Senast publicerat 27-11-2021 09:51

Regeringens proposition RP 20/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om fiske, lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske ändras.  

Den hänvisning till gränsbeloppet för skattskyldigheten enligt mervärdesskattelagen som finns i definitionen av kommersiell fiskare ska enligt förslaget ändras till ett gränsbelopp i euro som avser omsättningen av fisket. Förslaget syftar till att förhindra att en höjning av gränsen för skattskyldighet påverkar definitionen. Det är fråga om en teknisk korrigering för att bibehålla definitionen av kommersiella fiskare i grupp I och för att undvika negativa effekter av en höjning av gränsen för skattskyldighet.  

Dessutom föreslås det att stöd enligt Europeiska havs- och fiskerifonden ska kunna betalas ut i förskott inte bara för utvecklingsprojekt utan också för investeringsprojekt för att underlätta företagens anpassning till de exceptionella omständigheter som uppstått till följd av covid-19-epidemin fram till utgången av den nuvarande programperioden. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2021. Lagarna ska dock redan tillämpas på registrerings- och stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Lagen om fiske (379/2015) trädde i kraft vid ingången av 2016. I lagens 88 § infördes en ny definition av kommersiell fiskare och indelningen av kommersiella fiskare i grupperna I och II. Definitionen har konsekvenser för kommersiella fiskares rättigheter och skyldigheter. För kommersiella fiskare i grupp I anses fisket ha karaktären av huvudsyssla i högre grad än för kommersiella fiskare i grupp II. De anses ha en nyckelroll när det gäller att trygga tillgången till fisk för konsumenter året om. 

Kommersiella fiskare i grupp I har därför prioriterats vid beviljandet av stöd och i fråga om fastställande av fiskebegränsningar och fiskemöjligheter i lagen om fiske och i den lagstiftning som gäller fiskestöd. Definitionen av kommersiell fiskare har således betydande och direkta konsekvenser för kommersiella fiskares rättigheter och skyldigheter. 

Regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Nuläge och utvärdering av nuläget

Definitionen av kommersiell fiskare och indelningen av fiskare i grupperna I och II togs i bruk som en del av ikraftträdandet av den nya lagen om fiske 2016. Kommersiella fiskare delades in i två grupper, varav grupp I består av fiskare med högre fiskeinkomster och vars fiske till sin natur är en heltidssyssla samt grupp II av fiskare med fiske som bisyssla och lägre fiskeinkomster. 

Som särskiljande faktor för grupperna fastställdes gränsen för skattskyldighet enligt 3 § i mervärdesskattelagen, som under beredningen av lagen om fiske var 8 500 euro. Denna punkt i mervärdesskattelagen ändrades dock så att omsättningen och gränsen för skattskyldighet från ingången av 2016 uppgick till 10 000 euro. Denna förhöjning ansågs vara godtagbar för kommersiella fiskare. 

Med hjälp av definitionen kan det föreskrivas om rättigheter och skyldigheter för kommersiella fiskare som bedriver verksamhet på heltid eller som bisyssla. Exempelvis vid regleringen av fisket är det nödvändigt att beakta arten och omfattningen av kommersiellt fiske. Också rättigheterna till olika stödformer (t.ex. skattelättnader för bränsle, fiskeförsäkring och investeringsstöd) har definierats i speciallagstiftningen om dessa stödformer. De grupper av kommersiella fiskare som finns i lagen om fiske utgör en god grund också för fördelningen av ovan nämnda förmåner. 

Definitionen av kommersiell fiskare har motsvarat de behov som den har föreskrivits för. Ändringen av 3 § i mervärdeskattelagen höjer i fråga om grupp I kravet på omsättning till 15 000 euro, vilket skulle göra det svårare för vissa nya och nuvarande kommersiella fiskare att komma in i grupp I eller stanna kvar där, vilket indirekt skulle minska utbudet av inhemsk fisk. Dessa negativa effekter måste förhindras genom att gränsen för grupperna I och II återställs till en omsättning på 10 000 euro och genom att kopplingen mellan definitionen och mervärdesskattelagen bryts. 

Finansutskottet har i sitt betänkande FiUB 21/2020 rd om förslaget till ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen och dess konsekvenser för kommersiellt fiske konstaterat att utskottet anser det vara viktigt att regeringen snabbt gör en bedömning av om lagstiftningen om kommersiellt fiske behöver ses över. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

I denna proposition föreslås en ändring av 88 § i lagen om fiske och i anslutning till den även av 11 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) och av 3 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012). Ändringen gäller definitionen av kommersiell fiskare, som i lagen om fiske är bunden till den gräns för skattskyldighet som anges i 3 § i mervärdesskattelagen (1501/1993). Gränsen i fråga har vid ingången av 2021 höjts från en omsättning på högst 10 000 euro till en omsättning på högst 15 000 euro. 

I propositionen föreslås det vidare att 25 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden ändras så att det blir lättare för fiskeriföretag att anpassa sig till de exceptionella omständigheter som uppstått till följd av covid-19-epidemin fram till utgången av den nuvarande programperioden. 

Förslagets konsekvenser

Genom propositionen säkerställs det att indelningen av kommersiella fiskare i grupperna I och II kan fortsätta i enlighet med den nuvarande definitionen, alltså med en omsättning på minst 10 000 euro som influtit under de tre senaste räkenskapsperioderna. Således kommer ändringen av 3 § i mervärdesskattelagen inte indirekt att påverka de nuvarande kommersiella fiskarnas rättigheter och skyldigheter. 

Genom den föreslagna ändringen säkerställs det att kommersiella fiskare i samband med registreringen inte överförs eller klassificeras i grupp II, vilket innebär att de kan förlora sina rättigheter till stöd, fiskemöjligheter och fisketillstånd. Den föreslagna ändringen gör det också lättare att hålla statistikföringen och forskningen om fiskerinäringen konsekvent i den mån det är nödvändigt att göra det specificerat för kommersiella fiskare i grupp I och II. 

Den höjning av gränsen för mervärdesskattskyldighet som trädde i kraft vid ingången av 2021 till en omsättning på högst 15 000 euro tillämpas dock på de kommersiella fiskare vars indelning i grupp I eller II enligt 88 § 4 mom. i lagen om fiske ska göras vid närings-, trafik- och miljöcentralen för en ny treårsperiod i början av 2021. Antalet kommersiella fiskare som berörs av nyregistrering är under början av 2021 begränsat, vilket innebär att ett ikraftträdande av lagändringarna vid ingången av maj 2021 minskar de negativa konsekvenserna av ändringen av definitionen av kommersiell fiskare. Efter detta berörs ett större antal kommersiella fiskare av en ny indelning i grupperna I eller II. Om den föreslagna ändringen av 88 § i lagen om fiske inte görs, kan det ta sig uttryck i en minskning av antalet kommersiella fiskare i grupp I och en minskning av utbudet av inhemsk fisk. Detta skulle strida mot regeringsprogrammets mål. 

Beviljandet av investeringsstöd från Europeiska havs- och fiskerifonden i förskott skulle underlätta företagens möjligheter att anpassa sig till de exceptionella omständigheter som uppstått till följd av covid-19-epidemin fram till utgången av den nuvarande programperioden. 

De ändringar som föreslås i lagstiftningen har inga väsentliga konsekvenser för den offentliga ekonomin. Bibehållandet av antalet kommersiella fiskare i grupp I upprätthåller också den anknytande näringsverksamheten och dess positiva multiplikatoreffekter på ekonomin. 

Alternativa handlingsvägar

Alternativen för definitionen av kommersiell fiskare är att lagen om fiske och fiskeristödslagarna bibehålls i sin nuvarande form utifrån den ändrade 3 § i mervärdesskattelagen eller att lagarna ändras så att kopplingen till mervärdesskattelagen slopas och definitionen bevaras i sin tidigare form, där fördelningen av grupperna I och II baserar sig på ett omsättningsbelopp på 10 000 euro. 

Det har uppskattats att det bästa alternativet för genomförandet är att återgå till den tidigare definitionen och, med tanke på framtida ändringar, bryta kopplingen till 3 § i mervärdesskattelagen, eftersom en höjning av gränsen för omsättningen i grupp I gör det svårare för nya och befintliga kommersiella fiskare att komma in i eller stanna kvar i grupp I. Detta skulle kunna minska antalet kommersiella fiskare på heltid och utbudet av inhemsk fisk. 

Remissvar

En bred remissrunda ordnades om propositionen. sammanlagt tio utlåtanden gavs om propositionen. Merparten av remissinstanserna gav sitt stöd till de föreslagna ändringarna eller meddelade att de inte har något att yttra med anledning av dem. 

De organisationer som företräder fiskerinäringen och miljöorganisationerna och de myndigheter som gett utlåtanden samt Forststyrelsen och Naturresursinstitutet understödde de föreslagna lagändringarna och ansåg att de är motiverade och behövliga. De organisationer som företräder fritidsfisket ansåg att definitionen av kommersiell fiskare inte bör ändras till sin tidigare form. Det föreslogs preciseringar av termer som gäller kommersiella fiskare. 

Justitieministeriet och Närings -, trafik - och miljöcentralen i Egentliga Finland understödde de föreslagna ändringarna, men föreslog en precisering av termen sammanslutningar av fysiska personer. Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral förde fram att en del kommersiella fiskare skulle hamna i en ofördelaktig situation innan ikraftträdandet av de föreslagna lagarna. 

Propositionen har ändrats i fråga om begreppet sammanslutningar så att bestämmelserna i lagen om fiske förenhetligas så att begreppet juridisk person används. Begreppet juridisk person används i 4 § i lagen om fiske om definitionen av kommersiell fiskare och i 87 § i lagen om fiske om registrering av kommersiella fiskare. Eftersom också ett öppet bolag och en sammanslutning är juridiska personer med privaträttslig giltighet, är det inte heller av denna anledning nödvändigt att inkludera begreppet sammanslutning i definitionen av kommersiella fiskare. 

Dessutom har det preciserats att lagarna ska tillämpas på ansökningar om registrering och stöd som inlämnats från ingången av 2021. På detta sätt strävar man efter att minimera de negativa konsekvenserna av ändringen av mervärdesskattelagen. 

Ålands ställning

Enligt 18 § 16 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om fiske, registrering av fiskefartyg och styrning av fiskerinäringen. De lagändringar som föreslås i propositionen ska således inte tillämpas på Åland. 

Specialmotivering

8.1  Lagen om fiske

88 §. Grupper av kommersiella fiskare. Ändringen av 3 § i mervärdesskattelagen trädde i kraft 1.1.2021 med lagändringen 961/2020. Genom ändringen av 3 § i mervärdesskattelagen höjdes den nedre gränsen för skattskyldighet från nuvarande omsättning på högst 10 000 euro till högst 15 000 euro. Ändringen har en betydande anknytning till kommersiellt fiske. I 88 § i lagen om fiske definieras kommersiell fiskare utifrån den gräns som anges i 3 § i mervärdesskattelagen. De kommersiella fiskarna delas i 88 § in i grupp I och grupp II. Till grupp I hör fysiska personer eller sammanslutningar vars genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen. Övriga kommersiella fiskare hör till grupp II. I lagen om fiske och i författningar som utfärdats med stöd av den finns andra bestämmelser där kommersiella fiskare i grupp I ges företräde när det gäller reglering och styrning av fisket. 

Dessutom hänvisas det i den lagstiftning som gäller stöd till fiske till 3 § i mervärdesskattelagen när det gäller kommersiella fiskare som är berättigade till stöd. Sådan lagstiftning är lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) och lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012), som föreslås bli ändrade i denna proposition. Dessutom finns bestämmelser som gäller kommersiella fiskare i grupp I i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016). Exempelvis får en överlåtbar nyttjanderätt och en aktörsspecifik fiskekvot som berättigar till laxfiske enligt 16 och 22 § i den lagen inte överföras till någon annan än till en kommersiell fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske. Enligt 17 § i den lagen får närings-, trafik- och miljöcentralen dessutom till en fiskare som har registrerats som kommersiell fiskare i grupp I enligt 88 § i lagen om fiske och som börjar bedriva kommersiellt fiske fördela en icke-överlåtbar nyttjanderätt. 

Också i 2 § 25 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) föreskrivs det att man med kommersiellt fiske avser verksamhet där utövaren hör till de kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske. Med stöd av lagen om punktskatt på flytande bränslen beviljas kommersiella fiskare i grupp I skattelättnader för bränslen. Ändringen av definitionen av kommersiell fiskare i grupp 1 påverkar således också kommersiella fiskare som är berättigade till skattelättnaden i fråga. 

För kommersiella fiskare i grupp I anses fisket ha karaktären av huvudsyssla i högre grad än för kommersiella fiskare i grupp II. De anses ha en nyckelroll när det gäller att trygga tillgången till fisk för konsumenter året om. Därför har man velat prioritera kommersiella fiskare i grupp I vid beviljandet av stöd och i fråga om fiskebegränsningar och fiskemöjligheter. 

Höjningen av den gräns för skattskyldighet som föreskrivs i mervärdesskattelagen till en omsättning på högst 15 000 euro inverkar i betydande grad på rättigheterna för de kommersiella fiskare vars omsättning ligger mellan den tidigare gränsen på 10 000 euro och den nya gränsen på 15 000 euro. En del av de kommersiella fiskare som bedriver småskaligt kustfiske placerar sig mellan 10 000 euro och 15 000 euro i omsättning. Många kommersiella fiskare I grupp I skulle sannolikt överföras till grupp II i samband med den nyregistrering som närings-, trafik- och miljöcentralen gör vart tredje år. Detta skulle i onödan försämra verksamhetsförutsättningarna för ett stort antal kommersiella fiskare. 

Det föreslås således att 2 mom. ändras så att hänvisningen till 3 § i mervärdesskattelagen stryks och att den nuvarande omsättningen på 10 000 euro däremot skrivs in som en avgränsning i 1 och 2 punkten. På så sätt bibehålls nuläget när det gäller definitionen av kommersiella fiskare och indelningen av dem i grupperna I och II. Eventuella senare preciseringar av mervärdesskattelagen påverkar då inte indelningen av kommersiella fiskare och inte heller indirekt regleringen av fisket och lagstiftningen om fiskestöd när det gäller kommersiella fiskare eller deras andra rättigheter och skyldigheter. 

Dessutom föreslås det att 2 mom. ändras för att stärka den interna enhetligheten i lagen genom att termen juridisk person används i stället för termen sammanslutning både 1 och 2 punkten på samma sätt som i definitionen av kommersiell fiskare i 4 § punkt 18 i lagen om fiske och i 87 §, som gäller registrering som kommersiell fiskare. Termen juridisk person är mer etablerad än termen sammanslutning. Termen juridisk person omfattar såväl offentligrättsliga juridiska personer, såsom staten och kommunerna, som privaträttsliga juridiska personer, såsom aktiebolag, andelslag, registrerade föreningar och stiftelser. Likaså ska öppna bolag som fiskare bildar fortfarande tydligt omfattas av definitionen. 

Det föreslås att 2 mom. 2 punkten kompletteras med ett tillägg så att den av misstag uteblivna bestämningen i 2 punkten om att det är fråga om omsättning av fisk som fiskaren själv fångat vid kommersiellt fiske och av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk tas med. Det är viktigt att man på samma sätt som i 1 punkten i momentet vid inflödet av omsättning inte beaktar annan fisk än sådan som fångats själv. Vidare föreslås det att till 1 och 2 punkten fogas ett omnämnande av det är fråga om den sammanräknade omsättningen av försäljningen, så att det tydligt framgår att det gäller den sammanlagda omsättningen av försäljningen både av den fisk som fångats själv och av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk. Syftet med bestämmelsen är att beakta båda omsättningskällorna, t.ex. om en kommersiell fiskare både fiskar strömming och säljer bearbetade fiskeriprodukter av strömming. 

8.2  Lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden

11 §. Krav som gäller stödmottagare. Det föreslås att 2 mom. ändras i enlighet med den ändring som föreslås ovan i 88 § i lagen om fiske så att hänvisningen till 3 § i mervärdesskattelagen stryks och det i momentet i stället hänvisas till 88 § 2 mom. i lagen om fiske. På detta sätt kan stöd som beviljas med stöd av lagen även i fortsättningen beviljas kommersiella fiskare som har en omsättning på minst 10 000 euro såsom i nuläget. Eventuella senare preciseringar av mervärdesskattelagen påverkar då inte beviljandet av stöd till kommersiella fiskare. I momentet görs dessutom samma preciseringar som i 88 § i lagen om fiske i fråga om juridiska personer och sammanräknad omsättning. 

25 §. Godkännande av utbetalningar. I 2 mom. utvidgas möjligheten till att betala ut stöd i förskott till att också omfatta investeringsprojekt. Enligt den föreslagna ändringen ska också investeringsstöd för företag kunna betalas ut i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. På grund av covid-19-epidemin utvidgades möjligheten till utbetalning av förskott för investeringsprojekt genom lagen om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden (300/2020). Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020. Det har varit motiverat att betala ut förskott särskilt för investeringsprojekt genom vilka företagens verksamhet anpassas till de exceptionella omständigheter som orsakas av covid-19-epidemin. Hittills har förskott ansökts för 26 projekt och branschen har upplevt möjligheten till utbetalning av förskott som ett gott tillägg till andra coronaåtgärder. Det är därför behövligt att förlänga möjligheten till utbetalning av förskott för investeringsprojekt för att underlätta genomförandet av investeringsprojekt genom vilka företagens verksamhet anpassas ända fram till utgången av programperioden, dvs. fram till 2023. 

8.3  Lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

3 §. Definition av kommersiell fiskare. Det föreslås att 1 och 2 mom. ändras i enlighet med den ändring som föreslås ovan i 88 § i lagen om fiske så att hänvisningen till 3 § i mervärdesskattelagen stryks och det i momenten i stället hänvisas till 88 § 2 mom. i lagen om fiske. På detta sätt kan försäkringsstöd även i fortsättningen beviljas kommersiella fiskare som har en omsättning på minst 10 000 euro såsom i nuläget. Eventuella senare preciseringar i mervärdesskattelagen påverkar då inte beviljandet av försäkringar till kommersiella fiskare. I paragrafen görs dessutom samma preciseringar som i 88 § i lagen om fiske i fråga om juridiska personer och sammanräknad omsättning. 

Ikraftträdande

Det föreslås att lagarna träder i kraft den 1 maj 2021. Lagarna ska dock tillämpas redan på registrerings- och stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 

10  Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Syftet med de föreslagna lagändringarna är att återställa läget som rådde till slutet av år 2020 i fråga om definitionen av kommersiella fiskare och därmed indirekt också deras rättigheter och skyldigheter. På nämnda grunder anses det att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

1. Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om fiske (379/2015) 88 § som följer: 
88 § Grupper av kommersiella fiskare 
De kommersiella fiskarna delas in i grupp I och grupp II. 
Till grupp I hör 
1) fysiska personer eller juridiska personer vars omsättning av den sammanlagda försäljningen av fisk som de själva fångat och av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk i genomsnitt under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 10 000 euro, samt 
2) fysiska personer eller juridiska personer som under registreringsåret eller under det år som föregår detta har börjat eller börjar bedriva kommersiellt fiske och som lägger fram en av närings-, trafik- och miljöcentralen godkänd plan för det sätt på vilket omsättningen av den sammanlagda försäljningen av fisk som de själva fångat och av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk senast den tredje räkenskapsperioden efter registreringen kommer att överstiga 10 000 euro. 
Till grupp II hör de kommersiella fiskare som inte hör till grupp I. En fiskare placeras dessutom i grupp II om planen enligt 2 mom. 2 punkten för hur omsättningen kommer att utvecklas inte förverkligas. 
Indelningen av kommersiella fiskare i grupper görs vid registreringen och därefter med tre års mellanrum, eller på fiskarens egen begäran. 
Närmare bestämmelser om innehållet i den plan som avses i 2 mom. 2 punkten utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas dock redan på sådana ansökningar om registrering av kommersiella fiskare som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 11 och 25 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 11 och 25 §, av dem 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1632/2015, som följer: 
11 § Krav som gäller stödmottagare 
Stödmottagaren ska vara en juridisk person eller en fysisk person med rättshandlingsförmåga. En juridisk person ska ha ett verksamhetsställe och en fysisk person ska ha sin vanliga vistelseort inom det operativa programmets tillämpningsområde. 
Stöd som är avsett för fiskare kan beviljas en fysisk person eller juridisk person vars omsättning av den sammanlagda försäljningen av fisk och kräftor som fiskaren själv fångat och av bearbetade produkter av dessa i genomsnitt under de tre räkenskapsperioder som omedelbart föregår beviljandet av stöd överstiger den omsättning som anges i 88 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015). 
En sökande som när stödansökan lämnas in inte uppfyller kravet i 2 mom. kan beviljas stöd, om sökanden som bilaga till ansökan lämnar in en genomförbar plan över hur sökanden ska uppfylla kravet inom tre år efter att den sista betalningsposten av stödet har betalats ut. 
Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar samt tillräcklig yrkeskunskap för att genomföra den åtgärd som stöds. En mottagare av investeringsstöd ska dessutom ha förutsättningar för lönsam verksamhet, om det inte är fråga om en allmännyttig investering. 
25 § Godkännande av utbetalningar 
Utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utbetalning av stöd, om ansökan om utbetalning av stöd görs genom separat ansökan om utbetalning. 
Stöd för investerings- och utvecklingsprojekt kan betalas ut i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. 
De inkomster som den åtgärd som stöds har gett upphov till beaktas som en faktor som minskar stödbeloppet för ett utvecklingsprojekt. Som inkomster betraktas inte sådan privat finansiering som uppges i en ansökan som avses i 19 §. Stödmottagaren ska i samband med ansökan om utbetalning lägga fram en redogörelse för inkomsterna från projektet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om utbetalning av stöd, om det för åtgärden betalas stöd utan separat ansökan om utbetalning och det har informerats om förfarandet i samband med inledande av ett i 18 § 2 mom. avsett tidsbundet ansökningsförfarande som gäller den åtgärden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas dock redan på stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 3 §, sådan den lyder i lag 1328/2016, som följer: 
3 § Definition av kommersiell fiskare 
I denna lag avses med kommersiell fiskare en fysisk person eller juridisk person vars omsättning av den sammanlagda försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat och av bearbetade fiskprodukter av sådan fisk i genomsnitt under de tre räkenskapsperioder som omedelbart föregår ingåendet av ett försäkringsavtal enligt 4 § överstiger den omsättning som anges i 88 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015). 
Som kommersiell fiskare betraktas även en fysisk person eller juridisk person som under det år som försäkringsavtalet ingås, eller under det år som föregår ingåendet av avtalet, har börjat eller börjar bedriva kommersiellt fiske och som lägger fram en plan för det sätt på vilket omsättningen av den sammanlagda försäljningen av fisk och av bearbetade fiskprodukter av sådan fisk senast den tredje räkenskapsperioden efter ingåendet av försäkringsavtalet kommer att överstiga den omsättning som anges i 88 § 2 mom. i lagen om fiske. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas dock redan på stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 25 februari 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä