Senast publicerat 27-11-2021 09:28

Regeringens proposition RP 186/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 ändras så att det för godtagbara utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet som uppfyller lagens definitioner från ingången av 2022 beviljas ett högre tilläggsavdrag på 150 procent i stället för det nuvarande tilläggsavdraget på 50 procent. Dessutom föreslås det att lagens giltighetstid förlängs till utgången av 2027. På grund av förlängningen av giltighetstiden föreslås det också att lagens rubrik ändras så att den motsvarar åren enligt den nya giltighetstiden. 

Vidare föreslås det att det i lagen om överlåtelseskatt görs en teknisk korrigering så att den möjlighet till elektronisk delgivning som avses i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ också gäller sådana beslut och handlingar som avses i lagen om överlåtelseskatt. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2022. Lagarna tillämpas första gången vid beskattningen för 2022. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

Ett tilläggsavdrag som hänför sig till utgifterna för forskningssamarbete i fråga om forsknings- och utvecklingsverksamhet infördes i Finland när lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 (1078/2020), nedan lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet, trädde i kraft vid ingången av 2021 (RP 196/2020 rd). Vid budgetförhandlingarna beslöt regeringen den 9 september 2021 att höja avdragsprocenten för tilläggsavdraget enligt den gällande lagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt att förlänga lagens giltighetstid. 

1.2  Beredning

Propositionen har beretts vid finansministeriet. 

Propositionen har behandlats i delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning den 12 oktober 2021. 

Nuläge och bedömning av nuläget

2.1  Ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Den gällande lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet trädde i kraft den 1 januari 2021 och den tillämpas första gången vid beskattningen för 2021. Innan lagen trädde i kraft fanns det i Finland ingen gällande lagstiftning om skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet. I fråga om den gällande lagen beskrivs bakgrunden, konsekvenserna, utvärderingen av alternativ, den internationella jämförelsen av ämnet samt motiveringen till stiftandet av lagen närmare i regeringens proposition RP 196/2020 rd. 

I 3 § i den gällande lagen finns bestämmelser om grunden för och beloppet av tilläggsavdraget. Enligt 1 mom. har en skattskyldig som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet som hänför sig till den egna näringsverksamheten eller det egna jordbruket rätt till tilläggsavdrag. Också den som i Finland är begränsat skattskyldig har rätt till tilläggsavdrag på basis av forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs vid ett fast driftställe i Finland. 

Vidare enligt 2 mom. beviljas tilläggsavdraget utifrån forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivits med en organisation för forskning och kunskapsspridning. Grunden för tilläggsavdraget är en sådan faktura för underentreprenad för forsknings- och utvecklingsverksamhet som den skattskyldige betalat till en organisation för forskning och kunskapsspridning. 

I 3 mom. föreskrivs det att tilläggsavdragets belopp är 50 procent av de godtagbara poster i fakturorna för underentreprenad som avses i 2 mom. Tilläggsavdragets maximibelopp under skatteåret är 500 000 euro. Tilläggsavdrag beviljas inte, om det avdragbara beloppet under skatteåret är mindre än 5 000 euro. Tilläggsavdrag beviljas inte till den del som den skattskyldige har fått direkt statligt stöd eller något annat offentligt stöd för att täcka de fakturor för underentreprenad som hänför sig till projektet. Dessutom räknas enligt 4 mom., med avvikelse från 119 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), tilläggsavdraget in i näringsverksamhetens eller jordbrukets förlustresultat. 

Enligt 6 § i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet tillämpas lagen vid beskattningen för skatteåren 2021–2025, men lagen tillämpas inte på sådana i 3 § avsedda projekt inom forsknings- och utvecklingsverksamheten som har inletts före lagens ikraftträdande. Ett projekt anses ha inletts vid tidpunkten för undertecknandet av det avtal som gäller projektet. 

Vid beredningen av den gällande lagen ansåg flera remissinstanser utifrån de kommentarer från intressentgrupperna som inkom vid remissförfarandet för regeringens proposition RP 196/2020 rd att tilläggsavdraget i den föreslagna formen för samarbetet inom forsknings- och utvecklingsverksamheten var onödigt begränsat. Det önskades också att skatteincitamentet ska vara långvarigare eller gälla tills vidare. Giltighetstiden för skatteåren 2021–2024 enligt det ursprungliga förslaget förlängdes så att lagen i sin nuvarande form trädde i kraft för skatteåren 2021–2025. 

2.2  Ändring av 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

I samband med lagstiftningen om en reform av skatteuppbörden och beskattningsförfarandet fogades till lagen om överlåtelseskatt (931/1996) en ny 56 c § genom en lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt (18/2018), som trädde i kraft vid ingången av 2019. Enligt den tillämpas, om inget annat föreskrivs i lagen om överlåtelseskatt, bestämmelserna i 5–9, 19–21, 24, 30, 31, 52 och 55 §, 56 § 1–3 mom. samt 57, 77 och 79–81 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). Bestämmelserna tillämpas förutom på skattskyldiga också på den som ansvarar för skatt. 

Till 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ fogades genom lagen om ändring av 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (898/2018) ett nytt 5 mom. där det föreskrivs om elektronisk delgivning av beslut och handlingar. Enligt bestämmelsen kan Skatteförvaltningen delge i 1 och 3 mom. avsedda beslut och andra handlingar genom Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster, om den skattskyldige har gett sitt samtycke till det. Enligt motiveringen till bestämmelsen (RP 140/2018 rd) var avsikten att möjligheten till elektronisk delgivning också ska omfatta beslut och andra handlingar som avses i lagen om överlåtelseskatt. Bestämmelsen i 56 c § i lagen om överlåtelseskatt justerades dock inte då så att det där också hänvisas till 56 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Det är nödvändigt att komplettera 56 c § i lagen om överlåtelseskatt med en hänvisning till den sistnämnda bestämmelsen. 

Målsättning

Syftet med förslaget är att effektivare än tidigare uppmuntra företagen att inom forsknings- och utvecklingsverksamheten öka forskningssamarbetet med godkända forskningsorganisationer. Med beaktande av att forsknings- och utvecklingsprojekten, inklusive planerings-, start- och genomförandefaserna, är långvariga, är det ändamålsenligt att förlänga avdragets giltighetstid med ytterligare två år. De föreslagna åtgärderna är en del av det mer övergripande målet att återuppliva Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet så att forsknings- och utvecklingsverksamhetens andel av bruttonationalprodukten uppnår fyra procent före 2030. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

4.1.1  Ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

I enlighet med regeringens beslut vid budgetförhandlingarna den 9 september 2021 föreslås det i propositionen att procentsatsen för tilläggsavdraget enligt lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 höjs och att giltighetstiden förlängs så att den skattskyldige 2022–2027 kan göra ett tilläggsavdrag på 150 procent i beskattningen för sådana utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet som grundar sig på samarbete mellan den skattskyldige och en forskningsorganisation. Dessutom föreslås det att lagens rubrik ändras så att den nya giltighetstiden uppdateras också i lagens rubrik. 

4.1.2  Ändring av 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Det föreslås att 56 c § i lagen om överlåtelseskatt justeras så att där också hänvisas till 56 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, enligt vilket det elektroniska delgivningsförfarandet också innefattar beslut och handlingar som gäller överlåtelsebeskattning. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

4.2.1  Ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Det har ännu inte samlats statistikuppgifter om användningen av det nuvarande tilläggsavdraget för forskningssamarbetet, så konsekvenserna av den nu föreslagna ändringen har bedömts enligt vissa antaganden. Omfattningen av forskningssamarbetet har bedömts huvudsakligen med hjälp av statistik från Statistikcentralen. Uppgifter om finansieringen av forskningssamarbetet har dessutom fåtts från Business Finland. 

Enligt Statistikcentralens statistik över forskning och utveckling https://www.tilastokeskus.fi/til/tkke/tau.html var den forsknings- och utvecklingsverksamhet som finansieras av den inhemska företagssektorn och bedrivs av högskolesektorn till sin volym cirka 52,6 miljoner euro 2019. I denna proposition har beloppet använts som grund för bedömningen av omfattningen av den verksamhet som berättigar till tilläggsavdrag. Vid beredningen har det dessutom bedömts att det forskningssamarbete som finansieras av den inhemska företagssektorn och som utförs av inhemska forskningsorganisationer eller utländska högskolor och forskningsorganisationer till sin sammanlagda volym är av samma storleksklass som samarbetet med de inhemska högskolorna. Man kan grovt uppskatta att utgifterna för forskning som bedrivs tillsammans med högskolor och inhemska forskningsorganisationer uppgår till sammanlagt cirka 105 miljoner euro det år då tilläggsavdraget träder i kraft. Av detta beräknas den offentliga direkta finansieringens andel vara cirka 25–50 procent. Om man antar att tilläggsavdraget endast kan göras i fråga om den skattskyldiges egen finansiering, kan avdraget då omfatta forskningsutgifter till ett värde av högst cirka 79 miljoner euro. 

Tilläggsavdragets övre gräns på 500 000 euro per skatteår bedöms begränsa de forskningsutgifter som omfattas av det höjda avdraget med cirka en femtedel, varvid deras belopp sjunker till cirka 63 miljoner euro. Om ett tilläggsavdrag på 150 procent görs för hela detta belopp, minskar tillämpningen av tilläggsavdraget 2022–2027 statiskt beräknat intäkterna från samfundsskatten med cirka 19 miljoner euro på årsnivå jämfört med att det inte fanns något tilläggsavdrag. Åren 2022–2025 minskar intäkterna från samfundsskatten statiskt beräknat cirka 11 miljoner euro på årsnivå jämfört med det nuvarande tilläggsavdraget. 

Kostnaderna för tilläggsavdraget bedöms vara rätt små för den skattskyldige, så i beräkningen av skatteintäkterna har det antagits att avdraget för forskningssamarbete kommer att användas i mycket stor utsträckning. Uppskattningen är i detta avseende en maximal uppskattning av den statiska förlust av skatteintäkter som ändringen medför. Å andra sidan har det i kalkylen inte beaktats dynamiska konsekvenser, såsom konsekvenserna av ökat forskningssamarbete. Höjningen av tilläggsavdraget kan i någon mån öka företagens satsningar på forsknings- och utvecklingsverksamhet jämfört med det nuvarande tilläggsavdraget. För att forskningssamarbete ska kunna inledas krävs dock långsiktig planering och skatteincitamentet ska fortfarande täcka en mindre del av de flesta företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet än vad de direkta stöden för forskning och utveckling gör. Med beaktande av att den uppskattade statiska konsekvensen för skatteintäkterna är en maximiuppskattning, bedöms de dynamiska konsekvenserna inte i någon betydande grad öka förlusten av skatteintäkter. 

Merparten av de skattskyldiga som använder tilläggsavdraget bedöms vara samfund. Tilläggsavdragets inverkan på intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster uppskattas således vara liten. 

De föreslagna ändringarna bedöms medföra en aning mer arbete inom Skatteförvaltningen för att uppdatera blanketterna för skattedeklarationer och anvisningarna. 

4.2.2  Kompensation av konsekvensen för skatteintäkterna

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska kommunerna kompenseras enligt nettobelopp för sådana ändringar i beskattningsgrunden som påverkar den kommunala ekonomin. Kommunerna kompenseras för förändringarna i intäkterna från samfundsskatten genom att utdelningen av samfundsskatten ändras. En separat proposition kommer att lämnas om ändringen av utdelningen av samfundsskatten. 

4.2.3  Ändring av 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Ändringen av 56 c § i lagen om överlåtelseskatt bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 

Alternativa handlingsvägar

Som ett alternativ till förslaget att höja det procentuella tilläggsavdraget för forskningssamarbete enligt lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet och förlänga giltighetstiden för avdraget har det i den offentliga debatten också föreslagits att det införs ett annat, helt nytt skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Dessutom kan forsknings- och utvecklingsverksamhet uppmuntras med andra metoder än beskattning, till exempel genom att utveckla systemet med direktstöd eller förbättra förutsättningarna för arbetsrelaterad invandring. Den 18 juni 2021 tillsatte statsrådets kansli den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen för att utreda metoder för att förbinda sig till en långsiktig ökning av den offentliga finansieringen av forskning och utveckling. Mandattiden för arbetsgruppen löper ut vid utgången av 2021. 

Alternativen till samarbetsavdraget har behandlats mer ingående i förarbetena till lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (RP 196/2020 rd), där också den internationella jämförelsen i ämnet har granskats i större utsträckning. 

Remissvar

På grund av ärendets brådskande natur har propositionen inte sänts på remiss. 

Specialmotivering

7.1  Lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025

Det föreslås att lagens rubrik ändras så att lagens giltighetstid för skatteåren 2021–2025, som framgår av rubriken för den ursprungliga lagen, i enlighet med denna proposition ersätts med en ny förlängd giltighetstid för skatteåren 2021–2027. 

3 §. Grund för tilläggsavdraget samt belopp. Det föreslås att 3 § 3 mom. ändras så att rätten till ett tilläggsavdrag på 50 procent enligt den gällande lagen ersätts med en rätt till ett högre tilläggsavdrag på 150 procent från ingången av 2022. Den skattskyldige får dra av de godtagbara utgifterna för samarbetet med forskningsorganisationer inom forsknings- och utvecklingsverksamheten 2,5 gånger jämfört med de faktiska utgifterna, när utgifterna enligt den gällande lagen får dras av 1,5 gånger sitt belopp. 

Den föreslagna ändringen påverkar inte tilläggsavdragets maximibelopp per skatteår, som fortfarande är 500 000 euro per skattskyldig. Den föreslagna höjningen gagnar i synnerhet skattskyldiga vars utgifter för samarbete inom forsknings- och utvecklingsverksamhet som omfattas av tilläggsavdraget understiger 333 333 euro per år, eftersom maximibeloppet per år för utgifter som är större än detta begränsar nyttan av ett fullt tilläggsavdrag på 150 procent. Det föreslås inte heller någon ändring av minimibeloppet på 5 000 euro per år eller av villkoret att tilläggsavdraget inte får användas för samma kostnader för vilka direkt stöd har fåtts. 

6 §. Ikraftträdande. Det föreslås att 6 § 1 mom. ändras så att lagen upphör att gälla den 31 december 2027. Dessutom uppdateras 2 mom. så att lagen ska tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2021–2027. 

I paragrafens 3 mom. föreslås inga ändringar. Enligt momentet tillämpas lagen inte om projektet har inletts före lagens ikraftträdande och ett projekt anses ha inletts vid den tidpunkt då avtalet om projektet undertecknas. Tillsammans med de ändringar som föreslås i 3 § ska 3 mom. efter att ändringslagen trätt i kraft tolkas så att den höjda procentsatsen 150 procent för tilläggsavdraget tillämpas endast under skatteåren 2022–2027, och på de godtagbara utgifterna för skatteåret 2021 tillämpas då ett tilläggsavdrag på 50 procent i enlighet med ordalydelsen i den tidigare lagen. Om projektet har inletts 2021 och fortsätter under de följande åren, tillämpas det högre tilläggsavdraget på 150 procent till den del de utgifter för projektet som berättigar till tilläggsavdrag hänför sig till skatteåren 2022–2027. 

7.2  Lagen om överlåtelseskatt

56 c §. Tillämpning av annan lagstiftning. Till paragrafen fogas den hänvisning till 56 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ som saknas i paragrafen, enligt vilket möjligheten till elektronisk information enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ också ska gälla beslut och handlingar som avses i lagen om överlåtelseskatt. 

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Lagarna tillämpas första gången vid beskattningen för 2022. 

Förhållande till andra propositioner

9.1  Samband med andra propositioner

Förslaget till ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 hänför sig till en regeringsproposition som överlämnas senare och som innehåller förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen. Den nämnda propositionen innehåller en kompensation till kommunerna för ändringarna i skatteintäkterna i enlighet med denna proposition genom en ändring av utdelningen av samfundsskatten. 

9.2  Förhållande till budgetpropositionen

Förslaget till ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 (1078/2020) lagens rubrik, 3 § 3 mom. och 6 § 1 och 2 mom. som följer: 
Lag 
om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027 
3 § Grund för tilläggsavdraget samt belopp 
Kläm 
Tilläggsavdragets belopp är 150 procent av de godtagbara poster i fakturorna för underentreprenad som avses i 2 mom. Tilläggsavdragets maximibelopp under skatteåret är 500 000 euro. Tilläggsavdrag beviljas inte om det avdragbara beloppet under skatteåret är mindre än 5 000 euro. Tilläggsavdrag beviljas inte till den del som den skattskyldige har fått direkt statligt stöd eller något annat offentligt stöd för att täcka de fakturor för underentreprenad som hänför sig till projektet. 
Kläm 
6 § Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2027. 
Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2021–2027.  
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2022. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 56 c § i lagen om överlåtelseskatt 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 56 c §, sådan den lyder i lag 18/2018, som följer: 
56 c § § Tillämpning av annan lagstiftning 
Om inget annat föreskrivs i denna lag, tillämpas vid överlåtelsebeskattning dessutom bestämmelserna i 5–9, 19–21, 24, 30, 31, 52 och 55 §, 56 § 1–3 och 5 mom. samt 57, 77 och 79–81 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Vad som i de bestämmelserna föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på dem som enligt denna lag ansvarar för skatt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 21 oktober 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Annika Saarikko