
2639-2647 
3042-3050 
288 
46,2 
2648-2656 
3051-3059 
289 
46,3 
2657-2665 
3060-3068 
290 
46,3 
2666-2674 
3069-3077 
291 
46,4 
2675-2683 
3078-3086 
292 
46,5 
2684-2692 
3087-3095 
293 
46,6 
2693-2701 
3096-3104 
294 
46,6 
2702-2710 
3105-3113 
295 
46,7 
2711-2719 
3114-3122 
296 
46,8 
2720-2728 
3123-3131 
297 
46,9 
2729-2737 
3132-3140 
298 
46,9 
2738-2746 
3141-3149 
299 
47,0 
2747-2755 
3150-3158 
300 
47,1 
2756-2764 
3159-3167 
301 
47,1 
2765-2773 
3168-3176 
302 
47,2 
2774-2782 
3177-3185 
303 
47,3 
2783-2791 
3186-3194 
304 
47,3 
2792-2800 
3195-3203 
305 
47,4 
2801-2809 
3204-3212 
306 
47,5 
2810-2818 
3213-3221 
307 
47,5 
2819-2827 
3222-3230 
308 
47,6 
2828-2836 
3231-3239 
309 
47,6 
2837-2845 
3240-3248 
310 
47,7 
2846-2854 
3249-3257 
311 
47,8 
2855-2863 
3258-3266 
312 
47,8 
2864-2873 
3267-3275 
313 
47,9 
2874-2882 
3276-3284 
314 
47,9 
2883-2891 
3285-3293 
315 
48,0 
2892-2900 
3294-3302 
316 
48,1 
2901-2909 
3303-3312 
317 
48,1 
2910-2918 
3313-3321 
318 
48,2 
2919-2927 
3322-3330 
319 
48,2 
2928-2936 
3331-3339 
320 
48,3 
2937-2945 
3340-3348 
321 
48,3 
2946-2954 
3349-3357 
322 
48,4 
2955-2963 
3358-3366 
323 
48,4 
2964-2972 
3367-3375 
324 
48,5 
2973-2981 
3376-3384 
325 
48,5 
2982-2990 
3385-3393 
326 
48,6 
2991-2999 
3394-3402 
327 
48,6 
3000-3008 
3403-3411 
328 
48,7 
3009-3017 
3412-3420 
329 
48,7 
3018-3026 
3421-3429 
330 
48,8 
3027-3035 
3430-3438 
331 
48,8 
3036-3044 
3439-3447 
332 
48,9 
3045-3053 
3448-3456 
333 
48,9 
3054-3062 
3457-3465 
334 
49,0 
3063-3071 
3466-3474 
335 
49,0 
3072-3080 
3475-3483 
336 
49,1 
3081-3089 
3484-3492 
337 
49,1 
3090-3098 
3493-3501 
338 
49,1 
3099-3107 
3502-3510 
339 
49,2 
3108-3116 
3511-3519 
340 
49,2 
3117-3125 
3520-3528 
341 
49,3 
3126-3134 
3529-3537 
342 
49,3 
3135-3143 
3538-3546 
343 
49,3 
3144-3152 
3547-3555 
344 
49,4 
3153-3161 
3556-3564 
345 
49,4 
3162-3170 
3565-3573 
346 
49,5 
3171-3179 
3574-3582 
347 
49,5 
3180-3188 
3583-3591 
348 
49,5 
3189-3197 
3592-3600 
349 
49,6 
3198-3206 
3601-3609 
350 
49,6 
3207-3215 
3610-3618 
351 
49,7 
3216-3224 
3619-3627 
352 
49,7 
3225-3233 
3628-3636 
353 
49,7 
3234-3242 
3637-3645 
354 
49,8 
3243-3251 
3646-3654 
355 
49,8 
3252-3260 
3655-3663 
356 
49,8 
3261-3269 
3664-3672 
357 
49,9 
3270-3278 
3673-3681 
358 
49,9 
3279-3287 
3682-3690 
359 
49,9 
3288 eller mera 
3691 eller mera 
360 eller mera 
50,0 
SKATTETABELL 1 A 
Bilens CO2-utsläpp (g/km) 
Tillämplig skattesats 
  
  
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
10 
2,8 
11 
2,9 
12 
2,9 
13 
2,9 
14 
2,9 
15 
2,9 
16 
2,9 
17 
3,0 
18 
3,0 
19 
3,0 
20 
3,0 
21 
3,0 
22 
3,1 
23 
3,1 
24 
3,1 
25 
3,1 
26 
3,2 
27 
3,2 
28 
3,2 
29 
3,2 
30 
3,2 
31 
3,3 
32 
3,3 
33 
3,3 
34 
3,4 
35 
3,4 
36 
3,4 
37 
3,4 
38 
3,5 
39 
3,5 
40 
3,5 
41 
3,6 
42 
3,6 
43 
3,6 
44 
3,6 
45 
3,7 
46 
3,7 
47 
3,7 
48 
3,8 
49 
3,8 
50 
3,9 
51 
3,9 
52 
3,9 
53 
4,0 
54 
4,0 
55 
4,0 
56 
4,1 
57 
4,1 
58 
4,2 
59 
4,2 
60 
4,3 
61 
4,3 
62 
4,3 
63 
4,4 
64 
4,4 
65 
4,5 
66 
4,5 
67 
4,6 
68 
4,6 
69 
4,7 
70 
4,7 
71 
4,8 
72 
4,8 
73 
4,9 
74 
5,0 
75 
5,0 
76 
5,1 
77 
5,1 
78 
5,2 
79 
5,2 
80 
5,3 
81 
5,4 
82 
5,4 
83 
5,5 
84 
5,6 
85 
5,6 
86 
5,7 
87 
5,8 
88 
5,9 
89 
5,9 
90 
6,0 
91 
6,1 
92 
6,2 
93 
6,2 
94 
6,3 
95 
6,4 
96 
6,5 
97 
6,6 
98 
6,6 
99 
6,7 
100 
6,8 
101 
6,9 
102 
7,0 
103 
7,1 
104 
7,2 
105 
7,3 
106 
7,4 
107 
7,5 
108 
7,6 
109 
7,7 
110 
7,8 
111 
8,0 
112 
8,1 
113 
8,3 
114 
8,4 
115 
8,6 
116 
8,8 
117 
8,9 
118 
9,1 
119 
9,3 
120 
9,5 
121 
9,7 
122 
9,9 
123 
10,0 
124 
10,2 
125 
10,4 
126 
10,6 
127 
10,9 
128 
11,1 
129 
11,3 
130 
11,5 
131 
11,7 
132 
12,0 
133 
12,2 
134 
12,4 
135 
12,7 
136 
12,9 
137 
13,2 
138 
13,4 
139 
13,7 
140 
13,9 
141 
14,2 
142 
14,5 
143 
14,8 
144 
15,0 
145 
15,3 
146 
15,6 
147 
15,9 
148 
16,2 
149 
16,5 
150 
16,8 
151 
17,1 
152 
17,4 
153 
17,7 
154 
18,0 
155 
18,3 
156 
18,6 
157 
19,0 
158 
19,3 
159 
19,6 
160 
20,0 
161 
20,3 
162 
20,6 
163 
21,0 
164 
21,3 
165 
21,7 
166 
22,0 
167 
22,4 
168 
22,7 
169 
23,1 
170 
23,4 
171 
24,0 
172 
24,2 
173 
24,4 
174 
24,6 
175 
24,8 
176 
25,0 
177 
25,2 
178 
25,4 
179 
25,6 
180 
25,8 
181 
26,0 
182 
26,2 
183 
26,4 
184 
26,6 
185 
26,8 
186 
27,0 
187 
27,2 
188 
27,4 
189 
27,6 
190 
27,8 
191 
28,0 
192 
28,2 
193 
28,4 
194 
28,6 
195 
28,8 
196 
29,0 
197 
29,1 
198 
29,3 
199 
29,5 
200 
29,7 
201 
29,9 
202 
30,1 
203 
30,3 
204 
30,5 
205 
30,7 
206 
30,9 
207 
31,1 
208 
31,3 
209 
31,5 
210 
31,7 
211 
31,8 
212 
32,0 
213 
32,2 
214 
32,4 
215 
32,6 
216 
32,8 
217 
33,0 
218 
33,1 
219 
33,3 
220 
33,5 
221 
33,7 
222 
33,9 
223 
34,1 
224 
34,2 
225 
34,4 
226 
34,6 
227 
34,8 
228 
34,9 
229 
35,1 
230 
35,3 
231 
35,5 
232 
35,6 
233 
35,8 
234 
36,0 
235 
36,2 
236 
36,3 
237 
36,5 
238 
36,7 
239 
36,8 
240 
37,0 
241 
37,1 
242 
37,3 
243 
37,5 
244 
37,6 
245 
37,8 
246 
37,9 
247 
38,1 
248 
38,3 
249 
38,4 
250 
38,6 
251 
38,7 
252 
38,9 
253 
39,0 
254 
39,2 
255 
39,3 
256 
39,5 
257 
39,6 
258 
39,8 
259 
39,9 
260 
40,0 
261 
40,2 
262 
40,3 
263 
40,5 
264 
40,6 
265 
40,7 
266 
40,9 
267 
41,0 
268 
41,1 
269 
41,3 
270 
41,4 
271 
41,5 
272 
41,7 
273 
41,8 
274 
41,9 
275 
42,0 
276 
42,2 
277 
42,3 
278 
42,4 
279 
42,5 
280 
42,6 
281 
42,8 
282 
42,9 
283 
43,0 
284 
43,1 
285 
43,2 
286 
43,3 
287 
43,4 
288 
43,6 
289 
43,7 
290 
43,8 
291 
43,9 
292 
44,0 
293 
44,1 
294 
44,2 
295 
44,3 
296 
44,4 
297 
44,5 
298 
44,6 
299 
44,7 
300 
44,8 
301 
44,9 
302 
45,0 
303 
45,1 
304 
45,2 
305 
45,3 
306 
45,4 
307 
45,4 
308 
45,5 
309 
45,6 
310 
45,7 
311 
45,8 
312 
45,9 
313 
46,0 
314 
46,0 
315 
46,1 
316 
46,2 
317 
46,3 
318 
46,4 
319 
46,4 
320 
46,5 
321 
46,6 
322 
46,7 
323 
46,7 
324 
46,8 
325 
46,9 
326 
47,0 
327 
47,0 
328 
47,1 
329 
47,2 
330 
47,2 
331 
47,3 
332 
47,4 
333 
47,4 
334 
47,5 
335 
47,6 
336 
47,6 
337 
47,7 
338 
47,8 
339 
47,8 
340 
47,9 
341 
47,9 
342 
48,0 
343 
48,1 
344 
48,1 
345 
48,2 
346 
48,2 
347 
48,3 
348 
48,3 
349 
48,4 
350 
48,4 
351 
48,5 
352 
48,5 
353 
48,6 
354 
48,6 
355 
48,7 
356 
48,7 
357 
48,8 
358 
48,8 
359 
48,9 
360 eller mera 
48,9 

2. Lag om ändring av 10 § i fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 10 § 4 mom., sådant det lyder i lag 571/2018, 
som följer: 
10 § Grundskatt 
Kläm 
Om ett fordon som avses i 1 mom. utnyttjar enbart el eller väte som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. Om en sådan bil har tagits i bruk första gången den 1 oktober 2021 eller därefter, är grundskattens belopp per dag dock skattetabellens lägsta skattebelopp förhöjt med 17,80 cent. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Skattebeloppet per dag beräknas till och med den 30 september 2023 enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 14 oktober 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Annika Saarikko