Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 195/2016 rd

Senast publicerat 13-10-2016 14:35

Regeringens proposition RP 195/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. Ändringarna hänför sig till de pilotprojekt som avses i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Genom de föreslagna ändringarna blir det möjligt att bevilja stöd för utvecklingsprojekt för investeringar som hänför sig till pilotprojekt och som till sin karaktär inte är allmännyttiga. Ändringarna överensstämmer med landsbygdsprogrammet och är viktiga med tanke på det praktiska genomförandet av pilotprojekten. Pilotprojekten är projekt med vilka avsikten är att stödja nya produkter, metoder, processer och tekniker inom jord- och skogsbruket och i små företag på landsbygden samt ge aktörerna möjlighet att testa en ny verksamhet eller produkt under verkliga förhållanden. 

I lagen föreslås dessutom vissa preciseringar och korrigeringar av mindre betydelse. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge

Genom lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) genomförs programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (nedan landsbygdsprogrammet). I lagen finns bestämmelser om företagsstöd och projektstöd som är förenliga med landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (nedan landsbygdsförordningen). Medlemsstaternas nationella landsbygdsprogram gäller åtgärder som finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och programmen utarbetas i enlighet med bestämmelser i Europeiska unionens lagstiftning. 

Genomförandet av landsbygdsprogrammet och beviljandet av företagsstöd och projektstöd som är förenliga med programmet inleddes 2015. Efter att lagen stiftades har det framkommit ett behov av att ändra dess bestämmelser om projektstöd bland annat så att de gör det möjligt att bevilja stöd för investeringar som hänför sig till så kallade pilotprojekt som ingår i programmet.  

En åtgärd som har valts för landsbygdsprogrammet är "M16 – Samarbete". Bestämmelser om samarbetsåtgärden finns i artikel 35 i landsbygdsförordningen. Med samarbete avses åtgärder som oberoende av bransch understöder skapandet av nya samarbetsprojekt som är betydelsefulla för landsbygdens utveckling och alla fokusområden inom programmet, genomförandet av samarbetsgruppernas utvecklingsprojekt och den verksamhet som innovationsgrupperna för landsbygden bedriver i syfte att utveckla och ta i bruk innovationer inom jord- och skogsbruket. Med åtgärden understöds utvecklingsprojekt som genomförs gemensamt av sådana företag (inklusive gårdsbruksenheter), skogsägare, marknadsaktörer, forskningsinstitutioner, experter, universitet, högskolor och andra utvecklingsorganisationer som är relevanta med tanke på programmets mål i syfte att främja forskning inriktad på praktisk tillämpning, produktutveckling, förberedelser och ibruktagande av innovationer, kvalitet, logistik och kostnadseffektivitet. Med åtgärden effektiviserar man också produktionsprocesser och marknadens funktion bland annat genom att utöka sakkunskapen, det internationella samarbetet och olika slag av sektorsövergripande samarbete. 

Samarbetet kan enligt artikel 35.2 a i landsbygdsförordningen anknyta till så kallade pilotprojekt. Pilotprojekten är projekt med vilka avsikten är att testa och stödja nya produkter, metoder, processer och tekniker i jordbruket, livsmedelsbranschen, skogsbruket och små företag på landsbygden samt att ge aktörerna möjlighet att testa en ny verksamhet eller produkt under verkliga förhållanden. Med hjälp av pilotprojekt är det bland annat möjligt att pröva hur en ny innovativ lösning fungerar och utvärdera dess nytta. Det kan till exempel vara fråga om att pröva hur ett nytt redskap som används exempelvis för odling, sortering eller lagring fungerar i praktiken och som en kommersiell produkt. Syftet med att stödja pilotprojekt är att reformera olika branscher på landsbygden och att öka och förbättra jord- och skogsbrukets miljövänlighet, produktivitet och lönsamhet. Syftet är därmed inte att stödja kommersiell verksamhet, utan att genomföra försöksprojekt. 

Pilotprojekten ingår i Finlands nationella landsbygdsprogram i den ovannämnda åtgärden "M16 – Samarbete" som delåtgärd "16.2. Pilotprojekt och utveckling av nya produkter och processer inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorerna". Pilotprojekt kan genomföras i samarbete mellan minst två aktörer (såsom små och medelstora företag, en forskningsenhet eller utvecklingsorganisation, en stiftelse, läroanstalt, kommun eller förening) eller av en så kallad innovationsgrupp för landsbygden.  

I 24 § 2 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling finns bestämmelser om de investeringar som ett utvecklingsprojekt får omfatta. Bestämmelsen har ansetts ge upphov till oklarhet om huruvida ett pilotprojekt får omfatta investeringar t.ex. i form av anskaffningar av maskiner och anordningar.  

Målsättning och de viktigaste förslagen

I denna proposition föreslås det att bestämmelserna i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling ändras så att det i lagen tas in uttryckliga bestämmelser om pilotprojekt och stödjande av investeringar som hänför sig till dem. Genom bestämmelserna förtydligas innehållet i lagen till denna del. Ändringen motsvarar innehållet i den åtgärd för pilotprojekt enligt landsbygdsprogrammet som kommissionen godkänt. Utöver annat stöd för utvecklingsprojekt som beviljas för pilotprojekt är det möjligt att bevilja stöd för investeringar som hänför sig till pilotprojekt inom ramen för artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och inom ramen för artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  

De föreslagna ändringarna stöder regeringsprogrammets mål att förbättra tjänsterna, stärka samarbetet och finna innovativa lösningar inom bioekonomin bland annat med hjälp av försök. Under EU-programperioden 2014—2020 är målet också att främja innovationer för att förbättra bland annat jordbrukets och den övriga primärproduktionens effektivitet, lönsamhet och hållbarhet.  

Det föreslås att det krav på utkomst i anknytning till företagsstödet som anges i 18 § 3 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling ska bli något flexiblare. Dessutom föreslås det att 27 § 4 mom. ändras så att även det stöd som kommunen beviljat för projektet beaktas i minimibeloppet för stödet för utvecklingsprojekt. Det finns dessutom behov av vissa tekniska ändringar i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling.  

Propositionens konsekvenser

3.1  Ekonomiska konsekvenser

Propositionen har inga betydande ekonomiska konsekvenser. Det föreslås inte någon ändring av finansieringen av olika åtgärder enligt landsbygdsprogrammet.  

Finansieringen av samarbetsåtgärden ska enligt planerna uppgå till 160 miljoner euro för hela programperioden.  

De föreslagna ändringarna är möjliga att genomföra inom statens utgiftsram.  

3.2  Konsekvenser för stödtagarna

Syftet med propositionen är i enlighet med landsbygdsprogrammets mål att förbättra förutsättningarna för mottagare av stöd för utvecklingsprojekt att genomföra innovativa projekt som reformerar företagsverksamheten på landsbygden. I detta syfte ändras lagen i fråga om pilotprojekt i enlighet med landsbygdsprogrammet, och därmed kan pilotprojekt bättre genomföras i överensstämmelse med landsbygdsprogrammets syfte. För att möjligheterna inom bioekonomin ska kunna omvandlas till företagsekonomisk verksamhet på det hela taget, krävs det ett nytt slags samarbete inom och mellan primärproduktionen inom jord- och skogsbruket och värdekedjorna, snabbare tillämpning av forskningsrön och sektorsövergripande utvecklingsarbete. Åtgärden "M16 – Samarbete" i landsbygdsprogrammet och de pilotprojekt som ingår i den främjar förverkligandet av dessa mål. 

3.3  Konsekvenser för myndigheterna

Stöd för utvecklingsprojekt beviljas under programperioden 2014—2020 för cirka 6 500—7 000 projekt. Den föreslagna ändringen att den nedre gränsen för stödet ska gälla inte bara stöd som har beviljats av EU och staten utan också stöd som har beviljats av kommunen, omfattar cirka tre procent av alla utvecklingsprojekt. Enligt arbetstidskontrollen 2014 använde närings-, trafik- och miljöcentralerna 93 årsverken till uppgifter i anslutning till beviljande och betalning av stöd för utvecklingsprojekt.  

Behandlingstiden för ansökningar om stöd för mindre utvecklingsprojekt är i allmänhet kort, och därför bedöms förslaget inte medföra några betydande ändringar i närings-, trafik- och miljöcentralernas arbetsmängd. Den föreslagna ändringen gör det möjligt för närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala aktionsgrupperna att slå fast lika andelar av den nationella offentliga finansieringen, vilket underlättar bland annat uppföljningen av finansieringen.  

Beredning av propositionen

Propositionen har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet. Landsbygdsverket deltog i beredningen av propositionen. Remissyttranden begärdes av arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Naturresursinstitutet, Finlands kommunförbund rf, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf, Finlands skogscentral, ProAgria Keskusten liitto ry, Svenska lantbrukssällskapens förbund rf, Suomen 4H-liitto ry, Företagarna i Finland rf och Byaverksamhet i Finland rf (Leader-avdelningen).  

Det inkom sammanlagt elva yttranden om utkastet till proposition. Ett sammandrag av re-missyttrandena är tillgängliga på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Största delen av de ändringar som föreslogs i yttrandena ansågs behövliga och understöddes. Landsbygdsverket föreslog flera ändringar i utkastet till proposition. Med anledning av yttrandena blev det krav på utkomst i lagens 18 § 3 mom. som hänför sig till förestagsstöd något flexiblare. I detta sammanhang föreslås inga mer omfattande ändringar i fråga om innehållet eller strukturen i lagen.  

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

5 §.Definitioner. Den felaktiga hänvisningen i 24 punkten till lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) ändras så att man i fråga om definitionen av jordbrukare hänvisar till 2 § 11 punkten i stället för till 10 punkten. Till paragrafen fogas en ny 31 punkt, där pilotprojekt definieras. Med pilotprojekt avse pilotprojekt som avses i artikel 35.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005. 

8 §.Stödtagare. Paragrafens 3 mom. föreslås bli upphävt. Enligt momentet ska stödtagaren eller den person inom ett offentligrättsligt samfund som är ansvarig för genomförandet av den åtgärd som stöds vara verksam i en sådan näringsgren som hänför sig till den verksamhet som ska stödjas. Landsbygdsprogrammets syfte är bland annat att genomföra innovativa och nyskapande åtgärder på landsbygden. Bestämmelsen begränsar i onödan förutsättningarna för beviljandet av stöd. Enligt 18 § 2 mom. kan företagsstöd beviljas företag som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet och som har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stödet avser. Företaget ska lägga fram en utredning om denna yrkeskunskap. I fråga om stöd för utvecklingsprojekt är en förutsättning för beviljandet av stödet enligt 27 § 1 mom. att sökanden har tillräckliga ekonomiska och funktionella resurser för att genomföra åtgärden. Därmed är det onödigt att begränsa stödet till verksamhet som hänför sig till den sökandes näringsgren. 

15 §.Överföring av stöd till någon annan för att användas för en åtgärd som stöds. I 3 mom. föreslås en teknisk ändring av en felaktig författningshänvisning. 

18 §.Villkor som gäller mottagare av företagsstöd. Enligt 18 § 3 mom. ska den verksamhet som stöds med företagsstöd antingen ensam eller tillsammans med primärproduktion eller annan företagsverksamhet som bedrivs av sökanden ge åtminstone en företagare eller arbetstagare som verkar inom företaget huvudsaklig utkomst. Det föreslås att det krav på utkomst som anges i momentet ska bli något flexiblare.  

Det föreslås att momentet ändras så att man i fråga om åtgärdens sysselsättande effekt beaktar förutom det företag som stöds även ett eller flera företag som det företag som stöds äger, såsom företagens gemensamma investeringar och samföretag. Dessutom föreslås det en större flexibilitet i momentet, så att man utöver en persons sysselsättning även beaktar flera personers arbetsperioder, om dessa sammanlagt motsvarar heltidssysselsättning för en person. Huvudsyftet med momentet är att med företagsstöd understödja verksamhet som har sysselsättande effekt. I stället för heltidssysselsättning för en person betraktas det i och med den föreslagna ändringen som tillräckligt om flera personers arbetsperioder sammanlagt motsvarar ett årsverke. Det föreslås att momentet också preciseras så att den sysselsättande effekt som förutsätts ska uppkomma senast efter det att den åtgärd som stöds har genomförts. Kravet behöver således inte uppfyllas omedelbart efter det att stödet beviljats. Den huvudsakliga utkomsten kan i sin helhet bestå också av företagsverksamhet som bedrivs av företag som är verksamma inom många branscher. Det föreslås att 5 mom. ändras så att närmare bestämmelser om kravet på utkomst och sysselsättning vid behov får utfärdas genom förordning av statsrådet.  

24 §.Åtgärder som ingår i utvecklingsprojekt. I paragrafen föreslås ändringar som är nödvändiga med tanke på stödet för pilotprojekt. Enligt 1 mom. 2 punkten kan man med stöd för utvecklingsprojekt stödja åtgärder för allmänt främjande av näringsverksamheten i området. Det föreslås att ordet "allmänt" stryks. En del av stödet för utvecklingsprojekt enligt landsbygdsprogrammet beviljas i enlighet med regler om statligt stöd. I synnerhet med landsbygdsprogrammets åtgärd "M16 – Samarbete" stöder man samarbetsprojekt som främjar företagsverksamhet och näringar. I fråga om dessa projekt kan nyttan nödvändigtvis inte anses tillfalla allmänt främjande av näringsverksamheten i området på ett sådant sätt att det skulle handla om en rent allmännyttig åtgärd i enlighet med paragrafens nuvarande ordalydelse. Det är trots allt fråga om projekt som genomförs som samprojekt mellan två eller flera parter och som inte enbart gynnar ett enda företag eller läggs ut på entreprenad utan genomförs i form av genuint samarbete. Målet för samarbetsprojekten är att stödja kunskapsöverföring och uppkomsten av innovationer på landsbygden för att främja affärsverksamheten och konkurrenskraften för alla näringar. Den nuvarande ordalydelsen begränsar tillämpningen av bestämmelsen i för hög grad. 

Till 1 mom. fogas en ny 7 punkt enligt vilken stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas för investeringar som hänför sig till pilotprojekt som tjänar syftena med de åtgärder som avses i 2 och 5 punkten, i enlighet med artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och i enlighet med artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  

Det föreslås att 2 mom. ändras så att investeringar också kan omfatta pilotprojekt som avses i 1 mom. 7 punkten. Dessutom görs ordalydelsen tydligare. 

Enligt 3 mom. ska inkomsterna av den åtgärd som stöds beaktas som en faktor som minskar beloppet av stöd för utvecklingsprojekt. Till momentet fogas en bestämmelse om att detta inte gäller stöd som avses i artikel 65.8 i) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Enligt detta led i förordningen ska minskningen av stödet inte gälla åtgärder vars sammanlagda stödberättigande kostnad inte överstiger 50 000 euro. Det är fråga om en lagteknisk precisering som föreslås för tydlighetens skull, och denna bestämmelse i EU-förordningen är tillämplig även utan den föreslagna hänvisningen. 

25 §.Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt. I 1 mom. föreslås en strykning av bestämmelsen om att godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt också kan omfatta kostnaderna för planeringen av projektet. Enligt 11 § är en förutsättning för att stöd ska beviljas att sökanden lägger fram en plan för den åtgärd som ska stödjas. Ansökan om stöd blir anhängig när villkoren i 36 § uppfylls. Därför kan kostnader för planeringen av utvecklingsprojektet inte inkluderas i godtagbara kostnader före anhängiggörandet.  

26 §.Temaprojekt. Enligt förslaget stryks i 2 mom. bestämmelsen om att det krävs ett särskilt skäl för kostnader som orsakas av sammanförande av ett temaprojekt, samarbete eller utbyte av erfarenheter. Det föreslås också att bemyndigandet att utfärda närmare bestämmelser om särskilda skäl genom förordning av statsrådet stryks i 3 mom. 

De erfarenheter man har fått av genomförandet av landsbygdsprogrammet visar att ändringen behövs, eftersom de så kallade samordningskostnaderna på grund av temaprojektens natur i fråga om nästan alla temaprojekt är godtagbara och välmotiverade utan särskilda skäl för att projekten ska lyckas. Hittills har det ansökts om stöd för över trettio temaprojekt, och nästan alla av dem har ett välmotiverat "särskilt" skäl för sina samordningskostnader på grund av projektets art eller omfattning (över tio åtgärder). I många av temaprojekten ingår så många som tjugo åtgärder som ofta genomförs av små och nya aktörer, och det krävs samordning för att samla och ge råd till dessa aktörer. I euro är åtgärderna ofta små, men genom dem åstadkommer man betydande hävstångseffekter och får nya aktörer att delta i utvecklingen av landsbygden. Även om kravet på ett särskilt skäl slopas ska den myndighet som beviljar stödet bedöma kostnadernas skälighet, och därmed säkerställs att samordningskostnaderna inte blir oskäligt stora. 

27 §.Förutsättningar och begränsningar för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt. Enligt 4 mom. beviljas inte stöd om stödets slutliga belopp enligt en bedömning utifrån de stödberättigande kostnaderna för den åtgärd som ska stödjas skulle bli mindre än det minimibelopp som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Syftet med bestämmelsen är, med beaktande av den arbetsmängd som behandlingen av ansökningar om stöd förutsätter, att gallra bort sådana ansökningar som bara kan leda till ett stöd som inte är värd arbetsmängden. Enligt definitionen i 5 § 9 punkten avses med stöd bidrag som har beviljats eller beviljas av statens eller Europeiska unionens medel eller av både statens och Europeiska unionens medel. I genomförandet av landsbygdsprogrammet är de minsta projekten sådana som godkänns via Leader-grupper. Leader-grupperna förutsätts samla 20 procent av den offentliga finansieringen hos kommunerna i området.  

För att bestämmelsen inte ska ställa striktare krav på ansökningar om stöd som förmedlas av Leader-grupper än på andra ansökningar om stöd för utvecklingsprojekt, föreslås det att bestämmelsen ändras så att också stöd som beviljas av kommunens medel beaktas i stödets minimibelopp.  

30 §.Tiden för genomförande av åtgärder. Paragrafens 4 mom. föreslås bli ändrat så att tiden för genomförande av ett utvecklingsprojekt i dess helhet får vara högst sex år om det är fråga om stöd som avses i artikel 35.1 d och e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. 

67 §.Verksamhetspenning för innovationsgrupper för landsbygden. Det föreslås att paragrafen upphävs som onödig. Paragrafen infördes i lagen under beredningen när Europeiska unionens lagstiftning och Finlands nationella landsbygdsprogram ännu inte var färdiga. I beredningen av programmet stannade man för en enklare projektstruktur när det gäller innovationsgrupperna för landsbygden. Detta innebär att det inte finns någon separat verksamhetspenning, utan kostnadsslagen är desamma som i andra utvecklingsprojekt.  

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 § 3 mom. och 67 §,  
ändras 5 § 24 och 30 punkten samt 15, 18, 24–27 och 30 §,  
av dem 15, 26 och 30 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1176/2014 och 24 § sådan den lyder i lag 1176/2014, samt 
fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1176/2014, en ny 31 punkt som följer: 
5 § 
Definitioner 
1 denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24) jordbrukare en jordbrukare enligt 2 § 11 punkten i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
30) innovationsgrupp för landsbygden en grupp av flera olika offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar som har en verksamhetsplan och som har till uppgift att genom gemensam verksamhet främja skapandet och ibruktagandet av nya verksamhetssätt som baserar sig på jord- och skogsbruksforskning samt utvecklandet av innovationer och andra reformer inom jord- och skogsbruket och inom förädlingen, utsläppandet på marknaden och saluföringen av jord- och skogsbruksprodukter; förutom de ovan nämnda kan också fysiska personer som idkar näring höra till en innovationsgrupp, 
31) pilotprojekt pilotprojekt som avses i artikel 35.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005. 
15 § 
Överföring av stöd till någon annan för att användas för en åtgärd som stöds 
Om inte något annat föreskrivs nedan, kan ett stöd delvis överföras till någon annan för att användas för den åtgärd som stöds. En förutsättning för beviljande av stöd är då att det med hänsyn till den åtgärd som stöds är ändamålsenligt att stödet överförs och att de aktörer som genomför åtgärden i fråga uppfyller villkoren för stödtagare av stödet i fråga. Dessutom krävs det att stödtagaren genom avtal som ingås med dem som deltar i genomförandet av åtgärden säkerställer att villkoren för beviljande och betalning av stöd uppfylls samt att stödvillkoren iakttas, inbegripet en eventuell återbetalning av stöd och annan offentlig finansiering jämte räntor och administrativa påföljdsavgifter, samt myndighetens rätt att granska överföringsmottagarens verksamhet på motsvarande sätt som stödtagarens verksamhet. Stödtagaren ansvarar dock inför den myndighet som beviljar stödet för att förutsättningarna uppfylls och villkoren iakttas och, om stödet återkrävs, för återbetalning av stödet. 
Sökanden ska även efter överföringen ha en väsentlig del av stödet för ett utvecklingsprojekt till sitt eget förfogande. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om möjligheten att överföra stöd till någon annan gäller inte stöd som beviljas för grundande av företag, om inte  
1) det är fråga om bolagisering av verksamhet som utövats av en fysisk person eller om ändring av en stödtagarsammanslutnings bolagsform,  
2) närings-, trafik- och miljöcentralen konstaterar att bolaget uppfyller vad som föreskrivs i 16 och 17 § samt i 20 § 1 mom. 1 och 2 punkten, och  
3) bolaget fortsätter att genomföra en verksamhetsplan som avses i 20 § 1 mom. 3 punkten. 
Med överföring av stöd avses inte anskaffning som görs av sökanden. 
Närmare bestämmelser om villkoren för överföring av stöd och om förfarandet i samband med överföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
18 §  
Villkor som gäller mottagare av företagsstöd 
Företagsstöd kan beviljas företag med verksamhetsställe i Finland och i fråga om stöd som baserar sig på ett program företag med verksamhetsställe inom programmets tillämpningsområde. Företag som utgör en sammanslutning ska ha hemort inom Europeiska unionen. 
Företagsstöd kan beviljas företag som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet och som har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stödet avser. Ett villkor för att stöd ska beviljas är att företaget lägger fram utredningar om sin ekonomiska ställning och om tillräcklig yrkeskunskap. 
Den verksamhet som stöds ska senast efter det att den åtgärd som stöds har genomförts ge åtminstone en företagare eller arbetstagare som verkar inom företaget huvudsaklig utkomst. Detta krav anses också vara uppfyllt, om den verksamhet som stöds sysselsätter åtminstone en företagare eller arbetstagare i ett företag som det företag som får stöd äger. Kravet anses dessutom vara uppfyllt, om arbetstagarnas arbetsperioder sammanlagt motsvarar ett årsverke. Den huvudsakliga utkomsten kan bestå av primärproduktion och sådan företagsverksamhet i anknytning till primärproduktionen som sökanden bedriver inom en eller flera andra produktionsgrenar eller av flerbranschföretagsamhet. 
När företagsstöd beviljas ett jordbruksföretag eller mikroföretag som utgör en sammanslutning är det en förutsättning för stödet att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ålder och yrkeskunskap och i fråga om jordbruksföretag att de uppfyller de krav som gäller idkande av jordbruk. 
Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av tillräcklig yrkeskunskap i företaget, av företagets ekonomiska ställning och lönsamhet och av bestämmanderätten i företaget och om det krav på utkomst och sysselsättning som avses i 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
24 § 
Åtgärder som ingår i utvecklingsprojekt 
Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas projekt som omfattar 
1) åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena och trivseln för dem som bor i det område som stödet riktar sig till, 
2) åtgärder för främjande av näringsverksamheten i området, 
3) åtgärder för att utreda och underlätta grundande av och verksamhetsbetingelserna för företag i området, 
4) planering och organisering av informationsförmedling samt av annan utbildning än sådan yrkesutbildning som leder till examen, 
5) åtgärder för att öka samarbetet mellan aktörerna inom jordbruksnäringen, livsmedelskedjan och skogsbruket samt andra aktörer som redan är verksamma och aktörer som inleder verksamhet i syfte att uppnå målen för utvecklandet av landsbygden, 
6) allmännyttiga investeringar som tjänar syftena med de åtgärder som avses i 1 och 2 punkten, 
7) investeringar som hänför sig till pilotprojekt som tjänar syftena med de åtgärder som avses i 2 och 5 punkten, i enlighet med artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och i enlighet med artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Utvecklingsprojekt får omfatta sådana allmännyttiga investeringar som avses i 1 mom. 6 punkten. Utvecklingsprojekt som avses i 1 mom. 4, 5 och 7 punkten får omfatta även andra investeringar än allmännyttiga investeringar. Mindre anskaffningar betraktas inte som investeringar. En investering vars nytta direkt riktar sig till en konkurrensutsatt näringsbransch betraktas inte som allmännyttig. 
Inkomsterna av den åtgärd som stöds ska beaktas som en faktor som minskar beloppet av stöd för utvecklingsprojekt. Detta gäller inte stöd som avses i artikel 65.8 i i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Som inkomster betraktas inte övrig offentlig eller privat finansiering som används utöver stödet och som anges i planen för utvecklingsprojektet. 
Närmare bestämmelser om verksamhet som stöds och om stödets maximibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet. 
25 § 
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt 
Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete samt för ordnande av utbildning och informationsförmedling. 
Kostnaderna för allmännyttiga investeringar kan också omfatta kostnader för byggande och planering av byggnadsarbetet. För markförvärv kan stöd beviljas endast när mark förvärvas i samband med en byggnad. 
Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Bestämmelserna i 11 § 2 och 3 mom. tillämpas också på allmännyttiga investeringar. 
26 § 
Temaprojekt 
Stöd för temaprojekt kan beviljas en lokal aktionsgrupp för verksamhet som avses i 9 § 1 mom. 5—7 punkten. Ett villkor för att stödet ska beviljas är att den lokala aktionsgruppen i enlighet med projektets gemensamma tema gör upp en plan som den genomför tillsammans med de andra aktörerna som deltar i projektet. Den lokala aktionsgruppen ska genom ett öppet urvalsförfarande föra samman utvecklingsprojekt enligt 24 § 1 mom. 1 punkten som genomförs inom dess område eller allmännyttiga investeringsprojekt som tjänar de syften som avses i den punkten och med hjälp av vilka temaplanen genomförs samt samordna genomförandet av dem. Trots bestämmelserna i 15 § om villkoren för överföring av stöd, kan stöd för ett temaprojekt överföras till fullt belopp. På stöd för temaprojekt tillämpas i övrigt bestämmelserna om stöd för utvecklingsprojekt.  
De stödberättigande kostnaderna för ett temaprojekt kan omfatta kostnaderna för sammanförande av projekt enligt 1 mom. eller för samarbete eller utbyte av erfarenheter. 
Närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för temaprojekt, om förutsättningarna för att stöd ska beviljas och om de godtagbara kostnaderna utfärdas genom förordning av statsrådet. 
27 § 
Förutsättningar och begränsningar för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt 
En förutsättning för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt är att sökanden har tillräckliga ekonomiska och funktionella resurser för att genomföra åtgärden. 
Projektstöd kan beviljas endast för en åtgärd som har getts formen av ett separat projekt som är fristående från sökandens normala verksamhet och som fortgår högst tre år eller av särskilda skäl högst fem år. 
Ett villkor för beviljande av stödet är att sökanden presenterar en projektplan och att resultaten av projektet allmänt kan tillgodogöras. 
Stöd beviljas inte om det slutliga beloppet av det stöd som har beviljats eller beviljas av statens, en kommuns eller Europeiska unionens medel, enligt en bedömning utifrån de stödberättigande kostnaderna för den åtgärd som ska stödjas, skulle bli mindre än det minimibelopp som bestäms genom förordning av statsrådet. 
Närmare bestämmelser om de grunder som används vid bedömningen av de förutsättningar som anges i 1—4 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. 
30 § 
Tiden för genomförande av åtgärder 
En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i sin helhet genomföras inom två år från det att stödet beviljades. Åtgärderna för att grunda ett nytt företag ska dock genomföras inom tre år från det att stödet beviljades. En kortare tidsfrist kan emellertid bestämmas för genomförandet av en åtgärd, om det är motiverat med tanke på företagsverksamhetens karaktär eller det sätt åtgärden ska genomföras på eller om det krävs på grund av sådana begränsningar för finansiering från Europeiska unionen eller statlig finansiering som tillämpas på beviljandet av stödet.  
Åtgärder för vilka stöd för utvecklingsprojekt har beviljats ska i sin helhet genomföras inom den tid som avses i 27 § 2 mom. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan förlänga den tidsfrist som avses i 1 och 2 mom., om ansökan har gjorts innan tidsfristen löper ut. Tidsfristen kan förlängas av godtagbara skäl som inte var kända när beslutet om tidsfristen fattades. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan låta bli att förlänga tidsfristen om de medel av vilka stödet beviljats eller andra medel inte är disponibla efter den tidsfrist som godkänts för betalning av stödet. 
Tidsfristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. Tiden för genomförande av ett utvecklingsprojekt i dess helhet får emellertid vara högst sex år om det är fråga om stöd som avses i artikel 35.1 d och e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. 
Närmare bestämmelser om den tidsfrist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds samt om villkoren för förlängning av tidsfristen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 13 oktober 2016 
Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformministerAnuVehviläinen
Jordbruks- och miljöministerKimmoTiilikainen