Regeringens proposition
RP
20
2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras.  
Det föreslås att till lagen ska fogas en bestämmelse enligt vilken övergångsutjämningen mellan staten och kommunerna ska vara kostnadsneutral i den statsandelsreform som trädde i kraft vid ingången av 2015. 
Lagen avses träda i kraft den 1 december 2015. 
MOTIVERING
1
Nuläge och föreslagna ändringar
I 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) föreskrivs om en övergångsutjämning 2015–2019 för de kommuner där förändringen i statsandelarna för vart och ett av åren överstiger det belopp som bestäms i lag. Förändringarna i statsandelarna bygger på den statsandelsreform som trädde i kraft vid ingången av 2015 och de nya bestämningsgrunder för statsandelar som den föreskriver. Enligt bestämmelserna ska den förändring i statsandelarna för kommunerna som orsakas av reformen av statsandelssystemet jämnas ut under den nämnda femåriga övergångsperioden. Avsikten har varit att övergångsutjämningen mellan staten och kommunerna ska vara kostnadsneutral i enlighet med den allmänna motiveringen i regeringens proposition (RP 38/2014). I lagen finns dock inte någon uttrycklig bestämmelse om saken. Bestämmelsen om övergångsutjämning ska preciseras, så att den motsvarar det förfarande som läggs fram i motiveringen i ovannämnda regeringsproposition. Den gjorda utjämningskalkylen visar att övergångsperiodens utjämningstillägg till kommunerna är större än utjämningsavdragen. Nettovärdet av de utjämningstillägg som betalas till kommunerna är 21,1—29 miljoner euro årligen 2015—2019. Eftersom övergångsutjämningen mellan kommunerna och staten ska vara kostnadsneutral, ska det motsvarande eurobeloppet dras av från kommunerna som ett jämnstort belopp per invånare. 
2
Propositionens konsekvenser
Propositionen får inga ekonomiska eller andra konsekvenser, eftersom besluten om utbetalningen av statsandelar har fattats och de kalkyler som ligger till grund för besluten har gjorts som om bestämmelsen hade varit i kraft.  
3
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid kommun- och regionförvaltningsavdelningen på finansministeriet. Ärendet har behandlats i delegationen för kommunalekonomi och kommunalförvaltning.  
4
Ikraftträdande
————— 
Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2015.  
I kraftträdandebestämmelsen ska det för säkerhets skull fastställas att lagen ska tillämpas på övergångsutjämningarna för 2015.  
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice  
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), sådan paragrafen lyder i lag 676/2014, ett nytt 4 mom. som följer: 
33 a §  
Övergångsutjämning 2015—2019 
Övergångsutjämningen mellan kommunerna och staten genomförs kostnadsneutralt. Statsandelen för kommunal basservice minskas i varje kommun med ett jämnstort belopp per invånare, så att minskningen motsvarar övergångsutjämningen. 
Denna lag träder i kraft den . .2015. 
Denna lag tillämpas också på övergångsutjämningar som genomförs före lagens ikraftträdande.  
Helsingfors den 17 september 2015 
Statsminister
Juha
Sipilä
Kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
Senast publicerat 17-09-2015 14:31