Senast publicerat 03-11-2021 12:16

Regeringens proposition RP 20/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven. Syftet med lagen är att genomföra ett direktiv om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk. 

Det föreslås att också lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven ändras så att det i den hänvisas till de separata lagar som gäller marknadskontroll och förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ, samtidigt som motsvarande bestämmelser i den lagen upphävs. 

I propositionen föreslås det dessutom att lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor ändras så att bestämmelserna om kraven och visande av överensstämmelse med kraven upphävs när det gäller explosiva varor för civilt bruk. De allmänna krav i fråga om explosiva varor som föreskrivs i den lagen ska därefter gälla enbart explosiva varor avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet samt nationellt godkända pyrotekniska artiklar. Lagens tillämpningsområde utvidgas så att det även omfattar industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid. 

I förslaget ingår också en ändring av strafflagens bestämmelse om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor till följd av den föreslagna nya lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven. 

Lagarna avses träda i kraft den 20 april 2016. 

ALLMÄN MOTIVERING

Inledning

Europaparlamentet och rådet antog den 26 februari 2014 direktivet 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk, nedan direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Direktivet om explosiva varor för civilt bruk utgör en del av den omfattande produktregleringsreformen som genomförs inom Europeiska unionen. Direktivet är en del av ett så kallat direktivpaket där nio direktiv har anpassats till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av beslut 93/465/EEG, nedan NLF-beslutet. Samtidigt med direktivet om explosiva varor för civilt bruk utfärdades sju nya direktiv som hänför sig till reformen av produktlagstiftningen. Redan tidigare utfärdades Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar. Detta direktiv om pyrotekniska artiklar har genomförts nationellt och dessa bestämmelser tillämpats från den 1 juli 2015. 

Enligt direktivet om explosiva varor för civilt bruk ska de nationella genomförandebestämmelserna utfärdas senast den 19 april 2016 och bestämmelserna tillämpas från och med den 20 april 2016. 

Rådets tidigare direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk har i Finland genomförts nationellt huvudsakligen genom förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (1384/1994). Ovan nämnda förordning har utfärdats med stöd lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953). För närvarande finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), nedan kemikaliesäkerhetslagen, bestämmelser på lagnivå om explosiva varor. I rådets direktiv som utfärdades år 1993 finns också bestämmelser om överföring av explosiva varor och ammunition. Dessa bestämmelser har genomförts nationellt genom kemikaliesäkerhetslagen och statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), som utfärdats med stöd av kemikaliesäkerhetslagen. Bestämmelserna om överföring av ammunition har genomförts genom skjutvapenlagen (1/1998). 

Nuläge

2.1  Lagstiftning och praxis

De nuvarande nationella bestämmelserna om explosiva varor ingår huvudsakligen i kemikaliesäkerhetslagen. Enligt 67 § i kemikaliesäkerhetslagen ska explosiva varor som släpps ut på marknaden planeras och tillverkas så att den fara de orsakar människors säkerhet, egendom och miljön är så liten som möjligt under normala och förutsägbara användningsförhållanden. De explosiva varorna ska lämpa sig för sitt syfte, och oavsiktlig antändning av dem ska med beaktande av de explosiva varornas användningssyfte vara så osannolik som det skäligen är möjligt. De explosiva varorna ska dessutom vara sådana att upplagringen eller användningen av dem enligt deras användningssyfte inte annars heller medför fara för människors hälsa eller för miljön. Dessutom krävs att den som på marknaden släpper ut en explosiv vara ska försäkra sig om och visa att varan uppfyller de krav som gäller den. I bedömningen av överensstämmelse med kraven ska anlitas ett besiktningsorgan enligt 100 § i kemikaliesäkerhetslagen. Det ska även ses till att den explosiva varan förses med märkning som visar att den stämmer överens med kraven samt märkning som behövs för en trygg användning av varan. 

De krav som gäller verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven i direktivet om explosiva varor från år 1993 har genomförts genom förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven. I förordningen finns bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav för explosiva varor, förfaranden för certifiering av överensstämmelse med kraven, kraven på anmält besiktningsorgan samt CE-märkning. 

I enlighet med direktivet finns bestämmelser om överföring av explosiva varor i kemikaliesäkerhetslagen och statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor, som utfärdats med stöd av kemikaliesäkerhetslagen. Bestämmelserna gäller överföring av explosiva varor i Finland samt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enligt bestämmelserna får explosiva varor överföras endast till sådana fysiska och juridiska personer som har fått ett dokument som ger rätt till överföring av den explosiva varan, ett överföringsintyg. Explosiva varor får å andra sidan inte överlåtas för överföring, om mottagaren av de explosiva varorna inte har lämnat in överföringsintyg för de explosiva varorna från en behörig myndighet på destinationsorten. Ett överföringsintyg som ger rätt till överföring av explosiva varor beviljas av Säkerhets- och kemikalieverket. I direktivet finns även bestämmelser om överföring av ammunition. Dessa bestämmelser har i Finland genomförts i skjutvapenlagen. 

Med stöd av direktivet om explosiva varor från 1993 har även utfärdats kommissionen direktiv 2008/43/EG och 2012/4/EU om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. Kraven i direktiven gäller unik identifiering av explosiva varor, fästande av märkning, därmed sammanhängande insamling av information samt skyldigheter för företag i sektorn för explosiva varor. Dessa bestämmelser har genomförts genom 69 a § i kemikaliesäkerhetslagen samt genom bestämmelserna i 11–13 och 13 a § i förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven. 

I kemikaliesäkerhetslagen finns dessutom i stor utsträckning andra bestämmelser om explosiva varor och hantering av explosiva varor. Bestämmelserna gäller tillverkning, användning, upplagring, förvaring, import, överlåtelse och förstöring av explosiva varor. Avsikten med dessa bestämmelser är att förebygga person-, miljö- och egendomsskador som orsakas av dessa verksamheter samt även att främja den allmänna säkerheten. Med stöd av kemikaliesäkerhetslagen har utfärdats statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor samt statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015). I dessa förordningar finns närmare bestämmelser om övervakning av och säkerhetskrav för verksamhet i samband med explosiva varor. 

2.1.1  Övervakning av explosiva varor

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över explosiva varors överensstämmelse med kraven hör till arbets- och näringsministeriet. Säkerhets- och kemikalieverket övervakar explosiva varors överensstämmelse med kraven genom marknadskontroll. 

Den nuvarande lagstiftningen framhäver verksamhetsutövarens ansvar för explosiva varors säkerhet och överensstämmelse med kraven. Tillverkare ansvarar för att explosiva varor som de tillverkat är säkra och överensstämmer med kraven och importörer ansvarar för explosiva varor som de släppt ut på marknaden. 

Direktivet om explosiva varor är ett direktiv enligt den nya metoden och då har i direktivet angetts de väsentliga säkerhetskrav som de explosiva varorna ska uppfylla för att de ska kunna tillhandahållas på EU-marknaden eller tas i bruk. Tillverkarna ska visa att den explosiva varan har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskraven. Bedömningen av överensstämmelse med kraven sker genom sådana förfaranden för bedömning av överensstämmelse där det krävs att en tredje part, ett anmält organ, medverkar. 

Säkerhets- och kemikalieverket säkerställer att säkerheten och uppfyllandet av kraven i författningarna förverkligas genom marknadskontroll av explosiva varor, kommunikation samt genom rådgivning för verksamhetsutövare. Med marknadskontroll avses myndighetsverksamhet för att säkerställa att explosiva varor som finns på marknaden överensstämmer med kraven. Kontrollobjekt är ekonomiska aktörer samt explosiva varor, märkningar på explosiva varor och relaterade dokument. 

Säkerhets- och kemikalieverket samarbetar med nationella intressentgrupper och deltar i det internationella samarbetet. Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter inbegriper även uppföljning av hur standarderna i sektorn utvecklas. 

2.2  Europeiska gemenskapens nya lagstiftningsram och direktiv

2.2.1  Europeiska gemenskapens nya lagstiftningsram

Med hjälp av den nya lagstiftningsramen (NLF, New Legislative Framework) strävar man efter att främja en enhetlig och effektiv produktreglering för att eliminera handelshinder samt främja människors hälsa och säkerhet samt miljöskyddet. Den nya lagstiftningsramen grundar sig på två författningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (nedan NLF-förordningen) samt det ovan nämnda NLF-beslutet. I författningarna definieras de centrala begrepp och principer som den sektorspecifika produktregleringen bygger på och i enlighet med vilka regleringen ska utvecklas. NLF-förordningen innehåller bestämmelser om ackreditering, kontroll av produkter från tredjeländer samt CE-märkning. I NLF-förordningen förpliktas även medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att ordna tillräcklig marknadskontroll. 

NLF-beslutet befäster EU:s gemensamma ram med allmänna principer för den harmoniserade gemenskapslagstiftningen om saluföring av produkter. Denna ram består av sådana bestämmelser som allmänt används inom EU:s produktlagstiftning (t.ex. definitioner, bestämmelser om näringsutövarnas skyldigheter, anmälda organ, skyddsmekanismer och förfaranden för bedömning av produkters överensstämmelse med kraven), med hjälp av vilka man strävar efter att förbättra säkerheten i fråga om produkter som finns på marknaden. I den nya lagstiftningsramen åläggs verksamhetsutövarna skyldigheter som effektiviserar verkställigheten av och tillsynen över produktlagstiftningen. I NLF-beslutet beskrivs alternativa sätt att visa att en produkt överensstämmer med kraven. NLF-beslutet utgör emellertid inte direkt tillämplig rätt, utan innehåller anvisningar för lagstiftaren som ska iakttas då ny sektorspecifik lagstiftning utarbetas. 

Inom Europeiska unionen har två olika reformprojekt pågått i syfte att harmonisera och förtydliga bestämmelserna om produkters överensstämmelse med kraven, produktsäkerhet och marknadskontroll. Europeiska kommissionen utfärdade den 21 november 2011 nio förslag till Europaparlamentets och rådets produktdirektiv, det s.k. ”Alignment Package" (nedan direktivpaketet). Detta direktivpaket omfattar nio direktivförslag, däribland också förslaget till nytt direktiv om explosiva varor för civilt bruk. Direktiven har harmoniserats med NLF-beslutet. Detta innebär att direktiven har likadan lagstiftningssystematik och många likheter när det gäller strukturen, artiklarna och terminologin. De direktiv som hör till paketet trädde i kraft den 18 april 2014 och börjar tillämpas nationellt den 20 april 2016, med undantag för pyroteknikdirektivet som godkändes redan den 12 juni 2013 och som började tillämpas nationellt den 1 juli 2015. 

Vidare utfärdade Europeiska kommissionen i anslutning till produktsäkerhets- och marknadskontrollpaketet i februari 2013 förslag till förordningar om produktsäkerhet och marknadskontroll. Syftet är att förbättra säkerheten för varor avsedda för konsumenter på den inre marknaden och att effektivisera marknadskontrollen. Behandlingen av EU:s produktsäkerhets- och marknadskontrollpaket pågår som bäst. 

2.2.2  Det omarbetade direktivet om explosiva varor för civilt bruk

Det nya direktivet om explosiva varor för civilt bruk som utfärdades år 2014 baserar sig i stor utsträckning på direktivet om explosiva varor från 1993. I det nya direktivet har NLF-förordningen beaktats och direktivet har utökats med sådana ärendehelheter som behandlas i NLF-beslutet. Genom det nya direktivet upphävs direktivet om explosiva varor från 1993. Det nya direktivet syftar till att anpassa det gamla direktivet med de ramar som ges i NLF-förordningen och i NLF-beslutet och således harmonisera innehållet och strukturen i direktivet om explosiva varor för civilt bruk med övriga produktdirektiv som utfärdats samtidigt. Direktivet eftersträvar säkerställande av att explosiva varor som omfattas av direktivets tillämpningsområde och släpps ut på marknaden överensstämmer med kraven och är säkra samt tillförsäkrande av fri rörlighet. Till sin karaktär är direktivet ett totalharmoniseringsdirektiv, så det finns inte mycket nationellt spelrum. 

I artikel 2 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk definieras begrepp som används i direktivet. Begreppen motsvarar i stor utsträckning de begrepp som definierats i NLF-förordningen och NLF-beslutet. En del av begreppen är dock enbart förknippade med behoven i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

I det nya direktivet har man främst preciserat verksamhetsutövarnas (tillverkarnas, importörernas och distributörernas) skyldigheter, artiklarna om anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse samt artiklarna om marknadskontroll. 

Medlemsstaterna förpliktas också att föreskriva sanktioner för ekonomiska aktörers överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

I artikel 15 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk ingår en bestämmelse om identifiering och spårning av explosiva varor som föreskrivs i kommissionens direktiv 2008/43/EG och 2012/4/EU om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. Dessa direktiv tillämpas dock fram till dess att de ersätts med åtgärder som godkänts i enlighet med artikel 15 i direktivet. 

Genom direktivet upphävdes kommissionens direktiv 2004/57/EG om identifiering av pyrotekniska artiklar och viss ammunition för rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och kontroll av explosiva varor för civilt bruk. Innehållet i detta direktiv av kommissionen ingår i bilaga I till det nya direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

I direktivets övergångsbestämmelser föreskrivs det att medlemsstaterna inte får förhindra att explosiva varor som omfattas av och är förenliga med direktivet om explosiva varor från 1993 och som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016 tillhandahålls på marknaden. Intyg som beviljats i enlighet med det tidigare direktivet är alltså giltiga enligt det här nya direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

Enligt direktivet ska medlemsstaterna senast den 19 april 2016 anta och offentliggöra sådana bestämmelser i lagar och författningar som är nödvändiga på grund av de ändringar som gjorts i direktivet. Medlemsstaterna ska tillämpa bestämmelserna från och med den 20 april 2016. 

2.3  Bedömning av nuläget

Bestämmelser om explosiva varors överensstämmelse med kraven och verifiering av överensstämmelsen finns i kemikaliesäkerhetslagen och i förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven. Genom dessa författningar har på ett omfattande sätt i huvudsak genomförts kraven i direktivet om explosiva varor från 1993. Genom samma författningar har också genomförts kommissionens direktiv som gäller explosiva varors överensstämmelse med kraven och som handlar om identifiering och spårning av explosiva varor samt definiering av pyrotekniska artiklar och viss ammunition. Skyldigheterna i samband med överföring av explosiva varor och ammunition enligt direktivet om explosiva varor har genomförts separat. 

Den nationella reglering som hänför sig till direktivet om explosiva varor har fungerat väl. Varken myndigheter eller verksamhetsutövare har lämnat negativ feedback om regleringen. 

I det nya direktivet om explosiva varor för civilt bruk har man främst preciserat verksamhetsutövarnas (tillverkarnas, importörernas och distributörernas) skyldigheter, artiklarna om anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse samt artiklarna om marknadskontroll. I direktivet har inte gjorts några betydande ändringar i fråga om tekniska krav eller säkerhetskrav för explosiva varor. Införlivandet av direktivet om explosiva varor för civilt bruk i den nationella lagstiftningen är främst en lagstiftningsteknisk ändring. Det kan inte ses behov av sådana betydande ändringar i lagstiftningen som uttryckligen gäller explosiva varor. För att lagstiftningen ska vara tydlig, har man gått in för en sådan lösning att bestämmelserna om explosiva varor tas bort från kemikaliesäkerhetslagen, på motsvarande sätt som i fråga om övriga produktbestämmelser, och det föreslås att bestämmelserna om explosiva varors överensstämmelse med kraven utfärdas i en egen separat lag. 

Skyldigheterna i samband med överföring av explosiva varor och ammunition enligt direktivet om explosiva varor har genomförts i kemikaliesäkerhetslagen och i skjutvapenlagen, så till den delen behöver det inte göras ändringar i det här skedet. Dessutom får enligt kemikaliesäkerhetslagen explosiva varor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet importeras endast med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd. Utöver Säkerhets- och kemikalieverket övervakar också tullmyndigheten att bestämmelserna om import och överföring av explosiva varor iakttas. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven. Denna proposition syftar i synnerhet till att i den nya lagen föreslå sådana bestämmelser som behövs för att införliva bestämmelserna i direktivet om explosiva varor för civilt bruk i den nationella lagstiftningen. Avsikten är att utfärda bestämmelser om en del av kraven enligt direktivet genom förordning av statsrådet. 

Man har gått in för att föreslå en ny lag i första hand av lagstiftningsmässiga skäl på grund av att Europeiska unionens regleringsmiljö och den nationella regleringsmiljön förändrats. Europeiska unionens produktlagstiftning håller på att revideras på ett helhetsbetonat sätt och reformen uppskattas ha omfattande inverkan på lagstiftningen om produktsäkerhet och marknadskontroll. Stiftandet av den nya separata lagen om explosiva varor tros skapa klarhet i bestämmelserna om explosiva varor. Genomförandet av det nya direktivet innebär inte i och för sig några avsevärda förändringar i substansen, utan ändringen är närmast lagstiftningsteknisk. Emellertid finns i den föreslagna lagen avsevärt mycket mer bestämmelser på lagnivå. Ett sådant regleringssätt förordas också på grund av kraven i den nuvarande grundlagen. 

Det föreslås att de bestämmelser som är behövliga med tanke på genomförandet av direktivet om explosiva varor för civilt bruk samlas till den nya lagen, för att visa att explosiva varor som omfattas av lagens tillämpningsområde överensstämmer med de krav som ställs på dem samt bestämmelser som följer av NLF-anpassningen (definitioner, ekonomiska aktörers skyldigheter samt förfaranden för att visa att produkter överensstämmer med kraven vilka syftar till att främja säkerheten hos produkter som finns på marknaden). I lagen föreslås ett bemyndigande att utfärda bestämmelser om vissa närmare krav genom förordning av statsrådet. 

Avsikten är att lämna horisontella lagförslag om marknadskontrollen av direktiv som ingår i direktivpaketet och förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ. Således finns i den nya lagen om explosiva varor inte bestämmelser om marknadskontroll och förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ, utan till denna del hänvisas det till respektive horisontella lagar. Detta lättar strukturen och innehållet i de produktspecifika författningarna. 

I propositionen föreslås det att lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven ändras så att också där hänvisas till de ovan nämnda lagarna som gäller marknadskontroll och förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ. På motsvarande sätt föreslås det att bestämmelserna om marknadskontroll och förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ ska upphävas i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven. 

I kemikaliesäkerhetslagen finns för närvarande bestämmelser om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven. Det föreslås att dessa bestämmelser upphävs i kemikaliesäkerhetslagen. Detta innebär att bestämmelserna om krav på explosiva varor för civilt bruk och bestämmelserna om visande av varornas överensstämmelse med kraven överförs till den nya lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven. De allmänna krav i fråga om explosiva varor (67 §) som anges i kemikaliesäkerhetslagen gäller i praktiken enbart explosiva varor avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet samt nationellt godkända pyrotekniska artiklar. Godkännanden av nationellt godkända pyrotekniska artiklar (främst fyrverkeripjäser) gäller högst till den 4 juli 2017. På motsvarande sätt föreslås att bestämmelsen om kraven i fråga om anordningar och säkerhetssystem som ska användas i explosionsfarliga utrymmen upphävs. 

I samband med detta föreslås att kemikaliesäkerhetslagen ändras så att det till kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde fogas industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid. Tillägget förutsätter också vissa ändringar i förordningar som utfärdats med stöd av kemikaliesäkerhetslagen. På samma sätt föreslås i samband med detta att bestämmelsen i 50 § i kemikaliesäkerhetslagen om ömsesidigt erkännande av en cistern som är avsedd för lagring av en farlig kemikalie ska ändras så att ur paragrafen stryks kravet på tillstånd från Säkerhets- och kemikalieverket. 

Det att celluloid fogas till tillämpningsområdet för kemikaliesäkerhetslagen möjliggör upphävande av förordningen angående upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid (93/1934), som utfärdats med stöd av lagen angående rättighet att idka näring (122/1919). Efter lagändringen tillämpas på industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid kemikaliesäkerhetslagen och närmare bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Celluloid är en kombination av polymermaterialet nitrocellulosa som tillverkats av cellulosa genom nitrering och av kamfer. Celluloid användes i de första kommersiella plasterna. Historiskt sett har det viktigaste användningsändamålet för celluloid varit filminspelning och fotografering. Celluloid används också i vissa lacker och i konstsilke (nitratsilke). Dessutom används celluloid i försvarsförvaltningens produkter, men användningen håller på att minska. Under 1900-talet har det orsakats flera olyckor av nitratfilmer som tillverkats av celluloid. För närvarande finns i Finland ett upplag för nitratfilmer av storleksklassen 100 ton. 

I 50 § i lagen föreskrivs om visande av överensstämmelse med kraven. I 2 mom. föreskrivs om ömsesidigt erkännande av en cistern som är avsedd för lagring av farliga kemikalier, eftersom det inte finns harmoniserad lagstiftning om sådana cisterner som avses i momentet. Det föreslås att kraven i fråga om cisterner som är avsedda för lagring av farliga kemikalier och som har tillverkats eller släppts ut på marknaden i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillverkats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förblir oförändrade. Det föreslås dock att ur paragrafen stryks Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd, som tidigare var förknippat med detta förfarande. Efter lagändringen övervakar Säkerhets- och kemikalieverket dessa cisterner främst genom marknadstillsyn. Förfarandet motsvarar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat. Bestämmelsen i 50 § 2 mom. gäller inte cisterner som omfattas av tillämpningsområdet för EU:s s.k. byggproduktsförordning nr 305/2011. 

Till bestämmelsen i 44 kap. 11 § i strafflagen om brott mot bestämmelserna om explosiva varor ska fogas en hänvisning till den föreslagna lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven och det föreslås att hänvisningarna till produkter som avses i 5 kap. i kemikaliesäkerhetslagen stryks. 

Lagarna avses träda i kraft den 20 april 2016. Enligt direktivet om explosiva varor för civilt bruk ska medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i direktivet från och med den 20 april 2016. Avsikten är att samtidigt upphäva den nuvarande förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven. 

Propositionens konsekvenser

Propositionen syftar till att i den nya lagen föreslå sådana bestämmelser som behövs för att sätta i kraft det nya direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Propositionen är till stora delar lagstiftningsteknisk och innehåller inte betydande ändringar i de tekniska eller säkerhetsrelaterade kraven för explosiva varor. 

Ändringen av kemikaliesäkerhetslagen bidrar till avvecklingen av normer och minskningen av tillstånd. Fogandet av hantering, upplagring och förvaring av celluloid till tillämpningsområdet för kemikaliesäkerhetslagen möjliggör upphävande av den föråldrade förordningen om celluloid. Strykandet av tillståndet för ömsesidigt erkännande av cisterner för farliga kemikalier medför att tillståndsförfarandena i kemikaliesäkerhetslagen minskar med ett förfarande. 

4.1  Konsekvenser för myndigheterna

Tillsynsmyndigheten för den föreslagna lagen är Säkerhets- och kemikalieverket, som även för närvarande är marknadskontrollmyndighet för motsvarande explosiva varor med stöd av kemikaliesäkerhetslagen. På tillsynen över efterlevnaden av denna lag tillämpas lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, som föreslås bli stiftad samtidigt. I lagen om marknadskontroll finns bestämmelser om Säkerhets- och kemikalieverket som marknadskontrollmyndighet för lagen och Tullens uppgift som myndighet som utöver yttre gränskontroll av produkter enligt NLF-förordningen. I lagen preciseras bestämmelserna om marknadskontroll och tillsynsmyndigheternas samarbetsförfarande i fråga om yttre gränskontroll av produkter enligt NLF-förordningen. Bestämmelserna kan antas klarlägga tillsynsmyndigheternas verksamhet i tillsynen över de produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde. Den föreslagna regleringen medför dock inte avsevärda förändringar i myndigheternas verksamhet jämfört med nuläget. 

Anmälda organ har en viktig uppgift i fråga om utsläppande på marknaden av explosiva varor som omfattas av lagens tillämpningsområde, eftersom det förutsätts anlitande av anmält organs tjänster i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om explosiva varor. I lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, som föreslås bli stiftad samtidigt, preciseras också bestämmelserna om anmälda organ. Av de anmälda organen kräver lagen vissa nya åtgärder och ny ansökan om godkännande. Dessa åtgärder bedöms dock inte ha några betydande ekonomiska konsekvenser för de anmälda organen. I fråga om explosiva varor görs ansökan om godkännande av anmält organ hos arbets- och näringsministeriet. Med tanke på anmälda organs verksamhet är det också av största vikt att de kan tillhandahålla bedömningstjänster utan avbrott och att de har rätt att vara ett anmält organ enligt det nya direktivet om explosiva varor för civilt bruk, när direktivet börjar tillämpas. Det nationella genomförandet av det nya direktivet om explosiva varor för civilt bruk inom den utsatta tiden är därför viktigt. I Finland är det anmälda organet enligt direktivet om explosiva varor för civilt bruk Försvarsmaktens forskningsinstitut. 

4.2  Konsekvenser för de ekonomiska aktörerna

Den i propositionen föreslagna nya lagen har ingen större betydelse för verksamheten för de ekonomiska aktörerna i sektorn. Det är huvudsakligen fråga om en lagstiftningsteknisk reform där vissa preciserande krav ställs på ekonomiska aktörer. Propositionen syftar emellertid inte till att ändra eller öka de administrativa förpliktelserna för ekonomiska aktörer. Dessutom föreskrivs i övergångsbestämmelseparagrafen i den föreslagna lagen att explosiva varor som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av den föreslagna lagen, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när den föreslagna lagen träder i kraft. Även de intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa explosiva varor förblir i kraft. Den föreslagna bestämmelsen är ägnad att trygga ställningen för dem som är verksamma i sektorn. 

I Finland finns ungefär ett tiotal företag som tillverkar explosiva varor. För företagen är det viktigt att ändringar i lagstiftningen inte medför en fördröjning av utsläppandet av nya explosiva varor på marknaden och att företagen får tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven för sina nya produkter utan dröjsmål. 

Ändringen av kemikaliesäkerhetslagen underlättar importen av cisterner för farliga kemikalier från utlandet, eftersom det inte längre krävs att ansökan om separat tillstånd görs hos Säkerhets- och kemikalieverket. Genom ändringen upphävs i kemikaliesäkerhetslagen tillståndsförfarandet för ömsesidigt erkännande. Årligen behandlas ungefär 15 sådana tillståndsansökningar. De tekniska kraven för cisterner förblir oförändrade. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket. Sektionen för explosiva varor inom delegationen för säkerhetsteknik, som är underställd arbets- och näringsministeriet, har behandlat utkastet till proposition på sitt möte. 

Över utkastet till proposition begärdes utlåtanden från olika ministerier, myndigheter samt näringslivets organisationer. Det inkom 23 utlåtanden. 

Avsikten har varit att beakta de synpunkter och ändringsförslag som finns i utlåtandena i den fortsatta beredningen av propositionen och i de ändringar som gjorts i propositionen. I synnerhet har straffbestämmelsen i lagförslaget ändrats och preciserats utifrån de synpunkter som framförs i justitieministeriets utlåtande. 

Arbets- och näringsministeriet har gett ett utlåtande om bedömningen av konsekvenserna för företagen i utkastet till proposition. Enligt utlåtandet har konsekvenserna för företagen bedömts tillräckligt noggrant i utkastet till proposition. 

Vid beredningen har det förts diskussioner med företrädare för försvarsförvaltningen i fråga om de bestämmelser i lagförslagen som gäller explosiva varor för försvarsmaktens militära verksamhet. Utgående från detta har det gjorts vissa preciseringar i förslaget om ändring av kemikaliesäkerhetslagen. 

Samband med andra propositioner

Propositionen har samband särskilt med de horisontella lagar som föreslås träda i kraft samtidigt: lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, den så kallade lagen om marknadskontroll samt lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Avsikten med dessa är att genomföra kapitlen i direktivpaketet om marknadskontroll av direktiven, inspektioner av produkter som ska införas på unionsmarknaden samt unionens skyddsförfarande samt kapitlet om organ för bedömning av överensstämmelse med kraven. Således genomförs inte alla bestämmelser direktivet om explosiva varor för civilt bruk genom de lagar som föreslås i denna proposition, utan en helhetsbetonad tillämpning av bestämmelserna om explosiva varor är också beroende av genomförandet av de två ovan nämnda horisontella författningarna. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1.1  Lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §.Lagens syfte. Avsikten med den föreslagna lagen är att säkerställa att explosiva varor som finns på marknaden uppfyller de krav som finns i denna lag och de krav som utfärdats med stöd av lagen och att de explosiva varorna är säkra. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk. Detta direktiv om explosiva varor för civilt bruk reglerar de krav som ställs på explosiva varor. Avsikten med uppfyllandet av kraven är att säkerställa att de explosiva varorna är säkra så att de kan tillhandahållas på marknaden. 

Dessutom är fri rörlighet för varor ett av huvudmålen på EU:s inre marknad. Detta eftersträvas bland annat genom harmonisering av lagstiftningen i medlemsländerna. Enligt artikel 3 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk får medlemsstaterna inte förbjuda, begränsa eller hindra tillhandahållande på marknaden av explosiva varor som uppfyller de krav som ställs i direktivet. 

2 §. Tillämpningsområde. Genom paragrafen genomförs artikel 1.1 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk, dvs. att det i paragrafen föreskrivs om tillämpningsområdet för den föreslagna lagen. Avsikten är att lagen tillämpas på explosiva varor för civilt bruk. Dessa explosiva varor hör till klass 1 i Förenta nationernas (FN) rekommendationer om transport av farligt gods. 

3 §.Avgränsning av tillämpningsområdet. I denna paragraf föreskrivs om avgränsning av den föreslagna lagens tillämpningsområde. Avgränsningen motsvarar huvudsakligen avgränsningen av tillämpningsområdet för direktivet om explosiva varor för civilt bruk samt den tidigare nationella avgränsningen. Enligt 1 mom. 1 punkten tillämpas den föreslagna lagen inte på explosiva varor som är avsedda för användning av försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet eller polisen. I direktivet avses i denna punkt sådana explosiva varor som enligt nationell lagstiftning är avsedda för användning av försvarsmakten eller polisen. Detta innebär att de explosiva varor som inte omfattas av lagens tillämpningsområde kan anges i nationell lagstiftning. Det föreslås att denna punkt utvidgas att omfatta även explosiva varor avsedda för användning av gränsbevakningsväsendet, vilka redan har uteslutits från tillämpningsområdet i den nuvarande förordningen liksom också explosiva varor avsedda för användning av räddningsväsendet. 

Lagen ska inte tillämpas på pyrotekniska artiklar, som omfattas av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), och inte heller på ammunition. Med ammunition avses här projektiler med eller utan drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri. 

Enligt 2 mom. utfärdas närmare bestämmelser om definiering av pyrotekniska artiklar och ammunition genom förordning av statsrådet. Avsikten är att i en statsrådsförordning utfärda närmare bestämmelser om detta och hänvisa till bilaga I till direktivet om explosiva varor för civilt bruk som anger de produkter som anses vara pyrotekniska artiklar eller ammunition i Förenta nationernas rekommendationer i saken. Innehållet i bilaga I grundar sig på kommissionens direktiv 2004/57/EG, som upphävts i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

4 §.Definitioner. I denna paragraf definieras de centrala begrepp som används i lagen. I definitionerna används huvudsakligen samma terminologi som i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. I det finska direktivet används i stället för begreppet räjähde begreppet räjähdystarvike, som tidigare också var det nationella begreppet på finska. Det föreslås att begreppet räjähde används i den finska lagen, vilket begrepp används bland annat i den finska kemikaliesäkerhetslagen. 

I 3–9 punkten definieras tillhandahållande på marknaden, utsläppande på marknaden, tillverkare, tillverkarens representant, importör, distributör och ekonomisk aktör. Alla begrepp motsvarar definitionerna i både direktivet om explosiva varor för civilt bruk och NLF-förordningen och NLF-beslutet. Även nästan alla resterande begrepp i den föreslagna lagen motsvarar dessa. I 10 och 12–18 punkten definieras teknisk specifikation, bedömning av överensstämmelse med kraven, organ för bedömning av överensstämmelse, anmält organ, återkallelse, tillbakadragande, harmoniserad unionslagstiftning samt CE-märkning. Definitionen av harmoniserad standard i 11 punkten motsvarar definitionen i artikel 2.1 c i EU:s förordning (EU) nr 1025/2012 om standardisering. 

5 §.Förhållande till annan lagstiftning. I bestämmelsen föreskrivs om den föreslagna lagens förhållande till annan central lagstiftning om explosiva varor som omfattas av lagens tillämpningsområde. 

I 1 mom. hänvisas till NLF-förordningen, som i sig är förpliktande reglering i medlemsstaterna. Förordningen innehåller också bestämmelser som gäller myndigheter i fråga om åtgärder i samband med marknadskontroll, såsom tillbakadragande av produkter som medför en allvarlig risk, tullinspektioner samt informationsutbyte och kontakt med och mellan andra medlemsländer i Europeiska unionen och Europeiska kommissionen. På explosiva varor som omfattas av lagens tillämpningsområde tillämpas de regler som fastställs i NLF-förordningen. Reglerna gäller unionens marknadskontroll och inspektioner av produkter som införs på unionsmarknaden. I NLF-förordningen föreskrivs också om allmänna principer om CE-märkning. Principerna tillämpas på explosiva varor som omfattas av lagens tillämpningsområde. 

Enligt 2 mom. finns bestämmelser om marknadskontroll, den yttre gränskontrollen enligt artiklarna 27–29 i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheterna och sökande av ändring i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. Genom lagen om marknadskontroll genomförs merparten av 6 kap. i direktivet om explosiva varor för civilt bruk nationellt. 

Enligt 3 mom. finns bestämmelser om tillsyn över anmälda organ och sökande av ändring i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Genom denna lag genomförs merparten av 5 kap. i direktivet om explosiva varor för civilt bruk nationellt. 

Dessutom finns i paragrafen hänvisningar till lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, skjutvapenlagen, kemikaliesäkerhetslagen och arbetarskyddslagen. 

2 kap. Överensstämmelse med kraven samt ekonomiska aktörers skyldigheter 

I kapitlet finns allmänna bestämmelser om krav som ställs på explosiva varor och uppfyllande av kraven samt om skyldigheter för ekonomiska aktörer. Ekonomiska aktörers skyldigheter och ansvar i aktörskedjan har i direktivet om explosiva varor för civilt bruk anpassats till NLF-beslutet och därigenom har tillverkarens primära ansvar för säkerställande av att produkten överensstämmer med kraven betonats. Bedömningen av överensstämmelse med kraven bör fortfarande vara en skyldighet enbart för tillverkaren. Tillverkaren har också de bästa möjligheterna att genomföra en bedömning av överensstämmelse med kraven, eftersom tillverkaren har detaljerad information om konstruktions- och produktionsprocessen. I kapitlet finns också bestämmelser om förpliktelser för tillverkarens representant, importören och distributören. I slutet av kapitlet finns dessutom bestämmelser om vissa förpliktelser som gäller alla ekonomiska aktörer, bland annat förfarande då produkten inte överensstämmer med kraven samt skyldighet att lämna information till och samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

6 §.Väsentliga säkerhetskrav. I paragrafen föreskrivs om väsentliga säkerhetskrav för explosiva varor. Genom paragrafen genomförs artikel 4 och artikel 5.1 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

Enligt 1 mom. ska explosiva varor uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som anges i den föreslagna lagen, för att varorna ska få släppas ut på marknaden. En explosiv vara som släpps ut på marknaden ska konstrueras, tillverkas och levereras så att den under normala och förutsebara användningsförhållanden orsakar så liten fara som möjligt för människors hälsa, säkerhet och egendom samt miljön. Dessutom betonas att den explosiva varan ska lämpa sig för sitt ändamål och fungera korrekt när den används för sitt avsedda ändamål. En explosiv vara ska konstrueras och tillverkas så att den kan förstöras på tillbörligt sätt, så att konsekvenserna för miljön är så små som möjligt. En explosiv vara ska förses med sådan märkning som behövs för en trygg användning av varan. Den explosiva varan ska åtföljas av instruktioner och information för trygg användning. 

Avsikten är att närmare bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav som ställs på explosiva varor utfärdas genom förordning av statsrådet. Avsikten är att genom förordning av statsrådet utfärda bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav för explosiva varor endast så att det i statsrådsförordningen hänvisas till bilaga II till direktivet om explosiva varor för civilt bruk, där det finns bestämmelser om säkerhetskrav för explosiva varor. I övrigt behöver det inte föreskrivas om väsentliga säkerhetskrav för explosiva varor. 

7 §.Presumtion om överensstämmelse med kraven. Enligt 1 mom. anses en explosiv vara uppfylla de väsentliga säkerhetskraven, om den överensstämmer med de harmoniserade standarder som gäller för den. Genom bestämmelsen genomförs artikel 19 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

I 2 mom. föreskrivs att en explosiv vara kan uppfylla de väsentliga säkerhetskraven, fastän den inte överensstämmer med de harmoniserade standarderna. Då ska den explosiva varans överensstämmelse med kraven kunna påvisas på ett tillförlitligt sätt. Således är det inte obligatoriskt att tillämpa de harmoniserade standarderna och överensstämmelsen med kraven kan även påvisas på annat sätt. 

8 §.Tillverkarens skyldighet att säkerställa explosiva varors överensstämmelse med kraven. I paragrafen finns bestämmelser om tillverkarens skyldigheter när det gäller att visa att den explosiva varan överensstämmer med kraven. Paragrafen grundar sig på artiklarna 5 och 20 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Bestämmelserna om tillverkarens skyldigheter är mer detaljerade än i nuläget. 

I 1 mom. föreskrivs att innan en tillverkare släpper ut en explosiv vara på marknaden eller använder den för egna ändamål ska tillverkaren se till att varan har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskrav som anges i den föreslagna lagen. 

Enligt 2 mom. ska tillverkaren se till att den explosiva varans överensstämmelse med kraven bedöms enligt ett lämpligt förfarande. Ett anmält organ ska anlitas för bedömningen. Bedömningen av överensstämmelse med kraven är en skyldighet enbart för tillverkaren. Tillverkaren har de bästa möjligheterna att genomföra en bedömning av överensstämmelse med kraven, eftersom tillverkaren har detaljerad information om konstruktions- och produktionsprocessen. Det föreskrivs om förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven i bilaga III till direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Tillverkaren ska också utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att den explosiva varan överensstämmer med kraven. Tillverkaren förpliktas dessutom till att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och förse produkten med CE-märkning i enlighet med 10 § i den föreslagna lagen, när det har visats att den explosiva varan överensstämmer med de tillämpliga kraven. Tillverkaren ska förvara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år från det att den explosiva varan har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk. Tillverkaren ska också se till att de explosiva varor som tillverkaren släppt ut på marknaden har försetts med en unik identifiering enligt det system för identifiering och spårning av explosiva varor som anges i 11 §. 

Enligt 3 mom. utfärdas närmare bestämmelser om förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven, teknisk dokumentation samt EU-försäkran om överensstämmelse genom förordning av statsrådet. 

9 §.Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven. I paragrafen föreskrivs om tillverkarens skyldighet att säkerställa att serietillverkning fortsätter att överensstämma med kraven. Det är fråga om ett nytt krav som grundar sig på artikel 5.4 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Tillverkaren ska se till att det finns förfaranden för att säkerställa att en serietillverkad explosiv vara överensstämmer med kraven. Hänsyn ska tas i synnerhet till ändringar i en explosiv varas konstruktion eller egenskaper samt till ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer i förhållande till vilka varans överensstämmelse med kraven anmäls. Med serietillverkning avses i den föreslagna paragrafen produktion där explosiva varor tillverkas på annat sätt än styckevis. 

10 §.CE-märkning och det anmälda organets identifikationsnummer. I paragrafen föreskrivs om krav som gäller fästande av CE-märkning. Genom att förse den explosiva varan med CE-märkning visar den ekonomiska aktören varans överensstämmelse med kraven utåt. Genom bestämmelsen genomförs artiklarna 22 och 23 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

I 1 mom. föreskrivs att märkningen ska vara synlig, lätt läsbar och varaktig. Om det inte är möjligt eller lämpligt att fästa märkningen på den explosiva varan, ska den fästas på varans förpackning och i de medföljande dokumenten. 

I 2 mom. föreskrivs att om ett anmält organ medverkar i produktionskontrollen, ska CE-märkningen åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer. Det anmälda organets identifikationsnummer fästs av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant. 

I 3 mom. föreskrivs att CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av annan information som berör en särskild fara eller ett särskilt användningsområde. 

Om de explosiva varorna tillverkas för eget bruk, transporteras och levereras oförpackade eller i mobila enheter för tillverkning av explosiva varor för att direkt lastas av i spränghål eller tillverkas på sprängplatsen och laddas omedelbart efter det att de har tillverkats, ska CE-märkningen fästas på de medföljande dokumenten. 

Enligt 5 mom. ska det som föreskrivs i artikel 30 i NLF-förordningen om allmänna principer om CE-märkning, såsom märkningens minimistorlek, beaktas. 

I 6 mom. anges ett bemyndigande som ger rätt att utfärda närmare bestämmelser om information som åtföljer CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer genom förordning av statsrådet. 

11 §.System för identifiering och spårning av explosiva varor. I paragrafen föreskrivs om ett system för identifiering och spårning av explosiva varor som föreskrivs i kommissionens direktiv 2008/43/EG och 2012/4/EU om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. Ekonomiska aktörer ska tillämpa ett sådant system för unik identifiering och spårning av explosiva varor som beaktar varornas storlek, form eller typ. 

Systemet ska sörja för insamling och förvaring av uppgifter och möjliggöra unik identifiering och spårning av den explosiva varan samt märkning av en unik identifiering på den explosiva varan eller dess förpackning som medger tillgång till dessa uppgifter. 

De ekonomiska aktörerna ska regelbundet testa de uppgifter som avses i 3 mom. och skydda dem mot oavsiktlig eller avsiktlig skada eller förstörelse. Dessa uppgifter ska förvaras i tio år från det att transaktionen ägde rum eller, om de explosiva varorna har använts eller destruerats, i tio år efter användningen eller destruktionen. De måste utan dröjsmål ställas till förfogande på begäran från de behöriga myndigheterna. 

Systemet tillämpas dock inte på explosiva varor som transporteras och levereras oförpackade eller i tankbil för att direkt lastas av i spränghål, eller explosiva varor som tillverkas på sprängplatser, och som laddas omedelbart efter det att de har tillverkats. 

Närmare bestämmelser om det praktiska genomförandet av den unika identifieringen och spårningen av explosiva varor samt de uppgifter som samlas in i samband med detta utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas också bestämmelser om de explosiva varor på vilka bestämmelserna om identifiering och spårning inte behöver tillämpas, eftersom den fara som är förenad med den explosiva varan är liten. 

12 §.Märkningar, anvisningar, säkerhetsinformation och kontaktuppgifter samt språkkrav. I paragrafen föreskrivs om tillverkarens skyldighet att se till att det finns tillräckliga märkningar och att den explosiva varan åtföljs av de krävda dokumenten. De förpliktelser för tillverkaren som nämns i bestämmelsen är mer detaljerade än i nuläget. Genom paragrafen genomförs artiklarna 5.5–5.7 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

Enligt 1 mom. ska tillverkaren se till att den explosiva varan har de märkningar som krävs i denna lag och att den åtföljs av de dokument som krävs samt bruksanvisningar och säkerhetsinformation. 

I 2 mom. föreskrivs att de märkningar som avses i 1 mom., de bruksanvisningar och den säkerhetsinformation samt andra dokument som den explosiva varan åtföljs av finns både på finska och på svenska. Till denna del är det fråga om ett krav enligt nationellt övervägande. Märkningarna på den explosiva varan och de dokument som åtföljer varan ska finnas på finska och svenska. Bestämmelsen motsvarar nuläget. 

Kraven i 3–4 mom. gäller sådana explosiva varor på vilka bestämmelserna i 11 § om identifiering och spårning av explosiva varor inte tillämpas. De motsvarar kraven i artikel 5.5 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Tillverkare ska se till att en produkt som de har släppt ut på marknaden är försedd med typnummer, parti- eller serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om märkningen inte kan fästas på produkten på grund av produktens storlek eller art, ska den fästas på förpackningen eller i de medföljande dokumenten. 

I 5 mom. föreskrivs om bemyndigande. Enligt bemyndigandet utfärdas närmare bestämmelser om krav som ställs på märkningar, anvisningar och säkerhetsinformation genom förordning av statsrådet. 

13 §.Tillverkarens representants skyldigheter. I paragrafen föreslås en bestämmelse om fullmakt för tillverkarens representant och om uppgifter som tillverkaren kan delegera till sin representant. Paragrafen motsvarar artikel 6 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

I 1 mom. anges de uppgifter som inte kan delegeras till tillverkarens representant. Enligt bestämmelsen kan tillverkarens representant inte svara för säkerställandet av att explosiva varor som omfattas av lagens tillämpningsområde överensstämmer med kraven eller för utarbetandet av teknisk dokumentation, utan dessa uppgifter bör vara en skyldighet enbart för tillverkaren. Tillverkaren kan alltså inte delegera ansvaret för att den explosiva varan överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven till sin representant, utan detta avses vara en skyldighet för enbart tillverkaren. Detsamma gäller för ansvaret att utarbeta teknisk dokumentation. Med undantag för dessa begränsningar kan i fullmakten avtalas om skyldigheter för tillverkarens representant. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om fullmakt som tillverkaren ger till sin representant. Enligt momentet ska fullmakten åtminstone ge tillverkarens representant rätt att hålla EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för den myndighet som svarar för tillsynen över efterlevnaden av den föreslagna lagen i tio år från det att den explosiva varan har släppts ut på marknaden. 

14 §.Importörens skyldigheter när en explosiv vara släpps ut på marknaden. I paragrafen föreskrivs om importörens skyldigheter. Bestämmelsen grundar sig på artikel 7 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Genom bestämmelsen preciseras importörens uttryckliga uppgifter i aktörskedjan. 

Enligt 1 mom. får importörer på marknaden släppa ut bara sådana explosiva varor som överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. 

Enligt 2 mom. ska en importör, innan importören släpper ut en explosiv vara på marknaden se till att tillverkaren har säkerställt att varan överensstämmer med kraven och gjort en bedömning av överensstämmelse med kraven enligt 8 § i den föreslagna lagen. Dessutom ska importören säkerställa att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den explosiva varan är försedd med CE-märkning, att den explosiva varan åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, att varan har de krävda märkningarna och den krävda informationen och att varan åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska i enlighet med föreslagna 2 mom. 2–6 punkten. 

Enligt 3 mom. får en importör, om importören har anledning att misstänka att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, inte släppa ut varan på marknaden förrän varan överensstämmer med de tillämpliga kraven. Dessutom förpliktas importören i momentet att underrätta både tillverkaren och Säkerhets- och kemikalieverket om en fara som den explosiva varan medför. 

I 4 mom. föreskrivs att importörer under den tid de ansvarar för den explosiva varan ska se till att förvarings- eller transportförhållandena för varan inte äventyrar varans överensstämmelse med kraven. Importören ska ange sina kontaktuppgifter på motsvarande sätt som tillverkarens kontaktuppgifter. Dessutom föreskrivs om importörens skyldighet att hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten under tio år från det att den explosiva varan har släppts ut på marknaden och att se till att myndigheten på begäran får tillgång till den tekniska dokumentationen. 

15 §.Distributörens skyldigheter när en explosiv vara tillhandahålls på marknaden. I paragrafen föreskrivs om distributörens skyldigheter i aktörskedjan. Bestämmelsen grundar sig på artiklarna 8.2–8.3 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. I nuläget finns inte lika detaljerade bestämmelser om distributörens skyldigheter. Enligt artikel 8.1 i direktivet ska distributörerna iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i detta direktiv uppfylls, när de tillhandahåller en explosiv vara på marknaden. I synnerhet ska distributören se till att distributörens behandling av den explosiva varan inte inverkar negativt på varans överensstämmelse med kraven. Avsikten med detta är att framhäva tillverkarnas och importörernas primära skyldigheter i förhållande till distributören.  

Enligt 1 mom. ska distributören, innan en explosiv vara tillhandahålls på marknaden, säkerställa att varan åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, har de krävda märkningarna och uppgifterna, de krävda dokumenten samt anvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska. 

I 2 mom. föreskrivs att om en distributör har anledning att misstänka att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, får distributören inte tillhandahålla varan på marknaden förrän den uppfyller de nämnda kraven. Om den explosiva varan medför fara, ska distributören underrätta tillverkaren eller importören samt Säkerhets- och kemikalieverket om detta. 

Enligt 3 mom. ska distributörer dessutom, under den tid de ansvarar för den explosiva varan, se till att förvarings- eller transportförhållandena för varan inte äventyrar produktens överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven. 

16 §.Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören. I paragrafen föreskrivs om tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören. Det är fråga om ett nytt krav som grundar sig på artikel 9 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. I paragrafen föreskrivs att importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut en explosiv vara på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en vara som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven enligt den föreslagna lagen kan påverkas. 

17 §.Ekonomiska aktörers skyldigheter när en explosiv vara inte överensstämmer med kraven. I paragrafen föreskrivs om ekonomiska aktörers skyldigheter i situationer med bristande överensstämmelse med kraven. Bestämmelsen grundar sig på artiklarna 5.7, 6.6 och 8.4 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

I 1 mom. föreskrivs om situationer där tillverkare eller importörer har anledning att misstänka att en explosiv vara som de släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven. Tillverkaren eller importören ska då omedelbart på eget initiativ vidta åtgärder för att den explosiva varan ska fås att överensstämma med kraven, eller att dra tillbaka eller återkalla varan. Distributören för sin del ska i aktörskedjan säkerställa att åtgärderna för att göra produkten säkrare genomförs. Om tillverkaren eller importören inte vidtar åtgärder, ska distributören se till att rillräckliga korrigerande åtgärder genomförs eller att den explosiva varan dras tillbaka eller återkallas. I praktiken riktar tillsynsmyndigheten åtgärder till aktörer som omfattas av myndighetens behörighet. Det kan antas att den största delen av de ekonomiska aktörerna i Finland har rollen som importör eller distributör och tillsynsmyndighetens åtgärder riktas ofta till dem, om tillverkaren eller importören inte omedelbart vidtar tillräckliga åtgärder. 

I 2 mom. föreskrivs om ekonomiska aktörers skyldighet att omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen där den explosiva varan tillhandahålls på marknaden om saken samt ge detaljerad information om den bristande överensstämmelse med kraven som observerats i den explosiva varan och om alla vidtagna åtgärder. 

18 §.Lämnande av information samt skyldighet att samarbeta. I paragrafen föreskrivs om ekonomiska aktörers skyldighet att lämna tillsynsmyndigheten uppgifter samt skyldighet att samarbeta med tillsynsmyndigheten. Enligt 1 mom. i förslaget ska den ekonomiska aktören på begäran till tillsynsmyndigheten ge all information och dokumentation som behövs för tillsynen över efterlevnaden och verkställigheten av den föreslagna lagen på finska eller svenska eller ett annat språk som tillsynsmyndigheten godkänner. Dessutom förpliktas enligt momentet tillverkaren, importören och distributören att även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att de explosiva varorna överensstämmer med kraven. Genom föreslagna 1 mom. genomförs artiklarna 5.8, 7.8 och 8.5 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

I 2 mom. föreskrivs om ekonomiska aktörers skyldighet att lämna information som behövs med tanke på de explosiva varornas spårbarhet. Enligt bestämmelsen ska ekonomiska aktörer på begäran lämna identifieringsuppgifter om alla ekonomiska aktörer som har levererat explosiva varor till dem och alla ekonomiska aktörer som de har levererat explosiva varor till. Med avvikelse från föreslagna 1 mom. gäller föreslagna 2 mom. alla ekonomiska aktörer, dvs. även tillverkarens representanter. Momentet grundar sig på artikel 10 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

Enligt 3 mom. ska ekonomiska aktörer kunna visa upp spårbarhetsinformation enligt 2 mom. i tio års tid efter det att en explosiv vara har levererats till dem och i tio år efter det att de har levererat den explosiva varan vidare. 

3 kap. Det anmälda organets skyldigheter 

19 §.Intyg om överensstämmelse. I paragrafen föreskrivs om anmälda organs skyldighet att utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren, om den explosiva varan uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i denna lag. Det anmälda organet ska också förvara kopior av intyg som avses i 1 mom. och tillägg samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som det intyget är giltigt. I paragrafen ingår också bemyndigande att genom förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om EU-typintyget och dess innehåll. 

20 §.Avslag eller återkallande av intyg. I denna paragraf föreskrivs om det anmälda organets skyldighet att avslå eller återkalla intyg. Om ett anmält organ upptäcker att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska det anmälda organet begära att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren. Om ett anmält organ efter det att ett intyg har utfärdats anser att en explosiv vara inte längre uppfyller kraven, ska det begära att tillverkaren avhjälper bristen. Vid behov ska intyget återkallas tillfälligt eller slutgiltigt. Om bristen inte avhjälps eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska det anmälda organet i förekommande fall återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt, eller belägga intyget med restriktioner. 

21 §.Ändringssökande. I denna paragraf föreskrivs om begäran om omprövning med anledning av anmälda organs beslut och om sökande av ändring. I paragrafen hänvisas för denna del till förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Bestämmelserna om ändringssökande ändras jämfört med nuläget så att systemet med besvärstillstånd införs i större utsträckning i sökandet av ändring. Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

4 kap. Särskilda bestämmelser 

Det föreslås att i detta kapitel utfärdas bestämmelser om rätt att företa inspektioner, straffbestämmelser, bestämmelser om delegationen för säkerhetsteknik, bestämmelser om lagens ikraftträdande samt övergångsbestämmelser. 

22 §.Rätt att företa inspektioner. I fråga om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner hänvisas det till bestämmelserna i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 

I 2 mom. finns bestämmelser om inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur. I 10 § i grundlagen garanteras hemfriden. Genom lag är det dock möjligt att föreskriva att åtgärder som ingriper i hemfriden får vidtas om de är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna ska kunna tryggas eller för att brott ska kunna utredas. Myndighetsinspektioner får företas i utrymmen som omfattas av hemfriden endast då det finns anledning att misstänka ett brott som kan medföra fängelsestraff. Därför kan sådana inspektioner som avses i paragrafen vidtas i utrymmen som är avsedda för boende av permanent natur endast om det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen har begåtts. 

23 §.Straffbestämmelser. I 1 mom. hänvisas till strafflagen. Enligt den föreslagna bestämmelsen föreskrivs det om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor i 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889). Enligt 44 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen döms för brott mot bestämmelserna om explosiva varor också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med den lag som nämns i 1 mom. eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den tillverkar, importerar, använder, överlåter, släpper ut på marknaden, installerar eller underhåller en anordning eller ett säkerhetssystem som används i explosionsfarliga utrymmen eller en annan produkt som avses i 5 kap. i den lag som nämns i 1 mom., eller i strid med lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) importerar, släpper ut på marknaden eller annars överlåter pyrotekniska artiklar så att gärningen är ägnad att äventyra någon annans liv eller hälsa eller så att den medför fara för någon annans egendom. 

Avsikten är att nämnda 11 § 2 mom. i fortsättningen endast ska tillämpas på explosiva varor och pyrotekniska artiklar. Det föreslås att bestämmelserna i kemikaliesäkerhetslagen och strafflagen ändras till denna del. Således tillämpas detta moment endast på de allra farligaste produkterna, explosiva varorna och pyrotekniska artiklarna. Genom ovarsam och osakkunnig använding av dessa produkter kan man orsaka sig själv och andra människor fara och skada. Dessa produkter kan också orsaka fara för miljön och för egendom. 

I 2 mom. föreskrivs om brott mot bestämmelserna om explosiva varors överensstämmelse med kraven. Följden för ett sådant brott kan vara bötesstraff, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. 

I 125 § i kemikaliesäkerhetslagen föreskrivs att graden av tillräknande är uppsåt eller oaktsamhet. I 3 kap. 5 § i strafflagen finns bestämmelser om tillräknande. Enligt bestämmelsen förutsätts uppsåt eller oaktsamhet för straffansvar. Enligt 2 mom. i bestämmelsen är en gärning som avses i strafflagen straffbar endast när den begås uppsåtligen, om inte något annat föreskrivs. I 3 kap. 7 § i strafflagen föreskrivs om oaktsamhet. Enligt paragrafen är en gärningsmans förfarande oaktsamt, om gärningsmannen åsidosätter den aktsamhetsplikt som han eller hon under de rådande omständigheterna har, trots att han eller hon hade kunnat rätta sig efter den. I paragrafens 2 mom. finns bestämmelser om på vilken grund oaktsamhet ska betraktas som grov. Frågan om oaktsamheten ska anses vara grov (grov oaktsamhet) avgörs utifrån en helhetsbedömning. Vid bedömningen ska beaktas hur betydande den åsidosatta aktsamhetsplikten är, hur viktiga de äventyrade intressena och hur sannolik kränkningen är, hur medveten gärningsmannen är om att han eller hon tar en risk samt övriga omständigheter som har samband med gärningen och gärningsmannen. 

I den föreslagna lagen gäller de försummelser av skyldigheter som föreslås bli sanktionerade tillverkare, importörer och distributörer av explosiva varor. Av nämnda aktörer krävs specialkunnande och särskild yrkeskompetens där en särskild aktsamhetsplikt framhävs på grund av att explosiva varor är farliga. Kraven i den föreslagna lagen riktas till säkerheten hos explosiva varor och förebyggandet av fara. Följderna av ett oaktsamt förfarande kan vara mycket allvarliga och av denna anledning kan det av ekonomiska aktörer krävas särskild aktsamhet vid skötseln av uppgifterna. Av denna anledning föreslås att brott mot bestämmelserna om explosiva varor ska vara straffbart, och inte enbart genom uppsåt utan också genom oaktsamhet. Eftersom avsikten är att också en oaktsam gärning ska vara straffbar, ska bestämmelser om det utfärdas uttryckligen i lag. Således förblir graden av tillräknande motsvarande som det som för närvarande föreskrivs i 125 § i kemikaliesäkerhetslagen. 

I syfte att säkerställa säkerheten hos explosiva varor, är det motiverat att föreskriva straff för brott mot vissa bestämmelser i den föreslagna lagen. Skyldigheterna handlar om säkerställande av de explosiva varornas överensstämmelse med kraven i samband med utsläppande och tillhandahållande av produkter på marknaden och relaterade skyldigheter för tillverkare, importörer och distributörer. Dessutom gäller skyldigheterna i vissa fall även ovan nämnda ekonomiska aktörers skyldighet att underrätta om fara och vidta korrigerande åtgärder. I 2 mom. föreskrivs om de förseelser som ska vara straffbara som uppsåtliga gärningar eller gärningar av oaktsamhet. 

Målet är att administrativa tvångsmedel ska tillämpas i första hand vid brott mot denna lag och att bötesstraff enligt denna paragraf tillämpas endast vid allvarligare förseelser. Bestämmelser om tillsynsmyndigheternas tvångsmedel vid tillsynen över explosiva varor finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. Även hittills har vid motsvarande brott mot lag huvudsakligen använts administrativa tvångsmedel. Innebörden av straffbestämmelsen ska i första hand ses som förebyggande och varnande. 

I den föreslagna paragrafen ingår en subsidiaritetsklausul liksom också i 125 § i den gällande kemikaliesäkerhetslagen. I fråga om straffbara försummelser av skyldigheter i den föreslagna lagen kan även ingivande av osant intyg till myndighet enligt 16 kap. 8 § i strafflagen, förfalskningsbrott enligt 33 kap samt brott mot bestämmelserna om explosiva varor enligt 44 kap. 11 § vara lämpliga. 

I det föreslagna 3 mom. föreskrivs att den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som förstärkts med vite får inte dömas till straff för samma gärning. 

I 4 mom. hänvisas till lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). I den lagen föreskrivs om påföljder för användning av CE-märkning enligt NLF-förordningen i strid med förordningen. Lagen tillämpas på CE-märkningsförseelser, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. Genom den lagen säkerställs att systemet med CE-märkning tillämpas korrekt i enlighet med artikel 23.6 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk, när CE-märkning används i strid med reglerna. I lagen kriminaliseras inte utsläppande på marknaden utan CE-märkning, utan detta har lämnats för den sektorspecifika regleringen. 

Dessa föreslagna bestämmelser om påföljder grundar sig också på artikel 50 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk, enligt vilken medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner för ekonomiska aktörers överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats med tillämpning av direktivet och vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sådana sanktioner kan omfatta straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser. De föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

24 §.Delegationen för säkerhetsteknik. I denna paragraf föreskrivs att arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket i fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås av delegationen för säkerhetsteknik, som statsrådet tillsatt. För närvarande bistår delegationen för säkerhetsteknik ministeriet i ärenden som omfattas av tillämpningsområdena för kemikaliesäkerhetslagen och lagen om tryckbärande anordningar. 

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Avsikten är att statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder i enlighet med nuvarande praxis. 

25 §.Ikraftträdande. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 20 april 2016. Enligt artikel 52 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk ska medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i direktivet från och med den 20 april 2016. 

Som övergångsbestämmelse föreskrivs att explosiva varor som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av den föreslagna lagen, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när denna lag träder i kraft. Dessutom föreskrivs det att de intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft. Bestämmelsen grundar sig på artikel 51 i direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Dessutom utfärdas en övergångsbestämmelse om att den delegation för säkerhetsteknik som statsrådet tillsatt före ikraffträdandet av denna lag ska fortsätta till utgången av sin mandattid. 

1.2  Lagen om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

Det föreslås att lagens bestämmelser om marknadskontroll samt förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ ska upphävas genom lagen om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven. Sådana bestämmelser finns i 18–27, 31–35 och 38–45 och 47 §. I lagen ska dock inte upphävas anmälda organs skyldigheter att utfärda intyg (28–29 §) och inte heller bestämmelsen om registret över pyrotekniska artiklar (30 §). När det gäller tillsynen, upphävs inte 37 §, där det föreskrivs om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner. Rätten att företa inspektioner har under de förutsättningar som anges i paragrafen utsträckts även till utrymmen som används för boende av permanent natur. Dessutom föreslås det att rubriken för 6 kap. upphävs och rubriken för 5 kap. ändras. 

4 §.Förhållande till annan lagstiftning. Det föreslås att nya 6 och 7 mom. fogas till paragrafen, där det anges hänvisningar till lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. 

16 §.Verksamhetsutövarens skyldigheter när en artikel inte överensstämmer med kraven. Det föreslås att 2 mom. ska ändras så att verksamhetsutövaren i situationer med bristande överensstämmelse har skyldighet att omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen där den pyrotekniska artikeln tillhandahålls på marknaden samt ge detaljerad information om bristande överensstämmelse med kraven som observerats i den pyrotektinska artikeln och om alla vidtagna åtgärder. 

37 §.Rätt att företa inspektioner. I fråga om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner hänvisas det till bestämmelserna i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 

I 2 mom. finns bestämmelser om inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur. I 10 § i grundlagen garanteras hemfriden. Genom lag är det dock möjligt att föreskriva att åtgärder som ingriper i hemfriden får vidtas om de är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna ska kunna tryggas eller för att brott ska kunna utredas. Myndighetsinspektioner får företas i utrymmen som omfattas av hemfriden endast då det finns anledning att misstänka ett brott som kan medföra fängelsestraff. Därför kan sådana inspektioner som avses i paragrafen vidtas i utrymmen som är avsedda för boende av permanent natur endast om det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen har begåtts. 

46 §.Straffbestämmelser. Det föreslås att paragrafen ändras så att bestämmelsen till sitt innehåll blir motsvarande som i 23 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven, som ska utfärdas. 

46 a §.Delegationen för säkerhetsteknik. I denna paragraf föreskrivs att arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket i fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås av delegationen för säkerhetsteknik, som statsrådet tillsatt. För närvarande bistår delegationen för säkerhetsteknik ministeriet i ärenden som omfattas av tillämpningsområdena för kemikaliesäkerhetslagen och lagen om tryckbärande anordningar. 

48 §.Ändringssökande. Det föreslås att begäran om omprövning och ändringssökande med anledning av beslut om intyg om överensstämmelse från anmält organ ändras så att den blir enhetlig med lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven, som ska utfärdas. Den mest betydande ändringen är att ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

1.3  Lagen om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Det föreslås att lagens 46 och 69 a § upphävs genom lagen om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Paragraferna handlar om kraven i fråga om anordningar och säkerhetssystem som ska användas i explosionsfarliga utrymmen samt märkning av explosiva varor för identifiering. Motsvarande bestämmelser ingår i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven som föreslås i denna proposition och i lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, som föreslås i en annan regeringsproposition. 

2 §.Lagens tillämpningsområde. Det föreslås att ett nytt 2 mom. som handlar om celluloid ska fogas till paragrafen om tillämpningsområdet. Enligt momentet tillämpas lagen också på industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid. På industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid tillämpas de krav i fråga om industriell hantering, upplagring och förvaring av farliga kemikalier som anges i lagen. Närmare bestämmelser om den kemikalieklass enligt vilken kraven på industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid bestäms, om uppdelningen av industriell hantering och upplagring av celluloid samt om säkerhetskrav för industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid utfärdas genom förordning av statsrådet. 

6 §.Definitioner. Det föreslås att till paragrafen fogas en definition av celluloid. Enligt definitionen avses med celluloid ett ämne som innehåller över sextio viktprocent cellulosanitrat och dessutom kamfer. 

50 §.Visande av överensstämmelse med kraven. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 46 §, som föreslås bli upphävd, stryks ur hänvisningen. Paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrad så hänvisningen till ansökan stryks. Således stryks ur paragrafen Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd, som tidigare var förknippat med detta förfarande. Efter lagändringen övervakar Säkerhets- och kemikalieverket dessa cisterner främst genom marknadstillsyn. Det föreslås dock att kraven i fråga om cisterner som är avsedda för lagring av farliga kemikalier och som har tillverkats eller släppts ut på marknaden i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillverkats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förblir oförändrade. Det föreslås att till paragrafen fogas ett 3 mom., enligt vilket verksamhetsutövaren på begäran till tillsynsmyndigheten ska lämna ut uppgifter och dokument som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar. 

52 §.Bemyndigande att utfärda förordning om produkter som är förknippade med farliga kemikalier. Det föreslås att bemyndigandet att utfärda förordning uppdateras så att den stämmer överens med de föreslagna ändringarna av lagen. 

69 §.Visande av överensstämmelse med kraven samt märkningar när det gäller explosiva varor avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet. Det föreslås att paragrafen ändras så att den bara gäller visande av överensstämmelse med kraven hos explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet samt märkningar på dessa explosiva varor. Bestämmelserna om visande av överensstämmelse med kraven hos explosiva varor för civilt bruk och hos pyrotekniska artiklar ingår i de nya speciallagarna som gäller dessa produkter. 

72 §.Avgränsning som gäller bestämmelserna om explosiva varor. Det föreslås att 2 mom. ändras så att de paragrafer som föreslås bli upphävda stryks. 

132 §.Delegationen för säkerhetsteknik. I denna paragraf föreskrivs att arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket i fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås av delegationen för säkerhetsteknik, som statsrådet tillsatt. För närvarande bistår delegationen för säkerhetsteknik ministeriet i ärenden som omfattas av tillämpningsområdena för kemikaliesäkerhetslagen och lagen om tryckbärande anordningar. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 20 april 2016. Det föreslås en övergångsbestämmelse i lagen enligt vilken tillstånd för hantering och upplagring av celluloid som beviljats med stöd av de författningar som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag gäller till och med den 31 december 2018. Dessutom utfärdas en övergångsbestämmelse om att den delegation för säkerhetsteknik som statsrådet tillsatt före ikraftträdandet av denna lag, ska fortsätta till utgången av sin mandattid. 

1.4  Lagen om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen

11 §.Brott mot bestämmelserna om explosiva varor. I propositionen ingår dessutom ett förslag till ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889). I propositionen föreslås det att 44 kap. 11 § i strafflagen om brott mot bestämmelserna om explosiva varor ändras så att det till 2 mom. i den nämnda paragrafen fogas en beskrivning av gärningen som motsvarar lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven. Enligt föreslagna 11 § 2 mom. döms för brott mot bestämmelserna om explosiva varor även den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den importerar, släpper ut på marknaden eller annars överlåter explosiva varor. I momentet avses som straffbart förfarande i första hand sådana förfaranden som strider mot tillverkarens skyldighet enligt 8 §, importörens skyldighet enligt 14 § och distributörens skyldighet enligt 15 § i den föreslagna lagen, så att gärningen är ägnad att äventyra någon annans liv eller hälsa eller så att den medför fara för någon annans egendom. På motsvarande sätt döms för brott mot bestämmelserna om explosiva varor även den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den importerar, släpper ut på marknaden eller annars överlåter pyrotekniska artiklar. I momentet avses som straffbart förfarande i första hand sådana förfaranden som strider mot tillverkarens skyldighet enligt 8 §, importörens skyldighet enligt 13 § och distributörens skyldighet enligt 14 § i den föreslagna lagen, så att gärningen är ägnad att äventyra någon annans liv eller hälsa eller så att den medför fara för någon annans egendom. Kravet i fråga om tillräknande är uppsåtlighet eller grov oaktsamhet och straffskalan böter eller fängelse i högst två år. 

Explosiva varor omfattas redan för närvarande av tillämpningsområdet för brott mot bestämmelserna om explosiva varor enligt 44 kap. 11 § i strafflagen. Fortfarande finns det bestämmelser om vissa krav i fråga om explosiva varor och skyldigheter för verksamhetsutövare i kemikaliesäkerhetslagen. Syftet med ändringen av momentet är att säkerställa att även den som i strid med lagen importerar, släpper ut på marknaden eller annars överlåter sådana explosiva varor som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven i fortsättningen ska straffas för brott mot bestämmelserna om explosiva varor. Enligt momentet är bara sådana gärningar som är ägnade att äventyra någon annans liv eller hälsa eller som medför fara för någon annans egendom straffbara. 

Det föreslås att de produkter som avses i 5 kap. i kemikaliesäkerhetslagen stryks ur 2 mom. Således tillämpas 2 mom. bara på explosiva varor och pyrotekniska artiklar. Produkter som avses i 5 kap. i kemikaliesäkerhetslagen är anordningar och säkerhetssystem som ska användas i explosionsfarliga utrymmen, gasanordningar, aerosoler och cisterner för farliga kemikalier. Till sin farlighet motsvarar dessa produkter främst elektrisk utrustning och tryckbärande anordningar, så straffbestämmelserna för produkter som avses i 5 kap. i kemikaliesäkerhetslagen bör motsvara straffskalan i den nuvarande elsäkerhetslagen (410/1996) och lagen om tryckbärande anordningar (869/1999). 

Ändringen av paragrafen medför att paragrafens innehåll blir avsevärt mycket tydligare. Paragrafens 1 mom. gäller bara verksamhet som strider mot lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Paragrafens 2 mom. gäller verksamhet som strider mot lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven och mot lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven. 

Närmare bestämmelser och föreskrifter

De centrala krav i fråga om explosiva varor som ingår i direktivet om explosiva varor för civilt bruk har tagits in i lagen om explosiva varor överensstämmelse med kraven. Avsikten är att närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Avsikten är att genom förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav för produkter, förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven, teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse samt krav som ställs på märkning av explosiva varor, bruksanvisningar och säkerhetsinformation. Eftersom bilagorna till direktivet om explosiva varor för civilt bruk innehåller ett stort antal detaljerade, delvis synnerligen tekniska krav om bland annat väsentliga säkerhetskrav samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven, är avsikten att i statsrådsförordning ange hänvisningar till bilagorna till direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 20 april 2016 i enlighet med tillämpningstidpunkten för direktivet om explosiva varor för civilt bruk. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Vissa bestämmelser som ingår i propositionen är betydelsefulla med tanke på grundlagen. 

Bestämmelserna har betydelse med tanke på näringsfrihet som tillförsäkras i 18 § 1 mom. i grundlagen. Inskränkningarna av näringsfriheten ska vara exakta och noggrant avgränsade. Inskränkningarnas substans, såsom omfattning och förutsättningar, ska framgå av lagen (GrUU 13/2014 rd inkl. hänvisningar). I förslaget ingår flera nya preciserande förpliktelser för ekonomiska aktörer på grundval av EU:s produktreglering. I förslaget betonas ytterligare tillverkarens ansvar för explosiva varor och ansvaret hos den som importerar explosiva varor till EU-området. Dessutom preciseras också förpliktelserna för dem som distribuerar explosiva varor och för tillverkarens representanter. Ändringarna hänför sig speciellt till skyldigheten att förvara dokument om explosiva varor samt skapar klarhet i ansvarsfördelningen mellan aktörerna. Innehållsmässigt är propositionen långt lagteknisk, och det som föreslagits innebär inte någon betydande ändring jämfört med nuläget, dvs. tillverkarens betonade roll att tillräckligt omsorgsfullt säkerställa att explosiva varor överensstämmer med kraven innan de släpps ut på marknaden. Förslaget inbegriper inte några betydande ändringar i de tekniska kraven och säkerhetskraven för explosiva varor. 

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan republikens president, statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i lag. Bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen hör till området för lag ska dock utfärdas genom lag. Tillämpiningsområdet för ett sådant bemyndigande ska vara exakt avgränsat. Av grundlagen följer dessutom att de frågor som ett bemyndigande omfattar ska fastställas noggrant i lag. Även enligt grundlagsutskottets praxis ska de bemyndiganden som hänför sig till utfärdande av förordning och delegering av lagstiftningsbehörighet vara tillräckligt exakta och noggrant avgränsade. Exempelvis i grundlagsutskottets utlåtande GrUU 10/2014 rd betonas kraven på exakthet och noggrann avgränsning. I samma utlåtande konstaterar grundlagsutskottet att det är typiskt för miljölagstiftningen att en betydande del av den detaljerade regleringen ingår i författningar på lägre nivå än lag. Enligt utskottet beror det i stor utsträckning på att bestämmelserna behöver vara synnerligen detaljerade och av teknisk karaktär. Grundlagsutskottet påpekar dessutom att det ofta behövs bemyndiganden när Europeiska unionens relativt omfattande och detaljerade lagstiftning ska genomföras. Alla dessa argument stämmer också överens med den föreslagna lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven. 

I lagförslaget ingår bemyndiganden att utfärda bestämmelser på lägre nivå. I den föreslagna lagen har bestämmelserna som innehåller ett bemyndigande placerats i och sakligt kopplats till den paragraf där saken i fråga regleras (3, 6, 8, 10, 11, 12, 19 och 24 § i lagförslaget). Bemyndigandena är exakta och noggrant avgränsade. I den föreslagna lagen ingår bemyndiganden att utfärda förordning bland annat i 6 § om väsentliga säkerhetskrav för produkter, i 8 § om förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven och teknisk dokumentation samt i 12 § om krav som ställs på att explosiva varor förses med märkningar samt bruksanvisningar och säkerhetsinformation. Lagförslaget kan inte anses ingripa i omständigheter som skyddats i grundlagen. Enligt regeringens uppfattning kan det lagförslag som ingår i propositionen behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § Lagens syfte 
Syftet med denna lag är att säkerställa överensstämmelse med kraven och fri rörlighet för explosiva varor för civilt bruk. Genom lagen genomförs de krav på överensstämmelse för explosiva varor som uppställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk, nedan direktivet om explosiva varor för civilt bruk, samt kraven i kommissionens direktiv 2008/43/EG och 2012/4/EU om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG. 
2 § Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på explosiva varor för civilt bruk som omfattas av klass 1 i Förenta nationernas (FN) rekommendationer om transport av farligt gods. 
3 § Avgränsning av tillämpningsområdet 
Denna lag tillämpas inte på 
1) explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens, gränsbevakningsväsendets, räddningsväsendets eller polisens användning, 
2) pyrotekniska artiklar som omfattas av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), 
3) ammunition.  
Närmare bestämmelser om definiering av pyrotekniska artiklar och ammunition utfärdas genom förordning av statsrådet. 
4 § Definitioner 
I denna lag avses med 
1) explosiv vara ämnen eller artiklar som betraktas som explosiva varor i Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods och som omfattas av klass 1 i dessa rekommendationer, 
2) ammunition projektiler med eller utan drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri, 
3) tillhandahållande på marknaden leverans av en explosiv vara för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, 
4) utsläppande på marknaden första gången en explosiv vara tillhandahålls på unionsmarknaden, 
5) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en explosiv vara och saluför denna vara, i eget namn eller under eget varumärke, eller använder denna vara för egna ändamål, 
6) tillverkarens representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter, 
7) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en explosiv vara från ett tredjeland på unionsmarknaden, 
8) distributör en annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en explosiv vara på marknaden, 
9) ekonomisk aktör tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören samt en fysisk eller juridisk person som förvarar, använder, överför, importerar, exporterar eller bedriver handel med explosiva varor, 
10) teknisk specifikation dokument där det bestäms vilka tekniska krav en explosiv vara ska uppfylla, 
11) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på grundval av Europeiska kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning, 
12) bedömning av överensstämmelse med kraven den process där det utreds huruvida en explosiv vara uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som anges i denna lag, 
13) organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför kalibrering, provning, certifiering och kontroll och andra bedömningar av överensstämmelse med kraven, 
14) anmält organ ett organ som utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater och anmälts till Europeiska kommissionen samt har rätt att utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven, 
15) återkallelse åtgärder för att dra tillbaka en explosiv vara som redan tillhandahållits slutanvändaren, 
16) tillbakadragande åtgärder för att förhindra att en explosiv vara i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, 
17) harmoniserad unionslagstiftning all unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter, 
18) CE-märkning märkning genom vilken tillverkaren visar att en explosiv vara överensstämmer med kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning. 
5 § Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, marknadskontroll, yttre gränskontroll av produkter som importeras från tredjeländer och CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen
Bestämmelser om marknadskontroll, den yttre gränskontrollen enligt artiklarna 27–29 i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheterna och sökande av ändring finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (xxx/2016). 
Bestämmelser om krav som ställs på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (xxx/2016). 
Bestämmelser om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven finns i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015). 
Bestämmelser om överföring av ammunition finns i skjutvapenlagen (1/1998). 
Bestämmelser om tillverkning, upplagring, förvaring, import, överföring, överlåtelse, användning och förstöring av explosiva varor finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). 
Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen (738/2002). 
2 kap. 
Överensstämmelse med kraven samt ekonomiska aktörers skyldigheter 
6 § Väsentliga säkerhetskrav 
För att en explosiv vara få släppas ut på marknaden ska den uppfylla följande krav (väsentliga säkerhetskrav): 
1) varan ska konstrueras, tillverkas och levereras så att den under normala och förutsebara användningsförhållanden orsakar så liten fara som möjligt för människors hälsa, säkerhet och egendom samt miljön, 
2) varan ska lämpa sig för sitt ändamål och fungera korrekt när den används för sitt avsedda ändamål, 
3) varan ska konstrueras och tillverkas så att den kan förstöras på tillbörligt sätt så att konsekvenserna för miljön är så små som möjligt, 
4) varan ska förses med sådan märkning som behövs för en trygg användning och den ska åtföljas av anvisningar och information för trygg användning. 
Närmare bestämmelser om de väsentliga säkerhetskraven utfärdas genom förordning av statsrådet. 
7 § Presumtion om överensstämmelse med kraven 
En explosiv vara anses uppfylla de väsentliga säkerhetskraven, om den överensstämmer med de harmoniserade standarder som gäller den. 
En explosiv vara kan uppfylla de väsentliga säkerhetskraven fastän den inte överensstämmer med en harmoniserad standard, om varans överensstämmelse med kraven kan påvisas på ett tillförlitligt sätt. 
8 § Tillverkarens skyldighet att säkerställa explosiva varors överensstämmelse med kraven 
Innan en tillverkare släpper ut en explosiv vara på marknaden eller använder den för egna ändamål ska tillverkaren se till att varan har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskraven. 
Tillverkaren av en explosiv vara ska dessutom 
1) se till att varans överensstämmelse med kraven bedöms med hjälp av ett relevant bedömningsförfarande och med anlitande av ett anmält organ, 
2) utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att varan överensstämmer med kraven, 
3) upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och förse varan med CE-märkning i enlighet med 10 §, när det har visats att varan överensstämmer med kraven, 
4) bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år från det att varan har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
5) se till att varorna är märkta med en unik identifiering enligt det system för identifiering och spårning av explosiva varor som avses i 11 §, om inte något annat föreskrivs nedan. 
Närmare bestämmelser om förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven, teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet. 
9 § Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven 
Tillverkaren ska se till serietillverkade explosiva varor överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. Tillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i en explosiv varas konstruktion eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som det uppges att en explosiv vara uppfyller kraven i. 
10 § CE-märkning och det anmälda organets identifikationsnummer 
CE-märkningen ska anbringas så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig. Om det inte är möjligt eller lämpligt att fästa CE-märkningen på den explosiva varan på grund av varans art, ska den fästas på varans förpackning och i de medföljande dokumenten. 
Om ett anmält organ medverkar i produktionskontrollen, ska CE-märkningen åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer. Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant. 
CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av annan information som berör en särskild fara eller ett särskilt användningsområde. 
Om de explosiva varorna tillverkas för eget bruk, om de transporteras och levereras oförpackade eller i mobila enheter för tillverkning av explosiva varor för att direkt lastas av i spränghål eller om de tillverkas på sprängplatsen och laddas omedelbart efter det att de har tillverkats, ska CE-märkningen anbringas på de medföljande dokumenten. 
Bestämmelser om de allmänna principerna för CE-märkning finns i artikel 30 i NLF-förordningen. 
Närmare bestämmelser om andra än i denna paragraf avsedda märkningar och uppgifter som CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer ska åtföljas av utfärdas genom förordning av statsrådet. 
11 § System för identifiering och spårning av explosiva varor 
Ekonomiska aktörer ska tillämpa ett sådant system för unik identifiering och spårning av explosiva varor som beaktar varornas storlek, form eller typ. 
Systemet ska sörja för insamling och förvaring av sådana uppgifter som möjliggör unik identifiering och spårning av en explosiv vara samt märkning av en sådan unik identifiering på den explosiva varan eller dess förpackning som medger tillgång till dessa uppgifter. 
De ekonomiska aktörerna ska regelbundet testa de uppgifter som avses i 2 mom. och skydda dem mot oavsiktlig eller avsiktlig skada eller förstörelse. Dessa uppgifter ska bevaras i tio år från det att transaktionen ägde rum eller, om de explosiva varorna har använts eller destruerats, i tio år efter användningen eller destruktionen. Uppgifterna ska utan dröjsmål ställas till förfogande på begäran från de behöriga myndigheterna. 
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf tillämpas inte på explosiva varor som transporteras och levereras oförpackade eller i tankbil för att direkt lastas av i spränghål, eller explosiva varor som tillverkas på sprängplatser och som laddas omedelbart efter det att de har tillverkats. 
Närmare bestämmelser om det praktiska genomförandet av den unika identifieringen och spårningen av explosiva varor samt de uppgifter som samlas in i samband med detta utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas det också bestämmelser om de explosiva varor på vilka bestämmelserna om identifiering och spårning inte behöver tillämpas därför att den fara som är förenad med den explosiva varan är liten. 
12 § Märkningar, anvisningar, säkerhetsinformation och kontaktuppgifter samt språkkrav 
Tillverkaren ska säkerställa att en explosiv vara som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs enligt denna lag och att varan åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation. 
Märkningarna, säkerhetsinformationen och anvisningarna samt de dokument som åtföljer den explosiva varan ska finnas på finska och svenska. 
Om kraven enligt 11 § på identifiering och spårning av explosiva varor inte enligt 4 mom. i den paragrafen behöver tillämpas på en explosiv vara, ska tillverkaren se till att varan som har släppts ut på marknaden är försedd med typ-, parti- eller serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om det inte är möjligt att fästa märkningen på den explosiva varan på grund av varans storlek eller art, ska den fästas på varans förpackning eller i de medföljande dokumenten. 
Tillverkaren av en explosiv vara som avses i 3 mom. ska på varan ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt postadress. Om det inte är möjligt att ange uppgifterna på varan, ska de anges på förpackningen eller i ett dokument som åtföljer varan. Adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. 
Närmare bestämmelser om krav som ställs på märkningar, anvisningar och säkerhetsinformation för explosiva varor utfärdas genom förordning av statsrådet. 
13 § Tillverkarens representants skyldigheter 
De skyldigheter som följer av 8 § 1 mom. och skyldigheten enligt 8 § 2 mom. 2 punkten att utarbeta teknisk dokumentation får inte överföras på tillverkarens representant. 
Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska åtminstone ge tillverkarens representant rätt att hålla den tekniska dokumentation som avses i 8 § 2 mom. 2 punkten och den EU-försäkran om överensstämmelse som avses i 3 punkten i det momentet tillgänglig för den myndighet som svarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag i tio år från det att varan släpptes ut på marknaden. 
Bestämmelser om tillverkarens representants skyldighet att lämna information och samarbete finns i 18 §. 
14 § Importörens skyldigheter när en explosiv vara släpps ut på marknaden 
Importörer får på marknaden släppa ut endast sådana explosiva varor som överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. 
Innan en explosiv vara släpps ut på marknaden ska importören säkerställa att 
1) tillverkaren har utfört en sådan bedömning av överensstämmelse med kraven som avses i 8 §, 
2) tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, 
3) varan är försedd med CE-märkning, 
4) varan åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, 
5) varan är försedd med de märkningar och den information som krävs, 
6) varan åtföljs av anvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska. 
Om importören har anledning att misstänka att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, får importören inte släppa ut varan på marknaden förrän den uppfyller de kraven. Om den explosiva varan medför fara, ska importören underrätta tillverkaren och Säkerhets- och kemikalieverket om detta. 
Importören ska dessutom 
1) under den tid importören ansvarar för den explosiva varan säkerställa att varans förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar varans överensstämmelse med kraven, 
2) ange sitt namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken importören kan kontaktas; uppgifterna ska anges på den explosiva varan eller, om detta inte är möjligt, på varans förpackning eller i ett dokument som åtföljer varan, 
3) hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten i tio år från det att den explosiva varan släpptes ut på marknaden och se till att myndigheterna har tillgång till den tekniska dokumentationen. 
15 § Distributörens skyldigheter när en explosiv vara tillhandahålls på marknaden 
Innan en explosiv vara tillhandahålls på marknaden ska distributören kontrollera att 
1) varan åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, 
2) varan är försedd med de märkningar och den information som krävs, 
3) varan åtföljs av de dokument som krävs samt anvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska. 
Om distributören har anledning att misstänka att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, får distributören inte tillhandahålla varan på marknaden förrän varan uppfyller kraven. Om den explosiva varan medför fara, ska distributören underrätta tillverkaren eller importören och Säkerhets- och kemikalieverket om detta. 
Distributören ska, under den tid distributören ansvarar för den explosiva varan, säkerställa att varans förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar varans överensstämmelse med kraven. 
16 § Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören 
Importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut en explosiv vara på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en explosiv vara som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i denna lag kan påverkas. 
17 § Ekonomiska aktörers skyldigheter när en explosiv vara inte överensstämmer med kraven 
En tillverkare eller importör som har anledning att misstänka att en explosiv vara som den har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag, ska omedelbart vidta åtgärder för att få varan att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla varan. Också distributören ska vid behov vidta dessa åtgärder. 
Efter att åtgärderna enligt 1 mom. vidtagits, ska den ekonomiska aktören omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen där den explosiva varan tillhandahålls på marknaden om saken samt ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen med kraven hos den explosiva varan och om alla vidtagna åtgärder. 
18 § Lämnande av information samt skyldighet att samarbeta 
Ekonomiska aktörer ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna den information och dokumentation som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och för lagens verkställighet på finska eller svenska eller något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att explosiva varor överensstämmer med kraven. 
Ekonomiska aktörer ska på begäran lämna tillsynsmyndigheterna information för identifiering av 
1) alla ekonomiska aktörer som har levererat explosiva varor till dem, 
2) alla ekonomiska aktörer som de har levererat explosiva varor till. 
De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i 2 mom. i tio år från det att de har fått de explosiva varorna levererade till sig och i tio år från det att de har levererat de explosiva varorna. 
3 kap. 
Det anmälda organets skyldigheter 
19 § Intyg om överensstämmelse 
Det anmälda organet ska utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren, om den explosiva varan uppfyller kraven i denna lag. 
Det anmälda organet ska bevara kopior av intyg som avses i 1 mom. med tillägg samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som intyget är giltigt. 
Närmare bestämmelser om EU-typintyg och innehållet i intyget utfärdas genom förordning av statsrådet. 
20 § Avslag eller återkallande av intyg 
Om ett anmält organ upptäcker att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska det anmälda organet begära att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren. 
Om ett anmält organ efter det att ett intyg om överensstämmelse har utfärdats anser att en explosiv vara inte längre överensstämmer med kraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen. 
Om bristen inte avhjälps eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska det anmälda organet enligt behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga intyget med restriktioner. 
21 § Ändringssökande 
Omprövning av ett anmält organs beslut som gäller intyg om överensstämmelse får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som det anmälda organet meddelar med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
4 kap. 
Särskilda bestämmelser 
22 § Rätt att företa inspektioner 
Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 
I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion emellertid vidtas endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889) har begåtts. 
23 § Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen. 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 6 § 6 mom. att säkerställa att en explosiv vara överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, 
2) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. 1 punkten eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 3 mom. att se till att en explosiv varas överensstämmelse med kraven bedöms med hjälp av ett relevant bedömningsförfarande och med anlitande av ett anmält organ, 
3) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. 2 punkten eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 3 mom. att utarbeta teknisk dokumentation, 
4) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. 3 punkten eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 3 mom. att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och förse en explosiv vara med CE-märkning, 
5) tillverkarens skyldighet enligt 9 § att se till att serietillverkade explosiva varor överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, 
6) en ekonomisk aktörs skyldighet enligt 11 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen att tillämpa ett system för unik identifiering och spårning av explosiva varor, 
7) tillverkarens skyldighet enligt 12 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen att säkerställa att en explosiv vara som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs och att varan åtföljs av anvisningar och säkerhetsinformation, 
8) förbudet i 14 § 1 mom. för en importör att på marknaden släppa ut sådana explosiva varor som inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, 
9) importörens skyldighet enligt 14 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har gjort en bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat teknisk dokumentation, att en explosiv vara är försedd med CE-märkning, att varan åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, att varan är försedd de märkningar och den information som krävs samt att varan åtföljs av anvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska, 
10) importörens skyldighet enligt 14 § 3 mom. att underrätta tillverkaren och Säkerhets- och kemikaliverket om fara, 
11) distributörens skyldighet enligt 15 § 1 mom. att kontrollera att en explosiv vara åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, att varan är försedd med de märkningar och den information som krävs samt att varan åtföljs av de dokument som krävs samt anvisningar och säkerhetsinformation, 
12) distributörens skyldighet enligt 15 § 2 mom. att underrätta tillverkaren eller importören och Säkerhets- och kemikaliverket om fara, 
13) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 17 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder, 
14) den ekonomiska aktörens underrättelseskyldighet enligt 17 § 2 mom., 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om explosiva varors överensstämmelse med kraven dömas till böter. 
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning. 
Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). 
24 § Delegationen för säkerhetsteknik 
I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. 
Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
25 § Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Explosiva varor som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden efter det att denna lag har trätt i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa explosiva varor förblir i kraft. 
Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) 18—27, 31—35, 38—45 §, rubriken för 6 kap. samt 47 §, 
ändras 16 § 2 mom., rubriken för 5 kap. samt 37, 46 och 48 §, och 
fogas till 4 § nya 6 och 7 mom. samt till lagen en ny 46 a § som följer: 
4 § Förhållande till annan lagstiftning 
Kläm 
Bestämmelser om marknadskontroll, den yttre gränskontrollen enligt artiklarna 27—29 i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheterna och sökande av ändring finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (xxx/2016). 
Bestämmelser om krav som ställs på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (xxx/2016). 
16 § Verksamhetsutövarens skyldigheter när en artikel inte överensstämmer med kraven 
Kläm 
Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen där den pyrotekniska artikeln tillhandahålls på marknaden om saken och ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen med kraven och om alla vidtagna åtgärder. 
Kläm 
5 kap. 
Särskilda bestämmelser 
37 § Rätt att företa inspektioner 
Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 
I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion emellertid vidtas endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889) har begåtts. 
46 § Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen. 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 5 § 5 mom. att säkerställa att en pyroteknisk artikel överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, 
2) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 5 mom. att utföra bedömning av en pyroteknisk artikels överensstämmelse med kraven med hjälp av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillverkaren valt, 
3) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 3 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 5 mom. att utarbeta teknisk dokumentation, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och förse en pyroteknisk artikel med CE-märkning, 
4) tillverkarens skyldighet enligt 9 § att se till serietillverkade pyrotekniska artiklar överensstämmer med de väsentliga säkerhetskrav som anges i 5 §, 
5) tillverkarens skyldighet enligt 10 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. att märka en pyroteknisk artikel med registreringsnummer, 
6) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 10 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. att föra register över registreringsnumren på de pyrotekniska artiklar som de tillhandahåller på marknaden, 
7) tillverkarens skyldighet enligt 12 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen att säkerställa att en pyroteknisk artikel som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs och att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation, 
8) förbudet i 13 § 1 mom. för en importör att på marknaden släppa ut sådana pyrotekniska artiklar som inte uppfyller kraven, 
9) importörens skyldighet enligt 13 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har gjort en bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den pyrotekniska artikeln är försedd med CE-märkning, att artikeln åtföljs av de dokument som krävs, att artikeln är försedd med de märkningar och den information som krävs samt att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska, 
10) importörens skyldighet enligt 13 § 3 mom. att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om fara, 
11) distributörens skyldighet enligt 14 § 1 mom. att kontrollera att en pyroteknisk artikel är försedd med de märkningar och den information som krävs och att artikeln åtföljs av de dokument som krävs samt av bruksanvisningar och säkerhetsinformation, 
12) distributörens skyldighet enligt 14 § 3 mom. att informera tillverkaren eller importören och tillsynsmyndigheten om fara, 
13) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 16 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder, 
14) verksamhetsutövarens underrättelseskyldighet enligt 16 § 2 mom., 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om pyrotekniska artiklar dömas till böter. 
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning. 
46 a § Delegationen för säkerhetsteknik 
I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. 
Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
48 § Ändringssökande 
Omprövning av ett anmält organs beslut som gäller intyg om överensstämmelse får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Det beslut som det anmälda organet meddelar med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 46 och 69 a §, 
av dem 69 a § sådan den lyder i lag 1030/2009, 
ändras 6 § 23 punkten, 50, 52 och 69 §, 72 § 2 mom. samt 132 §, 
av dem 6 § 23 punkten sådan den lyder i lag 358/2015, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1271/2010 samt 69 § och 72 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1030/2009, samt 
fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till 6 §, sådan den lyder i lag 358/2015, en ny 24 punkt som följer: 
2 § Lagens tillämpningsområde 
Kläm 
På industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om industriell hantering, upplagring och förvaring av farliga kemikalier. Närmare bestämmelser om den kemikalieklass enligt vilken kraven på industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid bestäms, om uppdelningen av industriell hantering och upplagring av celluloid samt om säkerhetskrav för industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid utfärdas genom förordning av statsrådet. 
6 § Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23) den berörda allmänheten den allmänhet som påverkas eller sannolikt påverkas av en olycka, eller vars intressen ett beslut i en fråga gäller, 
24) celluloid ett ämne som innehåller över sextio viktprocent cellulosanitrat och dessutom kamfer. 
50 § Visande av överensstämmelse med kraven 
Den som på marknaden släpper ut en sådan produkt som avses i 47—49 § ska försäkra sig om och visa att produkten uppfyller de krav som gäller den. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska ett besiktningsorgan som avses i 100 § anlitas när produktens egenskaper och användningsändamål kräver detta. 
En cistern som är avsedd för lagring av en farlig kemikalie och som har tillverkats eller släppts ut på marknaden i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillverkats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska anses stämma överens med de krav som avses i 49 §, om 
1) överensstämmelsen med kraven har bedömts i enlighet med de krav som avses i 49 § och de metoder som avses i 50 § 1 mom. eller i enlighet med krav och metoder som säkerställer motsvarande kvalitets- och säkerhetsnivå, och resultaten visar att cisternen uppfyller de krav som ställs på den, samt 
2) bedömningen av överensstämmelsen med kraven har utförts av ett besiktningsorgan som har godkänts av vederbörande stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med iakttagande av krav som motsvarar vad som föreskrivs i 101 §. 
Verksamhetsutövaren ska på begäran till tillsynsmyndigheten lämna ut de uppgifter och dokument som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar. 
52 § Bemyndigande att utfärda förordning om produkter som är förknippade med farliga kemikalier 
Genom förordning av statsrådet utfärdas det i fråga om de produkter som avses i 47—49 § närmare bestämmelser om detaljerade säkerhetskrav, visande av överensstämmelse med kraven och anlitande av besiktningsorgan vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven, märkningar av produkter samt de anvisningar och uppgifter som ska följa med produkterna. 
69 § Visande av överensstämmelse med kraven samt märkningar när det gäller explosiva varor avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet 
När det gäller en explosiv vara som är avsedd för försvarsmaktens militära verksamhet ska dess överensstämmelse med kraven bedömas och i samband med bedömningen säkerställas och kunna visas att den explosiva varan uppfyller de krav som gäller den. 
En explosiv vara som avses i 1 mom. ska förses med de märkningar som förutsätts för en säker användning av varan. 
Närmare bestämmelser om bedömning av överensstämmelse med kraven samt märkningar utfärdas genom förordning av statsrådet. 
72 § Avgränsning som gäller bestämmelserna om explosiva varor 
Kläm 
Bestämmelserna i 69 och 71 § gäller inte pyrotekniska artiklar som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och för gränsbevakningsväsendets bruk. 
132 § Delegationen för säkerhetsteknik 
I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. 
Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Tillstånd för hantering och upplagring av celluloid som beviljats med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag gäller till och med den 31 december 2018.  
Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid. 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 44 kap. 11 §, sådan den lyder i lag 181/2015, som följer: 
44 kap. 
Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet 
11 § Brott mot bestämmelserna om explosiva varor 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor eller en bestämmelse som utfärdats eller ett förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av den eller utan tillstånd eller anmälan som förutsätts i den lagen eller i strid med de villkor, begränsningar eller förbud som tagits in i ett beslut om tillstånd eller anmälan 
1) bedriver industriell hantering eller upplagring av farliga kemikalier eller överför en farlig kemikalie, eller 
2) tillverkar, importerar, använder, överför, släpper ut på marknaden, överlåter, innehar, lagrar, förvarar eller förstör en explosiv vara, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
För brott mot bestämmelserna om explosiva varor döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) i strid med lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (xxx/2016) eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den importerar, släpper ut på marknaden eller annars överlåter explosiva varor, eller 
2) i strid med lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den importerar, släpper ut på marknaden eller annars överlåter pyrotekniska artiklar, 
så att gärningen är ägnad att äventyra någon annans liv eller hälsa eller så att den medför fara för någon annans egendom. 
Som brott mot bestämmelserna om explosiva varor anses inte sådant innehav av en explosiv vara som avses i 1 mom. och som strider mot lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor eller mot bestämmelser som utfärdats eller förbud eller förelägganden som meddelats med stöd av den, om den som innehar en sådan explosiv vara på eget initiativ gör en anmälan till polisen om den explosiva varan och överlämnar den till polisen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 3 mars 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström