Senast publicerat 19-12-2017 16:44

Regeringens proposition RP 191/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande ändras så att dess ordalydelse samordnas med formuleringarna i de bestämmelser i direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning som gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.  

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Rådets direktiv 2016/881/EU gäller land-för-land-rapporter som ska lämnas till skatteförvaltningen, och det är en del av det så kallade handräckningsdirektivet (rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG). Direktiv 2016/881/EU har genomförts genom att bestämmelser som gäller det har införts i lagen om beskattningsförfarande (genom lag 1489/2016). Dessutom ska de bestämmelser i direktivet som hör till området för lagstiftningen iakttas som lag i Finland på grund av att direktivet har genomförts direkt genom lagen om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (1488/2016). Båda lagarna har varit i kraft från och med den 1 januari 2017. 

Genom den nu föreslagna lagändringen upprepas de gällande bestämmelserna i 14 d § 6 och 7 mom. i lagen om beskattningsförfarande med samma exakthet som de bestämmelser i direktivet som gäller som lag med stöd av lag 1488/2016. Det är sålunda fråga om att samordna formuleringar i 14 d § i lagen om beskattningsförfarande med formuleringar i direktivet, och lagändringen innebär alltså ingen ändring av innehållet i den gällande lagen. Det finns ännu knappt någon tillämpningspraxis i fråga om lagstiftningen om land-för-land-rapporter för beskattningen, men lagändringen föreslås till följd av respons på meddelandet om genomförande av direktivet och således för att undvika eventuella oklarheter i tolkningen.  

Bestämmelsen i 6 mom. hänför sig till utredningsskyldigheten i andra hand och till situationer där den som är utredningsskyldig i andra hand ska vara skyldig att lämna endast sådan information som den utredningsskyldige erhållit eller inhämtat efter det att denne av det yttersta moderföretaget har begärt i 14 e § angivna uppgifter i en land-för-land-rapport och det yttersta moderföretaget har vägrat att ge dessa uppgifter.  

Enligt det föreslagna 7 mom. föreligger det dock ingen skyldighet att lämna uppgifter i andra hand i undantagssituationer, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen har anvisat en till koncernen hörande part med skatterättslig hemvist i Europeiska unionen att lämna en land-för-land-rapport i enlighet med de krav som framförs i 14 e §. Ett sådant anvisande kan således inte göras och befrielse från utredningsskyldighet i andra hand inte beviljas, om den till koncern hörande part i fråga som anvisats inte kan erhålla eller förvärva alla de uppgifter som krävs för att lämna en land-för-land-rapport. Skyldigheten att göra en anmälan om det yttersta moderföretagets vägran ska fortfarande gälla i enlighet med huvudregeln. 

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inga statsfinansiella eller organisatoriska konsekvenser. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Lagen ska tillämpas första gången på uppgifter som ska lämnas om räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2016 eller därefter. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 14 d § 6 och 7 mom., sådana de lyder i lag 1489/2016, som följer:  
14 d § 
Land-för-land-rapport för beskattningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som är utredningsskyldig i andra hand är skyldig att lämna endast sådan information som den erhållit eller inhämtat och som den förfogar över, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen, trots begäran av den utredningsskyldige i fråga, har vägrat tillhandahålla uppgifter enligt 14 e § och det har gjorts en anmälan om vägran.  
En skyldighet enligt 5 och 6 mom. att i andra hand lämna uppgifter i en land-för-land-rapport föreligger inte, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen har anvisat en till koncernen hörande part med skatterättslig hemvist i Europeiska unionen att lämna en land-för-land-rapport i enlighet med de krav som föreskrivs i 14 e §. Om den till koncern hörande parten i fråga inte kan erhålla eller förvärva all den information som krävs för att lämna en land-för-land-rapport, ska denna part inte kunna utses till den anvisade utredningsskyldige. Denna bestämmelse påverkar emellertid inte skyldigheten att anmäla om vägran. Skyldighet enligt 5 och 6 mom. att lämna uppgifter föreligger inte heller, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen har utsett en annan part i koncernen (utsedd utredningsskyldig) att ge in land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i dennes skatterättsliga hemvist som ligger utanför Europeiska unionen. Dessutom krävs att 
1) jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist kräver att land-för-land-rapporter ges in, 
2) det finns ett avtal om utbyte av upplysningar om land-för-land-rapporter mellan Finland och jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist, senast vid tidpunkten för lämnande av land-för-land-rapporten,  
3) jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist inte har underrättat Skatteförvaltningen om ett systemsammanbrott,  
4) det har gjorts en anmälan om den som ska ge in land-för-land-rapporten till jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist, och  
5) en anmälan om den utsedde utredningsskyldige har getts in till Skatteförvaltningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Denna lag tillämpas första gången på uppgifter som ska lämnas om räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2016 eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 19 december 2017 
StatsministerJuhaSipilä
FinansministerPetteriOrpo